Verksamhetsberättelse för SWEREF Skärgårdsredarna 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för SWEREF Skärgårdsredarna 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för SWEREF Skärgårdsredarna 2011 Höstmötet i Luleå var mycket uppskattat och lockade över 100 deltagare I vår monter under Allt för sjön kunde medlemmarna exponera sina verksamheter. Vi deltog aktivt under Almedalsveckan i Visby. Infrastrukturministern talade i vår Sjöfartspub Vi var medarrangörer under Stora Marindagen i Göteborg och utbytte erfarenheter med våra nordiska kollegor under NordPass-mötet i Finland Leena/Skargardsredarna/Verk.ber.2011 Sidan

2 Allmänt Sveriges Redareförening för mindre passagerarfartyg, Skärgårdsredarna, är en partipolitiskt obunden branschorganisation för företag verksamma med passagerarfartygstrafik. Föreningen har till ändamål att företräda medlemmarnas gemensamma intressen gentemot myndigheter, att verka för att en rimlig hänsyn tas till de mindre passagerarfartygens situation och förutsättningar samt att genom regelbundna träffar främja medlemmarnas intresse av erfarenhetsutbyte. Skärgårdsredarnas 23:e verksamhetsår har varit intensivt. Det har aldrig tidigare varit så många principiellt viktiga remisser att besvara, vilket tyder på att det händer mycket inom olika områden i branschen. Skärgårdsredarna har aktivt deltagit i konferenser, mässor, seminarier, möten med politiker och aktiviteter under politikerveckan i Almedalen. Vi har haft många kontakter och möten med Transportstyrelsen, allt från möten med generaldirektören till möten om nya föreskriftskrav och tillsyn. Vi har märkt att myndigheten blivit alltmer lyhörd för våra argument, inte minst genom att ett flertal av våra regelförenklingsförslag är genomförda eller är på väg att verkställas under 2012 och framöver. En av de stora framtida utmaningarna för föreningen är miljöfrågan. Den i sin tur är beroende av branschens lönsamhet och investeringskraft. För att minska kostnaderna måste vi fortsätta påverka regelverket och, inte minst, tillsynssystemet. Aktiviteter departement och politiker Syfte: Bygga ett politiskt kontaktnät och informationskanaler till riksdagens ledamöter, utskotten, tjänstemännen och partiernas kanslier. Öka kunskapen om skärgårdstrafikens betydelse för en levande skärgård, för kollektivtrafiken, turismen och som en viktig del av det svenska vägnätet. Väcka intresset för kollektivtrafik på vatten som ett alternativ till vägtrafik. Mål: Få ett nationellt regelverk för inrikes fart. Verka för att Transportstyrelsen får rätt uppdrag. Aktiviteter via Sjöfartsforum Genom informationschefens styrelseplats i Sjöfartsforum har vi varit aktiva och delaktiga i olika aktiviteter för riksdagsmän, politiker och tjänstemän på departement och partikanslier. Vi har även deltagit i ett antal möten om en gemensam vision och strategi för den svenska maritima näringen. Egna aktiviteter Vi har haft kontinuerliga kontakter med Näringsdepartementet i olika frågor. Föreningens förslag om slopat läkarintyg för intendenturpersonal som inte ingår i säkerhetsorganisationen (ändring i mönstringslagen och mönstringsförordningen) trädde ikraft sommaren Leena/Skargardsredarna/Verk.ber.2011 Sidan

3 Aktiviteter Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning Syfte: Få bort förlegade och irrelevanta regler samt överkrav. Få regelverket evidensbaserat och att kostnads-nytta-analyser ska göras innan nya regler införs. Få en kostnadseffektiv och relevant systemtillsyn införd snarast. Få Transportstyrelsen (TS) att initiera forskning kring säkerheten i skärgårdstrafiken. Näringsdepartementet skrev i sitt regleringsbrev 2009 för Transportstyrelsen att myndigheten vid regelgivning och tillsyn särskilt ska beakta skärgårdssjöfartens särart. Det har medfört att vi fått ett större gehör för våra förslag hos myndigheten. Flera av våra regelförenklingsförslag har genomförts eller kommer att genomföras under Möten: Vi träffade Generaldirektör Staffan Widlert och sjöfartsdirektör Per Nordström från Transportstyrelsen vid vårt årliga GD-möte i maj för att framföra våra ärenden. Vi träffade Sjöfartsavdelningens ledningsgrupp tillsammans med vår ledningsgrupp under två dagar i jan. Mötet var framgångsrikt och beslutades vara ett årligt möte i fortsättningen. Vi har haft två kvartalsmöten med tillsynschefen och ett antal handläggare från TS. (att hålla kvartalsmöten beslutades vid GD-mötet i maj) Vi har träffat handläggare på TS vid olika möten om arbetsmiljöföreskrifter, en ny livräddningsföreskrift och om nya brandföreskrifter. Vi har även träffat politiker i olika sammanhang för att föra fram våra frågor samt upprättat kontinuerliga kontakter med Kustbevakningen. Frågor: Vi ingår i referensgruppen i TS arbete med att ta fram nytt regelverk för båtar med dräktighet under 20. Föreningens inriktning är att det ska ställas rimliga säkerhetskrav på passagerarbefordrande fartyg, även om de är under 20 brt och tar under 12 passagerare. Vi har framfört problemen med otillbörlig konkurrens från och bristande tillsyn av passagerarbefordrande fartyg utan passagerarcertifikat till såväl TS som KBV. Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag påbörjat arbetet med att ta fram en speciell utbildning till Skärgårdskapten. Vi kommer att vara delaktiga i arbetet. En stor och viktig fråga under året har varit införandet av systemtillsyn och debiteringsprinciper vid tillsyn. Vi har påvisat vissa orimligheter med att skriva nya regler så att de kräver ändring i existerande fartygs konstruktion. Detta har medfört att Sjöfartsdirektören i januari 2012 utfärdade riktlinjer för att detta ska beaktas vid regelskrivning. Leena/Skargardsredarna/Verk.ber.2011 Sidan

4 Samarbeten, nätverk och externa kontakter Syfte: Att göra branschen mer synlig genom att föra fram föreningens ståndpunkter och skärgårdstrafikens möjligheter. Stärka föreningens position genom att samarbeta med andra organisationer och använda de plattformar som finns för att föra fram branschens budskap. I övrigt medverka till att stärka relationer med andra organisationer och utöka nätverket genom att delta i konferenser, utbildning och övriga evenemang som främjar detta. Sveriges Redareförening: Vi har goda och kontinuerliga kontakter med Sveriges Redareföreningens ledning och stöder bland annat varandras remissvar när vi har en samsyn i frågorna. Sjöfartsforum: Vi har deltagit aktivt genom informationschefens styrelseuppdrag som vice ordförande. Vi har även deltagit i den av Sjöfartsforum initierade satsningen på Vision och strategi för det svenska maritima klustret och genom det arbetet deltagit i ett antal möten. ALMEGA: Vi har kontinuerlig kontakt och samråder bl a i remissvar och information till medlemmarna. NordPass: Vi var med på ett möte med de nordiska kollegorna i Finland i november. I NordPass ingår sex organisationer som tillsammans representerar cirka 1200 passagerarfartyg med 100 miljoner passagerare årligen. Kontakterna ger ett värdefullt erfarenhetsutbyte och möjlighet att föra fram gemensamma nordiska ståndpunkter. INSJÖ: Vi ingår i referensgruppen för utvecklingen av incidentrapporteringssystemet. Vi finns representerade i Chalmers projekt Mona-Lisa om övervakning till sjöss. Vi var en av sex arrangörer på sjöfartspuben och sjöfartseftermiddagen i Almedalen Tillsammans med Sjöfartsverket, Sveriges Hamnar, Sjöfartsforum, Svenskt Marintekniskt Forum och Skeppsmäklarna arrangerade vi ett eftermiddagsseminarium och två pubkvällar under temat Vattenvägen Framtidsvägen. Intresset för framför allt pubkvällarna var stort och flera politiker hittade dit. Infrastrukturministern höll tal en av pubkvällarna. Många nya kontakter etablerades och cirka 200 besökare kom till sjöfartspuben varje kväll trots att konkurrensen mellan olika arrangemang under Almedalsveckan är enorm. Klart Skepp: Informationschefen ingår i ledningsgruppen för KY-utbildningen till skärgårdsbefäl och har deltagit i ett möte samt haft kontakter med YH-myndigheten. Vi deltog med en bemannad monter under båtmässan Allt för Sjön på Stockholmsmässan. Rederi Kobbar & Skär har hållit i projektet. Vi har upprättat kontakt med branschorganisationerna SweBoat och Svenska Bussbranschens Riksförbund för utbyte av erfarenheter. Det finns även andra aktiviteter där vi hade kunnat medverka aktivt men inte hade resurser: Transportforum i januari i Linköping (informationschefen närvarade) Världssjöfartens dag i oktober i Göteborg, där det bland annat delades ut ett miljöpris till medlemsrederiet Ressel Rederi AB. (informationschefen närvarade) Sjöfartsdagar på skolorna, Stora Transportdagen, Kasta Loss (rekryteringskampanj), Sjölogg (sjöbefälselevernas branschdagar) m m Stora Marindagen i april (informationschefen och VD närvarade) En mängd olika konferenser och hearings om sjöfart som har arrangerats under året. Vi har i mån av tid varit närvarande på de aktiviteter vi haft möjlighet till och ansett viktigast. Leena/Skargardsredarna/Verk.ber.2011 Sidan

5 Föreningsaktiviteter Syfte: Förmedla relevant information till medlemmarna och ge dem möjlighet att påverka och medverka i föreningens verksamheter. Främja medlemmarnas intresse av erfarenhetsutbyte genom regelbundna möten. Genom ramavtal ge medlemmarna fördelaktiga inköpspriser och stärka föreningens ekonomi. Stötta rederier med rådgivning i särskilt svåra myndighetsärenden. Skärgårdsredarna har under 2011 fått 10 nya aktiva medlemmar och 8 lämnade föreningen. Vid slutet av 2011 hade föreningen 131 medlemsrederier (varav 12 passiva och 6 hedersmedlemmar) med sammanlagt 337 fartyg. Kansli Under sommaren anställdes en ny VD, Affe Norgren, då Arne Welin gick i pension. I slutet av året bytte kansliet besöksadress från Strängnäs till Sjöfartsverkets lokaler i Rosenvik, Stockholm. Kontoret delas med Sjöfartsforum. Tillgång till konferens- och möteslokaler ingår i hyran. Post till föreningen och redaktionen är även i fortsättningen Strängnäs, nu till en boxadress. Medlemsaktiviteter Årsmötet hölls den 10 mars på Stockholmsmässan. Runt 70 medlemmar deltog i mötet. Under mötet medverkade bland annat Transportstyrelsens tillsynschef. Middagen hölls på Restaurang Solbrännan i Österåker och arrangerades av Trälhavets Rederi. Höstmöte hölls den 5-7 oktober i Luleå. Över 100 personer deltog i mötet (cirka 70 personer från 36 rederier samt 15 utställande företag och föredragshållare). Deltagande medlemmar och utställare var mycket nöjda med arrangemanget. Medlemsservice: Under året har medlemmar som vänt sig till kansliet fått hjälp och råd i olika ärenden. Antal besvarade medlemsmail uppgår till cirka 230. Tillkommer ett stort antal telefonkontakter. Vid ett komplicerat ärende har vi varit rådgivande och närvarat vid möten med TS. Information skickas kontinuerligt till medlemmarna via gruppmail (40 st under året). Kontakt med presumtiva medlemsrederier: Vi har kontaktat ett stort antal rederier vilket resulterat i 10 nya medlemmar under Remisser: Det har varit ovanligt många remisser under året och föreningen har besvarat 11 myndighets- och 9 departementsremisser. Bland de viktigaste remisserna som besvarades under 2011 kan nämnas Inre Vattenvägar, Utökat skadeståndsansvar, Besiktning av fartyg/delegering till klassen samt Utkik och reseplanering. Skrivelser: Vi har dessutom skickat två skrivelser, en till ND om Skadeståndsansvar och en till TS GD om principer för nya krav på existerande fartygs konstruktioner. Arbetsgrupper och aktiviteter inom olika arbetsområden: Arbetsområden sjösäkerhet och tillsyn, behörigheter och bemanning: Dessa frågor har i huvudsak hanterats av kansliet och på möten med Transportstyrelsens ledning. Viktigaste frågan vi fått gehör för är att tiden för att behålla sin behörighet har minskats från 12 till 6 månader under en femårsperiod för inre fart. Även kravet på sjötid för att få behålla CCM- och radiocertifikat har minskats till 3 månader. I slutet av året aktiverades en arbetsgrupp för att ta fram handledning och instruktioner för genomförande av rederiinterna säkerhetsutbildningar. Syftet är att kvalitetssäkra framför allt de praktiska momenten. Arbetet ska slutföras under Leena/Skargardsredarna/Verk.ber.2011 Sidan

6 Arbetsområde försäkring Drygt 100 fartyg tecknar vår P&I försäkring och 65 fartyg vår kaskoförsäkring. Försäkringen stärker medlemmarnas position gentemot försäkringsgivarna, håller ner den allmänna premienivån och bidrar till att öka föreningens provisionsintäkter. Försäkringen håller på att ses över och utvärderas under 2011 och Arbetsområde miljö Vi har i tidningen SkärgårdsRedaren presenterat artiklar för att föra fram innovationer och projekt inom miljöområdet. Vi initierade i början av året en utbildning i klimatcertifiering tillsammans med Respect för sex intresserade rederier. Arbetsgruppen har inte haft några aktiviteter detta år. Arbetsområde inköp Avtalet med Kopparbergs Bryggerier har förnyats och utökats. Föreningens inköpsansvarige har under året tecknat avtal på säkerhetsprodukter med Norrkust Marina. Nya avtal på batterier, kassasystem, köksmaskiner och restaurangutrustning samt bokningssystem ska skrivas i början av Publikationer, hemsida m.m. Syfte: Att på ett lättillgängligt och intressant sätt förmedla aktuell information om föreningen, dess verksamhet och ståndpunkter till omvärlden samt att förse medlemmarna med relevant information och tillhandahålla tjänster på hemsidan. Föreningens tidning Skärgårdsredaren har kommit ut med fyra nummer under året (feb, juni, sept och dec). Tidningen informerar om förändringar och nyheter av intresse för medlemmarna och används även för att väcka debatt och för att upplysa omvärlden om branschens villkor. Nyhetsbrev och övrig information har gått ut till medlemmarna i 40 gruppmail under året. Hemsidan: Både vår offentliga hemsida och medlemssidorna har förändrats, förbättrats och flyttats under de senaste åren och det arbetet kan nu anses som avslutat. Syftet har varit att öka datasäkerheten och funktionaliteten och minska behovet av support. Uppdateringar, förbättringar och nya funktioner utvecklas kontinuerligt vid behov och då resurser finns för detta. Föreningens Illustrerade Skeppslista publicerades under maj. Listan bidrar till att sprida kännedom om föreningens medlemmar och fartyg. Leena/Skargardsredarna/Verk.ber.2011 Sidan

7 Styrelsearbete Syfte: Att utarbeta strategier för föreningens verksamhet, besluta om löpande frågor av avgörande betydelse för verksamheten, förbereda frågor inför föreningsmötena och att verkställa av föreningsmötena tagna beslut. Styrelsen har en omfattande kommunikation mellan ledamöterna per telefon, e-post och klotterplanket. Styrelsen har hållit sex protokollförda möten under Ekonomi För rapport om föreningens ekonomi hänvisas till balans- och resultaträkning för verksamhetsåret Styrelsen framför sitt tack till föreningens medlemmar för gott samarbete under 2011 och ser fram mot ett lika spännande och framgångsrikt år under Stockholm den 7 mars 2012 Styrelsen för Sveriges Redareförening för mindre Passagerarfartyg, SWEREF Skärgårdsredarna. Henrik Börjesson Ordförande Göran Ahlqvist Vice ordförande Bertil Karlsson Magnus Haglund Bernt Lindbäck Anders Werner Margareta Stenbock von Rosen Leena/Skargardsredarna/Verk.ber.2011 Sidan

Ångaren Bohuslän 100 år Elbåtar i Stockholmstrafiken Debatt i Almedalen: Utflaggning och cabotage OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Ångaren Bohuslän 100 år Elbåtar i Stockholmstrafiken Debatt i Almedalen: Utflaggning och cabotage OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 2 2014 VOLYM 78 ÅRGÅNG 20 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Ångaren Bohuslän 100 år Elbåtar i Stockholmstrafiken Debatt i Almedalen: Utflaggning och cabotage Vd har ordet! Så var

Läs mer

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:-

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA Nr 2 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- Skärgårds redaren Ny färja till Härön ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT Vd har ordet I slutet av april

Läs mer

NR 4 2007 VOLYM 52 ÅRGÅNG 13 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA. Surfa ombord Färläng säsongen Reducering av svallvågor

NR 4 2007 VOLYM 52 ÅRGÅNG 13 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA. Surfa ombord Färläng säsongen Reducering av svallvågor NR 4 2007 VOLYM 52 ÅRGÅNG 13 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Surfa ombord Färläng säsongen Reducering av svallvågor SWEREF Skärgårdsredarna - Sveriges Redareförening för mindre passagerarfartyg

Läs mer

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa NR 2 2013 VOLYM 74 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Skärgårdsredaren 2-13 1 Vd har

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforum lägger sitt 13:e verksamhetsår till handlingarna, ett år med många aktiviteter och en verksamhet på stark frammarsch. Föreningen har under året känt

Läs mer

Kolfiberkatamaraner. Dubbelt 100-årsjubileum. Ny teknik renar dricksvatten. till Göteborgs södra skärgård OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Kolfiberkatamaraner. Dubbelt 100-årsjubileum. Ny teknik renar dricksvatten. till Göteborgs södra skärgård OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 2 2009 VOLYM 58 ÅRGÅNG 15 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Dubbelt 100-årsjubileum Kolfiberkatamaraner till Göteborgs södra skärgård Ny teknik renar dricksvatten Ordförande har

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag:

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag: 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Röstlängd 4. Dagordning 5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET och STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Förord Ett händelserikt år Det är dags att summera 2014. Det har varit

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

I fokus. Verksamhetsplan 2014

I fokus. Verksamhetsplan 2014 I fokus Verksamhetsplan 2014 version 2014-04-28 som bygger på den av styrelsen fastställda planen 2013-12-05. Planen ska ses i kombination med Den fria uppfinnaren som är föreningens beskrivning av verksamheten

Läs mer

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s Verksamhetsberättelse 2014 1 Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s tidigare ordföranden, representanter

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN REGERINGENS REKRYTERINGSUPPDRAG TILL SJÖFARTSVERKET Datum: 2010-03-31 Vår beteckning: 08-03114 Projektledare Projektsekreterare Alf Brodin

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 41 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. MEDLEMS- OCH BÅTREGISTER... 2 Nytt medlemssystem... 2 Medlemsutveckling... 2 2. PÅ KRYSS... 3 3. MEDLEMSMATRIKEL... 4 4. ÅRSBOKEN...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi har under 2014 tagit viktiga steg för att komma närmare våra medlemmar, för att påverka allmänheten, och för att förändra förutsättningarna för Sveriges lärarstudenter. Vi

Läs mer