Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014 Årsmötet 2014 på Teaterskeppet var välbesökt. Vi deltog i Kollektivtrafikdagen 2014 i Stockholm. Under Almedalsveckan arrangerade vi en paneldiskussion om cabotage och utflaggning. Höstmötet 2015 hölls i Visby och då instiftades priset Årets Skärgårdsrederi. Leena/Skargardsredarna/Verk.ber.2014 Sidan

2 Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014 Allmänt Sveriges Redareförening för mindre passagerarfartyg, Skärgårdsredarna, är en partipolitiskt obunden branschorganisation för företag verksamma med passagerarfartygstrafik. Föreningen har till ändamål att företräda medlemmarnas gemensamma intressen gentemot myndigheter, att verka för att en rimlig hänsyn tas till de mindre passagerarfartygens situation och förutsättningar samt att genom regelbundna träffar främja medlemmarnas intresse av erfarenhetsutbyte. Skärgårdsredarnas 26:e verksamhetsår har varit intensivt. Fokus har legat på tunga frågor som tillsynsavgifter, regelförenkling och systemtillsyn samt medlemsservice. Vi har även aktivt deltagit i konferenser, mässor, seminarier, möten med politiker och aktiviteter under politikerveckan i Almedalen. Vi har haft många kontakter och möten med Transportstyrelsen, allt från möten med generaldirektören till möten om nya föreskriftskrav och tillsyn. Myndigheten har påbörjat arbetet med ett helt nytt nationellt regelverk med funktionsbaserade regler och systemtillsyn. En av de stora framtida utmaningarna för föreningen är miljöfrågan. Den i sin tur är beroende av branschens lönsamhet och investeringskraft. För att minska kostnaderna måste vi fortsätta påverka regelverket och, inte minst, tillsynssystemet. Aktiviteter departement och politiker Syfte: Bygga ett politiskt kontaktnät och informationskanaler till riksdagens ledamöter, utskotten, tjänstemännen och partiernas kanslier. Öka kunskapen om skärgårdstrafikens betydelse för en levande skärgård, för kollektivtrafiken, turismen och som en viktig del av det svenska vägnätet. Väcka intresset för kollektivtrafik på vatten som ett alternativ till vägtrafik. Mål: Få ett nationellt regelverk för inrikes fart samt för fartyg under 20 brutto. Verka för att Transportstyrelsen får rätt uppdrag. Aktiviteter via Sjöfartsforum Genom informationschefens styrelseplats i Sjöfartsforum har vi varit aktiva och delaktiga i olika aktiviteter för riksdagsmän, politiker och tjänstemän på departement och partikanslier. Vi arrangerade en paneldebatt om cabotage och utländsk flagg under Almedalsveckan på den Maritima Mötesplatsen i Gotlandsbolagets trädgård. Egna aktiviteter Vi har haft kontakt med Näringsdepartementet i regelverksfrågor och även deltagit vid branschmöten och sjöfartsseminarier anordnade av departementet. Vid föreningens årsmöte deltog tjänstemän från Näringsdepartementet samt Transportstyrelsens jurist för luft och sjöfartsavdelningen då vi lyfte frågan om cabotage och utflaggning. Aktiviteter Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning Syfte: Få bort förlegade och irrelevanta regler samt överkrav. Få regelverket evidensbaserat och att kostnads nyttaanalyser ska göras innan nya regler införs. Få en kostnadseffektiv och relevant systemtillsyn införd snarast. Få Transportstyrelsen (TS) att initiera forskning kring säkerheten i skärgårdstrafiken. Möten: Vi träffade Generaldirektör Staffan Widlert och sjö och luftfartsdirektör Ingrid Cherfils från Transportstyrelsen vid vårt årliga GD möte i maj för att diskutera strategiska ärenden och frågor som inte kunnat lösas vid övriga möten. Leena/Skargardsredarna/Verk.ber.2014 Sidan

3 Vi träffade Sjöfartsavdelningens ledningsgrupp tillsammans med vår ledningsgrupp under två dagar i januari i Getå. Viktiga frågor lyftes och nya kontakter knöts. Myndighetens chefer är lyhörda för branschens argument. Vi har haft tre s.k. kvartalsmöten med tillsynschefen och ett antal handläggare från TS. På agendan: Vi ingår i referensgruppen i TS arbete med att ta fram ett nytt sammanhållet nationellt regelverk (PNF). Föreningens inriktning är att det ska ställas rimliga säkerhetskrav på passagerarbefordrande fartyg, även de som är under 20 brt och tar färre än 13 passagerare. Vi arbetar för att Transportstyrelsen ska sätta igång med arbetet att ta fram en speciell utbildning till Skärgårdskapten tillsammans med branschen. Samarbeten, nätverk och externa kontakter Syfte: Att göra branschen mer synlig genom att föra fram föreningens ståndpunkter och skärgårdstrafikens möjligheter. Stärka föreningens position genom att samarbeta med andra organisationer och använda de plattformar som finns för att föra fram branschens budskap. I övrigt medverka till att stärka relationer med andra organisationer och utöka nätverket genom att delta i konferenser, utbildning och övriga evenemang som främjar detta. Sveriges Redareförening: Vi har goda och kontinuerliga kontakter med Sveriges Redareföreningens ledning och stöder bland annat varandras remissvar när vi har en samsyn i frågorna. I augusti 2014 skickade vi en gemensam skrivelse med övriga transportslag till Näringsdepartementet om att Transportstyrelsen behöver ett tydligt uppdrag att värna svensk konkurrenskraft. Samtidigt infördes en debattartikel SvD brännpunkt med rubriken Slå vakt om svenska företag. Sjöfartsforum: Vi har deltagit aktivt genom informationschefens styrelseuppdrag och de olika arrangemang som anordnas av Sjöfartsforum. ALMEGA: Vi har kontinuerlig kontakt och samråder bl a i remissvar och information till medlemmarna. NordPass: Vi deltog vid NordPass möte som hölls i Danmark i november. Vi var delaktiga vid olika aktiviteter med Sjöfartsforum på den Maritima Mötesplatsen i Gotlandsbolagets trädgård under Almedalsveckan Intresset var stort och flera politiker hittade dit. Många nya kontakter etablerades och cirka 1000 besökare kom till den Maritima Mötesplatsen under veckan trots att konkurrensen mellan olika arrangemang under Almedalsveckan är hård. Vi arrangerade en paneldebatt om cabotage och utflaggning. Vi presenterade branschens önskelista till politiker vid kollektivtrafikdagen i Stockholm VD deltog i paneldiskussioner vid Världssjöfartens Dag Marina Läroverket: VD är ordf. i ledningsgruppen för YH utbildningen till skärgårdsbefäl. Sjöfartsverkets strategimöten, där VD och ordförande omväxlande har deltagit. Sjöfacken. Vi träffade SFB och SEKO sjöfolk i oktober och diskuterade branschgemensamma frågor. Leena/Skargardsredarna/Verk.ber.2014 Sidan

4 Föreningsaktiviteter Syfte: Förmedla relevant information till medlemmarna och ge dem möjlighet att påverka och medverka i föreningens verksamheter. Främja medlemmarnas intresse av erfarenhetsutbyte genom regelbundna möten. Genom ramavtal ge medlemmarna fördelaktiga inköpspriser och stärka föreningens ekonomi. Stötta rederier med rådgivning i särskilt svåra myndighetsärenden. Skärgårdsredarna har under 2014 fått tre nya aktiva medlemmar (Arona Rederi, M/S Malmö Shipworks och Green City Ferries). En aktiv medlem blev associerad medlem (Blå Båtarna). Vid slutet av 2014 hade föreningen 126 medlemmar (varav 110 aktiva, 10 associerade och 6 hedersmedlemmar) med sammanlagt 354 fartyg. Kansli Ett stort antal möten har genomförts på kansliet i Rosenvik med såväl styrelsen och arbetsgrupper som myndigheter och externa organisationer. Medlemsaktiviteter Årsmötet hölls den 13 mars på Teaterskeppet i Stockholm. 58 medlemmar från 36 rederier deltog i mötet. Höstmöte hölls den 1 3 oktober i Visby. 64 deltagare från 33 rederier deltog i mötet Distriktsmöten: under hösten hölls distriktsmöten i Göteborg och Stockholm. Medlemsservice: Under året har medlemmar som vänt sig till kansliet fått hjälp och råd i olika ärenden. Antal besvarade medlemsmail uppgår till cirka 240. Tillkommer ett stort antal telefonkontakter. Information skickas kontinuerligt till medlemmarna via gruppmail (25 st under året). Kontakt med presumtiva medlemsrederier: Vi har gjort ett utskick och kontaktat ett antal rederier som inte är medlemmar. Vi har informerat om fördelarna med medlemskap. Remisser: Föreningen har besvarat 5 myndighets och 6 departementsremisser Bland de viktigaste remisserna som besvarades under 2014 kan nämnas tillsyn och taxor, farledsavgifter, skadeståndsansvar samt arbetstidförläggning vid införandet av inre vattenvägsdirektivet. Arbetsgrupper och aktiviteter inom olika arbetsområden: Arbetsområden sjösäkerhet och tillsyn, behörigheter och bemanning Dessa frågor har i huvudsak hanterats av kansliet och på möten med Transportstyrelsens ledning. Arbetet har koncentrerats till Transportstyrelsens projekt Nationella Föreskrifter. En handledning för grundläggande säkerhetsutbildning har tagits fram i samarbete med Transportstyrelsen. Ett arbetsgruppsmöte kring handledningen samt ett möte om mönstringssystemet har hållits. Arbetsområde försäkring Ett 80 tal fartyg tecknar vår P & I försäkring och 60 fartyg vår kaskoförsäkring. Försäkringen stärker medlemmarnas position gentemot försäkringsgivarna, håller ner den allmänna premienivån och bidrar till att öka föreningens provisionsintäkter. Arbetsområde miljö Vi har i tidningen SkärgårdsRedaren presenterat artiklar för att föra fram innovationer och projekt inom miljöområdet. Fredrik Robbertte är sammankallande för området. Arbetsområde inköp Avtalen med Kopparbergs Bryggerier och Norrkust Marina har förnyats. Föreningens VD har tecknat nytt avtal med Statoil smörjolja. Leena/Skargardsredarna/Verk.ber.2014 Sidan

5 Publikationer, hemsida m.m. Syfte: Att på ett lättillgängligt och intressant sätt förmedla aktuell information om föreningen, dess verksamhet och ståndpunkter till omvärlden samt att förse medlemmarna med relevant information och tillhandahålla tjänster på hemsidan. Föreningens tidning Skärgårdsredaren har kommit ut med fyra nummer under året (feb, juni, sept och dec). Tidningen informerar om förändringar och nyheter av intresse för medlemmarna och används även för att väcka debatt och för att informera omvärlden om branschens villkor. Ett mål är att lyfta fram forskning och innovation inom miljöområdet. Nyhetsbrev och övrig information har gått ut till medlemmarna i 25 gruppmail under året. Hemsidan: Uppdateringar, förbättringar och nya funktioner utvecklas kontinuerligt vid behov och då resurser finns för detta. Föreningens Illustrerade Skeppslista publicerades under maj. Listan bidrar till att sprida kännedom om föreningens medlemmar och fartyg. Priset Årets Skärgårdsrederi instiftades vid höstmötet i Visby. Priset ska delas ut varje år vid årsmöten. Leena/Skargardsredarna/Verk.ber.2014 Sidan

6 Styrelsearbete Syfte: Att utarbeta strategier för föreningens verksamhet, besluta om löpande frågor av avgörande betydelse för verksamheten, förbereda frågor inför föreningsmötena och att verkställa av föreningsmötena tagna beslut. Styrelsen har en omfattande kommunikation mellan ledamöterna, VD och informationschefen per telefon och e post. Styrelsen har hållit sex protokollförda möten samt ett konstituerande under Ekonomi För rapport om föreningens ekonomi hänvisas till balans och resultaträkning för verksamhetsåret Styrelsen framför sitt tack till föreningens medlemmar för gott samarbete under 2014 och ser fram mot ett lika spännande och framgångsrikt år under Stockholm den 12 mars 2015 Styrelsen för Sveriges Redareförening för mindre Passagerarfartyg, SWEREF Skärgårdsredarna. Henrik Börjesson Ordförande Göran Ahlqvist Vice ordförande Bertil Pevantus Magnus Haglund Moran Winsteen Albin Fredrik Almlöv Per Hermansson Leena/Skargardsredarna/Verk.ber.2014 Sidan

Verksamhetsberättelse för SWEREF Skärgårdsredarna 2011

Verksamhetsberättelse för SWEREF Skärgårdsredarna 2011 Verksamhetsberättelse för SWEREF Skärgårdsredarna 2011 Höstmötet i Luleå var mycket uppskattat och lockade över 100 deltagare I vår monter under Allt för sjön kunde medlemmarna exponera sina verksamheter.

Läs mer

Ångaren Bohuslän 100 år Elbåtar i Stockholmstrafiken Debatt i Almedalen: Utflaggning och cabotage OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Ångaren Bohuslän 100 år Elbåtar i Stockholmstrafiken Debatt i Almedalen: Utflaggning och cabotage OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 2 2014 VOLYM 78 ÅRGÅNG 20 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Ångaren Bohuslän 100 år Elbåtar i Stockholmstrafiken Debatt i Almedalen: Utflaggning och cabotage Vd har ordet! Så var

Läs mer

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:-

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA Nr 2 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- Skärgårds redaren Ny färja till Härön ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT Vd har ordet I slutet av april

Läs mer

NR 4 2012 VOLYM 72 ÅRGÅNG 18 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

NR 4 2012 VOLYM 72 ÅRGÅNG 18 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 4 2012 VOLYM 72 ÅRGÅNG 18 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Pine Island mer än bara båttrafik Simulatorcenter invigt Offentlig upphandling av skärgårdstrafik Vd har ordet! Med risk

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforum lägger sitt 13:e verksamhetsår till handlingarna, ett år med många aktiviteter och en verksamhet på stark frammarsch. Föreningen har under året känt

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag:

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag: 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Röstlängd 4. Dagordning 5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforum lägger sitt 14:e verksamhetsår till handlingarna ett år starkt präglat av en tydligt framväxande vilja bland företag och organisationer med maritim

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab KFS Verksamhetsplan 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Generaldirektörer om 12-båtsproblematiken Alla färjeleder på fyra år Välkommen till Luleå! OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Generaldirektörer om 12-båtsproblematiken Alla färjeleder på fyra år Välkommen till Luleå! OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 3 2011 VOLYM 67 ÅRGÅNG 17 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Generaldirektörer om 12-båtsproblematiken Alla färjeleder på fyra år Välkommen till Luleå! Skärgårdsredaren 3-11 1 VD

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 Malmö

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 Malmö Årsmöteshandlingar Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 Malmö Föredragningslista Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 kl 15.15 1. Mötets öppnande Britta Lejon 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Org.nr 802422-4399

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Org.nr 802422-4399 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Org.nr 802422-4399 Verksamhetsåret 2012 fyllde Föräldraalliansen Sverige sju år. Under de första sex åren jobbade vi för att driva förbundet framåt trots

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. MEDLEMS- OCH BÅTREGISTER... 2 Nytt medlemssystem... 2 Medlemsutveckling... 2 2. PÅ KRYSS... 3 3. MEDLEMSMATRIKEL... 4 4. ÅRSBOKEN...

Läs mer

I fokus. Verksamhetsplan 2014

I fokus. Verksamhetsplan 2014 I fokus Verksamhetsplan 2014 version 2014-04-28 som bygger på den av styrelsen fastställda planen 2013-12-05. Planen ska ses i kombination med Den fria uppfinnaren som är föreningens beskrivning av verksamheten

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 Verksamhetsberättelse 2011 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 8 INTERNATIONELLT SAMARBETE

Läs mer

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart Utredningsuppdrag 1 (30) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Tina Schagerström Melin Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Utredning av förutsättningarna

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem Innehåll INLEDNING - HANDBOKENS SYFTE TERRAFEM - BAKGRUND Vad är Terrafem? Varför Terrafem Vad gör Terrafem? Terrafems

Läs mer

NR 1 2013 VOLYM 73 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

NR 1 2013 VOLYM 73 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 1 2013 VOLYM 73 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Flyta på luft Uraniborg invigd Årsmöte med jubileumsfirande Ordförande har ordet! Sveriges Redarförening för mindre passagerarfartyg,

Läs mer