Kreditgivares förhållningssätt till externvärdering på den privata marknaden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kreditgivares förhållningssätt till externvärdering på den privata marknaden."

Transkript

1 Malin Andersson & Emma Lindvall Kreditgivares förhållningssätt till externvärdering på den privata marknaden. Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-12 Bo Nordlund

2

3

4 Förord Den här uppsatsen skulle aldrig kommit till stånd om det inte vore för ett antal människor vilka besvara våra, ibland många, frågor. Trots att det tagit tid ur deras redan pressade arbetsscheman har vi känt oss välkomna och frågorna har besvarats på ett engagerat och intresserat sätt. Ett stort tack. Vi vill rikta ett tack till vår handledare Bo Nordlund för att han besvarat våra frågor och alltid varit behjälplig med de problemställningar som dykt upp. Han har gett oss bra konstruktiv kritik, intressanta uppslag och genom att hjälpa oss att förbättra uppsatsen. Ett särskilt tack till Berit Hjort för hennes stöd i sökandet efter litteratur. Hon har ständigt hjälpt oss med ett leende och vänlighet. Slutligen vill vi också rikta ett tack till våra nära och kära. De har hjälpt oss genom att lämna synpunkter och kloka åsikter. Karlstad den 28 Maj 2012 Malin Andersson Emma Lindvall 4

5 Sammanfattning Att köpa en bostad är för många privatpersoner det enskilt största ekonomiska beslut de behöver göra under sin livstid. I takt med att bostadspriserna stigit, framförallt i storstäderna, tvingas fler och fler att finansiera köpet genom lån. För att banken skall bevilja lån krävs då, förutom betalningsförmåga, att låntagare ställer säkerhet för lånet. Allt i syfte är att minimera bankens risk vid utlåningen. Vid bostadsköp består säkerheten nästan uteslutande av köpeobjektet, endera i form av en fastighet eller genom pantsättning av den bostadsrätt vilken införskaffas. Värdet på säkerheten baseras på dess marknadsvärde. Förutom att marknaden själv bestämmer värdet genom en budgivning kan en värdering utföras av en mäklare eller annan värderare. Fastighetsvärdering och bolånebranschen är två verksamheter vilka är beroende av varandra. Mäklare får jobb genom banken och banken i sin tur får presumtiva kunder genom mäklarens arbete. Fastighetsmarknaden är komplicerad och syftet med uppsatsen är att utreda hur banker förhåller sig till mäklarens värderingsutlåtande. Det har blivit allt mer intressant genom att Finansinspektionen nu infört lånerestriktioner på 85 procent av fastighetens marknadsvärde vid bostadsköp, vilket lett till stagnation på fastighetsmarknaden. Då vissa människor inte har eget kapital på 15 % av köpeskillingen vilket den nya lånerestriktionen kräver. Respondenterna för uppsatsen representeras av de mäklare vilka har högst marknadsandelar i Karlstad. Bankerna representeras av de bankkontor vars verksamhet till största del grundar sig på bolån i Karlstad. Samtliga banker använder sig oftast av mäklare vid värdering av fastigheter. Innan värderingen ligger till grund för bankens bedömning görs dock en rimlighetskontroll av det marknadsvärde vilket åsatts. Genom att välja mäklare och ställa särskilda restriktioner på värderingen kan banken påverka hur värderingen genomförs. Vid en osäker marknad är bankerna mer villiga att påverka värderingen och visar också upp en större ovilja att bevilja krediter. 5

6 Innehållsförteckning Inledning... 7 Metod Referensram Empiri Resultat och analys Slutsats Källförteckning

7 Inledning I det inledande kapitlet beskrivs fastighetsmarknadens uppbyggnad och människors belåning samt problematiken kring kreditgivares förhållningssätt till externvärdering på den privata marknaden. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens syfte och dess avgränsning Bakgrund Maslows behovstrappa är ett begrepp i syfte att beskriva människors olika behov för att känna tillfredställelse. Det första steget i trappan beskriver de basala behoven en människa måste ha uppfyllda för att kunna överleva. Förutom mat, vatten, sömn, ingår behovet av ett boende (Kotler 2003). För att erhålla ett boende kan personen antingen köpa eller hyra. För att hyra sin bostad är det enklast att ställa sig i en bostadskö vilket finns i varje kommun (Finansinspektionen 2010). Många kommuner, däribland Karlstads kommun, är av uppfattningen att det byggs för få hyresrätter i Sverige. Det leder till ett underskott på hyresrätter, vilket medför att det är svårt att erhålla en hyresrätt (Nya Wermlands-tidningen 2012). Det kvarvarande alternativet är då att köpa sin bostad. Ett köp är för många det enskilt största ekonomiska affären under sin livstid. Många har dock svårt att få ihop till en tillräcklig kontantinsats, då kreditgivarna kräver en stor kontantinsats för att bevilja ett lån (Clarence 2011). Att låna ut pengar för fastighetsköp innebär en risk för kreditgivaren eftersom värdet på fastigheten över tid kan minska. För att minska den finansiella risken kräver kreditgivaren att förvärvaren finansierar en del av köpeskillingen genom egna medel. Resterande del, i nuläget maximalt, 85 procent kan en förvärvare erhålla i lån från kreditgivaren (Finansinspektionen 2010). Anledningarna till att det idag krävs att köparen själv finansierar 15 procent av köpeskillingen är flera. Vid finanskrisen i början av 1990-talet sjönk bostadspriserna kraftigt och det dröjde därefter flera år innan värdet på fastigheten återigen översteg belåningen på många av de fastigheter vilka köpts under den fastighetsbubblan. En del personer tvingades sälja sin bostad under den perioden till ett lägre pris än vad de köpt fastigheten för och de stod sedan kvar med enbart en ökad skuldbörda. Under 2008 upplevde världen ytterligare en finanskris och i USA visades tydliga tendenser på överhettning av bostadsmarknaden. Bankerna lånade ut kapital för fastighetsköp i syfte att få större ränteintäkter till banken. Det medförde att värdena på fastigheterna steg och var en till synes bra investering. När marknaden sedan stagnerade och slutligen började visa nedåtgående tendenser skärptes 7

8 utlåningen. Resultatet av det blev en svårare marknad, där lånevillkoren skärptes drastiskt (Hott 2009). I Sverige hade fastighetspriserna under 2000 talet ökat kraftigt, framförallt i storstadsregionerna. Med tanke på osäkerheten i världsekonomin tillsammans med erfarenheterna från 1990 talets fastighetskrasch befarade många att fastighetsmarknaden riskerade att braka samman. I syfte att stabilisera systemet och motverka överhettning av fastighetmarknaden införde Finansinspektionen en lånerestriktion från oktober Restriktionen medger endast belåning till 85 % av fastighetens värde. Genom att lägga in lånerestriktionen var tanken att privatpersoner skulle öka sitt sparande för att undvika en liknande kris vilken drabbade USA (Finansinspektionen 2010). Restriktionen fick en inledande effekt genom att marknadsvärdet på fastigheter stagnerade något, effekten var dock endast temporär. Riksbankens räntesänkningar de senaste åren har medfört att marknadsvärdet på fastigheter har stigit kraftigt. Tillsammans med kreditgivarnas frikostiga utlåning har det medfört att många personer blivit högt skuldsatta i relation till sina inkomster. Från 2007 och fram tills idag har fastighetspriserna i Sverige ökat med 11,2 %. I jämförelse mellan bostadens värdering i relation med privatpersonernas disponibla inkomst, visar det sig att fastigheterna är övervärderade med 23 % i Sverige (The Economist 2012). Tabell 1: Fastighetspriset i förhållande till medelinkomsten i Sverige mellan (The Economist) 8

9 Vid kreditgivning kräver oftast kreditinstitutet säkerhet. Säkerheten utgör oftast den fastighet vilken lånet ska finansiera (Lennander 2006). Det finns dock en viss svårighet med säkerheten när det inte finns vetskap om det exakta marknadsvärdet för fastigheten. Flera kreditinstitut har på grund av tidigare erfarenheter av finanskriser, blivit avsevärt mer restriktiva med att låna ut pengar (Clarence 2011). Enligt Hott (2009) blir bankerna förlorare när fastighetsmarknaden krisar. Vid en positiv marknad ökar belåningsmöjligheterna för kunderna och när fastighetsbubblan sedan brister blir förlusten påtaglig för dem vilka har tagit de största riskerna på marknaden. Det har också konstaterats att de banker vilka tidigare gjort vinster vid utlåning och har en positiv erfarenhet av det, är därmed mer villiga att låna ut kapital igen. Bankernas positiva inställning till kreditgivningen grundar sig också på deras förväntan. Gör de en mindre förlust än förväntat ses det, trots allt positivt Problemformulering En mäklares yrke är att förmedla bostäder men också att tillhandahålla en objektiv värdering av vad fastigheten är värd på den öppna marknaden (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet 2008). Denna värdering använder kreditgivarna i sin tur som underlag vid sina beslut angående en kreditgivning (Leander 2011). Med den bakgrunden blir våra problemfrågeställningar dessa: Har bankerna tilltro till extern värderares/mäklares värderingar? I vilken utsträckning används en värdering av banken vid en kreditgivning? Arbetar bankerna respektive mäklarna annorlunda nu jämfört med innan finanskrisen? Påverkar bankerna den externa värderingen? Och om i sådant fall, på vilket sätt? 1.3. Syfte Syftet med uppsatsen är att analysera hur banker förhåller sig till mäklarnas värderingar efter lånerestriktionen vilken Finansinspektionen införde i oktober 2010 samt att besvara problemformuleringarna. 9

10 1.4. Avgränsning Eftersom kommersiella fastigheter har ett högre marknadsvärde och värderas med hjälp av flera olika metoder vilket gör området mer komplicerat lämpar sig sådana värderingar inte för den undersökning vi valt att göra. Istället omfattar undersökningen endast privata fastigheter och bostäder. Undersökningen innefattar enbart banker vilka verkar som kreditgivare och är lokaliserade i Karlstad samt ofta hanterar bolånefrågor. Det med syftet att skapa en större tillförlitlighet i bankernas svar. De mäklare vilka deltar i intervjuerna är också aktiva på marknaden i Karlstad. 10

11 Metod Kapitlet redogör för de metoder vilka kan användas vid en undersökning samt de avvägningar och val som gjorts vid teori och intervjuer Val av metod Innan undersökningen påbörjas ska det bestämmas vilken den bästa strategin är för uppsatsen, en deduktiv ansats eller en induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren går via teorin till empirin och tvärtom med en induktiv ansats, från empirin till teorin (Jacobsen 2002). Den deduktiva ansatsen lämpar sig bäst för uppsatsen då det går ut på att först skaffa sig information om hur kreditgivarna förhåller sig till externvärdering i teorin och på så vis bilda förväntningar, och därefter gå ut i verkligen och få fram empiri vilken sedan jämförs med teorin. Kritiken mot den ansatsen tyder på att det är en begränsad ansats eftersom forskaren bara får svar på det den eftersöker och att metoden inte tillåter några nya data att komma in i undersökningen (Jacobsen 2002). Jacobsen (2002) skiljer på två olika metoder för att samla information; kvalitativoch kvantitativ metodansats. En kvalitativ metodansats används när ny data ska tas fram eller när avsikten går på djupet, vilket också innebär att det fokuseras på ett fåtal undersökningar för att undersökningen ska bli intensivare i karaktären. Tvärtom används kvantitativ metodansats istället vid observationer av många objekt och på så sätt visa bredden. Det vill säga att få nyanser undersöks och att svaren istället sträcker sig över många enheter. Metoden ger inte heller plats för några följdfrågor vilket den kvalitativa ansatsen gör. Trots att metoderna skiljer sig åt har de också saker gemensamt, till exempel att tolka resultaten vilka kommit fram under de två undersökningarna. Den kvantitativa ansatsen är dock enklare att analysera då svaren blir i siffror och är svårare att misstolka (Holme & Solvang 1997). I båda metodansatserna måste resultaten tolkas för att se det positiva, det negativa, om det uppkommit några problem och till sist resultatet. Metodtriangulering används vid tillfällen då båda metoderna används för att motverka de svagheter vilka uppkommer vid användning av bara en metod. Undersökningen är kvalitativ, då en sådan undersökning är mest passande för uppsatsen eftersom avsikten var att ta emot tydliga och genomarbetade svar på de frågor vilka är hänförliga till uppsatsens problemformulering. I syfte att inkassera ett bra empiriskt material genomfördes intervjuer, vilket också gör att den kvalitativa ansatsen passar bäst när resultatet skall tolkas och analyseras. Syftet 11

12 med en kvalitativ ansats är, syftet med uppsatsen, att få grepp om ett generellt fenomen (Jacobsen 2002). Det finns också två olika problemställningar att skilja emellan, explorativ problemställning och teori- eller hypotesprövande problemställning. Vid en explorativ problemställning saknas en djupare förståelse av vad ett fenomen egentligen består av, kunskapen är istället relativt ny och okänd. Till skillnad från teori eller hypotesprövande problemställning där det finns en väl utformad teori och kunskap om fenomenet, oftast finn det en viss osäkerhet på dess omfång, utsträckning eller frekvens (Jacobsen 2002). Det är den senare problemställningen vilken används i rapporten. Då avsikten med uppsatsen är att söka djupare, mer genomarbetade svar och förklaringar till vår huvudfråga och dess syfte kommer en förklarande problemställning att användas. Det finns tre krav en frågeställning ska uppfylla för att få en bra empirisk undersökning, den ska vara spännande, enkel samt vara fruktbar. Att den är spännande innebär enligt Jacobsen (2002) att ingen från början vet vad det slutgiltiga resultatet blir. Vad Jacobsen menar med enkel är att, forskaren inte ska ha en frågeformulering vilken är för svår eller för omfattande, då det finns en stor risk att undersökningen misslyckas. Fruktbar innebär att problemformuleringen ska vara möjlig att undersöka empiriskt och leda till framskaffandet av ny kunskap (Jacobsen 2002) Datainsamling Den analyserade data kan inhämtas på två olika sätt, antingen primärdata eller sekundärdata (Jacobsen 2002). Genom att använda både sekundärdata och primärdata ges en möjlighet att skapa en bättre kvalité på slutprodukten. Primärdata innebär data vilken tillgängliggörs för första gången genom inhämtande från den primära informationskällan. Primärdata är starkt kopplad till en speciell frågeställning och oftast specifikt anpassad utifrån densamma. I syfte att erhålla primärdata har intervjuer genomförts med anställda på både banker och fastighetsmäklarbyråer. Sekundärdata utgörs av data vilket inhämtats av andra och inte direkt ifrån källan och inte heller med nu aktuellt syfte till grund. Informationen tidigare har använts till ett annat syfte än den undersökaren har. Information från tidigare publicerat material används ofta för grundläggande fakta, så också i nu aktuell undersökning. Vid bearbetning av sekundärdata är det viktigt att ha ett kritiskt tänkande till källan samt att noga granska den. 12

13 Genom att i slutskedet ställa primärdata och sekundärdata emot varandra erhålls ett resultat. Det resultat kan styrkas av de båda insamlade materialen eller ge ett resultat där materialen står i konflikt med varandra. Om data strider mot varandra är det viktigt att föra en diskussion om resultatet (Jacobsen 2002) Intervjuer Aktuell undersökning utgörs av en blandning mellan strukturerade intervjuer och öppna intervjuer. De öppna intervjuerna innebär ett personligt möte med respondenten och är mer tidskrävande samtidigt uppfyller det syftet för undersökningen på ett bättre sätt. Vid en personlig intervju ansikte mot ansikte är det möjligt att notera respondentens reaktioner, ansiktsuttryck och utifrån det formulera sina följdfrågor i syfte att klargöra eventuella oklarheter i både frågor och svar. Det är inte möjligt i samma utsträckning vid en telefonintervju och det blir svårare att avläsa den andra parten och veta vilka frågor den intervjuade känner sig obekväm i och inte vill svara på (Jacobsen 2002). Det finns två olika sätt att utföra en personlig intervju på, antingen kan den vara strukturerad eller helt öppen. Vanligaste sättet är att inleda intervjun på en strukturerad nivå och därefter, genom följdfrågor, utöka intervjun. Till exempel att frågeställaren har med sig ett papper med fokus på vissa punkter och därefter kan ytterligare frågor uppmärksammas vilka inte var påkomna från start. Den metoden passar bäst för vårt syfte i undersökningen. Kritik mot denna metod påtalar att viss information utesluts ur sökandet (Jacobsen 2002). Då frågorna valts ute noga samt att intervjuerna har innehållit följdfrågor har risken för uteslutning av relevanta data minimeras avsevärt. Intervjuer har genomförts endast med de mäklarkontor och kreditinstitut vilka har högst marknadsandelar i Karlstad. Vi har valt att använda bankerna i egenskap av kreditinstitut, det för att bankerna dagligen hanterar bostadskrediter och därmed kontinuerligt hanterar fastighetsvärderingar utförda av mäklare. Ett problem, vilket kan tänkas uppstå, är att inte alla respondenter är villiga till en intervju eller att undersökningen innehåller ett för litet antal respondenter vilket kan medföra att resultatet inte blir tillförlitligt. Det leder i sin tur till att den slutgiltiga analysen kan bli missvisande. I syfte att öka tillförlitligheten i respondenternas svar har samtliga respondenter anonymiserats. Anonymiseringen ger undersökningen en bättre validitet kontra en censurering då inte källorna kan granskas och ingen av respondenterna riskerar att identifieras av utomstående. Svaren tenderar i sådana situationer att bli mer öppna och sanningsenliga, speciellt om frågorna berör känsliga situationer. Istället för respondenternas namn har mäklarna benämnts M1, M2 och M3 och bankerna har givits beteckningarna B1, B2, B3 och så 13

14 vidare. Eftersom respondenterna är förstahandskällor och frågorna rör företeelser i den dagliga verksamheten har de data av en högre reliabilitet. Informationen, vilken använts i undersökningen, lämnas av den person vilken själv upplevt och varit med om händelsen (Jacobsen 2002). Syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse och få svar på huvudfrågorna i undersökningen. Intervjuerna har därutöver spelats in, det för att säkerställa att viktig information inte missas vid intervjutillfället och för att kunna hålla en mer naturlig konversation med den intervjuade. Det gör att intervjun flyter bättre då det inte behöver göras några pauser för att hinna med att anteckna svaren. Nu finns istället svaren ordagrant inspelade. Ett problem vid en inspelad intervju kan vara att den intervjuade känner sig obekväm i situationen. Dock är det inget som framskymtat i våra intervjuer och det faktum att det endast innefattat ljudupptagning har minskat risken för det. Dessutom är samtliga respondenter vana att dagligen hantera nya människor och situationer i sina respektive yrkesroller. Intervjuerna har därefter skrivits ned; så kallad asynkron. Fördelen är att det är lättare att analysera svaren när de är nedskrivna. Ett förfarande vilket dock är tidskrävande (Jacobsen 2002). Slutligen ska all insamlad data analyseras. Analysprocessen är indelad i tre delar. Första delen är beskrivningen och forskaren ska här göra en grundlig beskrivning av den inkomna data. Andra delen utgörs av systematisering och kategorisering av data, det vill säga att exkludera överflödig data för att öka möjligheten att överblicka informationen och därmed lättare förmedla den inkommande data. Tredje och sista delen innefattar tolkningen av data, det är här de dolda förhållandena kan komma fram (Jacobsen 2002). I praktiken följer de tre faser inte varandra slaviskt, men utifrån ett teoretiskt perspektiv går analysprocessen till enligt ovan Källkritik Genom en djupare analys av vilka intervjufrågor som skulle ställas och på vilket sätt så hade en del av de följdfrågor vilka uppkom kunnat undvikas. Å andra sidan hade underlåtenheten att ställa följdfrågor lett till ett bristfälligt resultat varför följdfrågorna varit en nödvändig del av de intervjuer vi genomfört. En bank i Karlstad hörde inte av sig och medverkade inte i intervjun trots löften om det. Då Karlstad klassas till en medelstor stad bör resultatet i helhet inte ha påverkats på grund av att den intervjun uteblev. Främst då undersökningen visade att de flesta banker arbetar snarlikt varandra i de för utredningen relevanta avsnitten. 14

15 Tidigare nämnts valdes de mäklarkontoren med högst marknadsandelar i Karlstad ut till respondenter. De mindre aktörerna uteslöts därmed från undersökningen. Det kan ha påverkat resultatet eftersom mindre mäklarkontor saknar vissa resurser och möjligheter i sitt arbete. Dock ska det tilläggas att det inte förefaller troligt att det påverkat resultatet, då de tre största aktörerna på marknaden i Karlstad upplever liknande påverkan från bankerna. Slutsaten har blivit att ett mindre mäklarkontor är mer benägna att tillgodose eventuella krav från banken. Initialt skickades inte intervjuunderlagen ut till respondenterna. Det hade sina för och nackdelar. Fördelen var att respondenterna inte kunde förbereda svar inför intervjun för att undvika komprometterande svar. Nackdelen var att de inte fick tid att tänka efter innan de svarade för att ge djupare och mer välutvecklade svar. Den undersökning vilken använts har givit de mest relevanta svaren och möjlighet att få fram detsamma. Att anonymisera respondenterna har gett uppsatsen större trovärdighet då inga svar kan kopplas till enskilda individer, då Karlstads kreditmarknad har begränsat antal anställda. På så sätt har respondenterna varit mer villiga att ge djupare svar på frågeställningarna. 15

16 Referensram Kapitlet börjar med kreditgivares verksamhet. Sedan följs det av beskrivning av en värderare och dess yrkesroll. Kapitlet avslutas med hur banker använder sig av värderingsmän i sina värderingar Bank Bankerna kan delas in i tre olika grupper, beroende på företagsformen. Det kan antingen vara ett bankaktiebolag, sparbank eller en medlemsbank (Lennander 2006). Lennander (2006) berättar att när kreditgivaren ska bevilja en kredit vill de vanligen att det ställs en säkerhet ifall kredittagaren skulle komma att hamna på obestånd (att inte kunna betala sina skulder i tid). Säkerhet kan vara allt med ett ekonomiskt värde, till exempel fastigheter. Det finns en rangordning på allt vilket kan användas som säkerhet. I toppen ligger borgen av stat eller kommun och statsobligationer (Lennander 2011). Vidare berättar Lennander (2011) att när kredittagaren är stat eller kommun krävs det inte att en säkerhet ställs då de inte kan hamna i obestånd eftersom de inte kan sättas i konkurs. Om en kund inte kan betala eller inte betalar tillbaka frivilligt är några av konsekvenserna inkasso, utmätning och exekutiv försäljning (tvångsförsäljning) (Wallin 1992). Vad lagen anser är fast egendom innebär; Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. (SFS 2003:626) En jämförelse till det är lös egendom, vilket är lösa saker och inte jord Bankers arbetsmetoder Reglerna för hur de svenska bankerna ska arbeta grundar sig på regler från Baselkommittén. Baselkommittén är en internationell finansiell organisation och bildades år Initialt var deras uppgift att stabilisera Tysklands banksystem efter Versaillesfreden. Idag är kommitténs funktion att samarbeta med all världens centralbanker för att skapa ett tryggare och stabilare finanssystem (Bank for International Settlements 2012). Då Sverige är medlem i EU implementeras reglerna i det svenska banksystemet. Reglerna behandlar främst hur mycket kapital banken måste ha i säkerhet för att kunna stå emot eventuella förluster 16

17 (Finansinspektionen 2010). Vid en låneansökan hos banken ska värderingen ske vid den tidpunkten då låneansökan ska prövas för att få ett rättvisande värde (Leow & Mues 2012). För att göra en värdering av en fastighet kan banken använda sig av flera olika metoder. Ofta används datorprogram vilka bygger på tillförlitlig statistik om marknaden vilken redan finns. Resultatet från programmet bearbetas i sin tur av en värderare på banken vilken har blivit godkänd att göra det. Bankchefen på varje bankkontor beslutar om vem som är berättigad till att göra värderingar. Det grundliggande för värderingen är de uppgifter vilka kan tas ifrån Lantmäteriverkets anslutna dataterminaler (Jensen 2008). Bankerna kan göra undantag vid en värdering om fastigheten har en panträtt med mycket god förmånsrätt. Det räcker då med en skrivbordsvärdering. En skrivbordsvärdering innebär att banktjänstemannen sitter vid sin arbetsplats och gör värderingen genom att använda sig av statistik. De besöker aldrig fastigheten personligen utan litar på statistiken. Vid en sådan värdering är den viktigaste uppgiften fastighetens taxeringsvärde (Jensen 2008). Taxeringsvärdet grundar sig på en uppfattning av Skatteverket där värdet uppgår till 75 % av det sannolika försäljningspris två år före taxeringen (Skatteverket 2012). När en värdering görs av en mäklare kompletteras den värdering med en riskbedömning av banken (Finansinspektionen 2010) Panträtt Banken vill ha en säkerhet för att krediten kommer att återbetalas (Mäklarsamfundet 2005). Ett bevis för borgenären att kreditsökande kommer att göra det, är att pantsätta den köpta fastigheten (Jensen 2005). Gäldenärens, låntagarens, möjlighet att betala tillbaka fordran minskas om den inte har fortsatt förfoganderätt över fastigheten. Därför pantsätts fastigheter med en hypotekarisk pant. Det innebär att gäldenären får fortsätta utnyttja sin fastighet utan hinder. Skulle inte personen kunna betala lånet vid utsatt datum har borgenären, långivare, en rätt att söka utmätning och då få tillbaka det utlånade beloppet (Jensen 2005). Det är endast den rättmätiga fastighetsägaren vilken kan ansöka om pantbrev hos inteckningsmyndigheten i hemmavarande kommun (Grauers 2007). Den riktiga ägaren anses i det avseende vara den person som genom giltigt köp, arv eller gåva förvärvat fastigheten. Om ägaren inte ansökt eller hunnit ansöka om lagfart räknas personen såsom fastighetens ägare (Tegin 1997). 17

18 Det finns regler för vilka som får och inte får pantsätta (inteckna fastigheten). Exempelvis får inte en make inteckna sin fastighet utan den andre makens samtycke. Reglerna är detsamma för par vilka är sambos (Wallin 1992). För att kunna använda fastigheten i egenskap av pant måste enligt Tegin (1997) tre punkter uppfyllas: en pantförskrivning har skett som säkerhet för en fordran pantförskrivningen omfattar uttagna eller blivande pantbrev pantbrev överlämnas (traderas) till kreditgivare Alla tre punkter måste vara uppfyllda för att en panträtt ska vara giltig. Om en fastighet ska användas till pant omfattar det bara fast egendom (Tegin 1997) Kreditrisk/kreditanalys Kreditanalys är ett samlat begrepp för den undersökning vilken görs för att klargöra om en låntagare har betalningsförmåga. För att se betalningsförmågan undersöker banken den sökandes möjlighet att betala räntor och amorteringar samt om det finns några hot mot krediten vilket gör att banken inte får tillbaka den (Hedman 1995). Ingen regel förespråkar om att en bank måste godkänna en sökt kredit (Wärnsund & Johansson). Kreditprövningens syfte är att undvika kreditförluster för banken. Den risken en kredit medför är att låntagaren inte har möjlighet att återbetala krediten (Wallin 1992). Fastigheter kan ingå i egenskap av en säkerhet och kan kategoriseras till en god sådan. När fastigheten används i egenskap av säkerhet så pantsätts den (Jensen 2008). Fastigheten får endast pantsättas upp till 85 % av dess marknadsvärde (Finansinspektionen 2010). Det finns inga specificerade lagrum angående vilka uppgifter banken vill ha i en kreditprövning för att bli tillfredställd. Med andra ord är det bankens skyldighet att från fall till fall ta fram de uppgifter vilka är relevanta för att kunna fastställa återbetalningsförmågan hos den sökande (Wärnsund och Johansson). Värderingen lämnas till banken och ger uttryck för en bedömning av fastighetens värde idag. Bedömningen gör inga anspråk på framtida händelser. Det är bankens 18

19 ansvar att göra en bedömning av fastighetens framtida värdeutveckling (Walin 1992). I lagstiftningen framgår att en kredit endast får beviljas om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda (Lennander 2011). Baselkommittén påpekar att fastighetsmarknaden är en riskfylld marknad där stora kapitalförluster kan uppstå. Därför har Europeiska centralbanken tagit fram Basel II för att motverka risken och på så sätt skapa en stabilare marknad (Finansinspektionen 2005). Tyvärr fångar inte Basel II upp riskerna på marknaden på ett tillräckligt bra sätt. Ett nytt regelverk har därför arbetats fram, Basel III, vilken ska fånga upp riskerna på ett bättre sätt och motverka kreditförluster för bankerna. Det nya regelverket kommer att innebära att bankerna behöver ha ett större kapital av bättre kvalité. Med bättre kvalité menas att bankerna ska ha kapital vilken ska räcka i minst 30 år. Den ska kunna täcka kreditförluster utan att banken går i konkurs, samt att det inte får ske komplativa vinster. Med komplativa vinster menas att banken går med förlust ett år och inte kan ge utdelning till aktieägarna det året. Medan det året efter får ett positivt resultat och ger dubbel utdelning för att kompensera för det året innan. Bankerna får inte heller ange skattefordringar eller goodwill som kapital. Nya regler för likviditeten i banken kommer att införas. Basel III kommer att införas stegvis de kommande åren med start 2013 (Riksbanken 2012) Ökad skuldkvot och bankernas inställning Privatpersoners skuldkvot (lån i relation till disponibla inkomsten) har under 2000-talet ständigt ökat. Under 2010 var svenskarnas skuldkvot uppe på 170 % av den disponibla inkomsten. Det kan jämföras med skuldkvoten privatpersoner hade under 90-talet vilket var 120 % (Finansinspektionen 2010). Finansinspektionen gjorde under 2009 en undersökning av de svenska hushållens bostadslån. De analyserade informationen de fick från de ledade kreditinstituten i Sverige. Den inkomna upplysningen omfattade lån vilka hade betalats ut mellan den september det året. Uppgifterna gav att resultatet visade att 12 % av de personer vilka fick ett lån hade en belåningsgrad på upp till 90 % av marknadsvärdet på fastigheten, medan en tredjedel av gruppen hade en belåningsgrad på 80 %. Det innebär att det inte krävs en stor värdeminskning på marknaden för att personernas lån skulle vara större än marknadsvärdet på fastigheten (Finansinspektionen 2010). Bankernas kreditvilja ökar då fastigheters värde ökar. Med ökade fastighetsvärden ökar säkerheten för lånen. Det är en spiral vilken fortsätter uppåt fram tills då marknadens maxpris är nådd och priserna istället börjat minska (Panagopoulos & 19

20 Vlamis 2009) Finanskris 90-talets och 00-talets finanskriser grundar sig båda på en överoptimistisk utlåning av bankerna. Den stora risken lånen medförde var en bristande kunskap om gäldenärens återbetalningsförmåga. Med fler avregleringar på finansmarknaden skapades det ett utrymme för bankerna att tillhandahålla större lån. Den utlösande faktorn till finanskrisen var fastigheters minskade värde i Amerika. Trots krisen har inte de svenska bankerna förlorat stora belopp, däremot kan de inte investera i utländska marknader då de har stagnerat eller slutat fungera helt och hållet. Det innebär att bankerna inte kan bygga upp likviditetsbudgetar genom utländska investeringar och de minskade intäkterna bidrar till att lånemöjligheterna minskar på bostadsmarknaden. Det leder i sin tur till att värdet på fastigheter minskar då presumtiva köpare inte kan finansiera bostadsköpen (Riksbanken 2008) Fastighetsmarknaden och minskad risk Fastighetsmarknaden består av flera olika cykler. Vid en uppgång på marknaden då räntan är låg ökar priserna på fastigheterna, vilket leder till att det blir enklare att ansöka om lån hos kreditgivarna. Bankerna uppmuntrar gäldenärerna att öka sina lån. Det leder till att bankerna är mer villiga att ge ett högre bostadslån då värdet på fastigheten ständigt ökar (Bemanke, Gertler, & Gilchrist 1996). Bankerna ser en ökad vinstmöjlighet då kunderna får större säkerheter för sina krediter och erbjuds därmed en högre kredit. En ökad kredit genererar en större ränteintäkt för banken. Banken ska ha en god säkerhet för krediten och i en uppgång tenderar bankerna att överbelåna den säkerhet då det ständigt sker en värdeökning på fastighetsmarknaden (Panagopoulos & Vlamis 2009). Tidigare finanskriser har visat samma tendenser vilka beskrivits ovan. Priserna har varit under en ökning under en längre period och sedan nått sin topp. Det har lett till att flera högt belånade privatpersoner har tvingats till exekutiv försäljning och därmed gått med förlust (Panagopoulos & Vlamis 2009). För att kontrollera risken med fastigheten kan banken göra en beräkning genom att ta det nya värdet dividerat med det gamla värdet. Svaret kan sedan visa hur den specifika fastigheten förhåller sig till marknaden i det området (Leow & Mues 2012). Panagopoulos och Vlamis (2009) beskriver i sin artikel metoder för att 20

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige steg med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, närståendeförmedling och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin

Läs mer

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO)

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) REMISSVAR 2007-07-26 Dnr 2007/1124 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) Riksgälden

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2015/287 2015-04-20 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm. Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav

2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm. Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav FRAMSTÄLLNING 1 (9) 2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav Svenska Bankföreningen hemställer att finansutskottet

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Konkurrenskraftig mjölkproduktion - finansiering Skara och Vrigstad 19/1 20/ Per Hansson

Konkurrenskraftig mjölkproduktion - finansiering Skara och Vrigstad 19/1 20/ Per Hansson Konkurrenskraftig mjölkproduktion - finansiering Skara och Vrigstad 19/1 20/1 2016 Per Hansson Bakgrund Företagande Banken 2 3 En annan skillnad nu mot tidigare är att bankerna efter finanskrisen bland

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Inlämningsuppgift kalkylproram

Inlämningsuppgift kalkylproram Inlämningsuppgift kalkylproram Excel 2012-11-26 Sida 1 / 6 Innehållsförteckning A1. Vilka är de fyra lägenheterna med billigast kvadratmeterpris?... 3 Vilka lägenheter har jag råd att bo i om månadskostnaden

Läs mer

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Ronnebygatan 40 TELEFON TELEFAX ORG.NR E-POST INTERNET Box 531, 371 23 Karlskrona 0455-33 49 40 0455-805 70 202100-4276 registrator@bkn.se www.bkn.se

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Föreläsning. Fastighetsvärdering

Föreläsning. Fastighetsvärdering Föreläsning Fastighetsvärdering Varför måste vi värdera fastigheter Köp eller försäljning Underlag för kreditgivning Ekonomisk styrning Effektivitetsanalyser Samhällsintressen Redovisning Värdering Värden

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Lockpriser dåligt för alla!

Lockpriser dåligt för alla! Ny uppföljning av Accepterat pris oroar: Lockpriser dåligt för alla! Pressmeddelande den 16 februari 2015 Under 2011 var värderingen av och prissättningen på bostäder ett diskussionsämne. Kritikerna menade

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Statens bostadskreditnämnd Version: Mars 2008 Förvärvsgarantier En förvärvsgaranti är en statlig garanti som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet Bostadsseminarium Grundläggande bostads- och hyresrätt Amorteringskrav-bolån Utmätning bostadsrätt och fastighet Mari Gremlin och Matthias Blomberg Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten Sid. 1 Hyresrätt

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder; SFS 2002:670 Utkom från trycket den 2 juli 2002 Omtryck utfärdad den 19 juni 2002. Regeringen

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 3,5 procent jämfört med föregående månad. Villaindex sjönk med 2,5 procent. Svenskarnas förväntningar

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt 1. Ansökan Ansökan skall vara ställd till överförmyndaren och undertecknad av ställföreträdaren (god man/förvaltare/ förmyndare). I ansökan

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Allmän information om bolån

Allmän information om bolån Allmän information om bolån Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Allmän information om bolån 1 Denna information har tagits

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Skulder, bostadspriser och penningpolitik

Skulder, bostadspriser och penningpolitik Översikt Skulder, bostadspriser och penningpolitik Lars E.O. Svensson Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min slutsats www.larseosvensson.net

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846)

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Datum 2013-12-18 Dnr 2012/1336 McGreg Invest Box 1187 432 36 Varberg Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Konsumentverkets beslut Konsumentverket meddelar McGreg Invest AB (org.nr. 556756

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Klientinflytande vid fastighetsvärdering

Klientinflytande vid fastighetsvärdering Emelie Johansson Sofie Vintfjärd Klientinflytande vid fastighetsvärdering Client Influence on property valuation Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Tommy Bergquist Förord

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

MARKNADSRAPPORT MARS 2017

MARKNADSRAPPORT MARS 2017 MARKNADSRAPPORT MARS 2017 MARKNADSRAPPORT MARS 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 1,0 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Åtgärder mot risker med hushållens skuldsättning

Åtgärder mot risker med hushållens skuldsättning ANFÖRANDE Datum: 2015-11-19 Talare: Erik Thedéen Möte: SNS: Bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, ordinarie tentamen 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 18/3 16 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare, rutat papper,

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin rådgivnings- och

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12), Ju2007/3692/L1

Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12), Ju2007/3692/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-30 Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren har anpassat handlingarna till

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Kommittédirektiv. Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning. Dir. 2013:72. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2013

Kommittédirektiv. Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning. Dir. 2013:72. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2013 Kommittédirektiv Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning Dir. 2013:72 Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till åtgärder

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010 IUC Sverige AB RAPPORT SEK! Samhällsekonomisk kalkyl NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS Utförd av IUC Sverige AB 2010 RAPPORT 2010-06-30 Samhällsekonomisk Kalkyl NyföretagarCentrum Strängnäs Sammanfattning Våra

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Resultat från TNS-SIFO undersökning Bostadsägare & Bostadsspekulanter

Resultat från TNS-SIFO undersökning Bostadsägare & Bostadsspekulanter Resultat från TNS-SIFO undersökning Bostadsägare & Bostadsspekulanter Riksrepresentativt urval med 1014 svenskar i åldrarna 15-79. Öppen fråga: Vad upplever du som mest oroande eller stressande kopplat

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer