Finansutskottet Sveriges riksdag Stockholm. Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm. Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav"

Transkript

1 FRAMSTÄLLNING 1 (9) Finansutskottet Sveriges riksdag Stockholm Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav Svenska Bankföreningen hemställer att finansutskottet i första hand föreslår att riksdagen uttalar att krediter som lämnas för förvärv av en nyproducerad bostad inte bör kunna undantas från amorteringskravet, i andra hand föreslår att riksdagen uttalar att ett införande av en möjlighet till undantag från amorteringskrav för nyproducerade bostäder bör tidsbegränsas. Bakgrund Bankföreningen är positiv till amortering och har med hjälp av sina medlemmar under de senaste åren avsevärt stärkt amorteringskulturen. Eftersom en ytterligare självreglering avseende amorteringar har ifrågasatts från konkurrenssynpunkt välkomnar föreningen ett lagstadgat amorteringskrav. I Finansinspektionens förslag till föreskrifter om amortering av krediter mot säkerhet i form av pant eller motsvarande i bostad ( ) föreslås att ett företag, vid nyutlåning som avser förvärv av en bostad som är nyproducerad, får medge undantag från amorteringsföreskriften för den förste förvärvaren av bostaden. Myndigheten förslår även att undantaget inte begränsas i tiden. Förslaget följer av regeringens uttalande i lagrådsremissen. Samma uttalande har sedermera införts i propositionen om amorteringskrav. Inledningsvis kan konstateras att det föreslagna, tidsobegränsade, undantaget för nyproduktion i amorteringskravet inte har varit föremål för remissbehandling utan framlagts först i och med att lagrådsremissen publicerades. Det är alltså först nu, via Finansinspektionens förslag till föreskrifter, som frågan remissbehandlas. Bankföreningen anser att ett undantag för nyproducerade bostäder kan få svårförutsägbara effekter för bland annat prissättningen, att det inte nödvändigtvis gynnar nyproduktion av bostäder samt att det strider mot syftet med regleringen.

2 2 (9) Bankföreningens synpunkter på undantaget från amortering för nyproduktion Bankerna ger i dag inga särskilda undantag för nyproducerade bostäder. Det kan dock inte uteslutas att kunden, i och med föreskriftsförslaget, anser sig ha rätt till amorteringsfrihet och att det kommer att innebära ett tryck mot bankerna att ge lättnader i amorteringskraven. Därmed skapas en ökad betalningsvilja hos hushållen och ett högre pris uppkommer för nyproducerade bostäder gentemot det befintliga bostadsbeståndet (i fortsättningen kallat prispremie ). Av propositionen kan det indirekt utläsas att regeringen är medveten om denna effekt av undantaget. Det framgår även i Finansinspektionens promemoria som följer föreskriftsförslaget. Mäklare uppskattar att varje kronor i minskad boendeutgift medför att betalningsviljan kan öka med kronor. Bankföreningen menar, i likhet med bland andra Finansinspektionen, att riskerna vid belåning av nyproducerade bostäder generellt sett är minst lika höga som vid belåning av befintliga bostäder. Boverkets uppskattning är att det behövs runt nya bostäder fram till år Majoriteten av dessa är troligen bostäder som kommer att ägas av hushåll. Det innebär att inom tio år kan uppemot procent av hushållen som äger sin bostad komma att vara undantagna från amorteringsregleringen (givet låg omsättning och att de flesta erhåller amorteringsfrihet). Det skulle innebära en betydande urholkning av amorteringsregleringen och en klar försvagning jämfört med hur beteendet ser ut i dag. Undantaget för nyproducerade bostäder riskerar att leda till att ytterligare stärka inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden, särskilt om det inte föreligger någon tidsbegränsning. Ett skäl är att den prispremie som uppkommer på nyproducerade bostäder bara gäller för det hushåll som först förvärvar bostaden och att den inte kommer att kunna motiveras vid en senare försäljning. Hushåll som köper en nyproducerad bostad tar därmed en högre risk eftersom försäljningspriset kan bli lägre vid en försäljning då bostaden inte längre kommer att kunna finansieras amorteringsfritt. Samtidigt har ingen amortering skett vilket ökar risken ytterligare för dessa hushåll, särskilt vid stabila eller sjunkande priser. Ett annat skäl till att inlåsningseffekter uppkommer är att det hushåll som köpt en nyproducerad bostad och erhållit ett amorteringsfritt lån kan få svårt att flytta till en bostad i det befintliga beståndet, eftersom hushållet då måste börja att amortera. Värderingen av en nyproducerad lägenhet kan vidare bli mer komplicerad vid ett undantag. Bankerna kan behöva värdera bostaden utan hänsyn till den troliga prispremie som kan förväntas för nybyggda bostäder. Det blir extra tydligt i Finansinspektionens definition av marknadsvärde som beskriver att marknadsvärdet ska bedömas utan hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden. Detta lägre marknadsvärde kan komma att ligga till grund för bankens interna behov av en värdering samt för bolånetaket. Det innebär att begränsningen som ges av bolånetaket

3 3 (9) kan komma att bli striktare för nyproducerade bostäder än för andra, befintliga, bostäder. Därmed kan kravet på kontantinsats bli betydligt högre för nyproducerade bostäder jämfört med befintliga bostäder. Exempel: En nyproducerad lägenhet säljs för 5 miljoner kronor. Ett rimligt antagande är att prispremien, det vill säga det extra höga pris som kan utgå på grund av att ägaren kan få ett amorteringsfritt lån, är i storleksordningen 10 procent. Det skulle i sin tur innebära att lägenhetens marknadsvärde är cirka 4,5 miljoner kronor på andrahandsmarknaden. Givet ett sådant marknadsvärde måste banken till följd av bolånetaket (belåningen får vara max 85 procent av marknadsvärdet 4,5 miljoner kronor) kräva en kontantinsats på cirka 1,2 miljoner. Om prissättningen inte påverkats av amorteringsfriheten, det vill säga om priset varit 4,5 miljoner kronor, hade kravet på kontantinsats istället varit kronor. Slutsatsen är att kravet på kontantinsats för lägenheten i exemplet ökar med cirka kronor till följd av prispremien på nyproducerade bostäder. På grund av en eventuell prispremie kan banken komma att, vid rådgivning kring bolån och hushållets privata ekonomi, behöva avråda från att köpa en nyproducerad bostad, särskilt om kunden inte har en väsentligt högre kapitalinsats än 15 procent. Även för hushåll som endast har ett temporärt behov av en bostad eller har en kort tidshorisont kan undantaget för nyproducerade bostäder innebära att de inte kommer att efterfråga en nyproducerad bostad på grund av prispremien. Det gäller oaktat om banken beviljar amorteringsfrihet eller inte för hushållet. Premien gör det till en ekonomiskt ofördelaktig affär för det enskilda hushållet. Sammanfattningsvis konstaterar Bankföreningen att ett amorteringsundantag för nyproducerade bostäder kan öka riskerna för kunden samt för hela bostadsmarknaden. Det får svåröverblickbara effekter, särskilt för prissättningen, och behöver inte nödvändigtvis gynna nyproduktion av bostäder. Undantaget ökar inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden och kan medföra att kravet på kontantinsats enligt Finansinspektionens bolånetak blir högre för nyproducerade bostäder. Det bör tilläggas att viktiga remissinstanser som Finansinspektionen och Riksbanken i stora drag delar Bankföreningens invändningar mot amorteringsundantaget. Även övriga remissinstanser som yttrat sig i frågan är i nästintill samtliga fall kritiska eller tveksamma till förslaget, särskilt om undantaget inte begränsas i tid. I bilaga 1 sammanfattas några av de synpunkter som framförts av remissinstanserna.

4 4 (9) Hemställan Mot ovanstående bakgrund hemställer Bankföreningen att finansutskottet i första hand föreslår att riksdagen uttalar att krediter som lämnas för förvärv av en nyproducerad bostad inte bör kunna undantas från amorteringskravet, i andra hand föreslår att riksdagen uttalar att ett införande av en möjlighet till undantag från amorteringskrav för nyproducerade bostäder bör tidsbegränsas. SVENSKA BANKFÖRENINGEN Hans Lindberg Johan Hansing

5 5 (9) BILAGA 1 Motivering till amorteringsundantaget och utdrag från de remissinstanser som kommenterat förslaget om undantaget för nyproduktion Motivering till amorteringsundantaget för nyproduktion Regeringen anger som motiv till undantaget att bostadsbyggandet är känsligt för bostadsprisförändringar och att ett amorteringskrav kan innebära lägre bostadspriser, vilket kan minska nyproduktionen. De konstaterar att det finns ett stort behov av ökat byggande i Sverige. Regeringen menar också att undantaget bör gälla utan tidsbegränsning för den som förvärvar bostaden för första gången. Finansinspektionen anger inga motiv eller skäl till undantaget annat än att hänvisa till regeringens lagrådsremiss. De skriver dock att efterfrågan på nyproducerade bostäder kan hållas uppe då betalningsviljan ökar. Relativt bostäder i det befintliga beståndet blir nyproducerade lägenheter dyrare. Det gäller dock endast för den som först förvärvar en nyproducerad bostad och inte för de som köper den i andra hand, vilket inte påverkar nybyggnationen enligt Finansinspektionen. Vidare menar de att undantaget ökar amorteringskravets inlåsningseffekter. Utdrag från remissvar som kommenterat förslaget om amorteringsundantaget för nyproduktion Finansinspektionen (svar angående promemorian Amorteringskrav) Finansinspektionen anser att riskerna med relativt högt belånade hushåll är desamma oavsett om man förvärvat en nyproducerad bostad eller en bostad från befintligt bestånd. Utifrån syftet med regleringen anser Finansinspektionen därför att det är tveksamt om sådana undantag bör ges. Om undantag för nyproducerade bostäder ändå ska vara möjligt bör det endast få ges för den som ursprungligen förvärvat bostaden och endast under begränsad tid. Finansinspektionen anser att en rimlig tidsgräns för undantaget är fem år. Mot bakgrund av att syftet med förslaget är att motverka en uppbyggnad av obalanser på kreditmarknaden anser Finansinspektionen emellertid inte att det finns skäl att särbehandla krediter som lämnas i samband med att låntagarna förvärvar nyproducerade bostäder. Finansinspektionen bedömer att den negativa effekten av ett amorteringskrav på nyproduktionen av bostäder bör bli begränsad. Om undantag ska göras för lån som lämnas för förvärv av nyproducerade bostäder krävs en relativt detaljerad reglering. Bland annat behöver det fastställas under hur

6 6 (9) lång tidsperiod som undantaget är tänkt att gälla. Eftersom högt belånade hushåll utgör samma risk oavsett om de köpt en nyproducerad bostad eller en äldre anser Finansinspektionen inte att det är rimligt med en i tiden obegränsad amorteringsfrihet. Ett undantag för nyproduktion borde därför innehålla en tidsgräns för när bolånet ska börja amorteras. Finansinspektionen anser att en sådan gräns bör sätts till maximalt fem år. En ytterligare anledning till att ha ett relativt kortvarigt undantag för nyproduktion är att ett sådant undantag skapar inlåsningseffekter. Riksbanken (remissvar angående promemorian Amorteringskrav samt till Finansinspektionen) Undantag för nyproducerade bostäder bör inte ges I promemorian föreslås att köp av nyproducerade bostäder ska utgöra en annan grund till undantag. Några motiv till förslaget eller någon analys av dess konsekvenser redovisas inte i promemorian. Riksbanken anser att det inte är lämpligt att undanta nyproducerade bostäder från amorteringskrav. Om de underliggande problemen på utbudssidan inte åtgärdas finns en risk för att undantaget från krav på amortering för nyproducerade bostäder i huvudsak leder till att efterfrågan på nyproducerade bostäder ökar utan att utbudet ökar nämnvärt. En sådan situation kan medföra att riskerna med hushållens skuldsättning ökar ytterligare, vilket är motsatsen till den effekt amorteringskravet förväntas leda till. Riksbanken vidhåller sin kritik mot undantag för nyproducerade bostäder Riksbanken är alltjämt motståndare till undantag för nyproducerade bostäder av skäl som framförts i Riksbankens remissyttrande om Promemorian Amorteringskrav. I samma remissyttrande framförde Riksbanken att undantag ska vara tidsbegränsade. Det bör gälla även här. Att undantaget för nyproducerade bostäder inte ska vara tidsbegränsat föreslogs först i lagrådsremissen och har följaktligen inte tidigare remitterats. Ett undantag utan tidsbegränsning, som dessutom är kopplat till låntagaren, riskerar att över tid skapa en ökande andel lån som inte behöver amorteras samt skapa inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. En möjlighet skulle kunna vara ett undantag liknande det för nyproducerade bostäder som undantas fastighetsavgiften under en begränsad tid. Fastighetsägarna Förslaget att undanta lån för köp av nyproducerade bostäder är vällovligt, men riskerar att få negativa följder utan att gynna nyproduktionen. Hur ska en köpare av en nyproducerade bostad ta ställning till priset, givet att en framtida köpare inte får

7 7 (9) amorteringsfrihet. Det skapar en osäkerhet som kan påverka viljan att köpa nyproducerade bostäder negativt. Det kan även skapa ökade inlåsningseffekter i den mån innehavaren av en nyproducerad bostad väljer att inte flytta om det skulle leda till att hushållet då drabbas av amorteringskravet. För att undvika en negativ asymmetri, är det rimligt att behandla lån likvärdigt, oavsett om de tas för köp av en ny eller en befintlig bostad. Saco Regeln (amorteringskravet) bör också tillämpas på nyproducerade bostäder för att undvika onödigt stora inlåsningseffekter och säkerställa likabehandling. Undantaget har dessutom den paradoxala effekten att hushåll som köper nyproducerade bostäder kan ta på sig betydligt högre lån än de hushåll som köper en likvärdig bostad i beståndet och ändå få en betydligt lägre månadskostnad. Om undantaget för nyproducerade bostäder, trots dessa invändningar, ändå behålls, bör det tidsbegränsas på samma sätt som gäller för den nedsatta kommunala fastighetsavgiften för nyproducerade bostäder. Riksgälden Riksgälden anser att det är tveksamt om denna möjlighet till undantag är lämplig. Förutom att den leder till att stora volymer av nya bolån inte skulle träffas av amorteringskravet, riskerar den att generera både oklara effekter på prisnivåer och tendenser till inlåsning. Sparbankernas riksförbund Enligt Förbundets uppfattning finns det risk för att amorteringsundantaget för nyproducerade bostäder kan komma att (i) förstärka inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden, och (ii) öka kravet på kontantinsats för nyproducerade bostäder. Möjligen skulle dessa förmodade negativa effekter kunna lindras genom att amorteringsfriheten begränsas till ett visst antal år. Finansbolagens förening Ett undantag för nyproducerade bostäder kommer att bidra till att öka inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden. Finansbolagen är av uppfattningen att effekterna av ett undantag av detta slag är svåröverskådliga och bör undvikas i möjligaste mån. Konsumentverket Konsumentverket avstyrker dock den del av förslaget som gäller undantag för nyproduktion. Konsumentverkets uppfattning är att ett undantag från amorteringskrav vid förvärv av nybyggnation istället bör vara tidsbegränsat.

8 8 (9) Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv har i tidigare remissvar (SN Dnr 43/2015) framhållit vikten av att minska den negativa inverkan på bostadsbyggandet, via en lägre efterfrågan, som ett amorteringskrav på nya bolån kan antas ha. Förslaget från Svenskt Näringsliv var att undanta förvärv av nyproducerade bostäder från amorteringskravet under förslagsvis en femårsperiod Man bör dock ha i åtanke att ett undantag utan tidsbegränsning kan få negativa konsekvenser. Dels kan skuldsättningen bland de hushåll som köper nyproducerade bostäder fortsätta att vara hög, dels skapas inlåsningseffekter som kvarstår över tid. Stockholms handelskammare Handelskammaren anser emellertid att ett permanent undantag vid förvärv av nyproducerade bostäder, enligt vad Finansinspektionen föreslår, riskerar att skapa en ny och potentiellt allvarlig inlåsningseffekt i segmentet av hushåll som förvärvar nyproducerade bostäder. Ett undantag som inte är begränsat i tiden kommer sannolikt att försvaga dessa hushålls incitament att flytta. Handelskammaren föreslår därför att undantaget begränsas i tid. Sveriges byggindustrier Förslaget att undanta nyproduktion från krav på amortering är en åtgärd som något kommer att lindra de negativa effekter som lagen kommer att medföra. Även om nyproduktionen undantas från amorteringskrav så kommer rörligheten inte att påverkas positivt. Incitamenten att flytta till en bostad i beståndet och därmed omfattas av amorteringskrav blir lågt. Inlåsningseffekterna förstärks istället. Minskad rörlighet leder till minskad omsättning på bostäder, vilket minskar byggandet av nya bostäder. Konkurrensverket Konkurrensverket konstaterar att detta [amorteringsundantaget] i och för sig kan vara ändamålsenligt för att undvika en negativ påverkan på antalet nyproducerade bostäder. Konkurrensverket bedömer dock att förslaget kan medföra nya skevheter och att inlåsningseffekter uppkommer av amorteringskravet. Det är en brist att de positiva och negativa konsekvenserna av det nu föreslagna undantaget inte blivit föremål för en grundlig konsekvensanalys. Mäklarsamfundet På en punkt har Mäklarsamfundet dock till viss del nyanserat sin inställning. Detta rör frågan om möjligheten att göra undantag för lån till nyproducerade bostäder. I det avseendet framförde Mäklarsamfundet tidigare förbehållslöst uppfattningen att det var olyckligt att ett sådant undantag inte fanns möjlighet till i det tidigare remitterade förslaget.

9 9 (9) Det syfte som det berörda undantaget vilar på att undvika att amorteringskravet påverkar nyproduktionen av bostäder negativt anser Mäklarsamfundet fortsatt är vällovligt. Det har dock inom organisationen förts fram farhågor om hur ett undantag från amorteringskravet kan komma att påverka prisutvecklingen för nyproducerade bostäder på längre sikt, inte minst när dessa ska säljas för första gången som begagnad. Det finns då risk för ett betydande prisfall eftersom den köpare som då ska förvärva bostaden, till skillnad från säljaren, inte kan påräkna undantag från amorteringskravet utan måste ha utrymme för att både betala räntor för lån till köpeskillingen och att amortera. Risken är att detta kan leda till en snedvridning av bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet förordar därför att prisutvecklingen följs noggrant om möjligheten att göra undantag för nyproduktion införs i föreskrifterna i enlighet med förslaget.

Remissvar angående Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Remissvar angående Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2016-02-12 1 (5) Dnr 2015/1313 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Remissvar angående Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628)

Läs mer

Remiss - förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss - förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/12/016 Er referens: FI Dnr 14-16628 1 (19) 2016-02-03 Finansinspektionen Box 7821 103 91 Stockholm Remiss - förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya

Läs mer

Föreskrifter om krav på amortering av bolån

Föreskrifter om krav på amortering av bolån UTKAST TILL BESLUTSPROMEMORIA Föreskrifter om krav på amortering av bolån FI Dnr 14-16628 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån 2015-12-18 Enligt sändlista FI Dnr 14-16628 (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Amorteringskrav. Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU30. Sammanfattning. Behandlade förslag

Amorteringskrav. Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU30. Sammanfattning. Behandlade förslag Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU30 Amorteringskrav Sammanfattning Utskottet säger ja till regeringens förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Amorteringskrav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 december 2015 Per Bolund Göran Haag (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

MÄKLARHUSETS MÄKLAR- BAROMETER

MÄKLARHUSETS MÄKLAR- BAROMETER MÄKLARHUSETS MÄKLAR- BAROMETER 1 Mäklarhusets Mäklarbarometer tar tempen på: Bostadsmarknaden inför amorteringskravet Ett kommande amorteringskrav har länge överskuggat bostadsmarknaden. Det första förslaget

Läs mer

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2016 Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Special

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden

Den svenska bolånemarknaden Den svenska bolånemarknaden 14 APRIL 216 14 april 216 Dnr 16-3183 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Undersökningen beskriver bolånemarknaden 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgraderna är i stort oförändrade

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:78

Regeringens proposition 2003/04:78 Regeringens proposition 2003/04:78 Prövningstillstånd för riksåklagaren i hovrätt och i Högsta domstolen Prop. 2003/04:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-opinion tar tempen på: Bostadsrätts- och villa/radhusägare i storstadsregionerna Bostadsmarknaden i storstadsregionerna är ett omdebatterat ämne. Inte minst i fråga

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:57

Regeringens proposition 2008/09:57 Regeringens proposition 2008/09:57 Vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar Prop. 2008/09:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 2008 Fredrik

Läs mer

Beloppsspärren i 40 kap Inkomstskattelagen

Beloppsspärren i 40 kap Inkomstskattelagen Beloppsspärren i 40 kap Inkomstskattelagen Joakim Ekberg Vårterminen 2015 PM II Högre kurs i företagsskatterätt 747A06 1. Inledning Svensk företagsbeskattning är anpassad för att vara förenlig med stora

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:27

Regeringens proposition 2008/09:27 Regeringens proposition 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning Prop. 2008/09:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 september 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen

Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen Lagrådsremiss Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 december 2003 Lars Engqvist

Läs mer

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2008/2857 103 33 Stockholm Stockholm, 2008-06-05 REMISSYTTRANDE FÖRÄNDRADE UNDERPRISREGLER FÖR HANDELSBOLAG M.M. INEDNING

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2015/287 2015-04-20 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden Remissvar Dnr 2009/11/34 Sid. 1(2) 2009-04-16 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Ytterstads- och bostadsbolagsroteln Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på

Läs mer

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov Civilutskottets betänkande 2013/14:CU32 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov Sammanfattning I detta betänkande behandlar civilutskottet proposition 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras

Läs mer

Promemoria. Redovisningscentraler för taxitrafik framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter

Promemoria. Redovisningscentraler för taxitrafik framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter Promemoria Redovisningscentraler för taxitrafik framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Författningsförslag...

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 augusti 2015 Magdalena Andersson Niklas Ekstrand (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO)

Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) REMISSVAR 2007-07-26 Dnr 2007/1124 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem, s.k. förvärvsgarantier (Fi2007/4536/BO) Riksgälden

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Stockholm den 20 mars 2012

Stockholm den 20 mars 2012 R-2011/1880 Stockholm den 20 mars 2012 Till Justitiedepartementet Ju2011/9105/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Sveriges

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Presumtionshyror. Enkät om bostadsbyggande. Redovisning av enkätsvar om bostadsbyggande & hyressättning. Hyresgästföreningen Riksförbundet 2013 10 16

Presumtionshyror. Enkät om bostadsbyggande. Redovisning av enkätsvar om bostadsbyggande & hyressättning. Hyresgästföreningen Riksförbundet 2013 10 16 0 (8) Presumtionshyror Enkät om bostadsbyggande & hyressättning Redovisning av enkätsvar om bostadsbyggande & hyressättning Hyresgästföreningen Riksförbundet 2013 10 16 1 Resultatredovisning - Bostadsbyggande

Läs mer

Er referens/dnr: S2014/7186/FS. Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Er referens/dnr: S2014/7186/FS. Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Vår referens/dnr: Socialdepartementet 103 33 Stockholm Birgitta Laurent Er referens/dnr: S2014/7186/FS 2014-10- Remissvar Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Svenskt Näringsliv,

Läs mer

Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/03/025 Er referens: Fi2016/01229/S1 1 (7) 2016-04-27 Skatte- och tullavdelningen Att. Fredrik Opander Finansdepartementet 103 33 Stockholm Promemorian Avdragsförbud för

Läs mer

Promemoria 2013-06-27

Promemoria 2013-06-27 Promemoria 2013-06-27 Uthyrning av bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska

Läs mer

Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Remiss från Justitiedepartementet

Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RV (Dnr 001-1076/2009) Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Som svar på remissen Moderna hyreslagar

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40)

Remissyttrande över betänkandet Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Mats Holmqvist 103 33 Stockholm Epost: ju.l2@regeringskansliet.se Solna 2015-06-29 Remissyttrande över betänkandet Stärkt konsumentskydd

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Regeringens skrivelse 2002/03:145

Regeringens skrivelse 2002/03:145 Regeringens skrivelse 2002/03:145 Meddelande om kommande förslag om ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser Skr. 2002/03:145 Regeringen överlämnar denna skrivelse till

Läs mer

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10.1 Utredningen om tidsbegränsad sfi Regeringen tillsatte i december 2009 en utredning som bl.a. skulle föreslå hur en tidsbegränsning av studier inom sfi skulle kunna

Läs mer

Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag

Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag 2014-11-10 FI Dnr 14-5565 BESLUTSPROMEMORIA Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag Sammanfattning Finansinspektionen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:147

Regeringens proposition 2013/14:147 Regeringens proposition 2013/14:147 Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga Prop. 2013/14:147 Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:97

Regeringens proposition 2006/07:97 Regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Prop. 2006/07:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:Bo248

Motion till riksdagen 1987/88:Bo248 Motion till riksdagen 1987/88: av Jan Sandberg (m) om ungdomarnas bostadsmarknad stockholmsregionen En ond cirkel Olika socialdemokratiska regeringar har i sin iver att styra bostadsmarknaden genomdrivit

Läs mer

1 Huvudsakligt innehåll

1 Huvudsakligt innehåll Innehållsförteckning 1 Huvudsakligt innehåll...2 2 Författningstext...3 2.1 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)...3 3 Ärendet och dess beredning...6 4 Överväganden...8 4.1

Läs mer

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-02-01 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:548 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med

Läs mer

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande. PM 2012:74 RV (Dnr 001-650/2012) Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder och Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt (SOU 2012:25) Remiss från Justitiedepartementet

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa premiepensionsfrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa premiepensionsfrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa premiepensionsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 februari 2004 Bosse Ringholm Johan Lundström (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Lagrådsremiss. Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2007 Nyamko Sabuni Anne Kuttenkeuler (Justitiedepartementet)

Läs mer

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemoria upprättad i Näringsdepartementet Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller ett förslag till ändringar

Läs mer

Promemoria. Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer

Promemoria. Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Promemoria Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen September 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Förslag

Läs mer

Boverkets byggregler föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad

Boverkets byggregler föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad Till: Boverket Box 534 371 23 Karlskrona REMISSYTTRANDE Boverkets byggregler föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad SABOs synpunkter SABO instämmer i Boverkets ambition att förtydliga gällande

Läs mer

Regeringens förslag att ta bort lagregleringen om vårdval i primärvården vad säger remissinstanserna?

Regeringens förslag att ta bort lagregleringen om vårdval i primärvården vad säger remissinstanserna? Karin Liljeblad 2014-11-20 Regeringens förslag att ta bort lagregleringen om vårdval i primärvården vad säger remissinstanserna? Regeringen har i budgetpropositionen aviserat en lagändring från den 1 januari

Läs mer

Begränsning av krediter mot säkerhet i bostad

Begränsning av krediter mot säkerhet i bostad Begränsning av krediter mot säkerhet i bostad Martin Andersson, generaldirektör Lars Frisell, chefsekonom 9 juli 2010 FI:s allmänna råd Krediter mot säkerhet i form av pant i bostad bör inte överstiga

Läs mer

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Bostadsmarknad och betalningsvilja Maria Pleiborn 2013-03-22 2013-03-22 Två delar Hur mycket bostäder tål marknaden att det produceras

Läs mer

bygg med närodlad tillväxt

bygg med närodlad tillväxt bygg med närodlad tillväxt stämmoprogram Partistämman 2015 Bygg med närodlad tillväxt En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön förutsätter att det finns

Läs mer

REMISSVAR Rnr 103.06. Till Näringsdepartementet. Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken N2006/12112/A

REMISSVAR Rnr 103.06. Till Näringsdepartementet. Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken N2006/12112/A Lilla Nygatan 14 Box 2206 2007-01-22 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post inger.skogh@saco.se REMISSVAR Rnr 103.06 Till Näringsdepartementet Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

Effekter på bostadsmarknaden av nya kreditrestriktioner

Effekter på bostadsmarknaden av nya kreditrestriktioner Effekter på bostadsmarknaden av nya kreditrestriktioner 2015-12-15 1 Innehåll Sammanfattning av resultat Vad är egentligen problemet är hushållens skuldsättning för hög? Avskaffat ränteavdrag Amorteringskrav

Läs mer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer FFFS 2009:11 2010-03-26 Remissbemötanden och författningskommentarer INNEHÅLL INLEDNING 3 FÖRSLAG, REMISSVAR OCH VÅRA BEMÖTANDEN 3 Bakgrund och sammanfattning 3 1. Värdering av finansiella instrument 4

Läs mer

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet Till Finansdepartementet Enheten för försäkring och redovisning E-postadress: registrator@finance.se 2012-07-12 Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och

Läs mer

Nils Dexe (Finansdepartementet)

Nils Dexe (Finansdepartementet) Lagrådsremiss Kommunernas bostadsförsörjningsansvar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 21 september 2000 Lars-Erik Lövdén Nils Dexe (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll.

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll. Promemoria 2016-06-21 Finansdepartementet Näringsdepartementet Sammanfattning av regeringens förslag Innehåll Mer byggklar mark... 1 Sänkta byggkostnader... 2 Kortare ledtider... 3 Förändrade uppskovsregler

Läs mer

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter Civilutskottets betänkande 2013/14:CU29 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:142 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Stockholm den 2 april 2014

Stockholm den 2 april 2014 R-2014/0054 Stockholm den 2 april 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/125/KO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 januari 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Överskuldsättning

Läs mer

PM 8 - Internationella erfarenheter av faktorer som påverkat hushållens skuldsättning i Sverige

PM 8 - Internationella erfarenheter av faktorer som påverkat hushållens skuldsättning i Sverige PROMEMORIA Datum 2013-10-15 FI Dnr 13-11430 Författare Sten Hansen PM 8 - Internationella erfarenheter av faktorer som påverkat hushållens skuldsättning i Sverige Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Lagrådsremiss. Förhandsbesked i punktskattefrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Förhandsbesked i punktskattefrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Förhandsbesked i punktskattefrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 mars 2001 Bosse Ringholm Anita Saldén Enérus (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Avstående från besittningsskydd

Avstående från besittningsskydd Bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens förslag i proposition 2005/06:13 Avstående från besittningsskydd jämte

Läs mer

Remissyttrande. Enklare semesterregler (SOU 2008:95) Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Er referens: A2008/3018/ARM

Remissyttrande. Enklare semesterregler (SOU 2008:95) Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Er referens: A2008/3018/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2008/3018/ARM Stockholm, 2009-02-05 Remissyttrande Enklare semesterregler

Läs mer

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen översändes denna promemoria.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen översändes denna promemoria. PM 2003 RVII (Dnr 329-2346/2003) Jämkning av avgift för färdiglagad mat m.m. inom äldre- och handikappomsorgen Remiss från socialdepartementet Remisstid 3 oktober 2003, förlängt till 8 oktober 2003 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-10-19 LJ 2012/1344. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-10-19 LJ 2012/1344. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 2012-10-19 LJ 2012/1344 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Remissvar Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36) S2012/6727/FS Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Lagrådsremiss. Allmännyttiga bostadsföretag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Allmännyttiga bostadsföretag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Allmännyttiga bostadsföretag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 november 2001 Lars-Erik Lövdén Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Kommittédirektiv. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Dir. 2012:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012

Kommittédirektiv. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Dir. 2012:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Kommittédirektiv Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Dir. 2012:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar som behövs för

Läs mer

Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40) REMISSYTTRANDE 1(8) Datum Diarienummer 2011-11-03 2011-115 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40) (diarienummer Fi2011/2588/S3) Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

2008-11-13 Dnr 14/08. Till Regeringen Social- och Justitiedepartementen

2008-11-13 Dnr 14/08. Till Regeringen Social- och Justitiedepartementen www.smer.se 2008-11-13 Dnr 14/08 Till Regeringen Social- och Justitiedepartementen Statens medicinsk-etiska råd (SMER) överlämnar härmed en promemoria om överväganden i livets slutskede som tagits fram

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER 1 Innehåll Del I: Sammanfattning av våra regler...5 Hur du söker bostad hos oss...5 Börja med att registrera dig och samla köpoäng... 5 Registrera

Läs mer

Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende

Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende Bilaga 10:12 till kommunstyrelsens protokoll den 12 maj 2004, 18 PM 2004 RVI+VII (Dnr 316-1719/2004) Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Startlån och bosparande motiv, möjliga system och effekter

Startlån och bosparande motiv, möjliga system och effekter Startlån och bosparande motiv, möjliga system och effekter Sveriges Byggindustrier och Bofrämjandet Rapport 2015-12-17 1 Sammanfattning Antalet unga vuxna i storstadsregionerna har vuxit de senaste decennierna

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige PROMEMORIA Datum 2013-10-25 FI Dnr 13-11430 Författare Maria Wallin Fredholm PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97

Läs mer

Nya regler om säkerställda obligationer

Nya regler om säkerställda obligationer B E S L U T S P R O M E M O R I A Nya regler om säkerställda obligationer FI Dnr 11-13295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Statliga kreditgarantier för att underlätta etablering i bostadsrätter och egnahem för förstagångsköpare

Statliga kreditgarantier för att underlätta etablering i bostadsrätter och egnahem för förstagångsköpare Promemoria 2007-05-31 Fi2007/4536/BO Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Bostadsenheten Johanna Ode Telefon 08-405 32 34 E-post johanna.ode@finance.ministry.se Statliga kreditgarantier

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:59

Regeringens proposition 1999/2000:59 Regeringens proposition 1999/2000:59 Avgiftssystemet i rättshjälpslagen Prop. 1999/2000:59 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 februari 2000 Göran Persson Laila Freivalds

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, administrativ chef

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, administrativ chef Socialnämnden 4 mars 2003 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 4 mars 2003 kl 18 30. Genomgång av handlingar kl 17.30. Kallade tjänstemän

Läs mer

Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38)

Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-01 Erik Ageberg (A2015/734/ARM) Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38) Företagarna

Läs mer

Promemoria. Ökad privatuthyrning av bostäder. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Ökad privatuthyrning av bostäder. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Ökad privatuthyrning av bostäder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar som ska stimulera privatpersoner att i större utsträckning hyra ut bostäder som under en

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98. Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98. Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering Utrikesdepartementet 2016-06-23 Dokumentbeteckning KOM(2016) 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden December 213 1 Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt privata och offentliga

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:134

Regeringens proposition 2002/03:134 Regeringens proposition 2002/03:134 Avtal om samarbete i konkurrensfrågor Prop. 2002/03:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2003 Göran Persson Ulrica Messing

Läs mer