SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15 Beslutande Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Kenneth Andersson (S) Maino Wohlfeil (S) Jan-Ola Sandström (C), tjänstgörande ersättare Brittsiw Åsberg (S) Åsa Wikberg (MP) Jan Larsson (V), tjänstgörande ersättare Camilla Lönnkvist (S) Ove Boman (M) Sören Grandelius (S), tjänstgörande ersättare Övriga Se sid 2 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Solveig Åkerhielm Sören Finnström Jan Larsson ANSLAG/BEVIS Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Protokollet från samhällsbyggnadsnämnden den 13 augusti 2014, är justerat och tillkännagivet genom anslag Protokollet förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningen, Folkets Hus, Ludvika

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (30) Övriga Ingvar Fäldt (S), ersättare Leif Lagerqust (S), ersättare Kurt Josefsson (BOP), ersättare Linda Nilsson, förvaltningschef Solveig Åkerhielm, administrativ chef Birgitta Parling Andersson, lokalstrateg Arléne Eneroth, ekonomisekreterare till 3 Anna Lindberg Karlsson, samhällsplanerare till 17 Bert Pilo, skogsförvaltare till 4 Anders Årman, fysisk planerare till 7 Åsa Lindqvist, enhetschef miljö och bygg till 4 Stefan Andersson, information Göran Eriksson, 10 Anders Axelsson, enhetschef GataPark till 3 Tommy Brolin, enhetschef VA

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (30) 96 SBN 2014/347 Driftbudget Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till: 1. Driftbudget för de skattefinansierade verksamheterna 2. Driftbudget för de taxefinansierade verksamheterna 3. Driftbudget för den interna serviceenheten 4. Taxor för 2015 Budgetramen för de skattefinansierade verksamheterna fastställdes av kommunfullmäktige till tkr, vilket är en ökning med tkr jämfört med budgetramen för innevarande år. Kapitalkostnaderna har ökat med tkr och beslutad ram ska därför justeras med motsvarande belopp. Den justerade ramen som budgetförslaget ska jämföras med blir då tkr. De skattefinansierade verksamheternas budgetförslag överskrider tilldelad ram med tkr. Budgetbeloppen utöver justerad ram består av: Ny tjänst som Lokalstrateg, 786 tkr. Eftersom fastigheterna fortfarande ägs av kommunen har det tillsatts en tjänst som ska arbeta med lokalstrategiska frågor. Före fastighetsbolagiseringen fanns anslaget i kommunens fastighetsförvaltning och användes för att täcka kostnader för lokalförsörjning, planärenden och exploateringsutredningar. Anslaget ingick i ramen för 2013 men inget anslag har tagits upp 2014 och därför saknas anslaget även i ramen för Rivningskostnader, tkr. Budgeten för rivningar ligger idag i Ludvika kommunfastigheters budget som kommer att regleras i samband med att förvaltningsavtalet mellan parterna blir klart. Beloppet kommer att dras av från den ersättning som Ludvika kommunfastigheter kommer att få för att sköta drift- och underhåll av kommunens fastigheter. Redovisas i nuläget som en avvikelse eftersom anslaget inte finns med i den ursprungliga ramen. Men efter regleringen stannar anslaget kvar i kommunen. Taxor VA-enheten föreslår ingen höjning av brukningsavgifterna i VA-taxan. Däremot föreslås en höjning av anläggningsavgifterna med 10 %. Avfallsenheten föreslår ett tillägg i avfallstaxan avseende hämtnings- och behandlingsavgift för markbehållare, samt vissa förändringar av slamtaxan. I textbilagan har förändring gjorts av texten avseende latrin. Förändring har även gjorts av taxan för prissättning av småhustomter.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (30) Texttillägg har gjorts i taxan för mätningsverksamheten. Övriga taxor föreslås vara oförändrade. Samtliga förändringar som gjorts i ovanstående omnämnda taxor finns markerade i respektive bifogat taxedokument. Taxor för miljö- och byggenheten beslutas av myndighetsnämnden miljöoch bygg. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 3 juli att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till: 1. Driftbudget för de skattefinansierade verksamheterna 2. Driftbudget för de taxefinansierade verksamheterna 3. Driftbudget för den interna serviceenheten 4. Taxor för 2015 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 87. Förhandlingar enligt MBL 11 har hållits den 11 augusti 2014 då Vision yrkade på ett tillägg i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan. Tillägget gäller styrdokument där tillsynsplaner och miljöpolicy lades till. Oppositionen deltar inte i beslutet om driftbudget Kopia till: Kommunstyrelsen Linda Nilsson för kännedom Arléne Eneroth för kännedom Akten

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (30) 97 SBN 2012/38 Antagande av Skogsstrategi Beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Skogsstrategin. 2. Samhällsbyggnadsnämnden ger planeringsenheten i uppdrag att ta fram styrdokument Skogsprogram. Planeringsenheten har den 8 augusti , fått i uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett övergripande styrdokument för Ludvika kommuns skogsinnehav. Ludvika kommun äger och förvaltar ca 1400 ha skogsmark vilken till stor del är koncentrerad till tätorterna och deras närmiljö. Kommunens naturområden ger möjlighetet till friluftsliv, rekreation, lärande och naturupplevelser. Skogsinnehavet och fr.a. de tätortsnära delarna bidrar härmed till god folkhälsa och boendemiljö. Här finns också stora biologiska, kulturhistoriska och ekonomiska värden. I Skogsstrategin formuleras de övergripande syftena med kommuns skogsägande; att tillgodose medborgarnas behov av tätortsnära natur och att tillgodose kommunens behov av mark för byggande och exploatering. De övergripande strategiska målen för innehavet som helhet innebär att utveckla skogens värde i enlighet med syftena för kommuns skogsägande. Skogstrategin anger vidare kommuners viljeinriktning inom olika ämnesområden vilka bör beaktas i arbetet med de övergripande målen. Förvaltningen av skogsinnehavet påverkas genom ett ramverk av olika lagar. Skogsstrategin poängterar skogen som biologisk och förnyelsebar resurs och att avverkning och skötsel bedrivs på ett långsiktigt uthålligt sätt. Finansiering av skogsförvaltningen bör så långt möjligt vara självbärande och eventuellt överskott bör återinvesteras i verksamheten. Kommunala företrädare för de olika ämnesområden som strategin berör har beretts möjlighet att komma med synpunkter och förslag på justeringar. Skogsstrategin bör följas av ett Skogsprogram som är tänkt att behandla övergripande skötselprinciper liksom frågor om hyggesfria metoder och certifiering. Dokumentet utgör även grund för framtagande av en Mångbruksplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 29 juli 2014 att Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Skogsstrategin. Samt att samhällsbyggnadsnämnden ger planeringsenheten i uppdrag att ta fram styrdokument Skogsprogram. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 67.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (30) Jan Willner, Ove Boman, Jan-Ola Sandström och Åsa Wikberg deltar inte i beslutet om skogsstrategin. Kopia till: Kommunfullmäktige Bert Pilo för kännedom Louise Magnusson för kännedom Akten

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (30) 98 SBN 2014/225 Ny detaljplan för, Sunnansjö 125:2, beslut om juridisk handläggning Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge planeringsenheten i uppdrag att enligt plan och bygglagen genomföra den juridiska handläggningen för följande, Samråd 5 kap, 11, Kungörelse och granskning 5 kap, 18, antagande av detaljplan 5 kap, 27 samt Lagakraft 5 kap, 32. Brittsand Fastighets AB har upprättat ett detaljplaneförslag för Sunnansjö 125:2. När någon annan än kommunen upprättar en detaljplan har kommunen ett ansvar enligt plan och bygglagens 5 kap för följande, samråd, kungörelse och granskning, antagande av detaljplan samt lagakraft. Kommunen, samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar en löpande timkostnad för denna myndighetsutövning med 660 kr/ timmen (enligt kommunfullmäktiges beslut , 90, KS 2013/246) samt kostnader för annonsering i ortens tidningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 23 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden ger planeringsenheten i uppdrag att enligt plan och bygglagen genomföra den juridiska handläggningen för Sunnansjö 125:2. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 68. Kopia till: Anders Årman för handläggning Louise Magnusson för kännedom Akten

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (30) 99 SBN 2014/225 Detaljplan Brittsand, uppdrag om samråd Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge planeringsenheten i uppdrag att genomföra samråd för detaljplan Brittsand. Större delen av Brittsand ägs idag av Brittsand Fastigheter AB, som också tagit fram förslag till detaljplan, dvs ett konsultuppdrag. Huvudsyftet är att planlägga området för bostadsändamål och att utveckla ett område som både har varit och är attraktivt men som de senaste årtiondena i stora delar förfallit. Ungefär 60 tomter kommer att skapas förutom de 14 som redan är avstyckade och finns inom planområdet. Utbyggnaden kommer att göras under flera år och utgöras av både permanent- och fritidsboende. Erfarenheten visar att tidigare områden som planerats för fritidsbebyggelse till vissa delar blivit permanenta åretruntboende genom sina lägeskvaliteter. Brittsand kommer att bli ett sådant område varför det redan från början ska planeras för ett modernt och attraktivt helårsboende men som också ska ge plats för sommarboende som är Brittsands ursprung. Sjön ska vara tillgänglig för alla. Alla fastigheter ska ha tillgång till egen båtplats och gemensamma grönytor ska finnas för olika aktiviteter som bollplan, grillplats och bastu. Badplatsen ska vara öppen för allmänheten. Då det förutsätts att kommunen inte kommer att svara för skötsel av grönytorna måste en samfällighetsförening bildas och en anslutning till vägförening göras för skötsel och underhåll. I planbestämmelserna ska anges att redskaps- och förrådsbyggnader kan uppföras till en viss yta, förslagsvis tre byggnader om maximalt 30m 2 vardera. Föreningen ska också i samråd med post- och avfallstjänsteleverantörerna komma överens om leverans- och hämtningsställen. Under planens genomförandetid bör ny dragning av Mässanvägen enligt gällande översiktsplan förverkligas. Området kommer att anslutas till det kommunala va-nätet genom sjöledningar från Gonäs avloppsreningsverk. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 29 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden ger planeringsenheten i uppdrag att genomföra samråd för detaljplan Brittsand. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 69. Kopia till: Anders Årman för handläggning Louise Magnusson för kännedom Akten

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (30) 100 SBN 2014/396 Begäran om tilläggsanslag för genomförande av fördjupad undersökning och riskbedömning av förorenad mark, grund- och ytvatten vid Rävsnästippen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag med 300 tkr för genomförande av fördjupad undersökning och riskbedömning vid Rävsnästippen. Det har vid tidigare undersökning konstaterats att den gamla Rävsnästippen medfört föroreningar i både mark, grund- och ytvatten. Rävsnästippen har tilldelats riskklass 2 till gränsen till riskklass 1 enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik. Detta är de högsta riskklasserna. Myndighetsnämnden miljö och bygg har förelagt samhällsbyggnadsnämnden att utföra fördjupad undersökning och riskbedömning av grundvatten och deponerat avfall vid Rävsnästippen, Rävsnäs 3:3 och Jägarnäs 1:5. I föreläggandet anges också att en funktionsutredning av lakvattenhanteringen på deponi ska genomföras. Utredningen ska också innehålla förslag på åtgärder för att förhinda spridning av föroreningar i mark och grundvatten m m. Kostnaden för genomförande av en fördjupad undersökning kalkyleras uppgå till 300 tkr. Dessa medel finns inte budgeterade, ska undersökningen kunna genomföras måste tilläggsanslag utöver beviljad budgetram för verksamhetsår 2015 beviljas av kommunstyrelsen. Arbetet med projekt gamla avfallsdeponier är en del i det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I Ludvika kommun har det inventerats 7 st deponier enligt klass 2 (det finns ytterligare knappt 20 st deponier med klass 3-4). Klass 2 deponier är viktiga att få en helhetsbild över hur farliga dessa är vilket kräver fördjupade undersökningar. Bedömningen är att det är viktigast att gå vidare med Räfsnästippen i detta skede men att en tidsplan även behöver sättas upp för de övriga deponierna i samma riskklass. När undersökningar är gjorda enligt MIFO så kommer sannolikt åtgärder att krävas i någon form vilken kräver resurser. Mer information finns i ÖP:n sidan samt bilaga 2 Förorenade områden MIFO-metodiken= Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Metodiken har tagits fram av Naturvårdsverket för att enhetligt bedöma förorenade områden.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (30) Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 29 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag med 300 tkr för genomförande av fördjupad undersökning och riskbedömning vid Rävsnästippen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 72. Ett tillägg har gjorts i tjänsteskrivelsen sedan arbetsutskottet behandlade ärendet. Tillägget gäller från femte stycket i ärendebeskrivningen, Arbetet med projektet. Nämnden bifaller tillägget. Kopia till: Kommunstyrelsen Linda Nilsson för kännedom Åsa Lindqvist för kännedom Akten

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (30) 101 SBN 2014/412 Utredning om köp av andelar i vindkraftverk Beslut Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar utförd utredning till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda ett ev. köp av andelar i vindkraftverk. LudvikaHem har även de utrett om de skulle köpa vindkraftverk, men pga. dagens låga elpriser och osäkerheten främst då timdebiteringen, har gjort att de valt att satsa på solenergi istället. Även andra utredningar så som Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar. Erik Lakomaa. timbro april 2013, råder till stor försiktighet idag. Om ett köp skulle bli aktuellt krävs en mycket god upphandling och noggranna kalkyler. Samhällsbyggnadsförvaltningens utredningar har kommit fram till att ett köp av ett vindkraftverk skulle ligga kring 43 miljoner kr, detta pris är på de kraftverk som är prövade för svensk klimat. Det finns billigare verk, men dessa är ännu inte prövade i Sverige. Vindkraftsandelar är dyrare än ett helägt vindkraftverk och rekommendationen idag är att inte köpa vindkraftsandelar. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 22 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att överlämna utförd utredning om köp av andelar vindkraftverk till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet behandlade ärendet iden 6 augusti 2014, 73. Kopia till: Kommunstyrelsen Louise Magnusson för kännedom Anna Lindberg Karlsson för kännedom Akten

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (30) 102 SBN 2014/413 Utredning om köp av vindkraftverk Beslut Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar utförd utredning till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda ett ev. köp av vindkraftverk. LudvikaHem har även de utrett om de skulle köpa vindkraftverk, men pga. dagens låga elpriser och osäkerheten främst då timdebiteringen, har gjort att de valt att satsa på solenergi istället. Även andra utredningar så som Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar. Erik Lakomaa. timbro april 2013, råder till stor försiktighet idag. Om ett köp skulle bli aktuellt krävs en mycket god upphandling och noggranna kalkyler. Samhällsbyggnadsförvaltningens utredningar har kommit fram till att ett köp av ett vindkraftverk skulle ligga kring 43 miljoner kr, detta pris är på de kraftverk som är prövade för svensk klimat. Det finns billigare verk, men dessa är ännu inte prövade i Sverige. Rekommendationen blir idag att inte köpa något verk. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 22 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att överlämna utförd utredning om köp av vindkraftverk till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 74. Kopia till: Kommunstyrelsen Louise Magnusson för kännedom Anna Lindberg Karlsson för kännedom Akten

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (30) 103 SBN 2014/90 Yttrande över motion om giftfri kommun Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen med hänvisning till nedanstående inte föranleder någon åtgärd. Sammanfattning Centerpartiet har lämnat in en motion om giftfri kommun. Centerpartiets motion omfattar fem yrkanden. Vad som betraktas som gift varierar då alla substanser är ofarliga i tillräckligt små koncentrationer och skadliga eller dödliga i allt för stora koncentrationer. Det kan gälla substanser som är skadliga för människors hälsa för miljön. För att göra frågan hanterbar förutsätts att motionen avser kemiska hälsorisker som vi utsätts för i vardagen. Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag, som det hänvisas till i motionen, tar upp kemiska produkter och bekämpningsmedel liksom hälsofarliga kemikaler som kan förekomma i kosmetiska och hygieniska produkter, byggvaror och byggmaterial, kläder och andra textilier, elektronik, elektriska apparater och verktyg samt leksaker. Kemikalieinspektionen nämner en bedömning om att cirka kemikalier används. En annan bedömning säger att 62 miljoner kemikalier producerats av människan. Det går knappast vare sig juridiskt eller praktiskt att göra en kommun giftfri. Myndighetsenheten jobbar utifrån gällande lagstiftning innebärande ibland annat att produktvalsprincipen i miljöbalken tillämpas. Det innebär att den ur hälso- och miljöaspekt bästa kemikalien ska väljas om det finns alternativ. Ett tillsynsprojekt inom förskolor är nu aktuellt. Vidare så genomförs tillsynsprojekt i handeln där märkning kontrolleras och om ämnen som inte är tillåtna förekommer. Saluförbud blir då aktuellt. Tillsynsprojekt genomförs också inom industrin på kemikaliehanteringen. Generella förbud mot kemikalier som är godkända i EU eller Sverige är inte möjliga. I Kemikalieinspektionens handlingsplan anges nio målsättningar med åtgärder, varav de flesta handlar om forskning, lagstiftning och andra åtgärder på nationell och internationell nivå. De åtgärder som kan vara aktuella för kommunen är punkt 3: Minska riskerna från hälsfarliga ämnen i livsmedel, punkt 4: Bättre information om farliga kemiska ämnen i varor och punkt 5: Företags eget arbete med att byta ut farliga ämnen. Barn är en prioriterad grupp i Kemikalieinspektionens handlingsplan. Barn är, eftersom de är små, växer och utvecklas, extra känsliga för exponering

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (30) av farliga kemikalier, som exempelvis hormonstörande ämnen. Miljöstyrningsrådet har därför på uppdrag av Kemikalieinspektionen gjort en förstudie om Giftfri förskola som fokuserar på produkter inom områdena Leka, Äta och Sova. Även Naturskyddsföreningen har en checklista för inventering av förskolor med åtgärdsprogram. En sådan inventering av förskolor vore önskvärd i Ludvika kommun. I motionen föreslås att Ludvika kommun ställer krav på giftfria produkter vid upphandling, t.ex. genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger. Detta görs redan genom den upphandlingspolicy som är antagen. Vidare föreslås att kommunen antar ett miljömål om att Ludvika kommun ska vara giftfri. De lokala miljömålen är under revidering och inriktningen är dels att de nya målen och åtgärderna ska utgå från handlingsplaner med utgångspunkt från översiktsplanen, dels att åtgärder ska anpassas till det regionala åtgärdsprogram som antogs av Länsstyrelsen Lokala mål bör vara mätbara för att kunna följas upp över tid. En allmän formulering om giftfri kommun har mer formen av en vision och finns som sådan redan formulerad i ett av de sexton nationella miljökvalitetsmålen Giftfri miljö. Kommunen agerar i viss mån kunskapshöjande genom det tillsyns- och upphandlings arbete som genomförs och i viss mån också på hemsidan. Kommunen kan knappast ha ett eget program för information utan det bör i första hand genomföras på riksnivå och då kemikalieinspektion. Kommunen blir då delaktig ibland med centralt styrda tillsynsprojekt eller egen tillsyn. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 17 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktiga beslutar att motionen med hänvisning till ovanstående inte föranleder någon åtgärd. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 76. Kopia till: Kommunfullmäktige Louise Magnusson för kännedom Bo Staaf för kännedom Göran Eriksson för kännedom Akten

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (30) 104 SBN 2013/596 Yttrande över motion om investeringar i solel Beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge Ludvika kommunfastigheter AB i uppdrag att göra en kalkyl över motionens förslag och att ta fram riktlinjer/policy för ökad användning av solenergi. Sammanfattning Från Sten G Johansson och Jan Larsson, Vänsterpartiet, har inkommit en motion om att kommunen investerar i egen solelproduktion och att investeringen dimensioneras för att ha en effekt på minst 400 kw. Enligt vision, mål och strategi för byggnader i den klimatstrategi med energiplan som gällde åren ska all nybyggnation 2050 genomföras på passivhusnivå och solenergi tas tillvara maximalt. Som åtgärd för ökad utvinning och produktion av bioenergi och andra förnybara energislag skulle möjligheterna att öka användningen av solenergi i kommunen uppmärksammas och riktlinjer/policy tas fram. Någon sådan policy har inte tagits fram. Som delmål för kommunen som organisation skulle solenergi, solvärme eller solel installeras på minst två kommunägda byggnader under planperioden. Detta har inte heller gjorts. I den övergripande policyn för hållbar utveckling sägs att: I arbetet för hållbar utveckling ska kommunen fungera som ett gott föredöme, rådgivare och motor för att stödja engagemang hos allmänhet, organisationer och företag, såväl i form av idéer som i praktisk handling, genom rådgivning, informationsspridning och utbildning. Andemeningen i motionen ligger alltså i linje med de intentioner som vid dessa tillfällen antagits av kommunfullmäktige. I enlighet med internationella och nationella klimat-, energi- och miljömål ska andelen förnybar energi stadigt ökas. Utvecklingen av solceller har gått fort mot billigare och effektivare produkter, och därmed kortare pay offtider för installationerna. Ett statligt bidrag finns att söka från Energimyndigheten.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (30) LudvikaHem installerar i juni 2014 en solelanläggning på fastigheten Köpmangatan 3 i samband med takrenovering. Den beräknas ge ca kwh per år, och blir den första som installeras inom kommunkoncernen. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 31 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge Ludvika kommunfastigheter AB i uppdrag att göra en kalkyl över motionens förslag och att ta fram riktlinjer/policy för ökad användning av solenergi Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 77. Kopia till: Kommunfullmäktige Louise Magnusson för kännedom Bo Staaf för kännedom Akten

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (30) 105 SBN 2014/89 Yttrande över motion om utveckling av återvinningscentralen i Ludvika Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen inte föranleder någon åtgärd i nuläget. Sammanfattning Utvecklingsmöjligheterna i Miljöpartiets motion är redan utredda och där det är genomförbart, införda i verksamhetsplanen Avfall 2050 för åren Miljöpartiet i Ludvika tycker att Björnhyttans verksamhet är bra, men vill föreslå att ett antal utvecklingsmöjligheter utreds av kommunen. Trädgårdsavfall ska under högsäsong kunna lämnas på mer centrala platser i kommunen. Ett antal gånger per år ska containrar för brännbara grovsopor placeras ut på ett flertal platser i kommunen. Miljöfarligt avfall ska regelbundet kunna lämnas i en rullande miljöstation, liknande den som finns i Borlänge ( Fågelmyra on tour ) Avfallsenhetens arbete gås årligen igenom och förankras politiskt i samhällsbyggnadsnämndens i vår verksamhetsplan: Avfall Den sträcker sig över två år i taget men revideras årligen. I den senaste verksamhetsplanen för finns det med som en åtgärd att skapa en rullande återvinningscentral till hösten 2014 som ska rulla igenom kommunen och framförallt glesbyggden. Det är planerat så att den ska ta emot grovavfall och farligt avfall från hushållen dock inte vitvaror av större modeller. Nämnas kan att Ludvika Hem i samarbete med avfallsenheten under många år just har erbjudit deras hyresgäster den här servicen och den gör stopp på ca:20 bostadsområden i kommunen. Frågan centrala platser för trädgårdsavfall har utretts i vår planering många gånger men det faller alltid på: Bemanning under kvällar och helger något som inte ryms i personalbudgeten. Tillsyn över platsen när det inte är högsäsong. Obemannade återvinningsplatser har vi för dålig erfarenhet av så det är inget allternativ.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (30) Verksamheter av sådant här slag kräver olika tillstånd och vi vet hur svårt det har varit genom åren att försöka få en central belägen återvinningscentral i Ludvika och Grängesberg där vi sedan början på - 90 talet sökt på olika platser, men fått nej av olika anledningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 17 juli 2014 samhällsbyggnadsnämnden att förslå kommunfullmäktige besluta att motionen inte föranleder någon åtgärd i nuläget. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 78. Åsa Wikberg (MP) reserverar sig mot beslutet. Kopia till: Kommunfullmäktige Ola Nyström för kännedom Akten

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (30) 106 SBN 2013/595 Yttrande över motion om färgade soppåsar Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen inte föranleder någon åtgärd i nuläget. Sammanfattning Kommunen är enligt miljöbalken endast ansvarig för den del av hushållens avfall och jämförligt avfall, dit räknas inte producentansvarsavfall, varför utredningen som föreslås inte följer kommunens kärnverksamhet i avfallsfrågan om hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. MB Kap. 15 6,7, 7a, 7b och 10. Det är och kommer således att förbli producenternas ansvar att ställa ut, sköta och dimensionera återvinningsstationerna i Ludvika kommun. Miljöpartiet och Folkpartiet yrkar att Ludvika kommun gör en utredning av konsekvenserna av att införa ett system för färgade soppåsar, liknande det som finns i Eskilstuna. Systemet fungerar säkert bra i en stor kommun som Eskilstuna, med ett stort befolkningsunderlag för att finansiera ett system med färgade soppåsar och flera sopbilar då man inte kan pressa avfallet lika hårt som under en konventionell insamlingstur. Utredningar har gjorts av Renova i Göteborg och för Ludvikas del skulle det behövas ytterligare4-5 sopbilar med två mans betjäning. Dessutom skulle en sorteringsanläggning behöva byggas. Vi vet också att Falun kommun har haft en likadan anläggning men var tvungen att lägga ned och skrota den då den inte höll måttet på sorteringsgraden och krävde mycket i underhåll. I Miljöbalkens 15 kap. Avfall och producentansvar tydliggörs vilken som ansvarar för det avfall som är producentansvar. 6-7b samt 10, nedan ett urklipp från 6 och 10. Producentansvar 6 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. Sådana föreskrifter får meddelas i fråga om avfallet från sådan verksamhet som producenterna bedriver och avfall som utgörs av sådana varor eller förpackningar som producenterna tillverkar, för in till Sverige eller säljer. Föreskrifter om skyldighet för en producent att ta hand om avfall som utgörs av varor eller förpackningar som producenten inte tillverkat, fört in till

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (30) Sverige eller sålt får endast avse den del av avfallet som motsvarar producentens andel av marknaden för nya sådana varor eller förpackningar eller på annat sätt står i rimlig proportion till producentens verksamhet. Lag (2007:163). 10 Om det behövs av hälso- eller miljöskäl, får regeringen i fråga om annat avfall än hushållsavfall inom en kommun meddela föreskrifter om 1. att avfallet skall transporteras bort genom kommunens försorg, 2. att kommunen skall se till att avfallet återvinns eller bortskaffas. Detta gäller inte i de fall som föreskrifter om producentansvar har meddelats med stöd av 6. Under har frågan utretts av Lars Ekecrantz i den så kallade avfallsutredningen och som presenterades i augusti Ludvika kommun och Dala Avfall har svarat på den remiss som var ute och hela branschen har väntat på åtgärder från regeringskansliet, vilket har dröjt, därav det sena yttrandet presenterade Miljöminister Lena Ek ett pressmeddelande som klart tydliggjorde att det fortfarande ska vara producenterna som ansvarar för detta avfall. Därför finns det över huvudtaget ingen anledning att utreda frågan om färgade soppåsar och en sorteringsanläggning för dessa då det inte är kommunens ansvar att ta hand om detta avfall. Pressmeddelande Miljödepartementet 24 juni 2014 Insamlingen av hushållens förpackningar och returpapper ska bli enklare och bättre Genom att skärpa kraven på producenterna och renodla samt förtydliga deras ansvar för insamling av förpackningar och returpapper kommer det bli lättare för hushållen att sortera ut sitt avfall. Regeringen vill höja återvinningsmålen och införa tillståndspliktiga insamlingssystem. På sikt kommer detta att innebära mer hushållsnära insamling och färre återvinningsstationer. Avfallsutredningen lämnade sitt betänkande till regeringen i augusti För att hitta en långsiktigt stabil lösning med bred förankring tillsatte miljöminister Lena Ek en arbetsgrupp i januari Gruppen, där statssekreterare och handläggare från berörda departement ingår, har under våren fört en bred dialog. Utifrån dessa dialoger har arbetsgruppen hittat en framkomlig väg för hur ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och returpapper ska regleras i framtiden.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Svar på förfrågan om test

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 14 april2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-17 1 (45) Plats och tid Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 17 juni 2013, kl. 18.30 21:10. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Ersättare Ingemar Ehn (FP) Claes

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

2011-11-10 2013-05-07 1 (49)

2011-11-10 2013-05-07 1 (49) 2011-11-10 2013-05-07 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 7 maj, 2013, kl. 09.00 15.15, Ajournering 09.40 10.00, 12.30-13.30, 14.40 14.55 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:210

Regeringens proposition 2008/09:210 Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Prop. 2008/09:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer