SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15 Beslutande Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Kenneth Andersson (S) Maino Wohlfeil (S) Jan-Ola Sandström (C), tjänstgörande ersättare Brittsiw Åsberg (S) Åsa Wikberg (MP) Jan Larsson (V), tjänstgörande ersättare Camilla Lönnkvist (S) Ove Boman (M) Sören Grandelius (S), tjänstgörande ersättare Övriga Se sid 2 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Solveig Åkerhielm Sören Finnström Jan Larsson ANSLAG/BEVIS Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Protokollet från samhällsbyggnadsnämnden den 13 augusti 2014, är justerat och tillkännagivet genom anslag Protokollet förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningen, Folkets Hus, Ludvika

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (30) Övriga Ingvar Fäldt (S), ersättare Leif Lagerqust (S), ersättare Kurt Josefsson (BOP), ersättare Linda Nilsson, förvaltningschef Solveig Åkerhielm, administrativ chef Birgitta Parling Andersson, lokalstrateg Arléne Eneroth, ekonomisekreterare till 3 Anna Lindberg Karlsson, samhällsplanerare till 17 Bert Pilo, skogsförvaltare till 4 Anders Årman, fysisk planerare till 7 Åsa Lindqvist, enhetschef miljö och bygg till 4 Stefan Andersson, information Göran Eriksson, 10 Anders Axelsson, enhetschef GataPark till 3 Tommy Brolin, enhetschef VA

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (30) 96 SBN 2014/347 Driftbudget Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till: 1. Driftbudget för de skattefinansierade verksamheterna 2. Driftbudget för de taxefinansierade verksamheterna 3. Driftbudget för den interna serviceenheten 4. Taxor för 2015 Budgetramen för de skattefinansierade verksamheterna fastställdes av kommunfullmäktige till tkr, vilket är en ökning med tkr jämfört med budgetramen för innevarande år. Kapitalkostnaderna har ökat med tkr och beslutad ram ska därför justeras med motsvarande belopp. Den justerade ramen som budgetförslaget ska jämföras med blir då tkr. De skattefinansierade verksamheternas budgetförslag överskrider tilldelad ram med tkr. Budgetbeloppen utöver justerad ram består av: Ny tjänst som Lokalstrateg, 786 tkr. Eftersom fastigheterna fortfarande ägs av kommunen har det tillsatts en tjänst som ska arbeta med lokalstrategiska frågor. Före fastighetsbolagiseringen fanns anslaget i kommunens fastighetsförvaltning och användes för att täcka kostnader för lokalförsörjning, planärenden och exploateringsutredningar. Anslaget ingick i ramen för 2013 men inget anslag har tagits upp 2014 och därför saknas anslaget även i ramen för Rivningskostnader, tkr. Budgeten för rivningar ligger idag i Ludvika kommunfastigheters budget som kommer att regleras i samband med att förvaltningsavtalet mellan parterna blir klart. Beloppet kommer att dras av från den ersättning som Ludvika kommunfastigheter kommer att få för att sköta drift- och underhåll av kommunens fastigheter. Redovisas i nuläget som en avvikelse eftersom anslaget inte finns med i den ursprungliga ramen. Men efter regleringen stannar anslaget kvar i kommunen. Taxor VA-enheten föreslår ingen höjning av brukningsavgifterna i VA-taxan. Däremot föreslås en höjning av anläggningsavgifterna med 10 %. Avfallsenheten föreslår ett tillägg i avfallstaxan avseende hämtnings- och behandlingsavgift för markbehållare, samt vissa förändringar av slamtaxan. I textbilagan har förändring gjorts av texten avseende latrin. Förändring har även gjorts av taxan för prissättning av småhustomter.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (30) Texttillägg har gjorts i taxan för mätningsverksamheten. Övriga taxor föreslås vara oförändrade. Samtliga förändringar som gjorts i ovanstående omnämnda taxor finns markerade i respektive bifogat taxedokument. Taxor för miljö- och byggenheten beslutas av myndighetsnämnden miljöoch bygg. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 3 juli att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till: 1. Driftbudget för de skattefinansierade verksamheterna 2. Driftbudget för de taxefinansierade verksamheterna 3. Driftbudget för den interna serviceenheten 4. Taxor för 2015 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 87. Förhandlingar enligt MBL 11 har hållits den 11 augusti 2014 då Vision yrkade på ett tillägg i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan. Tillägget gäller styrdokument där tillsynsplaner och miljöpolicy lades till. Oppositionen deltar inte i beslutet om driftbudget Kopia till: Kommunstyrelsen Linda Nilsson för kännedom Arléne Eneroth för kännedom Akten

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (30) 97 SBN 2012/38 Antagande av Skogsstrategi Beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Skogsstrategin. 2. Samhällsbyggnadsnämnden ger planeringsenheten i uppdrag att ta fram styrdokument Skogsprogram. Planeringsenheten har den 8 augusti , fått i uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett övergripande styrdokument för Ludvika kommuns skogsinnehav. Ludvika kommun äger och förvaltar ca 1400 ha skogsmark vilken till stor del är koncentrerad till tätorterna och deras närmiljö. Kommunens naturområden ger möjlighetet till friluftsliv, rekreation, lärande och naturupplevelser. Skogsinnehavet och fr.a. de tätortsnära delarna bidrar härmed till god folkhälsa och boendemiljö. Här finns också stora biologiska, kulturhistoriska och ekonomiska värden. I Skogsstrategin formuleras de övergripande syftena med kommuns skogsägande; att tillgodose medborgarnas behov av tätortsnära natur och att tillgodose kommunens behov av mark för byggande och exploatering. De övergripande strategiska målen för innehavet som helhet innebär att utveckla skogens värde i enlighet med syftena för kommuns skogsägande. Skogstrategin anger vidare kommuners viljeinriktning inom olika ämnesområden vilka bör beaktas i arbetet med de övergripande målen. Förvaltningen av skogsinnehavet påverkas genom ett ramverk av olika lagar. Skogsstrategin poängterar skogen som biologisk och förnyelsebar resurs och att avverkning och skötsel bedrivs på ett långsiktigt uthålligt sätt. Finansiering av skogsförvaltningen bör så långt möjligt vara självbärande och eventuellt överskott bör återinvesteras i verksamheten. Kommunala företrädare för de olika ämnesområden som strategin berör har beretts möjlighet att komma med synpunkter och förslag på justeringar. Skogsstrategin bör följas av ett Skogsprogram som är tänkt att behandla övergripande skötselprinciper liksom frågor om hyggesfria metoder och certifiering. Dokumentet utgör även grund för framtagande av en Mångbruksplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 29 juli 2014 att Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Skogsstrategin. Samt att samhällsbyggnadsnämnden ger planeringsenheten i uppdrag att ta fram styrdokument Skogsprogram. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 67.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (30) Jan Willner, Ove Boman, Jan-Ola Sandström och Åsa Wikberg deltar inte i beslutet om skogsstrategin. Kopia till: Kommunfullmäktige Bert Pilo för kännedom Louise Magnusson för kännedom Akten

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (30) 98 SBN 2014/225 Ny detaljplan för, Sunnansjö 125:2, beslut om juridisk handläggning Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge planeringsenheten i uppdrag att enligt plan och bygglagen genomföra den juridiska handläggningen för följande, Samråd 5 kap, 11, Kungörelse och granskning 5 kap, 18, antagande av detaljplan 5 kap, 27 samt Lagakraft 5 kap, 32. Brittsand Fastighets AB har upprättat ett detaljplaneförslag för Sunnansjö 125:2. När någon annan än kommunen upprättar en detaljplan har kommunen ett ansvar enligt plan och bygglagens 5 kap för följande, samråd, kungörelse och granskning, antagande av detaljplan samt lagakraft. Kommunen, samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar en löpande timkostnad för denna myndighetsutövning med 660 kr/ timmen (enligt kommunfullmäktiges beslut , 90, KS 2013/246) samt kostnader för annonsering i ortens tidningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 23 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden ger planeringsenheten i uppdrag att enligt plan och bygglagen genomföra den juridiska handläggningen för Sunnansjö 125:2. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 68. Kopia till: Anders Årman för handläggning Louise Magnusson för kännedom Akten

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (30) 99 SBN 2014/225 Detaljplan Brittsand, uppdrag om samråd Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge planeringsenheten i uppdrag att genomföra samråd för detaljplan Brittsand. Större delen av Brittsand ägs idag av Brittsand Fastigheter AB, som också tagit fram förslag till detaljplan, dvs ett konsultuppdrag. Huvudsyftet är att planlägga området för bostadsändamål och att utveckla ett område som både har varit och är attraktivt men som de senaste årtiondena i stora delar förfallit. Ungefär 60 tomter kommer att skapas förutom de 14 som redan är avstyckade och finns inom planområdet. Utbyggnaden kommer att göras under flera år och utgöras av både permanent- och fritidsboende. Erfarenheten visar att tidigare områden som planerats för fritidsbebyggelse till vissa delar blivit permanenta åretruntboende genom sina lägeskvaliteter. Brittsand kommer att bli ett sådant område varför det redan från början ska planeras för ett modernt och attraktivt helårsboende men som också ska ge plats för sommarboende som är Brittsands ursprung. Sjön ska vara tillgänglig för alla. Alla fastigheter ska ha tillgång till egen båtplats och gemensamma grönytor ska finnas för olika aktiviteter som bollplan, grillplats och bastu. Badplatsen ska vara öppen för allmänheten. Då det förutsätts att kommunen inte kommer att svara för skötsel av grönytorna måste en samfällighetsförening bildas och en anslutning till vägförening göras för skötsel och underhåll. I planbestämmelserna ska anges att redskaps- och förrådsbyggnader kan uppföras till en viss yta, förslagsvis tre byggnader om maximalt 30m 2 vardera. Föreningen ska också i samråd med post- och avfallstjänsteleverantörerna komma överens om leverans- och hämtningsställen. Under planens genomförandetid bör ny dragning av Mässanvägen enligt gällande översiktsplan förverkligas. Området kommer att anslutas till det kommunala va-nätet genom sjöledningar från Gonäs avloppsreningsverk. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 29 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden ger planeringsenheten i uppdrag att genomföra samråd för detaljplan Brittsand. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 69. Kopia till: Anders Årman för handläggning Louise Magnusson för kännedom Akten

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (30) 100 SBN 2014/396 Begäran om tilläggsanslag för genomförande av fördjupad undersökning och riskbedömning av förorenad mark, grund- och ytvatten vid Rävsnästippen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag med 300 tkr för genomförande av fördjupad undersökning och riskbedömning vid Rävsnästippen. Det har vid tidigare undersökning konstaterats att den gamla Rävsnästippen medfört föroreningar i både mark, grund- och ytvatten. Rävsnästippen har tilldelats riskklass 2 till gränsen till riskklass 1 enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik. Detta är de högsta riskklasserna. Myndighetsnämnden miljö och bygg har förelagt samhällsbyggnadsnämnden att utföra fördjupad undersökning och riskbedömning av grundvatten och deponerat avfall vid Rävsnästippen, Rävsnäs 3:3 och Jägarnäs 1:5. I föreläggandet anges också att en funktionsutredning av lakvattenhanteringen på deponi ska genomföras. Utredningen ska också innehålla förslag på åtgärder för att förhinda spridning av föroreningar i mark och grundvatten m m. Kostnaden för genomförande av en fördjupad undersökning kalkyleras uppgå till 300 tkr. Dessa medel finns inte budgeterade, ska undersökningen kunna genomföras måste tilläggsanslag utöver beviljad budgetram för verksamhetsår 2015 beviljas av kommunstyrelsen. Arbetet med projekt gamla avfallsdeponier är en del i det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I Ludvika kommun har det inventerats 7 st deponier enligt klass 2 (det finns ytterligare knappt 20 st deponier med klass 3-4). Klass 2 deponier är viktiga att få en helhetsbild över hur farliga dessa är vilket kräver fördjupade undersökningar. Bedömningen är att det är viktigast att gå vidare med Räfsnästippen i detta skede men att en tidsplan även behöver sättas upp för de övriga deponierna i samma riskklass. När undersökningar är gjorda enligt MIFO så kommer sannolikt åtgärder att krävas i någon form vilken kräver resurser. Mer information finns i ÖP:n sidan samt bilaga 2 Förorenade områden MIFO-metodiken= Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Metodiken har tagits fram av Naturvårdsverket för att enhetligt bedöma förorenade områden.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (30) Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 29 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag med 300 tkr för genomförande av fördjupad undersökning och riskbedömning vid Rävsnästippen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 72. Ett tillägg har gjorts i tjänsteskrivelsen sedan arbetsutskottet behandlade ärendet. Tillägget gäller från femte stycket i ärendebeskrivningen, Arbetet med projektet. Nämnden bifaller tillägget. Kopia till: Kommunstyrelsen Linda Nilsson för kännedom Åsa Lindqvist för kännedom Akten

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (30) 101 SBN 2014/412 Utredning om köp av andelar i vindkraftverk Beslut Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar utförd utredning till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda ett ev. köp av andelar i vindkraftverk. LudvikaHem har även de utrett om de skulle köpa vindkraftverk, men pga. dagens låga elpriser och osäkerheten främst då timdebiteringen, har gjort att de valt att satsa på solenergi istället. Även andra utredningar så som Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar. Erik Lakomaa. timbro april 2013, råder till stor försiktighet idag. Om ett köp skulle bli aktuellt krävs en mycket god upphandling och noggranna kalkyler. Samhällsbyggnadsförvaltningens utredningar har kommit fram till att ett köp av ett vindkraftverk skulle ligga kring 43 miljoner kr, detta pris är på de kraftverk som är prövade för svensk klimat. Det finns billigare verk, men dessa är ännu inte prövade i Sverige. Vindkraftsandelar är dyrare än ett helägt vindkraftverk och rekommendationen idag är att inte köpa vindkraftsandelar. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 22 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att överlämna utförd utredning om köp av andelar vindkraftverk till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet behandlade ärendet iden 6 augusti 2014, 73. Kopia till: Kommunstyrelsen Louise Magnusson för kännedom Anna Lindberg Karlsson för kännedom Akten

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (30) 102 SBN 2014/413 Utredning om köp av vindkraftverk Beslut Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar utförd utredning till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda ett ev. köp av vindkraftverk. LudvikaHem har även de utrett om de skulle köpa vindkraftverk, men pga. dagens låga elpriser och osäkerheten främst då timdebiteringen, har gjort att de valt att satsa på solenergi istället. Även andra utredningar så som Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar. Erik Lakomaa. timbro april 2013, råder till stor försiktighet idag. Om ett köp skulle bli aktuellt krävs en mycket god upphandling och noggranna kalkyler. Samhällsbyggnadsförvaltningens utredningar har kommit fram till att ett köp av ett vindkraftverk skulle ligga kring 43 miljoner kr, detta pris är på de kraftverk som är prövade för svensk klimat. Det finns billigare verk, men dessa är ännu inte prövade i Sverige. Rekommendationen blir idag att inte köpa något verk. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 22 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att överlämna utförd utredning om köp av vindkraftverk till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 74. Kopia till: Kommunstyrelsen Louise Magnusson för kännedom Anna Lindberg Karlsson för kännedom Akten

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (30) 103 SBN 2014/90 Yttrande över motion om giftfri kommun Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen med hänvisning till nedanstående inte föranleder någon åtgärd. Sammanfattning Centerpartiet har lämnat in en motion om giftfri kommun. Centerpartiets motion omfattar fem yrkanden. Vad som betraktas som gift varierar då alla substanser är ofarliga i tillräckligt små koncentrationer och skadliga eller dödliga i allt för stora koncentrationer. Det kan gälla substanser som är skadliga för människors hälsa för miljön. För att göra frågan hanterbar förutsätts att motionen avser kemiska hälsorisker som vi utsätts för i vardagen. Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag, som det hänvisas till i motionen, tar upp kemiska produkter och bekämpningsmedel liksom hälsofarliga kemikaler som kan förekomma i kosmetiska och hygieniska produkter, byggvaror och byggmaterial, kläder och andra textilier, elektronik, elektriska apparater och verktyg samt leksaker. Kemikalieinspektionen nämner en bedömning om att cirka kemikalier används. En annan bedömning säger att 62 miljoner kemikalier producerats av människan. Det går knappast vare sig juridiskt eller praktiskt att göra en kommun giftfri. Myndighetsenheten jobbar utifrån gällande lagstiftning innebärande ibland annat att produktvalsprincipen i miljöbalken tillämpas. Det innebär att den ur hälso- och miljöaspekt bästa kemikalien ska väljas om det finns alternativ. Ett tillsynsprojekt inom förskolor är nu aktuellt. Vidare så genomförs tillsynsprojekt i handeln där märkning kontrolleras och om ämnen som inte är tillåtna förekommer. Saluförbud blir då aktuellt. Tillsynsprojekt genomförs också inom industrin på kemikaliehanteringen. Generella förbud mot kemikalier som är godkända i EU eller Sverige är inte möjliga. I Kemikalieinspektionens handlingsplan anges nio målsättningar med åtgärder, varav de flesta handlar om forskning, lagstiftning och andra åtgärder på nationell och internationell nivå. De åtgärder som kan vara aktuella för kommunen är punkt 3: Minska riskerna från hälsfarliga ämnen i livsmedel, punkt 4: Bättre information om farliga kemiska ämnen i varor och punkt 5: Företags eget arbete med att byta ut farliga ämnen. Barn är en prioriterad grupp i Kemikalieinspektionens handlingsplan. Barn är, eftersom de är små, växer och utvecklas, extra känsliga för exponering

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (30) av farliga kemikalier, som exempelvis hormonstörande ämnen. Miljöstyrningsrådet har därför på uppdrag av Kemikalieinspektionen gjort en förstudie om Giftfri förskola som fokuserar på produkter inom områdena Leka, Äta och Sova. Även Naturskyddsföreningen har en checklista för inventering av förskolor med åtgärdsprogram. En sådan inventering av förskolor vore önskvärd i Ludvika kommun. I motionen föreslås att Ludvika kommun ställer krav på giftfria produkter vid upphandling, t.ex. genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger. Detta görs redan genom den upphandlingspolicy som är antagen. Vidare föreslås att kommunen antar ett miljömål om att Ludvika kommun ska vara giftfri. De lokala miljömålen är under revidering och inriktningen är dels att de nya målen och åtgärderna ska utgå från handlingsplaner med utgångspunkt från översiktsplanen, dels att åtgärder ska anpassas till det regionala åtgärdsprogram som antogs av Länsstyrelsen Lokala mål bör vara mätbara för att kunna följas upp över tid. En allmän formulering om giftfri kommun har mer formen av en vision och finns som sådan redan formulerad i ett av de sexton nationella miljökvalitetsmålen Giftfri miljö. Kommunen agerar i viss mån kunskapshöjande genom det tillsyns- och upphandlings arbete som genomförs och i viss mån också på hemsidan. Kommunen kan knappast ha ett eget program för information utan det bör i första hand genomföras på riksnivå och då kemikalieinspektion. Kommunen blir då delaktig ibland med centralt styrda tillsynsprojekt eller egen tillsyn. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 17 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktiga beslutar att motionen med hänvisning till ovanstående inte föranleder någon åtgärd. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 76. Kopia till: Kommunfullmäktige Louise Magnusson för kännedom Bo Staaf för kännedom Göran Eriksson för kännedom Akten

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (30) 104 SBN 2013/596 Yttrande över motion om investeringar i solel Beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge Ludvika kommunfastigheter AB i uppdrag att göra en kalkyl över motionens förslag och att ta fram riktlinjer/policy för ökad användning av solenergi. Sammanfattning Från Sten G Johansson och Jan Larsson, Vänsterpartiet, har inkommit en motion om att kommunen investerar i egen solelproduktion och att investeringen dimensioneras för att ha en effekt på minst 400 kw. Enligt vision, mål och strategi för byggnader i den klimatstrategi med energiplan som gällde åren ska all nybyggnation 2050 genomföras på passivhusnivå och solenergi tas tillvara maximalt. Som åtgärd för ökad utvinning och produktion av bioenergi och andra förnybara energislag skulle möjligheterna att öka användningen av solenergi i kommunen uppmärksammas och riktlinjer/policy tas fram. Någon sådan policy har inte tagits fram. Som delmål för kommunen som organisation skulle solenergi, solvärme eller solel installeras på minst två kommunägda byggnader under planperioden. Detta har inte heller gjorts. I den övergripande policyn för hållbar utveckling sägs att: I arbetet för hållbar utveckling ska kommunen fungera som ett gott föredöme, rådgivare och motor för att stödja engagemang hos allmänhet, organisationer och företag, såväl i form av idéer som i praktisk handling, genom rådgivning, informationsspridning och utbildning. Andemeningen i motionen ligger alltså i linje med de intentioner som vid dessa tillfällen antagits av kommunfullmäktige. I enlighet med internationella och nationella klimat-, energi- och miljömål ska andelen förnybar energi stadigt ökas. Utvecklingen av solceller har gått fort mot billigare och effektivare produkter, och därmed kortare pay offtider för installationerna. Ett statligt bidrag finns att söka från Energimyndigheten.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (30) LudvikaHem installerar i juni 2014 en solelanläggning på fastigheten Köpmangatan 3 i samband med takrenovering. Den beräknas ge ca kwh per år, och blir den första som installeras inom kommunkoncernen. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 31 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge Ludvika kommunfastigheter AB i uppdrag att göra en kalkyl över motionens förslag och att ta fram riktlinjer/policy för ökad användning av solenergi Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 77. Kopia till: Kommunfullmäktige Louise Magnusson för kännedom Bo Staaf för kännedom Akten

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (30) 105 SBN 2014/89 Yttrande över motion om utveckling av återvinningscentralen i Ludvika Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen inte föranleder någon åtgärd i nuläget. Sammanfattning Utvecklingsmöjligheterna i Miljöpartiets motion är redan utredda och där det är genomförbart, införda i verksamhetsplanen Avfall 2050 för åren Miljöpartiet i Ludvika tycker att Björnhyttans verksamhet är bra, men vill föreslå att ett antal utvecklingsmöjligheter utreds av kommunen. Trädgårdsavfall ska under högsäsong kunna lämnas på mer centrala platser i kommunen. Ett antal gånger per år ska containrar för brännbara grovsopor placeras ut på ett flertal platser i kommunen. Miljöfarligt avfall ska regelbundet kunna lämnas i en rullande miljöstation, liknande den som finns i Borlänge ( Fågelmyra on tour ) Avfallsenhetens arbete gås årligen igenom och förankras politiskt i samhällsbyggnadsnämndens i vår verksamhetsplan: Avfall Den sträcker sig över två år i taget men revideras årligen. I den senaste verksamhetsplanen för finns det med som en åtgärd att skapa en rullande återvinningscentral till hösten 2014 som ska rulla igenom kommunen och framförallt glesbyggden. Det är planerat så att den ska ta emot grovavfall och farligt avfall från hushållen dock inte vitvaror av större modeller. Nämnas kan att Ludvika Hem i samarbete med avfallsenheten under många år just har erbjudit deras hyresgäster den här servicen och den gör stopp på ca:20 bostadsområden i kommunen. Frågan centrala platser för trädgårdsavfall har utretts i vår planering många gånger men det faller alltid på: Bemanning under kvällar och helger något som inte ryms i personalbudgeten. Tillsyn över platsen när det inte är högsäsong. Obemannade återvinningsplatser har vi för dålig erfarenhet av så det är inget allternativ.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (30) Verksamheter av sådant här slag kräver olika tillstånd och vi vet hur svårt det har varit genom åren att försöka få en central belägen återvinningscentral i Ludvika och Grängesberg där vi sedan början på - 90 talet sökt på olika platser, men fått nej av olika anledningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 17 juli 2014 samhällsbyggnadsnämnden att förslå kommunfullmäktige besluta att motionen inte föranleder någon åtgärd i nuläget. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 78. Åsa Wikberg (MP) reserverar sig mot beslutet. Kopia till: Kommunfullmäktige Ola Nyström för kännedom Akten

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (30) 106 SBN 2013/595 Yttrande över motion om färgade soppåsar Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen inte föranleder någon åtgärd i nuläget. Sammanfattning Kommunen är enligt miljöbalken endast ansvarig för den del av hushållens avfall och jämförligt avfall, dit räknas inte producentansvarsavfall, varför utredningen som föreslås inte följer kommunens kärnverksamhet i avfallsfrågan om hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. MB Kap. 15 6,7, 7a, 7b och 10. Det är och kommer således att förbli producenternas ansvar att ställa ut, sköta och dimensionera återvinningsstationerna i Ludvika kommun. Miljöpartiet och Folkpartiet yrkar att Ludvika kommun gör en utredning av konsekvenserna av att införa ett system för färgade soppåsar, liknande det som finns i Eskilstuna. Systemet fungerar säkert bra i en stor kommun som Eskilstuna, med ett stort befolkningsunderlag för att finansiera ett system med färgade soppåsar och flera sopbilar då man inte kan pressa avfallet lika hårt som under en konventionell insamlingstur. Utredningar har gjorts av Renova i Göteborg och för Ludvikas del skulle det behövas ytterligare4-5 sopbilar med två mans betjäning. Dessutom skulle en sorteringsanläggning behöva byggas. Vi vet också att Falun kommun har haft en likadan anläggning men var tvungen att lägga ned och skrota den då den inte höll måttet på sorteringsgraden och krävde mycket i underhåll. I Miljöbalkens 15 kap. Avfall och producentansvar tydliggörs vilken som ansvarar för det avfall som är producentansvar. 6-7b samt 10, nedan ett urklipp från 6 och 10. Producentansvar 6 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. Sådana föreskrifter får meddelas i fråga om avfallet från sådan verksamhet som producenterna bedriver och avfall som utgörs av sådana varor eller förpackningar som producenterna tillverkar, för in till Sverige eller säljer. Föreskrifter om skyldighet för en producent att ta hand om avfall som utgörs av varor eller förpackningar som producenten inte tillverkat, fört in till

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (30) Sverige eller sålt får endast avse den del av avfallet som motsvarar producentens andel av marknaden för nya sådana varor eller förpackningar eller på annat sätt står i rimlig proportion till producentens verksamhet. Lag (2007:163). 10 Om det behövs av hälso- eller miljöskäl, får regeringen i fråga om annat avfall än hushållsavfall inom en kommun meddela föreskrifter om 1. att avfallet skall transporteras bort genom kommunens försorg, 2. att kommunen skall se till att avfallet återvinns eller bortskaffas. Detta gäller inte i de fall som föreskrifter om producentansvar har meddelats med stöd av 6. Under har frågan utretts av Lars Ekecrantz i den så kallade avfallsutredningen och som presenterades i augusti Ludvika kommun och Dala Avfall har svarat på den remiss som var ute och hela branschen har väntat på åtgärder från regeringskansliet, vilket har dröjt, därav det sena yttrandet presenterade Miljöminister Lena Ek ett pressmeddelande som klart tydliggjorde att det fortfarande ska vara producenterna som ansvarar för detta avfall. Därför finns det över huvudtaget ingen anledning att utreda frågan om färgade soppåsar och en sorteringsanläggning för dessa då det inte är kommunens ansvar att ta hand om detta avfall. Pressmeddelande Miljödepartementet 24 juni 2014 Insamlingen av hushållens förpackningar och returpapper ska bli enklare och bättre Genom att skärpa kraven på producenterna och renodla samt förtydliga deras ansvar för insamling av förpackningar och returpapper kommer det bli lättare för hushållen att sortera ut sitt avfall. Regeringen vill höja återvinningsmålen och införa tillståndspliktiga insamlingssystem. På sikt kommer detta att innebära mer hushållsnära insamling och färre återvinningsstationer. Avfallsutredningen lämnade sitt betänkande till regeringen i augusti För att hitta en långsiktigt stabil lösning med bred förankring tillsatte miljöminister Lena Ek en arbetsgrupp i januari Gruppen, där statssekreterare och handläggare från berörda departement ingår, har under våren fört en bred dialog. Utifrån dessa dialoger har arbetsgruppen hittat en framkomlig väg för hur ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och returpapper ska regleras i framtiden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 Beslutande Övriga Sören Finnström (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan Larsson (V), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 ande Sören Finnström (S) Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil (S) Susanne Salomonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 21 november 2012 kl. 14.10 14.55 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Kurt Josefsson (BOP) Susanne

Läs mer

Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan Willner (C), ersättare

Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan Willner (C), ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Måndag den 2 juli 2012 kl. 14.00 15.25 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Dag och tid Beslutande Folkets Hus, Gillesalen Tisdag den 25 november kl.14.00 Ingvar Fäldt (S) tjänstgörande ersättare Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil

Läs mer

Övriga Jens Jansson (S), ersättare Anders Lindström (S), ersättare Lennart Paalo (V), ersättare Anders Axelsson, tf gatuchef

Övriga Jens Jansson (S), ersättare Anders Lindström (S), ersättare Lennart Paalo (V), ersättare Anders Axelsson, tf gatuchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdag den 7 juni 2012 kl. 15.00 15.55 Beslutande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 21 januari 2009, kl. 14.00 15.00

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 21 januari 2009, kl. 14.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 21 januari 2009, kl. 14.00 15.00 ande Övriga Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 19 juni 2013 kl. 14.00 16.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 19 juni 2013 kl. 14.00 16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 19 juni 2013 kl. 14.00 16.00 ande Övriga Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 17 november 2010 kl. 14:00 14:30 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 3 april 2013 kl. 13.00 13.40 Beslutande Övriga Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Kurt Josefsson (BOP) Maino

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 16 januari 2013 kl. 14.00 15.45 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 15 september 2010 kl. 14:00 15:50 ande Övriga Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP)

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Hagge golfrestaurang Dag och tid Onsdag den 12 december 2008, kl

Hagge golfrestaurang Dag och tid Onsdag den 12 december 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Hagge golfrestaurang Dag och tid Onsdag den 12 december 2008, kl. 14.00-15.00 ande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop Birgitta Granström, s Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 15 juni 2011 kl. 14:00-15:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) 42-50 Kurt Josefsson (BOP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 11 februari 2009, kl

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 11 februari 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 11 februari 2009, kl 14.00-15.55 Beslutande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson,

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8.

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8. 1(13) Plats och tid Måndagen den 16 februari, klockan 15.00-16.10 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Jonas Ahlgren (S) Jonas Ahlgren (S) Niklas Isfeldt (S)

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun SAMRÅD 2012-06-20 FÖRORD För varje

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl 14.00-15.20 ande Sören Grandelius (S) Lars-Göran Fahlborg (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten Tekniska nämnden 2007 02 22 32 58 Tekniska nämndens arbetsutskott 2007 02 08 9 19 Kommunstyrelsen Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar Luleå kommun har

Läs mer

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-05-15 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:40 Beslutande Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Åtgärdsprogram 2014-10-13 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-10-01 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-10-01 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.30 ande Hans Nahlbom (S) Christina Bröms (C) Anna Riekje Niburg (S) Karolina Treson (S) Billy Ferm

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare

Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 4 november 2013 kl 14.00 15.00 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 14 april 2010 kl. 14:00-16:00 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl 16.00-17.00 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Kommunstyrelsens arbetsutskott 33 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-03-09 Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Svar på medborgarförslag 2013:02 ang vargens utbredande KS-2013/122

Svar på medborgarförslag 2013:02 ang vargens utbredande KS-2013/122 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/122 2013-04-25 Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag 2013:02 ang vargens utbredande KS-2013/122 Förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 11 november 2009, kl. 14:00-15:10 ande Sören Finnström, S, ordförande Sören Grandelius, S Kurt Josefsson, Bop Birgitta Granström,

Läs mer

Anders Karlin, enhetschef, UpphandlingsCenter Mariana Hasselström, biträdande enhetschef, UpphandlingsCenter Jan Lindeberg, utredare.

Anders Karlin, enhetschef, UpphandlingsCenter Mariana Hasselström, biträdande enhetschef, UpphandlingsCenter Jan Lindeberg, utredare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Måndagen den 28 september 2015, kl. 13.30 16.20 ande Leif Pettersson (S), Ludvika kommun Mari Jonsson (S), Borlänge

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Nyköpings kommuns VA-policy

Nyköpings kommuns VA-policy POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 maj 2008, kl 17.00-18.45 ande se sidan 2 Övriga Kurt Lundberg, s, ersättare 70-78 Tommie Hildman, chef

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Presentation av Rovdjursutredningen Renforskningsdag, Jokkmokk 13 juni 2011 Thomas Nilsson Huvudsekreterare

Presentation av Rovdjursutredningen Renforskningsdag, Jokkmokk 13 juni 2011 Thomas Nilsson Huvudsekreterare Presentation av Renforskningsdag, Jokkmokk 13 juni 2011 Thomas Nilsson Huvudsekreterare Om rovdjursutredningen Regeringen beslutade den 10 juni 2010 om direktiv för utredningen Lars-Erik Liljelund är särskild

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 24 juni 2015 kl. 14.00-15.30 ande Åsa Wikberg (MP) ordförande Sören Grandelius (S) Jan Karlsson (S) Maino Wohlfeil (S) Ingvar

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Medarbetarplan Fastställd: Jävsnämnden 2016-12-xx x Dnr XXXX Verksamhetsplan och budget för jävsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Dnr 2014-265 Version 2014-05-16 Kommunstyrelsen 160315 53 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-24 Tid 8.30 9.10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 151-155 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 Plan för ökad återvinning och resurshushållning Åtgärdsprogram Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, den 2008, kl 13.00 16.15 ande Ordinarie ledamöter: Anders Wisth, ordförande (kd) Karin Magnusson, 1 vice ordförande (m) Niklas Johansson, 2 vice ordförande (s) Christer

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 22 november 2011, kl. 13.25 14.10, 14.40 14.50 Beslutande Maria Strömkvist (S), ej 184 HåGe Persson (M), ej

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Torsdag den 21 augusti 2008, kl 13.00-17.30

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Torsdag den 21 augusti 2008, kl 13.00-17.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Torsdag den 21 augusti 2008, kl 13.00-17.30 Beslutande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 08.30 11.25 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-11-09 13:00 Paragrafer: 156-168 Sekreterare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Ärende 25. Motion om en handlingsplan för solenergi i Karlskoga kommun

Ärende 25. Motion om en handlingsplan för solenergi i Karlskoga kommun Ärende 25 Motion om en handlingsplan för solenergi i Karlskoga kommun Protokollsutdrag 1 (3) Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-15 SBN 123 SBN 2015.0261 Motion om en handlingsplan för solenergi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 67-75 Ulrika Sundin. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 67-75 Ulrika Sundin. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Stora Orren, vån 7, Folkets Hus Ludvika, kl. 14.00 16.30 ande ledamöter Aron Knifström (MP) Tjänstgörande ersättare Sören Grandelius (S) Jan Karlsson (C) Maino

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer