SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15 Beslutande Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Kenneth Andersson (S) Maino Wohlfeil (S) Jan-Ola Sandström (C), tjänstgörande ersättare Brittsiw Åsberg (S) Åsa Wikberg (MP) Jan Larsson (V), tjänstgörande ersättare Camilla Lönnkvist (S) Ove Boman (M) Sören Grandelius (S), tjänstgörande ersättare Övriga Se sid 2 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Solveig Åkerhielm Sören Finnström Jan Larsson ANSLAG/BEVIS Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Protokollet från samhällsbyggnadsnämnden den 13 augusti 2014, är justerat och tillkännagivet genom anslag Protokollet förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningen, Folkets Hus, Ludvika

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (30) Övriga Ingvar Fäldt (S), ersättare Leif Lagerqust (S), ersättare Kurt Josefsson (BOP), ersättare Linda Nilsson, förvaltningschef Solveig Åkerhielm, administrativ chef Birgitta Parling Andersson, lokalstrateg Arléne Eneroth, ekonomisekreterare till 3 Anna Lindberg Karlsson, samhällsplanerare till 17 Bert Pilo, skogsförvaltare till 4 Anders Årman, fysisk planerare till 7 Åsa Lindqvist, enhetschef miljö och bygg till 4 Stefan Andersson, information Göran Eriksson, 10 Anders Axelsson, enhetschef GataPark till 3 Tommy Brolin, enhetschef VA

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (30) 96 SBN 2014/347 Driftbudget Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till: 1. Driftbudget för de skattefinansierade verksamheterna 2. Driftbudget för de taxefinansierade verksamheterna 3. Driftbudget för den interna serviceenheten 4. Taxor för 2015 Budgetramen för de skattefinansierade verksamheterna fastställdes av kommunfullmäktige till tkr, vilket är en ökning med tkr jämfört med budgetramen för innevarande år. Kapitalkostnaderna har ökat med tkr och beslutad ram ska därför justeras med motsvarande belopp. Den justerade ramen som budgetförslaget ska jämföras med blir då tkr. De skattefinansierade verksamheternas budgetförslag överskrider tilldelad ram med tkr. Budgetbeloppen utöver justerad ram består av: Ny tjänst som Lokalstrateg, 786 tkr. Eftersom fastigheterna fortfarande ägs av kommunen har det tillsatts en tjänst som ska arbeta med lokalstrategiska frågor. Före fastighetsbolagiseringen fanns anslaget i kommunens fastighetsförvaltning och användes för att täcka kostnader för lokalförsörjning, planärenden och exploateringsutredningar. Anslaget ingick i ramen för 2013 men inget anslag har tagits upp 2014 och därför saknas anslaget även i ramen för Rivningskostnader, tkr. Budgeten för rivningar ligger idag i Ludvika kommunfastigheters budget som kommer att regleras i samband med att förvaltningsavtalet mellan parterna blir klart. Beloppet kommer att dras av från den ersättning som Ludvika kommunfastigheter kommer att få för att sköta drift- och underhåll av kommunens fastigheter. Redovisas i nuläget som en avvikelse eftersom anslaget inte finns med i den ursprungliga ramen. Men efter regleringen stannar anslaget kvar i kommunen. Taxor VA-enheten föreslår ingen höjning av brukningsavgifterna i VA-taxan. Däremot föreslås en höjning av anläggningsavgifterna med 10 %. Avfallsenheten föreslår ett tillägg i avfallstaxan avseende hämtnings- och behandlingsavgift för markbehållare, samt vissa förändringar av slamtaxan. I textbilagan har förändring gjorts av texten avseende latrin. Förändring har även gjorts av taxan för prissättning av småhustomter.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (30) Texttillägg har gjorts i taxan för mätningsverksamheten. Övriga taxor föreslås vara oförändrade. Samtliga förändringar som gjorts i ovanstående omnämnda taxor finns markerade i respektive bifogat taxedokument. Taxor för miljö- och byggenheten beslutas av myndighetsnämnden miljöoch bygg. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 3 juli att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till: 1. Driftbudget för de skattefinansierade verksamheterna 2. Driftbudget för de taxefinansierade verksamheterna 3. Driftbudget för den interna serviceenheten 4. Taxor för 2015 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 87. Förhandlingar enligt MBL 11 har hållits den 11 augusti 2014 då Vision yrkade på ett tillägg i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan. Tillägget gäller styrdokument där tillsynsplaner och miljöpolicy lades till. Oppositionen deltar inte i beslutet om driftbudget Kopia till: Kommunstyrelsen Linda Nilsson för kännedom Arléne Eneroth för kännedom Akten

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (30) 97 SBN 2012/38 Antagande av Skogsstrategi Beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Skogsstrategin. 2. Samhällsbyggnadsnämnden ger planeringsenheten i uppdrag att ta fram styrdokument Skogsprogram. Planeringsenheten har den 8 augusti , fått i uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett övergripande styrdokument för Ludvika kommuns skogsinnehav. Ludvika kommun äger och förvaltar ca 1400 ha skogsmark vilken till stor del är koncentrerad till tätorterna och deras närmiljö. Kommunens naturområden ger möjlighetet till friluftsliv, rekreation, lärande och naturupplevelser. Skogsinnehavet och fr.a. de tätortsnära delarna bidrar härmed till god folkhälsa och boendemiljö. Här finns också stora biologiska, kulturhistoriska och ekonomiska värden. I Skogsstrategin formuleras de övergripande syftena med kommuns skogsägande; att tillgodose medborgarnas behov av tätortsnära natur och att tillgodose kommunens behov av mark för byggande och exploatering. De övergripande strategiska målen för innehavet som helhet innebär att utveckla skogens värde i enlighet med syftena för kommuns skogsägande. Skogstrategin anger vidare kommuners viljeinriktning inom olika ämnesområden vilka bör beaktas i arbetet med de övergripande målen. Förvaltningen av skogsinnehavet påverkas genom ett ramverk av olika lagar. Skogsstrategin poängterar skogen som biologisk och förnyelsebar resurs och att avverkning och skötsel bedrivs på ett långsiktigt uthålligt sätt. Finansiering av skogsförvaltningen bör så långt möjligt vara självbärande och eventuellt överskott bör återinvesteras i verksamheten. Kommunala företrädare för de olika ämnesområden som strategin berör har beretts möjlighet att komma med synpunkter och förslag på justeringar. Skogsstrategin bör följas av ett Skogsprogram som är tänkt att behandla övergripande skötselprinciper liksom frågor om hyggesfria metoder och certifiering. Dokumentet utgör även grund för framtagande av en Mångbruksplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 29 juli 2014 att Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Skogsstrategin. Samt att samhällsbyggnadsnämnden ger planeringsenheten i uppdrag att ta fram styrdokument Skogsprogram. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 67.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (30) Jan Willner, Ove Boman, Jan-Ola Sandström och Åsa Wikberg deltar inte i beslutet om skogsstrategin. Kopia till: Kommunfullmäktige Bert Pilo för kännedom Louise Magnusson för kännedom Akten

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (30) 98 SBN 2014/225 Ny detaljplan för, Sunnansjö 125:2, beslut om juridisk handläggning Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge planeringsenheten i uppdrag att enligt plan och bygglagen genomföra den juridiska handläggningen för följande, Samråd 5 kap, 11, Kungörelse och granskning 5 kap, 18, antagande av detaljplan 5 kap, 27 samt Lagakraft 5 kap, 32. Brittsand Fastighets AB har upprättat ett detaljplaneförslag för Sunnansjö 125:2. När någon annan än kommunen upprättar en detaljplan har kommunen ett ansvar enligt plan och bygglagens 5 kap för följande, samråd, kungörelse och granskning, antagande av detaljplan samt lagakraft. Kommunen, samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar en löpande timkostnad för denna myndighetsutövning med 660 kr/ timmen (enligt kommunfullmäktiges beslut , 90, KS 2013/246) samt kostnader för annonsering i ortens tidningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 23 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden ger planeringsenheten i uppdrag att enligt plan och bygglagen genomföra den juridiska handläggningen för Sunnansjö 125:2. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 68. Kopia till: Anders Årman för handläggning Louise Magnusson för kännedom Akten

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (30) 99 SBN 2014/225 Detaljplan Brittsand, uppdrag om samråd Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge planeringsenheten i uppdrag att genomföra samråd för detaljplan Brittsand. Större delen av Brittsand ägs idag av Brittsand Fastigheter AB, som också tagit fram förslag till detaljplan, dvs ett konsultuppdrag. Huvudsyftet är att planlägga området för bostadsändamål och att utveckla ett område som både har varit och är attraktivt men som de senaste årtiondena i stora delar förfallit. Ungefär 60 tomter kommer att skapas förutom de 14 som redan är avstyckade och finns inom planområdet. Utbyggnaden kommer att göras under flera år och utgöras av både permanent- och fritidsboende. Erfarenheten visar att tidigare områden som planerats för fritidsbebyggelse till vissa delar blivit permanenta åretruntboende genom sina lägeskvaliteter. Brittsand kommer att bli ett sådant område varför det redan från början ska planeras för ett modernt och attraktivt helårsboende men som också ska ge plats för sommarboende som är Brittsands ursprung. Sjön ska vara tillgänglig för alla. Alla fastigheter ska ha tillgång till egen båtplats och gemensamma grönytor ska finnas för olika aktiviteter som bollplan, grillplats och bastu. Badplatsen ska vara öppen för allmänheten. Då det förutsätts att kommunen inte kommer att svara för skötsel av grönytorna måste en samfällighetsförening bildas och en anslutning till vägförening göras för skötsel och underhåll. I planbestämmelserna ska anges att redskaps- och förrådsbyggnader kan uppföras till en viss yta, förslagsvis tre byggnader om maximalt 30m 2 vardera. Föreningen ska också i samråd med post- och avfallstjänsteleverantörerna komma överens om leverans- och hämtningsställen. Under planens genomförandetid bör ny dragning av Mässanvägen enligt gällande översiktsplan förverkligas. Området kommer att anslutas till det kommunala va-nätet genom sjöledningar från Gonäs avloppsreningsverk. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 29 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden ger planeringsenheten i uppdrag att genomföra samråd för detaljplan Brittsand. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 69. Kopia till: Anders Årman för handläggning Louise Magnusson för kännedom Akten

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (30) 100 SBN 2014/396 Begäran om tilläggsanslag för genomförande av fördjupad undersökning och riskbedömning av förorenad mark, grund- och ytvatten vid Rävsnästippen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag med 300 tkr för genomförande av fördjupad undersökning och riskbedömning vid Rävsnästippen. Det har vid tidigare undersökning konstaterats att den gamla Rävsnästippen medfört föroreningar i både mark, grund- och ytvatten. Rävsnästippen har tilldelats riskklass 2 till gränsen till riskklass 1 enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik. Detta är de högsta riskklasserna. Myndighetsnämnden miljö och bygg har förelagt samhällsbyggnadsnämnden att utföra fördjupad undersökning och riskbedömning av grundvatten och deponerat avfall vid Rävsnästippen, Rävsnäs 3:3 och Jägarnäs 1:5. I föreläggandet anges också att en funktionsutredning av lakvattenhanteringen på deponi ska genomföras. Utredningen ska också innehålla förslag på åtgärder för att förhinda spridning av föroreningar i mark och grundvatten m m. Kostnaden för genomförande av en fördjupad undersökning kalkyleras uppgå till 300 tkr. Dessa medel finns inte budgeterade, ska undersökningen kunna genomföras måste tilläggsanslag utöver beviljad budgetram för verksamhetsår 2015 beviljas av kommunstyrelsen. Arbetet med projekt gamla avfallsdeponier är en del i det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I Ludvika kommun har det inventerats 7 st deponier enligt klass 2 (det finns ytterligare knappt 20 st deponier med klass 3-4). Klass 2 deponier är viktiga att få en helhetsbild över hur farliga dessa är vilket kräver fördjupade undersökningar. Bedömningen är att det är viktigast att gå vidare med Räfsnästippen i detta skede men att en tidsplan även behöver sättas upp för de övriga deponierna i samma riskklass. När undersökningar är gjorda enligt MIFO så kommer sannolikt åtgärder att krävas i någon form vilken kräver resurser. Mer information finns i ÖP:n sidan samt bilaga 2 Förorenade områden MIFO-metodiken= Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Metodiken har tagits fram av Naturvårdsverket för att enhetligt bedöma förorenade områden.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (30) Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 29 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag med 300 tkr för genomförande av fördjupad undersökning och riskbedömning vid Rävsnästippen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 72. Ett tillägg har gjorts i tjänsteskrivelsen sedan arbetsutskottet behandlade ärendet. Tillägget gäller från femte stycket i ärendebeskrivningen, Arbetet med projektet. Nämnden bifaller tillägget. Kopia till: Kommunstyrelsen Linda Nilsson för kännedom Åsa Lindqvist för kännedom Akten

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (30) 101 SBN 2014/412 Utredning om köp av andelar i vindkraftverk Beslut Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar utförd utredning till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda ett ev. köp av andelar i vindkraftverk. LudvikaHem har även de utrett om de skulle köpa vindkraftverk, men pga. dagens låga elpriser och osäkerheten främst då timdebiteringen, har gjort att de valt att satsa på solenergi istället. Även andra utredningar så som Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar. Erik Lakomaa. timbro april 2013, råder till stor försiktighet idag. Om ett köp skulle bli aktuellt krävs en mycket god upphandling och noggranna kalkyler. Samhällsbyggnadsförvaltningens utredningar har kommit fram till att ett köp av ett vindkraftverk skulle ligga kring 43 miljoner kr, detta pris är på de kraftverk som är prövade för svensk klimat. Det finns billigare verk, men dessa är ännu inte prövade i Sverige. Vindkraftsandelar är dyrare än ett helägt vindkraftverk och rekommendationen idag är att inte köpa vindkraftsandelar. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 22 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att överlämna utförd utredning om köp av andelar vindkraftverk till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet behandlade ärendet iden 6 augusti 2014, 73. Kopia till: Kommunstyrelsen Louise Magnusson för kännedom Anna Lindberg Karlsson för kännedom Akten

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (30) 102 SBN 2014/413 Utredning om köp av vindkraftverk Beslut Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar utförd utredning till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda ett ev. köp av vindkraftverk. LudvikaHem har även de utrett om de skulle köpa vindkraftverk, men pga. dagens låga elpriser och osäkerheten främst då timdebiteringen, har gjort att de valt att satsa på solenergi istället. Även andra utredningar så som Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar. Erik Lakomaa. timbro april 2013, råder till stor försiktighet idag. Om ett köp skulle bli aktuellt krävs en mycket god upphandling och noggranna kalkyler. Samhällsbyggnadsförvaltningens utredningar har kommit fram till att ett köp av ett vindkraftverk skulle ligga kring 43 miljoner kr, detta pris är på de kraftverk som är prövade för svensk klimat. Det finns billigare verk, men dessa är ännu inte prövade i Sverige. Rekommendationen blir idag att inte köpa något verk. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 22 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att överlämna utförd utredning om köp av vindkraftverk till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 74. Kopia till: Kommunstyrelsen Louise Magnusson för kännedom Anna Lindberg Karlsson för kännedom Akten

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (30) 103 SBN 2014/90 Yttrande över motion om giftfri kommun Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen med hänvisning till nedanstående inte föranleder någon åtgärd. Sammanfattning Centerpartiet har lämnat in en motion om giftfri kommun. Centerpartiets motion omfattar fem yrkanden. Vad som betraktas som gift varierar då alla substanser är ofarliga i tillräckligt små koncentrationer och skadliga eller dödliga i allt för stora koncentrationer. Det kan gälla substanser som är skadliga för människors hälsa för miljön. För att göra frågan hanterbar förutsätts att motionen avser kemiska hälsorisker som vi utsätts för i vardagen. Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag, som det hänvisas till i motionen, tar upp kemiska produkter och bekämpningsmedel liksom hälsofarliga kemikaler som kan förekomma i kosmetiska och hygieniska produkter, byggvaror och byggmaterial, kläder och andra textilier, elektronik, elektriska apparater och verktyg samt leksaker. Kemikalieinspektionen nämner en bedömning om att cirka kemikalier används. En annan bedömning säger att 62 miljoner kemikalier producerats av människan. Det går knappast vare sig juridiskt eller praktiskt att göra en kommun giftfri. Myndighetsenheten jobbar utifrån gällande lagstiftning innebärande ibland annat att produktvalsprincipen i miljöbalken tillämpas. Det innebär att den ur hälso- och miljöaspekt bästa kemikalien ska väljas om det finns alternativ. Ett tillsynsprojekt inom förskolor är nu aktuellt. Vidare så genomförs tillsynsprojekt i handeln där märkning kontrolleras och om ämnen som inte är tillåtna förekommer. Saluförbud blir då aktuellt. Tillsynsprojekt genomförs också inom industrin på kemikaliehanteringen. Generella förbud mot kemikalier som är godkända i EU eller Sverige är inte möjliga. I Kemikalieinspektionens handlingsplan anges nio målsättningar med åtgärder, varav de flesta handlar om forskning, lagstiftning och andra åtgärder på nationell och internationell nivå. De åtgärder som kan vara aktuella för kommunen är punkt 3: Minska riskerna från hälsfarliga ämnen i livsmedel, punkt 4: Bättre information om farliga kemiska ämnen i varor och punkt 5: Företags eget arbete med att byta ut farliga ämnen. Barn är en prioriterad grupp i Kemikalieinspektionens handlingsplan. Barn är, eftersom de är små, växer och utvecklas, extra känsliga för exponering

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (30) av farliga kemikalier, som exempelvis hormonstörande ämnen. Miljöstyrningsrådet har därför på uppdrag av Kemikalieinspektionen gjort en förstudie om Giftfri förskola som fokuserar på produkter inom områdena Leka, Äta och Sova. Även Naturskyddsföreningen har en checklista för inventering av förskolor med åtgärdsprogram. En sådan inventering av förskolor vore önskvärd i Ludvika kommun. I motionen föreslås att Ludvika kommun ställer krav på giftfria produkter vid upphandling, t.ex. genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger. Detta görs redan genom den upphandlingspolicy som är antagen. Vidare föreslås att kommunen antar ett miljömål om att Ludvika kommun ska vara giftfri. De lokala miljömålen är under revidering och inriktningen är dels att de nya målen och åtgärderna ska utgå från handlingsplaner med utgångspunkt från översiktsplanen, dels att åtgärder ska anpassas till det regionala åtgärdsprogram som antogs av Länsstyrelsen Lokala mål bör vara mätbara för att kunna följas upp över tid. En allmän formulering om giftfri kommun har mer formen av en vision och finns som sådan redan formulerad i ett av de sexton nationella miljökvalitetsmålen Giftfri miljö. Kommunen agerar i viss mån kunskapshöjande genom det tillsyns- och upphandlings arbete som genomförs och i viss mån också på hemsidan. Kommunen kan knappast ha ett eget program för information utan det bör i första hand genomföras på riksnivå och då kemikalieinspektion. Kommunen blir då delaktig ibland med centralt styrda tillsynsprojekt eller egen tillsyn. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 17 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktiga beslutar att motionen med hänvisning till ovanstående inte föranleder någon åtgärd. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 76. Kopia till: Kommunfullmäktige Louise Magnusson för kännedom Bo Staaf för kännedom Göran Eriksson för kännedom Akten

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (30) 104 SBN 2013/596 Yttrande över motion om investeringar i solel Beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge Ludvika kommunfastigheter AB i uppdrag att göra en kalkyl över motionens förslag och att ta fram riktlinjer/policy för ökad användning av solenergi. Sammanfattning Från Sten G Johansson och Jan Larsson, Vänsterpartiet, har inkommit en motion om att kommunen investerar i egen solelproduktion och att investeringen dimensioneras för att ha en effekt på minst 400 kw. Enligt vision, mål och strategi för byggnader i den klimatstrategi med energiplan som gällde åren ska all nybyggnation 2050 genomföras på passivhusnivå och solenergi tas tillvara maximalt. Som åtgärd för ökad utvinning och produktion av bioenergi och andra förnybara energislag skulle möjligheterna att öka användningen av solenergi i kommunen uppmärksammas och riktlinjer/policy tas fram. Någon sådan policy har inte tagits fram. Som delmål för kommunen som organisation skulle solenergi, solvärme eller solel installeras på minst två kommunägda byggnader under planperioden. Detta har inte heller gjorts. I den övergripande policyn för hållbar utveckling sägs att: I arbetet för hållbar utveckling ska kommunen fungera som ett gott föredöme, rådgivare och motor för att stödja engagemang hos allmänhet, organisationer och företag, såväl i form av idéer som i praktisk handling, genom rådgivning, informationsspridning och utbildning. Andemeningen i motionen ligger alltså i linje med de intentioner som vid dessa tillfällen antagits av kommunfullmäktige. I enlighet med internationella och nationella klimat-, energi- och miljömål ska andelen förnybar energi stadigt ökas. Utvecklingen av solceller har gått fort mot billigare och effektivare produkter, och därmed kortare pay offtider för installationerna. Ett statligt bidrag finns att söka från Energimyndigheten.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (30) LudvikaHem installerar i juni 2014 en solelanläggning på fastigheten Köpmangatan 3 i samband med takrenovering. Den beräknas ge ca kwh per år, och blir den första som installeras inom kommunkoncernen. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 31 juli 2014 att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge Ludvika kommunfastigheter AB i uppdrag att göra en kalkyl över motionens förslag och att ta fram riktlinjer/policy för ökad användning av solenergi Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 77. Kopia till: Kommunfullmäktige Louise Magnusson för kännedom Bo Staaf för kännedom Akten

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (30) 105 SBN 2014/89 Yttrande över motion om utveckling av återvinningscentralen i Ludvika Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen inte föranleder någon åtgärd i nuläget. Sammanfattning Utvecklingsmöjligheterna i Miljöpartiets motion är redan utredda och där det är genomförbart, införda i verksamhetsplanen Avfall 2050 för åren Miljöpartiet i Ludvika tycker att Björnhyttans verksamhet är bra, men vill föreslå att ett antal utvecklingsmöjligheter utreds av kommunen. Trädgårdsavfall ska under högsäsong kunna lämnas på mer centrala platser i kommunen. Ett antal gånger per år ska containrar för brännbara grovsopor placeras ut på ett flertal platser i kommunen. Miljöfarligt avfall ska regelbundet kunna lämnas i en rullande miljöstation, liknande den som finns i Borlänge ( Fågelmyra on tour ) Avfallsenhetens arbete gås årligen igenom och förankras politiskt i samhällsbyggnadsnämndens i vår verksamhetsplan: Avfall Den sträcker sig över två år i taget men revideras årligen. I den senaste verksamhetsplanen för finns det med som en åtgärd att skapa en rullande återvinningscentral till hösten 2014 som ska rulla igenom kommunen och framförallt glesbyggden. Det är planerat så att den ska ta emot grovavfall och farligt avfall från hushållen dock inte vitvaror av större modeller. Nämnas kan att Ludvika Hem i samarbete med avfallsenheten under många år just har erbjudit deras hyresgäster den här servicen och den gör stopp på ca:20 bostadsområden i kommunen. Frågan centrala platser för trädgårdsavfall har utretts i vår planering många gånger men det faller alltid på: Bemanning under kvällar och helger något som inte ryms i personalbudgeten. Tillsyn över platsen när det inte är högsäsong. Obemannade återvinningsplatser har vi för dålig erfarenhet av så det är inget allternativ.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (30) Verksamheter av sådant här slag kräver olika tillstånd och vi vet hur svårt det har varit genom åren att försöka få en central belägen återvinningscentral i Ludvika och Grängesberg där vi sedan början på - 90 talet sökt på olika platser, men fått nej av olika anledningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 17 juli 2014 samhällsbyggnadsnämnden att förslå kommunfullmäktige besluta att motionen inte föranleder någon åtgärd i nuläget. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 augusti 2014, 78. Åsa Wikberg (MP) reserverar sig mot beslutet. Kopia till: Kommunfullmäktige Ola Nyström för kännedom Akten

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (30) 106 SBN 2013/595 Yttrande över motion om färgade soppåsar Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen inte föranleder någon åtgärd i nuläget. Sammanfattning Kommunen är enligt miljöbalken endast ansvarig för den del av hushållens avfall och jämförligt avfall, dit räknas inte producentansvarsavfall, varför utredningen som föreslås inte följer kommunens kärnverksamhet i avfallsfrågan om hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. MB Kap. 15 6,7, 7a, 7b och 10. Det är och kommer således att förbli producenternas ansvar att ställa ut, sköta och dimensionera återvinningsstationerna i Ludvika kommun. Miljöpartiet och Folkpartiet yrkar att Ludvika kommun gör en utredning av konsekvenserna av att införa ett system för färgade soppåsar, liknande det som finns i Eskilstuna. Systemet fungerar säkert bra i en stor kommun som Eskilstuna, med ett stort befolkningsunderlag för att finansiera ett system med färgade soppåsar och flera sopbilar då man inte kan pressa avfallet lika hårt som under en konventionell insamlingstur. Utredningar har gjorts av Renova i Göteborg och för Ludvikas del skulle det behövas ytterligare4-5 sopbilar med två mans betjäning. Dessutom skulle en sorteringsanläggning behöva byggas. Vi vet också att Falun kommun har haft en likadan anläggning men var tvungen att lägga ned och skrota den då den inte höll måttet på sorteringsgraden och krävde mycket i underhåll. I Miljöbalkens 15 kap. Avfall och producentansvar tydliggörs vilken som ansvarar för det avfall som är producentansvar. 6-7b samt 10, nedan ett urklipp från 6 och 10. Producentansvar 6 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. Sådana föreskrifter får meddelas i fråga om avfallet från sådan verksamhet som producenterna bedriver och avfall som utgörs av sådana varor eller förpackningar som producenterna tillverkar, för in till Sverige eller säljer. Föreskrifter om skyldighet för en producent att ta hand om avfall som utgörs av varor eller förpackningar som producenten inte tillverkat, fört in till

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (30) Sverige eller sålt får endast avse den del av avfallet som motsvarar producentens andel av marknaden för nya sådana varor eller förpackningar eller på annat sätt står i rimlig proportion till producentens verksamhet. Lag (2007:163). 10 Om det behövs av hälso- eller miljöskäl, får regeringen i fråga om annat avfall än hushållsavfall inom en kommun meddela föreskrifter om 1. att avfallet skall transporteras bort genom kommunens försorg, 2. att kommunen skall se till att avfallet återvinns eller bortskaffas. Detta gäller inte i de fall som föreskrifter om producentansvar har meddelats med stöd av 6. Under har frågan utretts av Lars Ekecrantz i den så kallade avfallsutredningen och som presenterades i augusti Ludvika kommun och Dala Avfall har svarat på den remiss som var ute och hela branschen har väntat på åtgärder från regeringskansliet, vilket har dröjt, därav det sena yttrandet presenterade Miljöminister Lena Ek ett pressmeddelande som klart tydliggjorde att det fortfarande ska vara producenterna som ansvarar för detta avfall. Därför finns det över huvudtaget ingen anledning att utreda frågan om färgade soppåsar och en sorteringsanläggning för dessa då det inte är kommunens ansvar att ta hand om detta avfall. Pressmeddelande Miljödepartementet 24 juni 2014 Insamlingen av hushållens förpackningar och returpapper ska bli enklare och bättre Genom att skärpa kraven på producenterna och renodla samt förtydliga deras ansvar för insamling av förpackningar och returpapper kommer det bli lättare för hushållen att sortera ut sitt avfall. Regeringen vill höja återvinningsmålen och införa tillståndspliktiga insamlingssystem. På sikt kommer detta att innebära mer hushållsnära insamling och färre återvinningsstationer. Avfallsutredningen lämnade sitt betänkande till regeringen i augusti För att hitta en långsiktigt stabil lösning med bred förankring tillsatte miljöminister Lena Ek en arbetsgrupp i januari Gruppen, där statssekreterare och handläggare från berörda departement ingår, har under våren fört en bred dialog. Utifrån dessa dialoger har arbetsgruppen hittat en framkomlig väg för hur ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och returpapper ska regleras i framtiden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 15 september 2010 kl. 14:00 15:50 ande Övriga Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 16 januari 2008, kl 14.00-17.00 Beslutande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Torsdag den 21 augusti 2008, kl 13.00-17.30

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Torsdag den 21 augusti 2008, kl 13.00-17.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Torsdag den 21 augusti 2008, kl 13.00-17.30 Beslutande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 14 september 2011 kl. 14:00 14:45 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP)

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m)

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m) Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Utses att justera: Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00 Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 393 Motion om att anta ett miljömål om Giftfri miljö, kartlägga och göra sig av med giftiga ämnen i kommunens

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10)

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10) Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-09:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Patrik Nilsson (S) Maria Johansson Arnström (S) Carl Larsson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid: Jula hotell kl. 12.50-13.50, 14.00-14.35 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-16 Sida 1 av 14 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Birgitta Höijer (c) Annika Engelbrektsson (s) Bjarne

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin, kl 18.00 Beslutande Lars Månsson (s) Ordförande Else-Maj Nilsson (s) Claes Jönsson (s) Irene Somers (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, kl 18:00-20:20 Ordförande: Lars V Andersson (C) Vice ordförande: Carl von Friesendorff (M) Ledamöter: Olle Krantz (FP) Mohsen

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Johan Elgemark (C)

Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Johan Elgemark (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2015-08-04 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-10.15 Beslutande Övriga deltagare Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Bengt-Åke Torhall

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 22 april 2032, kl. 13.30 16.00 ande Maria Strömkvist, Ludvika kommun Mari Jonsson, Borlänge kommun

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer