Årsredovisning. Brf Omega

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Omega"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Omega Räkenskapsåret 2011

2 Org.nr (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Omega får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bstadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Fastighet och lägenhetsfördelning Föreningens fastighet, Kolumnen 2 i Stockholms kommun, med adressen Bollnäsbacken och i Vällingby bebyggdes av Svedbergs Byggnads AB och stod klar för inflyttning Arkitekt var Ragnar Uppman, för statiska konstruktioner svarade Konrad Hernelind och landskapsarkitekt var Sylvia Gibson. På fastigheten finns 5 st bostadshus innehållande 24 lägenheter i souterräng och gemensamhetslokaler. Dessutom finns 3 st garagelängor på området med sammanlagt 24 garageplatser. Den 4 mars 2010 meddelade Stockholms stadsmuseum att fastigheten blivit K-märkt med den högsta klassningen, blått. K-märkningen beslutades av kommunfullmäktige redan 21 okt 2005 men detta har ej tidigare meddeltas föreningen. BOA (bostadsarea): LOA (lokalarea exkl utrymmen för drift): Atemp (uppvärmd area insida klimatskärm): Garagearea (ej uppvärmd): ca 3527 kvm ca 146 kvm ca 3745 kvm ca 352 kvm - Översyn av ytorna pågår i föreningen. Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stämma bestått av: Ordinarie Mikael Cederqvist 1/1, Ordförande Torkel Stråhle 1/2 Aleksander Rajsic 1/2 Lisa Bodén Malmström 2/2 Jakob Nobel 1/2 Pär Ödman 2/2 Suppleanter Martin Fhölenhag 1/1 Lotta Björkman 1/2 Revisorer Ordinarie Andreas Laestadius 1/1 Christof Ågren 1/1

3 Org.nr (14) Suppleant Birgit Hernelind 1/1 Saba Majid 1/1 Valberedning Per-Anders Nilsson, 1/1, Sammankallande Pia Gustafsson 1/1 Leif Hertz 1/1 Nöjeskommitté Olof Malmström 1/2 Maria Stråhle 2/2 Fastighetens tekniska status För fastigheten finns en 5 årig investerings- och underhållsplan upprättad som årligen uppdateras av styrelsen. Lägenhetsöverlåtelser Under perioden har 0 (3) st överlåtelser ägt rum. Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa Hyresnämndens praxis. För att upplåta bostadsrätten i andra hand krävs beaktansvärda skäl, till exempel tillfälligt arbete eller tillfälliga studier på annan ort då medlemmen under en tidsbestämd period inte själv har möjlighet att nyttja lägenheten. Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning, om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtes i andra hand. Föreningen hade vid årets slut 40 (41) medlemmar. Fastighetsförvaltning Styrelsen har under året haft 10 (10) protokollförda sammanträden. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av ISS Facility Services AB, Uppsala. Lägenhetsförteckningen hanteras av föreningens styrelse. Fastighetsskötseln har ombesörjts av styrelsen. Försäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Trygg-Hansa via Adeförsäkring. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen, skadedjursförsäkring och även tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare. (Observera att denna ej ersätter hemförsäkringen.) Ekonomi Föreningens fond för yttre underhåll Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonden sker av beslutande organ som enligt stadgarna är styrelsen och omföring görs via balanserat resultat. Reservering har skett under året med kronor samt kronor. Ianspråkstagande har skett med kronor avseende fasader. Fastighetsskatt/avgift och inkomstskatt Fastigheten har åsatts värdeår För inkomståret 2011 uppgår den kommunala fastighetsavgiften för småhus till kronor per värderingsenhet för småhus som är uppfört med tillhörande tomtmark, dock högst 0,75 % av taxeringsvärdet. Den kommunala fastighetsavgiften indexuppräknas årligen.

4 Org.nr (14) För föreningens fastighet blir det kronor, (24 småhus * 6 512:- = kronor, jämfört med 0,75% av kronor = :-). Intäkter och kostnader avseende fastighetsförvaltning är inte skattepliktiga, dock tas kapitalintäkter, kapitalvinster samt inlösta och sålda bostadsrätter upp för beräkning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat underskott från föregående år avräknas och är underlaget positivt sker beskattning med 26,3 %. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Löpande reparationer har utförts till en kostnad av kronor. Reparationer enligt underhållsplan har utförts till en kostnad av kronor, varav kronor har belastat den yttre reparationsfonden vilket innebär att resterande kronor har belastat resultatet. Förutom det löpande har följande väsentliga händelser gjorts under räkenskapsåret: En kall lång vinter inledde året vilket ledd till att oljekontot nådde nya oanade höjder. Dock avslutades året med en med en utjämnande mild höst och en grön jul. Styrelsen fann vid årets ingång att föreningens likvida kassan var onödigt hög, ca 750 tusen kronor. Styrelsen beslöt att betala av lån med ca 450 tusen kronor samt reda upp i den mängd små lån vi då hade. Innan hela beslutet hade verkställts upptäcktes en spricka I den norra gaveln på länga C. Efter undersökning visade det sig att skadan var mer omfattande än vi först kunde ana. Stödmuren till altanen var i hopbyggd med gavelväggen via armeringsjärn. Det ledde till att när stödmuren börjat röra sig slets gaveln bokstavligen isär. Stödmuren sågades fri från gaveln, väggen lagades och putsades om samt en begynnande fuktskada upptäcktes och åtgärdades under arbetets gång. Notan för arbetet för året blev ca 300 tusen kronor. Det slukade det mesta av utrymmet för det ekonomiska saneringsarbete vi i början av året beslutade om. Detta är också orsaken till att vi får ett minusresultat. Dock avbetalads lån med ca 225 tusen kronor och lån slogs ihop för att enklare kunna administrera förändringar av föreningens räntekostnader. Målning av paneler och fönster på länga A och E genomfördes under sommaren och hösten. Resterande längor kommer att målas under innevarande och det kommande året. Styrelsen tillsatte en kommitté för att ta fram en mer utförlig renoveringsplan för de kommande årens renoveringsbehov. Planen är nu klar och kommer att vara vägledande för kommande årens renoveringar och underhåll. Försäkringsärendet angående sprängningsskador på Bollnäsbacken 18 i samband med arbetet med vår nya sopstation reglerades underhösten. Kostnaden för föreningen blev kr. Tretusenfemhundra kronor lägre än beräknat Sedvanliga sociala aktiviteter som Valborgs- och Luciafirande har genomförts med god uppslutning. Årsavgifter Årsavgifterna har varit oförändrade sedan , om 475 kr/kvm. Övrigt Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5 % av basbeloppet (2012 = kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet (2012 = 440 kronor) vid varje pantsättning. Påminnelseavgift uttages med 50 kronor vid sen betalning.

5 Org.nr (14) Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat före reservering Reservering yttre reparationsfond I anspråkstagande yttre rep.fond Saldo yttre reparationsfond Lån per kvm yta Kassalikviditet (%) Årsavgift bostäder kronor/kvm Översyn pågår av föreningens ytor Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 Org.nr (14) Resultaträkning Not Föreningens intäkter Föreningens kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och externa kostnader Avskrivningar Resultat före finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

7 Org.nr (14) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Markanläggningar Pågående om- och tillbyggnader Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avräkningskonto ISS Facility Services AB Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Org.nr (14) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Org.nr (14) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. Ändrade redovisningsprinciper Bergvärme/Fjärrvärme har omklassificerats till markanläggning. Kabel-TV/Bredband har omklassificerats till Installationer under Maskiner och Inventarier. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 0,7% av anskaffningsvärdet Fönsterbyte 10% Övriga standardförbättr 7% Takrenovering 3% Värmeanläggning 5% Staket och grindar 10% Brevlådor 20% Elpatroner 20% Radiatorer och termostater 5% Inventarier/verktyg 33% Fasadrenovering 20% Undergolvsventilation 10% Maskiner (kallmangel) 33% Avfallsstation 5% Värmeinstallation 5% Markvärdet är inte föremål för avskrivning. I de fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Leverantörsskulder värderas till nominellt belopp. Övriga finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, d.v.s. skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.

10 Org.nr (14) Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att behörigt organ har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av medlen. Behörigt organ är styrelsen enligt föreningens stadgar. Nyckeltalsdefinitioner Kassalikviditet visar föreningens kortsiktiga betalningsförmåga, beräknas som förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

11 Org.nr (14) Noter Not 1 Föreningens intäkter Årsavgifter bostäder Ersättningar och intäkter Fakturerade kostnader Not 2 Underhållskostnader Löpande reparationer Reparationer och underhåll enligt undehållsplan Avgår aktiverade underhållskostnader./ Not 3 Driftkostnader Sotning Besiktning/serviceavtal Yttre skötsel/snöröjning Fastighetsel Uppvärmning Vatten Sophämtning Container/grovsopor Fastighetsförsäkring Självrisk/reparation försäkringsskador Avgälder, arrenden och avgifter Kabel-TV och internet Fastighetsskatt/fastighetsavgift Övriga driftkostnader Not 4 Förvaltnings- och externa kostnader Administration, kontor och övrigt Förvaltningsarvode Övriga externa tjänster

12 Org.nr (14) Not 5 Avskrivningar Byggnad Om/tillbyggnad Markanläggningar Maskiner Installationer Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Övriga skuldrelatera Not 8 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificering termostat, kabel-tv och värmeanläggn Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificering termostat, kabel-tv och värmeanläggn Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

13 Org.nr (14) Not 9 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp avfallsstation Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp 0 Omklassificering termostat, kabel-tv och värmeanläggn Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omkl termostat, kabel-tv & värmeanläggn, korr tid avskrivn Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald uppvärmning Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

14 Org.nr (14) Not 12 Förändring av eget kapital Inbetalda Yttre rep. Balanserat Årets insatser fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Ianspråkstagande Årets reservering Årets extra reservering Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 13 Fastighetslån Långivare - räntesats - ränteändring SEB - 1,91% - Ihopslaget till 1 lån SEB - 2,90% - Ihopslaget till 1 lån SEB - 1,91% - Ihopslaget till 1 lån SEB - 2,16% - Ihopslaget till 1 lån SEB - 2,71% - Ihopslaget till 1 lån SEB - 2,21% - Ihopslaget till 1 lån SEB - 2,71% - Ihopslaget till 1 lån SEB - 3,19% - 3 mån rörligt Avgår kortfristig del./

15 Org.nr (14) Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Uppl räntekostnader externt Förskottsbetalda hyror/avg Upplupna VA avgifter Upplupna uppvärmningskostnader Upplupna elavgifter Upplupna renhållningsavgifter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Vällingby den Mikael Cederqvist Lisa Bodén Malmström Aleksander Rajsic Torkel Stråhle Pär Ödman Jakob Nobel Vår revisionsberättelse har lämnats. Christof Ågren Revisor Anders Laestadius Auktoriserad revisor

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1 Årsredovisning för Brf Grisselmaren 1 769620-6254 Räkenskapsåret 2011 1 (10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grisselmaren 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning Styrelsen för BRF Älvsjöbadet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013 BRF Degeln 1

Årsredovisning 2013 BRF Degeln 1 Årsredovisning 2013 BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 2 Styrelsen och revisorer... 2 2013-01-01 2013-04-11... 2 2013-04-11 2013-12-31... 2 Revisorer... 2 2013-01-01 2013-04-11...

Läs mer

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelsen och revisorer '" 2 2010-0 1-0 1-2010-03-23 2 2010-03 -23-2010-12-31 2

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bellman får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bellman får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bellman får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. PRODUKTION Ansvarig för innehåll: Ordförande Per Fåhraeus Produktion: Galax Webb Layout & illustration:

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer