Årsredovisning. Brf Luthagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Luthagen"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Luthagen Räkenskapsåret 2014

2 1 (13) Styrelsen för Brf Luthagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål och att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Lägenhetsfördelning: 4 st 1 rum och kök 12 st 2 rum och kök 18 st 3 rum och kök 16 st 4 rum och kök 4 st 5 rum och kök Total bostadsyta: 4 392,8 kvm Total lokalyta: 389 kvm Föreningens lokalkontrakt löper enligt följande: Verksamhet Yta kvm Löptid t.o.m. IK Sirius Loppmarknad 249, Elbyrån Uppsala AB 140, Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stämma bestått av: Ordinarie Leif Sundström Ordf. Birgit Zetterberg Randén Gunvor Nicander-Ekström Magnus Ring Suppleanter Revisorer Ordinarie Suppleant Olle Ahlsén Ylva Sjunnesson Jan Remke Karin Wikblad Valberedning Atti Larfors Sammankallande Christer Aspelin Fastighetens tekniska status

3 2 (13) För fastigheten finns en 10-årig underhållsplan upprättad som årligen uppdateras av styrelsen. Styrelsen har vid kontroll konstaterat att fastigheten är i gott skick, i övrigt hänvisas till underhållsplanen. Konditionsbesiktning av fastigheten har utförts. Energideklaration har i enlighet med gällande regler upprättats OVK besiktning har skett Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Löpande reparationer har utförts till en kostnad av kronor. Reparationer enligt underhållsplan har utförts till en kostnad av kronor, vilket har belastat resultatet. Under 2015 kommer asfaltering av gården att ske. Elstolpar på parkeringen sätts upp och el dras till pergolan. From 1 februari 2015 ingår digital och analog TV samt bredband och IP-telefoni i avgiften. Ingen avgiftshöjning planeras under detta år heller. Medlemsinformation Lägenhetsöverlåtelser Under perioden har 4 st överlåtelser ägt rum. Dessutom har styrelsen beviljat 0 st andrahandsuthyrningar. Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa Hyresnämndens praxis.tillstånd från styrelsen krävs för andrahandsupplåtelse. Föreningen hade vid årets slut 85 (81) medlemmar. Fastighetsförvaltning Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. Vicevärd för föreningen har varit Ove Larfors. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av ISS Facility Services AB. Lägenhetsförteckningen hanteras av föreningens styrelse. Snöröjning har under året utförts av Alunda Mark och Fastighetsskötsel. Lokalvården har skötts av Soma Städ AB. Trädgårdsskötseln har utförts av föreningens styrelse. Försäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Trygg-Hansa via Adeförsäkring. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen, skadedjursförsäkring och även tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare. (Observera att denna ej ersätter hemförsäkringen.) Årsavgifter Ingen förändring har skett av årsavgifterna under Övrigt Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5 % av basbeloppet (2015 = kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet (2015=445 kronor) vid varje pantsättning. Påminnelseavgift uttages med 60 kronor vid sen betalning.

4 3 (13) Flerårsöversikt Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Soliditet (%) 46,1 40,4 35,7 30,0 Kassalikviditet (%) 153,0 59,9 72,4 77,6 Reservering yttre reparationsfond (tkr) Saldo yttre reperationsfond (tkr) Årsavgift bostäder kronor/kvm per balansdagen Lån kronor per kvm yta För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

5 4 (13) Resultaträkning Not Rörelseintäkter 2 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Drift och underhållskostnader 3, Förvaltnings och övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

6 5 (13) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 6 (13) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Yttre reparationsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Inre reparationsfond Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 7 (13) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Skatter och avgifter Fastigheten har åsatts värdeår För inkomståret 2014 uppgår den kommunala fastighetsavgiften för flerbostadshus till kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,3 % av gällande taxeringsvärde på bostadsdelen. Den kommunala fastighetsavgiften indexuppräknas årligen. För lokaldelen beskattas föreningen med 1% av taxeringsvärdet. Intäkter och kostnader avseende fastighetsförvaltning är inte skattepliktiga, dock tas kapitalintäkter, kapitalvinster samt inlösta och sålda bostadsrätter upp för beräkning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat underskott från föregående år avräknas och är underlaget positivt sker beskattning med 22 %. Föreningens taxerade underskott uppgick vid årets slut till 0 (0) kronor. Föreningens fond för planenligt underhåll Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonden sker av beslutande organ som enligt stadgarna är styrelsen och omföring görs via balanserat resultat. Reservering har skett under året med kronor och ianspråktagande med 0 kronor. Anläggningstillgångar Materialla anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångens prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Byggnader 80 år Fönsterreparation Ombyggnad hiss Ventilationsanläggning Postfack samt lås Värmeanläggning Takomläggning Balkongrenovering 20 år 25 år 23 år 20 år 15 år 20 år 30 år

9 8 (13) Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning (tkr) Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster (tkr) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

10 9 (13) Noter Not 2 Rörelseintäkter Hyresintäkter lokaler Fastighetsskatt, ej momsregistrerade Hyresrabatt hyresintäkter lokaler, ej momsregistre Hyresintäkter garage och p-platser Årsavgifter bostäder Uppvärmning, ej momsregistrerade Övriga ersättningar och intäkter Överlåtelse- och pantsättningsavgifter Not 3 Underhållskostnader Löpande reparationer Reparationer och underhåll enligt underhållsplan Not 4 Driftkostnader Städning entreprenad Obligatorisk ventilationskontroll Besiktning / Serviceavtal Yttre skötsel / Snöröjning Fastighetsel Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Självrisk/reparation försäkringsskador Kabel-TV / Internet Fastighetsskatt / Fastighetsavgift

11 10 (13) Not 5 Förvaltnings- och övriga externa kostnader Administration, kontor och övrigt Förvaltningsarvode Övriga förbrukningsinventarier/material Övriga externa tjänster Föreningsavgifter, ej avdragsgilla Not 6 Personalkostnader Löner till fastighetsskötare Styrelsearvoden Revisionsarvoden Löner/arvode vicevärd Sociala avgifter Not 7 Analys av årets resultat Årets resultat Avskrivningar ej likviditetspåverkan Gjorda amorteringar Förslag till reservering yttre reparationsfond Förslag till ianspråktagande yttre reparationsfond Not 8 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Bokfört värde byggnader Bokfört värde mark

12 11 (13) Not 9 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 10 Övriga fordringar Avräkning skattekonto Skattefordringar Avräkningskonto ISS Facility Services AB Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Förutbetald kabel-tv Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 Förändring av eget kapital Inbetalda Yttre rep. Balanserat Årets insatser fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Årets reservering Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Reservering till yttre reparationsfonden har skett med kronor enligt stämmobeslut.

13 12 (13) Not 13 Analys av kassaflöde Årets resultat Justering för avskrivningar som inte ingår i kassaflödet Likviditet från resultatet Förändring Kortfristiga fordringar (IB - UB) Avgår förändring avr.konto ISS redovisas som likvida medel Förändring Kortfristiga skulder exkl. lånedel (UB - IB) Likviditet från rörelsekapitalet Ackumulerad likviditet från rörelsen Amortering lån Likviditet från investeringar och lån Årets kassaflöde Likvida medel Kassa och bank Avräkning ISS Facility Services AB Likvida medel vid årets slut Ett tillräckligt kassaflöde krävs för att möjliggöra underhåll och återinvestering i fastigheten, genom att placera medel för underhåll och/eller amortera på fastighetens lån. Not 14 Skulder till kreditinstitut Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. Långivare Räntesats % Datum för ränteändring Lånebelopp Lånebelopp Stadshypotek 3, Stadshypotek 2, Stadshypotek 1, Kortfristig del av långfristig skuld Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till kronor.

14 13 (13) Not 15 Övriga skulder Källskatter Avräkning lagstadgade sociala avgifter Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och arvoden Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda hyror och avgifter Upplupna uppvärmningskostnader Upplupna elavgifter Beräknat arvode för revision Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Uppsala den Leif Sundström Magnus Ring Gunvor Nicander-Ekström Birgit Zetterberg Randén Min revisionsberättelse har lämnats. Jan Remke Revisor

Årsredovisning. Brf Ramsjöåsen

Årsredovisning. Brf Ramsjöåsen Årsredovisning för Brf Ramsjöåsen 716401-3505 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för Brf Ramsjöåsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tonsättaren

Årsredovisning. Brf Tonsättaren Årsredovisning för Brf Tonsättaren 716401-2945 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 1 a13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Tonsättaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 07 01 2014

Läs mer

Årsredovisning. Brf Spinnaren

Årsredovisning. Brf Spinnaren Årsredovisning för Brf Spinnaren 716419-8900 Räkenskapsåret 2010 1 (12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Spinnaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Järven

Årsredovisning. Brf Järven Årsredovisning för Brf Järven 763000-0359 Räkenskapsåret 2011 1 (12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Järven får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Brf Finnsta Gård. Årsredovisning 769609-9147. För räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Brf Finnsta Gård. Årsredovisning 769609-9147. För räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Brf Finnsta Gård Årsredovisning För räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Brf Finnsta Gård 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Finnsta Gård får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Järven

Årsredovisning. Brf Järven Årsredovisning för Brf Järven 763000-0359 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Järven får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Cedern

Årsredovisning. Brf Cedern , Årsredovisning för Brf Cedern 769619-1241 Räkenskapsåret 2010 1 (13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Cedern får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Råsundakullen

Årsredovisning. Brf Råsundakullen Årsredovisning för Brf Råsundakullen 769619-7180 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 769619-7180 1 (12) Årsredovisning Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål och att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gudöterrassen

Årsredovisning. Brf Gudöterrassen Årsredovisning för Brf Gudöterrassen 716418-6392 Räkenskapsåret 2012 Org.nr 716418-6392 1 (16) Årsredovisning Styrelsen för Brf Gudöterrassen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2014 Brf Alnmåttet sid 2 (12) Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rörstrand 29-37

Årsredovisning. Brf Rörstrand 29-37 Årsredovisning för Brf Rörstrand 29-37 769603-3369 Räkenskapsåret 2010 1 (13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Rörstrand 29-37 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse & Årsredovisning för räkenskapsåret 140101 141231. Brf Draken 12 (org. nr. 769604-0869)

Verksamhetsberättelse & Årsredovisning för räkenskapsåret 140101 141231. Brf Draken 12 (org. nr. 769604-0869) Verksamhetsberättelse & Årsredovisning för räkenskapsåret 140101 141231 Brf Draken 12 (org. nr. 769604-0869) 1 (20) Styrelsen för Brf Draken 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret Brf Stormen Årsredovisning För räkenskapsåret 2006 Brf Stormen 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Stormen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Brf Lingonrisgränd. Årsredovisning 769616-2549. För räkenskapsåret

Brf Lingonrisgränd. Årsredovisning 769616-2549. För räkenskapsåret Brf Lingonrisgränd Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lingonrisgränd 1(11) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lingonrisgränd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning Styrelsen för BRF Älvsjöbadet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hägerstenshamnen 4

Årsredovisning. Brf Hägerstenshamnen 4 Årsredovisning för Brf Hägerstenshamnen 4 716420-0722 Räkenskapsåret 2012 1 (16) Årsredovisning Styrelsen för Brf Hägerstenshamnen 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 Brf Lagmanstinget 5 1(11) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Omega

Årsredovisning. Brf Omega Årsredovisning för Brf Omega 702001-5975 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 702001-5975 1 (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Omega får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1

Årsredovisning. Brf Grisselmaren 1 Årsredovisning för Brf Grisselmaren 1 769620-6254 Räkenskapsåret 2011 1 (10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grisselmaren 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Erik Dahlbergsgatan 20 1 (2) 716418-8034 Utskriven: 2010-03-04, 14:22 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: 2

Brf Erik Dahlbergsgatan 20 1 (2) 716418-8034 Utskriven: 2010-03-04, 14:22 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: 2 Brf Erik Dahlbergsgatan 20 1 (2) Utskriven: 2010-03-04, 14:22 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: 2 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 111100 Byggnad anskvärde

Läs mer

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2013-01-01 Förändring 2013-12-31 111100 Byggnader ing anskaff

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

Brf Älvsjöbadet nr 1

Brf Älvsjöbadet nr 1 Årsredovisning för Brf Älvsjöbadet nr 1 716421"3485 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret

Brf Stormen. Årsredovisning 717600-3205. För räkenskapsåret Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 Brf Stormen 717600-3205 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stormen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Marskalken 7. Årsredovisning 769604-4077. För räkenskapsåret

Brf Marskalken 7. Årsredovisning 769604-4077. För räkenskapsåret Brf Marskalken 7 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 J Brf Marskalken 7 1(11) Årsredovisning Styrelsen för Brf Marskalken 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostad s rättsfö re n i n g e n. Biskopsgarden 5 7 57200-1977. Arsrcd@vtsmlmg. 2@4fl

Bostad s rättsfö re n i n g e n. Biskopsgarden 5 7 57200-1977. Arsrcd@vtsmlmg. 2@4fl Bostad s rättsfö re n i n g e n Biskopsgarden 5 7 572-1977 o Arsrcd@vtsmlmg 2@4fl Org.nr 7572-1977 1 (13) Årsredovisning Belopp anges i kr om inget annat anges. Styrelsen för Brf Biskopsgården nr 5 får

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer