Workshop 15 juni Fler utrikesfödda anställda genom ökad mångfaldsorientering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Workshop 15 juni Fler utrikesfödda anställda genom ökad mångfaldsorientering"

Transkript

1 Workshop 15 juni Fler utrikesfödda anställda genom ökad mångfaldsorientering Deltagare Belgin Fortaci, SE-banken Dag Bonke, Migrationsverket Dajana Mladenovic, Lectia Elisabeth Därth, Eductus Erik Dreborg, A-Search Evert Kroes, Landstinget Ivan Daza, Blatteförmedlingen Lena Kling, Länsstyrelsen Lise-Lotte Gustafsson, Jobblyftet Mikael Morberg, Mångkulturellt centrum Paki Holvander, Södertälje kommun Peter Haglund, Landstinget Petra Schedin Stergel, PWC Sam Yildirim, Länsstyrelsen Stefan Quas, KSL Susanne Christenson, Eductus Ulla Johansson, Solna Ulrika Gellerstedt, Landstinget Erik Åstedt, Kontigo Christina Johannesson, Kontigo Inledning Workshopen inleddes med ett välkommen av Peter Haglund, avdelningschef Regionplanekontoret, som presenterade hur ökad mångfald i arbetslivet kommer in som ett av flera handlingsprogram kopplade till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS). Det finns nu en stor politisk acceptans att byta perspektiv och i högre grad jobba med arbetsgivarnas attityder och förmåga att rekrytera utanför de traditionella ramarna och ger även ett exempel i form av projektet Anställ kompetensen, som landshövdingen har tagit initiativ till och som under våren har skapat engagemang bland många olika aktörer i regionen för att göra något ordentligt. Därefter redogjorde Evert Kroes (regionplanerare Social utveckling, Regionplanekontoret) och Lena Kling (enhetschef, länsstyrelsen) för bakgrund och sammanhang till ett eventuellt utvecklingsprojekt i bred samverkan i regionen. Motiv och kontext hade också presenterats i ett kort diskussionspapper, som skickades ut före mötet (bifogas även här). Grundidén är sätta igång ett långsiktigt utvecklingsarbete för att utveckla arbetsgivares kunskaper och andra förutsättningar när det gäller att rekrytera personer med utländsk bakgrund och göra organisationer mer mångfaldsorien-

2 terade. Det långsiktiga utvecklingsarbetet genomförs inom ramen för ett handlingsprogram under RUFS 2010 Organisationers mångfaldsorientering behövs för att få fler kompetenta personer med utländsk bakgrund rekryterade till regionens arbetsställen för att klara av efterfrågan i den regionala och globala marknaden. I regionen finns kompetenta personer med utländsk bakgrund som kan göra ett bra jobb, men som inte får den chansen idag, till följd av såväl strukturfel/systemfel (exempelvis kopplat till formell värdering av kompetens och rekryteringskanaler/nätverk) som attityder/tidsbrist (ovilja att gå utanför det normala, osäkerhet om hur arbetslagstiftning fungerar etc.). På det sättet går flera organisationer miste om kompetens som inte bara skulle passa verksamheten men även kunde vara en motor för verksamhetsutveckling. Diskussion Därefter vidtog en diskussion i två pass med deltagarna kring ett antal frågeställningar. Här redovisas kort deltagarnas inlägg. Motiv för att delta i ett utvecklingsarbete - det blir tufft att rekrytera kompetens i framtiden - utveckla kunskaper och processer - bidra med kreativa idéer och dela erfarenheter - bidra i en samhällsdiskussion - etablera kontakter - kunna samla medlemmarna kring en utmaning och bidra till att stötta processen Arbetsgivarproblematik när det gäller rekrytering med mångfaldsorientering - bristande förmåga att se kompetens och mjuka värden (soft skills) - attityder (rädsla att personer inte kommer att kunna samspela) - bristande förmåga att även använda, inte bara rekrytera, kompetens, och utnyttja skillnaderna mellan olika kompetenser - mångfald handlar inte bara om utrikes födda - arbetsgivarna vet inte vad man gör för fel - svårt att få chefer att köpa saker och gå på utbildning Vad skulle vara intressant att fokusera i ett utvecklingsarbete? - definition av kompetens - metoder för att avgöra om folk har kompetens - hur mångfald bidrar till affärsnytta/verksamhetsnytta (både privata och offentliga arbetsgivare måste adresseras). Mångfald är inte en CSRfråga! Och inte mångfald för mångfaldens skull - hur kompetenser kommer i rätt anställning (matchning), d.v.s. det räcker inte med statistik som bara visar på sysselsättning - hur mångfald kan tillämpas i internrekryteringen (karriärvägar) Minnesanteckningar 2 (7) Kontigo AB

3 Vilken typ av insatser/aktiviteter skulle kunna vara relevanta? - fokusgrupper med arbetsgivarna (målgruppen) kring hur de anställer idag och de resonerar; vilka problem och behov finns - introduktionsprogram för arbetsgivare (hur man rekryterar olika målgrupper, hur man bedömer kompetens och affärsnytta) - paket för kompetensbaserad rekrytering för både privata och offentliga arbetsgivare (utbildnings-/handledningsmaterial som man kan använda när man har tid; film på webben exempelvis). Översätts även till engelska. - Rekryteringskörkort inkl prov - utbyta erfarenheter kring hur man bedömer mjuka värden - formulera mål och mått för nytta med mångfald (ex.vis dubbla Sveriges export) - testa vad som funkar, formalisera varandras metoder (vi är många som har jobba länge i den praktiska vardagen) - formulera krav på offentliga arbetsgivare - uppmärksamma och hantera skillnaderna i rekryteringsprofession mellan små och stora företag. Lägg extra krut på SME - formulera åtaganden i Diversity charter in Sweden (www.diversitycharter.se) - vidareutveckla Handbok för entreprenörer (visa på förebilder, framgångsfaktorer) Vilka är förutsättningarna att delta i ett utvecklingsarbete? - processen är viktig och måste fortsätta, men alla kan inte vara med i projekt. Finns det en risk att hamna utanför processen då? Viktigt att utvecklingsarbetet rymmer både projekt, process, nätverk, pilot etc., men inte att fokus ligger på ett ESF-projekt - Ett ESF-projekt får inte vara ett mål utan möjligen ett medel, med fokus på att syfta till strukturförändring på lång sikt - Fokusera på de arbetsgivare som är mest mottagliga alt. som kan ha mest nytta (SME, exporterande företag, intermediär/mäklare som bemanningsföretag, branscher som har de största kompetensbehoven, offentliga arbetsgivare etc.) - Det är en reda med olika hållplatser, och man ska kunna hoppa på bussen på olika platser beroende på vilka kunskaper och erfarenheter man har med sig. Förslag Avslutningsvis formulerade gruppen gemensamt några strategiska vägval inom några rubriker av betydelse för att forma en plan för det fortsatta arbetet. Övergripande ingångsvärde och mål ( kronan på verket ) Nytta (affärsnytta, verksamhetsnytta; regional och nationell nytta) Målgrupp Arbetsgivare (rekryterare, chefer) - Privata (extra ljus på de mindre, på exporterande företag och på de med stora kompetensbehov) Minnesanteckningar 3 (7) Kontigo AB

4 - offentliga - Mäklare (exempelvis bemanningsföretag) Fokus - Se och ta tillvara kompetens (hitta, bedöma och använda) - Kvalitet viktigare än kvantitet Arbetssätt - Helheten (projekt, process, nätverk, pilot etc), inte ett enstaka ESFprojekt - Koppla ihop de erfarenheter och metoder som finns (fokus på Hur gör man? snarare än Vad är behovet/problemet?) Aktiviteter (erbjudande) - Utveckla/utbilda (exempelvis nyttokalkyler, självstudiematerial kring kompetensbaserad rekrytering, goda exempel som Handbok för entreprenörer) - Testa ( matchning på golvet vad fungerar) - Erfarenhetsutbyte (exempelvis kring bedömning av soft skills) - Utbildning - Profilering (diversity charter en resa med hållplatser och mål; särskild regional profil Stockholmsregionen?) Vid pennan Christina Johannesson Bilaga 1 Diskussionspapper inför workshop Minnesanteckningar 4 (7) Kontigo AB

5 Diskussionspapper workshop Fler utrikesfödda anställda genom ökad mångfaldsorientering 15 juni 2011 För att effektivt kunna utnyttja workshopens tre timmar ber vi dig att förbereda ditt deltagande med fokus på följande frågor: 1. Vilket är din organisations motiv att vara med i ett utvecklingsarbete med utgångspunkt i fokus och hypoteser (se modellen på sidan 4) 2. Är hypoteserna på sidan 2 relevanta och attraktiva för din organisations för att delta i utvecklingsarbetet? 3. Vad skulle vara intressant för din organisation att arbeta med utifrån arbetsmodellen på sidan 4? Tänk gärna om vad din organisation skulle bidra med utifrån de tre hypoteser: - kanal (tillgängliggöra) - kompetensutveckling (synliggöra) - bedömning (medvetandegöra) 4. Vilken sorts aktiviteter skulle din organisation vilja jobba i utvecklingsarbetet? Det får gärna handla om aktiviteter som anknyter till redan pågående processer och strukturer i din organisation, här kan det handla om utbildning, metodutveckling, erfarenhetsutbyte, processutveckling, kunskapsutveckling, uppföljning, utvärdering, etc. 5. Vem bidrar/bör bidra med stöd i dessa aktiviteter? 6. Vad skulle din organisations roll kunna vara i ett sådant utvecklingsarbete? Tänk på följande möjliga roller: (del)projektägare, (del)projektledare, deltagare (i utbildning, utveckling), intermediär till målgrupp, expert (kunskapare, uppföljare/utvärderare) m.m. 7. Om er organisation skulle delta i utvecklingsarbetet vad skulle i så fall villkoren och förutsättningar vara? 8. Om din organisation skulle delta i utvecklingsarbetet vilka resultat är då viktigt att uppnå för din organisation och för Stockholmsregionen? Minnesanteckningar 5 (7) Kontigo AB

6 Varför ett utvecklingsarbete i projektform? Grundidén är sätta igång ett långsiktigt utvecklingsarbete för att utveckla arbetsgivares kunskaper och andra förutsättningar när det gäller att rekrytera personer med utländsk bakgrund och göra organisationer mer mångfaldsorienterade. Det långsiktiga utvecklingsarbetet genomförs inom ramen för ett handlingsprogram under RUFS 2010 Organisationens mångfaldsorientering behövs för att få fler kompetenta personer med utländsk bakgrund rekryterade till regionens arbetsställen för att klara av efterfrågan i den regionala och globala marknaden. I regionen finns kompetenta personer med utländsk bakgrund som kan göra ett bra jobb, men som inte får den chansen idag, till följd av såväl strukturfel/systemfel (exempelvis kopplat till formell värdering av kompetens och rekryteringskanaler/nätverk) som attityder/tidsbrist (ovilja att gå utanför det normala, osäkerhet om hur arbetslagstiftning fungerar etc.). På det sättet går flera organisationer miste om kompetens som inte bara skulle passa verksamheten men även kunde vara en motor för verksamhetsutveckling. Landshövdingens kraftsamling Anställ kompetensen visar att arbetsgivare har behov och intresse av att anställa fler för att kunna leverera i paritet med efterfrågan. Forskning visar att regionen på sikt kan komma att lida brist på kompetens/arbetskraft till följd av faktorer som generationsväxling, demografi och (o)intresse för högre utbildning. En konservativ rekryteringsprocess, både vad gäller att formulera kompetenskrav, hitta kompetens och värdera kompetens, lägger ytterligare hinder i vägen främst för personer med utländsk bakgrund. En utvecklad rekryteringsprocess skulle således kunna både öka företagens förmåga att öka omsättningen och ge fler arbete oavsett härkomst, vilket båda positivt skulle stärka tillväxten. Hypoteser - Nätverk och kanaler för rekrytering: Se över vilka vägar arbetsgivare använder och vilka vägar som finns tillgängliga för personer med utländsk bakgrund. Stockholmregionens arbetsmarknad präglas i hög utsträckning av att rätt nätverk och kontakter är avgörande för att få ett jobb. (exempel på hypotes: Personer har kompetensen men hittar inte jobben) - Kompetensutveckling och tillgängliggörandet av kompetens: Balansen mellan utbud och efterfrågan av kompetens, tillgängliggörandet av arbetssökandes kompetens för att möta arbetsgivares behov. (exempel på hypotes: Personer har inte den kompetens som behövs, eller att deras kompetens inte går att validera) Minnesanteckningar 6 (7) Kontigo AB

7 - Arbetsgivares bedömning av kompetens i rekryteringssammanhang: Att bredda synen på kompetens. (exempel på hypotes: Arbetsgivare har en stel bild av vad som är kompetens och om en person kan klara av jobbet) Frågeställningar och arbetsmodell Frågeställningar som bör vara centrala för att formulera motiv och mål för projektet och för att forma delprojekt är följande: Bredda synen på varför man behöver kompetens Bredda synen på vad kompetens innebär (få in fler infallsvinklar och bedömningsgrunder: titta på fler kompetenser; mjuka värden) Bredda synen på vem som har kompetens Bredda synen på hur man rekryterar utifrån ovanstående Utvecklingsmodell Förslaget är att utvecklingen av projektet ska ha de tre nämnda hypoteser som utgångspunkt. Varje hypotes kan utvecklas genom aktiviteter i tre olika teman. FOKUS HYPOTESER Rekrytering Kunskap Uppföljning Nätverk och kanaler - nätverk - internet - AF - Var/hur annonserar man? Var/hur letar man? Hur ser utbudet ut? Vilken kunskap behöver vi om detta område? Hur kan vi följa upp, mäta, utvärdera detta område? Tillgängliggörandet av kompetens - validera - kurser - yrkeskörkort - Bedömning av kompetens - faktisk kompetens - upplevd kompetens - tolkning av arbetslagstiftning, etc. analys av om utbudet matchar arbetsgivarens behov förändra CVbeskrivning vad kan arbetsgivarna erbjuda (praktik etc) rutiner kriterier attityder Vilken kunskap behöver vi om detta område? Vilken kunskap kan olika regionala aktörer bidra med? Vilken kunskap behöver vi om detta område? Hur kan vi följa upp, mäta, utvärdera detta område? Hur kan vi följa upp, mäta, utvärdera detta område? Minnesanteckningar 7 (7) Kontigo AB

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Dokumentation av konferens. Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt

Dokumentation av konferens. Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt Dokumentation av konferens Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt Hotell Höga Kusten, Hornöberget 30 maj 2012 Fotot på omslaget: Workshop under konferensen Kompetenslyftet strategisk

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Sammanfattning av dokumentation från workshop den 7 april 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning programförklaring till ett HR-Center...

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer