Revisionsrapport: Granskning av attest och utbetalningsrutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport: Granskning av attest och utbetalningsrutiner"

Transkript

1 Revisorerna (1) Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Tekniska nämnden Socialnämnden Humanistiska nämnden Bygg- och miljönämnden Revisionsrapport: Granskning av est och utbetalningsrutiner Revisorerna har uppdragit till KPMG genföra en granskning av rutinerna för est och utbetalning, se bifogad rapport. Revisionen önskar kmunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser s finns redovisade i rapporten senast den 31 mars Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder s ska vidtas och när de beräknas vara genförda. För s revisorer Roger Sundin Ordförande Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer Ånge Torggatan

2 Granskning av ester och utbetalningsrutiner Revisionsrapport Offentlig sektor kmuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 13 Attest och utbetalningsrutiner rapport.docx

3 Granskning av ester och utbetalningsrutiner Innehåll 1. Sammanfning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation 3 9. Attestreglemente Allmänt registrering Attestgranskning Verifikationsgranskning Avgifter för kurser och konferenser, resor och representation Uppgift ms, F-sk och fakturaadress Kort Kreditkort Bankkort Coop/ICA-kort Bensinkort Utbetalningar 10 Attest och utbetalningsrutiner rapport.docx

4 Granskning av ester och utbetalningsrutiner 1. Sammanfning Vi har av s revisorer fått i uppdrag granska est sker i enlighet med estinstruktion eller liknande samt utbetalningsrutinerna är ändamålsenliga. Vi har även granskat ett urval av verifikationer för bedöma dessa uppfyller lag kmunal redovisning (KRL) samt god redovisningssed i övrigt. Fokus för granskning av verifikationer har varit s.k. personliga kostnader i tjänsten, t.ex. resor, utbildningar och representation. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Vår sammanfande bedömning är rutinerna för ester samt utbetalning av löner behöver förstärkas. Vi ser allvarligt på egna kostnader i tjänsten har esterats och hela löneprocessen kan hanteras av en person. Vi anser utbetalningar alltid ska göras två i förening för minska risken för bl.a. förskingring. Vi har noterat alla s är beslutsestant kan estera obegränsat höga belopp oavsett befning. Vi anser det skulle stärka den interna kontrollen det estbehörigheten begränsades till vissa belopp. Vidare anser vi i samband med de nya tillämpningsanvisningarna antas bör samtliga berörda få utbildning/information gällande reglemente, anvisningar och rutiner. Vi har med anledning av vår granskning lämnat följande rekmendationer: nämnderna för stärka den interna kontrollen bör begränsa esträtten till vissa belopp, se punkt 10. rutiner för säkerställa behörigheterna i leverantörsfakturasystemet överensstämmer med upprättade estlistor. Vi anser registrerade behörigheter regelbundet, minst årligen, bör stämmas av mot estlistorna, se punkt 10. kontroller genförs för säkerställa ester sker i enlighet med gällande reglemente och enligt delegation, se punkt 11. skriftliga riktlinjer för vilka uppgifter en verifikation ska innehålla bör tas fram, se punkt rutiner upprättas för säkerställa alla underlag till en verifikation scannas in i systemet, se punkt fullständiga förteckningar över alla kort upprättas och rutiner för hålla dessa uppdaterade införs, se punkterna informationen avseende rutiner kring användning och krav på underlag till användarna av alla kort förbättras, se punkterna alla utbetalningar ska göras av två personer i förening, se punkt 14. skriftliga rutiner för utbetalningar upprättas, se punkt 14. Attest och utbetalningsrutiner rapport.docx 1

5 Granskning av ester och utbetalningsrutiner 2. Bakgrund 3. Syfte Vi har av s revisorer fått i uppdrag granska est sker i enlighet med estinstruktion eller liknande samt utbetalningsrutinerna är ändamålsenliga. Vi har även granskat ett urval av verifikationer för bedöma dessa uppfyller lag kmunal redovisning (KRL) samt god redovisningssed i övrigt. Fokus för granskning av verifikationer har varit s.k. personliga kostnader i tjänsten, t.ex. resor, utbildningar och representation. s revisorer bedömer det finns en risk för est inte sker av rätt person och det finns risk för utbetalning inte utförs av två personer i förening. s revisorer bedömer det är väsentligt underlagen för ovan angivna kostnader uppfyller både KRL och skelagstiftning inklusive skeverkets rekmendationer. Om rutinen inte fungerar föreligger det en risk för det av underlagen inte framgår vad s avses och vilka s deltagit. Det kan i sin tur innebära risk för förmånsbeskning (påverkar den enskilde i form av skeförmån och arbetsgivaravgifter för kmunen). När det gäller utbetalningsrutinen är det väsentligt den fungerar ändamålsenligt då det annars kan finnas risk för oavsiktliga eller avsiktliga fel. Förtroendet för den kmunala administrationen kan skadas det skulle visa sig rutinerna för verifikationshantering eller utbetalningar inte fungerar ändamålsenligt. Syftet med granskningen är bedöma verifikationerna/underlagen uppfyller KRL och vad s sägs i skelagstiftning. Vi har därför granskat: det av underlagen (verifikationerna) framgår när de sammanställts, när den ekoniska händelsen inträffat, vad denna avser (inklusive vilka s deltagit och ändamålet), vilket belopp den gäller, och vilken motpart den berör (1 kap 4 KRL). program, deltagare och andra underlag finns bifogade. verifikationen innehåller information sksedel och msregistrering. det framgår är köpare av tjänsten. det finns rutiner för säkerställa esträtten i leverantörsfakturasystemet begränsas till de tjänstemän s har en aktuell delegation. verifikationerna är esterad av behörig tjänsteman. Ytterligare syfte med granskningen är bedöma ändamålsenligheten i kmunens utbetalningsrutiner samt rutiner för kontokort. Vi har därför granskat: utbetalningar görs med god intern kontroll d.v.s. av två tjänstemän i förening, och av personer s fått denna delegation. det finns regler för kontokort samt bedöma efterlevnaden av dessa. Vi kmer även bedöma ordningen på underlagen för redovisning av transaktionerna. Antalet kort i kmunen kmer även återrapporteras. Attest och utbetalningsrutiner rapport.docx 2

6 Granskning av ester och utbetalningsrutiner 4. Avgränsning Granskningen far år Vår granskning har skett gen stickprov av kostnader s är bokförda s resor, kurser och konferenser, representation och gåvor. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt rutinerna uppfyller: Kmunal redovisningslag Skelagstiftning (inklusive tillämpliga rekmendationer från skeverket och praxis in rådet) Övriga tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut 6. Ansvarig nämnd/styrelse Granskningen har avsett kmunstyrelsen och samtliga nämnder. Rapporten är saklighetsgranskad av Catharina Norberg (ekonichef) och Maria Engström (löneoch systemansvarig). 7. Metod Granskningen har genförts gen: Dokumentstudie av relevanta dokument Intervjuer med berörda tjänstemän Verifikationsgranskning 8. Projektorganisation Granskningen har genförts av Kristoffer Bodin, revisorsassistent, under ledning av Lena Medin, certifierad kmunal revisor. 9. Attestreglemente Kmunfullmäktige i Ånge antog ett nytt estreglemente Tillämpningsanvisningar till reglementet ska enligt uppgift fastställas av kmunstyrelsen vid sammanträdet i februari Enligt uppgift från ekonichefen kmer en viktig skillnad i de nya tillämpningsanvisningar vara est alltid ska ske av en överordnad. Vi har tagit del av ett utkast till anvisningar s vi granskat översiktligt. Attest och utbetalningsrutiner rapport.docx 3

7 Granskning av ester och utbetalningsrutiner Då det inte finns några fastställda nya anvisningar innebär det de gamla tillämpningsanvisningarna från fortfarande gäller. Vår granskning far även tiden innan det nya estreglementet började gälla. Vi noterar följande vad gäller likheter och skillnader i de båda reglementena: Gamla reglementet: Nämnden utser beslutsestanter och ersättare. Nämnden kan delegera rätten utse estanter till förvaltningschef. Nämnden kan begränsa esträtten i fråga verksamhet, tidsgiltighet, belopp o.s.v. En transaktion ska beslutsesteras och sedan behörighetsesteras. Nämnd kan gen beslut vid sammanträde estera ekonisk transaktion. Nya reglementet Nämnden utser beslutsestanter och ersättare varje år. Nämnden kan delegera rätten utse estanter löpande under året till förvaltningschef. Nämnden kan begränsa esträtten i fråga verksamhet, tidsgiltighet, belopp o.s.v. En transaktion ska saklighetsgranskas, beslutsesteras och sedan behörighetsesteras. Nämnd kan gen beslut vid sammanträde estera ekonisk transaktion. Kmunchef har rätt estera samtliga in- och utbetalningar i kmunen. Förvaltningschef har rätt estera samtliga in- och utbetalningar in respektive ansvarsråde. Vid slutlig utbetalning ska, förut sakgranskare och beslutsestant, ytterligare två personer godkänna betalningen genförs. Av reglementet framgår alla transaktioner ska signeras av en sakgranskare och av en beslutestant. Sakgranskaren ansvarar för kontrollera vara tjänst har mottagits och pris m m stämmer överens med beställning etc. Beslutsestanten har det yttersta ansvaret och det är också den esten s vi närmare har granskat. Kmenterar Vi ser positivt på ett nytt estreglemente och tillämpningsanvisningar är under införande och det har förtydligats vad gäller tvåsamhet (dualitet) vid est och utbetalning samt est alltid ska göras av en överordnad. Det är även positivt nämnderna ska besluta estanter årligen. Attest och utbetalningsrutiner rapport.docx 4

8 Granskning av ester och utbetalningsrutiner Det är viktigt det finns en tydlig delegering från nämnden till förvaltningschef och alla delegationsbeslut nya estanter under året är skriftliga. Vi föreslår i samband med de nya tillämpningsanvisningarna antas bör samtliga berörda få utbildning/information gällande reglemente, anvisningar och rutiner. Sådan information bör även lämnas regelbundet. 10. Allmänt registrering använder sig av leverantörsfakturasystemet Ascendo Invoice. Fakturor och kvitton scannas in i systemet och går därefter vidare för saklighetsgranskning. När saklighetsgranskningen är gjord går fakturan vidare för beslutsest. Det är beslutsestanten s är ytterst ansvarig för transaktionen är riktig. Behörighetskontrollen sker främst gen det i systemet inte går estera transaktioner utanför estanternas respektive ansvarsråden. Vissa transaktioner skickas slumpmässigt till ekonichefen för granskning innan utbetalning. Det går skicka meddelanden kopplade till en specifik faktura mellan användare i systemet och alla meddelanden sparas och kan följas. I systemet kan en faktura kopplas till ett specifikt ansvarsråde, projekt och/eller aktivitet. Enligt uppgift kan bara den estant s är kopplad till uppgivet ansvarsråde, projekt och/eller aktivitet estera just den fakturan. Administratören kan gå in och läsa alla fakturor men kan inte klicka sig vidare vare sig till saklighetsgranskning eller est. Det finns upprättade estlistor för alla nämnder. Tekniska nämnden estlista är den äldsta från Socialnämndens lista är från men blev uppdaterad Enligt uppgift ska en uppdaterad estlista fastställas i samband med nämndernas detaljbudget i december Attestlistorna har alla en estant och en ersättare. Socialnämnden har även två namn s är sakgranskare in varje ansvarsråde. Det framgår inte esten är begränsad till något belopp och enligt ekonichefen finns inga beloppsgränser registrerade i systemet. Det är oklart hur ofta behörigheterna i systemet stäms av mot estlistorna. Enligt uppgift är det nämndsekreterarnas uppgift se till estlistorna är uppdaterade men det är personal på ekoni s lägger in namnen i systemet utifrån estlistor eller skriftliga delegationsbeslut. Utifrån granskade stickprov från leverantörsfakturasystemet kan vi se de s uppgivits s beslutsestanter i systemet finns med på respektive nämnds estlista eller i delegationsbeslut från förvaltningschef. Vid vår granskning noterade vi en faktura där estantens delegation upphört några dagar innan esten skedde. Enligt uppgift hade ändringen inte hunnit verkställas i systemet. Vår uppfning är även ändringen inte skett i systemet så borde tjänstemannen inte ha esterat fakturan efters esträtten upphört. Vi noterar det inte finns några beslutade beloppsgränser för estanterna och inte heller några begränsningar i systemet. Vi anser beloppsgränser är ett effektivt sätt stärka den interna kontrollen då risken för väsentliga fel när det gäller estering och utbetalningar minskar. Beloppsgränserna bör beslutas av nämnd och ha koppling verksamhet och chefsnivå. Attest och utbetalningsrutiner rapport.docx 5

9 Granskning av ester och utbetalningsrutiner Vi rekmenderar: kmunstyrelse och nämnder överväger stärka den interna kontrollen gen begränsa esträtten till vissa belopp. rutiner införs för säkerställa registrerade behörigheter i leverantörsfakturasystemet överensstämmer med upprättade estlistor. Vi anser registrerade behörigheter regelbundet minst årligen bör stämmas av mot estlistorna. Vi föreslår det av tillämpningsanvisningarna framgår hur dessa rutiner ska utformas. 11. Attestgranskning Vi har stickprovsvis granskat 62 fakturor mot estlistor för verifiera rätt person har esterat fakturan. Av de granskade fakturorna är en faktura esterad av en person s enligt nämndernas estlistor inte har rätt estera in det aktuella ansvarsrådet, se kmentar i punkt 10. Vi har även funnit tre fakturor där beslutsest har skett av egna kostnader i tjänsten. Vi noterade också det förekmer underordnade esterar överordnades fakturor. Vi anser det är viktigt uppdatering av systemet sker skyndsamt och det finns rutiner för säkerställa behörigheterna i systemet är aktuella, se rekmendation i avsnitt 10. Vi ser allvarligt på est har skett av egna utgifter i tjänsten och det har förekmit est av överordnades kostnader. Då många fakturor saknar uppgift deltagare kan vi gen vår granskning inte säkerställa det inte förekmer fler fall av est av egna kostnader. Vi rekmenderar: kontroller genförs för säkerställa ester sker i enlighet med gällande reglemente och enligt delegation. i samband med de nya tillämpningsanvisningarna antas information lämnas till berörda vilka regler s gäller. 12. Verifikationsgranskning 12.1 Avgifter för kurser och konferenser, resor och representation Enligt KRL, 2 kap 4 5, ska underlaget (leverantörsfakturan) innehålla uppgift när den har sammanställts, när den ekoniska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. Av en verifikation ska det alltid framgå vad s avses bl.a. så det kan säkerställas kostnaden har ett för verksamheten tillhörande syfte. Attest och utbetalningsrutiner rapport.docx 6

10 Granskning av ester och utbetalningsrutiner Det bör uppmärksammas Skeverket har gjort bedömningen för kurser och personalutbildning när det saknas program, när utbildningen innehållit för få utbildningstimmar eller utbildningen varit mer av nöjeskaraktär kan deltagarna förmånsbeskas. Programmet ska även innehålla uppgift antal utbildningstimmar. Det saknas kmunövergripande riktlinjer för vad verifikationer avseende avgifter för kurser och personalutbildning, resor samt representation ska innehålla. Utifrån de granskade stickproven för kurser och konferenser noterar vi det endast finns någon form av uppgift deltagare för drygt hälften av de granskade fakturorna. Samtliga stickprov saknar bifogat program. Vad gäller representation noterar vi i stort sett alla stickprov saknar uppgift deltagare och drygt en tredjedel saknar även uppgift syftet med representationen. Vad gäller resor noterar vi det i hög grad framgår för vilka resorna avser. Det saknas dock syfte med resan på flera fakturor. Vi bedömer det s angeläget kmunövergripande skriftliga riktlinjer tas fram för klargöra vad en verifikation ska innehålla utifrån kraven i KRL samt de skemässiga aspekterna. Enligt uppgift kan det finnas underlag, t.ex. program, vid respektive verksamhet men då dessa inte är systematiskt lagrade och sökbara från verifikationen bedömer vi inte det är tillräckligt för klara kraven. Vi rekmenderar: skriftliga riktlinjer för vilka uppgifter en verifikation ska innehålla bör tas fram. rutiner upprättas s anger vad s ska följa med fakturan när den går till ekoni för scanning Uppgift ms, F-sk och fakturaadress Uppgift leverantören innehar F-sksedel är speciellt viktigt vid köp av tjänster. Om leverantören inte innehar F-sksedel ska kmunen göra avdrag för källsk och vissa fall betala sociala avgifter. Leverantörens registreringsnummer för mervärdessk samt uppgift leverantören är msregistrerad måste framgå av fakturan för den ingående mervärdessken ska vara avdragsgill. Kmunen kan inhämta information F-sk och msregistrering, gen t.ex. Skeverket. Utifrån stickproven har vi ingenting anmärka på när det gäller uppgifter F-sk och fakturaadress. I några enstaka fall framgår inte msregistreringsnumret av fakturan. Det framgår inte heller kmunen gjort någon kontroll gen t.ex. Skeverket i de aktuella fallen. Attest och utbetalningsrutiner rapport.docx 7

11 Granskning av ester och utbetalningsrutiner Vi anser rutiner för uppgifter ms, F-sk och fakturaadress bör ingå i de kmunövergripande skriftliga riktlinjerna verifikationer, se ovanstående punkt. 13. Kort 13.1 Kreditkort Enligt uppgift från ekonichefen finns det ett Eurocard utfärdat till kmunstyrelsens ordförande och chefen för humanistiska förvaltningen samt ett Visa Business Card till kmunchefen. Detta bekräftas av uppgifter från kortföretagen. Under 2014 har vi endast hittat en korttransaktion och det är årsavgiften för kmunchefens kreditkort. Det finns korta instruktioner på Insidan för vad s gäller vid användning av kreditkort, t.ex. kortet är personligt för användning in det egna ansvarsrådet. Kmunen har ingen egen förteckning över vilka kreditkort s har kvitterats ut. Vi anser det bör finnas en förteckning över aktuella kreditkort med uppgifter på vilka personer s har kvitterat ut ett kreditkort och hur många s totalt finns ute i verksamheterna. Då transaktionerna är så få kan vi inte i denna granskning uttala oss hur väl estering funkar eller underlagens kvalité när det gäller köp med kreditkort. Vi rekmenderar: en årlig förteckning över vilka kreditkort s finns utställda inhämtas från respektive kortföretag för öka kontrollen över utestående kort. även korten verkar användas i mycket begränsad fning, så rekmenderar vi informationen avseende rutiner kring användning vad s ska bifogas kortfakturan förtydligas Bankkort På vissa enheter s förut hade en kontant handkassa har denna byts ut mot bankkort där samma summa s den kontanta handkassan finns ins. Det finns gemensamma regler och rutiner för bankkonto med bankkort och kontanthantering s är beslutade av ledningsgruppen Korten är personliga och en utgift inte kan styrkas med ett kvitto eller liknande får den ansvarige för kortet själv stå för kostnaden. Vi har tagit del av en förteckning från Swedbank över aktiva bankkort. Attest och utbetalningsrutiner rapport.docx 8

12 Granskning av ester och utbetalningsrutiner Vi ser positivt på hanteringen av kontanter begränsas gen användningen av bankkort istället. Tillgången till kontanter begränsas och ansvaret blir tydligare med bankkort än med en kontant handkassa Coop/ICA-kort Enligt den förteckning vi har tagit del av har kmunen 70 s.k. Coop-kort. Korten är inte personliga utan används av den personal s arbetar vid en aktuell enhet. Den s använder kortet måste uppge personnummer vilket också framgår av fakturan. Fakturan är specificerad med inköpta artiklar och styckepris. Stickprov visar inköp kan bestå av grönsaker, basvaror mm. Enligt uppgift finns inga fysiska ICA-kort utan de s handlar använder sig av kundnummer. Det finns 7 kundnummer i Fränsta och 59 i Ånge. Stickprov visar fakturorna från ICA inte är specificerade utan visar endast totalsumman vid varje köptillfälle. Det framgår inte heller vem s har genfört respektive köp. Till fakturan finns inga kvitton inskannade systemet. Enligt uppgift skickas kvittona till ekoni och förvaras i en pärm. Det finns en kort beskrivning av vad s gäller vid användning av Coop/ICA-kort på Insidan. Där framgår bland annat faktura eller bifogad nota/specifikation ska visa vad s inhandlats. Vi anser beskrivningen på Insidan bör utvecklas för det tydligare ska framgå vilka regler s gäller vid användningen av korten och vilka krav s ställs på underlagen. Vi anser vidare det finns en viss risk med upplägget med kundnummer istället för ICA-kort då det är svårare ha kontroll över hur många s har tillgång till kundnumret än till fysiska kort. Det ställer krav på identifieringen vid varje köptillfälle, något s försvåras med samlingsfakturor. Vi rekmenderar rutinerna ses över så det säkerställs fakturan avser endast varor till kmunens verksamhet. Vi vill också uppmärksamma det inte framgår av fakturan vad s är inköpt ska kvitto alltid bifogas, eller det under hela arkiveringstiden är möjligt återfinna underlaget det förvaras på annat sätt. Beträffande förteckningar och rutiner gällande Coop/ICA-kort rekmenderar vi samma åtgärder s i punkt Bensinkort Kmunen använder sig av Shell-kort samt Statoil-kort. Enligt en förteckning finns det 284 aktiva Shell-kort. Statoil-korten består av 13 fordonskort samt 42 förarkort. Shell-korten och förarkorten är personliga medan fordonskorten är kopplade till registreringsnummer. Attest och utbetalningsrutiner rapport.docx 9

13 Granskning av ester och utbetalningsrutiner De enda regler s finns är några punkter i dokumentet Regler för nyttjande av bensinkort s togs av dåvarande kmunchef. Där framgår bl.a. privata inköp inte får göras, man får inte estera sin egen faktura samt kortet är styrt mot bensin och fordonsprodukter. Beställning och makulering av kort görs av kmuninformationen. Samma information s i dokumentet finns på Insidan. Vi anser informationen hur bensinkorten får användas och vilka underlag s krävs kan utvecklas. Det bör finnas tydliga rutiner för hur användning av korten ska hanteras t.ex. hur kvitton ska hanteras, noteringar av inköp ska göras i körjournal, inköp över visst belopp kräver godkännande o.s.v. Vi förordar systemet s innebär för tanka ett fordon krävs både ett fordonskort och ett personligt kort. Vi rekmenderar för säkerställa endast drivmedelskostnader för kmunens fordon belastar kmunen antal tankade liter enligt fordonskortet stäms av mot körjournalens uppgift körd sträcka. En bedömning av förbrukning kan ge ett underlag för rimlighet. Beträffande förteckningar och rutiner gällande bensinkort rekmenderar vi samma åtgärder s i punkt Utbetalningar Det finns vad vi känner till inga skriftliga rutiner för varken betalningsuppdrag via leverantörsfakturasystemet eller för manuella betalningsuppdrag. Enligt uppgift går det till på så sätt en person på ekoniavdelningen skapar ett betalningsförslag vilket ger en lista över alla utbetalningar s ska skickas till bankgirocentralen för verkställande. När betalningsförslaget är upprättat måste ytterligare en person skapa ett betalningsuppdrag utifrån förslaget. Det är betalningsuppdraget s är den slutgiltiga lista s går iväg till bankgirocentralen. Enligt uppgift granskas förslaget av den s ska upprätta uppdraget översiktligt för hitta avvikande summor eller annat s ser onormalt ut. Enligt uppgift är det relativt enkelt se avvikelser och det händer ibland felaktigheter hittas. Samma person kan inte både upprätta betalningsförslaget och betalningsuppdraget. För manuella utbetalningar krävs först och främst personen har en bankdosa och inloggningsuppgifter till Swedbanks internetbank. Enligt en förteckning från banken är det 6 personer s har behörighet genföra manuella utbetalningar. Internetbanken hindrar en person genför hela utbetalningsprocessen själv utan det framgår av förteckningen det måste ske två i förening. En person kan bara upprätta ett utbetalningsförslag s en annan måste godkänna för utbetalning. Vad gäller utbetalning av lönerna går det till så de anställdas löneuppgifter esteras först av en chef. Därefter görs det en lönekörning den 20:e varje månad i lönesystemet ecpanion. Systemet rapporterar avvikelser s personalen går igen. Runt den 23:e läggs en spärrfil till banken och den 27:e betalas den ut. Det görs tre sådana körningar varje månad för bl.a. kunna rätta till fel. En och samma person kan genföra hela processen själv, från den första körningen till granskningen av avvikelser och slutligen skicka filen till banken för betalning. Då de vid tillfället Attest och utbetalningsrutiner rapport.docx 10

14 Granskning av ester och utbetalningsrutiner för granskningen endast är två s kan göra dessa körningar händer det de gör hela projekten själv. Enligt uppgift kan löne- och systemansvarig lägga till och ta bort på alla anställda. Den enda systemspärr s finns är det inte går göra ändringar på sin egen person. Vi noterar det finns systemspärrar i leverantörsfakturasystemet och i internetbanken s förhindrar utbetalningar kan göras själv av en person. Vi noterar vidare en sådan spärr helt saknas i lönesystemet. Vi ser allvarligt på en person själv kan både ändra uppgifter i lönesystemet och godkänna utbetalningen, vilket kan göras efter lönerna har esterats av ansvarig chef. Vi anser utbetalningar alltid bör göras av två personer i förening. Vidare anser vi det bör finnas skriftliga rutiner för olika former av utbetalningar. Vi rekmenderar: alla utbetalningar ska göras av två personer i förening. skriftliga rutiner för utbetalningar upprättas. KPMG, dag s ovan Kristoffer Bodin Revisorsassistent Lena Medin Certifierad kmunal revisor Attest och utbetalningsrutiner rapport.docx 11

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av attester och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av attester och utbetalningsrutiner Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Samtliga nämnder Revisionsrapport Granskning av attester och utbetalningsrutiner KPMG har på uppdrag av kmunens revisorer

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv Sida 1(1) Datum 2014-09-17 Revisionen Till: Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Samtliga nämnder Revisionsrapport Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av förlorad arbetsförtjänst, uppföljning av tidigare granskning m.m. Projektplan

Arboga kommun. Granskning av förlorad arbetsförtjänst, uppföljning av tidigare granskning m.m. Projektplan , uppföljning av tidigare granskning m.m. Projektplan Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 6 Antal bilagor: 0 Innehåll 1. Kmunallagens regler för ersättningar och arvoden 1 1.1 s ersättningsbestämmelser

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer

Åstorps kommuns revisorer ABCD Nr. 2015-04 Åstorps kommuns revisorer av 2013 års granskningar: Granskning av inköpskort och drivmedelskort Granskning av förrådsrutiner Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Nr.2015-04 Granskningsrapporten

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Attestreglementet år 2013

Attestreglementet år 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomienheten Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Attestreglementet år 2013 Huvudregeln vid utformning av ansvars- och arbetsfördelning

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Arboga kommun. Städning i skolor Projektplan. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-18 Antal sidor: 5

Arboga kommun. Städning i skolor Projektplan. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-18 Antal sidor: 5 Städning i skolor Projektplan Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 1 6. Metod 2 7. Projektorganisation 2

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av rutinerna för upphandling.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium 2016-09-21 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Utredningssekreterare 2015-04-20 Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Bakgrund När den enskilde inte längre kan eller anser sig

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor Revisionsrapport KPMG AB 6 mars 01 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Regelverk och styrdokument

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx Projektplan KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5 Projektplan nyckelhantering.docx Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013 Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...- 2-1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer