Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6"

Transkript

1 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system Granskat med anmärkningar Granskat utan anmärkningar 4 8. Utbetalningar från leverantörsfunktionen Granskat med anmärkningar Granskat utan anmärkningar 6 9. Politiska sekreterare 6

3 1. Sammanfattning Vi har på uppdrag av revisorerna vid landstinget Dalarna genomfört en granskning av förtroendekänsliga poster. Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om landstingets interna styrning och kontroll av förtroendekänsliga poster är tillräcklig. Från granskningen vill särskilt framhålla följande: Utifrån granskat stickprov konstaterar vi sammantaget att landstinget har aktuella regler, riktlinjer, avtal etc. som styr hantering och beslut av löneposter, att dessa efterlevs och att det finns fungerande kontrollinstrument i verksamheten för dessa löneposter. Vår granskning avseende biljettkostnader, representation och boende i Sverige och i utlandet, visar att det vid ett flertal tillfällen förekommit att Landstinget har deltagit i, eller planerat att delta i, mässor och konferenser där fakturor på mässavgifter, resor och boende skickats från leverantörer som levererar varor och tjänster till Landstinget. Granskade fakturor saknar specifikation av vilka kostnader som ingår i fakturabeloppen. Inte heller bifogas underlag som visar vilka kostnader fakturorna avser. När underlag som förklarar fakturerade kostnader från Landstingets leverantörer inte finns specificerade på fakturan och styrks i bilaga till fakturan finns risken att misstanke uppstår om att Landstinget inte står för samtliga sina kostnader. För att minimera eventuella misstankar bör fortsättningsvis samtliga kostnader i samband med konferenser, mässor, utbildningar m.m. betalas direkt av Landstinget. Vår granskning visar också att det ofta saknas uppgifter om deltagare eller deltagarförteckningar och syfte med representationen samt för resor, orsak till resorna. Dessa uppgifter ska finnas i anslutning till verifikationerna eftersom det utgör räkenskapsmaterial och skall arkiveras i 10 år. Vid arkivering hos respektive handläggare kan troligtvis inte arkiveringstiden garanteras och inte heller åtkomsten till materialet eftersom det inte framgår av verifikationen var och hur materialet har sparats. Rekommendationer För att förbättra den interna kontrollen bör landstingets ledning förtydliga de interna styrdokumenten avseende konferenser etc. i syfte att säkerställa att landstinget står för samtliga kostnader i samband med konferenser, mässor, utbildningar m.m. Landstinget bör säkerställa att dokumentationskraven efterlevs vid bl.a. konferenser, representation och resor, vad gäller deltagarförteckning och angivande av syfte 1

4 2. Bakgrund 3. Syfte Vi har på uppdrag av revisorerna vid landstinget Dalarna genomfört en granskning av förtroendekänsliga poster. Inom landstinget hanteras årligen mycket stora ekonomiska belopp. Att användningen av medlen sker på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig är fundamental då medelsanvändningen avser skattemedel. I vissa sammanhang kan dock medelsanvändningen anses vara mer förtroendekänslig än i andra sammanhang. Exempel på sådana förtroendekänsliga kostnadsslag är anställda och förtroendevaldas resor och representation liksom arvoden till förtroendevalda. Utbetalningarna måste i sådana fall grundas på tydliga regelverk. Det är i dessa sammanhang också av stor vikt att det finns fastställda attestordningar och att dessa liksom andra interna och externa regelverk efterlevs. Kontrollen av efterlevnaden d.v.s. den interna kontrollen, måste också vara ändamålsenlig och effektiv. Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om landstingets interna styrning och kontroll av förtroendekänsliga poster är tillräcklig. I granskningen har följande frågor särskilt belysts: Identifiering av de poster som kan anses som förtroendekänsliga. Finns tydliga och aktuella regler/riktlinjer/avtal etc. som styr hantering och beslut av dessa poster? Efterlevs gällande regler/riktlinjer/avtal? Finns fungerande kontrollinstrument i verksamheten med avseende på dessa poster? Uppfyller räkenskapsmaterialet kraven enligt Kommunala Redovisningslagen (KRL), utfärdade rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt landstingets egna anvisningar. 4. Avgränsning/underlag Underlaget för identifierande analys har varit person- och anställningsdata samt löneposter för alla anställda och förtroendevalda för räkenskapsåret 2011 per mitten av september. Leverantörsdata (reskontrauppgifter med konteringsdata) för samma tidsrymd avseende alla utbetalningar till enskilda personer samt alla landstingets utbetalningar konterade på sex konton preciserade nedan. Vi har även använt utdrag ur epolo (det system som används för att registrera förtroendevalda) som underlag. Den 17 oktober 2011 godkände revisorerna vid en föredragning av analysresultatet våra förslag till fördjupningsgranskning baserad på analysen med följande egna tillägg: 2

5 5. Metod Sex konton redovisande biljettkostnader, representation och boende i Sverige och i utlandet. Är utbetalade löner/ersättningar till politiska sekreterare enligt avtal. Identifieringen av förtroendekänsliga poster har gjorts genom att analysera utbetalningar från PA-systemet och leverantörsfunktionen. Som underlag för analyserna har data redovisat enligt avsnittet ovan använts. Analysen har inriktats mot två områden: Utbetalningar per lönearter sett ur perspektiven föreskriven användning, individ, organisatorisk tillhörighet samt uppdrags-/anställningsform och omfattning. För vad och i vilken omfattning har uppdragstagare och anställda ersatts via landstingets leverantörsfunktion. Perspektiven desamma som i föregående punkt. Analysen har beaktat införda systembaserade kontroller tillämpliga för områdena samt de policys med tillhörande tillämpningsföreskrifter som styr och vägleder förrättare och attestanter. De iakttagelser som omfattas av fördjupningen har stämts av mot aktuella interna och externa (KRL och RKR) regler och rekommendationer, avtal etc. som styr hantering och beslut samt hur dessa har efterlevts. 6. Projektorganisation Projektet har letts av Magnus Larsson, certifierad kommunal revisor. Delprojektledare har varit Lars Anteskog, specialist dataanalys. I övrigt har granskningen genomförts av Monica Rådestad, certifierad kommunal revisor med stöd av Margareta Sandberg, godkänd revisor. 7. Utbetalningar via PA-system 7.1 Granskat med anmärkningar Vår granskning av underlag till stickprovet samt vad som framgår av styrande dokument och intervjuer visar avseende: Arvoden och ersättningar, ett av stickproven rörande ersättning logikostnad bedöms vara skattepliktig, vilket kommer att korrigeras. 3

6 7.2 Granskat utan anmärkningar Vår granskning av underlag till stickprovet samt vad som framgår av styrande dokument och intervjuer visar avseende: Pensionsavgifter, att de är korrekt beräknade och utbetalade samt belastar redovisningsmässigt rätt kostnadsställe. Hantering av löneposter enligt urval styrs bl.a. av landstingsfullmäktiges beslut om ändrade regler om ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån till förtroendevalda med sysselsättningsgrad understigande 40 % av heltid. Arvode/grundlön förtroendevald, att motstridiga datum vad gäller utbetalning och redovisning av kostnaderna har sin förklaring ombokningar mellan kostnadsställen på grund av felregistrering. Övriga arvoden och ersättningar (lönearter för bl.a. ersättning enligt räkning, arvoden, förlorad arbetsinkomst, moms enligt kvitto, ersättning logikostnad, arvode resa traktamente, sjukarvode 80 %), att det finns underlag vars specifikationer överensstämmer med ändamålet med lönearterna samt att kostnaderna är attesterade enligt ordning och belastar rätt kostnadsbärare. Hantering av poster enligt urval styrs bl.a. av Arvode m.m. till förtroendevalda inom, fastsällt av landstingsfullmäktige , reviderat Övertidsersättning, att felaktig markering om rätt till övertidsersättning har sin förklaring, att ersättningen är berättigad enligt avtal, godkänd, attesterad enligt ordning, avser rätt anställning och att systembaserade kontroller finns för att säkerställa att inga orimliga belopp betalas ut avseende övertid. Kilometerersättning, att det finns fullständiga underlag, reseräkningar etc. för kilometerersättning. OB-ersättning, att ersättningen är berättigad enligt avtal för arbetstidsmodell, att samtidigt erhålla OB-arvode och OB-tillägg har sin förklaring genom ändrad anställning och enligt avtal. Förtroendevalda utanför epolo 1, att förklaring finns till varför dessa personer inte finns förtecknade i epolo, att det finns korrekta underlag för utbetalningar till dessa personer. 1 epolo ska innehålla uppgifter om förtroendevalda. 4

7 Kommentar Utifrån granskat stickprov konstateras sammantaget att landstinget har aktuella regler, riktlinjer, avtal etc. som styr hantering och beslut av löneposter, att dessa efterlevs och att det finns fungerande kontrollinstrument i verksamheten för dessa löneposter. 8. Utbetalningar från leverantörsfunktionen 8.1 Granskat med anmärkningar Vår granskning av underlag till stickprovet samt vad som framgår av styrande dokument och intervjuer visar avseende konton redovisande biljettkostnader, representation och boende i Sverige och i utlandet: Att det vid ett flertal tillfällen förekommit att Landstinget har deltagit i, eller planerat att delta i, mässor och konferenser där fakturor på mässavgifter, resor och boende skickats från leverantörer som levererar varor och tjänster till Landstinget. Granskade fakturor saknar specifikation av vilka kostnader som ingår i fakturabeloppen. Inte heller bifogas underlag som visar vilka kostnader fakturorna avser. Att det ofta saknas uppgifter om deltagare eller deltagarförteckningar och syfte med representationen samt för resor, orsak till resorna. Kommentar När underlag som förklarar fakturerade kostnader från Landstingets leverantörer inte finns specificerade på fakturan och styrks i bilaga till fakturan finns risken att misstanke uppstår om att Landstinget inte står för samtliga sina kostnader. Inom Landstinget bör fortsättningsvis samtliga kostnader i samband med konferenser, mässor, utbildningar m.m. betalas direkt av Landstinget för att minimera misstankar om att Landstinget inte står för samtliga sina kostnader. Detta förfaringssätt bör framgå av Landstingets interna styrdokument. Landstingets dokumentationskrav i samband med bl.a. konferenser och representation finns dokumenterade på Navet (intranät): På restaurangnotan eller fakturan ska det framgå vilka personer som deltagit, sambandet med verksamheten och syftet med representationen. Dessa uppgifter ska finnas i anslutning till verifikationerna eftersom det utgör räkenskapsmaterial och skall arkiveras i 10 år. Vid arkivering hos respektive handläggare kan troligtvis inte arkiveringstiden garanteras och inte heller åtkomsten till materialet eftersom det inte framgår av verifikationen var och hur materialet har sparats. 5

8 Rekommendationer För att förbättra den interna kontrollen bör landstingets ledning förtydliga de interna styrdokumenten avseende konferenser etc. i syfte att säkerställa att landstinget står för samtliga kostnader i samband med konferenser, mässor, utbildningar m.m. Landstinget bör säkerställa att dokumentationskraven efterlevs vid bl.a. konferenser, representation och resor, vad gäller deltagarförteckning och angivande av syfte. 8.2 Granskat utan anmärkningar Vår granskning av underlag till stickprovet samt vad som framgår av styrande dokument och intervjuer visar avseende: Konton redovisande biljettkostnader, representation och boende i Sverige och i utlandet, att verifikationerna/fakturor som registrerats som kostnad i stort följer lagens krav på hur fakturor ska vara utformade. I ett fall saknades organisationsnummer på fakturan. I två fall angavs inte rätt fakturamottagare på fakturan men de angivna namnen på fakturorna gjorde det ändå möjligt att härleda kostnaderna till. Data från leverantörsregister och leverantörsreskontran, att det finns kontroller enligt framtagen checklista för upplägg av leverantörer, att det sedan hösten 2011 görs kontroller om personen är anställd, att löneutbetalningar via leverantörsfunktionen har sin förklaring i bl.a. problem med bank eller förskottsbetalningar. 9. Politiska sekreterare Granskningen omfattar tio personer från den politiska majoriteten och oppositionen, motsvarande sex heltidstjänster. Anställningsuppgifter, erhållen grundlön samt stickprovsvisa urval förtroendearvoden, avseende perioden januari-augusti 2011 har granskats mot landstingsfullmäktiges arbetsordning, anställningsavtal och övriga underlag, utan anmärkning. KPMG, dag som ovan Magnus Larsson Projektledare/kundansvarig Lars Anteskog Projektansvarig 6

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Räkenskapsmaterial vissa kostnadsslag. Norrbottens läns landsting. Oktober 2005

Revisionsrapport. Granskning av. Räkenskapsmaterial vissa kostnadsslag. Norrbottens läns landsting. Oktober 2005 Revisionsrapport Granskning av Räkenskapsmaterial vissa kostnadsslag Norrbottens läns landsting Oktober 2005 Namn Carina Olausson Certifierad kommunal revisor Hans Rinander Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Granskning av intern och extern representation

Granskning av intern och extern representation www.pwc.se Revisionsrapport Anders Hägg Tilda Lindell Granskning av intern och extern representation Solna stad Granskning av intern och extern representation Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet.

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet. Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell Granskning av representation i utlandet. Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Genomförd granskning 4 Sammanfattning Bakgrund Det genomförs

Läs mer

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret Revisionskontoret Granskning av Representation Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014 Revisionskontoret Eva Tency Nilsson Fredrik Ljunggren Jan-Åke Leijon 2(11) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Norrbottens läns landsting November 2007 Carina Olausson Certifierad kommunal revisor Åsa Öberg revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12

Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4.

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014 Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

Revisionsrapport Försörjningsstöd

Revisionsrapport Försörjningsstöd s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens rutiner för försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Svedala kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-05-24 Antal sidor: 10

Svedala kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-05-24 Antal sidor: 10 KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Östhammar kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-06-18 Antal sidor: 12

Östhammar kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-06-18 Antal sidor: 12 KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av attest och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av attest och utbetalningsrutiner Revisorerna 2014-12-30 1 (1) Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Tekniska nämnden Socialnämnden Humanistiska nämnden Bygg- och miljönämnden Revisionsrapport: Granskning av est och utbetalningsrutiner

Läs mer

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Göran Persson Lingman Per Ståhlberg Certifierade kommunala revisorer Innehåll 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund och uppdrag 4 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04 14 (20) 190 ATTESTREGLEMENTE OCH DESS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Dnr: LKS 2013-445-002 Attestreglementet är ett reglemente för kontroll av

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer