Införande av folktandvårdens verksamhetssystem Tvist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Införande av folktandvårdens verksamhetssystem Tvist"

Transkript

1 Revisionsrapport* Införande av folktandvårdens verksamhetssystem Tvist Norrbottens läns landsting Februari 2007 Hans Rinander Certifierad kommunal revisor *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga Metod Projektplan för Tandvårdens nya IT-system Upphandling och utveckling av verksamhetssystemet Tvist Installation och driftstart av Tvist Synpunkter från verksamheten Vår bedömning...8 1

3 1 Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga År 2002 genomförde revisionen en granskning av kassahanteringen inom division Folktandvårds dåvarande verksamhetssystem Syster Fluorence 2 (SF 2). Granskningen pekade på ett flertal stora brister såväl kring den interna kontrollen som i systemets kapacitet att möta framtida krav. Det gällde brister som, enligt Folktandvårdens egen bedömning, riskerade en återgång till manuell vård- och taxeadministration inom Folktandvården om SF 2 skulle bibehållas. Till det kom att folktandvårdens tidbokning och journalsystem inte kunde integreras i systemet, utan sådant arbete skulle även fortsättningsvis ske manuellt om SF 2 skulle finnas kvar. Systemet utgjordes också av fristående datorer och var därför inte integrerat med landstingets intranät, vilket omöjliggjorde elektronisk kommunikation via landstingets intranät mellan olika tandvårdskliniker, med divisionsstaben samt med övriga delar av landstinget. Redan under samma år, 2002, bildades inom division Folktandvård ett projekt för att utveckla eller inköpa ett nytt verksamhetssystem för folktandvården med nya möjligheter som skulle täcka det tidigare systemets allvarliga brister. Utgångspunkten var att det nya systemet skulle integreras med landstingets vårdadministrativa system VAS. Komrev, inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers, har fått uppdraget av landstingets revisorer att granska hur detta införande skett med revisionsfrågan: Har implementeringen av ett nytt verksamhetssystem för folktandvården skett i enlighet med fastställd installationsplan, dvs att upprättad tidsplan följts och att systemets olika funktioner fungerar som avsett. 2 Metod Vi har studerat ett antal dokument som styrt projektet samt intervjuat ansvariga inom divisionsstaben, ett antal (sju) företrädare för tandvårdsklinikerna i länet samt landstingets kvalitetsgranskare för IT-projekt. 3 Projektplan för Tandvårdens nya IT-system I landstingsstyrelsens plan för 2002 fick division Folktandvård uppdraget att planera för införandet av ett nytt datoriserat IT-stöd. Av planen framgick också att divisionen själv 2

4 skulle finansiera detta. En styrgrupp för projektet tillsattes av landstingets ledningsgrupp i april 2002, med landstingets IT-chef som ordförande. En projektplan för projektet Tandvårdens nya IT-stöd antogs av styrgruppen i maj, Produktmålet för projektet var, enligt projektplanen, att upphandla och driftsätta ett nytt tandvårdssystem för division Folktandvård. Systemet skulle integreras med VAS och skulle även vidareutveckla VAS så att det kunde stödja tandvårdens processer. Projektet eftersträvade ett enhetligt IT-stöd för såväl allmäntandvård som för specialister. Effektmålet för projektet var sammanfattningsvis att IT-stödet till allra största delen skulle eliminera behovet av att dokumentera tandvården på pappersmedia och att eliminera dubbelregistrering av journaluppgifter i receptionerna. Detta skulle innebära en besparing på ca 20 heltidstjänster. Även vissa tunga arbetsuppgifter som exempelvis olika länsövergripande sammanställningar och sammanställningar av räkningar till försäkringskassan skulle försvinna, vilket motsvarade ca 2 heltidstjänster. Projektet räknade med att vinster, motsvarande intäkter på 1 miljon kronor pga ökad produktivitet, skulle uppnås efter projektslutet. Här angavs också att det nya elektroniska systemet skulle ha ett grafiskt gränssnitt för diagnoser på tandnivå, hantera tandvårdstaxan med kostnadsförslag, hantera åtgärdsregistreringar samt betalningar. Det angavs också att det skulle integreras med andra system som förutom VAS gällde ekonomisystemet Prosit (senare Raindance) samt redovisning till hälso- och sjukvårdsenheten (enligt landstingets ansvar i tandvårdsförsäkringen för vissa patientgrupper). Systemet skulle även ha viss elektronisk kommunikation med försäkringskassan. Enligt projektplanen skulle systemet upphandlas via en öppen EU-upphandling när beslut om finansiering tagits. Enligt projektplanens tidplan skulle den totala projekttiden bli ca fem år. Under 2006 beräknades folktandvårdens alla 46 kliniker vara datoriserade, med ca 580 användare utbildade i systemet. Enligt en ekonomisk kalkyl skulle investeringar i datautrustning mm kosta tkr och projektkostnader (utveckling, utbildning, licens, personal) tkr, alltså en totalkostnad på tkr. Projektkostnaderna skulle finansieras av division Folktandvård. De årliga driftkostnaderna efter det att det nya systemet gick i skarp drift beräknades till tkr, jämfört med driften av Syster Fluorence driftkostnader på tkr, alltså en årlig vinst på ca 3,4 tkr pga rationaliseringar, minskat antal tjänster billigare drift m m. 3

5 Något speciellt beslut om finansiering av projektet har inte tagits, förutom det som är angett i landstingsplanen 2002, enligt ovan, d v s att division Folktandvård själv ska finansiera projektet. Detta innebär, enligt divisionsledningen, att finansieringen har inarbetats i respektive basenhetsplan och i divisionsplanerna för de aktuella åren. 4 Upphandling och utveckling av verksamhetssystemet Tvist En kravspecifikation för det tänkta systemet utarbetades av projektets projektledare, tillsammans med företrädare för landstingets Länsteknik (IT konsult och IT Drift/teknik). Därefter gick ärendet till upphandling (öppen EU-upphandling), med kravspecifikationen som underlag. En leverantör, som hade kompetens att uppfylla kravspecifikation inklusive kravet på integrering med VAS, lämnade offert. Offerten antogs av projektets ledningsgrupp i juni Systemet hette Tvist, Tandvårdens informationssystem, kompletterat med systemet Carita (hantering av tandvårdstaxa, kostnadsförslag, betalningar samt tandvårdsspecifika grafiska gränssnitt och diagnoser). Leverantör var Swedish Care System, Staffanstorp, Skåne. Efter val av leverantör bildades en omfattande projektorganisation med styrgrupp, projektledningsgrupp, referensgrupp, olika arbetsgrupper (upphandling/test, implementering, teknik/miljö, installation) med undergrupper. Till projektorganisationen knöts också en kvalitetsgranskare som skulle följa hela projektet. Projektet höll sig till landstingets riktlinjer för genomförande av IT-projekt en handbok som beskriver hur IT-projekt inom landstinget ska genomföras, exempelvis aktiviteters ordningsföljd och beskrivning av förväntade effekter av projektet. Detta vidimeras i intervju med projektets kvalitetsgranskare. Under hösten 2005 kompletterades projektet med upphandling av digital röntgen, enligt beslut från projektets styrgrupp. Investeringen i digital röntgenteknik anges också i folktandvårdens divisionsplan för Här anges även att driftstart ska ske i liten skala under året och att en införandeplan ska tas fram för samtliga kliniker i länet. Efter utarbetande av en kravspecifikation för digital röntgen påbörjades en upphandling under mars Den blev klar i januari Det valda digitala röntgensystemet är integrerat med VAS. Utveckling av Tvist/Carita och dess integrering med VAS utfördes av personal från folktandvården (projektledaren och fem framtida handledare) samt Länsteknik. Det utfördes även en viss nyutveckling av VAS, vilket främst gällde att få tandvårdens tidbok och vän- 4

6 telista att fungera för tandvårdens förutsättningar. Vissa moduler i VAS skulle endast användas av tandvården. Däremot skulle tandvården nyttja samma journal som övriga VASanvändare. Tandvården skulle också använda övriga funktioner i VAS som exempelvis remissfunktioner, lab och recept. Användarna skulle loggas in i VAS och därifrån, via en knapp, ha möjlighet att öppna Carita. Enligt projektets projektledare och kvalitetsgranskare förlöpte utvecklingen av Tvist och anpassningen av systemet till VAS utan anmärkning. VAS allmänna handbok redigerades för att passa användarna av Tvist. För Caritadelen utformades en speciell användarhandbok. Pilotinstallation och test av systemet i skarp drift skedde i februari 2004 vid Bergnäsets tandvårdsklinik, Luleå, med önskat resultat. 5 Installation och driftstart av Tvist Efter pilotinstallationen följde utbildning och installation av Tvist i Norrfjärden och Gammelstad, maj Därefter började installation av systemet i större skala (fullständig installation) vid länets 46 kliniker efter ett bestämt schema. Man installerade till att börja med systemet i klinikernas receptioner och behandlingsrum på samma gång. Installationen per klinik föregicks av en inventering över vilka egentliga datorbehov med tillbehör som respektive klinik hade. Som mått fanns behov på mellan två och sex datorer vid receptionerna och en dator per behandlingsrum. Härutöver fanns behov av datorer för enhetschefer, klinikchefer och ytterligare datorer vid vissa specialisters behandlingsrum/ expeditioner, vilket medförde ett totalt behov av ca 450 datorer. Rutiner upprättades över arbetsgången för att gå över från det tidigare systemet SF 2 till Tvist. Det gällde inmatningsstopp av nya patienter i det gamla systemet, vissa manuella registreringar av patient- och ekonomiuppgifter under en tid, förslag att till att börja med boka in lättare patienter (undersökningspatienter) som träningspatienter. Här angavs också hur äldre journaler i pappersform skulle markeras i systemet så att vårdgivaren kunder observera om sådana fanns i journalarkiv. Innan införandet vid respektive klinik hade tekniker från Länsteknik förberett den tekniska installationen. 5

7 Utbildning i systemet till klinikernas personal genomfördes av speciella handledare från folktandvården som innan fått en omfattande utbildning. Det gällde totalt fyra dagar för all personal vid respektive klinik. Handledarna fanns också på plats de närmaste dagarna efter driftstart. I installationen ingick också att integrera Windows XP-konfiguration i landstingsnätet för åtkomst till landstingets intranät. Därigenom blev folktandvården den första förvaltningen som fick den nya plattformen för landstingets intranät. I februari, 2005, meddelade projektledningen att införandet av Tvist måste stoppas i sex månader. Detta, enligt beslut från Länsteknik, då antalet användare av VAS inte fick öka. Orsaken var en överbelastning av VAS serverdatorer och man avvaktade en ny kraftfullare teknisk plattform för VAS. Beslutet innebar en förskjutning av Tvist införande för de kliniker (drygt hälften) som inte ännu hade fått det nya systemet. Projektledningen nödgades nu göra en helt ny planering för det fortsatta införandet. Den fortsatta utvecklingen av Carita-delen kunde dock pågå som planerat med ny terapiplanering, förhandsprövning, elektronisk sändning m m. Under införandefasen tappade också projektet tre av sex erfarna handledare (övergick till chefsfunktioner inom folktandvården) och den förlorade kompetensen fick konsekvenser för projektet, där omprioriteringar var tvungna att göras och flera aktiviteter måste senareläggas. Projektledningen lyckades dock under våren 2006 att anställda tre nya handledare. Efter installationsstoppet kunde fortsatta installationer påbörjas igen i januari 2006, enligt en ny installationsplan. Härigenom installerades Tvist/Carita totalt vid övriga kliniker, och under januari 2007 installeras systemet vid de sista klinikerna (Jokkmokk, Vuollerim). Elektronisk sändning av tandvårdsräkningar och samlingsräkningar till försäkringskassan skickades vid årsskiftet 2006/2007 från fyra kliniker. Överföringen gick problemfritt och övriga kliniker har denna möjlighet fr o m februari, Upphandlingen av digital röntgen slutfördes som nämnts under januari, Pilotdrift av den digitala röntgen startade också i januari 2007 med ett team vid tandvårdscentralen, Luleå. Fortsatt införande skedde vid hela tandvårdscentralen, Luleå och tandvårdens kompetenscentrum, Luleå. Införandet kommer att under februari 2007 fortsätta med klinikerna i Vittangi, Karesuando och Bergnäset, Luleå. Fortsatt införande till övriga kliniker i länet sker under Projektets ledning beskrev i oktober 2006 att tandvården behövde ett säkert sätt att digitalt kunna kommunicera remisser mellan folktandvården och länets 40-tal privata tandläkare 6

8 samt utomlänsvårdgivare. Idag sker detta på mycket bristfälliga och osäkra sätt. Projektet har därför fått ett kostnadsförslag för utveckling av ett sådant koncept från en leverantör, där möjlighet finns att bifoga digitala bilder. Diskussion pågår fortfarande mellan division Folktandvård och Länsteknik om hur en lösning inom området kan ske. Inom Tvistprojektets ram har även beställts och driftsatt ett system för påminnelse bokade tider via SMS till patienter/anhöriga till barnpatienter som vill ha denna möjlighet. Till Tvistprojektet har också knutits nyttjande av handdator vid uppsökande verksamhet i kommunernas äldreboenden, med förväntad driftstart till mars, Projektledningen presenterade under oktober 2006 ett förslag till förvaltningsorganisation för drift av Tvist/Carita som antogs av divisionsledningen, och intentionerna var att den organisationen skulle vara tillsatt före årsskiftet 2006/07. Tre handledare och en systemansvarig har nu dessa befattningar på halvtid. En ekonomisk uppföljning/efterkalkyl av projektet har påbörjats och beräknas vara klar i slutet av mars, Enligt divisionens ekonomiansvarige har hela projektet kunnat finansieras inom divisionens ekonomiska ram. 6 Synpunkter från verksamheten Vi har intervjuat sju företrädare (klinikchefer och enhetschefer) för landstingets tandvårdskliniker angående deras uppfattning om Tvistprojektet och införandet av systemet Tvist/Carita. Informationen om projektets gång upplevdes som tillräckligt, dvs inte för mycket och inte för litet. Det var möjligt, främst för klinikchefer/enhetschefer, att få denna information via tandvårdens insida. Dessa förde därefter informationen vidare till anställda vid arbetsplatsmöten eller motsvarande. Några menar att det var lyckat för enheten att få införa systemet i ett sent skede. Man kunde följa processen på avstånd och ansvariga handledare och tekniker hade haft möjlighet att eliminera visa barnsjukdomar i systemet. Inga egentliga problem uppfattades under själva införandet av systemet vid klinikerna. Många gruvade sig innan, men överlag tyckte man ändå att det gick förvånansvärt bra. Systemets handledare fanns på plats vid klinikernas införande ungefär under en veckas tid och de skötte sig bra och var kompetenta. Man hade också via telefon en bra support från 7

9 handledarna tiden strax efter införandet. Den utbildning som handledarna gav klinikerna under införandet var tillfyllest, enligt intervjuerna. Angående tidplanen för införandet fick klinikerna snabbt information om det s k VASstoppet och om den ändring av tidsplanen som skedde. De intervjuade har hittills inte märkt några egentliga rationaliseringar på grund av Tvist/Caritas införande. Däremot, uppges det, har arbetssätten på vissa håll ändrats. Bl a arbetar tandsköterskorna mer tillsammans med tandläkare, jämfört med tidigare. Vid de små enheterna uppges rationaliseringar vara svåra att genomföra, då man ändå måste ha en grundbemanning dvs ungefär den personalstock som funnits tidigare. Vid större enheter nämns att personalnedskärningar i mindre omfattning skett genom pensionsavgångar och omplaceringar. Efter införandet av Tvist/Carita fungerar verksamheten i stort bra och alla funktioner som skulle införas används. Viss kritik lämnas dock kring tekniken. Samtliga intervjuade menar att systemet går trögt med långa starttider och svarstider. Detta kan vara påfrestande i en stressad miljö. Flera intervjuer uppger också att de som arbetar med datorn ibland blir utslängd från systemet. Dvs, man förlorar all kontakt med det man arbetar med för tillfället. Detta är en stressande faktor i allmänhet, och inte minst då man har en patient framför sig. Förhållandet kan också ge problem då den elektroniska tidboken inte kan nyttjas. Man har därför börjat med att, vid arbetsdagens slut, ta fram tidboken för nästa dag i pappersform som en back up i händelse av att den elektroniska tidboken inte kan nås. Samtliga intervjuade menar att projektledningen är medvetna om beskrivna tekniska problem och att man söker åtgärda dem snarast. Det finns flera synpunkter om behovet av ett uppsamlingsheat, där respektive klinik i förväg har förtecknat problem kring systemet samt utvecklings- och förbättringsförslag för diskussion med projekt- eller längre fram driftledningen för systemet. 7 Vår bedömning Vi bedömer att införandet och implementeringen av division Folktandvårds IT-system Tvist/Carita har genomförts på ett tillfredsställande sätt. Utveckling och installation har i princip hållit tidplanen, trots att införandet fick ett längre stopp pga orsaker utanför själva projektet och trots att projektledningen var tvungen att rekrytera nya handledare för själva införandet. 8

10 Nya delar i systemet/delar som kompletterar systemet har tillförts, enligt beslut från divisionsledningen och projektets ledningsgrupp. Detta har inte stört projektets införande eller det grundläggande systemets kvalitet och effektivitet, utan snarare förstärkt divisionens processer för tandvård och patientkontakter. Vad vi kan bedöma fungerar i stort systemets olika delar och funktioner som avsetts, med de störningar som måste accepteras vid ett införande av ett så stort och komplicerat system. Projektledningen är medveten om vissa tekniska brister i systemet och söker nu åtgärda dessa. Vår bedömning bekräftas av de intervjuer som vi genomfört med företrädare för divisionens tandvårdskliniker och med projektets utsedde kvalitetsgranskare. 9

Införande av nytt journalsystem i Folktandvården Rapport 8-10

Införande av nytt journalsystem i Folktandvården Rapport 8-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2010-12-20 Rev/10039 Införande av nytt journalsystem i Folktandvården Rapport 8-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-20 2 Införande av nytt journalsystem i Folktandvården

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Projektet Patientjournal 08 Införande av datorjournal

Projektet Patientjournal 08 Införande av datorjournal Projektet Patientjournal 08 Införande av datorjournal Seminarium 6:4 Föreläsare: Anders Bernholtz, Landstinget i Östergötland anders.bernholtz@lio.se Projektet Patientjournal 08 en resa för Östergötland

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander.

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander. REVISIONSRAPPORT Remisshantering Norrbottens läns landsting Juni 2002 Hans Rinander www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket är inte definierat. 2. Metod... 3 3. Landstingets remissgaranti...

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Att investera för utveckling Åke Hellström, div Folktandvård. Vad vi gör inom ehälsa För vem? Varför?

Att investera för utveckling Åke Hellström, div Folktandvård. Vad vi gör inom ehälsa För vem? Varför? Att investera för utveckling Åke Hellström, div Folktandvård Vad vi gör inom ehälsa För vem? Varför? Pågående utvecklingsprojekt Digimodel 3D-modeller av käkar Utbildning vid behov Videokonferens + streaming

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Januari 2010 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och metod... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

Folktandvårdens intäkter -uppföljning

Folktandvårdens intäkter -uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16014 Folktandvårdens intäkter -uppföljning Rapport 9-16 Folktandvårdens intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna

Läs mer

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4

Läs mer

Systemförvaltning av IT-system

Systemförvaltning av IT-system Revisionsrapport Systemförvaltning av IT-system Norrbottens läns landsting Februari 2009 Per Ståhlberg Revisionskonsult Hans Rinander Certifierad kommunal revisor 2009-02-26 Per Ståhlberg, Projektledare

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Division Folktandvårds kvalitetsarbete. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Januari 2003. Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo

REVISIONSRAPPORT. Division Folktandvårds kvalitetsarbete. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Januari 2003. Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo REVISIONSRAPPORT Granskning av Division Folktandvårds kvalitetsarbete Norrbottens läns landsting Januari 2003 Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Vilma Lisboa April 2010

Vilma Lisboa April 2010 Revisionsrapport Falkenbergs kommun Uppföljning av rapport : Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk Vilma Lisboa April 2010 Bakgrund- revisionsfråga- genomförande PricewaterhouseCoopers har på uppdrag

Läs mer

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 ABCD Askersunds kommun Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen Revisionsrapport KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Revisionsrapport* Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Samverkan avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd November 2007 Karin

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering.

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering. Dokument nr : Version: Status: Sida: Beslutad av gruppen 2015-12-17 1.00 Utgåva (1)5 Dokumentbeskrivning: Uppdragsbeskrivning Digitala signeringslistor att upprätta en kravspecifikation Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012

Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2016-11-14 Johan Magnusson Rev/16020 Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012 Rapport 12-16 Generella IT-kontroller - uppföljning Bakgrund

Läs mer

Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad

Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad Revisionsrapport Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad Landstinget Halland 2008-10-28 Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag, syfte och metod...3 2 Allmänt...3 3 Organisation...3

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Kamedo. IT-haverier i vården. Johan Carlstedt Socialstyrelsen

Kamedo. IT-haverier i vården. Johan Carlstedt Socialstyrelsen Kamedo IT-haverier i vården Johan Carlstedt Socialstyrelsen Katastrofmedicinska observatörsstudier Vad är Kamedo? Vad studeras? Hur bedrivs arbetet? Varför den här rapporten? Ökande antal IT-haverier inom

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av transparenslagens tilllämpning

Granskning av transparenslagens tilllämpning Revisionsrapport* Granskning av transparenslagens tilllämpning år 2008 Norrbottens läns landsting November 2008 Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor 2008-11-18 Carina Olausson 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet

Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet TJÄNSTEUTLÅTANDE Personalavdelningen Dnr KS/2014:280-007 2015-03-03 1/3 KS 10:1 Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunrevisionen Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet Förslag till

Läs mer

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle.

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Division Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Mål: Landstingets självklara partner för att säkerställa de bästa, säkraste och mest effektiva IT- och Medicintekniska lösningar.

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Granskning av: Införande av ett Vårdadministrativt system i Jämtlands läns landsting.

Granskning av: Införande av ett Vårdadministrativt system i Jämtlands läns landsting. Granskning av: Införande av ett Vårdadministrativt system i Jämtlands läns landsting. David Lundberg Arrowhead Technology AB 2000-04-26 Inledning 3 Uppdragets omfattning 3 Uppdragets genomförande 3 Sammanfattning

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION Division har som uppdrag att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Organisation 2015 Organisation 2015 Norrbotten, ¼ del

Läs mer

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Revisionsrapport Försörjningsstöd Eslövs kommun 2006-06-15 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte...1 1.3 Metod...1

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Gemensam HSA-katalog i Värmland, Värmlandskatalogen

Gemensam HSA-katalog i Värmland, Värmlandskatalogen Gemensam HSA-katalog i Värmland, Värmlandskatalogen Ett projekt för främjande av samverkan mellan kommuner och landsting med befolkningsminskning FI 2001/4569 2008-05-12 Päivi Laritz 1 Bakgrund En arbetsgrupp

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Granskning av behörigheter till journalsystemet

Granskning av behörigheter till journalsystemet Granskning av behörigheter till journalsystemet Rapport nr 18/2015 Februari 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 61:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården SAMMANFATTNING Det digitala signeringssystemet möjliggör att omvårdnadspersonal

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget

Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget Rapport nr 11/2014 November 2014 Eva Röste Moe, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Diarienummer:

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 6 1 (5) HSN 1304-0474 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning nytt operationsblock Gävle sjukhus

Revisionsrapport Uppföljning nytt operationsblock Gävle sjukhus Revisionsrapport Uppföljning nytt operationsblock Gävle sjukhus December 2011 David Emanuelsson Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Resultat av uppföljningen... 4 2 av 7 1. Sammanfattning Under sommaren

Läs mer

Rutiner för inventering av kommunens konst

Rutiner för inventering av kommunens konst Revisionsrapport Rutiner för inventering av kommunens konst Nyköpings kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 2 Revisionsfråga och metod...3 3 Granskningsresultat...3

Läs mer

Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv

Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv Revisionsrapport Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv Lunds kommun 2009-10-07 Eva Lidmark Göran Persson-Lingman Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport* Uppföljning av tidigare granskningar Krokoms kommun 31 oktober 2007 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking 2007-10-31 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Datum 2015-10-08 Dnr 1500767. Investeringar 2015 - uppgradering Melior

Datum 2015-10-08 Dnr 1500767. Investeringar 2015 - uppgradering Melior Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-08 Dnr 1500767 1 (7) Regionstyrelsen Investeringar 2015 - uppgradering Melior Ordförandens

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering www.pwc.se Revisionsrapport Produktionsplanering Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Matti Leskelä Region Östergötland 25 februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist Information för medarbetare Innehåll Varför e-frikort? Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se Slutrapport Levnadsvanor - dokumentation i hälsobladet alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat 2012-09-03 www.lio.se 2012-09-03 Dokumentation av levnadsvanor i Cosmic Hälsobladet Bakgrund Sedan 2009 har

Läs mer

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Äldreomsorgskontoret PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Delrapport 060915 Projektledare Ann-Christine Mohlin 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1. INLEDNING 3 2. PROJEKTORGANISATION 3 3. SYFTE 3 4. MÅL 3 5. METOD

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer