OPENSIM TRAFIKVERKET FUD PROJEKTRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPENSIM TRAFIKVERKET FUD PROJEKTRAPPORT"

Transkript

1 TRAFIKVERKET FUD PROJEKTRAPPORT OPENSIM Projekteringsanpassad VR för körsimulatorn på VTI, Linköping. Dataflyt och teknisk synkronisering av CAD-projekterat underlag baserat på Open Source. Upprättad av: Odd Tullberg Michael Connell WSP Projektledare TRV: Göran Blomberg rev

2 INNEHÅLL INNEHÅLL Innehåll...2 Bakgrund och syfte...3 Förutsättningar...5 Genomförande...6 Mål...6 Fas I...6 CAD till xodr...6 CAD till osg/ive...6 Resultat...7 Rekommendation till Fas Fas II...8 CAD till xodr...8 CAD till osg/ive...9 Resultat...10 Riktlinjer för att skapa en simulering...11 Fortsatt utveckling...12 Bilagor...13

3 BAKGRUND OCH SYFTE Vägverket, nuvarande Trafikverket, har under ett decennium drivit ett samarbete med Vägoch Transportforskningsinstitutet i Linköping (VTI) och olika konsulter för att skapa nya möjligheter i Virtual Reality för simulering av väg- och tunnelmiljöer. Ett första försök att tillämpa denna teknik var inför planeringen av Dennispaketet och senare Södra Länkenprojektet. Det gav goda erfarenheter av att göra tunnelsimuleringar med hjälp av VTI:s körsimulator. Idag är det ett omfattande arbete att driftsätta en korrekt projekterad vägmiljö i VTI:s körsimulator då man i princip får programmera efter ritningsunderlaget. Det kan alltså dra ut på tiden att föra över det projekterade underlaget till simuleringen och därmed riskerar man att det inte kommer det aktuella projektet till godo. Linjerna i den programmerade modellen blir inte riktigt den samma som den projekterade modellen. Det finns alltså ett behov att förkorta denna process för att skapa realistiska simuleringsmiljöer. Det är vår vision. Det är ett långsiktigt mål, och vi tar det första steget på vägen med denna studie. Dagens CAD-projekteringsverktyg ger möjlighet att relativt snabbt generera underlag för VRmodeller antingen i form av vanliga plan- och profillinjer, eller som en sammanslagen 3Dlinje eller i form av 3D-ytmodeller. Alla dessa olika former kan omvandlas till olika objekt i VR beroende i vilken fas projektet befinner sig. I denna studie har vi testat alla formerna. Modern VR-teknik för PC är nu inte enbart en presentationsform för färdiga projekt utan börjar även bli ett användbart verktyg i projekteringsfasen. VR-modellen kan användas för många olika syften, tex som projekteringshjälp tidiga skeden, visualisering av alternativa lösningar i arbetsplanen, som ett samgranskningsverktyg med hantering av underlag från många olika teknikområden mm. I den här studien skall vi använda VR som ett verktyg för att redovisa en rörelsesimulering i realtid. Målet med forskningsprojektet är att göra en första studie om dataflyt från en traditionell CAD-projektering (i 2D eller 3D) till ett underlag för en PC-baserad VR-modell,och vidare till ett underlag anpassat för VTI:s avancerade körsimulator. 3(13)

4 Projektet har delats in i två faser: Fas I studerades en enkel väggeometri med mål att se om det överhuvudtaget var intressant och möjligt och i så fall skulle vi ge rekommendationer för den fortsatta studien i Fas II. Fas II skulle följa rekommendationerna från Fas I med en mer avancerad väggeometri - sammankoppling av flera olika CAD-linjer och ge en reflektion över hur/om dataflytet kunde automatiseras. Underlag från projektet Förbifart Stockholm (Arbetsplan och Systemhandlingsskedet) andvänds i studien. Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt, kostnadsberäknat till 27 miljarder kronor i 2009 års index. Förbifarten sträcker sig i en båge väster om Stockholm med en längd av ca 20 km, varav 17 km är tunnel. Det är ett utmärkt projekt där man kan bedriva många olika sorters studier i och med dess mycket komplexa och oprövade lösningar. Huvudtunneln är extremt lång, ramperna är extremt långa, antal körfält i södra och norra anslutningarna är extremt många. Alla dessa faktorer ställer mycket höga krav på väglinje, arkitektur, skyltning, säkerhet mm. 4(13)

5 FÖRUTSÄTTNINGAR En körsimulator bygger på två delar, en rörelsesimulering och en visualisering av miljön. Rörelsekänslan simuleras med ett avancerat datorprogram som styr det mekaniska kraftspelet - som i sin tur styr rörelsen av bilen. Visualiseringen av den virtuella modellen sköts via en VR-programvara och ett antal grafikkort som visar en samlad bild på en stor skärm. I denna studie kommer det projekterade CAD-materialet att användas både för att ta fram underlag för simulering och för visualisering. VR-objekten är framtagna under projekteringen och vår ansats var att dessa inte skulle behöva anpassas utan kunna användas direkt. En väg definieras av dess linjer i plan och profil samt dess sektion. Linjerna beskriver vägens förändring i höjd- och plan. Sektionen beskriver hur vägen är utformad med avseende på antal körfält, lutningar, slänter och liknande. Tillsammans bildar informationen från ritningarna en beskrivning av hur vägen ser ut i 3D. I detta projekt använder vi CAD-data från det AutoCAD-baserade NovaPoint, men vi försöker att hålla studien öppen för en mer generell lösning. VR-modellen är skapad i Open VR från WSP, som är baserat på öppen källkod från OpenSceneGraph (version 2.8). Körsimulatorn på VTI är också baserad på öppen källkod. Visualiseringssystemet är baserat på samma OpenSceneGraph-system (version 2.8). Körsimuleringen använder OpenDrive (version 1.2). Xodr-formatet som används som indata till OpenDrive, är en xml-baserad kod och är (ganska) väldokumenterad, se OpenDRIVE 1.2 Format Specification medföljer som bilaga till rapporten. Underlaget till studien hämtas från projektering av Förbifart Stockholm. Projekteringen är utförd i SWEREF 99 18:00 med höjdsystem RH00. 5(13)

6 GENOMFÖRANDE Mål Vårt mål var att skapa ive/osg-filer och en xodr-fil. OSG/ive-filerna används för 3Dvisualiseringen i körsimulatorns OSG-system. Xodr-filen används av OpenDrive-systemet för simuleringen. Test av Fas I Fas I Vi studerar en bit av Förbifart Stockholm, norrgående sträcka som går i tunnel, en trefilig motorväg (90 km/h). CAD till xodr VTI har skapat en PC-baserad singelversion av Simulator III som kallas VISIR. WSP har en kopia av programvaran för att testköra framtagna xodr-filer. WSP har som mål att skapa ett Python-skript för att konvertera CAD-data till xodr-data. I den första testen utgick vi från staklinjen (en linje ofta centrerad mellan körbanorna) i 3D den hade vi använt oss i den tidigare VR-modellering och det är ganska lätt att få fram en sådan i Nova Point. Det visade sig dock ge en krånglig programmering för att komma över till xodr-formatet. Vi gör ett omtag och byter ut denna 3D-linje mot separata plan- och profillinjer. Det ger oss dock en del andra bekymmer, som t ex att linjerna inte börjar och slutar på samma längdsektion (längdkoordinat) det är även en annan skala på profilens z-koordinat (faktor 10). Vi löser problemen manuellt. Programmeringen från dxf till xodr blev nu enklare. Metoden med att utgå från staklinjen fungerar väl när staklinjen och väglinjens profil överenstämmer och då väglinjen är parallell med staklinjen. Vid mera komplexa väglinjer blir det svårt att generera xodr-filen, eller, det blir helt felaktigt. Efter vår test i Linköping så kommer vi överens med VTI om att i fortsättning använda konceptet med kantlinjer och Lanes i xodr-formatet. CAD till osg/ive VR-objekten från Förbifart Stockholm utnyttjades. De behövde inte anpassas (inga nya exporter från Max eller någon kodändring) men fick struktureras om för att passa VTI:s OSG- 6(13)

7 kod. Alla objekt samlades till ett enda övergripande objekt, en sk Paged Lod. Det är ett enkelt förfarande och kan göras via ett skript som sköter det automatiskt. För att undvika avrundningsfel i koordinaterna av linjen måste modellen (och alla linjer) flyttas till ett lokalt origo (projektionen i SWEREF innebär stora värden på koordinaterna). Flyttningen skall ske i samklang med VR-modellens flyttning. Resultat WSP har skapat ett Python-script som läser in och konverterar dxf-filerna för plan och profil till ett internt format som är mera anpassat för att skapa xodr-filen. Denna tvåstegslösning är nu implementerad och fungerar för en (1) väglinje. Koden finns i bilagan för OpenSIM.pykod. Xodr-filen fungerar helt korrekt i VISIR. XODR och IVE-filerna som skapats fungerar också helt korrekt i den stora körsimulatorn. Upplevelsen är mäktig i simulatorn bilens acceleration känns helt korrekt och vår bergtunnel med barriärelement och fläktar ser helt realistiskt ut. Det är mycket enkelt att uppdatera modellen med nya visuella objekt t ex för att studera upplevelsen med en annan gestaltning. Mike och Björn är nöjda! Rekommendation till Fas 2 Att kunna köra hela linjen att lösa problematiken med flera olika CAD-linjer och att välja en vägkantslinje med en tillhörande profillinje. Dessutom kan det bli väldigt användbart om man vill detaljera modellen så att man verkligen kan köra en hel simulering i Förbifart Stockholm. Att studera rampanslutningsproblemet och att identifiera olika metoder att lösa det på. 7(13)

8 Fas II Vi studerar hela sträckan från Kungens Kurva till Akalla-Häggvik. Det innebär i princip att fyra olika väg-modeller kommer att kopplas ihop: Tpl Kungens kurva (ovan mark), tunnelsektion under Kungs hatt, Lambarfjärden och fram till Hjulsta, ovanmark brosektion vid Hjulsta och Tpl Akalla-Häggvik ovanmark. I de olika trafikplatserna finns det många körfält med på- och avfarter. Vår modell begränsar simuleringen till körfält längs huvudlinjen. I tunnelsektionen finns det tre körfält, alla körfält kan användas. CAD-modellerna är skapade av tre olika vägprojektörer (från SWECO, WSP respektive Tyréns). CAD till xodr WSP:s val av Python-skript fungerade väl och utvecklingen fortsatte i denna miljön. Korrekt metod I enlighet med Fas I så rekommenderas det att vi skulle välja ut den bästa vägkantlinjen. CAD-operatören måste alltså ta fram en separat profillinje för vald kantlinje. Det är inte så vanligt att man tar ut en sådan i ett normalt vägprojekt. I en Nova Point-modell är det en enkel operation. Vi har inte haft möjlighet att få tillgång till dessa linjer i vår studie (på grund av att projekteringen är gjord av tre olika företag och att deras arbete numera är slutfört). Metoden är definitivt att föredra i ett generellt fall. Den fortsatta studien baseras alltså på en approximation av denna metod och syftar till att få en sammanbunden xodr-fil över alla delsträckorna. Alternativ metod I: Baserat på rutnätsmodeller I Förbifart Stockholm hade vi tidigare byggt VR-modellen baserat på 3D-ytorna i rutnätsformat. Från dessa rutnät kan vi extrahera vägkantlinjerna (enklast att göra från Maxmodellen). I princip skulle denna metod fungera väl om rutnätet var av lämplig storlek. I vår modell var längden på sidan ca 10m vilket innebär att vid 90 km/h kommer upplösningen av geometrin att vara för grov och bilen kommer att rycka ganska mycket. (Det skulle helt ödelägga upplevelesen i en körsimulator). I en tidigare utredning av VISSIM-simuleringar har vi konstaterat att vid ca 100 km/h får en linjär approximation av vägen ha en upplösning av max 1m. Samma sak gäller för detta fall. Tyvärr är vi då tillbaka till att använda en 3D-linje och inte separata plan och profillinjer. Denna metod har fullföljts och har körts i VISSIR, och vi konstaterar att det fungerar mellan de olika delsträckorna, men det blir en väldigt ryckig färd. Problemet är att upplösningen av geometrin är för grov. Det finns även en annan felkälla som man bör känna till: 3ds-Max använder bara enkel precision så att en import av en dxf-fil trunkerar datat kraftigt och man kan föra in stora fel om modellen är långsträckt som just i fallet med Förbifart Stockholm. I denna approximativa metod var vi tillbaka till metoden att använda en 3D-linje (som i början på Fas I). Programmet skrivs om än en gång nu mera generellt så att både 3D-linjer och alternativ med plan- och profillinje kan behandlas. Slutsatsen från användande av denna metod (med en leverans av rutnätsmodeller) är att vägprojektörerna måste göra en fin indelning längs linjen (ca 1 m). Alternativ metod II: Baserat på staklinjen För att uppfylla kravet på Fas II, som innebar att kunna köra hela sträckan Kungens kurva Akalla-Häggvikt, har vi skapat ytterligare ett alternativ (som visar på flexibiliteten av OpenSIM-koden). Vi utgår nu från den ursprungliga staklinjen den är uppdelad i tre olika CAD-filer i plan och profil. 8(13)

9 I projekt Förbifart Stockholm som befann sig i sk arbetsplansfasen har väglinjerna inte en detaljeringsgrad som innebär kontinuitet över delområdesgränserna. Vid framtagningen av vår VR-modell har linjerna fått justerats manuellt. Plan- och profillinjerna startar och slutar inte precis på samma sektion det innebär en manuell insats att justera detta (vissa försöka har gjorts att även programmera bort detta.) I en snar framtid kommer detaljeringsgraden i vägprojekteringen förhoppningsvis att öka i och med ökat användande av 3D och VR-modeller. För att kunna klara av variationen av avståndet mellan staklinjen och vägkantlinjen gör vi en manuell justering i koden som genererar xodr-filen. Arbetsinsatsen är väldigt lite men kräver kunskap i Python-språket och xodr-formatet. Denna metod kan användas om det är WSP som skall ta fram xodr-underlag. För att få en bredare använing måste koden och dataflytet bli tydligare, se kapitel om Fortsatt Utveckling. Xodr-filen bifogas. CAD till osg/ive Sedan Fas I slutförts har VR-modellen för Förbifart Stockholm uppdateras kraftigt. Området för Fas II har utökats med trafikplatser för Kungens kurva och Akalla-Häggvik med många ovanmark-objekt såsom broar, trafikmärken, lutfutbytesanläggningar, hus mm. Det innebär ett stort antal VR-objekt som har tillkommit i Fas II. WSP har utvecklat ett Python-skript för att sammanställa alla objekten under en enda Paged Lod som är ett krav för VTI:s visualiseringssystem. 9(13)

10 RESULTAT Den slutliga avrapporteringen och visning av modellen skedde för TRV på VTI. Där vi också hade en givande diskussion om framtida möjligheter. På den positiva sidan: WSP har tagit fram en metod som medför att man på mycket kort tid kan konvertera CADprojekterat material till ett underlag anpassat för VTI:s körsimulator. Arbetsinsatsen för WSP torde ligga på ett par dagar förutsatt att vägmodellen är representeras i ett dwg/dxf-format och att det föreligger en VR-modell i osg-format. Idag kan vi hantera kontinuerliga sträckor (utan divergerande ramper eller korsande vägar) bestående av flera olika delsträckor (i olika CAD-filer). Detta täcker de vanligaste behoven fär en vägstudie. Har man komplicerade vägsystem kan dessa alltid delas upp i flera olika modeller. Åkningarna kan mycket enkelt upprepas med varierande gestaltningsalternativ. Det går att få en mycket bra känsla för väglinjen väldigt tidigt i ett projekt. På den negativa sidan: Lite osäkert på hur generell metoden är för att hantera olika plan- och profillinjer beroende på olika CAD-tekniker hos vägprojektörer. Flera olika exempel borde tas ut från TRV:s Chaosdatabas för en bredare testning. Men, projekteringen går mot allt mer avancerad 3Dmodellering och i och med detta bör detta inte vara några problem, VTIs implementation av Open Drive är under utveckling, likaså hela Open Drive standarden. Dvs tolkningen av ett CAD-data över till ett xodr-format som passar i VTIs simulator, är alltså inte fullständigt dokumenterat och stabilt i dagsläget. Idag är det bara WSP (och eventuellt andra Python/OpenDrive-kunniga) som kan hantera OpenSIM-koden och konverteringen av CAD-underlaget. Detta borde generaliseras och dokumenteras för att ge möjligheter till en bredare användning. 10(13)

11 RIKTLINJER FÖR ATT SKAPA EN SIMULERING 1) Skapa VR-modellen i ett OSG-baserat system. Modellen skall vara centrerad runt ett lokalt origo (som ofta är annorlunda än projektionssystemet). Flyttkoordinaten skall användas genomgående för att flytta alla CAD-linjer och CAD-ytor. 2) Alla VR-objekt sammanfogas i en paged osg-fil (dvs en fil som refererar till alla ingående objekt). 3) Välj ut bästa vägkantslinje per delsträcka (som finns tillgänglig på delsträckan). 4) Erhåll plan- och profillinjer från vägprojektören. Plan och profillinjerna börjar och slutar ofta inte på gemensam längdkoordinat, detta måste justeras (eventuellt hanteras det av WSPs programvara). Dessutom måste de olika delsträckorna sluta och starta på samma längdkoordinat. De behöver dock inte vara kontinuerligt sammanbundna. 5) Flytta CAD-linjerna till lokalt origo. 6) Exportera de olika linjerna till ett DXF-format. 7) Anpassa koden i opensim.py för vilka dxf-filer som skall laddas in och antal lanes per delsträcka (ganska uppenbart för de som hanterar Python Script, men bör automatiseras). 8) Kör WSPs OpenSim-programmet som kommer att generera en xodr-fil för hela sträckan. 9) Leverera till VTI: Alla VR-objekt, en sammanställande Paged.osg-fil och en xodr-fil (den bör man testköra i VISIR på PC innan leverans). 11(13)

12 FORTSATT UTVECKLING Målet med en fortsatt utveckling av OpenSIM är att skapa ett tydligt dataflyt och ett enkelt handhavande av programvaran så att TRV och övriga aktörer kan nyttja det utan krav på ingående kunskaper om xodr och Python. Automatisera koden för att kunna hantera plan- och profiillinjer med olika start och slutsektioner. Automatisera koden för att hantera sammanslagning av flera delsträckor. Automatisera koden för att kunna hantera olika antal körfält ( Lanes ) per delsträcka. Skapa en handledning som gör det möjligt för TRV och andra konsulter att skapa underlag för VTI Skapa ett nytt testalternativ i Förbifart Stockholm, t ex någon ramp vid Lovön eller Vinsta. Vi bedömer storleksordningen på en sådan insats till ca 300 kkr exklusive kostnaderna för hyra hos VTI. 12(13)

13 BILAGOR 1. OpenSIM (källkod i Python format) 2. XODR-filen för sammankopplad väg i Fas II 3. OpenDRIVE 1.2 Format Specification 4. VR-objekten och paged.osg 13(13)

< Nyheter i Novapoint väg>

< Nyheter i Novapoint väg> Föredragshållare: Föredrag : < Nyheter i Novapoint väg> Nyheter i Novapoint Väg sånt som finns Terrängmodellen Befintliga objekt ledningar, kulvertar Linjekonstruktion

Läs mer

Train simulation at VTI. Mats Lidström Björn Blissing

Train simulation at VTI. Mats Lidström Björn Blissing Train simulation at VTI Mats Lidström Björn Blissing SST-projektet Körsimulator för spårburen trafik (SST) Förstudie 2002 Fem användningsområden: 1. Beteendevetenskaplig grundforskning 2. Utbildning och

Läs mer

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Presentation Jan Thorén Projektledare ÅF Väg och järnväg sedan 1990 J&W

Läs mer

Fullständig översikt under byggfasen. utvecklat för branschfolk av branschfolk

Fullständig översikt under byggfasen. utvecklat för branschfolk av branschfolk Fullständig översikt under byggfasen utvecklat för branschfolk av branschfolk "Med Gemini Entreprenör är det enkelt att administrera såväl projekterade data som mätdata samt att dokumentera allt som utförs."

Läs mer

Svar: Ja, detta är funktionalitet som är planerad. Vi jobbar nu med två lösningar, en gratis Viewer likt NP Bas och en webbaserad version.

Svar: Ja, detta är funktionalitet som är planerad. Vi jobbar nu med två lösningar, en gratis Viewer likt NP Bas och en webbaserad version. Rev 2 2013-07-04 Under vår Roadshow fick vi en del frågor angående Novapoint 19. För att svaren på frågorna skall nå ut till så många som möjligt av er användare har vi sammanställt de vanligaste frågorna

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Förbifart Stockholm Cementadagen 29 januari 2015 Projektchef Johan Brantmark Gör din vardag enklare En stad på vatten och en växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,5 miljoner år 2030 Stockholms län

Läs mer

Skillnader mellan Novapoint Väg Bas och Väg prof

Skillnader mellan Novapoint Väg Bas och Väg prof Skillnader mellan Novapoint Väg Bas och Väg prof Datum: 2011-06-16 Detta dokument ger en översikt vilka kommandon och funktioner som finns i modulerna Väg Bas och Väg prof. Linjekonstruktion Väg Bas Väg

Läs mer

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska 1 Detta är Förbifart Stockholm Den nya vägen Förbifart Stockholm kommer att gå från Kungens Kurva söder om Stockholm till Häggvik norr om Stockholm.

Läs mer

Leica FlexField plus & Leica FlexOffice Ett perfekt par

Leica FlexField plus & Leica FlexOffice Ett perfekt par Leica FlexField & Leica FlexOffice Ett perfekt par FlexField mjukvara Generellt Filhantering Dataimport Dataexport Statusikoner Instrumentet Skyddat med PIN Utsättning m. ljud Val i karta Program TPS etablering

Läs mer

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm MASSHANTERING Förbifart Stockholm 11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm Presentationen behandlar på en övergripande nivå hur masshanteringen är tänkt att lösas i Förbifart Stockholm. Hinder

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

VÄGFÖRSLAG 3 PLAN PROFIL. Väg 226 Tumba - Flemingsberg, via Riksten. Flemingsbergsleden. Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan

VÄGFÖRSLAG 3 PLAN PROFIL. Väg 226 Tumba - Flemingsberg, via Riksten. Flemingsbergsleden. Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan rgs- gsbe en oväg Häls in Flemn lede Södertörnsleden VÄGFÖRSLAG 3 Flemingsberg stn Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan Flemingsbergsleden PLAN +40 +40 +30 +30 +20 +20 +10 +10 5/500 6/000 6/500 7/000 7/500 PROFIL

Läs mer

2. Markera område (se instruktioner längt ner på sidan) och markera Fastighetskartan och Laserdata till höger (se bild). Tryck på Ready.

2. Markera område (se instruktioner längt ner på sidan) och markera Fastighetskartan och Laserdata till höger (se bild). Tryck på Ready. Joakim Svensk, november 2013 Revidering av Fredrik Ahnlén, april 2014 Att generera OL-kartor från Laserdata Sedan 2009 har Lantmäteriet jobbat med att laserscanna hela Sverige för att skapa en bättre höjdmodell.

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Datasamordning inom Förbifart Stockholm. Gabriel Hirsch

Datasamordning inom Förbifart Stockholm. Gabriel Hirsch Datasamordning inom Förbifart Stockholm Gabriel Hirsch 1 Gabriel Hirsch - Lantmätare på Sweco Position - Data- och CAD-samordnare Slussen & Förbifart Stockholm - Sweref 99-frågor - Jobbat med AutoCAD sedan

Läs mer

GSD-Terrängkartan, raster

GSD-Terrängkartan, raster 1(6) D atum: D ok umentversion: 2015-10-01 1.2 Produktbeskrivning: GSD-Terrängkartan, raster LANTMÄTERIET 2015-10-01 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05 E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

Testdokumentation av simulatorprototyp, steg 1

Testdokumentation av simulatorprototyp, steg 1 Testdokumentation av simulatorprototyp, steg 1 En rapport från TOPSim och CATD-projekten Ett forskningsprojekt i samverkan mellan MDI, inst. för informationsteknologi, Uppsala universitet Högskolan Dalarna

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen

Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen Inmätning för projektering 2016:1 Anvisningar från LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (3) 2016-09-20 Utgåva 2016:1 Anvisningar för utförande och leverans av inmätning för projektering Allmänt Alla handlingar som tas

Läs mer

Quadri DCM Handledning för administratörer och användare i projekt som kör Quadri DCM. Version 19.20 2014-08-15

Quadri DCM Handledning för administratörer och användare i projekt som kör Quadri DCM. Version 19.20 2014-08-15 Quadri DCM Handledning för administratörer och användare i projekt som kör Quadri DCM Version 19.20 2014-08-15 Innehåll Syfte... 2 Inledning... 3 Begreppslista... 4 Förberedelser... 6 Quadri Model Manager

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

< Digitala leveranser av väg och VA-modeller>

< Digitala leveranser av väg och VA-modeller> Föredragshållare: Föredrag : < Digitala leveranser av väg och VA-modeller> Leverans av Anläggningsmodell Leverera digital data Export av Vägmodell Hur exporterar man? Vad

Läs mer

Fördelar med att använda Novapoint DCM 19.20 jämfört med 19.10

Fördelar med att använda Novapoint DCM 19.20 jämfört med 19.10 Fördelar med att använda Novapoint DCM 19.20 jämfört med 19.10 I och med Novapoint 19.20 är alla Novapointmoduler kopplade till Quadrimodellen (Förutom Novapoint Samhällsplanering och Novapoint Fjärrvärme.)

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Kartering av tillrinningsområde för Östra Mälaren inom Stockholm-Huddinge kommun

Kartering av tillrinningsområde för Östra Mälaren inom Stockholm-Huddinge kommun Stockholm Vatten VA AB Kartering av tillrinningsområde för Östra Mälaren inom Stockholm-Huddinge kommun Uppdragsnummer Växjö 2010-01-10 12801201 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600

Läs mer

DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA

DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA MODULSYSTEM DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR God avkastning på investeringen i form av minskade

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Leverantörsdag 6 februari 2013 Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm Johan Brantmark, Projektchef Gör din vardag enklare Trafikverket Stora Projekt, 2013 3 2013-02-05 Trafikverket Verksamhetsidé,

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Sesjon Grenseløse data Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Allmänt Mycket tid och kostnader går åt i projekt till dataöverföring mellan olika

Läs mer

Förbifart Stockholm 2013 och framåt

Förbifart Stockholm 2013 och framåt Förbifart Stockholm 2013 och framåt Förstudie Vägutredning REGERINGENS TILLÅTLIGHETS-PRÖVNING MKB, 2009 ARBETSPLAN MKB ÖVRIGA PRÖVNINGAR (Natura 2000) (Natur- kulturreservat) KOMMUNALA DETALJPLANER MILJÖDOMAR

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Vega

Väg 73 Trafikplats Vega Väg 73 Trafikplats Vega Tpl Trångsund Tpl Handen Arbetsplan Teknisk PM Byggnadsverk UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-09-17 3K140001.docx Dokumentinformation Beskrivning 1 Beskrivning 2 Beskrivning 3 Beskrivning

Läs mer

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen Sammanfattning Interaktiv visualisering innebär att man själv agerar och bestämmer vart man vill gå i en digital modell. Under en 20-års period har utvecklingen av intelligenta projekteringsverktyg för

Läs mer

Väg 579 GC- väg, Ockelbo Wij Trädgårdar

Väg 579 GC- väg, Ockelbo Wij Trädgårdar Projekterings-PM Geoteknik Väg 579 GC- väg, Ockelbo Wij Trädgårdar Ockelbo kommun, Gävleborgs län Datum: 2016-09-27 Projektnummer: 150563 Dokumenttitel: Projekterings-PM Geoteknik, Väg 579, GC- väg, Ockelbo

Läs mer

Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling

Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många L e d n in g sä g a rm o d u le n - e n sm a rt o c h a u to m a tisk tjä n st so m so rte ra r d in a fö rfrå g n in g a r Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm PM Revidering efter utställelse RETSPLN 2012-05-14 0U141001.doc Granskare Godkänd av Ort Datum Stockholm 2012-05-14 Objektnamn E4 Förbifart Stockholm Entreprenadnummer

Läs mer

Uppdrag för LEGO projektet Hitta en vattensamling på Mars

Uppdrag för LEGO projektet Hitta en vattensamling på Mars LEGO projekt Projektets mål är att ni gruppvis skall öva på att genomföra ett projekt. Vi använder programmet LabVIEW för att ni redan nu skall bli bekant med dess grunder till hjälp i kommande kurser.

Läs mer

TAGTOOL Användarmanual

TAGTOOL Användarmanual TAGTOOL Användarmanual Tagtool är ett verktyg för att skapa grafiska illustrationer och animationer i realtid, för projektion på fasader, scener och liknande. Tagtool kontrolleras av två personer samtidigt;

Läs mer

3D-Stadsmodellering Gemensamma initiativ

3D-Stadsmodellering Gemensamma initiativ 3D-Stadsmodellering Gemensamma initiativ Odd Tullberg Avd chef Visualisering och VR odd.tullberg@wspgroup.se 2014-11-25 Bakgrundstrender Urbaniseringseffekten i storstäder Komplexiteten ökar kollaps eller

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Uppdragsnr: 10111982 1 (3) PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Bakgrund Nysträckning av E4 delen Enånger - Hudiksvall

Läs mer

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90 Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: 0733-58 62 00 Christer Claesson christer.claesson@vv.se Direkt:

Läs mer

Hur man arbetar med OL Laser

Hur man arbetar med OL Laser Hur man arbetar med OL Laser - Kortfattad handledning för nybörjare - 1. Att arbeta med OL Laser Det här dokumentet är en kortfattad beskrivning av hur man arbetar med programmet OL Laser för att skapa

Läs mer

Välkommen! Novapoint Site Tool Introduktion 1

Välkommen! Novapoint Site Tool Introduktion 1 Välkommen! Novapoint Site Tool låter dig använda projektörens digitala anläggningsmodell för utsättning direkt på plats. Eftersom Site Tool i grunden är samma program som projektören använder behövs ingen

Läs mer

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundprofil Företag Bransch Land A-Lab Bygg Norge Utmaning Införande av BIM / IFC uppgradering från

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM)

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Innehållsförteckning 1. INLEDNING...1 2. SKAPA NYA OBJEKT...1 3. OBJEKTLISTA...2 4. FORMULÄR...3 4.1 Objektinformation...3

Läs mer

Inledning. Vad är ett datorprogram, egentligen? Olika språk. Problemlösning och algoritmer. 1DV433 Strukturerad programmering med C Mats Loock

Inledning. Vad är ett datorprogram, egentligen? Olika språk. Problemlösning och algoritmer. 1DV433 Strukturerad programmering med C Mats Loock Inledning Vad är ett datorprogram, egentligen? Olika språk Problemlösning och algoritmer 1 (14) Varför använda en dator? Genom att variera de program som styr datorn kan den användas för olika uppgifter.

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION EL TELE Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem

Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem Nybro kommun Mörbylånga kommun, Energikontoret: Jitka Andersson Tieto: Johanna Lethin Jacobson Procapita Planering Nya generationens planeringssystem Daglig

Läs mer

BIM FÖR INFRASTRUKTUR: ÄR VÄG- OCH VATTENBYGGNAD PÅ VÄG ATT BLI FÖRLEGAT?

BIM FÖR INFRASTRUKTUR: ÄR VÄG- OCH VATTENBYGGNAD PÅ VÄG ATT BLI FÖRLEGAT? BIM för infrastruktur: Är väg-och vattenbyggnad på väg mot utplåning? 1 BIM FÖR INFRASTRUKTUR: ÄR VÄG- OCH VATTENBYGGNAD PÅ VÄG ATT BLI FÖRLEGAT? Risker och möjligheter inom väg-och vattenbyggnad 10 MINUTERS

Läs mer

Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2

Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2 Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2 Pressinfo om nyheter i korthet i Edgecam 2013R2 1 av 6 Edgecam fortsätter utvecklas med fokus på nytta för användaren. Edgecam öppnar en helt ny portal

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 4 Standarder... 5 Översikt: Standarder... 6 1058.1-1987 IEEE Standard för Software Project Management Plans... 7 Ingående dokument... 8 Syfte och struktur... 9 ITIL... 10 ITIL

Läs mer

Simulering av brand i Virtual Reality

Simulering av brand i Virtual Reality Simulering av brand i Virtual Reality Bakgrund Användningen av virtual reality (VR, virtuell verklighet) som ett forskningsverktyg inom brandteknik och utrymning har på senare tid visat sig vara mycket

Läs mer

Banbrytande BIM-projektering

Banbrytande BIM-projektering Banbrytande BIM-projektering Huvudentré till nya Østfoldsykehuset. (Illustr.: Helse Sør-Øst/Arkitektgruppen) En mindre världsnyhet: COWI och ViaNova är på väg mot total-bim. Företagen utför kombinerad

Läs mer

Novapoint Samhällsplanering Flera förbättringar för koppling av ytor.

Novapoint Samhällsplanering Flera förbättringar för koppling av ytor. NYHETER 2012 NOVAPOINT Novapointprodukterna är utvecklade av Vianovas egna specialister inom infrastruktur och samhällsplanering. Här har vi byggt in branschens samlade erfarenhet, krav och normer. Produkterna

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Stokastisk geometri. Lennart Råde. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Stokastisk geometri. Lennart Råde. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet Stokastisk geometri Lennart Råde Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet Inledning. I geometrin studerar man geometriska objekt och deras inbördes relationer. Exempel på geometriska objekt

Läs mer

Mesosimulering -Dynameq

Mesosimulering -Dynameq Mesosimulering -Dynameq LinSig Anders Bernhardsson Agenda Mesosimulering ett av flera verktyg för trafikanalys Arbetsmetodik Nyköping fallstudie Exempel på referensprojekt Sammanfattning av våra erfarenheter

Läs mer

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg VTI notat 41 2004 VTI notat 41-2004 Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50439 Projektnamn Omkörningsrestriktion

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

GSD-Höjddata, grid 50+ hdb

GSD-Höjddata, grid 50+ hdb 1(9) Datum: Dokumentversion: 2016-12-01 2.3 Produktbeskrivning: GSD-Höjddata, grid 50+ hdb LANTMÄTERIET 2016-12-01 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Geografisk

Läs mer

Sammanfoga vägmodeller i korsning

Sammanfoga vägmodeller i korsning 2017/03/10 23:04 1/12 Sammanfoga vägmodeller i korsning Sammanfoga vägmodeller i korsning Underlag Vägmodell för primär- och sekundärväg som är anpassade till varann i både profil och sektion. Programmet

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

PC Software Point Creator for Revit. Snabbguide

PC Software Point Creator for Revit. Snabbguide PC Software Point Creator for Revit Snabbguide Introduktion till Hilti Point Creator för Revit Hilti Point Creator används för att extrahera punktkoordinater från BIM/CAD-ritningar i 2D eller 3D. Dessa

Läs mer

LABORATION 4 OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING I C++ I

LABORATION 4 OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING I C++ I LABORATION 4 OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING I C++ I Vt 2002 Mål: Lära sig: Filhantering Stränghantering Vektorer Funktioner Programstruktur Tid: Läroboken: 6 timmars handledd laborationstid. Beräknad klar

Läs mer

Nyheter i korthet. Edgecam Workflow 2016R1 ett stort steg framåt för fräsning, svarvning och trådgnistning

Nyheter i korthet. Edgecam Workflow 2016R1 ett stort steg framåt för fräsning, svarvning och trådgnistning Nyheter i korthet Edgecam Workflow 2016R1 ett stort steg framåt för fräsning, svarvning och trådgnistning Den senaste version av Edgecam förstärker Edgecams ledande position inom CAM världen, inte mindre

Läs mer

Christina Strand. Susanne van Raalte

Christina Strand. Susanne van Raalte Christina Strand Susanne van Raalte Vianova Systems 140 ingenjörer & arkitekter i 10 länder Vianova Systems Norway Vianova Systems Sweden Vianova Systems Finland Vianova Systems Denmark Vianova Systems

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys KTH Järnvägsgrupp 1-- Anders Lindfeldt, Hans Sipilä Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys Bakgrund En av slutsatserna från projektet Kapacitetsutnyttjande i det svenska järnvägsnätet.

Läs mer

Föreläsning 17 UTBLICK: FORTSÄTTNINGSKURSER I DATAVETENSKAP + ANDROID

Föreläsning 17 UTBLICK: FORTSÄTTNINGSKURSER I DATAVETENSKAP + ANDROID Föreläsning 17 UTBLICK: FORTSÄTTNINGSKURSER I DATAVETENSKAP + ANDROID Vad gör vi här? Programmeringsteknik fördjupningskurs (EDAA01; 7,5hp) Valfri för F, N & BME (kan läsas från åk 2 eller i sommar!) Avancerad

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna UPPDRAG Kapacitetsberäkningar UPPDRAGSNUMMER 2015313006 UPPDRAGSLEDARE Annette Levedahl UPPRÄTTAD AV Andrew Cunningham DATUM VERSION 1.0 Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna Bakgrund En ny planskild korsning

Läs mer

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Sammanfattning I det här arbetet har vi försökt ta reda på optimal placering av en klippningsstation av armeringsjärn för NCCs räkning. Vi har optimerat

Läs mer

VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET. Tomas Sandström, Adtollo

VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET. Tomas Sandström, Adtollo VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET Tomas Sandström, Adtollo Tomas Sandström Affärsområdeschef Adtollo Mät & Kart Building Information Model ByggnadsInformationsModell Vad vill man med BIM? BIM är ett kollaborativt

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik AA-F-DD-0001_01-Bilaga 01-01 Projektprofil Projektet 1.3 1 (10) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening, Ledningsnät teknik MDD Bilaga 01 Projektprofil - Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur

Läs mer

BIM eller VDC Stegen för infrastruktur

BIM eller VDC Stegen för infrastruktur BIM eller VDC Stegen för infrastruktur Thomas Olofsson Professor Byggproduktion Luleå tekniska universitet Innehåll BIM eller VDC Vad är det Utvecklingsstegen i byggprojekt infrastrukturprojekt Optimeringsnivåer

Läs mer

PC Software Point Creator for AutoCAD

PC Software Point Creator for AutoCAD PC Software Point Creator for AutoCAD Snabbguide Introduktion till Hilti Point Creator för AutoCAD Hilti Point Creator används för att extrahera punktkoordinater från BIM/CAD-ritningar i 2D eller 3D. Dessa

Läs mer

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan

Väg 76 förbi Norrtälje Arbetsplan Arbetsplan PM Väg 2007-06-29 Dokumentinformation Objektnummer VST 42710 Objektnamn Filnamn Filtyp Programversion Projekteringssteg Statusbenämning Delområde 0 Anläggningsdel 1 Beskrivning 1 Beskrivning

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Byte av höjdsystem i en kommun

Byte av höjdsystem i en kommun L A N T M Ä T E R I E T Lantmäteriet Informationsförsörjning BYTE AV REFERENSSYSTEM 1 (7) Geodesienheten RH 2000 Per-Anders Olsson Linda Alm 2012-04-02 2014-05-14 Byte av höjdsystem i en kommun Inledning

Läs mer

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Anders Ardö Elektro- och informationsteknik Lunds Universitet Box 118, 221 00 Lund June 18, 2009 1 Inledning Digitala bibliotek

Läs mer

Homogenitetsmätning med laser

Homogenitetsmätning med laser Uppdraget Syfte: En metod behövs för att objektivt kunna avgöra ytans kvalitet vid nybyggnads- och underhållsobjekt. Homogenitetsmätning med laser Metoddagen 7 februari 2013 Thomas Lundberg, Drift och

Läs mer

Förbifart Stockholm. Digitaliserat storprojekt. Jesper Niland Teknikchef. Cementadagen

Förbifart Stockholm. Digitaliserat storprojekt. Jesper Niland Teknikchef. Cementadagen Förbifart Stockholm Digitaliserat storprojekt Jesper Niland Teknikchef Cementadagen 2017-02-02 Innehåll Övergripande projektinformation Bergtunnlar Trafikplatser och betongtunnlar Tunnelsäkerhet Digitalisering

Läs mer

Triangulering och bygge av sammansatt markmodell i Novapoint DCM

Triangulering och bygge av sammansatt markmodell i Novapoint DCM Triangulering och bygge av sammansatt markmodell i Novapoint DCM Vid triangulering är det ofta önskvärt att ytan som skapas följer brytlinjer i terrängen som till exempel vägkanter, eller dikesbottnar.

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Universe Engine Rapport

Universe Engine Rapport 1 Universe Engine Rapport Alexander Mennborg 2017-05-08 2 Inledning I denna rapport diskuteras utvecklingsprocessen till projektet Universe Engine. Denna diskussion omfattar hela utveckling från starten

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB

KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB (MUR/GEO) Förhandskopia 2016-06-22 Upprättad av: Zana Piroti Granskad av: Daniel Elm Godkänd av: Daniel Elm Handläggare: Zana Piroti Status:Förhandskopia

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Introduktion till programmering med hjälp av Lego Mindstorm

Introduktion till programmering med hjälp av Lego Mindstorm Kungliga Tekniska Högskolan Introduktion till programmering med hjälp av Lego Mindstorm Laborationsrapport gällande programmering inom NXC Simon Jansson 31 08 2014 simonjan@kth.se Introduktionskurs i datateknik

Läs mer

PM- Kalibrering av barriärmatriser i Skåne modellen

PM- Kalibrering av barriärmatriser i Skåne modellen PM- Kalibrering av barriärmatriser i Skåne modellen Sammanfattning Detta PM avser beskriva uppdatering av kalibreringskonstanter i Sampers regionala modell för Skåne/Själland, så kallade barriärkonstanter.

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Datalogiskt tänkande är mer än Programmering. Fredrik Heintz Linköpings universitet

Datalogiskt tänkande är mer än Programmering. Fredrik Heintz Linköpings universitet Datalogiskt tänkande är mer än Programmering Fredrik Heintz Linköpings universitet Vad kommer jag säga idag? Datalogiskt tänkande är en uppsättning generella färdigheter och attityder som är viktiga för

Läs mer