OPENSIM TRAFIKVERKET FUD PROJEKTRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPENSIM TRAFIKVERKET FUD PROJEKTRAPPORT"

Transkript

1 TRAFIKVERKET FUD PROJEKTRAPPORT OPENSIM Projekteringsanpassad VR för körsimulatorn på VTI, Linköping. Dataflyt och teknisk synkronisering av CAD-projekterat underlag baserat på Open Source. Upprättad av: Odd Tullberg Michael Connell WSP Projektledare TRV: Göran Blomberg rev

2 INNEHÅLL INNEHÅLL Innehåll...2 Bakgrund och syfte...3 Förutsättningar...5 Genomförande...6 Mål...6 Fas I...6 CAD till xodr...6 CAD till osg/ive...6 Resultat...7 Rekommendation till Fas Fas II...8 CAD till xodr...8 CAD till osg/ive...9 Resultat...10 Riktlinjer för att skapa en simulering...11 Fortsatt utveckling...12 Bilagor...13

3 BAKGRUND OCH SYFTE Vägverket, nuvarande Trafikverket, har under ett decennium drivit ett samarbete med Vägoch Transportforskningsinstitutet i Linköping (VTI) och olika konsulter för att skapa nya möjligheter i Virtual Reality för simulering av väg- och tunnelmiljöer. Ett första försök att tillämpa denna teknik var inför planeringen av Dennispaketet och senare Södra Länkenprojektet. Det gav goda erfarenheter av att göra tunnelsimuleringar med hjälp av VTI:s körsimulator. Idag är det ett omfattande arbete att driftsätta en korrekt projekterad vägmiljö i VTI:s körsimulator då man i princip får programmera efter ritningsunderlaget. Det kan alltså dra ut på tiden att föra över det projekterade underlaget till simuleringen och därmed riskerar man att det inte kommer det aktuella projektet till godo. Linjerna i den programmerade modellen blir inte riktigt den samma som den projekterade modellen. Det finns alltså ett behov att förkorta denna process för att skapa realistiska simuleringsmiljöer. Det är vår vision. Det är ett långsiktigt mål, och vi tar det första steget på vägen med denna studie. Dagens CAD-projekteringsverktyg ger möjlighet att relativt snabbt generera underlag för VRmodeller antingen i form av vanliga plan- och profillinjer, eller som en sammanslagen 3Dlinje eller i form av 3D-ytmodeller. Alla dessa olika former kan omvandlas till olika objekt i VR beroende i vilken fas projektet befinner sig. I denna studie har vi testat alla formerna. Modern VR-teknik för PC är nu inte enbart en presentationsform för färdiga projekt utan börjar även bli ett användbart verktyg i projekteringsfasen. VR-modellen kan användas för många olika syften, tex som projekteringshjälp tidiga skeden, visualisering av alternativa lösningar i arbetsplanen, som ett samgranskningsverktyg med hantering av underlag från många olika teknikområden mm. I den här studien skall vi använda VR som ett verktyg för att redovisa en rörelsesimulering i realtid. Målet med forskningsprojektet är att göra en första studie om dataflyt från en traditionell CAD-projektering (i 2D eller 3D) till ett underlag för en PC-baserad VR-modell,och vidare till ett underlag anpassat för VTI:s avancerade körsimulator. 3(13)

4 Projektet har delats in i två faser: Fas I studerades en enkel väggeometri med mål att se om det överhuvudtaget var intressant och möjligt och i så fall skulle vi ge rekommendationer för den fortsatta studien i Fas II. Fas II skulle följa rekommendationerna från Fas I med en mer avancerad väggeometri - sammankoppling av flera olika CAD-linjer och ge en reflektion över hur/om dataflytet kunde automatiseras. Underlag från projektet Förbifart Stockholm (Arbetsplan och Systemhandlingsskedet) andvänds i studien. Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt, kostnadsberäknat till 27 miljarder kronor i 2009 års index. Förbifarten sträcker sig i en båge väster om Stockholm med en längd av ca 20 km, varav 17 km är tunnel. Det är ett utmärkt projekt där man kan bedriva många olika sorters studier i och med dess mycket komplexa och oprövade lösningar. Huvudtunneln är extremt lång, ramperna är extremt långa, antal körfält i södra och norra anslutningarna är extremt många. Alla dessa faktorer ställer mycket höga krav på väglinje, arkitektur, skyltning, säkerhet mm. 4(13)

5 FÖRUTSÄTTNINGAR En körsimulator bygger på två delar, en rörelsesimulering och en visualisering av miljön. Rörelsekänslan simuleras med ett avancerat datorprogram som styr det mekaniska kraftspelet - som i sin tur styr rörelsen av bilen. Visualiseringen av den virtuella modellen sköts via en VR-programvara och ett antal grafikkort som visar en samlad bild på en stor skärm. I denna studie kommer det projekterade CAD-materialet att användas både för att ta fram underlag för simulering och för visualisering. VR-objekten är framtagna under projekteringen och vår ansats var att dessa inte skulle behöva anpassas utan kunna användas direkt. En väg definieras av dess linjer i plan och profil samt dess sektion. Linjerna beskriver vägens förändring i höjd- och plan. Sektionen beskriver hur vägen är utformad med avseende på antal körfält, lutningar, slänter och liknande. Tillsammans bildar informationen från ritningarna en beskrivning av hur vägen ser ut i 3D. I detta projekt använder vi CAD-data från det AutoCAD-baserade NovaPoint, men vi försöker att hålla studien öppen för en mer generell lösning. VR-modellen är skapad i Open VR från WSP, som är baserat på öppen källkod från OpenSceneGraph (version 2.8). Körsimulatorn på VTI är också baserad på öppen källkod. Visualiseringssystemet är baserat på samma OpenSceneGraph-system (version 2.8). Körsimuleringen använder OpenDrive (version 1.2). Xodr-formatet som används som indata till OpenDrive, är en xml-baserad kod och är (ganska) väldokumenterad, se OpenDRIVE 1.2 Format Specification medföljer som bilaga till rapporten. Underlaget till studien hämtas från projektering av Förbifart Stockholm. Projekteringen är utförd i SWEREF 99 18:00 med höjdsystem RH00. 5(13)

6 GENOMFÖRANDE Mål Vårt mål var att skapa ive/osg-filer och en xodr-fil. OSG/ive-filerna används för 3Dvisualiseringen i körsimulatorns OSG-system. Xodr-filen används av OpenDrive-systemet för simuleringen. Test av Fas I Fas I Vi studerar en bit av Förbifart Stockholm, norrgående sträcka som går i tunnel, en trefilig motorväg (90 km/h). CAD till xodr VTI har skapat en PC-baserad singelversion av Simulator III som kallas VISIR. WSP har en kopia av programvaran för att testköra framtagna xodr-filer. WSP har som mål att skapa ett Python-skript för att konvertera CAD-data till xodr-data. I den första testen utgick vi från staklinjen (en linje ofta centrerad mellan körbanorna) i 3D den hade vi använt oss i den tidigare VR-modellering och det är ganska lätt att få fram en sådan i Nova Point. Det visade sig dock ge en krånglig programmering för att komma över till xodr-formatet. Vi gör ett omtag och byter ut denna 3D-linje mot separata plan- och profillinjer. Det ger oss dock en del andra bekymmer, som t ex att linjerna inte börjar och slutar på samma längdsektion (längdkoordinat) det är även en annan skala på profilens z-koordinat (faktor 10). Vi löser problemen manuellt. Programmeringen från dxf till xodr blev nu enklare. Metoden med att utgå från staklinjen fungerar väl när staklinjen och väglinjens profil överenstämmer och då väglinjen är parallell med staklinjen. Vid mera komplexa väglinjer blir det svårt att generera xodr-filen, eller, det blir helt felaktigt. Efter vår test i Linköping så kommer vi överens med VTI om att i fortsättning använda konceptet med kantlinjer och Lanes i xodr-formatet. CAD till osg/ive VR-objekten från Förbifart Stockholm utnyttjades. De behövde inte anpassas (inga nya exporter från Max eller någon kodändring) men fick struktureras om för att passa VTI:s OSG- 6(13)

7 kod. Alla objekt samlades till ett enda övergripande objekt, en sk Paged Lod. Det är ett enkelt förfarande och kan göras via ett skript som sköter det automatiskt. För att undvika avrundningsfel i koordinaterna av linjen måste modellen (och alla linjer) flyttas till ett lokalt origo (projektionen i SWEREF innebär stora värden på koordinaterna). Flyttningen skall ske i samklang med VR-modellens flyttning. Resultat WSP har skapat ett Python-script som läser in och konverterar dxf-filerna för plan och profil till ett internt format som är mera anpassat för att skapa xodr-filen. Denna tvåstegslösning är nu implementerad och fungerar för en (1) väglinje. Koden finns i bilagan för OpenSIM.pykod. Xodr-filen fungerar helt korrekt i VISIR. XODR och IVE-filerna som skapats fungerar också helt korrekt i den stora körsimulatorn. Upplevelsen är mäktig i simulatorn bilens acceleration känns helt korrekt och vår bergtunnel med barriärelement och fläktar ser helt realistiskt ut. Det är mycket enkelt att uppdatera modellen med nya visuella objekt t ex för att studera upplevelsen med en annan gestaltning. Mike och Björn är nöjda! Rekommendation till Fas 2 Att kunna köra hela linjen att lösa problematiken med flera olika CAD-linjer och att välja en vägkantslinje med en tillhörande profillinje. Dessutom kan det bli väldigt användbart om man vill detaljera modellen så att man verkligen kan köra en hel simulering i Förbifart Stockholm. Att studera rampanslutningsproblemet och att identifiera olika metoder att lösa det på. 7(13)

8 Fas II Vi studerar hela sträckan från Kungens Kurva till Akalla-Häggvik. Det innebär i princip att fyra olika väg-modeller kommer att kopplas ihop: Tpl Kungens kurva (ovan mark), tunnelsektion under Kungs hatt, Lambarfjärden och fram till Hjulsta, ovanmark brosektion vid Hjulsta och Tpl Akalla-Häggvik ovanmark. I de olika trafikplatserna finns det många körfält med på- och avfarter. Vår modell begränsar simuleringen till körfält längs huvudlinjen. I tunnelsektionen finns det tre körfält, alla körfält kan användas. CAD-modellerna är skapade av tre olika vägprojektörer (från SWECO, WSP respektive Tyréns). CAD till xodr WSP:s val av Python-skript fungerade väl och utvecklingen fortsatte i denna miljön. Korrekt metod I enlighet med Fas I så rekommenderas det att vi skulle välja ut den bästa vägkantlinjen. CAD-operatören måste alltså ta fram en separat profillinje för vald kantlinje. Det är inte så vanligt att man tar ut en sådan i ett normalt vägprojekt. I en Nova Point-modell är det en enkel operation. Vi har inte haft möjlighet att få tillgång till dessa linjer i vår studie (på grund av att projekteringen är gjord av tre olika företag och att deras arbete numera är slutfört). Metoden är definitivt att föredra i ett generellt fall. Den fortsatta studien baseras alltså på en approximation av denna metod och syftar till att få en sammanbunden xodr-fil över alla delsträckorna. Alternativ metod I: Baserat på rutnätsmodeller I Förbifart Stockholm hade vi tidigare byggt VR-modellen baserat på 3D-ytorna i rutnätsformat. Från dessa rutnät kan vi extrahera vägkantlinjerna (enklast att göra från Maxmodellen). I princip skulle denna metod fungera väl om rutnätet var av lämplig storlek. I vår modell var längden på sidan ca 10m vilket innebär att vid 90 km/h kommer upplösningen av geometrin att vara för grov och bilen kommer att rycka ganska mycket. (Det skulle helt ödelägga upplevelesen i en körsimulator). I en tidigare utredning av VISSIM-simuleringar har vi konstaterat att vid ca 100 km/h får en linjär approximation av vägen ha en upplösning av max 1m. Samma sak gäller för detta fall. Tyvärr är vi då tillbaka till att använda en 3D-linje och inte separata plan och profillinjer. Denna metod har fullföljts och har körts i VISSIR, och vi konstaterar att det fungerar mellan de olika delsträckorna, men det blir en väldigt ryckig färd. Problemet är att upplösningen av geometrin är för grov. Det finns även en annan felkälla som man bör känna till: 3ds-Max använder bara enkel precision så att en import av en dxf-fil trunkerar datat kraftigt och man kan föra in stora fel om modellen är långsträckt som just i fallet med Förbifart Stockholm. I denna approximativa metod var vi tillbaka till metoden att använda en 3D-linje (som i början på Fas I). Programmet skrivs om än en gång nu mera generellt så att både 3D-linjer och alternativ med plan- och profillinje kan behandlas. Slutsatsen från användande av denna metod (med en leverans av rutnätsmodeller) är att vägprojektörerna måste göra en fin indelning längs linjen (ca 1 m). Alternativ metod II: Baserat på staklinjen För att uppfylla kravet på Fas II, som innebar att kunna köra hela sträckan Kungens kurva Akalla-Häggvikt, har vi skapat ytterligare ett alternativ (som visar på flexibiliteten av OpenSIM-koden). Vi utgår nu från den ursprungliga staklinjen den är uppdelad i tre olika CAD-filer i plan och profil. 8(13)

9 I projekt Förbifart Stockholm som befann sig i sk arbetsplansfasen har väglinjerna inte en detaljeringsgrad som innebär kontinuitet över delområdesgränserna. Vid framtagningen av vår VR-modell har linjerna fått justerats manuellt. Plan- och profillinjerna startar och slutar inte precis på samma sektion det innebär en manuell insats att justera detta (vissa försöka har gjorts att även programmera bort detta.) I en snar framtid kommer detaljeringsgraden i vägprojekteringen förhoppningsvis att öka i och med ökat användande av 3D och VR-modeller. För att kunna klara av variationen av avståndet mellan staklinjen och vägkantlinjen gör vi en manuell justering i koden som genererar xodr-filen. Arbetsinsatsen är väldigt lite men kräver kunskap i Python-språket och xodr-formatet. Denna metod kan användas om det är WSP som skall ta fram xodr-underlag. För att få en bredare använing måste koden och dataflytet bli tydligare, se kapitel om Fortsatt Utveckling. Xodr-filen bifogas. CAD till osg/ive Sedan Fas I slutförts har VR-modellen för Förbifart Stockholm uppdateras kraftigt. Området för Fas II har utökats med trafikplatser för Kungens kurva och Akalla-Häggvik med många ovanmark-objekt såsom broar, trafikmärken, lutfutbytesanläggningar, hus mm. Det innebär ett stort antal VR-objekt som har tillkommit i Fas II. WSP har utvecklat ett Python-skript för att sammanställa alla objekten under en enda Paged Lod som är ett krav för VTI:s visualiseringssystem. 9(13)

10 RESULTAT Den slutliga avrapporteringen och visning av modellen skedde för TRV på VTI. Där vi också hade en givande diskussion om framtida möjligheter. På den positiva sidan: WSP har tagit fram en metod som medför att man på mycket kort tid kan konvertera CADprojekterat material till ett underlag anpassat för VTI:s körsimulator. Arbetsinsatsen för WSP torde ligga på ett par dagar förutsatt att vägmodellen är representeras i ett dwg/dxf-format och att det föreligger en VR-modell i osg-format. Idag kan vi hantera kontinuerliga sträckor (utan divergerande ramper eller korsande vägar) bestående av flera olika delsträckor (i olika CAD-filer). Detta täcker de vanligaste behoven fär en vägstudie. Har man komplicerade vägsystem kan dessa alltid delas upp i flera olika modeller. Åkningarna kan mycket enkelt upprepas med varierande gestaltningsalternativ. Det går att få en mycket bra känsla för väglinjen väldigt tidigt i ett projekt. På den negativa sidan: Lite osäkert på hur generell metoden är för att hantera olika plan- och profillinjer beroende på olika CAD-tekniker hos vägprojektörer. Flera olika exempel borde tas ut från TRV:s Chaosdatabas för en bredare testning. Men, projekteringen går mot allt mer avancerad 3Dmodellering och i och med detta bör detta inte vara några problem, VTIs implementation av Open Drive är under utveckling, likaså hela Open Drive standarden. Dvs tolkningen av ett CAD-data över till ett xodr-format som passar i VTIs simulator, är alltså inte fullständigt dokumenterat och stabilt i dagsläget. Idag är det bara WSP (och eventuellt andra Python/OpenDrive-kunniga) som kan hantera OpenSIM-koden och konverteringen av CAD-underlaget. Detta borde generaliseras och dokumenteras för att ge möjligheter till en bredare användning. 10(13)

11 RIKTLINJER FÖR ATT SKAPA EN SIMULERING 1) Skapa VR-modellen i ett OSG-baserat system. Modellen skall vara centrerad runt ett lokalt origo (som ofta är annorlunda än projektionssystemet). Flyttkoordinaten skall användas genomgående för att flytta alla CAD-linjer och CAD-ytor. 2) Alla VR-objekt sammanfogas i en paged osg-fil (dvs en fil som refererar till alla ingående objekt). 3) Välj ut bästa vägkantslinje per delsträcka (som finns tillgänglig på delsträckan). 4) Erhåll plan- och profillinjer från vägprojektören. Plan och profillinjerna börjar och slutar ofta inte på gemensam längdkoordinat, detta måste justeras (eventuellt hanteras det av WSPs programvara). Dessutom måste de olika delsträckorna sluta och starta på samma längdkoordinat. De behöver dock inte vara kontinuerligt sammanbundna. 5) Flytta CAD-linjerna till lokalt origo. 6) Exportera de olika linjerna till ett DXF-format. 7) Anpassa koden i opensim.py för vilka dxf-filer som skall laddas in och antal lanes per delsträcka (ganska uppenbart för de som hanterar Python Script, men bör automatiseras). 8) Kör WSPs OpenSim-programmet som kommer att generera en xodr-fil för hela sträckan. 9) Leverera till VTI: Alla VR-objekt, en sammanställande Paged.osg-fil och en xodr-fil (den bör man testköra i VISIR på PC innan leverans). 11(13)

12 FORTSATT UTVECKLING Målet med en fortsatt utveckling av OpenSIM är att skapa ett tydligt dataflyt och ett enkelt handhavande av programvaran så att TRV och övriga aktörer kan nyttja det utan krav på ingående kunskaper om xodr och Python. Automatisera koden för att kunna hantera plan- och profiillinjer med olika start och slutsektioner. Automatisera koden för att hantera sammanslagning av flera delsträckor. Automatisera koden för att kunna hantera olika antal körfält ( Lanes ) per delsträcka. Skapa en handledning som gör det möjligt för TRV och andra konsulter att skapa underlag för VTI Skapa ett nytt testalternativ i Förbifart Stockholm, t ex någon ramp vid Lovön eller Vinsta. Vi bedömer storleksordningen på en sådan insats till ca 300 kkr exklusive kostnaderna för hyra hos VTI. 12(13)

13 BILAGOR 1. OpenSIM (källkod i Python format) 2. XODR-filen för sammankopplad väg i Fas II 3. OpenDRIVE 1.2 Format Specification 4. VR-objekten och paged.osg 13(13)

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Förbifart Stockholm Cementadagen 29 januari 2015 Projektchef Johan Brantmark Gör din vardag enklare En stad på vatten och en växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,5 miljoner år 2030 Stockholms län

Läs mer

Fullständig översikt under byggfasen. utvecklat för branschfolk av branschfolk

Fullständig översikt under byggfasen. utvecklat för branschfolk av branschfolk Fullständig översikt under byggfasen utvecklat för branschfolk av branschfolk "Med Gemini Entreprenör är det enkelt att administrera såväl projekterade data som mätdata samt att dokumentera allt som utförs."

Läs mer

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Presentation Jan Thorén Projektledare ÅF Väg och järnväg sedan 1990 J&W

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm MASSHANTERING Förbifart Stockholm 11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm Presentationen behandlar på en övergripande nivå hur masshanteringen är tänkt att lösas i Förbifart Stockholm. Hinder

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

< Digitala leveranser av väg och VA-modeller>

< Digitala leveranser av väg och VA-modeller> Föredragshållare: Föredrag : < Digitala leveranser av väg och VA-modeller> Leverans av Anläggningsmodell Leverera digital data Export av Vägmodell Hur exporterar man? Vad

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm PM Revidering efter utställelse RETSPLN 2012-05-14 0U141001.doc Granskare Godkänd av Ort Datum Stockholm 2012-05-14 Objektnamn E4 Förbifart Stockholm Entreprenadnummer

Läs mer

Novapoint Samhällsplanering Flera förbättringar för koppling av ytor.

Novapoint Samhällsplanering Flera förbättringar för koppling av ytor. NYHETER 2012 NOVAPOINT Novapointprodukterna är utvecklade av Vianovas egna specialister inom infrastruktur och samhällsplanering. Här har vi byggt in branschens samlade erfarenhet, krav och normer. Produkterna

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Banbrytande BIM-projektering

Banbrytande BIM-projektering Banbrytande BIM-projektering Huvudentré till nya Østfoldsykehuset. (Illustr.: Helse Sør-Øst/Arkitektgruppen) En mindre världsnyhet: COWI och ViaNova är på väg mot total-bim. Företagen utför kombinerad

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Christina Strand. Susanne van Raalte

Christina Strand. Susanne van Raalte Christina Strand Susanne van Raalte Vianova Systems 140 ingenjörer & arkitekter i 10 länder Vianova Systems Norway Vianova Systems Sweden Vianova Systems Finland Vianova Systems Denmark Vianova Systems

Läs mer

TAGTOOL Användarmanual

TAGTOOL Användarmanual TAGTOOL Användarmanual Tagtool är ett verktyg för att skapa grafiska illustrationer och animationer i realtid, för projektion på fasader, scener och liknande. Tagtool kontrolleras av två personer samtidigt;

Läs mer

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Sesjon Grenseløse data Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Allmänt Mycket tid och kostnader går åt i projekt till dataöverföring mellan olika

Läs mer

PC Software Point Creator for AutoCAD

PC Software Point Creator for AutoCAD PC Software Point Creator for AutoCAD Snabbguide Introduktion till Hilti Point Creator för AutoCAD Hilti Point Creator används för att extrahera punktkoordinater från BIM/CAD-ritningar i 2D eller 3D. Dessa

Läs mer

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenad med funktionsansvar och DoU i 20 år. Projekt E4 Sundsvall, delen Myre-Skönsmon 16 km väg varav 1,5 km bro. 1

Läs mer

BIM eller VDC Stegen för infrastruktur

BIM eller VDC Stegen för infrastruktur BIM eller VDC Stegen för infrastruktur Thomas Olofsson Professor Byggproduktion Luleå tekniska universitet Innehåll BIM eller VDC Vad är det Utvecklingsstegen i byggprojekt infrastrukturprojekt Optimeringsnivåer

Läs mer

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många L e d n in g sä g a rm o d u le n - e n sm a rt o c h a u to m a tisk tjä n st so m so rte ra r d in a fö rfrå g n in g a r Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Läs mer

AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs

AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs Augustin Konsult AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs, version 1.0 2014-10-29 Kapitel 1: Användargränssnitt och den svenska lokaliseringen... 6 Ribbons och menyer... 6 Toolspace...

Läs mer

Automatisering i AutoCAD

Automatisering i AutoCAD Automatisering i AutoCAD Är det något för mig? Ja, i allra högsta grad. Det finns obegränsat med alternativ till vad du kan automatisera. Dessutom kan du göra det på en uppsjö olika sätt. Alltifrån ett

Läs mer

GIS och VR (Virtual( Reality) Jonas Tornberg, CHALMERS 2004-08-25

GIS och VR (Virtual( Reality) Jonas Tornberg, CHALMERS 2004-08-25 GIS och VR (Virtual( Reality) Grundläggande begrepp och teknik samt tillämpningar VIRTUAL REALITY Användingsområden VIRTUAL REALITY - BEGREPP INTERAKTIV VISUELL REALTIDSSIMULERING Interaktiv: Visuell:

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Hur man arbetar med OL Laser

Hur man arbetar med OL Laser Hur man arbetar med OL Laser - Kortfattad handledning för nybörjare - 1. Att arbeta med OL Laser Det här dokumentet är en kortfattad beskrivning av hur man arbetar med programmet OL Laser för att skapa

Läs mer

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90 Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: 0733-58 62 00 Christer Claesson christer.claesson@vv.se Direkt:

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

Stokastisk geometri. Lennart Råde. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Stokastisk geometri. Lennart Råde. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet Stokastisk geometri Lennart Råde Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet Inledning. I geometrin studerar man geometriska objekt och deras inbördes relationer. Exempel på geometriska objekt

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Homogenitetsmätning med laser

Homogenitetsmätning med laser Uppdraget Syfte: En metod behövs för att objektivt kunna avgöra ytans kvalitet vid nybyggnads- och underhållsobjekt. Homogenitetsmätning med laser Metoddagen 7 februari 2013 Thomas Lundberg, Drift och

Läs mer

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen Sammanfattning Interaktiv visualisering innebär att man själv agerar och bestämmer vart man vill gå i en digital modell. Under en 20-års period har utvecklingen av intelligenta projekteringsverktyg för

Läs mer

Beräkningsvetenskap. Vad är beräkningsvetenskap? Vad är beräkningsvetenskap? stefan@it.uu.se. Informationsteknologi. Informationsteknologi

Beräkningsvetenskap. Vad är beräkningsvetenskap? Vad är beräkningsvetenskap? stefan@it.uu.se. Informationsteknologi. Informationsteknologi Beräkningsvetenskap stefan@it.uu.se Finns några olika namn för ungefär samma sak Numerisk analys (NA) Klassisk NA ligger nära matematiken: sats bevis, sats bevis, mer teori Tekniska beräkningar Mer ingenjörsmässigt,

Läs mer

Frågor och svar om nytt system för periodisk rapportering till

Frågor och svar om nytt system för periodisk rapportering till Frågor och svar om nytt system för periodisk rapportering till Finansinspektionen Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Integration av 3D-geodata ovan och under jord. Ludvig Emgård, SWECO Position

Integration av 3D-geodata ovan och under jord. Ludvig Emgård, SWECO Position Integration av 3D-geodata ovan och under jord Ludvig Emgård, SWECO Position Ludvig Emgård Teknisk Lantmätare från LTH Examensarbete om 3D-GIS 2003 - Lundagård Rådgivande 3D-GIS-konsult hos SWECO Position.

Läs mer

Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem

Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem Nybro kommun Mörbylånga kommun, Energikontoret: Jitka Andersson Tieto: Johanna Lethin Jacobson Procapita Planering Nya generationens planeringssystem Daglig

Läs mer

Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor. Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani

Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor. Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani Syfte Syftet med föreliggande studie är att utvärdera Götgatans

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Virtuell produktionsplanering

Virtuell produktionsplanering Virtuell produktionsplanering Mattias Roupé, Chalmers Mikael Viklund-Tallgren, Chalmers Mikael Johansson, Chalmers Roger Andersson, Peab AB Kortrapport om forskning 2014: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning

Läs mer

IT-stöd i träbyggindustrin

IT-stöd i träbyggindustrin IT-stöd i träbyggindustrin Projektets löptid 2005-12-01 2006-10-30 Helena Johnsson, Luleå tekniska universitet, projektledare (anslagsmottagare) Stefan Persson och Linus Malmberg, Tyréns IT Miklós Molnar,

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE Manual och Metodbeskrivning för IFC-export från Revit till IDA ICE EnergiBIM ett branschgemensamt projekt Denna manual ingår som ett delresultat av ett utvecklingsprojekt mellan Skanska, NCC, Peab och

Läs mer

Vad är Ledningskollen?

Vad är Ledningskollen? Vad är Ledningskollen? Ledningskollen.se Reducerar antalet grävskador Robustare infrastruktur Undvika störningar Minskade skadekostnader Ledningskollen privat-offentlig samverkan Maskinentreprenörerna

Läs mer

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA PROGRAMMERING-Java TENTAMINA Nicolina Månsson 2010-03-17 Tentamensinstruktioner Poängsättning Hela tentamen omfattar 42 poäng. Poäng för varje uppgift står angivet inom parentes före varje uppgift. - För

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Viewers i alla former.

Viewers i alla former. Viewers i alla former. För dig som användare spelar det ingen roll hur bra programmet är om det inte fyller dina behov. Eftersom det finns så många olika viewers för så många olika filformat och användningsområden

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR

DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Ett Trafikverket/VTI/Nynäs/SBUF-projekt Datum 2010-11-16 Författare Richard Nilsson DATABAS ÖVER PROVVÄGAR Skanska Sverige AB Teknik - Väg och Asfalt Box 9044 200 39 Malmö Tel: 010-448 32 68 Fax: 010-448

Läs mer

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Anders Ardö Elektro- och informationsteknik Lunds Universitet Box 118, 221 00 Lund June 18, 2009 1 Inledning Digitala bibliotek

Läs mer

Gemini Basfunktioner

Gemini Basfunktioner Gemini Basfunktioner Applikationslager Hjälpgeometri IFC-import IFC-export DWG-import DWG-export Filtyper Mallar Maskinstyrning Mätdata-import Mätdata-export Panorera Presentation Projekthantering Projektstart

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening 2014-03-05 Deltagare Trafikverket: Anna Rosenlind, projektledare tunnel Niclas Lindkvist, projektledare tunnel Vinsta Ola Landin, hydrogeolog Charlotte Geijer,

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Solpotentialstudier Hur?

Solpotentialstudier Hur? Solpotentialstudier Hur? Verktyg, metoder och dataunderlag Mats Elfström / mats.elfstrom@giskraft.com Potentialuppskattning i byggd miljö Olika verktyg Olika typer av data Rumslig analys Summering Vidare

Läs mer

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET RAPPORT LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 Slutrapport Malmö 2012-03-01 Sweco Infrastructure AB Malmö Trafik dved p:\2211\2211073\000\10_arbetsmaterial\rapport

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal.

TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal. TandD trådlösa loggers med RTR-57U terminal. Svensk Quickstart-manual v. 1.01 Att tänka på: Var noga med att inte skada den vita givarsladden (logger med extern givare) genom klämning. Kontrollera alltid

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jämförelse mellan terrängmodeller i NovaPoint 18 och Civil 3D 2014. Emma Åman 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Jämförelse mellan terrängmodeller i NovaPoint 18 och Civil 3D 2014. Emma Åman 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Emma Åman 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Emma Åman Förord Först och främst vill jag tacka att möjligheten

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

BIM leveranser i Förbifart Stockholm Thomas Vincent. BUS-dagarna bentleyuser.se 2014-11-14

BIM leveranser i Förbifart Stockholm Thomas Vincent. BUS-dagarna bentleyuser.se 2014-11-14 BIM leveranser i Förbifart Stockholm Thomas Vincent BUS-dagarna bentleyuser.se 2014-11-14 BIM in Stockholm Bypass Project Presentation Inledning- Projekt Förbifart Stockholm Trafikverkets BIM strategi

Läs mer

Teknisk dokumentation Del 1: Produkt

Teknisk dokumentation Del 1: Produkt Ramverk för: Teknisk dokumentation Del 1: Produkt Datum: Företag: Produktgrupp: Kontaktperson: Uppgjord av:r: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Teknisk kommunikation som konkurrensmedel Eftermarknadskommunikation

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:244) om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj 2015. Med stöd av

Läs mer

Bilagor till elektroniska fakturor

Bilagor till elektroniska fakturor Bilagor till elektroniska fakturor en kartläggning av metoder för att hantera och överföra fakturabilagor 1 Februari 2010 Författare Leif Forsman, Logica Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Hantering

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad PROJEKTDIREKTIV Genomizer Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad 1.1 20140410 Formulerat om kraven på leverabeln Teknisk dokumentation, samt ändrat formateringen av punkterna

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

Kurskatalog höst 2013. utbildning@novapoint.se

Kurskatalog höst 2013. utbildning@novapoint.se Kurskatalog höst 2013 Telefon 031 700 18 30 2 Funderingar? Kontakta någon av våra kursledare! Vianova i Sverige växer! Vianova Sverige växer! Vianova Sverige finns i Göteborg, Stockholm och Västerås. Huvudkontoret

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull.

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull. its Learning Lunds skolors IKT-team 1 Att spara kursmaterial från its Learning, det finns tre generella vägar att gå: 1. Zippa allt nu, spara det på säker plats och packa upp och sortera senare. När man

Läs mer

Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2

Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2 Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2 Pressinfo om nyheter i korthet i Edgecam 2013R2 1 av 6 Edgecam fortsätter utvecklas med fokus på nytta för användaren. Edgecam öppnar en helt ny portal

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

Armering i byggprocessen

Armering i byggprocessen Armering i byggprocessen manual till nytt informationsflöde Innehållsförteckning Inledning... 1 1. K-modell... 1 2. Analysmodell... 2 3. K-modell med armering... 2 4. Produktionsanpassning... 3 5. Armeringsritning...

Läs mer

BILAGA E till Programvaruprojekt ÅTERSTÅENDE PROBLEM MultiPC v1.0. Innehållsförteckning

BILAGA E till Programvaruprojekt ÅTERSTÅENDE PROBLEM MultiPC v1.0. Innehållsförteckning ÅTERSTÅENDE PROBLEM MultiPC v1.0 Rev 7 1(7) BILAGA E till Programvaruprojekt ÅTERSTÅENDE PROBLEM MultiPC v1.0 Här listas problem som kan behöva hanteras i kommande inkrement. De prioriteras alltså ner

Läs mer

DI Studio 4.3 - nyheter

DI Studio 4.3 - nyheter DI Studio 4.3 - nyheter Sofie Eidensten och Patric Hamilton Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Varför DI Studio Snabbare utveckling Enklare underhåll Gör det överskådligt 3 Nyheter

Läs mer

Bilaga: KeyControl Satellit

Bilaga: KeyControl Satellit Bilaga: KeyControl Satellit 1. KeyControl Satellit Beskrivning av KeyControl Client-Server med tilläggsprogrammet. Förutsättningen är att centraladministrationen håller reda på alla låssystem och lämnar

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Genetisk programmering i Othello

Genetisk programmering i Othello LINKÖPINGS UNIVERSITET Första versionen Fördjupningsuppgift i kursen 729G11 2009-10-09 Genetisk programmering i Othello Kerstin Johansson kerjo104@student.liu.se Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

NEA Nätverket för elektroniska affärer

NEA Nätverket för elektroniska affärer NEA Nätverket för elektroniska affärer Vägledning för tredjepartsavtal för leverans av tjänster inom e-affärer Bilaga: Tjänstebeskrivning I denna bilaga ges exempel på tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer

Läs mer

TDDC74 - Projektspecifikation

TDDC74 - Projektspecifikation TDDC74 - Projektspecifikation Projektmedlemmar: Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Handledare: Handledare handledare@ida.liu.se eller handledare@student.liu.se

Läs mer

Incident SIL 2013-05-06

Incident SIL 2013-05-06 Incident SIL 2013-05-06 Incident Manager/Ansvarig Incident ledare Summering av incident/problem Datumhantering vid import och export av källdata till och från SIL utlöste problem kring utbytbarhet Referensnummer

Läs mer

3.5 Visuell programmering

3.5 Visuell programmering 3.5 Visuell programmering Alla våra program hittills har varit C# Console Applications (sid 41) inkl. programmet MessageBox fast det genererade en grafisk meddelanderuta. Nu vill vi utnyttja grafikens

Läs mer

Geoteknik & BIM - Förbifart Stockholm Upphandling av entreprenader med geotekniska modeller som utgångspunkt.

Geoteknik & BIM - Förbifart Stockholm Upphandling av entreprenader med geotekniska modeller som utgångspunkt. Geoteknik & BIM - Förbifart Stockholm Upphandling av entreprenader med geotekniska modeller som utgångspunkt. Jon Vestgård, Golder Associates Jan Ludvigsson, Vianova GeoSuite Golder Associates AB VEM Golder

Läs mer

Pragmatisk programmering. Cyberrymden 2001-10-03. Marcus Rejås Pragmatisk programmering,16 december 2002 1(29)

Pragmatisk programmering. Cyberrymden 2001-10-03. Marcus Rejås <marcus@rejas.se> Pragmatisk programmering,16 december 2002 1(29) Pragmatisk programmering,16 december 2002 1(29) Pragmatisk programmering Cyberrymden 2001-10-03 Marcus Rejås $Id: slides.tex,v 1.14 2002/12/16 14:52:59 rejas Exp $ Metainformation Denna

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

Imperativ programmering

Imperativ programmering Imperativ programmering 1DL126 3p Imperativ programmering Jesper Wilhelmsson ICQ: 20328079 Yahoo: amigajoppe MSN / epost: jesperw@it.uu.se Rum: 1335 Tel: 471 1046 Imperativ programmering Vilka programmeringsspråk

Läs mer

Portfolio Johan Brink

Portfolio Johan Brink Portfolio Johan Brink Index Kontakt s. 1 Rock N Rull s. 2-3 Clandestine s. 4-5 Examensarbete: Spelardrivet narrativ s. 6 PERSONUPPGIFTER Namn Johan Brink Född 1982/12/29 Kön Man KONTAKTUPPGIFTER Mobil

Läs mer