E4 Förbifart Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E4 Förbifart Stockholm"

Transkript

1 FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm PM Revidering efter utställelse RETSPLN U doc Granskare Godkänd av Ort Datum Stockholm

2 Objektnamn E4 Förbifart Stockholm Entreprenadnummer FS1 Entreprenadnamn Konsortiet Förbifart Stockholm eskrivning 1 PM eskrivning 2 Revidering efter utställelse eskrivning 3 eskrivning 4 Information Diarienummer Konstruktionsnummer Objektnummer Projekteringssteg RETSPLN Statusbenämning Företag Konsortiet Förbifart Stockholm Författare/Konstruktör Sven-ertil Svensson Externnummer Objektdata Vägnr: Vägnamn: Objektnamn: E4 Förbifart Stockholm E4 Förbifart Stockholm Objektnr: Kommun: Län: Stockholm Stockholm Dokumentdata Titel: Dokumentslag: rbetsplan E4 Förbifart Stockholm, upprättad , revidering efter utställelse , och rbetsplan inklusive beskrivning, revidering Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket, Sundbyberg Kontaktperson: Riggert nderson, projektledare, Konsult: Konsortiet Förbifart Stockholm Kontaktperson: nders Willner, uppdragsledare, (16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

3 Innehåll 1 Motivering till revidering eskrivning av revidering Gräns för vägområde och tillfällig nyttjanderätt Vägutformning rbetstunnlar och etableringar Risk- och bullerskärmar V, teknikkiosker mm Övrigt Reviderade handlingar eskrivning med bilagor Samrådsredogörelse Ritningar Delgivning av revideringen Kostnadsförändringar Ändring eller komplettering av miljökonsekvensbeskrivning (MK) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02) 3(16)

4 1 Motivering till revidering I samband med utställelsen av arbetsplanen av Förbifart Stockholm har inkommit ett antal synpunkter dels påstående om felaktigheter, t ex diskrepanser med detaljplaner och dels förslag till förbättringar. Efter genomgång av inkomna synpunkter och i vissa fall efter överläggningar med synpunktslämnarna, har Trafikverket beslutat är göra vissa ändringar och kompletteringar innan arbetsplanen lämnas för fastställelse. Detta dokument, PM Revidering efter utställelse, innefattar samtliga revideringar av arbetsplanen efter utställelse daterade , och eskrivning av revidering 2.1 Gräns för vägområde och tillfällig nyttjanderätt Justering vägområdesgränser och gränser för tillfälligt nyttjande bort från kvartersmark justerade så att dessa stämmer med detaljplanerna. Skyddszoner för berg- och betongtunnlar anpassade till berörd detaljplan Justering av servicevägars läge och med avseende på inskränkt vägrätt. Gräns för tillfälligt nyttjande justerat på Lovö/Edeby 2.2 Vägutformning Ramp mot Förbifart Stockholm norrut från E20 norrifrån. Läge för övergång från bergtunnel till betongtunnel flyttat 130 m norrut. Ramptunnlar på Lovön justerade kallalänken är illustrerad i läge för provisoriska vägen 2.3 rbetstunnlar och etableringar Illustrationsplaner justerade så att illustrationer och fastställelseritning är lika Sätra. Vägområde markerat för bergkrosskammare. Läge rökgasschakt, tunnelpåslag, serviceväg och etableringsområde justerat. rbetstunnels läge och område för etablering är ändrat på norra Lovö. Vinsta arbetstunnel Skattegårdsvägen komplettera 2.4 Risk- och bullerskärmar Justerat läge för skärmar som redovisats utanför vägområdet till läge inom vägområdet Kompletterande text i beskrivning för vissa skärmar för att tydliggöra funktion FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02) 4(16)

5 Generell bearbetning av bilaga 1 till eskrivning. 2.5 V, teknikkiosker mm Läge för dagvattendammar och avsättningsmagasin ändrade vid Kungen kurva och Hjulsta Tillfällig ledning på Lindö flyttad Teknikkiosker flyttad vid Kungen kurva och Hjulsta 2.6 Övrigt Redaktionella ändringar som t ex kompletteringar med datum, rubriker, etc Fel benämningar rättade 2.7 Reviderade handlingar eskrivning med bilagor FO Filnamn Dokumentnamn Rev Revidering avser T 0T07102 eskrivning Hela Linjen s 60 Infogat mot pölbrand T 0T07102 eskrivning Hela Linjen S 72 datum för godkännande av MK T 0T07102 eskrivning Hela Linjen S 89 Text om avtal angående beröringspunkter med tunnelbanan T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning Tabell 0.2, 1.2, 2.2 etc Omformulering av rubrik Åtgärder som Trafikverket och kommuner kommer att reglera i avtal T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning S 7-9 Skyddskärmar inom vågområdet (1.1.15, , ,) som ska skydda mot pölbrand och där exakt utformning bestäms enligt PL ersätts av S Förtydliganden av (pölbrand), höjd på frånluftstorn, avsättningsmagasin, lokala skärmar Tabell 4.3 Åtgärder på fastigheter i Vålberga tillagt. Även tabell 7.4 T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning Tabell 5.1 borttagen Inget bullerskydd behövs vid den djupa skärningen FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02) 5(16)

6 T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T07111 ilaga 1 till eskrivning T 0T ilaga 2 till eskrivning. Kommunala planer som berörs T 0N ilaga 4 till eskrivning. lokalisering av tillfälliga hamnar ullerskydd mot Töjnan, inget värmestrålningsskydd behövs pga vall. preciserad höjd ändrat gatunamn, ingen skyddsskärm Höjd på skärm 4 meter, även fasadåtgärder erbjuds. Ingen skyddskärm. Hänvisning till tabell Åtgärd på fasad erbjuds och läggs inom vägområdet och får nya beteckningar. enl PL S 23 Tabellnummer ändrat Figur 3.2 ändrad avseende flyttning av arbetstunnel på Norra Lovö. T 0N ilaga 4 till eskrivning. lokalisering av tillfälliga hamnar Rättad figurhänvisning fig 3.2 T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 9 dagvattendammar på bild T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 19 Damm vid Duvberget leds via diken T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 24 dagvattendammar på bild T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 25 dagvattendammar på bild T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 27 text dagvatten Gömmaren T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 29 text skyddsbarriärer T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 36 datum för godkännande av länsstyrelsen T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 39 text om att krossanläggning kan förläggas under jord T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 43 Förtydligat rbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden Förtydligat text FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02) 6(16)

7 T 1T07103 eskrivning delsträcka 1 S 44 ny text i tabell område 100_2 T 2T07104 eskrivning delsträcka 2 S 8 fig. 2.3 Smärre ändringar i översiktskarta T 2T07104 eskrivning delsträcka 2 S 22 Text om bergkrossning under jord T 2T07104 eskrivning delsträcka 2 S 28 datum för godkännande av länsstyrelsen T 2T07104 eskrivning delsträcka 2 S 33 Tabell 2.7 Etableringsområden sammanslagna. Område 200_14 utgår T 2T07104 eskrivning delsträcka 2 S 34 Förtydligat rbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden Förtydligat text T 2T07104 eskrivning delsträcka 2 S 39 fig 2.16 ny sträckning av arbetstunnel på Norra Lovö T 4T07105 eskrivning delsträcka 3 S 28 datum för godkännande av länsstyrelsen T 4T07105 eskrivning delsträcka 3 S 32 Förtydligat rbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden Förtydligat text (+s33) T 4T07105 eskrivning delsträcka 3 S 33 Förtydligat text T 4T07105 eskrivning delsträcka 3 S 37 beskrivning av behov av markåtkomst vid mynning bergtunnel ramp 414. Förtydligande arbetstunnel Lunda T 5T07106 eskrivning delsträcka 4 S 8 Fig. 4.3 översikt ändrad. dagvattendammar flyttade T 5T07106 eskrivning delsträcka 4 S 15 Text om dagvattendammar ändrad T 5T07106 eskrivning delsträcka 4 S 20 Fig bild ändrad på grund av ändrade dagvattendammar T 5T07106 eskrivning delsträcka 4 S 21 Text om dagvattenanläggningar T 5T07106 eskrivning delsträcka 4 S 27 datum för godkännande av länsstyrelsen T 5T07106 eskrivning delsträcka 4 S 33 Förtydligat rbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden Förtydligat text T 6T07107 eskrivning delsträcka 5 S 19 Fig 5.13 ullerskydd mot Hansta naturreservat borttagna från bild T 6T07107 eskrivning delsträcka 5 S 20 Hänvisning till bullerskydd i text borta T 6T07107 eskrivning delsträcka 5 S 28 datum för godkännande av länsstyrelsen T 6T07107 eskrivning delsträcka 5 S 33 Förtydligat text T 6T07108 eskrivning delsträcka 6 S 21 Höjd över vägbana ändrad till fast värde. Inget skydd mot värmestrålning T 6T07108 eskrivning delsträcka 6 S 22 Fig ullerskydd mot Hansta naturreservat borttaget T 6T07108 eskrivning delsträcka 6 S 28 datum för godkännande av länsstyrelsen FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02) 7(16)

8 T 6T07108 eskrivning delsträcka 6 S 33Förtydligat text T 6T07108 eskrivning delsträcka 6 S 34 Förtydligat rbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden Förtydligat text Samrådsredogörelse FO Filnamn Dokumentnamn Rev Revidering avser U 0U Samrådsredogörelse till Kompletterad med datum för rbetsplan och länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen, sid 13 Tillståndsansökan Miljöbalken kap Ritningar FO Filnamn Dokumentnamn Rev Revidering avser T 000T032 Korsande ramptunnlar vid tpl Lovön justerade. T 100T90K2 Dagvattendamm 18C flyttad, avledning till recipient ändras. Servicevägar och gränser justerade T 100T90K3 Teknikkiosk flyttad. Servicevägen fastställs ej och vägområde justeras. Vägområde ändrat enligt detaljplan vid teknikkiosk vid Lindvretens tpl, läge för tillhörande teknikkiosk justerat. ullerskydd samt vägområde justerat vid ramp 114. T 100T90K4 Serviceväg illustrerad. Läge för avsättningsmagasin 18G justerat. Skyddsskärm vid Heron City justerad och får nytt nummer. Ramper 11H och 11I justerade. Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade. T 100T90K5 C Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Skyddszon för betongtunneln vid bussramperna justerad. erg-/betongtunnel justerat för ramp 11G. Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra. Ramper 11H och 11I justerade. Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade. Område som berörs av ombyggnad samt vägområde utgår på Storsätra 1. FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02) 8(16)

9 T 100T90K6 Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret. Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra. T 100T90L1 Vägområde på kvartersmark sektion ca 2/300 ramp 11F utgår. Tillfällig nyttjanderätt på gatumark Storsätragränd utgår. Tillfällig nyttjanderätt och vägområde på Hällsätra 4 utgår. Läge för dagvattendamm 18E justerat. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. erg- /betongtunnel justerat för ramp 11G. Område som berörs av ombyggnad samt vägområde utgår på Storsätra 1. T 100T90L2 Läge för dagvattendamm 18E justerat. GC-väg och gränser justerade. T 100T93K2 Dagvattendamm 18C flyttad. Servicevägar och gränser justerade T 100T93K3 T 100T93K4 Teknikkiosk vid ny trafikplats flyttad. Servicevägen fastställs ej och vägområde justeras. Vägområde ändrat enligt detaljplan vid teknikkiosk vid Lindvretens tpl, läge för tillhörande teknikkiosk justerat. Tillfälligt nyttjande vid tomtmark sekt 0/200 ramp 112 utgår. Tillfällig nyttjandegräns vid fastighet Ålgården ändrad på kvartersmark. ullerskydd samt vägområde justerat vid ramp 114. Tillfällig nyttjandegräns vid Furugården 4 justerad. Läge för avsättningsmagasin 18G justerat. Skyddsskärm vid Heron City fastställs och får nytt nummer. Ramper 11H och 11I justerade. Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade. FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02) 9(16)

10 T 100T93K5 C Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Skyddszon för betongtunneln vid bussramperna justerad. erg-/betongtunnel justerat för ramp 11G. Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra. Ramper 11H och 11I justerade. Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade. Tillfällig nyttjanderätt samt vägområde utgår på Storsätra 1. T 100T93K6 Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret. Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i T 100T93L1 höjd med Gillsätra. Vägområde samt tillfälligt nyttjanderätt på kvartersmark sektion ca 2/300 ramp 11F utgår. Tillfällig nyttjanderätt på gatumark Storsätragränd utgår. Tillfällig nyttjanderätt och vägområde på Hällsätra 4 utgår. Läge för dagvattendamm 18E justerat. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. erg- /betongtunnel justerat för ramp 11G. Tillfällig nyttjanderätt samt vägområde utgår på Storsätra 1. T 100T93L2 Läge för dagvattendamm 18E justerat. GC-väg och gränser justerade. Intrång på fastighet med tillfällig nyttjandegräns fastställs ej. T 11FT0352 Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana. T 11FT0354 Konnektionstext justerad T 11GT0352 erg-/betongtunnel justerat. T 11GT0353 Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana. T 11GT0354 Konnektionstext justerad T 11HT0351 Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana. Ramp 11H geometri justerad. Säkerhetszon ändrad till 15m. ergpåslag justerat. T 11HT0352 Säkerhetszon ändrad till 15m. 10(16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

11 T 11IT0351 Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana. Ramp 11I geometri justerad. Säkerhetszon ändrad till 15m. Geometri justerad. ergpåslag justerat. T 200T90K1 Ny bergkrosskammare vid arbetstunnel Sätra varv Rökgasschakt flyttat c:a 17 m söderut. Etableringsområdet justerat därefter. rbetstunnel inklusive skyddszon justerad. Tillfällig nyttjanderätt för gångstig justerad T 200T90K4 ngörings/serviceficka justerad Område för krosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel Tillfartsväg,gräns för område som berörs av ombyggnad samt etableringsområde 200_14 utgår. Område som berörs av ombyggnad vid etablering 200_11 justerad. T 200T90K5 ngörings/serviceficka justerad Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel. Område som berörs av ombyggnad vid etablering 200_11 justerad. T 200T90L1 Sträckning av tillfällig ledning justerad utmed odlingskanten. T 200T90L2 Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt nl. Nr 234 justerad. T 200T90L3 ngörings/serviceficka justerad, Färg på huvudtunnel justerad Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel Tillfartsväg, gräns för område som berörs av ombyggnad samt etableringsområde 200_14 utgår. Område som berörs av ombyggnad vid etablering 200_11 justerad. T 200T93L1 Sträckning av tillfällig ledning justerad utmed odlingskanten. 11(16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

12 T 200T93K1 T 200T93K4 T 200T93K5 Ny bergkrosskammare vid arbetstunnel Sätra varv Rökgasschakt flyttat c:a 17 m söder ut. Etableringsområden justerat därefter. rbetstunnel inklusive skyddszon justerad. Tillfällig nyttjandegräns utgår på kvartersmark. Tillfällig nyttjanderätt för gångstig justerad Vägområde utgår på kvartersmark. Texter förtydligade för tillfällig arbetstunnel och permanent brandgasventilation. ngörings/serviceficka justerad Område för krosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel. Tillfällig nyttjande gräns vid arbetstunnelns mynning justerad till samma läge som utställelsehandlingen. Tillfartsväg samt tillfälligt nyttjande gräns vid Edeby 4:3 borttagen. ngörings/serviceficka justerad Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel. Tillfällig nyttjande gräns vid arbetstunnelns mynning justerad till samma läge som utställelsehandlingen. T 200T93L2 nl. Nr 234 justerad. Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt T 200T93L3 ngörings/serviceficka justerad Område för krosskammare inlagt Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel. Tillfartsväg samt tillfälligt nyttjande gräns vid Edeby 4:3 borttagen. Text bullerskydd bortagen. Tillfällig nyttjande gräns vid arbetstunnelns mynning justerad till samma läge som utställelsehandlingen. T 212T0351 Korsande ramptunnel och arbetstunnlar justerade T 212T0352 Korsande ramptunnlar justerade T 213T0351 Korsande arbetstunnel justerad T 213T0352 Korsande ramptunnlar justerade T 213T0353 Korsande ramptunnlar justerade T 231T0351 Text bef GC-bro km ca -0/400 justerad T 234T0351 Plangeometri, tp-lägen justerat. 12(16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

13 T 300T93K2 Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln. T 300T93K3 Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln. Område för tillfällig nyttjanderätt sammanslaget till ett med enhetlig kategorisering. T 300T93K4 Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln. Område för tillfällig nyttjanderätt sammanslaget till ett med enhetlig kategorisering. T 300T90K2 Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln. T 300T90K3 Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln. Ett stort nytt etableringsområde för arbetstunnel skapat av nya och gamla etableringsområden. En beteckning på hela arbetsområdet. T 300T90K4 Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Ett stort nytt etableringsområde för arbetstunnel skapat av nya och gamla etableringsområden. En beteckning på hela arbetsområdet. T 400T90K2 C Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Vägområdesgräns för tunnel justerad. Serviceväg vid Sorterargränd fastställs ej. Serviceväg till frånluftstorn fastställs ej inom kvartersmark. Serviceväg samt gränser till frånluftstorn justerad. Justerat vägområde samt område som berörs av ombyggnad för teknikkiosken vid Natt och Daggränd. T 400T90K3 Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Vägområdesgräns för tunnel justerad Servicevägarna vid Sorterargränd och Plasirgränd fastställs ej. Utökat bergtunnelområde vid Förrådet. Etableringsområde 400_10 utökat vid Förrådet. 13(16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

14 T 400T90L1 T 400T93K2 C Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Vägområdesgräns för tunnel justerad. Serviceväg till frånluftstorn fastställs ej inom kvartersmark. randskyddsskärm vid T-bana fastställs ej. Vägområdesgräns justerad mot detaljplan vid T-bana. vgränsning mot cirkulationerna Johannelund och Skattegårdsv justerat mot detaljplan. Utökat bergtunnelområde vid Förrådet. Etableringsområde 400_10 utökat vid Förrådet. Serviceväg samt gränser till frånluftstorn justerade. Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Utökat område för bergtunnel. Serviceväg vid Sorterargränd fastställs ej. Serviceväg till frånluftstorn fastställs ej inom kvartersmark. Serviceväg samt gränser till frånluftstorn justerade. Justerat vägområde samt tillfällig nyttjanderätt för teknikkiosken vid Natt och Daggränd. T 400T93K3 Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Servicevägarna vid Sorterargränd och Plasirgränd fastställs ej. Utökat bergtunnelområde vid Förrådet. T 400T93L1 Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Serviceväg till frånluftstorn fastställs ej inom kvartersmark. randskyddsskärm vid T-bana fastställs ej. Vägområdesgräns justerad mot detaljplan vid T-bana. vgränsning mot cirkulationerna Johannelund och Skattegårdsv justerat mot detaljplan. Utökat bergtunnelområde vid Förrådet. Etableringsområde utökat vid Förrådet. Serviceväg samt gränser till frånluftstorn justerade. T 500T90K3 Illustration kallalänkens framtida läge ändrat. Läge för dagvattendamm 584 med tillhörande ledningar, diken och serviceväg justerat. Serviceväg till teknikkiosk fastställs ej inom kvartersmark. Vägområde runt teknikkiosk justerat. T 500T90K4 Illustration kallalänkens framtida läge ändrat. Serviceväg till teknikkiosk tillkommer. Vägområde justerat. Dagvattendamm 588 omdöpt till Dagvattenanläggning (16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

15 T 500T93K3 Illustration kallalänkens framtida läge ändrat. Läge för dagvattendamm 584 med tillhörande ledningar, diken och serviceväg justerat. Serviceväg till teknikkiosk fastställs ej inom kvartersmark. Vägområde runt teknikkiosk justerat. T 500T93K4 Illustration kallalänkens framtida läge ändrat. Serviceväg till teknikkiosk tillkommer. Vägområde justerat. Dagvattendamm 588 omdöpt till Dagvattenanläggning 588. T 600T90K3 ullerskydd mot Hanstareservatet borttaget. ullerskydd justerat. T 600T90K4 ullerskydd mot Hanstareservatet borttaget. ullerskydd justerat. T 600T90K5 randskyddsskärmar justerade och ges nya nummer. Vägområde vid skärm kv Slipstenen justerat. randskyddsskärm byggs på stödmur. Slänter och vägområdesgräns justerad. T 600T93K3 ullerskydd mot Hanstareservatet borttaget. ullerskydd justerat. T 600T93K4 ullerskydd mot Hanstareservatet borttaget. ullerskydd justerat. T 600T93K5 randskyddsskärmar fastställs och ges nya nummer. Vägområde och tillfällig nyttjandegräns vid skärm kv Slipstenen justerat. randskyddsskärm byggs på stödmur. Slänter och gränser justerade. 3 Delgivning av revideringen lla berörda sakägare kommer att få besked om revideringen genom brev. Sakägarna ombeds bekräfta att de tagit del av revideringen. Eventuella synpunkter kommer att behandlas i ett särskilt utlåtande. 4 Kostnadsförändringar Revideringen medför inga ökade anläggningskostnader. De åtgärder som beskrivs i revideringen har redan tidigare ingått i budgeteringsunderlaget. 15(16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

16 5 Ändring eller komplettering av miljökonsekvensbeskrivning (MK) Revideringen medför inte att miljökonsekvensbeskrivningen behöver ändras eller kompletteras. Ändrade miljökonsekvenser redovisas i separat PM edömda förändringar av miljökonsekvenser med avseende på reviderad arbetsplan, , och Solna den 14 maj 2012 Riggert nderson Trafikverket 16(16) FS1 / O:\U_Uppdragsledning\RETE\14_Rapporter-PM-Utredningar\REV PM\0U doc / / / / (Utskriven :02)

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Upprättad den 2010-09-01 Projektnr 8851112 REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING PM 1 Be Projektdata Vägnr: E6.02 (f.d. väg 16) Vägnamn: Flädie-Lund

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för Förbifart Stockholm Fokusgruppsmöte 2010-04-14 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Förbifart Stockholm Cementadagen 29 januari 2015 Projektchef Johan Brantmark Gör din vardag enklare En stad på vatten och en växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,5 miljoner år 2030 Stockholms län

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

FÖRDJUPAT GESTALTNINGSPROGRAM - BILAGA ANALYS Förbifart Stockholm. Trafikplats Lovön 2014-11-26

FÖRDJUPAT GESTALTNINGSPROGRAM - BILAGA ANALYS Förbifart Stockholm. Trafikplats Lovön 2014-11-26 FÖRDJUPAT GESTALTNINGSPROGRAM - BILAGA ANALYS Förbifart Stockholm Trafikplats Lovön 2014-11-26 Medverkande Innehåll Trafikverkets projektgrupp Astrid Rahlén, projekteringsledare Förbifart Stockholm/tpl

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna

DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna NACKA TINGSRÄTT DAGORDNING Muntlig förberedelse 17 18 oktober 2012 i Solna Aktbilaga 462 Mål nr M 3346-11 Sid 1 (7) RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, tekniska rådet Staffan Ljung samt de särskilda ledamöterna

Läs mer

Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm. Sveriges största väg- och tunnelprojekt. E4 Förbifart Stockholm

Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm. Sveriges största väg- och tunnelprojekt. E4 Förbifart Stockholm Var med och bygg E4 Förbifart Stockholm Sveriges största väg- och tunnelprojekt E4 Förbifart Stockholm närmsta två åren kommer vi De att handla upp bergtunnel- och anläggningsarbeten för totalt 20 miljarder

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FS Gemensamt Beslutsunderlag Tunnel under trafikplats Hjulsta ARBETSPLAN 0U140019.doc Objektnamn E4 Förbifart Stockholm Entreprenadnummer FS Entreprenadnamn Gemensamt Beskrivning 1 Beslutsunderlag Beskrivning

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

Genomförande av Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm i Huddinge kommun inom kommundelen Kungens Kurva.

Genomförande av Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm i Huddinge kommun inom kommundelen Kungens Kurva. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 14 maj 2013 Dnr: KS-2013/546.351 Dnr: KS-2013/547.348 Dnr: KS-2013/548.348 SIDA 1 (13) HANDLÄGGARE Signe Wernberg Signe.wernberg@huddinge.se

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen Väg 73 Trafikplats Handen Tpl Handen Tpl Jordbro Arbetsplan Teknisk PM Avvattning, VA och övriga ar UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-09-17 4W140001.doc Dokumentinformation Beskrivning 1 Beskrivning 2 Beskrivning

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm E4 Förbifart Stockholm Projektstyrningsdokument TRV Kontrollprogram under byggtiden Bilaga 8 Kommunikation och tredje man BYGGHANDLING 2014-06-18 0N130008_Bilaga 8 Kommunikation och tredje man Handlingsbeteckning

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Organisatoriska frågor

Organisatoriska frågor ANTAGANDEHANDLING 1 (5) DNR: ARB 494 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING till detaljplan för del av HÖGÅS-TORP 1:4 m.fl. Högås församling, Uddevalla kommun Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 augusti 2009.

Läs mer

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län Växjö Tingsrätt Mark och miljödomstolen Kungsgatan 8 351 86 VÄXJÖ paketadress Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Sökande Adress Org. nr Lunds kommun Tekniska förvaltningen 212000-1132

Läs mer

Bilaga 7. Ansökan om beslut om betydande miljöpåverkan

Bilaga 7. Ansökan om beslut om betydande miljöpåverkan Bilaga 7 Ansökan om beslut om betydande miljöpåverkan Miljöpåverkan av vattenverksamheter och hamnverksamhet i samband med byggnation och drift av E4 Förbifart Stockholm, i Huddinge, Stockholm, Ekerö

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FS1 Konsortiet Förbifart Stockholm Sammanställning av fastigheter berörda av ljudnivåer över 45 dba från planerad hamnverksamhet Förbifart Stockholm 2011-06-01 SYSTEMHANDLING 0P126001 Objektnamn E4 Förbifart

Läs mer

MKB till arbetsplan E4 Förbifart Stockholm. Ravalen. Häggvik. Bögs gård. Knista. Knistavägen. N. Kolonnvägen. Fyndet. Töjnan

MKB till arbetsplan E4 Förbifart Stockholm. Ravalen. Häggvik. Bögs gård. Knista. Knistavägen. N. Kolonnvägen. Fyndet. Töjnan Norrviken Östra Järvafältets Väsby Ravalen Bögs gård Häggvik Norrortsleden Dagvattendamm Knista Edsviken Hansta N. Kolonnvägen Knistavägen Fyndet Töjnan Sollentuna Teckenförklaring Friskluftsintag Uppsalavägen

Läs mer

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening

Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening 2014-03-05 Deltagare Trafikverket: Anna Rosenlind, projektledare tunnel Niclas Lindkvist, projektledare tunnel Vinsta Ola Landin, hydrogeolog Charlotte Geijer,

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck Samrådsredogörelse Datum: 2014-11-25 Diarienummer SBK: 0635/11 Handläggare Filip Siewertz 031-368 15 01 Filip.siewertz@sbk.goteborg.se Diarienummer FK: 6466/12 Handläggare Susanne Calming 0705-563783 susanne.calming@fastighet.goteborg.se

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande Granskningsutlåtande 1(10) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun den 15 januari 2014 tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Planen syftar också till att möjliggöra en ny infart till kvarteret från Pershyttevägen i söder.

Planen syftar också till att möjliggöra en ny infart till kvarteret från Pershyttevägen i söder. Förslag till detaljplan för Väghyveln 1 m fl i Nora, Nora kommun, Örebro län Diarienummer 2010-S429 Planbeskrivning Handlingar Detaljplanen omfattar följande handlingar: - Planbeskrivning - Genomförandebeskrivning

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Dokumenttitel: Konsekvensutredning Turistgården, Årjängs kommun Skapat av: Rosenqvist Ola Dokumentdatum: 2013-12-16 Uppdragsansvarig: Gustav

Läs mer

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Dagvattenutredning Linero-Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN REBBELBERGA 14:6 M FL, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts tillfälle

Läs mer

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET RAPPORT LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 Slutrapport Malmö 2012-03-01 Sweco Infrastructure AB Malmö Trafik dved p:\2211\2211073\000\10_arbetsmaterial\rapport

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

FÖRDJUPAT GESTALTNINGSPROGRAM Förbifart Stockholm. Trafikplats Lovön 2014-12-05

FÖRDJUPAT GESTALTNINGSPROGRAM Förbifart Stockholm. Trafikplats Lovön 2014-12-05 FÖRDJUPAT GESTALTNINGSPROGRAM Förbifart Stockholm Trafikplats Lovön 2014-12-05 Medverkande Innehåll Trafikverkets projektgrupp Astrid Rahlén, projekteringsledare Förbifart Stockholm/tpl Lovö Anna Krafft,

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

SVARTGARN. Konnektionslinje. fril. e21500. Konnektionslinje ANTAGANDEHANDLING. Blad 1. Blad 3. Blad 5 Blad 6 UPPLYSNINGAR

SVARTGARN. Konnektionslinje. fril. e21500. Konnektionslinje ANTAGANDEHANDLING. Blad 1. Blad 3. Blad 5 Blad 6 UPPLYSNINGAR Y 6591800 Minsta tomtstorlek i Minsta tomtstorlek i av landareal Största byggnadsarea per uthus är 20 och högsta gestaltningsprinciper. Se även Råd placeras lägre än + 6,5 m i höjdsystem RH00. För höjdsystem

Läs mer

Information till fastighetsägare inom Åby Skärsviks torrläggningsföretag

Information till fastighetsägare inom Åby Skärsviks torrläggningsföretag Information till fastighetsägare inom Åby Skärsviks torrläggningsföretag Inbjudan till samråd för att upphäva torrläggningsföretaget Åby Skärsvik Samråd hålls mellan den 21 maj 2012 och den 10 juni 2012.

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Väg 140/627 vägkorsning samt gång- och cykelväg vid Högklint, Gotland

Väg 140/627 vägkorsning samt gång- och cykelväg vid Högklint, Gotland VÄGPLAN Väg 140/627 vägkorsning samt gång- och cykelväg vid Högklint, Gotland Objektnummer: 107315, 2013-02-04 GRANSKNINGSHANDLING Fotot på framsidan visar befintlig korsning väg 140/väg 627. Objektdata

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 12 PM En redovisning av transporterna 2009-02-26 3 (30) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 12... 4 2 Förutsättningar... 4 2.1 Allmänt... 4 2.2 Arbetstunnlar... 4 2.3 Primärkrossning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03

GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 GRANSKNINGSHANDLING Enkelt planförfarande 2014-06-03 Tillägg till detaljplan för vård inom Starrkärr 1:42 m fl Ale kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄRENDETS HANDLÄGGNING Sektor samhällsbyggnad

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(13) Stadsarkitektkontoret 2015-03-02 GRANSKNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun i Stockholms län Dnr PLAN.2014.4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer