Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90"

Transkript

1 Vägverket Region Väst Göteborg Telefon: Henrik Erdalen Direkt: Mobil: Christer Claesson Direkt: Datum: Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: och Kalkyl - PM 1. Bakgrund För att klara näringslivets behov av transporter tillsammans med utvecklingen av mer bostäder och verksamheter i staden behöver det nuvarande vägnätet förstärkas och få en struktur som fördelar trafiken i så hög grad som möjligt utanför stadskärnan. Vägverket Region Väst arbetar därför med en strukturanalys av vägnätet i och kring Göteborg. Ur detta arbete kommer tanken på att studera möjligheterna att öka attraktiviteten hos bl.a. Hisingsleden. Göteborgs Hamn planerar för en stor ökning av godshantering och transporter. Göteborgs Stad arbetar med ett planprogram för nya verksamheter på områdena Halvorsäng och Vikan. Trafik från väg E6 norr med verksamheter på västra Hisingen som mål väljer i dagsläget Lundbyleden i stor utsträckning. Detta beror bland annt på låg transportkvalitet på Hisingsleden. Syftet med Halvors länk är att, tillsammans med åtgärder på Hisingsleden, få en omflyttning av framför allt tung trafik till Hisingsleden. Två förstudier har under 2008 tagits fram för att utreda behoven i området. Förstudien om Halvors länk är daterad och Förstudien om Hisingsleden är daterad Mål 1(6)

2 2.1 Projektmål Övergripande projektmål: Tillskapa ett stråk med hög transportkvalitet från E6, norr (Klareberg) mot Göteborgs Hamn. Omledning och utjämning av nuvarande trafik. Utjämning av koldioxidutsläpp och trängsel i centrum. Möjliggörande bostadsbyggande och centrumutveckling. Attraktivt stråk för tung trafik. Utgöra trafikmatning till exploateringsområdena Halvorsäng och Vikan. 2.2 Kalkylmål Målet för den successiva kalkylen var att ha en tydlig och förankrad målformulering för projektet, en sannolik slutkostnad för projektet, slutkostnadens möjliga spridning, de största kostnadsosäkerheterna i projektet identifierade och rangordnade och möjliga åtgärder för de största osäkerheterna (riskerna) identifierade. En spin-off-effekt var att deltagarna fick en god överblick över projektet och en insikt om hur olika ändrade projektförutsättningar kunde påverka projektkostnaden. 3. Förutsättningar och basfakta 3.1 Prisnivå Prisnivå våren Projektomfattning och avgränsningar Kalkylen omfattar följande: Nysträckning av väg mellan Ytterhamnsmotet och Hisingsleden. (4- fältssektion, 18,5 m, 70 km/h, standard) Breddning av befintlig Hisingsled till fyra körfält (21,5 m bredd) 2(6)

3 Planskilda korsningar vid Assar Gabrielssons väg, Logistikcentrum (finns ej idag) och Björlandavägen Stängning av korsning vid Gunnar Larssons väg Planskild passage med Volvospåret norr om Ytterhamnsmotet Planskild trafikplats mitt på sträckan, där lokalväg passerar över Halvors länk. Planskild anslutning vid Hisingsleden, med ramper riktade norrut samt additionskörfält till Assar Gabrielssons väg. Gång- och cykelbana längs hela sträckan Belysning i trafikplatser och längs gång- och cykelbana Åtgärder för dagvattenhantering för den egna väganläggningen Övriga nya lokalvägar i området ingår inte. Ytterhamnsmotet ingår inte. Kalkylerna förutsätter att vi blir korrekt kompenserade för verkliga kostnadsökningar. Således ingår: Alla kostnader, "det som det står på nedersta raden i bokföringen när alla fakturor kommit in". Ingår ej: Tidigare nedlagda kostnader fr.o.m. förstudien Hela investeringskostnaden oavsett vem som finansierar den Händelser av forcemajoure-karaktär ingår inte i kalkylen. Mervärdesskatt Kapitalkostnader (räntor) under byggnadstiden Trimningsåtgärder på sträckan före (6)

4 3.5 Generella osäkerheter Brainstormingteknik användes för att identifiera allt som skulle kunna påverka projektets totalkostnad. Med hjälp av brainstormingresultatet fick vi de s.k. Generella osäkerheterna. Vilka de är redovisas i bilagan Väg 155 bilaga Kalkylbok och E6.20 Hisingsledens kalkylbok. Referenserna användes av analysgruppen som en gemensam utgångspunkt när projektets kalkylposter bedömdes. 4. Finansiering Halvors länk har inte funnits med i tidigare planer och saknar därför finansiering. Hisingsleden kommer att finansieras av Vägverket. Möjligheterna till samfinansiering är goda, då vägen är en förutsättning för att exploateringen av Halvorsäng skall kunna komma till stånd. 5. Kalkylmetod Halvors länk I december 2007 genomfördes en successiv kalkyl för att få en bild av slutkostnaden och kostnadsosäkerheterna bl.a. som underlag för insatser under den fortsatta projekteringen. En revidering genomfördes i mars Fullständig analys genomfördes med intern moderator under en dag. Kalkylgruppen bestod av projektledare, markförhandlare, entreprenadsakkunnig, geotekniker, brospecialister, miljöhandläggare, vägprojektör, VA-projektör m fl. Totalt bestod gruppen av 12 personer. Hisingsleden Ett förberedelsemöte hölls den 7/5-08 där projektet, dess förutsättningar och kalkylstruktur diskuterades. Deltagare var bla Mats Persson (Futura) och Christer Claesson(VV). Kostnadsanalys enligt Successivprincipen genomfördes i Göteborg den maj 2008 i stort enligt följande: - Tagit fram medelvärde och beräknad standardavvikelse för grundkalkylen. - Bedömt generella osäkerheter och justerat grundkalkylen med dess påverkan. - Säkerställt att generella osäkerheter och osäkerheter på respektive kalkylpost inte dubbelräknats. 4(6)

5 Resultatet från analysen den 13-14/5-08 har sammanställt i en rapport av Futura. Indata från den rapporten har förts över i en Kalkylbok. Den programvara som Futura använder sig av för Successivanalyser, beräknar generella osäkerheter i % på ett annat sätt än Vägverkets kalkylbok Version 1. Kalkylbokens formler har därför modifierats i detta projekt för att resultatet skall bli samma som redovisas i Futuras rapport. Kalkylboken har fått ett eget namn, version: 1 special VVÄ-åtgärdsplaneringen Om Vägverkets kalkylbok Version 1 hade använts skulle resultatet blivit 8,4MSEK lägre än det nu redovisade. 6. Kostnader och osäkerheter 6.1 Sammanfattning Halvors länk Baserat på förutsättningarna och tillgänglig kunskap vid analystillfället och innan särskilda åtgärder vidtas för att hantera de största osäkerheterna är den mest sannolika kostnaden ca 130 miljoner kronor. Hisingsleden Baserat på förutsättningarna och tillgänglig kunskap vid analystillfället och innan särskilda åtgärder vidtas för att hantera de största osäkerheterna är den mest sannolika kostnaden ca 450 miljoner kronor. Summerar man bägge objekten så blir kostnaden, med 50% sannolikhet, ca 580 Mkr. 5(6)

6 6.2 De största kostnadsosäkerheterna De största kostnadsosäkerheterna är för närvarande: 1. Kostnad för vägbyggnad 2. Marknadsläge vid upphandling 3. Krav från omgivningen / yttre intressenter Den stora osäkerheten avseende vägbyggnad beror av osäkerheten kring hur mycket berg som behöver sprängas ut för att möjliggöra vägsträckningen och anpassa den till kommande exploateringar. Kostnaden för detta kan sannolikt minskas om utbyggnaden kan ske i nära samverkan med övrig exploatering. 6(6)

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten hur har det blivit och vad har det kostat? RiR 2011:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken.

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. 7. Samlad bedömning För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. Den sammanfattande bedömningen avseende miljöaspekterna

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun.

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Reviderat start-pm 2010-01-19 Dnr KFKS 2006/622 214 Projekt 9622 1 (8) Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten

Läs mer

Successiv Kalkylering

Successiv Kalkylering Successiv Kalkylering Successivprincipen Successive Calculation Successive Principle Daniel Lövgren Mahamed Ali Abdi Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleingenjörsexamen

Läs mer

Hur kan infrastrukturinvesteringar frigöra mark för bostadsbyggande?

Hur kan infrastrukturinvesteringar frigöra mark för bostadsbyggande? Hur kan infrastrukturinvesteringar frigöra mark för bostadsbyggande? FÖRORD Infrastrukturinvesteringar kan, utöver att förbättra tillgängligheten, också påverka bostadsbyggandet genom att frigöra attraktiv

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Åtgärder kopplade till avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse

Åtgärder kopplade till avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse Åtgärder kopplade till avtal om utbyggnad av tunnelbana samt ökad bostadsbebyggelse Organisation och styrning, ekonomisk redovisning, planering och marknadspåverkande arbete Göran Persson Emelie Grind

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND I april 2012 redovisades en åtgärdsvalsstudie gällande E20 genom Västra Götaland med fokus på de sträckor som ännu inte har

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Slutversion 2015-02-24. Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken

Slutversion 2015-02-24. Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken Slutversion 2015-02-24 Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken BESTÄLLARE: ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN ANNA LÖVHEIM REGIONFÖRBUNDET ÖSTSAM LEJLA GROS REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND GÖRAN

Läs mer

FÖRSTUDIE. Spårvägstrafik Helsingborg - Höganäs BESLUTS-PM 2014-04-04

FÖRSTUDIE. Spårvägstrafik Helsingborg - Höganäs BESLUTS-PM 2014-04-04 FÖRSTUDIE Spårvägstrafik Helsingborg - Höganäs BESLUTS-PM 2014-04-04 Beställare Helsingborgs stad och Höganäs kommun. Styrgrupp Renée Mohlkert, Helsingborgs stad Ulla Ingers, Helsingborgs stad Kristina

Läs mer

Inventering och kartläggning av Näckrosleden för utveckling av cykelturism och ökad trafiksäkerhet

Inventering och kartläggning av Näckrosleden för utveckling av cykelturism och ökad trafiksäkerhet Inventering och kartläggning av Näckrosleden för utveckling av cykelturism och ökad trafiksäkerhet Regionförbundet levererar 2014:3 En rapport framtagen av Trivector på uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT

NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT Jan Linnå Sjöfartsverket Produktion/Sjökarteenheten Patrik Wiberg Sjöfartsverket Produktion/Sjökarteenheten Magnus Wallhagen

Läs mer

Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge. Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401

Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge. Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401 Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401 Medverkande Trafikverket Susann Appelqvist, projektledare Helena Södergård, biträdande projektledare Marie Johansson,

Läs mer

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30 Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Diarienummer ISSN 1650-9862 Författare Pär Lindberg, Malin Walhquist och Helena Granborg

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling 2013-01-31 Objekt: 106917 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg,

Läs mer

1 (2) Landstingsrådsberedningen

1 (2) Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0538 Landstingsstyrelsen Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för Götalandsbanan Föredragande landstingsråd:

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer