Metaller i Vallgravsfisk Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9"

Transkript

1 ISBN nr: R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, Göteborg Tel vx: Epost:

2 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, organisationer och enskilda i deras miljöarbete. Miljöpolicy Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som goda förebilder. Vår egen påverkan Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. Ständiga förbättringar Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. Bli ledande Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. Samarbete med andra Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. Vi själva som resurs Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.

3 Förord Denna rapport redovisar resultaten av en analys av metallhalt i muskel och lever hos fisk fångad i vallgraven. Analys av metallhalt i fiskens lever, som under en period undersökts av Göteborgs Naturhistoriska museum, har utökats till att omfatta analys av metallhalt i muskel eftersom det är den delen av fisken man äter. Syftet med den utökade analysen är att få data för att kunna bedöma om det är lämpligt att äta fisk från vallgraven. Fisken har samlats in våren 2011 vid Vallgravsmetet, som arrangeras årligen av Sportfiskarna. Undersökningen och rapporten är framtagna i ett samarbete mellan miljöförvaltningen och Göteborgs Naturhistoriska museum. Göteborg februari

4 Innehåll Förord... 1 Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Metoder... 4 Resultat... 5 Metallhalt i levervävnad...5 Metallhalt i muskelvävnad...7 Slutsatser... 8 Referenser... 9 Bilaga Rådata grundämneshalter i levervävnad...11 Bilaga Rådata grundämneshalter i muskelvävnad

5 Sammanfattning Kommunfullmäktige har 2009 beslutat att verka för bättre möjligheter till fritidsfiske i Göteborgs centrum. Med detta som bakgrund är det av intresse att veta om fisken i de centrala vattendragen är påverkade av miljögifter och om de är lämpliga att äta. Miljöförvaltningen har i samarbete med Göteborgs Naturhistoriska museum låtit utföra analys av metallhalter i lever- och muskelvävnad hos fyra fiskarter från vallgraven i Göteborg. Syftet är att få fram data som gör det möjligt att bedöma om fisken är lämplig för konsumtion, samt att i ett längre perspektiv kunna följa utvecklingen av metallbelastningen i vallgraven. De undersökta arterna är abborre, braxen, id och mört. Arterna är utvalda eftersom de är vanligt förekommande i vallgraven och eftersom de lever på samma plats hela livet. Analysresultaten har jämförts med värden från tidigare undersökningar. Resultaten från 2011 års analyser visar att metallhalten i muskelvävnad inte överstiger de gränsvärden som finns för konsumtion av fisk. Rekommendationen att avstå från att äta stationär fisk från vallgraven kvarstår eftersom halterna varit högre tidigare och det inte kan uteslutas att enstaka exemplar kan ha för höga halter av kvicksilver. Metallhalterna i lever, som generellt var ovanligt höga vid 2010 års mätning, har överlag minskat. Det finns ingen enkel förklaring till de höga värdena Fortsatta mätningar är nödvändiga för att få en säkrare bild av kvicksilverhalterna i muskel men också för att följa den långsiktiga trenden för metallhalter i fisk från vallgraven. Bakgrund Miljöförvaltningen och Naturhistoriska museet har låtit utföra analyser av metallhalt i muskel- och levervävnad hos fisk från vallgraven i Göteborg. Syftet med undersökningen är dels att få fram data som gör det möjligt att bedöma om fisken är lämplig för konsumtion, och dels att följa utvecklingen av metallbelastningen i vallgraven. Över en miljon svenskar fiskar på sin fritid. Enligt en undersökning från Fiskeriverket (numera Havs- och vattenmyndigheten) fiskar de flesta av dessa för att koppla av, för att göra något tillsammans med vänner, för att få naturupplevelser och för att fånga egen fisk att äta. Det är vanligast att man fritidsfiskar nära hemmet. Kommunfullmäktige har 2009 beslutat att verka för bättre möjligheter till fritidsfiske i Göteborgs centrum. Med detta som bakgrund är det av intresse att veta om fisken i de centrala vattendragen är påverkade av miljögifter och om de är lämpliga att äta. Kunskapen om fiskfaunan i vattendragen i centrum grundas i dagsläget främst på fångsterna från vallgravsmetet, en tävling som arrangeras årligen vid Kristi himmelsfärd. Tävlingen pågår under två timmar och fångsten samlas in och dokumenteras av Naturhistoriska museet i Göteborg. Museet har vid ett antal 3

6 tillfällen låtit utföra analys av vissa metaller och gifter i lever hos abborre, id och mört. Dessa fiskarter är stationära, det innebär att de inte förflyttar sig så långa sträckor utan lever sitt liv på en ganska begränsad yta. Det är alltså troligt att de metaller som finns i deras kroppar kommer från den nära omgivningen. Metaller i livsmedel är nödvändigt i låga koncentrationer eftersom metaller i många fall behövs för olika funktioner i kroppen. Höga halter av vissa metaller, som till exempel bly, kadmium och kvicksilver, som intas under längre perioder kan däremot vara skadliga för människors hälsa. EU-kommissionen har utfärdat en förordning med gränsvärden för halten av vissa tungmetaller i livsmedel till försäljning (Kommissionens förordning (EG) 1881/2006). Vattnet som passerar vallgraven är utsatt för metalltillförsel via dagvatten från trafikytor och tak. Vattnet kommer till vallgraven från Mölndalsån via Fattighusån och rinner vidare via Rosenlundskanalen ut i Göta älv. Vallgraven står också i förbindelse med Stora Hamnkanalen. Vid vissa väderförhållande strömmar vatten från Göta älv upp i kanalsystemet. För att få mer kunskap om fisken i centrala Göteborg är lämplig att äta kompletterade miljöförvaltningen år 2010 Naturhistoriska museets analys av metallhalt i lever hos vallgravsfisk med en analys av metallhalt i muskel. Undersökningen utökades till att sammanlagt omfatta arterna abborre, braxen, id och mört. Av dessa är det främst abborre som används som matfisk i Sverige, medan övriga tre används som matfisk i vissa länder i Östeuropa. År 2010 var första gången en analys av metallhalt i muskelvävnad gjordes på fisk från vallgraven. Resultaten visade att kvicksilverhalten i någon enstaka individ kan vara så hög att gränsvärdet för konsumtion överskrids. När resultaten för metallhalt i lever jämfördes bakåt i tiden var värdena ovanligt höga 2010, och en teori var att de stora snömängderna skulle ha lett till ökad, och tillfälligt mer koncentrerad, dagvattenbelastning med högre metallhalter som följd. Metoder Vallgravsmetet genomfördes den 2 juni 2011 och delar av fångsten togs tillvara av Göteborgs Naturhistoriska museum. De arter som valdes ut för analys var samma som föregående år, det vill säga abborre, braxen, id och mört. Göran Nilson och Åsa Holmberg på naturhistoriska museet vägde och mätte fisken och tog ut vävnadsprover som skickades för analys. Metallhalt i muskel analyserades i prover från fem individer av varje art då det var möjligt, undantaget var braxen, där det bara fanns fyra individer. Analysen utfördes av ALS Scandinavia och analysmetoden var "M 4, Grundämnen i biota". Analysen för metallhalt i muskel är förändrad från 2010 till en metod som kan spåra låga halter av flera metaller. Metallhalt i levervävnad analyserades i två individer per art och där var analysmetoden "M 3, grundämnen i biota". Detta är samma analysmetod som tidigare år, men gränsen för hur små mängder av vissa av de ingående metallerna som kan spåras är i vissa fall lägre än tidigare år. 4

7 Analys av muskelvävnad utförs för att få veta metallinnehållet i den del av fisken som vanligen konsumeras, så att jämförelse kan göras med EUs gränsvärden för försäljning av livsmedel. Analys av levervävnad görs för att jämförelse ska kunna göras med tidigare mätserier, och att mätserien hålls kontinuerlig för kommande år. Metallhalt i levervävnad hos vallgravsfisk har analyserats sedan 1974, men denna specifika mätserie börjar 2005 för braxen, 2007 för abborre och id och 2008 för mört. Metallhalt i muskelvävnad hos vallgravsfisk har analyserats 2010 och Resultat De fiskar som analyserats har stora variationer i vikt. Det optimala hade varit att bara analysera fiskar på ett kilo, men i brist på fiskar i rätt storlek har vi valt att analysera de fiskar som vi kunnat samla in vid Vallgravsmetet. Detta bör dock noteras vid framtida jämförelser. Metallhalt i levervävnad Resultatet av metallhalt i muskelvävnad för några utvalda metaller illustreras i tabell 1. Ytterligare metall- och grundämneshalter i muskelvävnad presenteras i bilaga 1. Sammantaget är de flesta metallhalter minskande över perioden med undantag för 2010 års värden där alla undersökta metaller hade ökat i samtliga arter. Foto: Peter Svenson 5

8 Mört 2008 medel 2009 medel 2010 medel 2011 medel Abborre 2008 medel 2009 medel 2010 medel 2011 medel Id 2008 medel 2009 medel 2010 medel 2011 medel Braxen 2008 medel 2009 medel 2010 medel 2011 medel Cd Mindre än 1,5 (1-2) 1,5 (1-2) 6,0 (2-10) 0,02 (0,01-0,02) Cd Mindre än 2,0 (2-2) 1,5 (1-2) 5,5 (4-7) 0,1 (0,03-0,17) Cd Mindre än 1,5 (1-2) 2,0 (2-2) 3,0 (2-4) 0,04 (<0, ) Cd Mindre än 1,0 (1-1) 0,9 (0,8-1) 2,5 (2-3) 0,02 (<0,05-0,03) Hg 0,02 (0,01-0,03) 0,03 (0,02-0,04) 0,08 (0,07-0,08) 0,02 (0,01-0,02) Hg 0,10 (0,07-0,12) 0,09 (0,08-0,10) 0,39 (0,12-0,66) 0,14 (0,09-0,183) Hg 0,05 (0,04-0,05) 0,03 (0,03-0,03) 0,09 (0,09-0,09) 0,02 (<0,03-0,016) Hg 0,02 (0,02-0,03) 0,01 (0,006-0,007) 0,04 (0,04-0,05) 0,01 (0,01-0,02) Pb Mindre än 8,5 (7-10) 7,5 (7-8) 30,0 (10-50) 0,1 (<0,02-0,17) Pb Mindre än 8,0 (8-8) 8,0 (6-10) 30,0 (20-40) <0,03 (<0,02-<0,04) Pb Mindre än 7,5 (7-8) 8,5 (8-9) 15,0 (10-20) <0,08 (<0,06-<0,1) Pb Mindre än 7,0 (7-7) 5,5 (4-7) 10,0 (10-10) 0,04 (<0,03-0,04) Cu 2,6 (2-3,1) 7,7 (7,5-8,0) 85,2 (28,4-142) 11,6 (9,7-13,4) Cu 3,1 (2,4-3,8) 2,4 (2,2-2,7) 7,6 (5,9-9,2) 2,6 (2,13-2,98) Cu 27,8 (19,2-36,3) 12,9 (11,6-14,1) 61,8 (54,3-69,2) 15,5 (13,4-17,6) Cu 4,6 (2,9-6,3) 4,9 (3,7-6,1) 22,8 (17,1-28,5) 4,2 (1,2-9,5) Tabell 1: Kadmium- (Cd), kvicksilver- (Hg) och blyhalt (Pb) i levervävnad hos fisk fångad i vallgraven Halterna är mätta i mg/kg våtsubstans. Tabellen visar medelvärde samt min- och maxvärden. Kadmium och bly anges inte i exakta värden för år , utan halten av ämnet understiger det angivna värdet. 6

9 Kadmium i lever Kadmiumhalterna i lever har sjunkit för samtliga arter från 2010 års provtagning. Värdena är lägre än vid mätningarna 2008 och 2009, detta kan dock bero på att detektionsgränsen vid analys nu är lägre. Kvicksilver i lever Kvicksilverhalten i lever hos mört, id och braxen har legat relativt konstant sedan Även hos abborre har halterna varit relativt likartade de senaste åren, bortsett från en topp Bly i lever Blyhalten i lever har vid 2011 års analys sjunkit kraftigt hos samtliga undersökta arter sedan Värdena är lägre än vid mätningarna 2008 och 2009, detta kan dock bero på att detektionsgränsen vid analys nu är lägre. Övriga metaller i lever Samtliga metallhalter hos de arter vi undersökt förefaller ha minskat sedan 2010 års undersökning. Också vid jämförelse med 2008 års resultat ses en minskning för metallerna arsenik, barium, kobolt, krom, mangan, magnesium, molybden, nickel, vanadin och zink hos samtliga arter. Endast hos en art, mört, ses en relativt kraftig ökning av halterna av två metaller, koppar och järn, under perioden Metallhalt i muskelvävnad Resultaten av metallhalt i muskelvävnad för kadmium, kvicksilver och bly illustreras i tabell 2. Ytterligare metall- och grundämneshalter i muskelvävnad presenteras i bilaga 2. Cd Hg Pb Abborre medel <0,005 (<0,002-<0,005) 0,243 (0,157-0,468) <0,04 (<0,02-<0,04) Braxen medel <0,003 (<0,002-<0,003) 0,06 (0,039-0,098) <0,02 (<0,02) Id medel 0,004 (<0,002-<0,007) 0,068 (0,035-0,085) <0,06 (<0,02-<0,06) Mört medel 0,005 (<0,002-0,005) 0,07 (0,059-0,092) 0,107 (<0,02-0,107) Tabell 2: Kadmium- (Cd), kvicksilver- (Hg) och blyhalt (Pb) i muskelvävnad hos fisk fångad i vallgraven Halterna är mätta i mg/kg våtsubstans. Tabellen visar medelvärde samt min- och maxvärden. Metallhalt i muskelvävnad hos fisk fångad i vallgraven har även analyserats 2010, men eftersom vi då använde en analysmetod med lägre noggrannhet blir det inte relevant att jämföra resultaten mellan åren för de flesta metaller. 7

10 Undantag är dock kvicksilver där värdena från 2010 är i samma noggrannhet som för 2011, se nedan. Kadmium i muskel Gränsvärde för kadmium i fisk för konsumtion är 0,050 mg/kg våtvikt (Kommissionens förordning (EG) 1881/2006). Ingen av de provtagna fiskarna har en kadmiumhalt i muskelvävnaden som överstiger gränsvärdet. Kvicksilver i muskel Gränsvärde för kvicksilver i fisk för konsumtion är 0,50 mg/kg våtvikt (Kommissionens förordning (EG) 1881/2006). Ingen av de provtagna fiskarna har en kvicksilverhalt i muskelvävnaden som överstiger gränsvärdet. Vid 2010 års undersökning var det en individ av arten mört som hade en halt av kvicksilver som översteg gränsvärdet kraftigt, med en kvicksilverhalt i muskel på 1,9 mg/kg våtsubstans (Miljöförvaltningen 2011). När man jämför 2011 års analysresultat med en mätning från 2001 (Mathiason et al. 2004) som omfattade abborre, id och mört har halterna dock minskat något hos dessa tre arter. Bly i muskel Gränsvärdet för bly i fisk för konsumtion är 0,3 mg/kg våtvikt (Kommissionens förordning (EG) 1881/2006). Ingen av de provtagna fiskarna har en blyhalt i muskelvävnaden som överstiger gränsvärdet. Slutsatser Syftet med vår undersökning av metallhalter i muskelvävnad är att undersöka om fisken i vallgraven är lämplig för konsumtion. De metaller som det finns gränsvärden för konsumtion för är kadmium, kvicksilver och bly. Inget av de analyserade proverna i årets undersökning har värden som överstiger gränsvärdena. Vid 2010 års mätning var kvicksilverhalten i mört för hög i ett av proverna. Halterna kvicksilver i muskelvävnad förefaller vid årets mätningar ha gått tillbaka till en mer normal nivå. Angående fiskens ätlighet är rekommendationen fortfarande att avstå från att äta stationär fisk från vallgraven, eftersom det inte kan uteslutas att enskilda individer kan ha för höga halter av kvicksilver. Mätserien av metallhalt i levervävnad kan användas för att visa tillstånd och trender hos fisken i vallgraven. Vid 2010 års analys sågs en ökning av många av metallerna i alla arterna. Vid 2011 års analys var värdena i de flesta fall tillbaka på tidigare nivåer eller lägre. På grund av att analysen är utförd på ett litet antal fiskar, och att flera av dessa fiskar dessutom varit förhållandevis små, är det inte möjligt att dra statistiskt säkerställda slutsatser av resultaten. Det finns ingen enkel förklaring till de relativt höga metallhalter som hittades vid 2010 års undersökning. En teori var att det då varit en snörik vinter. Eftersom värdena sjunkit igen vid 2011 års undersökning, och det även då varit en snörik vinter är det tveksamt om det verkligen är förklaringen till de höga 8

11 halterna Det finns inga andra uppenbara förklaringar till ökningen; det har inte skett några förändringar i dagvattenbelastningen under de senaste åren, och inga arbeten i vattendraget som innebär att bottensedimenten rörs upp ska ha utförts under perioden. Förklaringen till variationerna bör inte heller ligga i analysmetod eftersom analysen är utförd med samma metod och på samma laboratorium båda åren. Det krävs fortsatt årlig analys för att visa om det förekommer kraftiga mellanårsvariationer. Rekommendation inför fortsatta mätningar Det krävs fortsatta mätningar för att få en säker bild av kvicksilverhalterna i muskel men också av trenden för metallhalter. Analysen bör om möjligt utökas till att omfatta minst fem individer av varje art. De undersökta individerna ska väljas ut så att de har en vikt på så nära ett kilo som möjligt. Det skulle också vara värdefullt att mäta flöden och metallhalter i vattenmassan och i bottensediment för att eventuellt kunna spåra orsaker till variationer i metallhalter i fisken. Referenser Fiskeriverket Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet. Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 2009, handling 2009 nr 164. Yttrande över motion av Carina Liljesand (KD) angående bättre möjligheter till fritidsfiske i centrum. Kommissionens förordning (EG) 1881/2006 Om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel. Mathiason, S., Persson, B., Adrian, M. och Ekstedt, E Kanalerna i Göteborg. Vatten och fiskar- en miljöbiologisk studie. Miljöförvaltningen Göteborgs Stad Metaller i vallgravsfisk, R 2011:7. 9

12

13 Bilaga 1 Rådata grundämneshalter i levervävnad Abborre ELEMENT SAMPLE GN 56 GN 57 Al mg/kg 2,44 1,27 As mg/kg 0,607 1,01 Ba mg/kg 0,0076 0,0176 Ca mg/kg Cd mg/kg 0,174 0,0336 Co mg/kg 0,14 0,0951 Cr mg/kg 0,0234 <0.03 Cu mg/kg 2,13 2,98 Fe mg/kg ,5 Hg mg/kg 0,183 0,0897 K mg/kg Mg mg/kg Mn mg/kg 1,08 1,01 Mo mg/kg 0,138 0,125 Na mg/kg Ni mg/kg <0.02 <0.04 P mg/kg Pb mg/kg <0.02 <0.04 Ti mg/kg 0,0053 <0.002 V mg/kg 0,133 0,0315 Zn mg/kg 22,1 21,6 Braxen ELEMENT SAMPLE GN 44 GN 45 GN 46 Al mg/kg 1,11 1,46 5,27 As mg/kg <0.04 <0.07 <0.08 Ba mg/kg 0,0262 0,0384 0,167 Ca mg/kg Cd mg/kg 0,0298 0,011 <0.005 Co mg/kg 0,0346 0,0229 0,025 Cr mg/kg <0.02 <0.02 <0.03 Cu mg/kg 9,5 1,22 1,9 Fe mg/kg ,8 141 Hg mg/kg 0,0221 0,009 0,0125 K mg/kg Mg mg/kg Mn mg/kg 1,22 0,679 0,923 Mo mg/kg 0,114 0,0458 0,1 Na mg/kg Ni mg/kg <0.02 <0.03 0,0617 P mg/kg Pb mg/kg 0,0305 <0.03 0,0408 Ti mg/kg 0,0275 0,0789 0,239 V mg/kg 0,0476 <0.02 0,0254 Zn mg/kg 26,3 19,2 19,7 11

14 Id ELEMENT SAMPLE GN 52 GN 53 Al mg/kg <1 <2 As mg/kg <0.1 <0.2 Ba mg/kg 0,0594 0,134 Ca mg/kg Cd mg/kg < ,039 Co mg/kg 0,0347 <0.01 Cr mg/kg <0.05 <0.09 Cu mg/kg 17,6 13,4 Fe mg/kg ,1 Hg mg/kg 0,0165 <0.03 K mg/kg Mg mg/kg Mn mg/kg 1,5 1,28 Mo mg/kg 0,319 0,183 Na mg/kg Ni mg/kg <0.06 <0.1 P mg/kg Pb mg/kg <0.06 <0.1 Ti mg/kg 0,008 <0.006 V mg/kg 0,0545 <0.06 Zn mg/kg 26,6 23,3 Mört ELEMENT SAMPLE GN 48 GN 49 Al mg/kg 68,5 0,936 As mg/kg <0.04 <0.03 Ba mg/kg 0,55 0,0253 Ca mg/kg Cd mg/kg 0,0215 0,0122 Co mg/kg 0,0417 0,0247 Cr mg/kg 0,1 0,0428 Cu mg/kg 9,75 13,4 Fe mg/kg Hg mg/kg 0,0135 0,0178 K mg/kg Mg mg/kg Mn mg/kg 1,33 0,959 Mo mg/kg 0,161 0,165 Na mg/kg Ni mg/kg 0,0409 <0.02 P mg/kg Pb mg/kg 0,168 <0.02 Ti mg/kg 3,01 0,0238 V mg/kg 0,138 0,0313 Zn mg/kg

15 Bilaga 2 Rådata grundämneshalter i muskelvävnad Abborre ELEMENT SAMPLE GN-M 56 GN-M 57 GN-M 58 GN-M 59 GN-M 60 As mg/kg 1,68 0,796 0,374 0,113 0,173 Cd mg/kg <0.003 <0.002 <0.003 <0.002 <0.005 Co mg/kg 0,0032 0,0024 0,0028 0,0051 <0.005 Cr mg/kg <0.01 0,0488 0,0396 0,0252 <0.03 Cu mg/kg 0,141 0,278 0,296 0,24 0,212 Hg mg/kg 0,468 0,157 0,227 0,174 0,188 Mn mg/kg 0,0785 0,122 0,15 0,155 0,176 Ni mg/kg <0.02 0,238 <0.02 <0.02 <0.04 Pb mg/kg <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.04 Zn mg/kg 3,88 4,31 5,85 4,43 6,71 Braxen ELEMENT SAMPLE GN-M 44 GN-M 45 GN-M 46 GN-M 47 As mg/kg 0,121 0,0683 0,0432 <0.04 Cd mg/kg <0.002 <0.002 <0.002 <0.003 Co mg/kg 0,0052 0,0048 0,0028 0,0054 Cr mg/kg 0,0982 <0.01 <0.01 0,0721 Cu mg/kg 0,246 0,572 0,264 0,237 Hg mg/kg 0,098 0,0467 0,0388 0,065 Mn mg/kg 0,156 0,131 0,158 0,261 Ni mg/kg <0.02 <0.02 <0.02 0,0363 Pb mg/kg <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Zn mg/kg 3,07 4,6 3,92 5,55 Id ELEMENT SAMPLE GN-M 52 GN-M 53 GN-M 54 GN-M 55 GN-M 61 As mg/kg <0.04 0,0954 0,0556 <0.05 <0.1 Cd mg/kg <0.002 < ,0037 0,004 <0.007 Co mg/kg < ,0043 0,0048 <0.003 <0.007 Cr mg/kg <0.01 0,033 0,0275 0,0283 <0.04 Cu mg/kg 0,231 0,275 0,452 0,252 0,264 Hg mg/kg 0,0354 0,0854 0,082 0,0732 0,0639 Mn mg/kg 0,202 0,282 0,387 0,296 0,329 Ni mg/kg <0.02 <0.02 <0.02 <0.03 <0.06 Pb mg/kg <0.02 <0.02 <0.02 <0.03 <0.06 Zn mg/kg 3,77 4,43 6,19 5,45 5,8 13

16 Mört ELEMENT SAMPLE GN-M 48 GN-M 49 GN-M 50 GN-M 51 GN-M 62 As mg/kg <0.04 0,0466 0,118 <0.04 0,199 Cd mg/kg 0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,003 Co mg/kg 0,0061 0,0042 0,0037 0,0043 <0.003 Cr mg/kg 0,0149 <0.01 <0.01 0,0143 0,0566 Cu mg/kg 1,27 0,699 0,168 0,268 0,179 Hg mg/kg 0,0588 0,0652 0,0714 0,0922 0,0855 Mn mg/kg 0,197 0,152 0,156 0,144 0,111 Ni mg/kg <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.03 Pb mg/kg <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,107 Zn mg/kg 6,8 3,86 2,89 3,55 3,74 14

17 Publikationer utgivna av Göteborgs Miljöförvaltning Rapporter (ISSN ): R 2012:1 Årsrapport 2011 R 2012:2 Utbredning och förekomst av alger på hårdbottenmiljöer i Göteborgs skärgård R 2012:3 Förekomst av TBT i sediment från småbåtshamnar och dess effekt på nätsnäckor R 2012:4 Inventering av dagaktiva fjärilar i Göteborgs kommun 2011 R 2012:5 Inventering av trollsländor i Göteborgs kommun 2011 R 2012:6 Inventering av hasselsnok (Coronella austriaca) i Göteborgs kommun 2011 R Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg R Kemikalier i möbler - tillsyn hos möbelhandel. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R Metaller i Vallgravsfisk Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning R Bottenfauna i Göteborgs kommun 2011 R Metaller i vattendrag 2011 R 2011:1 Årsrapport 2010 R 2011:2 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R 2011:3 Metaller i vattendrag 2011 R 2011:4 Inventering av hasselmus Muscardinus avellanarius i Göteborgs kommun 2010 R 2011:5 Fjärilsprojekt 2010 Fjärilar i undervisning och naturvård R 2011:6 Marin flora på hårdbotten en inventering i Göteborg 2010 R 2011:7 Metaller i vallgravsfisk R 2011:8 REACH och kunskap om kemikalier i textila varor i handeln. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2011:9 Förstudie om hårfärgningsmedel i hårvårdssalonger. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2011:10 Årsrapport Luftkvalitén i göteborgsområdet 2010 R 2011:11 Tillsyn av fastighetsägare i Bergsjön R 2011:12 Kemikalier i varor tillsyn hos sko- och möbelhandel. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R 2011:13 Kemikalier i byggvaror - tillsyn hos återförsäljare. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R 2011:14 Miljörapport En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2011:15 Kontroll av kosttillskott 2010 R 2011:16 Nyckeltal för klimatpåverkan från tallrikssvinn R 2011:17 Strategi för energieffektivisering i Göteborgs Stad till 2014 och 2020 R 2010:1 Årsrapport R 2010:2 Bottenfauna - En undersökning av limnisk bottenfauna i Göteborgs kommun 2009 R 2010:3 Metaller i vattendrag 2009 R 2010:4 Ålgräs och grundbottenfauna - tre undersökningar i Göteborg 2009 R 2010:5 Giftfritt Göteborg. Uppföljning av delprojekt och aktiviteter R 2010:6 Årsrapport Luftföroreningar Mätningar i Göteborgsområdet. R 2010:7 Budget 2010 R 2010:8 Påverkan genom dialog -en utvärdering av dialogprojektet om textilier. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2010:9 Livsmedelskontroll i förskolor R 2010:10 Miljörapport En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg R 2010:11 Fiskprojekt 2009 R 2010:12 Släng mindre mat - vinst för miljö och ekonomi. 11 stadsdelars arbete för att minska matsvinnet R 2010:13 Bilavfettning - dags att välja grönt. Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg

18

Metaller i vallgravsfisk 2012

Metaller i vallgravsfisk 2012 ISBN nr: 1401-2448 R 2013:4 Foto: Klara Eklund Metaller i vallgravsfisk 2012 Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se/miljo

Läs mer

Metaller i vallgravsfisk 2013. Miljöförvaltningen R 2014:8. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i vallgravsfisk 2013. Miljöförvaltningen R 2014:8. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2014:8 Foto: Sofia Pallander Metaller i vallgravsfisk 2013 Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-365 00 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se

Läs mer

Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria. i sex skogsbestånd i Göteborg 1994 2011. Miljöförvaltningen R 2012:7. ISBN nr: 1401-2448

Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria. i sex skogsbestånd i Göteborg 1994 2011. Miljöförvaltningen R 2012:7. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:7 Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg 1994 2011 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg

Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg ISSN 1401-243X R 2007:5 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001. För att

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2008:6 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB ISBN nr: 1401-2448 R 2012:11 Foto: Medins Biologi AB Metaller i vattendrag 2011 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, - 20 3, 4 infångades under sensommaren abborre från

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Fisk från Mälaren - bra mat Gädda, gös och abborre från 6 fjärdar i Mälaren undersöktes under 2001. Provtagningsstationen Östra Mälaren ligger i Ulvsundasjön nära de centrala

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:26 Metaller i smycken Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier SlbŸanalys Stockholms Luft- och Bulleranalys Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier 1997-5-16 Rapporten är sammanställd av Lars Burman och Christer Johansson, Stockholms luft-

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

METALLER I VATTENDRAG 2005.

METALLER I VATTENDRAG 2005. Metaller i vattendrag 2005 R 2006:3 METALLER I VATTENDRAG 2005. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborgs kommun. Undersökningen utfördes hösten 2005 av Medins Biologi AB, Alf Engdahl,

Läs mer

Förstudie lekplatsutrustning

Förstudie lekplatsutrustning Förstudie lekplatsutrustning - en inventering av utbudet av lekplatsutrustning enligt ramavtal för Göteborg Stad Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2009:12 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA

Läs mer

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05 Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket. Foto Lisa Lundstedt Metaller i insjöabborre Uppdaterad 211-12-5 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

Provtagningar utförda 2010

Provtagningar utförda 2010 Uppföljning av miljömedicinsk riskbedömning med avseende på konsumtion av analyserade vegetabilier, fisk och kräftor från Gusum Provtagningar utförda 2010 Foto Ingela Helmfrid. Vy över höjden vid nya bruket

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Kemikalier i golv. - tillsyn hos återförsäljare. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:18

Kemikalier i golv. - tillsyn hos återförsäljare. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:18 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:18 Foto: Colourbox Kemikalier i golv - tillsyn hos återförsäljare Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414

Läs mer

Inventering av hasselmus Muscardinus avellanarius i Göteborgs kommun 2010. Miljöförvaltningen R 2011:4. ISBN nr: 1401-2448

Inventering av hasselmus Muscardinus avellanarius i Göteborgs kommun 2010. Miljöförvaltningen R 2011:4. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:4 Inventering av hasselmus Muscardinus avellanarius i Göteborgs kommun 2010 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se Västerås - Insjöhamn Mälarhamnen AB - Flera småbåtshamnar 4000 båtplatser inom kommungränsen i Mälaren 3100 båtplatser kommunala 4 båttvättar

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1975L0440 SV 23.12.1991 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DREKTV av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs

Läs mer

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB RAPPORT KRAFTRINGEN ENERGI AB ÖRTOFTAVERKET Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000 Årsrapport november 2012 december 2013 Malmö 2014-03-24 Sweco Environment

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

2. Allmänt om dagvatten 2.1 Dagvattnets effekter på recipienten

2. Allmänt om dagvatten 2.1 Dagvattnets effekter på recipienten Dagvattenrapport Innehållsförteckning [Sammanfattning] [1. Inledning] [2. Allmänt om dagvatten] [2.2 Faktorer som påverkar föroreningsmängden2.1 Dagvattnets effekter på recipienten] [2.3 Dagvattnets innehåll

Läs mer

Vad innehåller klosettavloppsvatten?

Vad innehåller klosettavloppsvatten? S-E Svensson, Dept. of Biosystems and Technology Vad innehåller klosettavloppsvatten? Sven-Erik Svensson Biosystem och teknologi SLU Alnarp Nationella konferensen Avlopp och Miljö Örebro 2-21 jan 215 Föredraget

Läs mer

Nyckeltal för klimatpåverkan från tallrikssvinn. Miljöförvaltningen R 2011:16. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Cecilia Corin

Nyckeltal för klimatpåverkan från tallrikssvinn. Miljöförvaltningen R 2011:16. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Cecilia Corin ISBN nr: 1401-2448 R 2011:16 Foto: Cecilia Corin Nyckeltal för klimatpåverkan från tallrikssvinn Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Livsmedelskontroll i förskolor 2009

Livsmedelskontroll i förskolor 2009 Livsmedelskontroll i förskolor 2009 R 2010:9 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor, delprojektledare Miljö 1. Lägesrapport 2. Tekniska problem och lösningar Var ska man muddra och hur mycket? Hur hanterar man spillet vid muddring

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat. RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1 vid Hovhultsverket 2013 Uddevalla Kraft AB, Uddevalla 2013-04-12 Rapport

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Kemikalier i möbler - tillsyn hos möbelhandel. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:8

Kemikalier i möbler - tillsyn hos möbelhandel. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:8 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:8 Foto: Colourbox Kemikalier i möbler - tillsyn hos möbelhandel Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59

Läs mer

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1 Referensdata Human Grundämneshalter i blod Grundämne Referensvärde Al

Läs mer

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona Miljöförvaltningen Mätningar av tungmetaller i fallande stoft i Landskrona 2012 Victoria Karlstedt Rapport 2013:4 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Sedan 1988 har kontinuerliga luftmätningar

Läs mer

Tungmetallbestämning i gräskulturer

Tungmetallbestämning i gräskulturer 1(14) Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 2013 Hilde Herrlund Miljöinspektör Rapport 2014:1 Januari 2014 2(14) Sammanfattning I jämförelse med 2012 skedde en ökning av tungmetallhalten

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Distribution av färdigförpackad mat inom hemtjänsten. Miljöförvaltningen R 2012:14. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Mostphotos

Distribution av färdigförpackad mat inom hemtjänsten. Miljöförvaltningen R 2012:14. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Mostphotos ISBN nr: 1401-2448 R 2012:14 Foto: Mostphotos Distribution av färdigförpackad mat inom hemtjänsten Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Rönne å vattenkontroll 2009

Rönne å vattenkontroll 2009 Rönne å vattenkontroll 29 Undersökningsprogram Vattenkemi Vattenkemiskt basprogram. 32 provpunkter i vattendrag och fyra sjöar. Basprogrammet ger underlag för tillståndsbeskrivningar avseende organiska

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Varudeklaration gummiklipp, 2010-06-15

Varudeklaration gummiklipp, 2010-06-15 VARUDEKLARATION GUMMIKLIPP ANVÄNDNINGSOMRÅDE Gummiklipp har karakteristiska egenskaper som fördelaktigt kan nyttjas i olika anläggningstekniska applikationer. De mest karakteristiska egenskaperna är låg

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

Askåterföringen i Sverige och Skogsstyrelsens rekommendationer vid uttag av avverkningsrester och askåterföring

Askåterföringen i Sverige och Skogsstyrelsens rekommendationer vid uttag av avverkningsrester och askåterföring Askåterföringen i Sverige och Skogsstyrelsens rekommendationer vid uttag av avverkningsrester och askåterföring Erfarenheter och regelverk/ föreskrifter för bruk av aska, Oslo 8 juni 2011, Stefan Anderson

Läs mer

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin C B A Tillrinningsområde till magasin D Tillrinningsområde till provtagningspunkt Takbrunn respektive Rännstensbrunn Provtagningspunkter: A Rännstensbrunn B Takvattenbrunn C Bräddvattenbrunn D Grundvattenrör

Läs mer

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge

Läs mer

Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen

Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen Miljögifter i akvatisk miljö Stockholm, 5 november 2014 Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Frågeställningar Hur påverkar storstadsregionen sina

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Fullskaleförsök med dagvattenfilter, Nacka Kommun Talare: Henrik Alm, Sweco Järlasjö Inte god status idag Näringsrik, kemiskt påverkad Åtgärder i sjöar uppströms Åtgärder för urbant dagvatten 1 Försök

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

Har belastningen av metaller, PAH eller PCB i Stockholms vattendrag förändrats under perioden 1997-2002?

Har belastningen av metaller, PAH eller PCB i Stockholms vattendrag förändrats under perioden 1997-2002? Har belastningen av metaller, PAH eller PCB i Stockholms vattendrag förändrats under perioden 1997-2002? Magnus Rahmberg Christian Junestedt John Sternbeck B 1582 Maj 2004 Organisation/Organization IVL

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 211 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roland Thulin Tel: 36-1 5 E-post: roland.thulin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på övergripande paraplymål för gruppen våra ekosystemtjänster - Vi ska skydda och bevara

Läs mer

KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA

KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA Gatu- och fastighetskontoret Miljöförvaltningen Stockholm Vatten Användningen av koppar måste minska Koppar är nödvändigt för växter och djur. Alla levande celler behöver koppar

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan 1() KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, -11- Mona Stensmar Petersen, 4-4 28 mona.petersen@karlstad.se Natur och miljö Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Vi är långt ifrån måluppfyllelse

Läs mer

Hur står det till med matfisken i Norrbotten?

Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Giftigt eller nyttigt? Vad är ett miljögift? Vilka ämnen? Hur påverkas fisken? Hur påverkas vi människor? Kostråd Vad är ett miljögift? - Tas upp av organismer

Läs mer

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Anja Enell och David Bendz, SGI På säker grund för hållbar utveckling Syfte med presentationen En sammanställning av vilka metoder

Läs mer

Kustundersökningar i Blekinge och västra Hanöbukten - sammanfattning av resultat från undersökningarna 2001

Kustundersökningar i Blekinge och västra Hanöbukten - sammanfattning av resultat från undersökningarna 2001 Kustundersökningar i Blekinge och västra Hanöbukten - sammanfattning av resultat från undersökningarna 21 Under 21 genomförde Högskolan i Kalmar, SMHI och TOXICON i Landskrona den samordnade kustkontrollen

Läs mer

Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan. Uppföljning av vattenkvaliteten. Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka

Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan. Uppföljning av vattenkvaliteten. Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka sida 1 (5) Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka Uppföljning av vattenkvaliteten Uppföljningen av vattenkvaliteten koncentreras till fem punkter i Iskmo sund och Skatasund

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 073-633 83 60 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 073-633 83 60 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 213 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roger Rohdin Tel: 36-1 5 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Hantering av sopsand

Hantering av sopsand Hantering av sopsand En översyn av miljöaspekter kring hantering av sopsand. En rapport från miljöförvaltningen Kerstin Spångberg Mars 2013 Hantering av sopsand INNEHÅLL Bakgrund... 4 Miljö- och hälsopåverkan...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter; SFS 1998:944 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar

Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar Helene Ek och Karl Svanberg Länsstyrelsen Östergötland 1 Sammanfattning Tidigare studier har visat att Bråvikens sediment (dvs. bottensubstrat) innehåller

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Slamspridning på Åkermark

Slamspridning på Åkermark Slamspridning på Åkermark Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-2010 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 011-180320 Web: www.miljoinvest.se e-post: anders@miljoinvest.se Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång Utredning av behovet

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Laulukarhakanoja Valkeajoki Kivivuopionoja Laurinoja dagbrott Kuervaara dagbrott

Laulukarhakanoja Valkeajoki Kivivuopionoja Laurinoja dagbrott Kuervaara dagbrott Laulukarhakanoja Vattnet i Laulukarhakanoja innehåller mera humus och det är svagt surt. Buffertkapaciteten mot försurning är i genomsnitt god (alkalinitet 0,13 mmol/l). Under vårflödestiden sjunker buffertkapaciteten

Läs mer

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på de kvarvarande ca 30 omätta båtskroven av föreningens

Läs mer

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm RAPPORT. Antagen av Miljönämnden 2013-02-19

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm RAPPORT. Antagen av Miljönämnden 2013-02-19 RAPPORT Metaller i smycken Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Antagen av Miljönämnden 2013-02-19 Rapportnr 2/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m.

Läs mer

Varor i lågprissegmentet. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2014:4

Varor i lågprissegmentet. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2014:4 ISBN nr: 1401-2448 R 2014:4 Varor i lågprissegmentet - tillsyn över detaljhandeln Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-365

Läs mer

Miljösituationen i Västerhavet. Per Moksnes Havsmiljöinstitutet / Institutionen för Biologi och miljövetenskap Göteborgs Universitet

Miljösituationen i Västerhavet. Per Moksnes Havsmiljöinstitutet / Institutionen för Biologi och miljövetenskap Göteborgs Universitet Miljösituationen i Västerhavet Per Moksnes Havsmiljöinstitutet / Institutionen för Biologi och miljövetenskap Göteborgs Universitet Hur mår havet egentligen? Giftiga algblomningar Säldöd Bottendöd Övergödning

Läs mer