Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER Sweco Environment AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB"

Transkript

1 RAPPORT KRAFTRINGEN ENERGI AB ÖRTOFTAVERKET Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER Årsrapport november 2012 december 2013 Malmö Sweco Environment AB Malmö Förorenade områden & Kemikalier Katrin Johansson Granskad: Klas Andersson 1 (19) repo001.docx Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286 SE Malmö, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Katrin Johansson Miljökonsult Förorenade områden och Kemikalier Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

2 2 (19) RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 2 Kävlingeån 4 3 Utförda undersökningar Provtagnings- och analysomfattning Provtagningsförfarande och fältmätningsmetoder Provpunkterna Uppströms, Nedströms, Utgående, A och C Provpunkterna Boj 1 Boj Resultat Kävlingeån Kontinuerliga temperaturmätningar Temperatur, redoxpotential, ph, syre, konduktivitet och turbiditet Suspenderande ämnen, TOC, BOD7, kväve- och fosforfraktioner Metaller Olja och fenoler Vatten från Örtoftaverket Temperatur, redoxpotential, ph, syre, konduktivitet och turbiditet Suspenderande ämnen, BOD 7, TOC, kväve- och fosforfraktioner Metaller Olja och fenoler Provpunkterna A och C 17 5 Sammanfattande bedömning 18 6 Referenser 19 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Situationsplan Tabeller Resultat fältmätningar och laboratorieanalyser Diagram Kontinuerliga temperaturmätningar Kävlingeån Diagram Resultat fältmätningar Kävlingeån Diagram Resultat laboratorieanalyser Kävlingeån Diagram Resultat fältmätningar vatten från Örtoftaverket, dag- och dräneringsvatten Diagram Resultat laboratorieanalyser vatten från Örtoftaverket, dag- och dräneringsvatten Laboratorierapporter 3 (19) RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

4 1 Bakgrund På uppdrag av Kraftringen Energi AB, Örtoftaverket, utför Sweco Environment AB mätningar och provtagningar av vatten i Kävlingeån, ingående i kraftvärmeverkets kontrollprogram. Kontrollen påbörjades i oktober Sedan juni 2013 omfattas även provtagningarna av vatten som avleds från Örtoftaverket till Kävlingeån. Inför färdigställandet av Örtoftaverket, beläget vid Örtofta, föreslogs ett kontrollprogram för uppföljning av vattenkvalitet i Kävlingeån (Sweco 2011). Syftet med kontrollprogrammet var att erhålla information om Kävlingeåns årliga variationer i kemiska och fysikaliska parametrar innan Örtoftaverket togs i drift. Detta för att kunna bedöma om kommande utsläpp från verket påverkar Kävlingeån. Under maj 2013 påbörjades försöksdrift av Örtoftaverkets dammanläggning, som används för rening av dagvatten. Även renat processavloppsvatten avleds via dammanläggningen. I början av december 2013 startades kraftvärmeverket och i mitten av december togs rökgaskondenseringen i drift. Såväl vatten från dammanläggningen som renat rökgaskondensat avleds till Kävlingeån. I denna rapport redovisas resultaten från provtagningar och mätningar för perioden november 2012 december Resultat för perioden oktober 2011 oktober 2012 har tidigare redovisats (Sweco 2013). 2 Kävlingeån Kävlingeån, en av Skånes största åar, sträcker sig från Vombsjön genom flertalet samhällen, bl.a. Revingeby, Flyinge, Örtofta, Kävlinge och Löddeköpinge. Kävlingeån mynnar ut i Lommabukten norr om Bjärred, se figur 1. Kävlingeåns avrinningsområde är ca 1200 km 2 stort och täcker en stor del av mellersta Skåne (Kävlingeåns vattenvårdsförbund 2014). Större delen av avrinningsområdet utgörs av åkermark (ca 56 %) men även skog (ca 15 %) och betesmark (ca 10 %) finns utmed vattendraget. Inom avrinningsområdet bor ca personer, ca 75 % av dem bor i de större tätorterna. De tre största biflödena till Kävlingeån är Björkaån, Klingavälsån och Braån. Kävlingeån har problem med övergödning då näringspåverkan är stor. Åns ekologiska status har klassificerats som otillfredsställande medan den kemiska statusen (exklusive kvicksilver) är klassificerad som god (VISS 2014). Örtoftaverket är placerat vid Örtofta som ligger mellan Lund och Eslöv, se figur 1. Utsläpp av vatten från Örtoftaverket till Kävlingeån finns också markerad i figuren. Strax uppströms Örtoftaverkets utsläpp av vatten i Kävlingeån finns åtminstone tre andra utsläpp. De utgörs av Örtofta Sockerbruks utsläpp av kylvatten, dräneringsvatten från omgivande åkrar samt dagvatten från Örtofta by. I bilaga 1 återfinns en situationsplan med utsläppspunkterna markerade. Längre uppströms, ca 850 meter från Örtoftaverkets utsläpp, återfinns Örtofta Sockerbruks utsläpp av renat avloppsvatten. 4 (19) repo001.docx RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

5 Figur 1. Översiktskarta visande sträckning för Kävlingeåns nedre del, Högsmölla, Örtoftaverkets placering och utsläppspunkt i ån. Lantmäteriverket. Ärende nr MS2011/ Medelvattenföringen år 2013 i Kävlingeån var 8,8 m 3 /s vid Högsmölla, belägen cirka 15 kilometer nedströms Örtoftaverkets utsläppspunkt (Kävlingeåns vattenförbund 2014). Vattenföringen var lägre jämfört med föregående två år, då medelvattenföringen var 9,8 m 3 /s (år 2012) respektive 13,6 m 3 /s (år 2011). Medelvattenföringen för perioden var 11,3 m 3 /s. I figur 2 redovisas vattenföringen vid Högsmölla för perioden november 2012 december (19) repo001.docx RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

6 Medelvattenföring Högsmölla (m3/s) nov-12 dec-12 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 Dygnsvattenföring Månadsvattenföring Figur 2. Vattenföring som dygnsvärden och månadsmedelvärden i Kävlingeån vid Högsmölla, belägen ca 5 km nedströms Örtoftaverkets utsläppspunkt. 3 Utförda undersökningar 3.1 Provtagnings- och analysomfattning Vid utgången av år 2013 omfattade undersökningarna totalt tio mät- och provtagningspunkter. I bilaga 1 återfinns en karta med undersökningspunkterna markerade. Sju av punkterna är belägna i Kävlingeån och övriga tre avser olika slags avlopps- och dräneringsvatten: Uppströms Boj 1 Vatten i Kävlingeån uppströms utsläppspunkt från Örtoftaverket Nedströms Boj 2 Boj 3 Vatten i Kävlingeån nedströms utsläppspunkt från Örtoftaverket Boj 4 Boj 5 A Dagvatten från Örtofta by. Under perioden maj november 2013 även renat dag- och processavloppsvatten från Örtoftaverket 6 (19) repo001.docx RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

7 C Dräneringsvatten från jordbruksmark Utgående Renat dag- och processavloppsvatten från Örtoftaverket I det ursprungliga kontrollprogrammet (Sweco 2011) som påbörjades i oktober 2011 ingick provtagning i två punkter i Kävlingeån, belägna uppströms respektive nedströms utsläppet från Örtoftaverket. Punkten Uppströms är placerad mitt på Sockerbruksbron, ca 50 meter uppströms utsläppet. Punkt Nedströms är placerad ca 300 meter nedströms utsläppet, vid åns västra strand. Sedan oktober 2011 har provtagningarna även omfattat dagvatten från Örtofta by samt dräneringsvatten från omgivande åkrar. Båda rinner ut i Kävlingeån mellan punkterna Uppströms och Nedströms och skulle kunna påverka vattenkvaliteten i Kävlingeån. De två tillflödena benämns A och C och provtas vid högre vattenflöden eller om fältmätningar eller analysresultat från Uppströms och Nedströms visar på stora skillnader eller oförklarliga halter. Från och med januari 2012 sker analys av olja och fenoler i punkten Uppströms endast om något av dessa ämnen påvisas i punkten Nedströms. Under maj 2013 påbörjades försöksdrift av dammanläggningen, som används för dagvatten och renat processavloppsvatten från Örtoftaverket. Från och med juni 2013 sker därför provtagning på utgående vatten från dammanläggningen. Punkten benämns Utgående. Fram till november 2013 avleddes det renade dag- och processavloppsvattnet från dammanläggningen vid Örtoftaverket via punkt A. Under november 2013 leddes vattenströmmen om så att det istället rinner i en separat ledning från Örtoftaverket, se vidare bilaga 1. I början av december 2013 startades kraftvärmeverket och i mitten av december togs rökgaskondenseringen i drift, innebärande att renat rökgaskondensat avleds till Kävlingeån. Under november 2013 påbörjades därför temperaturmätningar och fältanalyser vid fem provpunkter i Kävlingeån. En av provpunkterna är belägen vid Sockerbruksbron uppströms utsläppspunkten från Örtoftaverket och övriga fyra nedströms utsläppspunkten. Mätutrustning har installerats vid bojar förankrade i åbotten och punkterna benämns Boj 1 Boj 5. Vid varje boj finns två temperaturgivare för kontinuerlig mätning, placerade ca 0,5 meter under vattenytan. Vid Boj 2 Boj 5 finns även två slangar för vattenintag 0,5 meter under vattenytan respektive 0,5 meter ovan åbotten. Slangarna leds längs botten till åns norra strand, för att underlätta fältmätningar via slangarna. Provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser vid utgången av år 2013 redovisas i tabell 1 nedan. I figur 3 redovisas en tidsaxel för provtagningen avseende perioden oktober 2011, då provtagningarna i Kävlingeån startade, till utgången av december (19) repo001.docx RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

8 Tabell 1. Mät och analysomfattning och provtagningsfrekvens i Kävlingeån (Uppströms, Nedströms, Boj 1 5), utgående vatten från dammanläggningen vid Örtoftaverket (Utgående), dagvatten från Örtofta by (A) och dräneringsvatten från jordbruksmark (C). Parameter Uppströms Nedströms A C Utgående Boj 1 Boj 2-5 Fältmätningar Temperatur: kontinuerlig mätning Var 10:e min Var 10:e min Temperatur Redoxpotential ph Syre Konduktivitet 1 gång per mån 1 gång per mån Vid behov 2 Vid behov 2 1 gång per vecka 3 Varannan vecka Varannan vecka Turbiditet 1 gång per mån 1 gång per mån Vid behov 2 Vid behov 2 1 gång per vecka 3 Varannan vecka 4 Laboratorieanalyser ph Suspenderade ämnen BOD 7 Organiskt kol (TOC) Totalkväve Ammoniumkväve Nitrit Totalfosfor 1 gång per mån 1 gång per mån 1 gång per vecka 3 Metaller 1 1 gång per mån 1 gång per mån Vid behov 2 Vid behov 2 1 gång per vecka 3 Olja (oljeindex) Vid behov 5 1 gång per mån Vid behov 2 Vid behov 2 1 gång per vecka 3 Fenoler (fenol, kresoler och 14 andra alkylfenoler) Vid behov 5 1 gång per mån Vid behov 2 Vid behov 2 1 gång per vecka 3 1 Avser aluminium, arsenik, barium, bly, järn, kadmium, kalcium, kalium, kisel, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, magnesium, mangan, molybden, natrium, nickel, strontium, tallium, vanadin och zink. 2 Provtas om fältmätningar eller senaste analysresultaten från Uppströms och Nedströms visar på stora skillnader eller oförklarliga halter av analyserade ämnen, samt vid högre vattenflöden. 3 Provtagningsfrekvens från och med mitten av november, innan dess 1 gång/månad. 4 Mätning påbörjades i november Analys utförs om något om ämnena påvisas i punkten Nedströms. 8 (19) repo001.docx RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

9 Figur 3. Tidsaxel för perioden oktober 2011, då provtagningarna i Kävlingeån startade, till utgången av december På tidsaxeln redovisas när de olika provtagningarna påbörjades, samt händelser vid Örtoftaverket av betydelse för provtagningarna. 3.2 Provtagningsförfarande och fältmätningsmetoder Provpunkterna Uppströms, Nedströms, Utgående, A och C I provpunkterna Uppströms, Nedströms och Utgående tas vattenprover cirka 0-0,5 meter under vattenytan med hjälp av en plastbägare fäst på en teleskopisk stång. Proven från Uppströms och Nedströms tas så centralt i Kävlingeåns åfåra som möjligt. I Utgående tas proven i dammen vid Örtoftaverket, ovanför ett galler i botten vilket fungerar som utlopp. Även i provpunkterna A och C tas vattenprover med hjälp av en plastbägare fäst på en teleskopisk stång. Proven tas i mynningen till rören där dag- respektive dräneringsvatten rinner ut i ån. Provtagning görs endast om vatten flödar ut från rören. I samband med provtagning mäts fältparametrarna temperatur, ph, redoxpotential, syrehalt och konduktivitet på vatten i plastbägaren. Mätning utförs med ett multiinstrument av märket Aquameter (AquaRead AM-200, probe AP-800 eller AP-2000) som har kalibrerats före användning. Prov tas i flaskor tillhandahållna från laboratoriet och förvaras i kyla för transport till laboratorium. Analyserna utförs av, som är ackrediterat för miljöanalyser av styrelsen för teknisk ackreditering (SWEDAC). 9 (19) repo001.docx RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

10 3.2.2 Provpunkterna Boj 1 Boj 5 10 (19) Provpunkterna Boj 1 Boj 5 är belägna ungefär i mitten av Kävlingeåns åfåra. Vid varje boj finns två temperaturgivare av typen Diver placerade cirka 0,5 meter under vattenytan, för loggning av temperatur var 10:e minut. Mätutrustningen töms på data ungefär var tredje månad med hjälp av båt. Vid Boj 2 Boj 5 finns förutom temperaturgivare även två slangar för vattenintag 0,5 meter under vattenytan respektive 0,5 meter ovan åbotten. Slangarna leds längs botten till åns norra strand. Via slangarna pumpas vatten med en peristaltisk pump genom en flödescell för mätning av fältparametrarna temperatur, ph, redoxpotential, syrehalt, konduktivitet och turbiditet. Mätning utförs med ett multiinstrument av märket Aquameter (AquaRead AM-200, probe AP-800 eller AP-2000) som har kalibrerats före användning. 4 Resultat Samtliga fältmätnings- och laboratorieresultat redovisas i tabellform i bilaga 2. Laboratorierapporterna återfinns i bilaga Kävlingeån Under perioden november 2012 december 2013 utfördes fältmätningar och provtagningar för laboratorieanalys i punkterna Uppströms och Nedströms en gång per månad, totalt 14 tillfällen Kontinuerliga temperaturmätningar De kontinuerliga temperaturmätningarna vid Boj 1 till Boj 5 påbörjades den 1 november Boj 1 är belägen uppströms och övriga fyra bojar nedströms utsläppspunkten från Örtoftaverket. Mätningarna för perioden 1 november 31 december 2013 redovisas i diagramformat i bilaga 3. De kontinuerliga temperaturmätningarna visar generellt på små skillnader i temperatur (<0,5ºC) mellan de fem bojarna. Temperaturen vid Boj 1 fluktuerar något mer jämfört med vid övriga bojar. Avvikelser i temperaturer uppmättes vid ett tillfälle under perioden. En snabb höjning av temperaturen uppmättes den 29 november vid Boj 1. Här steg temperaturen kl. 10:20 med ca 2,3ºC på 10 minuter. Vid nästkommande mätning, kl. 10:30 hade temperaturen åter sjunkit till samma nivå som innan. Den förhöjda temperaturen orsakades inte av utsläpp från Örtoftaverket, då Boj 1 är belägen uppströms dess utsläppspunkt. Effekter av temperaturhöjningen i ån märktes även vid de fyra andra bojarna, med 10 minuters fördröjning per boj. Störst temperaturökning uppmättes vid Boj 3 med ca 1,5ºC kl. 10:40 jämfört med föregående mätning. Vid Boj 2, 4 och 5 uppmättes en höjning om ca 0,15-0,25ºC. I tabell 2 redovisas temperaturmätningarna vid Boj 1 Boj 5 den 29 november kl. 10:00 till kl repo001.docx RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

11 Att temperaturhöjningen kunde uppmätas vid samtliga fem bojar tyder på att utjämningen av temperaturen i vattenmassan i Kävlingeån efter en tillfällig temperaturhöjning går relativt långsamt. Detta stämmer inte överens med de beräkningar som gjorts gällande temperaturutjämning i ån vid utsläpp från Örtoftaverket (Sweco 2010). Dock grundas dessa beräkningar på att tillskottet av varmare vatten sker vid botten av ån. Det är inte känt vad som orsakade den tillfälliga temperaturhöjningen den 29 november eller om det skedde ytligt eller djupare ner i ån. Tabell 2. Temperaturmätningar vid Boj 1 till Boj 5 den 29 november 2013, mellan kl.10:00 och 11:30. Värdena är beräknade medelvärden för två temperaturmätare per boj. Förhöjda värden har markerats med blått. Datum och tid Boj 1 Boj 2 Boj 3 Boj 4 Boj :00 5,07 4,84 4,83 4,76 4, :10 5,07 4,83 4,83 4,77 4, :20 7,37 4,85 4,84 4,77 4, :30 5,02 5,03 4,86 4,77 4, :40 5,01 4,87 6,31 4,77 4, :50 4,94 4,85 4,86 4,91 4, :00 4,98 4,86 4,85 4,78 5, :10 4,97 4,85 4,84 4,79 4, :20 4,92 4,85 4,86 4,80 4, :30 4,90 4,86 4,86 4,80 4, Temperatur, redoxpotential, ph, syre, konduktivitet och turbiditet Resultaten för fältanalyserna i Uppströms och Nedströms redovisas i diagramformat i bilaga 4. I tabell 3 redovisas min-, medel- och maxvärden för fältmätningarna. Resultaten från mätningarna via slangarna vid Boj 2 Boj 5 påbörjades i mitten av november 2013 och redovisas endast i bilaga (19) repo001.docx RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

12 Tabell 3. Min-, medel- och maxvärden för fältmätningar av temperatur, redoxpotential, ph, syre, konduktivitet och turbiditet i provpunkterna Uppströms och Nedströms för perioden november 2012 december Halter i mg/l. Uppströms Nedströms Min Medel Max Min Medel Max Temperatur (ºC) 0,4 10,7 21,1 0, ,0 Redoxpotential (mv) +3, , ph 6,1 7,5 8,4 6,4 7,5 8,4 Syre (mg/l) 6,2 9,9 14,6 5,1 9,2 14,2 Konduktivitet (ms/m) Turbiditet (NTU) Fältmätningarna visar generellt på liknande värden i punkterna Uppströms och Nedströms. Temperaturen varierade som förväntat med årstiderna. Skillnaden mellan punkterna var störst i september 2013, då temperaturen var 2,2 ºC högre i Uppströms än i Nedströms. Redoxpotentialen varierade mycket under perioden. I punkterna Uppströms/Nedströms var den som högst +150 mv och som lägst +3,0 mv. ph varierade under perioden mellan 6,1 och 8,4 i Uppströms/Nedströms. Medelvärdet i båda punkterna låg på ph 7,5, vilket motsvarar normalt ph-värde för sjöar och vattendrag (Kävlingeåns vattenvårdsförbund 2014). Vid ph under ca 6 finns risk för skador på bl.a. fisk. Vid höga ph-värden ökar andelen ammoniak i vattnet (från ammonium), vilket är giftigt för organismerna i vattnet. Skillnaden mellan punkterna var störst i april 2013, då ph var 0,4 enheter lägre i Uppströms än i Nedströms. Syrehalten i vattnet varierade mellan 5,1 och 14,6 mg/l, med en medelhalt om 9,9 mg/l i Uppströms respektive 9,2 mg/l i Nedströms. Syrehalten bedöms utifrån årsminimum och den lägsta uppmätta halten om 5,1 mg/l motsvarar måttligt syrerikt tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 1999). Vattnets förmåga att lösa syre minskar med ökande temperatur (Wetzel 2001). Den lägsta uppmätta syrehalten under perioden var 5,1 mg/l och uppmättes vid Nedströms i augusti Vattentemperaturen var då ca 19 ºC och syrehalten motsvarar en syremättnad på ca 55 %. Den högsta uppmätta syrehalten under perioden var 14,6 mg/l och uppmättes vid Uppströms i mars Vattentemperaturen var då 1,8 ºC, vilket ger en syremättnad på ca 100 %. repo001.docx (19) RAPPORT Konduktiviteten varierade en del i Uppströms/Nedströms under perioden. Konduktivitet är ett mått på halten lösta salter i vattnet, som kalcium, magnesium, natrium, kalium, klorid, sulfat och vätekarbonat (Kävlingeåns vattenvårdsförbund 2014). Maximalt uppmätt konduktivitet i Uppströms/Nedströms var 65 ms/m och lägst 27 ms/m, med en största skillnad om 20 ms/m mellan de båda punkterna. Medelhalterna för båda punkterna var KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

13 41 ms/m. Konduktiviteten är generellt hög i ån och påverkas bland annat av hur lättvittrad berggrunden är i avrinningsområdet, samt av tillskott av närsalter från jordbruk och avloppsvatten. Turbiditeten varierade under perioden. I punkterna Uppströms/Nedströms var den som högst 110 NTU och som lägst 0 NTU Suspenderande ämnen, TOC, BOD7, kväve- och fosforfraktioner Halterna av suspenderande ämnen, TOC, BOD 7 och kväve och fosfor i Uppströms och Nedströms åskådliggörs i diagramformat i bilaga 5. I tabell 4 redovisas min-, medel- och maxvärden. Tabell 4. Min-, medel- och maxvärden för suspenderande ämnen, TOC, BOD 7, kvävefraktioner och fosfor i provpunkterna Uppströms och Nedströms för perioden november 2012 december Halter i mg/l. Uppströms Nedströms Min Medel Max Min Medel Max Suspenderande ämnen 2,7 5,2 8,8 <2,1 5,5 8,5 BOD 7 <1,0 1,7 3,3 <1,0 1,8 4,6 TOC 5,8 7,3 8,5 5,8 7,4 9,1 Totalkväve 0,37 4,1 9,7 0,45 4,2 10 Ammoniumkväve 0,056 0,14 0,36 0,042 0,12 0,27 Nitrit <0,010 0,14 0,94 <0,010 0,14 1,0 Totalfosfor 0,020 0,052 0,069 0,026 0,052 0,075 Skillnaden i halter är generellt liten mellan punkterna Uppströms och Nedströms. De variationer som förekommer mellan punkterna uppvisar inget särskilt mönster, det vill säga att högre halter inte har uppmätts oftare i en av punkterna jämfört med i den andra. Suspenderande ämnen är ett mått på halten organiska och oorganiska partiklar som är uppslammade i vattnet och ökar vanligtvis med ökande vattenföring. Biokemisk syreförbrukning (BOD 7 ) anger mängden syre (löst i vatten) som förbrukas vid biologisk nedbrytning under 7 dygn. De uppmätta halterna av suspenderande ämnen och BOD 7 stämmer väl överens med mätningarna som utförts av Kävlingeåns vattenförbund under Totalt organiskt kol (TOC) är ett mått på halten syreförbrukande ämnen i vattnet. De uppmätta halterna bedöms som låga till måttligt höga enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Naturvårdsverket1999). Totalkväve utgörs dels av löst och bundet organiskt kväve och dels av oorganiskt kväve (Wetzel 2001). Det oorganiska kvävet förekommer som nitrat (NO 3 - ), nitrit (NO 2 - ) och ammonium (NH 4 + ). Halten nitrit är generellt låg i naturliga sötvatten, men kan öka i sjöar 13 (19) repo001.docx RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

14 och vattendrag med stor föroreningsbelastning av organiskt material och vid syrebrist i vattnet. Även halterna av ammoniumkväve är vanligtvis låga i naturliga sötvatten. Högre halter ammonium kan orsakas av utsläpp av avloppsvatten eller gödselpåverkan (Kävlingeåns vattenförbund 2014) samt vid syrebrist i vattnet. Vid högre ph-nivåer och temperatur i kombination med högre ammoniumhalter övergår en del av ammoniumet till ammoniak, som är giftigt för vattenlevande organismer. Vid nedbrytning av ammoniumkväve förbrukas stora mängder syre, vilket kan leda till syrebrist i vattnet. Totalfosfor utgörs av fosfor bundet i eller adsorberat till organiskt och oorganiskt material och av ortofosfat (PO 4 3- ) (Wetzel 2001). Ofta är mer än 90 procent av fosforn i vattenfasen bundet eller adsorberat och därmed inte tillgängligt för växtupptag. Fosfor är vanligen det begränsande näringsämnet i sjöar och vattendrag och höga halter av fosfor leder till övergödning. De uppmätta halterna av totalkväve och totalfosfor stämmer väl överens med mätningarna som utförts av Kävlingeåns vattenförbund under Både kväve- och fosforhalterna bedöms som mycket höga. Halterna av nitrit i ån är förhöjda. Halten i naturliga vatten är generellt cirka <0,03 mg/l (Wetzel 2001). I oktober 2013 uppmättes höga nitrithalter om ca 1 mg/l i både Uppströms och Nedströms Metaller Halterna av metaller i Uppströms och Nedströms redovisas i diagramformat i bilaga 5. I tabell 5 redovisas min-, medel- och maxvärden, samt generella bakgrundshalter för större vattendrag i södra Sverige (Naturvårdsverket 1999). Tabell 5. Min-, medel- och maxvärden för metallhalter i provpunkterna Uppströms och Nedströms för perioden november 2012 december 2013, samt bakgrundshalter för större vattendrag i södra Sverige (Naturvårdsverket 1999). Halter i µg/l. Uppströms Nedströms Bakgrundshalt Min Medel Max Min Medel Max Arsenik 0,72 1,2 2,0 0,69 1,2 2,0 0,4 Bly 0,083 0,21 0,33 0,077 0,22 0,42 0,32 Kadmium 0,0046 0,014 0,035 0,0049 0,015 0,031 0,014 Kobolt 0,079 0,20 0,45 0,073 0,22 0,56 0,13 Koppar 0,83 1,2 1,8 0,55 1,1 1,7 1,3 Krom 0,075 0,19 0,33 0,047 0,21 0,50 0,4 Kvicksilver <0,002 <0,002 0,0025 <0,002 <0,002 0,0027 0,004 Nickel 0,71 1,1 1,8 0,73 1,2 1,8 1,0 Vanadin 0,45 0,71 0,84 0,45 0,72 0,90 0,4 Zink 0,74 2,2 4,6 0,76 2,2 4,5 4,3 14 (19) repo001.docx RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

15 Skillnaden i metallhalter mellan punkterna Uppströms och Nedströms är generellt liten. Variationerna i halter mellan punkterna uppvisar inget mönster och högre halter i en av punkterna förekommer inte oftare än i den andra. Medelhalterna i Kävlingeån överskrider bakgrundshalterna för större vattendrag i södra Sverige gällande arsenik, kadmium, kobolt, nickel och vanadin, medan de underskrids för bly, koppar, krom, kvicksilver och zink. Kvicksilver har under perioden endast detekterats i halter över laboratoriets rapporteringsgräns (<0,002 µg/l) i tre av proven från Uppströms och i ett av proven från Nedströms. Tallium har inte detekteras i något av proven Olja och fenoler Låga halter av olja (ca 15 µg/l) detekterades i proven från punkten Nedströms i januari och september De kompletterande analyserna av sparade prov från Uppströms påvisade ingen olja. Fenoler har inte detekteras i något av proven från Nedströms och har således inte analyserats i punkten Uppströms. 4.2 Vatten från Örtoftaverket Fältmätningar och provtagningar för laboratorieanalys i punkten Utgående utfördes en gång per månad med start i juni 2013 och från och med mitten av november varje vecka, totalt vid 11 tillfällen Temperatur, redoxpotential, ph, syre, konduktivitet och turbiditet Resultaten för fältanalyserna i Utgående redovisas i diagramformat i bilaga 6. I tabell 6 redovisas min-, medel- och maxvärden för fältmätningarna. Tabell 6. Min-, medel- och maxvärden för fältmätningar av temperatur, redoxpotential, ph, syre och konduktivitet i provpunkten Utgående för perioden juni december Utgående Min Medel Max Temperatur (ºC) 4,8 11,7 25,2 Redoxpotential (mv) +3, ph 6,2 7,2 8,0 Syre (mg/l) 2,7 7,4 11,1 Konduktivitet (ms/m) Turbiditet (NTU) Värdena för temperatur, ph och syrehalt i punkten Utgående visar inte på några större avvikelser från Kävlingeåns värden. Redoxpotential, konduktivitet och turbiditet visar på större skillnader jämfört med i ån och varierar även kraftigt mellan mättillfällena. 15 (19) repo001.docx RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

16 4.2.2 Suspenderande ämnen, BOD 7, TOC, kväve- och fosforfraktioner Halterna av suspenderande ämnen, TOC, BOD 7 och kväve och fosfor i Utgående redovisas i diagramformat i bilaga 7. I tabell 7 redovisas min-, medel- och maxvärden. Tabell 7. Min-, medel- och maxvärden för suspenderande ämnen, TOC, BOD 7 samt kväve- och fosforfraktioner i provpunkten Utgående för perioden juni december Halter i mg/l. Utgående Min Medel Max Suspenderande ämnen 2, BOD 7 <1, TOC 4, Totalkväve <0,10 1,3 3,3 Ammoniumkväve <0,040 0,68 2,1 Nitrit <0,010 0,041 0,13 Totalfosfor <0,010 0,078 0,38 Halterna skiljer sig generellt ganska mycket från halterna i Kävlingeån. Suspenderande ämnen och BOD 7 är ofta högre än i ån, medan halterna av totalkväve är lägre. Övriga parametrar är varierande högre och lägre än i ån Metaller Halterna av metaller i Utgående redovisas i diagramformat i bilaga 7. I tabell 8 redovisas min-, medel- och maxvärden, samt begränsningsvärden för vatten som släpps till Kävlingeån från Örtoftaverket (Miljödomstolen 2011). 16 (19) repo001.docx RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

17 Tabell 8. Min-, medel- och maxvärden för metallhalter i provpunkten Utgående för perioden juni december 2013, samt begränsningsvärden för vatten som släpps till Kävlingeån från Örtoftaverket. Halter i µg/l. Utgående Min Medel Max Begränsningsvärde Arsenik 0,34 0,74 1,3 150 Bly 0,14 1,2 3,9 200 Kadmium 0,25 0,67 2,1 50 Koppar 1,0 2,8 5,4 500 Krom 0,14 0,78 2,4 500 Kvicksilver <0,0020 0,0021 0, Nickel 3, Tallium <0,010 0,042 0,10 50 Zink Metallhalterna i utgående vatten från Örtoftaverket är generellt högre än halterna i ån. De underskrider dock begränsningsvärdena med mycket god mariginal Olja och fenoler I tabell 9 redovisas min-, medel- och maxvärden för uppmätta halter av olja och fenoler i provpunkten Utgående, samt begränsningsvärden för vatten som släpps till Kävlingeån från Örtoftaverket (Miljödomstolen 2011). Tabell 9. Min-, medel- och maxvärden för olja och fenoler i provpunkten Utgående för perioden juni december 2013, samt begränsningsvärden för vatten som släpps till Kävlingeån från Örtoftaverket. Halter i µg/l. Utgående Min Medel Max Begränsningsvärde Oljeindex < Fenoler 0,22 1,7 8,4 100 Såväl olja som fenoler i utgående vatten från Örtoftaverket underskrider begränsningsvärdena med mycket god mariginal. 4.3 Provpunkterna A och C I punkterna A (dagvatten från Örtofta by) och C (dräneringsvatten från jordbruksmark) gjordes mätningar vid tre tillfällen under perioden, i april, oktober och november Resultaten redovisas i diagramformat i bilaga 7. Värdena för temperatur, redoxpotential, ph och syrehalt i punkterna A och C visar inte på några större avvikelser från Kävlingeåns värden. Konduktivitet i punkten A visar på större 17 (19) repo001.docx RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

18 skillnader jämfört med i ån och varierar kraftigt över året, medan konduktiviteten i punkt C visar på små skillnader i jämförelse med åns värden. Metallhalterna i provpunkt A är generellt högre än halterna i Kävlingeån och liknar halterna i utgående vatten från Örtoftaverket. Halterna i provpunkt C avviker däremot inte nämnvärt från halterna i ån. De högre metallhalterna i A är förväntade, då det utgörs av dagvatten från Örtofta by samt utgående vatten för verket, som avleddes via samma ledning som dagvattnet fram till november Sammanfattande bedömning Provtagning i Kävlingeån har utförts sedan oktober Vid föregående årsrapportering, som innefattade provtagningar till och med oktober 2012, konstaderades att skillnaden i ån var liten mellan provpunkterna uppströms respektive nedströms utsläppspunkten för Örtoftaverket (Sweco 2013). De nu rapporterade undersökningarna visar på samma förhållande. Skillnaden mellan punkterna i ån är fortfarande små och de variationer som uppmätts mellan punkterna uppvisar inget särskilt mönster, det vill säga att högre halter inte har uppmätts oftare i den ena eller andra punkten. Provtagningarna av utgående vatten från Örtoftaverket visar att halterna av metaller, olja och fenoler klarar begränsningsvärdena för anläggningen med mycket god mariginal. Metallhalterna vattnet är generellt högre än i ån, men någon påverkan på Kävlingeån går inte att se. Detta beror sannolikt på att mängden vatten från Örtoftaverket varit liten i förhållande till den totala vattengenomströmningen i ån. Vatten från dammanläggningen för renat dag- och processavloppsvatten har släpps till ån sedan maj 2013, då försöksdrift av dammarna påbörjades. I början av december startades kraftvärmeverket och i mitten av december togs rökgaskondenseringen i drift. Temperaturen på utgående vatten från Örtoftaverket får som högst vara 45 ºC enligt anläggningens villkor (Miljödomstolen 2011). Detta gäller rökgaskondensatet s, medan vattnet från dammanläggningen håller ungefär samma temperatur som Kävlingeån. De kontinuerliga temperaturmätningarna i ån uppströms och nedströms utsläppspunkten visar på små skillnader i temperatur (<0,5ºC). Utvärderingsperioden är dock kort, då rökgaskondensat började avledas till Kävlingeån i mitten av december (19) repo001.docx RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

19 6 Referenser Kävlingeåns Vattenvårdsförbund 2014: Kävlingeån Årsrapport. Rapport tryckt Utförare: ALcontrol AB. Hemsida: Lunds Energikoncernen 2013: Handlings- och uppföljningsprogram för Örtoftaverket avseende uppskjutna frågor i tillståndet. Daterad Miljödomstolen 2011: Växjö tingsrätt, Miljödomstolen. Ansökan om tillstånd till anläggande och drift av ett kraftvärmeverk på fastigheten Eslöv Örtofta 21:1 i Eslövs kommun, Skåne län. Deldom meddelad Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB Naturvårdsverket 1999: Bedömningsgrunder för miljökvalitet Sjöar och vattendrag. Rapport Naturvårdsverket, Stockholm. SMHI 2014: SMHI Vattenwebb. Hemsida: Information inhämtad i mars Sweco 2010: Eslöv Lund Kraftvärme AB. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljökonsekvensbeskrivning för ett kraftvärmeverk i Örtofta, Eslövs kommun. Bilaga 9 - Temperaturhöjning i Kävlingeån. Sweco Environment AB, Malmö. Sweco 2011: Eslöv Lund Kraftvärme AB. Kontrollprogram Vattenprovtagning i Kävlingeån före driftstart av kraftvärmeverket. PM. Uppdragsnummer: Daterad Sweco Environment AB, Malmö. Sweco 2013: Örtoftaverket: Vattenkvalité i Kävlingeån: Årsrapport Månatliga provtagningar i Kävlingeån okt 2011 okt Uppdragsnummer: Daterad Sweco Environment AB, Malmö. VISS 2014: VattenInformationsSystem Sverige. Hemsida: Information inhämtad i mars Wetzel, Robert, G. 2001: Limnology: Lake and River Ecosystems. Third edition. Academic Press, San Diego/London. 19 (19) repo001.docx RAPPORT KONTROLLPROGRAM AVSEENDE VATTENKVALITET I KÄVLINGEÅN M.M. JK p:\1228\ _mkb kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 original\kontrollprogram\årsrapport nov2012-dec2013\ra_årsrapport.docx

20 16:1 16:2 15:63 15:49 15:48 Utgående Provtagningspunkter Vatten i Kävlingeån Vatten i Kävlingeån, vid bojar Ledning för renat rökgaskondensat, processavlopps- och dagvatten Dag-/dräneringsvatten Renat dagvatten och processavloppsvatten i damm P:\1228\ _MKB kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\15 Arbetsmtrl_ritn\Rit\Rapport_Vattenkontroll_Bilaga1_ wor Boj 5 Boj Boj 3 Nedströms 500 meter Boj 2 A C Uppströms UPPDRAG NR RITAD AV GRANSKAD K.Johansson DATUM Malmö, Kraftringen Energi AB Sweco Environment AB Hans Michelsensgatan 2 Box 286, Malmö Tel Fax UPPDRAGSLEDARE Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. Årsrapport november december 2013 SKALA NUMMER BET 1:6000 (A4) K.Andersson BILAGA 1 K.Andersson

21 Örtoftaverket Vattenkvalitet i Kävlingeån: Årsrapport november december 2013 Resultat fältmätningar och laboratorieanalyser BILAGA 2 Temperatur Redoxpotential ph Syre Konduktivitet Turbiditet Temperatur Redoxpotential ph Syre Konduktivitet Turbiditet C mv mg/l ms/m NTU C mv mg/l ms/m NTU Uppströms Boj 2 övre ,2 45 7,8 10, ,0 73 7,3 8, ,8 27 7,3 12, ,2 68 7,0 9, ,4 9,0 7,1 11, ,9 48 7,6 10, , ,4 12,8 31 e.a. Boj 2 undre ,8 3,0 8,3 14,6 42 e.a ,7 89 7,2 7, , ,4 9, ,2 32 7,1 10, ,5 78 7,7 8, ,9 17 7,5 10, ,1 23 7,5 9, Boj 3 övre ,8 40 7,8 10, ,7 29 7,6 6, , ,4 6,2 47 e.a ,2 48 7,4 10, ,9 13 6,5 7, ,3 15 7,6 9, ,3 34 6,1 7, Boj 3 undre ,6 92 7,7 8, ,6 42 7,6 9, ,4 37 7,5 11, ,3 37 7,5 10, Min 0,4 3,0 6,1 6, ,2 26 7,7 10, Medel 10,7 57 7,5 9, Boj 4 övre Max 21, ,4 14, ,6 22 7,7 10, Nedströms ,2 75 7,6 10, ,3 44 7,5 9, ,3 35 7,7 9, ,1 23 7,4 12, Boj 4 undre ,4 32 7,4 11, ,7 36 7,9 10, , ,4 13,2 29 e.a ,2 57 7,5 10, ,2 3,0 8,0 14,2 41 e.a ,1 54 7,8 10, , ,8 6, Boj 5 övre ,8 83 7,5 8, ,6 11 7,9 8, ,2 20 7,6 8, ,1 76 7,6 9, ,0 40 7,8 9, ,1 43 7,8 9, , ,2 5,1 45 e.a. Boj 5 undre ,7 0,7 6,5 6, ,2 36 7,9 7, ,2 11 6,4 6, ,1 46 7,5 9, ,6 34 7,7 7, ,0 8,5 7,7 9, ,3 59 7,8 9, Min 0,4 0,7 6,4 5, Medel 10,0 51 7,5 9, Max 20, ,4 14, Utgående ,2 26 7,3 11, ,8 7,0 7,9 9, ,2 72 7,4 9,5 43 e.a ,7 10 6,5 6, ,8 34 6,2 9, ,0 3,2 8,0 4, , ,0 7,7 56 e.a , ,8 8, , ,1 9, ,6 7,6 7,3 3, ,3 10 7,1 2,7 97 e.a. Min 4,8 3,2 6,2 2, Medel 11,7 62 7,2 7, Max 25, ,0 11, A , ,7 6, ,4 58 5,8 10, ,2 62 7,0 7, C , ,4 9, ,8 13 6,4 9, ,9 56 7,8 9, e.a. - ej analyserad 1 (4) P:\1228\ _MKB kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 Original\Kontrollprogram\Årsrapport nov2012-dec2013\bilaga_tabell_analyser_nov2012-dec2013

22 Örtoftaverket Vattenkvalitet i Kävlingeån: Årsrapport november december 2013 Resultat fältmätningar och laboratorieanalyser BILAGA 2 Laboratoriets rapportersgräns har använts vid beräkning av medelvärden, i de fall där halterna underskrider rapporteringsgränsen. ph Suspenderad Ammoniumkväve BOD 7 TOC Totalkväve substans Nitritkväve Totalfosfor mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Uppströms ,9 <5,0 <1,0 6,2 3,3 0,094 0,080 0, ,8 6,7 <1,0 5,8 5,5 0,28 0,071 0, ,8 6,8 1,1 8,5 4,6 0,23 0,070 0, ,0 5,5 <1,0 7,0 4,9 0,085 0,10 0, ,0 7,3 1,9 6,7 4,7 0,14 0,070 0, ,2 2,9 1,6 7,8 2,9 0,10 0,046 0, ,9 8,8 3,3 8,3 1,1 0,12 0,050 0, ,0 4,5 <1,0 6,5 1,8 0,36 0,13 0, ,1 7,9 2,9 7,4 0,37 0,056 <0,01 0, ,7 2,9 <1,0 7,2 1,2 0,10 0,070 0, ,7 3,1 <1,0 8,3 2,0 0,10 0,060 0, ,8 4,2 2,9 7,7 5,9 0,10 0,94 0, ,8 4,7 1,9 8,0 9,7 0,081 0,15 0, ,0 2,7 2,0 7,2 9,7 0,17 0,11 0,042 Min 7,7 2,7 <1,0 5,8 0,37 0,056 <0,01 0,020 Medel 7,9 5,2 1,7 7,3 4,1 0,14 0,14 0,052 Max 8,2 8,8 3,3 8,5 9,7 0,36 0,94 0,069 Nedströms ,9 <5,0 <1,0 6,2 3,4 0,092 0,080 0, ,8 7,8 <1,0 5,8 5,6 0,27 0,072 0, ,7 6,3 1,4 9,1 4,8 0,23 0,070 0, ,0 5,3 <1,0 6,9 4,8 0,086 0,10 0, ,1 6,8 2,6 6,9 4,9 0,13 0,060 0, ,2 3,9 1,5 7,9 2,7 0,11 0,046 0, ,9 7,8 3,2 8,1 1,3 0,15 0,050 0, ,1 4,5 <1,0 6,3 1,7 0,17 0,13 0, ,1 8,5 3,2 7,4 0,45 0,060 <0,01 0, ,7 3,4 <1,0 6,9 1,4 0,10 0,070 0, ,7 <2,1 <1,0 8,1 2,0 0,060 0,060 0, ,8 5,9 1,7 8,0 5,8 0,042 1,0 0, ,8 6,8 4,6 7,9 9,7 0,074 0,14 0, ,0 2,5 1,4 7,3 10 0,16 0,11 0,044 Min 7,7 <2,1 <1,0 5,8 0,45 0,042 <0,01 0,026 Medel 7,9 5,5 1,8 7,4 4,2 0,12 0,14 0,052 Max 8,2 8,5 4,6 9,1 10 0,27 1,0 0,075 Utgående ,9 9,4 <1,0 4,4 0,66 0,068 0,020 0, ,0 <2,1 1,6 4,7 <0,10 <0,040 <0,01 <0, ,3 22 5,2 9,9 0,32 <0,040 0,010 0, ,6 <2,1 <1,0 5,2 0,29 0,044 <0,01 <0, , ,66 <0,040 <0,01 0, ,7 15 5,1 7,3 3,0 2,1 0,13 0, ,6 <2,9 2,5 7,3 3,3 2,1 0,11 0, ,9 3,7 5,0 5,7 2,1 1,6 0,090 0, e.a.* e.a.* e.a.* 36 1,5 0,83 e.a.* 0, ,2 9, ,73 <0,040 <0,01 0, , ,4 1,7 0,52 <0,01 0,040 Min 7,0 <2,1 <1,0 4,4 <0,10 <0,040 <0,01 <0,010 Medel 7, ,3 0,68 0,041 0,078 Max 8, ,3 2,1 0,13 0,38 e.a. - ej analyserad *Avbokad p.g.a tidskänslig analys. Leverans av prov till laboratoret försenades av paketleverantören och stod hos leverantören över helgen. 2 (4) P:\1228\ _MKB kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 Original\Kontrollprogram\Årsrapport nov2012-dec2013\bilaga_tabell_analyser_nov2012-dec2013

23 Örtoftaverket Vattenkvalitet i Kävlingeån: Årsrapport november december 2013 Resultat fältmätningar och laboratorieanalyser BILAGA 2 Laboratoriets rapportersgräns har använts vid beräkning av medelvärden, i de fall där halterna underskrider rapporteringsgränsen. Ca Fe K Mg Na Si Al As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni P Pb Sr Zn V Tl mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l Uppströms ,22 9,1 6,9 15 4,6 42 1, ,0079 0,19 0,28 1,2 <0, ,9 1,1 86 0, ,7 0,64 <0, ,37 6,1 6,6 18 5, , ,017 0,22 0,33 1,2 <0, ,6 1,3 76 0, ,5 0,84 <0, ,31 5,0 6,0 13 5,5 67 0, ,017 0,25 0,14 0,96 <0, ,8 1,1 55 0, ,2 0,68 <0, ,30 3,8 5,8 12 4, , ,017 0,17 0,30 1,8 0, ,7 1,2 61 0, ,8 0,66 <0, ,55 4,1 6,0 13 4,7 59 0, ,014 0,20 0,25 1,0 <0, ,9 1,1 43 0, ,5 0,71 <0, ,67 3,2 5,7 15 3,1 22 1, ,010 0,19 0,14 1,1 <0, ,2 1,1 36 0, ,2 0,68 <0, ,49 3,2 5,7 16 1,3 16 1, ,007 0,19 0,075 1,3 0, ,3 0, , ,6 0,79 <0, ,34 3,3 5,8 15 2,5 22 1,5 98 0,012 0,14 0,17 1,1 <0, ,2 1,0 47 0, ,9 0,80 <0, ,29 3,2 5,8 15 2,6 22 1,9 93 0,011 0,13 0,13 1,1 0, ,3 1,1 49 0, ,3 0,84 <0, ,33 3,8 6,4 21 5,2 13 2, ,035 0,12 0,11 0,83 <0, ,5 0, , ,6 0,75 <0, ,36 3,8 5,5 22 4,2 9,1 1,3 97 0,0046 0,079 0,085 0,86 <0, ,5 0, , ,74 0,45 <0, , ,4 25 4,5 38 1,1 98 0,011 0,45 0,17 1,4 <0, ,2 1,8 83 0, ,5 0,64 <0, ,36 5,9 5,5 15 5, , ,019 0,24 0,30 1,6 <0, ,9 1,4 62 0, ,4 0,79 <0, ,36 5,3 5,8 16 5,1 73 0, ,017 0,21 0,23 1,4 <0, ,7 1,2 53 0, ,3 0,68 <0,01 Min 57 0,22 3,2 5,5 12 1,3 9,1 0, ,0046 0,079 0,075 0,83 <0, ,6 0, , ,74 0,45 <0,01 Medel 76 0,38 5,6 6,1 16 4,1 58 1,2 98 0,014 0,20 0,19 1,2 0, ,0 1,1 59 0, ,1 0,71 <0,01 Max 87 0,7 18 8,4 25 5, , ,035 0,45 0,33 1,8 0, ,5 1,8 86 0, ,6 0,84 <0,01 Nedströms ,21 8,7 6,9 15 4,5 44 1, ,011 0,20 0,50 1,6 <0, ,9 1,3 88 0, ,9 0,64 <0, ,39 6,2 6,5 18 5, , ,031 0,43 0,33 1,2 <0, ,6 1,4 81 0, ,1 0,90 <0, ,28 4,9 6,1 13 5,7 62 0, ,019 0,22 0,15 0,90 <0, ,7 1,1 53 0, ,7 0,63 <0, ,30 4,0 6,1 12 4, , ,014 0,17 0,24 1,4 <0, ,5 1,3 61 0, ,6 0,64 <0, ,58 4,4 6,4 14 5,0 56 0, ,014 0,21 0,21 1,0 <0, ,9 1,1 45 0, ,4 0,72 <0, ,63 3,0 5,4 14 2,9 23 1, ,012 0,18 0,16 0,96 <0, ,1 1, , ,3 0,67 <0, ,51 3,4 5,8 17 1,3 17 1, ,0069 0,22 0,12 0,93 <0, ,4 1,0 52 0, ,4 0,84 <0, ,33 3,3 5,8 15 2,6 17 1,6 97 0,012 0,13 0,10 0,93 <0, ,2 1,0 48 0, ,3 0,76 <0, ,31 3,2 5,8 16 2,7 28 2,0 95 0,011 0,14 0,091 0,76 0, ,3 0, , ,5 0,76 <0, ,31 3,7 6,4 21 5,1 20 2, ,019 0,14 0,11 0,77 <0, ,4 0, , ,5 0,78 <0, ,27 3,6 5,6 19 4,2 7,9 1,1 97 0,0049 0,073 0,05 0,55 <0, ,7 0, , ,76 0,45 <0, , ,8 26 4,5 66 1,2 99 0,019 0,56 0,23 1,1 <0, ,2 1,8 96 0, ,3 0,76 <0, ,39 5,8 5,5 15 5, , ,020 0,23 0,38 1,7 <0, ,8 1,5 63 0, ,6 0,89 <0, ,35 5,4 5,9 16 5,2 72 0, ,018 0,19 0,19 1,3 <0, ,6 1,3 50 0, ,1 0,58 <0,01 Min 58 0,21 3,0 5,4 12 1,3 7,9 0, ,0049 0,073 0,047 0,55 <0, ,5 0, , ,76 0,45 <0,01 Medel 76 0,37 5,7 6,2 16 4,2 68 1,2 99 0,015 0,22 0,21 1,1 0, ,0 1,2 61 0, ,2 0,72 <0,01 Max 85 0, ,8 26 5, , ,031 0,56 0,50 1,7 0, ,7 1,8 96 0, ,5 0,90 <0,01 Utgående , , , ,1 14 0,65 3,1 <0, , , ,96 0, , , , ,50 0,53 0,14 2,2 <0,002 4,5 3,6 3,6 6,7 0, ,07 0, ,70 9,0 6,2 7,8 1, , ,2 8,2 1,2 4,3 <0, , , ,9 0, ,04 9,3 7,3 8,2 1,9 46 0, ,35 0,85 0,15 1,0 <0, ,8 5,1 8,3 0, ,27 0, ,71 8,6 3,0 18 1, , ,47 5,2 1,12 3,0 0, ,4 6, , ,8 0, ,78 6,6 4,2 36 2, , ,60 6,6 2,4 5,4 <0, , , ,91 <0, ,37 6,1 4,7 89 3, ,1 36 0,39 6,7 0,61 2,1 <0, ,1 9,6 20 0, ,49 0, ,55 5,4 3,7 88 3, , ,25 5,6 0,40 2,0 <0, ,1 7,3 17 0, ,41 <0, ,41 5,9 4, ,6 150 <1 38 0,32 6,8 0,37 2,5 <0, , , ,47 0, ,0 9,4 5,0 96 3, ,3 46 0, ,83 3,0 <0, , , ,80 0, ,5 7,6 5,6 97 4, , , ,72 1,9 <0, , , ,48 0,014 Min 30 0,015 5,4 3,0 7,8 0, , ,25 0,53 0,14 1,0 <0,002 4,5 1,4 3,6 6,7 0, ,072 0,010 Medel 77 0,57 9,0 6,3 54 2, , ,67 8,4 0,78 2,8 0, , , ,78 0,042 Max 160 1, , ,3 50 2,1 23 2,4 5,4 0, , , ,9 0,10 A ,34 4, , ,2 45 0,30 3,1 1,2 35 0, ,1 4,0 89 1, ,2 e.a ,65 8,7 3,0 18 1, , ,41 4,8 0,96 3,0 0, ,2 5, , ,6 e.a ,84 7,3 7,5 34 3, ,4 46 0,50 5,9 1,5 4,3 <0, ,9 9,5 49 1, ,84 e.a. C ,25 6, ,4 54 0, ,018 0,19 0,17 1,8 <0, ,1 1, , ,2 0,64 e.a ,34 5,8 9,3 36 3, ,1 66 0,030 0,28 0,31 1,6 <0, ,1 1, , ,0 1,1 e.a ,15 1,6 5,0 14 4, , ,018 0,15 0,29 2,3 0, ,49 1, , ,2 0,74 e.a. e.a. - ej analyserad 3 (4) P:\1228\ _MKB kraftvärmeverk_elkv\500_arbeten_efter_dom_i_\19 Original\Kontrollprogram\Årsrapport nov2012-dec2013\bilaga_tabell_analyser_nov2012-dec2013

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Bakgrundsrapport Rapport 2006:3 Omslagsfoto: Jeanette Wadman Rapport 2006:3 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Utloppsbäcken från Hulta Golfklubb. Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-03-25 Mats Medin Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

Rönne å vattenkontroll 2009

Rönne å vattenkontroll 2009 Rönne å vattenkontroll 29 Undersökningsprogram Vattenkemi Vattenkemiskt basprogram. 32 provpunkter i vattendrag och fyra sjöar. Basprogrammet ger underlag för tillståndsbeskrivningar avseende organiska

Läs mer

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006 Ackrediteringens omfattning AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

Haganäs Bostadsområde PM Miljö

Haganäs Bostadsområde PM Miljö Älmhults kommun Haganäs Bostadsområde PM Miljö Göteborg 2013-10-07 Haganäs Bostadsområde PM Miljö Datum 2013-10-07 Uppdragsnummer 1320002808 Utgåva/Status Katarina Wallinder Anna Fälth/Louise Larborn Katarina

Läs mer

Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån

Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån Vattenföring Vattenföringen vid provtagningstillfällena har beräknats genom att tvärsnittsarean och flödeshastigheten bestämts

Läs mer

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001

Läs mer

Provtagningar i Igelbäcken 2006

Provtagningar i Igelbäcken 2006 Provtagningar i Igelbäcken 6 Christer Lännergren/LU Stockholm Vatten Telefon 8 5 5 christer.lannergren@stockholmvatten.se 7-5-7 Provtagningar i Igelbäcken 6 Igelbäcken rinner från Säbysjön till Edsviken.

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1975L0440 SV 23.12.1991 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DREKTV av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 211 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roland Thulin Tel: 36-1 5 E-post: roland.thulin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 073-633 83 60 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 073-633 83 60 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 213 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roger Rohdin Tel: 36-1 5 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier SlbŸanalys Stockholms Luft- och Bulleranalys Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier 1997-5-16 Rapporten är sammanställd av Lars Burman och Christer Johansson, Stockholms luft-

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

RAPPORT BILAGA 4. Årsrapport över vattenprovtagning 2014. Sweco Environment. MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning.

RAPPORT BILAGA 4. Årsrapport över vattenprovtagning 2014. Sweco Environment. MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning. repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning BILAGA 4 Årsrapport över vattenprovtagning 2014 4 Holke damm 2015-03-25 Sweco Environment Göteborg - Miljöteknik MAJ-LIS STENBERG

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

MOTALA STRÖM 2004 ALcontrol Bilaga 1 BILAGA 1. Analysparametrarnas innebörd och bedömningsgrunder för vattenkemi samt metall i vattenmossa

MOTALA STRÖM 2004 ALcontrol Bilaga 1 BILAGA 1. Analysparametrarnas innebörd och bedömningsgrunder för vattenkemi samt metall i vattenmossa BILAGA 1 Analysparametrarnas innebörd och bedömningsgrunder för vattenkemi samt metall i vattenmossa 101 Olika variablers innebörd Från och med undersökningsåret 1999 tilllämpas Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin

Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin 2013-04-27 Valstadbäcken Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin Bildtext. Per-Anders Freyhult från Tidans Vattenförbund och markägare Gösta Sandahl och Torgny Sandstedt

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Fullskaleförsök med dagvattenfilter, Nacka Kommun Talare: Henrik Alm, Sweco Järlasjö Inte god status idag Näringsrik, kemiskt påverkad Åtgärder i sjöar uppströms Åtgärder för urbant dagvatten 1 Försök

Läs mer

RECIPIENTUNDERSÖKNING 2003

RECIPIENTUNDERSÖKNING 2003 UPPLANDS VÄSBY 20 ALcontrol Innehåll Åtgärdsplats 6, Ladbrodammen. Foto: Kent Hård, ALcontrol INFÖR BYGGNATION AV RENINGS- ANLÄGGNINGAR FÖR DAGVATTEN RECIPIENTUNDERSÖKNING 20 Upplands Väsby kommun UPPLANDS

Läs mer

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin C B A Tillrinningsområde till magasin D Tillrinningsområde till provtagningspunkt Takbrunn respektive Rännstensbrunn Provtagningspunkter: A Rännstensbrunn B Takvattenbrunn C Bräddvattenbrunn D Grundvattenrör

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Rapport 2006:4 Omslagsfoto: Jörgen Olsson Rapport 2006:4 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan Tel: 0520-49

Läs mer

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt:

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt: Egenkontrollprogram för mindre dricksvattentäkter Fastställt: Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av

Läs mer

Analys av vattenkvalitet i avrinnande vatten från den befintliga torrlagda Skirsjön samt diskussion om förväntade effekter efter åtgärder

Analys av vattenkvalitet i avrinnande vatten från den befintliga torrlagda Skirsjön samt diskussion om förväntade effekter efter åtgärder 1 Analys av vattenkvalitet i avrinnande vatten från den befintliga torrlagda Skirsjön samt diskussion om förväntade effekter efter åtgärder Bakgrund I arbetet med en åtgärdsstrategi för Växjösjöarna (ALcontrol

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

Bilaga 1. Sammanställning av Saxån-Braåns recipientkontrollprogram

Bilaga 1. Sammanställning av Saxån-Braåns recipientkontrollprogram Bilaga 1. Sammanställning av recipientkontrollprogrammet Bilaga 1. Sammanställning av Saxån-Braåns recipientkontrollprogram Provpunkter ingående i programmet: Nr: Lokalbenämning Provtagningsplats Koordinat

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013-2016 AVSEENDE ÅR 2016 Förslag april 2016 Mätstationer och provtagningspunkter 2013-2016 Mörlandaån GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Program för vattendragskontroll

Läs mer

Lyktan 5 Utvärdering av filter för dagvattenrening

Lyktan 5 Utvärdering av filter för dagvattenrening Utvärdering av filter för dagvattenrening Eskilstuna 2010-08-29 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Peter Carlsson, uppdragsledare Uppdragsnr: 6135-002 Antal sidor: 8 Antal bilagor: 4 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Smedjegatan

Läs mer

Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan.

Provtagningsfrekvens och analysomfattning Nuvarande provtagningsfrekvens och omfattning av fält- och laboratorieanalyser redovisas i tabell 1 nedan. KVARTALSRAPPORT 2014-12-10 Provtagning i Kävlingeån, april-juni 2014 Bakgrund På uppdrag av Kraftringen Energi AB utför Sweco Environment vattenprovtagning i Kävlingeån. Till ån avleds renat process- och

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Studie angående eventuell påverkan av Albäckstippen på Albäcksån

Studie angående eventuell påverkan av Albäckstippen på Albäcksån Studie angående eventuell påverkan av Albäckstippen på Albäcksån MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/28 28-7-4 Studie angående eventuell påverkan av Albäckstippen på Albäcksån Bakgrund Tekniska förvaltningen

Läs mer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat. RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1 vid Hovhultsverket 2013 Uddevalla Kraft AB, Uddevalla 2013-04-12 Rapport

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Recipientbedömning vattenkvalitet 2012-2014 nedströms Löt avfallsanläggning

Recipientbedömning vattenkvalitet 2012-2014 nedströms Löt avfallsanläggning Recipientbedömning vattenkvalitet 2012-2014 nedströms Löt avfallsanläggning Friman Ekologikonsult AB 1(53) Innehåll Sammanfattning... 2 1. Bakgrund... 5 2. Avrinningsområde och provtagningsstationer...

Läs mer

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB ISBN nr: 1401-2448 R 2012:11 Foto: Medins Biologi AB Metaller i vattendrag 2011 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m.

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. KRAFTRINGEN ENERGI AB - ÖRTOFTAVERKET Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135500 ÅRSRAPPORT 2015 Fältmätningar vid järnvägsbron, Kävlingeån. 2016-06-22 MALMÖ VA-PROCESSER

Läs mer

Även andra faktorer än phvariationerna skulle dock kunna spela in och påverka överlevnaden av öringungar negativt.

Även andra faktorer än phvariationerna skulle dock kunna spela in och påverka överlevnaden av öringungar negativt. Hushållningssällskapet - Alcontrol Bakgrund till undersökningsprogram öring Ålanda ström Mjörns FVOf har tillsammans med Hushållningssällskapet och Alingsås sportfiskeförening under flera år bedrivit ett

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Industri INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1-2. Avloppsvatten som är av annan typ än hushållsavlopp 3. Industrier måste samråda med Karlskoga Miljö

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2007 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2006.

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2007 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2006. YOLDIA - RAPPORT Recipientkontroll 2 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-26 Skogsängsån Huddinge 28-12-17 Roger Huononen Yoldia Environmental Consulting

Läs mer

Sandningsförsök med Hyttsten

Sandningsförsök med Hyttsten Miljönämnden 2012-09-20 46 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-09-13 46 1 Sandningsförsök med Hyttsten Ärendebeskrivning SSAB Merox och BDX Företagen avser att utföra försök med halkbekämpning med Hyttsten

Läs mer

METALLER I VATTENDRAG 2005.

METALLER I VATTENDRAG 2005. Metaller i vattendrag 2005 R 2006:3 METALLER I VATTENDRAG 2005. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborgs kommun. Undersökningen utfördes hösten 2005 av Medins Biologi AB, Alf Engdahl,

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

RÖNNE Å VATTENKONTROLL

RÖNNE Å VATTENKONTROLL RÖNNE Å VATTENKONTROLL 24 EKOLOGGRUPPEN på uppdrag av RÖNNEÅKOMMITTÉN Maj Rönne å - vattenkontroll 24 Föreliggande rapport utgör en sammanställning av resultaten från vattenundersökningarna som ägt rum

Läs mer

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på övergripande paraplymål för gruppen våra ekosystemtjänster - Vi ska skydda och bevara

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

2. Allmänt om dagvatten 2.1 Dagvattnets effekter på recipienten

2. Allmänt om dagvatten 2.1 Dagvattnets effekter på recipienten Dagvattenrapport Innehållsförteckning [Sammanfattning] [1. Inledning] [2. Allmänt om dagvatten] [2.2 Faktorer som påverkar föroreningsmängden2.1 Dagvattnets effekter på recipienten] [2.3 Dagvattnets innehåll

Läs mer

Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde

Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Pågående provtagning Klämmingen, Sigtunaån, Trosaån. Foto; Bertil Karlsson, Weronica Klasson, Elin van Dooren. Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Pågående provtagning

Läs mer

Uppstr Maglehem ARV Julebodaån. Biflöde vid Myrestad Verkaån. Uppströms Brösarps ARV Verkaån. Biflöde från Eljaröds ARV Verkaån

Uppstr Maglehem ARV Julebodaån. Biflöde vid Myrestad Verkaån. Uppströms Brösarps ARV Verkaån. Biflöde från Eljaröds ARV Verkaån Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

MILJÖKONTROLL VID LÅNGTÅ AVFALLSANLÄGGNING ÅR 2015

MILJÖKONTROLL VID LÅNGTÅ AVFALLSANLÄGGNING ÅR 2015 12 Kväve (mg/l) L L1 L2 1 8 6 4 2 jan-mars apr-juni juli--sept okt-dec Kvävehalter (mg/l) i inkommande (L) och utgående lakvatten från lakvattenbassäng (L1) samt utgående vatten från våtmark (L2) vid Långtå

Läs mer

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A Ackrediterings omfattning Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltning Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A000101-006 Kemisk analys Provtagning Älvar och vattdrag, provtagning

Läs mer

Planeringsunderlag för Märstaån

Planeringsunderlag för Märstaån Planeringsunderlag för Märstaån Förbättringsbehov, belastningsutrymme och åtgärdsmöjligheter med hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten Inventering av vattenväxter i Garnsviken 2014 Författare: Anna

Läs mer

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Fakta 2013:9 Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Publiceringsdatum 2013-11-30 Sedan 1998 har Länsstyrelsen och Tyresåns Vattenvårdsförbund bedrivit vattenkemisk provtagning i Tyresåns mynning. Resultaten

Läs mer

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron Norsbron. Vattenanalyserna är utförda både vid vattenverk och hos. I tabellen anges Livsmedelsverkets gränsvärden, dricksvattnets normala variation ** "tjänligt med anmärkning", vilket betyder att dricksvattnet

Läs mer

Projekt Hjularöd - uppföljning av vattenkemi

Projekt Hjularöd - uppföljning av vattenkemi LOVA, uppföljning av vattenkemi vid Hjularöd 1 (14) LOVA redovisning Projekt Hjularöd - uppföljning av vattenkemi Kävlingeåns vattenråd Län: Skåne Kommun: Eslöv LOVA, uppföljning av vattenkemi vid Hjularöd

Läs mer

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2011 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2010

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2011 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2010 YOLDIA - RAPPORT Recipientkontroll 2011 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2010 Huddinge 2012-04-12 Roger Huononen Yoldia Environmental Consulting AB Telefon:

Läs mer

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter.

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Diarie INK-13-0004 Namn Laboratorietjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll Mötesnamn etc 1 Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Uppgiftsinsamling Besök på platsen Mötesnamn etc 2 Uppgiftsinsamling

Läs mer

Förslag till provtagningsplan för små vattenverk

Förslag till provtagningsplan för små vattenverk Förslag till provtagningsplan för små vattenverk Verksamhetens namn:.. Datum: Underskrift av ansvarig:.. Innehållsförteckning 1 Allmänna uppgifter om vattenverket och vattentäkten 2 Vattenprovtagning 2.1

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.17 ±0.03 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Utsläpp till vatten Program för Airport city Härryda kommun 2011-05-13 Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Kund Swedavia Flygplatsfastigheter i Landvetter AB, Härryda

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

Temperatur ( C) Österlenåar - temperatur 22,0 C 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0

Temperatur ( C) Österlenåar - temperatur 22,0 C 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015

Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015 1/18 13.11.2015 Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015 2/18 INNEHÅLL RECIPIENPFÖRHÅLLANDENA OCH KLASSIFICERINGSMETOD.3 RECIPIENTENS UTBREDNING... 5 MÄTPUNKTER... 6 LOTSBROVERKETS

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Referensprovtagning i Gryaabs tunnlar 2012 - delrapport metaller

Referensprovtagning i Gryaabs tunnlar 2012 - delrapport metaller Referensprovtagning i Gryaabs tunnlar 2012 - delrapport metaller Gryaab Rapport 2013:11 Fredrik Davidsson Ann Mattsson Sida 1 av 36 Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer