Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Västerhaninge Båtsällskap"

Transkript

1 Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på de kvarvarande ca 30 omätta båtskroven av föreningens båtar. Detta utfördes av Britta Eklund den 5 februari 2016 i närvaro av ordföranden Carl Bonde och Thomas Wallin. Samanfattning av reultatet. Totalt mättes 32 båtar. En del båtägare har måttliga till relativt höga tennvärden på sin båt och rekommenderas överväga en sanering. Mätningens utförande Mätningen av metallerna koppar (Cu), zink (Zn) och tenn (Sn) har utförts med ett handhållet röntgenfluorescentinstrument av märket Olympus. Instrumentet är försett med ett 50 kv rör som är nödvändigt för att kunna detektera tenn. I instrumentet finns en särskild modul som är kalibrerad för mätning av metaller i bottenfärger på plastbåtskrov på Stockholms universitet (Ytreberg et al 2015). Signalen mäter samtliga färgskikt som finns på båten och svaret ges i mängd metall per ytenhet (µg/cm 2 ). På varje båt har det mätts på åtta olika platser, på styrbord bak, styrbord mitt, styrbord fram, babord fram, babord mitt, babord bak samt två mätningar på aktern eller rodret. Resultaten anges för varje metall för varje mätställe på båten. Mätningarna har verifierats genom kontroll av spektra på exporterade data till dator. Detektionsgränserna för koppar är 35.9 µg/cm 2, för zink 73 µg/cm 2 och för tenn 9.4 µg/cm 2 Eftersom detta är en helt ny mätmetod finns inga riktlinjer på gränsvärden från myndighetshåll. Utifrån de mer är än 2000 mätningar som har utförts på Stockholms universitet har nedanstående förslag till bedömning tagits fram av docent Britta Eklund vid institutionen för miljövetenskaplig och analytisk kemi (ACES). Samtal pågår med myndigheter för att få en nationellt förankrad bedömningsgrund. 1

2 Tabell 1. Bedömning av uppmätta metallvärden på plastbåtskrov. Klass 1 Ingen eller obetydlig avvikelse Klass 2 Liten avvikelse Klass 3 Tydlig avvikelse Klass 4 Stor avvikelse Klass 5 Mycket stor avvikelse Koppar, µg/cm 2 < > Zink, µg/cm 2 < > Tenn, µg/cm 2 < > 400 Tabellen är baserad på mer än 2000 skrovbåtsmätningar och bedömning av docent Britta Eklund, Stockholms universitet. Klassindelningen kan komma att ändras. Bedömningen av farligheten hos metallerna grundar sig på giftigheten hos de olika metallerna. Koppar är giftigt både för växter och djur och senare tids forskning visar negativa effekter i låga koncentrationer som t.ex. gör att laxfiskar inte kan hitta tillbaka till sina reproduktionsområden. Alger och andra vattenlevande organismer påverkas vid halter som uppmäts i småbåtshamnar. Zink är liksom koppar giftigt mot vattenlevande organismer som alger och kräftdjur. Zink ingår i de flesta bottenfärger på grund av sin egenskap att reglera läckagehastigheter av andra ämnen såsom koppar. Tenn ingår i alla tennorganiska föreningar. Den vanligast tennorganiska föreningen som har använts i bottenfärger är TBT (tributyltenn). Den har kraftigt hormonstörande egenskaper och har därför varit förbjuden i bottenfärger för fritidsbåtar sedan 1989 inom EU. Inom Vattendirektivet (2000/60/EG) tillhör de tennorganiska föreningar de prioriterade som ska fasas ut så snabbt som möjligt. Även om de tennorganiska bottenfärgerna har varit förbjudna länge så kan det finnas kvar sådana färger i underliggande färglager. Vid högre halter av tenn rekommenderas borttagning av gammal bottenfärg som helst bör utföras av ett professionellt företag. Bly har på grund av sina egenskaper att bl.a. påverka utvecklingen av hjärna negativt begränsats i olika omgångar. Bly tillhör gruppen av prioriterade sbstanser som ska fasas ut så fort som möjligt i Europa. 2

3 Riskklassning av båtarna Baserad på gränsvärden för förorenad mark har en viktning gjorts av de tre uppmätta metallerna för samtliga mätningar på varje båt och ETT värde har tagits fram för att kunna ange en miljömärkning för hela båten. Nedanstående tabell är ett förslag som redovisar vilken risk för människa och miljö som den samlade bottenfärgsmängden utgör. Klass 1 Ingen eller obetydlig risk Klass 2 Liten risk Klass 3 Viss risk Klass 4 Stor risk Klass 5 Mycket stor risk < > Tabellen är baserad på bedömning av docent Britta Eklund, Stockholms universitet och kan komma att ändras något. Förslaget är tänkt att kunna fungera som en hjälp för att klassificera båtarna utifrån den risk de utgör för både miljön och den person som har hand om båtens underhåll. Notera att de rekommendationer som ges i denna rapport är från Britta Eklund på Happy Boat. Det rekommenderas att resultatens användning bör ske i diskussion mellan båtklubben och ansvarig miljöinspektör. Happy Boat Trosa Britta Eklund Referenser Vattendirektivet (2000/60/EG) Ytreberg, E., Lundgren, L., Bighiu, M A, Eklund, B. (2015) New analytical application for metal determination in antifouling paints. Talanta Ytreberg, E., Bighiu, M. A., Lundgren, L, Eklund, B. In press. XRF measurements of tin, copper and zinc in antifouling paints coated on leisure boats. (Environmental Pollution) 3

4 Sammanställning av de enskilda båtmätningarna med kommentarer av docent Britta Eklund UDG = Under DetektionsGränsen Båtidentifikationsnummer: 3 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 9300 och för rodret nästan Båtskrovet hamnar därmed i klass 4 vilket innebär stor risk för att marken kan komma att förorenas av de höga kopparhalterna. Tennhalterna är överlag höga på båten och det rekommenderas att en sanering utförs. Eftersom tennhalterna är så höga bör detta utföras av ett professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade. Båtidentifikationsnummer: 4 Styrbord akter UDG Styrbord mitt UDG Styrbord för UDG Babord för UDG Babord mitt UDG Babord akter UDG Roder/akter, babord sida UDG Roder/akter, styrbord sida UDG Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 2100 och för rodret Båtskrovet hamnar därmed i klass 2 vilket innebär liten risk för påverkan på miljön. Det är främst kopparhalten som är förhöjd och som kan medföra en viss risk för förorening av marken vid skrapning och slipning av båtskrovet. 4

5 Båtidentifikationsnummer: 13 Styrbord akter UDG Styrbord mitt UDG Styrbord för UDG Babord för UDG Babord mitt UDG Babord akter UDG Roder/akter, babord sida UDG Roder/akter, styrbord sida UDG Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 800 och för rodret Båtskrovet hamnar därmed i klass 2 vilket innebär liten risk för påverkan på miljön. Båtidentifikationsnummer: 16 Styrbord akter UDG Styrbord mitt UDG Styrbord för UDG Babord för UDG Babord mitt UDG Babord akter UDG Roder/akter, babord sida UDG Roder/akter, styrbord sida UDG Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 2300 och för rodret Detta innebär liten risk för spridning från skrovet och viss risk för rodret/aktern. Det är främst kopparhalten som är förhöjd och som kan medföra en viss risk för förorening av marken vid skrapning och slipning av båtskrovet. Då ETT lager av västkustkopparfärg med 34 % kopparinnehåll ligger på ca 4000 µg/cm 2 borde det inte behövas lägga på ytterligare bottenfärg kommande år på denna båt. Det bör räcka med en lätt slipning innan sjösättning. Båtidentifikationsnummer: 19 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida UDG Roder/akter, styrbord sida

6 Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är och för rodret knappt Båtskrovet hamnar därmed i klass 5 vilket innebär mycket stor risk för att marken kan komma att förorenas av de höga metallhalterna av både koppar och tenn. Det är särskilt tennhalterna som överlag är höga på båtskrovet och det rekommenderas att en sanering utförs. Eftersom tennhalterna är så höga bör detta utföras av ett professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade. Rodret har betydligt lägre värden av alla tre metaller och innebär ingen eller obetydlig risk för spridning till miljön av farliga ämnen. Båtidentifikationsnummer: 20 Styrbord akter UDG Styrbord mitt UDG Styrbord för UDG Babord för UDG Babord mitt UDG Babord akter UDG Roder/akter, babord sida UDG Roder/akter, styrbord sida UDG Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är ca 1000 och för rodret under Båtskrovet hamnar därmed i klass 2 vilket innebär liten risk för påverkan på miljön. Båtidentifikationsnummer: 24 Styrbord akter UDG Styrbord mitt UDG Styrbord för UDG Babord för UDG Babord mitt UDG Babord akter UDG Roder/akter, babord sida UDG Roder/akter, styrbord sida UDG Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 3200 och för rodret 300. Detta innebär viss risk för spridning från både skrovet och rodret/aktern. Det är främst kopparhalten som är förhöjd och som kan medföra en viss risk för förorening av marken vid skrapning och slipning av båtskrovet. Då ETT lager av västkustkopparfärg med 34 % kopparinnehåll ligger på ca 4000 µg/cm 2 borde det inte behövas lägga på ytterligare bottenfärg kommande år på denna båt. Det bör räcka med en lätt slipning innan sjösättning. 6

7 Båtidentifikationsnummer: 25 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 5300 och för rodret Detta innebär viss risk för spridning från både skrovet och för rodret/aktern. Det är främst kopparhalten som är förhöjd och som kan medföra en viss risk för förorening av marken vid skrapning och slipning av båtskrovet. Då ETT lager av västkustkopparfärg med 34 % kopparinnehåll ligger på ca 4000 µg/cm 2 borde det inte behövas lägga på ytterligare bottenfärg kommande år på denna båt. Det bör räcka med en lätt slipning innan sjösättning. Båtidentifikationsnummer: 32 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är och för rodret/aktern är Det finns ganska höga tennhalter på båten särskilt på babord sida och det rekommenderas att båtägaren överväger en sanering av båten. Det är viktigt att ett sådant arbete görs av person med heltäckande klädsel och att alla sliprester tas omhand och behandlas som farligt avfall. Båtidentifikationsnummer: 39 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter

8 Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är och för rodret/aktern är Denna båt har höga tennhalter i de flesta mätpunkterna som tyder på förekomst av farliga tennorganiska färger och det rekommenderas att en sanering utförs. Eftersom tennhalterna är så pass höga bör detta utföras av ett professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade. Båtidentifikationsnummer: 40 Styrbord akter UDG Styrbord mitt UDG Styrbord för UDG Babord för UDG Babord mitt UDG Babord akter UDG Roder/akter, babord sida UDG Roder/akter, styrbord sida UDG Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 800 och för rodret ca Detta innebär att båten kan anses ha endast obetydligt med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör utan större risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda reningsåtgärder. Båtidentifikationsnummer: 41 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 8200 och för rodret ca Denna båt har höga tennhalter i de flesta mätpunkterna som tyder på förekomst av farliga tennorganiska färger och det rekommenderas att en sanering utförs. Eftersom tennhalterna är så pass höga bör detta utföras av ett professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade. 8

9 Båtidentifikationsnummer: 47 Styrbord akter Styrbord mitt UDG Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är och för rodret/aktern är På några av mätpunkterna finns det höga tennhalter på båten och det rekommenderas att båtägaren överväger en sanering av båten. Det är viktigt att ett sådant arbete görs av person med heltäckande klädsel och att alla sliprester tas omhand och behandlas som farligt avfall. Båtidentifikationsnummer: Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för UDG 52 Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är och för rodret/aktern är På några av mätpunkterna finns det höga tennhalter på båten och det rekommenderas att båtägaren överväger en sanering av båten särskilt på rodret/aktern. Det är viktigt att ett sådant arbete görs av person med heltäckande klädsel och att alla sliprester tas omhand och behandlas som farligt avfall. Båtidentifikationsnummer: 53 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida UDG 9

10 Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är och för rodret/aktern är vilket innebär stor risk respektive viss risk för spridning till miljön av farliga ämnen. Denna båt har höga tennhalter i de flesta mätpunkterna som tyder på förekomst av farliga tennorganiska färger och det rekommenderas att en sanering utförs. Eftersom tennhalterna är så höga bör detta utföras av ett professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade. Båtidentifikationsnummer: 54 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är och för rodret/aktern är vilket innebär stor risk respektive viss risk för spridning till miljön av farliga ämnen. Denna båt har höga tennhalter i de flesta mätpunkterna som tyder på förekomst av farliga tennorganiska färger och det rekommenderas att en sanering utförs. Eftersom tennhalterna är så pass höga bör detta utföras av ett professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade. Båtidentifikationsnummer: 54 B Styrbord akter UDG Styrbord mitt UDG Styrbord för UDG Babord för UDG Babord mitt UDG Babord akter UDG Roder/akter, babord sida UDG Roder/akter, styrbord sida UDG Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 200 och för rodret ca 100. Detta innebär att båten kan anses ha endast obetydligt med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör utan större risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda reningsåtgärder. 10

11 Båtidentifikationsnummer: 55 Styrbord akter UDG Styrbord mitt UDG Styrbord för UDG Babord för UDG Babord mitt UDG Babord akter UDG Roder/akter, babord sida UDG Roder/akter, styrbord sida UDG Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 900 och för rodret ca 800. Detta innebär att båten kan anses ha endast obetydligt med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör utan större risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda reningsåtgärder. Båtidentifikationsnummer: 58 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 5500 och för rodret ca 4300 vilket innebär viss risk för spridning av metaller. Denna båt har höga tennhalter i de flesta mätpunkterna, särskilt på babord sida av båten. Detta tyder på förekomst av farliga tennorganiska färger och det rekommenderas att en sanering utförs. Eftersom tennhalterna är så pass höga bör detta utföras av ett professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade. Båtidentifikationsnummer: 68 Bly, µg/cm 2 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida

12 Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är och för rodret/aktern är vilket innebär mycket stor risk för spridning till miljön av farliga ämnen. Denna båt har höga tennhalter i alla mätpunkterna. Detta tyder på förekomst av farliga tennorganiska färger och det rekommenderas att en sanering utförs. Eftersom tennhalterna är så höga bör detta utföras av ett professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade. Båtidentifikationsnummer: 71 Styrbord akter Styrbord mitt UDG Styrbord för UDG Babord för UDG Babord mitt UDG Babord akter UDG Roder/akter, babord sida UDG Roder/akter, styrbord sida UDG Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 600 och för rodret 400. Detta innebär att båten kan anses ha endast obetydligt med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör utan större risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda reningsåtgärder. Båtidentifikationsnummer: 73 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för UDG Babord mitt UDG Babord akter UDG Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 3500 och för rodret ca Denna båt har väldigt olika värden å styrbord och babord sida av båten. Babord verkar ha varit helt rengjord från gamla bottenfärger medans det har på babord sida finns höga tennhalter på två av mätpunkterna Särskilt på rodret/aktern är tennhalterna väldigt höga. Detta tyder på förekomst av farliga tennorganiska färger och det rekommenderas att en sanering utförs. Eftersom tennhalterna är så pass höga bör detta utföras av ett professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade. 12

13 Båtidentifikationsnummer: 74 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är och för rodret/aktern är vilket innebär mycket stor risk respektive viss risk för spridning till miljön av farliga ämnen. Denna båt har höga tennhalter i samtliga mätpunkter. Detta tyder på förekomst av farliga tennorganiska färger och det rekommenderas att en sanering utförs. Eftersom tennhalterna är så höga bör detta utföras av ett professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade. Båtidentifikationsnummer: 76 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 4400 och för rodret/aktern 4000 vilket innebär viss risk för spridning till miljön av farliga ämnen. Denna båt har höga tennhalter i många av mätpunkterna. Detta tyder på förekomst av farliga tennorganiska färger och det rekommenderas att en sanering utförs. Eftersom tennhalterna är så pass höga bör detta utföras av ett professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade. Det finns även något förhöjda blyhalter på båten som bör avlägsnas. Båtidentifikationsnummer: 79 Styrbord akter Styrbord mitt UDG Styrbord för

14 Babord för UDG Babord mitt Babord akter UDG Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 5400 och för rodret 5900 vilket innebär viss risk för spridning till miljön av farliga ämnen. Denna båt har väldigt fläckvis höga tennhalter. Detta tyder på förekomst av farliga tennorganiska färger och det rekommenderas att en sanering utförs. Eftersom tennhalterna är så höga bör detta utföras av ett professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade. Båtidentifikationsnummer: 81 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för UDG Babord mitt UDG Babord akter Babord sida ovanför rodret pga roder av järn UDG Styrbord sida ovanför rodret pga roder av järn Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är 1800 och för rodret ca Detta innebär att båten kan anses ha mindre mängd giftiga metaller i bottenfärger på båtskrovet. Risken bedöms vara liten för spridning av farliga ämnen till omgivningen. Båtidentifikationsnummer: 82 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är och för rodret/aktern är 8400 vilket innebär mycket stor risk respektive viss risk för spridning till miljön av farliga ämnen. Denna båt har höga tennhalter i samtliga mätpunkter. Detta tyder på förekomst av farliga tennorganiska färger och det rekommenderas att en sanering utförs. Eftersom 14

15 tennhalterna är så höga bör detta utföras av ett professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade. Båtidentifikationsnummer: 87 Bly, µg/cm 2 Styrbord akter UDG 190 Styrbord mitt UDG 295 Styrbord för UDG 256 Babord för UDG 225 Babord mitt UDG 109 Babord akter UDG 246 Roder/akter, babord sida UDG 295 Roder/akter, styrbord sida UDG 169 Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är och för rodret Detta gör att båten hamnar i riskklass 2 som innebär liten risk för spridning av gifter till miljön. Däremot finns förhöjda blymängder på båten. Detta finns förmodligen i glecoaten och det bör tas hänsyn till detta den dag båten ska skrotas. Båtidentifikationsnummer: 90 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är och för rodret/aktern är vilket innebär mycket stor risk för spridning till miljön av farliga ämnen. Denna båt har höga tennhalter i samtliga mätpunkter. Detta tyder på förekomst av farliga tennorganiska färger och det rekommenderas att en sanering utförs. Eftersom tennhalterna är så höga bör detta utföras av ett professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade. Båtidentifikationsnummer: 93 Styrbord akter UDG Styrbord mitt UDG 15

16 Styrbord för Babord för UDG Babord mitt UDG Babord akter UDG Babord sida ovanför rodret pga roder av järn Styrbord sida ovanför rodret pga roder av järn Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är och för rodret Särskilt på rodret/akterna är kopparhalterna väldigt höga och kan medföra en stor risk för förorening av marken vid skrapning och slipning av båtskrovet. Det bör räcka med en lätt slipning innan sjösättning. Båtidentifikationsnummer: 101 Styrbord akter Styrbord mitt Styrbord för Babord för Babord mitt Babord akter Roder/akter, babord sida Roder/akter, styrbord sida Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar är och för rodret/aktern är 900 vilket innebär mycket stor risk för spridning till miljön av farliga ämnen. Denna båt har mycket höga kopparhalter i samtliga mätpunkter och borde inte behöva måla på ny bottenfärg på många år. Det bör räcka med en lätt slipning innan sjösättning.. Båtidentifikationsnummer: 101 Styrbord akter UDG Styrbord mitt UDG Styrbord för 5 2 UDG Babord för 1-12 UDG Babord mitt UDG Babord akter 9 34 UDG Roder/akter, babord sida 0 3 UDG Roder/akter, styrbord sida UDG Det sammanvägda värdet för båtskrovets sex mätningar och för rodret/aktern är endast 10 vilket innebär att båten inte har giftiga metaller i bottenfärger på båtskrovet. Båten bör utan större risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda reningsåtgärder. 16

17 17

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på båtskroven av 30 stycken av föreningens båtar. Detta

Läs mer

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på båtskroven av 30 stycken av föreningens båtar. Detta

Läs mer

Gifter från båtverksamhet

Gifter från båtverksamhet Gifter från båtverksamhet Dagens kunskap, möjligheter till åtgärder? Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet Britta.eklund@itm.su.se Problemet Vem/vilka är

Läs mer

Analys av metaller med XRF-teknik anpassad för båtskrov hos Sätra varvsförening

Analys av metaller med XRF-teknik anpassad för båtskrov hos Sätra varvsförening Analys av metaller med XRF-teknik anpassad för båtskrov hos Sätra varvsförening Britta Eklund, docent Happy Boat AB 2016-09-08 1 Innehåll: Rapport Bilagor Bilaga 1 Resultaten från båtskrovsmätningarna

Läs mer

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se Västerås - Insjöhamn Mälarhamnen AB - Flera småbåtshamnar 4000 båtplatser inom kommungränsen i Mälaren 3100 båtplatser kommunala 4 båttvättar

Läs mer

Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser

Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM Stockholm Universitet Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser Ca 700 000 båtar totalt i Sverige Varav

Läs mer

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser - mätningar på mark och båtskrov Maria Lagerström Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Upplägg 1. Bakgrund Bottenmålning

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser - mätningar på mark och båtskrov Maria Lagerström Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Upplägg 1. Bakgrund Bottenmålning

Läs mer

Tillsyn av båtklubbar 2014

Tillsyn av båtklubbar 2014 Sida 1 (7) Bild: Blästring av båtbottenfärg med kolsyreis Tillsyn av båtklubbar 2014 stockholm.se Tillsyn av båtklubbar 2014 Dnr: Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Pendar Behnood Sida 2 (7) Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Riktlinjer båtbottentvätt Bakgrund och syfte Hur stor belastning

Läs mer

Tillsyn av underhåll av fritidsbåtar

Tillsyn av underhåll av fritidsbåtar Handläggarstöd Tillsyn av underhåll av fritidsbåtar Reviderat april 2015. Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll

Läs mer

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin 2014-01-16 PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin Information om sluttäckningsarbeten av Toverum Toverumsdeponin har varit aktiv sedan slutet av 60-talet fram till 2005. Avfall som deponerats är bland annat

Läs mer

Metaller i vallgravsfisk 2012

Metaller i vallgravsfisk 2012 ISBN nr: 1401-2448 R 2013:4 Foto: Klara Eklund Metaller i vallgravsfisk 2012 Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se/miljo

Läs mer

Något om efterbehandling och sanering

Något om efterbehandling och sanering Något om efterbehandling och sanering Relativt ofta får jag blir jag kontaktad av olika skytteföreningar därför att de har fått frågor eller föreläggande av tillsynsmyndigheten, kommunen, när det gäller

Läs mer

Tungmetallbestämning i gräskulturer

Tungmetallbestämning i gräskulturer 1(14) Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 2013 Hilde Herrlund Miljöinspektör Rapport 2014:1 Januari 2014 2(14) Sammanfattning I jämförelse med 2012 skedde en ökning av tungmetallhalten

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna?

Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna? Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna? Så här får båtbottenfärg användas allmänna regler Under 2014 såldes 56 ton bekämpningsmedel/aktiv substans för användning i båtbottenfärger för fritidsbåtar.

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, - 20 3, 4 infångades under sensommaren abborre från

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona Miljöförvaltningen Mätningar av tungmetaller i fallande stoft i Landskrona 2012 Victoria Karlstedt Rapport 2013:4 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Sedan 1988 har kontinuerliga luftmätningar

Läs mer

Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska kustkommuner

Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska kustkommuner ITM-rapport 208 Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska kustkommuner Av David Eklund och Britta Eklund Institutet för tillämpad miljöforskning Institute

Läs mer

Båtbottenfärger - historik, nuläge, framåtblick

Båtbottenfärger - historik, nuläge, framåtblick Båtbottenfärger - historik, nuläge, framåtblick Båtlivet och miljön, Nacka Stadshus 20 februari 2013 Kurt Haglund Historik om bedömning av båtbottenfärger 1985. Antifoulingprodukter regleras för första

Läs mer

Tillsyn av båtklubbar 2013

Tillsyn av båtklubbar 2013 Tillsyn av båtklubbar 2013 stockholm.se Februari 2014 Dnr:2013-881 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Monika Weiss 3 (6) Bakgrund Stockholm har alltid varit präglad av ett levande båtliv. I Stockholms

Läs mer

Gifter i havsmiljön Hur onödig användning kan minskas till gagn för hälsa och miljö.

Gifter i havsmiljön Hur onödig användning kan minskas till gagn för hälsa och miljö. Gifter i havsmiljön Hur onödig användning kan minskas till gagn för hälsa och miljö. Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet Risk/nytta analys 1992 o 1998

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

Båtbottenfärger ett miljöproblem

Båtbottenfärger ett miljöproblem Båtbottenfärger ett miljöproblem Användning sedan mycket lång tid tillbaka för att skydda båtskrov från påväxt av vattenlevande organismer Olika aktiva giftiga ämnen har använts: Bly TBT (tributyltenn)

Läs mer

Snösätra upplagsområde

Snösätra upplagsområde MILJÖFÖRVALTNINGEN Snösätra upplagsområde - en tillsynskampanj för att minska områdets påverkan på Magelungen En rapport från Miljöförvaltningen Nanna Spett November 2009 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Spridning av biocider från båtar Undersökning av olika källor och dess bidrag

Spridning av biocider från båtar Undersökning av olika källor och dess bidrag ITM-rapport 215 Spridning av biocider från båtar Undersökning av olika källor och dess bidrag Erik Ytreberg Institutionen för tillämpad miljövetenskap 1 Department of Applied Environmental Science ISSN

Läs mer

Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag. Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten

Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag. Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Förslag till etappmål för hållbar återföring av fosfor och andra växtnäringsämnen Kretsloppen

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen Steg 4. Lika arbeten 10 Diskrimineringslagen [ ] Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - Kvinnor

Läs mer

Förorenade områden - vad görs?

Förorenade områden - vad görs? Förorenade områden - vad görs? Vad är problemet? Sedan industrialismen har människan gjort sig av med restprodukter på enklaste sätt - ut i vattendrag eller dumpat avfall bakom huset. Därför kan tusentals

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Riskbedömning av förorenad mark på en båtuppläggningsplats för fritidsbåtar

Riskbedömning av förorenad mark på en båtuppläggningsplats för fritidsbåtar ITM-rapport 205 Riskbedömning av förorenad mark på en båtuppläggningsplats för fritidsbåtar Lisen Johansson Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental Science Riskbedömning

Läs mer

Kopparsmälta från Hagby

Kopparsmälta från Hagby UV GAL PM 2013:02 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Kopparsmälta från Hagby Kemisk analys av en smälta Småland, Kalmar kn, Hagby sn, Lokal 29, RAÄ 146 Lena Grandin Innehåll Sammanfattning... 5 Abstract... 5

Läs mer

Maria Kallvi. Kvalitet & Miljö, SMT. Skäliga och rimliga åtgärder - 1 fallstudie

Maria Kallvi. Kvalitet & Miljö, SMT. Skäliga och rimliga åtgärder - 1 fallstudie Maria Kallvi Kvalitet & Miljö, SMT Skäliga och rimliga åtgärder - 1 fallstudie GUSAB, Mjölby - historik 1940, 50-tal metallavfall deponeras 1950-tal till 1970-tal metallavfall skickas iväg 1990 undersökning

Läs mer

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde Analysavdelningen Galina Gorodetskaja galina.gorodetskaja@kappala.se Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde - En inventering - Handledare: Christina Vendel 2006-02-20 1

Läs mer

Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Almroths Express & Åkeri AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot

Läs mer

Information till besökare i Kebnekaiseområdet

Information till besökare i Kebnekaiseområdet Information till besökare i Kebnekaiseområdet juni 2013 Den 15 mars 2012 havererade ett norskt militärt flygplan på Kebnekaise. I denna tragiska olycka miste fem personer livet. Olyckan medförde att flygplansdelar

Läs mer

KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA

KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA Gatu- och fastighetskontoret Miljöförvaltningen Stockholm Vatten Användningen av koppar måste minska Koppar är nödvändigt för växter och djur. Alla levande celler behöver koppar

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Effekter på barn vid låga blynivåer. Rapport nr 27/2015

Arbets- och miljömedicin Lund. Effekter på barn vid låga blynivåer. Rapport nr 27/2015 Rapport nr 27/2015 Arbets- och miljömedicin Lund Effekter på barn vid låga blynivåer Staffan Skerfving Lina Löfmark Thomas Lundh Zoli Mikoczy Ulf Strömberg Arbets- och miljömedicin 2015-12-23 Bakgrund

Läs mer

Gruvor i Sverige. Blaikengruvan år 2006

Gruvor i Sverige. Blaikengruvan år 2006 Gruvor i Sverige Blaikengruvan år 2006 Blaikengruvan, lokalisering Umeå Förutsättningar Miljötillstånd enligt miljöskyddslagen år 2000, driftstart sommaren 2006 Brytningen påbörjades av Blaikengruvan

Läs mer

Projekt: Inventering av hästhållare i Landskrona kommun 2004.

Projekt: Inventering av hästhållare i Landskrona kommun 2004. RAPPORT 2005:2 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2005-01-14 Handläggare ewa.bjornberg@mf.landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Projekt: Inventering av hästhållare i Landskrona kommun 2004. Målet

Läs mer

WÄSA STONE & MINING AB

WÄSA STONE & MINING AB WÄSA STONE & MINING AB 1 Affärsidé Wäsa Stone & Minings AB (WSM) affärsidé är att genom framgångsrik och kostnadseffektiv mineralprospektering påvisa brytvärda fyndigheter, som kan utvinnas och förädlas

Läs mer

Bottenfärger 2015-12-26. Projektarbetet på VIRTUE-kursen. Patrik Nilsson. Bakgrund

Bottenfärger 2015-12-26. Projektarbetet på VIRTUE-kursen. Patrik Nilsson. Bakgrund Bottenfärger Bakgrund Under vårterminen 2015 arbetade mina elever i åk 8 med hållbar utveckling. I teknik fördjupade de sig i miljövänlig byggteknik och i kemi och fysik handlade stora delar av arbetet

Läs mer

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg

SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg SKOLFÖRSÖK Experiment i mesoskala tillsammans med Kyrkbacksskolan i Kopparberg Bakgrund och syfte Lakvatten med lågt och höga metallhalter är vanligt i områden där det finns gamla gruvavfallsdeponier.

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

CHANGE Att hålla båtbotten ren utan biocider, eller att minska användandet

CHANGE Att hålla båtbotten ren utan biocider, eller att minska användandet CHANGE Att hålla båtbotten ren utan biocider, eller att minska användandet Fredrik Lindgren, PhD. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stenungsund 160205 Outline Change Alternativa metoder Borsttvätt

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Fisk från Mälaren - bra mat Gädda, gös och abborre från 6 fjärdar i Mälaren undersöktes under 2001. Provtagningsstationen Östra Mälaren ligger i Ulvsundasjön nära de centrala

Läs mer

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Utsläpp till vatten Program för Airport city Härryda kommun 2011-05-13 Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Kund Swedavia Flygplatsfastigheter i Landvetter AB, Härryda

Läs mer

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008 projekt R A P P O R T maj 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008 Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

Metaller i vallgravsfisk 2013. Miljöförvaltningen R 2014:8. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i vallgravsfisk 2013. Miljöförvaltningen R 2014:8. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2014:8 Foto: Sofia Pallander Metaller i vallgravsfisk 2013 Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-365 00 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se

Läs mer

Bottenfärg (biocidfärg) miljökonsekvenser och tillsynsplan. Maria Svanholm, enhetschef Miljöanalys, Stockholms miljöförvaltning

Bottenfärg (biocidfärg) miljökonsekvenser och tillsynsplan. Maria Svanholm, enhetschef Miljöanalys, Stockholms miljöförvaltning Bottenfärg (biocidfärg) miljökonsekvenser och tillsynsplan Maria Svanholm, enhetschef Miljöanalys, Stockholms miljöförvaltning Föroreningsproblematik, mark, vatten och sediment Småbåtshamnar, marinor i

Läs mer

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier SlbŸanalys Stockholms Luft- och Bulleranalys Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier 1997-5-16 Rapporten är sammanställd av Lars Burman och Christer Johansson, Stockholms luft-

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GRUND I H2O

SÄKERHETSDATABLAD GRUND I H2O SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Bedömning av kompostjord. Riktlinjer för jordtillverkning av kompost. RVF rapport 2006:11 ISSN 1103-4092

Bedömning av kompostjord. Riktlinjer för jordtillverkning av kompost. RVF rapport 2006:11 ISSN 1103-4092 Bedömning av kompostjord Riktlinjer för jordtillverkning av kompost RVF rapport 2006:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2006:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Förord Vid Sveriges kommunägda komposteringsanläggningar

Läs mer

TUNGMETALLER RAKT UT I FARSTAVIKEN INFORMATIONSMÖTE OM FARSTAVIKEN OCH UTSLÄPP AV MILJÖGIFTER

TUNGMETALLER RAKT UT I FARSTAVIKEN INFORMATIONSMÖTE OM FARSTAVIKEN OCH UTSLÄPP AV MILJÖGIFTER INFORMATIONSMÖTE TUNGMETALLER OM FARSTAVIKEN OCH UTSLÄPP AV MILJÖGIFTER RAKT UT I FARSTAVIKEN 15 APRIL, OXSTALLET, ODELBERGS VÄG FARSTA SLOTTSVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROGRAM PRESENTATION AV RÖRET, FARSTAVIKEN

Läs mer

METALLER I VATTENDRAG 2005.

METALLER I VATTENDRAG 2005. Metaller i vattendrag 2005 R 2006:3 METALLER I VATTENDRAG 2005. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborgs kommun. Undersökningen utfördes hösten 2005 av Medins Biologi AB, Alf Engdahl,

Läs mer

Smartare återvinningsteknik

Smartare återvinningsteknik Smartare återvinningsteknik SveMins höstkonferens 27/11-2014 Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm Ing-Marie Andersson Drugge Direktör Teknologi & Strategi Boliden Smelters Innehåll

Läs mer

Let s connect. www.pretec.se. Let s connect

Let s connect. www.pretec.se. Let s connect Let s connect www.pretec.se Varmförzinkat och pulverlackat Varför välja Pc-Coat korrosionsskydd: Erfarenheter av varmförzinkade och pulverlackerade produkter har visat potential för mycket långt produktliv.

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

Upphandling av lekplatsmaterial

Upphandling av lekplatsmaterial Upphandling av lekplatsmaterial För att uppnå miljömålet, Giftfri miljö krävs det ett omfattande kontrollarbete rörande innehåll av farliga ämnen i kemikalier och varor. Det nationella miljömålet har införlivats

Läs mer

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Arkivbeteckning 1(5) Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över remitterat författningsförslag som syftar

Läs mer

Tillsyn fritidsbåtshamnar 2006 Kampanjinformation nr 4. Spolplattor och rening

Tillsyn fritidsbåtshamnar 2006 Kampanjinformation nr 4. Spolplattor och rening 9 april 2006 Tillsyn fritidsbåtshamnar 2006 Kampanjinformation nr 4. Spolplattor och rening Kampanjinformation i delprojekt Tillsyn fritidsbåtshamnar 2006 Nr 1. (24 februari 2006). Översiktlig redovisning

Läs mer

Liten checklista för ett miljövänligare liv på sjön

Liten checklista för ett miljövänligare liv på sjön Liten checklista för ett miljövänligare liv på sjön Med vänliga hälsningar från Sweboat Båtbranschens Riksförbund Vi som är på sjön vet hur underbart det är. Det som lockar oss är äventyret, naturupplevelsen,

Läs mer

Smycken i detaljhandeln - ett nationellt samverkansprojekt 2014

Smycken i detaljhandeln - ett nationellt samverkansprojekt 2014 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2014-5841 Sida 1 (7) 2015-03-16 Handläggare Mari Fagerholm Telefon: 08-508 281 63 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-04-14 p. 23 Smycken i detaljhandeln

Läs mer

RAPPORT. Båtbottenfärger i Sörmländska natur- och småbåtshamnar. Organiska tennföreningar, koppar, zink, zinkpyrition och irgarol i ytsediment

RAPPORT. Båtbottenfärger i Sörmländska natur- och småbåtshamnar. Organiska tennföreningar, koppar, zink, zinkpyrition och irgarol i ytsediment RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2007:11 Båtbottenfärger i Sörmländska natur- och småbåtshamnar Organiska tennföreningar, koppar, zink, zinkpyrition och irgarol i ytsediment Regional miljöövervakning, 2006 Titel:

Läs mer

Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund

Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund Anna Zeffer Per-Olof Samuelsson Stenungsunds kommun 2011 Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund Provtagningen stöds av Naturvårdsverkets (nuvarande

Läs mer

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland. Göteborg den 27 februari 2004

Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland. Göteborg den 27 februari 2004 Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland Göteborg den 27 februari 2004 Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes- och miljöhygieniker Lars Barregård Professor,

Läs mer

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun Mjölby Kommun Miljönämnden Policy för miljökrav på fordonstvättar i Mjölby kommun Antagen av miljönämnden 2004-08-25, 93 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 4 Små... 4 Mellanstora... 4 Stora... 4 3. Övergripande

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION OM FÖRORENINGAR VID BÅTUPPSTÄLLNINGSPLATSER I STOCKHOLM

SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION OM FÖRORENINGAR VID BÅTUPPSTÄLLNINGSPLATSER I STOCKHOLM Bilaga 3 MILJÖFÖRVALTNINGEN M I L J Ö ANALYS SID 1 (6) 2013-04-19 pm SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION OM FÖRORENINGAR VID BÅTUPPSTÄLLNINGSPLATSER I STOCKHOLM Sammanfattning Undersökningar av markföroreningar

Läs mer

Borensberg, Motala kommun Fördjupad översiktsplan 2010

Borensberg, Motala kommun Fördjupad översiktsplan 2010 Borensberg, Motala kommun Fördjupad översiktsplan 2010 Rapport om misstänkt förorenade områden i Borensberg Upprättad av Lars Lager Granskad av Mats Dorell Structor Nyköping AB Fax 0155-20 64 29 Sida 1

Läs mer

PROJEKT. Golfbanor 2012 2012-09-12

PROJEKT. Golfbanor 2012 2012-09-12 PROJEKT Golfbanor 2012 2012-09-12 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Resultat Alla golfbanor

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, BEGÄRAN OM BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, BEGÄRAN OM BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Uppdragsnr: 10223501 1 (5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE, BEGÄRAN OM BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enl. 11 kap. miljöbalken och miljöfarlig verksamhet enl.

Läs mer

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Sida 1 av 5 P14-5358A Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Uppdrag och syfte bsv har på uppdrag av fastighetsägaren, Mesulan AB, gjort en mer noggrann bedömning

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och

Läs mer

Regelverk rörande båtbottenfärger

Regelverk rörande båtbottenfärger Miljöförvaltningen Avdelningen för hälsoskydd PM Sida 1 (5) 2017-05-10 Användning av båtbottenfärger som innehåller biocider regleras både genom miljöbalken och EU:s biocidförordning. Dessa lagstiftningar

Läs mer

Förorenade områden. Underlag till ÖP16

Förorenade områden. Underlag till ÖP16 Underlag till ÖP16 Förorenade områden 20160107 1 Innehåll Inledning 3 Allmänt 3 Miljökvalitetsmål 4 Nationella mål 4 Regionala mål 5 Lokala mål 5 Förorening och risker 6 Riskbedömning 7 Ansvar för att

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Bulletin 243 Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Lisa Sakshaug Christer Hydén Åse Svensson 2009 1 Lunds Tekniska

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Sandningsförsök med Hyttsten

Sandningsförsök med Hyttsten Miljönämnden 2012-09-20 46 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-09-13 46 1 Sandningsförsök med Hyttsten Ärendebeskrivning SSAB Merox och BDX Företagen avser att utföra försök med halkbekämpning med Hyttsten

Läs mer

Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum Avseende metall- och tjärföroreningar

Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum Avseende metall- och tjärföroreningar Undersökning av förorenade områden i Ankarsrum Avseende metall- och tjärföroreningar Bakgrund Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Västerviks kommun utfört en undersökning av föroreningar i marken i villaområdet

Läs mer

BÅTMILJÖPROJEKTET 2014

BÅTMILJÖPROJEKTET 2014 BÅTMILJÖPROJEKTET 2014 - Tillsynsprojekt inom det strategiska målet Spridningen av miljöfarliga ämnen till naturen har minskat 3 november 2014 Christian Weyer Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PAINTY VÄGG- OCH TAKFÄRG BASIC

SÄKERHETSDATABLAD PAINTY VÄGG- OCH TAKFÄRG BASIC SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande 1(8) Bilaga 1 Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande Syfte 1 Syftet med denna förordning är att reglera användningen av avloppsfraktioner på ett sådant sätt att skadliga

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Bilskrot och Skrothandel Miljöenheten Sofie Carlsson Innehållsförteckning Branschen bilskrot och skrothandel... 3 Föroreningar... 4 Inventering... 4 Riskklassning... 5

Läs mer

Industrirengöringsmedel

Industrirengöringsmedel Sida 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn: Leverantör: Telefonnr. vid nödsituation: VIAB Högtrycksteknik AB Box 8005 Uttervägen 6 35053 Växjö Tel. 0470-74 88 80, Fax 0470-74 88 89 e-post:

Läs mer

rq'77 Sammanträdesprotokoll ','OJ V /,) ~'(1:60

rq'77 Sammanträdesprotokoll ','OJ V /,) ~'(1:60 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 2008-04-04!JusfeIQ{ 26 rq'77 Sammanträdesprotokoll ','OJ V /,) ~'(1:60 68 Svar på motion av Tage Gripenstam, Kerstin Lundgren och Leif Holmberg, alla c. "Mobil miljöstation

Läs mer

Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning

Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning Sammanfattande rapport Utsläpp av fossil koldioxid från avfallsförbränning En kol-14-analys av avfallet vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk Lia Detterfelt,

Läs mer

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun?

Vattenöversikt. Hur mår vattnet i Lerums kommun? www.logiken.se Omslagsbild: Skäfthulsjön, foto: Jennie Malm Vattenöversikt Hur mår vattnet i Lerums kommun? Lerums kommun Miljöenheten I 443 80 Lerum I Tel: 0302-52 10 00 I E-post: lerums.kommun@lerum.se

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer