Metaller i vallgravsfisk 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metaller i vallgravsfisk 2012"

Transkript

1 ISBN nr: R 2013:4 Foto: Klara Eklund Metaller i vallgravsfisk 2012 Miljöförvaltningen Box 7012, Göteborg Tel vx: Epost:

2 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, organisationer och enskilda i deras miljöarbete. Miljöpolicy Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av miljö- och klimatnämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som goda förebilder. Vår egen påverkan Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. Ständiga förbättringar Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. Bli ledande Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. Samarbete med andra Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. Vi själva som resurs Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.

3 Förord Hösten 2012 har miljöförvaltningen i samarbete med Göteborgs Naturhistoriska museum låtit undersöka metallhalter i fisk från vallgraven i centrala Göteborg. Liknande studier har gjorts tidigare och rapporten utgör ett underlag för uppföljning av miljötillstånd och fiskkvalitet i vallgraven. Med start 1974 har Naturhistoriska museet studerat mängd upplagrade metaller i fisklever från vallgravsfisk utökades undersökningen till att omfatta analys av metallhalt i muskel eftersom det är den delen av fisken man äter. Syftet med den utökade analysen är att få in data för att kunna bedöma om det på sikt går att äta fisk från vallgraven. Denna rapport redovisar metallanalyser från ett litet urval fisk som fångats vid vallgravsmetet våren 2012, en populär fisketävling som arrangeras årligen av Sportfiskarna. Göteborg januari

4 Innehåll Förord... 1 Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Metoder... 4 Resultat... 5 Metallhalt i levervävnad... 5 Metallhalt i muskelvävnad... 7 Slutsatser... 8 Referenser... 9 Bilaga Rådata grundämneshalter i levervävnad Bilaga Rådata grundämneshalter i muskelvävnad

5 Sammanfattning Kommunfullmäktige har 2009 beslutat att verka för bättre möjligheter till fritidsfiske i Göteborgs centrum. Miljöförvaltningen har i samarbete med Göteborgs Naturhistoriska museum låtit analysera metallhalter i muskel- och levervävnad från vanligare fiskarter från vallgraven i Göteborg. Syftet är att få fram dels data om metallhalter i fiskmuskel för att bedöma om fisken är lämplig för konsumtion dels data om ackumulerade metaller i fisklever för att följa utvecklingen av metallbelastningen i vallgraven. Resultat från ett litet urval av fisk som fångats vid ett tillfälle kan endast ge en vägledning om fiskens kvalitet och vallgravens metallbelastning. Det behövs ett större urval för att kunna dra säkrare slutsatser valde vi att analysera något fler muskelprover men endast från de vanligaste matfiskarna; abborre och mört. Dessutom analyserades leverprov från arterna abborre, mört, braxen och id i samma utsträckning som tidigare. Dessa arter har valts eftersom de är vanligt förekommande i vallgraven och är relativt stationära, d.v.s. lever inom samma område hela livet. Analysresultaten har jämförts med värden från tidigare undersökningar. Resultaten från 2012 års analyser av metallhalt i muskelvävnad från abborre och mört överstiger inte de gränsvärden som finns för konsumtion av fisk. Rekommendationen att avstå från att äta stationär fisk från vallgraven kvarstår eftersom det inte kan uteslutas att enstaka exemplar kan ha för höga halter av skadliga tungmetaller eller organiska miljögifter. Metallhalterna i lever, som var ovanligt höga vid 2010 års mätning, har överlag minskat. Enskilda individer innehåller höga halter av vissa metaller i lever även Fortsatta mätningar är nödvändiga för att få en säkrare bild av tungmetallhalterna i muskel och lever för att bedöma om fisken går att äta och för att följa den långsiktiga trenden för metallpåverkan på fisk i vallgraven. Bakgrund Miljöförvaltningen och Naturhistoriska museet har låtit utföra analyser av metallhalt i muskel- och levervävnad hos fisk från vallgraven i Göteborg. Syftet med undersökningen är dels att få fram data som gör det möjligt att bedöma om fisken är lämplig för konsumtion, och dels att följa utvecklingen av metallbelastningen i vallgraven. Över en miljon svenskar fiskar på sin fritid. Enligt en undersökning från Fiskeriverket (numera Havs- och vattenmyndigheten) fiskar de flesta av dessa för att koppla av, för att göra något tillsammans med vänner, för att få naturupplevelser och för att fånga egen fisk att äta. Det är vanligast att man fritidsfiskar nära hemmet. Kommunfullmäktige har 2009 beslutat att verka för bättre möjligheter till fritidsfiske i Göteborgs centrum. Med detta som bakgrund 3

6 är det av intresse att veta om fisk i de centrala vattendragen är påverkad av miljögifter från stadsmiljön och om den är lämplig att äta. Kunskapen om fiskfaunan i vattendragen i centrum grundas i dagsläget främst på fångsterna från vallgravsmetet, en tävling som arrangeras årligen vid Kristi himmelsfärd. Tävlingen pågår under två timmar och fångsten samlas in och dokumenteras av Naturhistoriska museet i Göteborg års fångst slutade på 75 fiskar och det var abborre, braxen, björkna, löja, id, mört och skrubba som högg på krokarna. Museet har vid ett antal tillfällen låtit utföra analys av vissa metaller och gifter i lever hos abborre, id och mört. Dessa fiskarter är stationära, det innebär att de inte förflyttar sig så långa sträckor utan lever sitt liv på en ganska begränsad yta. Det är alltså troligt att de metaller som finns i deras kroppar kommer från den nära omgivningen. Metaller i livsmedel är nödvändigt i låga koncentrationer eftersom metaller i många fall behövs för olika funktioner i kroppen. Höga halter av vissa metaller, som till exempel bly, kadmium och kvicksilver, som intas under längre perioder kan däremot vara skadliga för människors hälsa. EU-kommissionen har utfärdat en förordning med gränsvärden för vissa tungmetaller och organiska miljögifter i livsmedel till försäljning (Kommissionens förordning (EG) 1881/2006). Vattnet som passerar vallgraven tillförs metaller via dagvatten från trafikytor och tak. Beroende på väderförhållanden strömmar vatten antingen genom staden från Mölndalsån via Fattighusån och Rosenlundskanalen eller Stora Hamnkanalen ut i Göta älv eller från Göta älv och in i kanalerna. För att få mer kunskap om fisken i centrala Göteborg är lämplig att äta, kompletterade miljöförvaltningen år 2010 Naturhistoriska museets analys av metallhalt i lever hos vallgravsfisk med en analys av metallhalt i muskel. Undersökningen utökades till att omfatta arterna abborre, braxen, id och mört. Av dessa är det främst abborre som används som matfisk i Sverige, medan övriga tre används som matfisk i vissa länder i Östeuropa. År 2010 var första gången en analys av metallhalt i muskelvävnad gjordes på fisk från vallgraven. Resultaten visade att kvicksilverhalten i någon enstaka individ kan vara så hög att gränsvärdet för konsumtion överskrids. När resultaten för metallhalt i lever jämfördes bakåt i tiden var värdena ovanligt höga 2010, och en teori var att de stora snömängderna skulle ha lett till ökad, och tillfälligt mer koncentrerad dagvattenbelastning med högre metallhalter som följd. Metoder Vallgravsmetet genomfördes den 17 maj 2012 och delar av fångsten togs tillvara av Göteborgs Naturhistoriska museum. De arter som valdes ut för leveranalys var samma som föregående år, det vill säga abborre, braxen, id och mört. I år valde vi att endast ta muskelprover från abborre och mört men från en något större och mer homogen grupp än tidigare, med stöd av resultat från ett studentprojekt på miljöförvaltningen. Göran Nilson och Åsa Holmberg på 4

7 naturhistoriska museet vägde och mätte fisken och tog ut vävnadsprover som skickades för analys på ackrediterat lab. Metallhalt i muskel analyserades i prov från sex mörtar (17-22 cm) och från sex abborrar (21-29 cm). Analysen utfördes av ALS Scandinavia och analysmetoden var "M4, Grundämnen i biota" med beräkning av metallmängd per kg våtsubstans. Analysen för metallhalt i muskel är förändrad från 2010 till en metod som kan spåra låga halter av flera metaller. Metallhalt i levervävnad analyserades i två individer per art av id och braxen, i åtta individer av mört och i sju av abborre och även där var analysmetoden "M4, grundämnen i biota" men anges per kg torrsubstans. Analys av muskelvävnad utförs för att få veta metallinnehållet i den del av fisken som vanligen konsumeras, så att jämförelse kan göras med EUs gränsvärden för försäljning av livsmedel. Analys av levervävnad görs för att jämförelse ska kunna göras med tidigare mätserier, och att mätserien hålls kontinuerlig för kommande år. Metallhalt i levervävnad hos vallgravsfisk har analyserats sedan 1974, men denna specifika mätserie börjar 2005 för braxen, 2007 för abborre och id och 2008 för mört. Metallhalt i muskelvävnad hos vallgravsfisk har analyserats 2010, 2011 och Resultat De fiskar som analyserats är ett litet och inte representativt urval av den totala fiskpopulationen i vallgraven. I brist på resurser att fånga och analysera en större mängd fisk, företrädesvis av ungefär samma storlek, har vi valt att analysera ett liter urval av den fisk som funnits att tillgå från vallgravsmetet har vi sorterat ut en mer homogen storleksgrupp för metallanalys i muskel än tidigare och det bör noteras vid framtida jämförelser. Metallhalt i levervävnad Resultatet av metallhalt i levervävnad för några utvalda metaller illustreras i tabell 1. Ytterligare metall- och grundämneshalter i muskelvävnad presenteras i bilaga 1. Resultaten varierar och det är svårt att dra några slutsatser om metallhalterna ökar eller minskar. En enskild braxen från 2012 års mete hade ansamlat större mängder bly och mangan i levern. Blybelastningen till vallgraven har minskat drastiskt sedan 1994 års förbud mot bly i bensin. Positivt är att övriga undersökta fiskar visar på ett minskande blyinnehåll. Kopparhalterna ser ut att öka sedan 2008 men 2010 års värden skiljer sig från övriga år där alla undersökta metaller hade ökat i samtliga arter. 5

8 Mört Cd Mindre än Hg Pb Mindre än Cu 2008 medel 1,5 (1-2) 0,02 (0,01-0,03) 8,5 (7-10) 2,6 (2-3,1) 2009 medel 1,5 (1-2) 0,03 (0,02-0,04) 7,5 (7-8) 7,7 (7,5-8,0) 2010 medel 6,0 (2-10) 0,08 (0,07-0,08) 30,0 (10-50) 85,2 (28,4-142) 2011 medel 0,02 (0,01-0,02) 0,02 (0,01-0,02) 0,1 (<0,02-0,17) 11,6 (9,7-13,4) 2012 medel 0,02 (0,01-0,04) 0,38 (0,15-0,57) 0,13 (0,09-0,3) 8,2 (1,2-33) Abborre Cd Mindre än Hg Pb Mindre än Cu 2008 medel 2,0 (2-2) 0,10 (0,07-0,12) 8,0 (8-8) 3,1 (2,4-3,8) 2009 medel 1,5 (1-2) 0,09 (0,08-0,10) 8,0 (6-10) 2,4 (2,2-2,7) 2010 medel 5,5 (4-7) 0,39 (0,12-0,66) 30,0 (20-40) 7,6 (5,9-9,2) 2011 medel 0,1 (0,03-0,17) 0,14 (0,09-0,183) <0,03 (<0,02-<0,04) 2,6 (2,13-2,98) 2012 medel 0,14 (0,008-0,62) 1,03 (0,75-1,5) 0,08 (0,06-0,09) 7,2 (0,88-21) Id Cd Mindre än Hg Pb Mindre än Cu 2008 medel 1,5 (1-2) 0,05 (0,04-0,05) 7,5 (7-8) 27,8 (19,2-36,3) 2009 medel 2,0 (2-2) 0,03 (0,03-0,03) 8,5 (8-9) 12,9 (11,6-14,1) 2010 medel 3,0 (2-4) 0,09 (0,09-0,09) 15,0 (10-20) 61,8 (54,3-69,2) 2011 medel 2012 medel 0,04 (0, )0 039) 0,14 (0,023-0,053) 0,02 (0,03-0,016) 0,17 (0,13-0,20) 0,08 (0,06-0,1) 0,15 (0,1-0,2) 15,5 (13,4-17,6) 25,9 (9,8-42) 6

9 Braxen 2008 medel 2009 medel 2010 medel 2011 medel 2012 medel Cd Mindre än 1,0 (1-1) 0,9 (0,8-1) 2,5 (2-3) 0,02 (0,05-0,03) 0,11 (0,03-0,19) Hg 0,02 (0,02-0,03) 0,01 (0,006-0,007) 0,04 (0,04-0,05) 0,01 (0,01-0,02) 0,12 (0,058-0,19) Pb Mindre än 7,0 (7-7) 5,5 (4-7) 10,0 (10-10) 0,04 (0,03-0,04) 6,9 (0,1-13,8) Cu 4,6 (2,9-6,3) 4,9 (3,7-6,1) 22,8 (17,1-28,5) 4,2 (1,2-9,5) 31,6 (20,3-43) Tabell 1: Kadmium- (Cd), kvicksilver- (Hg), bly- (Pb) och kopparhalt (Cu) i levervävnad hos fisk fångad i vallgraven Halterna är mätta i mg/kg torrsubstans. Tabellen visar medelvärde samt min- och maxvärden. Kadmium och bly anges inte i exakta värden för år , utan halten av ämnet understiger det angivna värdet. Metallhalt i muskelvävnad Resultaten av metallhalt i muskelvävnad för kadmium, kvicksilver och bly illustreras i tabell 2. Ytterligare metall- och grundämneshalter i muskelvävnad presenteras i bilaga 2. Cd Hg Pb Abborre Mört medel medel <0,002 (<0,002-<0,003) <0,002 0,229 (0,114-0,303) 0,10 <0,02 (<0,01-<0,02) 0,02 (<0,002-0,003) (0,69-0,13) (<0,02-0,028) Tabell 2: Kadmium- (Cd), kvicksilver- (Hg) och blyhalt (Pb) i muskelvävnad hos fisk fångad i vallgraven Halterna är mätta i mg/kg våtsubstans. Tabellen visar medelvärde samt min- och maxvärden. Kadmium i muskel Gränsvärde för kadmium i fisk för konsumtion är 0,050 mg/kg våtvikt (Kommissionens förordning (EG) 1881/2006) och 2012 hade ingen av de provtagna fiskarna en kadmiumhalt i muskelvävnaden som överstiger gränsvärdet, men resultatet är inte statistiskt säkerställt. Kvicksilver i muskel Gränsvärde för kvicksilver i fisk för konsumtion är 0,50 mg/kg våtvikt (Kommissionens förordning (EG) 1881/2006) och 2012 hade ingen av de provtagna fiskarna en kvicksilverhalt i muskelvävnaden som överstiger gränsvärdet, men resultatet är inte statistiskt säkerställt. Vid 2010 års 7

10 undersökning var det en individ av arten mört som hade en halt av kvicksilver som översteg gränsvärdet kraftigt, med en kvicksilverhalt i muskel på 1,9 mg/kg våtsubstans (Miljöförvaltningen 2011). När man jämför 2011 års analysresultat med en mätning från 2001 (Mathiason et al. 2004) som omfattade abborre, id och mört har halterna dock minskat något hos dessa tre arter. Bly i muskel Gränsvärdet för bly i fisk för konsumtion är 0,3 mg/kg våtvikt (Kommissionens förordning (EG) 1881/2006) och 2012 hade ingen av de provtagna fiskarna en blyhalt i muskelvävnaden som överstiger gränsvärdet, men resultatet är inte statistiskt säkerställt. Slutsatser Syftet med vår undersökning av metallhalter i muskelvävnad är att undersöka om fisken i vallgraven är lämplig för konsumtion. Det är en översiktlig undersökning som endast kan ge en fingervisning om det är rimligt att hoppas att vallgravsfisk går att äta i framtiden avseende metaller. De metaller som omfattas av gränsvärden för konsumtion är kadmium, kvicksilver och bly. Inget av de analyserade proverna i årets undersökning har värden som överstiger gränsvärdena. Vid 2010 års mätning var kvicksilverhalten i mycket hög i ett av proverna. Halterna kvicksilver i muskelvävnad förefaller vid 2011 och 2012 års mätningar vara låga. Angående fiskens ätlighet är rekommendationen fortfarande att avstå från att äta stationär fisk från vallgraven, eftersom det inte kan uteslutas att enskilda individer kan ha för höga halter av kvicksilver eller andra hälsoskadliga ämnen. Mätserien av metallhalt i levervävnad kan användas för att visa tillstånd och trender hos fisken i vallgraven. Vid 2010 års analys sågs en ökning av många av metallerna i alla arterna. Vid 2011 och 2012 års analys var värdena i de flesta fall tillbaka på tidigare nivåer eller lägre. Enstaka exemplar har ackumulerat mycket höga halter av vissa metaller. För att få en generell bild av hur stadens miljöbelastning ser ut; här i form av metallpåverkan på fisk, behövs ett större analysunderlag i kombination med andra undersökningar av vatten och sediment. Det finns ingen enkel förklaring till de relativt höga metallhalter som hittades vid 2010 års undersökning. En teori var att det då varit en snörik vinter. Eftersom värdena sjunkit igen vid 2011 års undersökning, och det även då varit en snörik vinter är det tveksamt om det verkligen är förklaringen till de höga halterna Det finns inga andra uppenbara förklaringar till ökningen; det har inte skett några förändringar i dagvattenbelastningen under de senaste åren, och inga arbeten i vattendraget som innebär att bottensedimenten rörs upp ska ha utförts under perioden. Förklaringen till variationerna bör inte heller ligga i analysmetod eftersom analysen är utförd med samma metod och på samma laboratorium båda åren. Det krävs fortsatt årlig analys för att visa om det förekommer kraftiga mellanårsvariationer. 8

11 Rekommendation inför fortsatta mätningar Det krävs fortsatta och utökade mätningar för att få en säker bild av kvicksilverhalterna i muskel från vallgravsfisk. Fortsatt uppföljning av förändringar i metallbelastningen på vallgravsfisk är också en viktig pusselbit för att följa förändringar i stadens miljöpåverkan. Analysen bör utökas till att omfatta fler individer per art och helst att individerna är relativt lika i storlek. Det skulle också vara värdefullt att mäta flöden och metallhalter i vattenmassan och i bottensediment för att eventuellt kunna spåra orsaker till variationer i metallhalter i fisken. Miljöövervakning av miljögifter i vatten och vattenlevande organismer är en central del för att förstå och kontrollera olika ämnens flöden i samhället. Vattenmiljön tar emot föroreningar via direkta utsläpp, t.ex. processvatten från industri, och via diffusa utsläpp som partiklar från luft eller lakvatten från förorenad mark. Vattenförvaltningen är mitt inne i sin första åtgärdscykel och 2015 ska de flesta av EU:s vatten ha god status enligt ramdirektivet för vatten. Den lokala miljöövervakningen av kommunens vattenförekomster behöver successivt utvecklas för att följa upp resultaten av åtgärdsprogram för vatten. Referenser Fiskeriverket Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet. Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 2009, handling 2009 nr 164. Yttrande över motion av Carina Liljesand (KD) angående bättre möjligheter till fritidsfiske i centrum. Kommissionens förordning (EG) 1881/2006 Om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel. Mathiason, S., Persson, B., Adrian, M. och Ekstedt, E Kanalerna i Göteborg. Vatten och fiskar- en miljöbiologisk studie. Miljöförvaltningen Göteborgs Stad Metaller i vallgravsfisk, R 2011:7. Miljöförvaltningen Göteborgs Stad Metaller i vallgravsfisk, R 2011:7. Pallander, S., Utredning av metaller i vallgravsfisk. Institutionen för biologi och miljö, Göteborgs universitet. Ramdirektivet för vatten, Rådets direktiv 2000/60/EG 9

12

13 Bilaga 1 Rådata grundämneshalter i levervävnad Abborre ELEMENT SAMPLE GN M73 GN-M74 GN-M69 GN-M70 GN-M72 GN-69 GN-70 As mg/kg TS 13 <0,4 7,28 4,57 0,521 3,08 2,87 Cd mg/kg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,008 0,617 0,345 Co mg/kg 0,0204 0,0193 0,0252 0,0287 0,0214 0,456 0,419 Cr mg/kg <0,08 0,186 0,156 <0,07 <0,05 0,265 0,204 Cu mg/kg 1,18 0,883 1,55 2,33 4, ,6 Hg mg/kg 0,863 0,523 1,53 1,3 1,41 0,749 0,802 Mn mg/kg 0,695 3,92 1,16 0,601 0,436 10,3 4,77 Ni mg/kg <0,1 0,118 0,134 0,0916 0,111 0,115 0,239 Pb mg/kg <0,1 <0,09 <0,08 <0,09 <0,06 0,0896 <0,07 Zn mg/kg 17 18,9 18,6 20,5 20,2 95,8 91,1 Braxen ELEMENT SAMPLE GN77 GN78 As mg/kg TS <0,7 <0,5 Cd mg/kg 0,0296 0,187 Co mg/kg 0,0525 0,992 Cr mg/kg <0.08 5,18 Cu mg/kg 20,3 43 Hg mg/kg 0,058 0,191 Mn mg/kg 3,9 40,4 Ni mg/kg <0,1 2,18 Pb mg/kg <0,1 13,8 Zn mg/kg 68,8 115 Id ELEMENT SAMPLE GN75 GN76 As mg/kg TS <1 <1 Cd mg/kg 0,0526 0,227 Co mg/kg 0,128 0,0945 Cr mg/kg <0,08 <0,1 Cu mg/kg 9,85 42 Hg mg/kg 0,133 0,203 Mn mg/kg 3,22 6,52 Ni mg/kg <0,1 <0,2 Pb mg/kg <0,1 <0,2 Zn mg/kg 64,8 82,4 11

14 Mört ELEMENT SAMPLE GN63 GN64 GN-M63 GN-M64 GN-M65 GN-M66 As mg/kg TS <1 <0,8 <0,5 1,05 <0,4 <0,4 Cd mg/kg 0,0415 0,0355 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Co mg/kg 0,137 0,0581 0,0416 0,0196 0,0179 0,0144 Cr mg/kg <0,2 0,166 0,505 0,117 0,417 0,196 Cu mg/kg 32,8 18,2 4,3 1,34 2,25 1,21 Hg mg/kg 0,163 0,153 0,551 0,573 0,371 0,543 Mn mg/kg 5,79 4,98 1,57 0,876 0,92 1,42 Ni mg/kg <0,3 0,148 0,364 0,119 0,1 0,175 Pb mg/kg <0,3 0,146 0,13 <0,08 <0,08 <0,1 Zn mg/kg ,2 19,6 21,6 23,1 Mört ELEMENT SAMPLE GN-M67 GN64 As mg/kg TS 0,495 <0,5 Cd mg/kg <0,01 <0,01 Co mg/kg 0,0354 0,0171 Cr mg/kg 0,128 <0,07 Cu mg/kg 3,28 2,18 Hg mg/kg 0,33 0,33 Mn mg/kg 1,31 0,74 Ni mg/kg 0,121 0,0941 Pb mg/kg <0,09 0,105 Zn mg/kg 50,9 30,2 12

15 Bilaga 2 Rådata grundämneshalter i muskelvävnad Abborre ELEMENT SAMPLE GN-M69 GN-M70 GN-M71 GN-M72 GN-M73 GN-M74 As mg/kg vv 1,41 0,927 0,385 0,11 2,55 <0,08 Cd mg/kg <0,002 <0,002 <0,003 <0,002 <0,003 <0,002 Co mg/kg 0,0049 0,0058 0,0035 0,0045 0,004 0,0041 Cr mg/kg 0,0301 <0,01 <0,02 <0,01 <0,02 0,0398 Cu mg/kg 0,3 0,472 0,167 0,895 0,233 0,189 Hg mg/kg 0,302 0,268 0,216 0,303 0,171 0,114 Mn mg/kg 0,224 0,122 0,113 0,0921 0,137 0,838 Ni mg/kg 0,0258 0,0186 0,0249 0,0234 <0,02 0,0252 Pb mg/kg <0,02 <0,02 <0,02 <0,01 <0,02 <0,02 Zn mg/kg 3,6 4,16 3,88 4,25 3,34 4,05 Mört ELEMENT SAMPLE GN-M63 GN-M64 GN-M65 GN-M66 GN-M67 GN-M68 As mg/kg vv <0,1 0,237 <0,1 <0,1 0,102 <0,1 Cd mg/kg <0,003 <0,002 <0,002 <0,003 <0,002 <0,002 Co mg/kg 0,0089 0,0044 0,004 0,0032 0,0073 0,0037 Cr mg/kg 0,108 0,0264 0,0933 0,0433 0,0264 <0,01 Cu mg/kg 0,921 0,301 0,505 0,267 0,676 0,478 Hg mg/kg 0,12 0,132 0,0839 0,123 0,0693 0,0729 Mn mg/kg 0,335 0,197 0,206 0,313 0,27 0,162 Ni mg/kg 0,0778 0,0267 0,0225 0,0386 0,0249 0,0206 Pb mg/kg 0,0278 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,0229 Zn mg/kg 7,74 4,42 4,83 5,11 10,5 6,61 13

16

17 Publikationer utgivna av Göteborgs Miljöförvaltning Rapporter (ISSN ): R 2013:1 Årsrapport 2012 R 2013:2 Metaller i vattendrag 2012 R 2013:3 Bottenfauna i Göteborgs kommun 2012 R 2013:4 Metaller i vallgravsfisk 2012 R 2012:1 Årsrapport 2011 R 2012:2 Utbredning och förekomst av alger på hårdbottenmiljöer i Göteborgs skärgård R 2012:3 Förekomst av TBT i sediment från småbåtshamnar och dess effekt på nätsnäckor R 2012:4 Inventering av dagaktiva fjärilar i Göteborgs kommun 2011 R 2012:5 Inventering av trollsländor i Göteborgs kommun 2011 R 2012:6 Inventering av hasselsnok (Coronella austriaca) i Göteborgs kommun 2011 R 2012:7 Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg R 2012:8 Kemikalier i möbler - tillsyn hos möbelhandel. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R 2012:9 Metaller i vallgravsfisk Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning R 2012:10 Bottenfauna i Göteborgs kommun 2011 R 2012:11 Metaller i vattendrag 2011 R 2012:12 Luftkvaliteten i Göteborgsområdet. Årsrapport 2011 R 2012:13 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R 2012:14 Distribution av färdigförpackad mat inom hemtjänsten R 2012:15 Budget 2012 R 2012:16 Kunskapsförsörjning och samordning av det tobaksförebyggande arbetet i Göteborg R 2012:17 Kunskapsförsörjning och samordning av tobaksförebyggande insatser. Utvärdering av ett projekt i Göteborgs Stad R 2012:18 Tema: Tobaksprevention och in-vandrargrupper fortsättnings-projekt (TTI) R 2012:19 Tobaksprevention och invandrargrupper Utvärdering av ett fortsättningsprojekt i Göteborgs Stad R 2012:20 Nationell konferens Tobak eller Hälsa måluppfyllelse till år 2014 bland de grupper som röker mest R 2012:21 Utvecklad tillsyn på skolgårdar med mål att alla skolgårdar i Göteborg skall vara rökfria R 2012:22 Tobakspreventiva insatser i mångkulturell miljö. En intervjuundersökning om kunskap och attityder R R Miljörapport En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg Kemikalier i leksaker. Tillsyn av detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm R Miljö- och klimatnämndens budget 2013 R Metaller i smycken - Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm

18

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Metaller i vallgravsfisk 2013. Miljöförvaltningen R 2014:8. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i vallgravsfisk 2013. Miljöförvaltningen R 2014:8. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2014:8 Foto: Sofia Pallander Metaller i vallgravsfisk 2013 Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-365 00 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se

Läs mer

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2008:6 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg

Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg Kvicksilver i gädda från insjöar i Göteborg ISSN 1401-243X R 2007:5 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001. För att

Läs mer

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling

Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, - 20 3, 4 infångades under sensommaren abborre från

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria. i sex skogsbestånd i Göteborg 1994 2011. Miljöförvaltningen R 2012:7. ISBN nr: 1401-2448

Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria. i sex skogsbestånd i Göteborg 1994 2011. Miljöförvaltningen R 2012:7. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:7 Transplantering av lunglav Lobaria pulmonaria i sex skogsbestånd i Göteborg 1994 2011 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Fisk från Mälaren - bra mat Gädda, gös och abborre från 6 fjärdar i Mälaren undersöktes under 2001. Provtagningsstationen Östra Mälaren ligger i Ulvsundasjön nära de centrala

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB ISBN nr: 1401-2448 R 2012:11 Foto: Medins Biologi AB Metaller i vattendrag 2011 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:26 Metaller i smycken Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se

TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se TBT i Västerås Anna Kruger, Västerås stad anna.kruger@vasteras.se Västerås - Insjöhamn Mälarhamnen AB - Flera småbåtshamnar 4000 båtplatser inom kommungränsen i Mälaren 3100 båtplatser kommunala 4 båttvättar

Läs mer

Provtagningar utförda 2010

Provtagningar utförda 2010 Uppföljning av miljömedicinsk riskbedömning med avseende på konsumtion av analyserade vegetabilier, fisk och kräftor från Gusum Provtagningar utförda 2010 Foto Ingela Helmfrid. Vy över höjden vid nya bruket

Läs mer

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05 Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket. Foto Lisa Lundstedt Metaller i insjöabborre Uppdaterad 211-12-5 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA

KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA Gatu- och fastighetskontoret Miljöförvaltningen Stockholm Vatten Användningen av koppar måste minska Koppar är nödvändigt för växter och djur. Alla levande celler behöver koppar

Läs mer

METALLER I VATTENDRAG 2005.

METALLER I VATTENDRAG 2005. Metaller i vattendrag 2005 R 2006:3 METALLER I VATTENDRAG 2005. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborgs kommun. Undersökningen utfördes hösten 2005 av Medins Biologi AB, Alf Engdahl,

Läs mer

Varor i lågprissegmentet. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2014:4

Varor i lågprissegmentet. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2014:4 ISBN nr: 1401-2448 R 2014:4 Varor i lågprissegmentet - tillsyn över detaljhandeln Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-365

Läs mer

Förstudie lekplatsutrustning

Förstudie lekplatsutrustning Förstudie lekplatsutrustning - en inventering av utbudet av lekplatsutrustning enligt ramavtal för Göteborg Stad Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2009:12 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser

Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM Stockholm Universitet Analys av miljöfarliga ämnen på land och i sediment vid båtuppläggningsplatser Ca 700 000 båtar totalt i Sverige Varav

Läs mer

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier

Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier SlbŸanalys Stockholms Luft- och Bulleranalys Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier 1997-5-16 Rapporten är sammanställd av Lars Burman och Christer Johansson, Stockholms luft-

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

PVC-produkter. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg, Helsingborg och Stockholm. Miljöförvaltningen

PVC-produkter. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg, Helsingborg och Stockholm. Miljöförvaltningen ISBN nr: 1401-2448 R 2014:9 Foto: Ulrika Siemers PVC-produkter - tillsyn över detaljhandeln Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg, Helsingborg och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402

Läs mer

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på de kvarvarande ca 30 omätta båtskroven av föreningens

Läs mer

Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen

Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen Miljögifter i akvatisk miljö Stockholm, 5 november 2014 Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Frågeställningar Hur påverkar storstadsregionen sina

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Tungmetallbestämning i gräskulturer

Tungmetallbestämning i gräskulturer 1(14) Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 2013 Hilde Herrlund Miljöinspektör Rapport 2014:1 Januari 2014 2(14) Sammanfattning I jämförelse med 2012 skedde en ökning av tungmetallhalten

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Kustundersökningar i Blekinge och västra Hanöbukten - sammanfattning av resultat från undersökningarna 2001

Kustundersökningar i Blekinge och västra Hanöbukten - sammanfattning av resultat från undersökningarna 2001 Kustundersökningar i Blekinge och västra Hanöbukten - sammanfattning av resultat från undersökningarna 21 Under 21 genomförde Högskolan i Kalmar, SMHI och TOXICON i Landskrona den samordnade kustkontrollen

Läs mer

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på båtskroven av 30 stycken av föreningens båtar. Detta

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Har belastningen av metaller, PAH eller PCB i Stockholms vattendrag förändrats under perioden 1997-2002?

Har belastningen av metaller, PAH eller PCB i Stockholms vattendrag förändrats under perioden 1997-2002? Har belastningen av metaller, PAH eller PCB i Stockholms vattendrag förändrats under perioden 1997-2002? Magnus Rahmberg Christian Junestedt John Sternbeck B 1582 Maj 2004 Organisation/Organization IVL

Läs mer

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor, delprojektledare Miljö 1. Lägesrapport 2. Tekniska problem och lösningar Var ska man muddra och hur mycket? Hur hanterar man spillet vid muddring

Läs mer

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin C B A Tillrinningsområde till magasin D Tillrinningsområde till provtagningspunkt Takbrunn respektive Rännstensbrunn Provtagningspunkter: A Rännstensbrunn B Takvattenbrunn C Bräddvattenbrunn D Grundvattenrör

Läs mer

Slamspridning på Åkermark

Slamspridning på Åkermark Slamspridning på Åkermark Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-2010 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på båtskroven av 30 stycken av föreningens båtar. Detta

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015

Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015 1/18 13.11.2015 Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015 2/18 INNEHÅLL RECIPIENPFÖRHÅLLANDENA OCH KLASSIFICERINGSMETOD.3 RECIPIENTENS UTBREDNING... 5 MÄTPUNKTER... 6 LOTSBROVERKETS

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på övergripande paraplymål för gruppen våra ekosystemtjänster - Vi ska skydda och bevara

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling FINNES: SÖKES: En hållbar utveckling Material om Stockholms miljöprogram kan beställas på www. eller från Miljöförvaltningen i Stockholm, Box 380 24, 100 64 Stockholm Tel 08-508 28 800, Fax 08-508 28 808

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Gifter från båtverksamhet

Gifter från båtverksamhet Gifter från båtverksamhet Dagens kunskap, möjligheter till åtgärder? Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet Britta.eklund@itm.su.se Problemet Vem/vilka är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter; SFS 1998:944 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni

Läs mer

Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar

Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar Helene Ek och Karl Svanberg Länsstyrelsen Östergötland 1 Sammanfattning Tidigare studier har visat att Bråvikens sediment (dvs. bottensubstrat) innehåller

Läs mer

Kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel i gädda från sjöar i Botkyrka kommun. Utredningsenheten Miljöövervakning.

Kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel i gädda från sjöar i Botkyrka kommun. Utredningsenheten Miljöövervakning. Botkyrka kommun Miljöförvaltningen Rapport 2003:1 Kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel i gädda från sjöar i Botkyrka kommun Sammanställning av provtagningar 2001 2002 Utredningsenheten Miljöövervakning

Läs mer

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Varvsområde Förorenat område Blomstrande stadsdel Marie Börnell, Sweco 1 Utveckling av den goda staden Sannegården Eriksberg Lindholmen/ Lundbystrand

Läs mer

RAPPORT. Båtbottenfärger i Sörmländska natur- och småbåtshamnar. Organiska tennföreningar, koppar, zink, zinkpyrition och irgarol i ytsediment

RAPPORT. Båtbottenfärger i Sörmländska natur- och småbåtshamnar. Organiska tennföreningar, koppar, zink, zinkpyrition och irgarol i ytsediment RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2007:11 Båtbottenfärger i Sörmländska natur- och småbåtshamnar Organiska tennföreningar, koppar, zink, zinkpyrition och irgarol i ytsediment Regional miljöövervakning, 2006 Titel:

Läs mer

Miljösituationen i Västerhavet. Per Moksnes Havsmiljöinstitutet / Institutionen för Biologi och miljövetenskap Göteborgs Universitet

Miljösituationen i Västerhavet. Per Moksnes Havsmiljöinstitutet / Institutionen för Biologi och miljövetenskap Göteborgs Universitet Miljösituationen i Västerhavet Per Moksnes Havsmiljöinstitutet / Institutionen för Biologi och miljövetenskap Göteborgs Universitet Hur mår havet egentligen? Giftiga algblomningar Säldöd Bottendöd Övergödning

Läs mer

Livsmedelskontroll i förskolor 2009

Livsmedelskontroll i förskolor 2009 Livsmedelskontroll i förskolor 2009 R 2010:9 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss

Läs mer

Om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag

Om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag Sötvatten 2013 Om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag Trendstationer i vattendrag visar hur miljön förändras Sveriges trendvattendrag är vattendrag där bottenfauna, kiselalger, fisk och vattenkemi

Läs mer

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll Mötesnamn etc 1 Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Uppgiftsinsamling Besök på platsen Mötesnamn etc 2 Uppgiftsinsamling

Läs mer

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Arkivbeteckning 1(5) Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över remitterat författningsförslag som syftar

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

Planeringsunderlag för Märstaån

Planeringsunderlag för Märstaån Planeringsunderlag för Märstaån Förbättringsbehov, belastningsutrymme och åtgärdsmöjligheter med hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten Inventering av vattenväxter i Garnsviken 2014 Författare: Anna

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Fullskaleförsök med dagvattenfilter, Nacka Kommun Talare: Henrik Alm, Sweco Järlasjö Inte god status idag Näringsrik, kemiskt påverkad Åtgärder i sjöar uppströms Åtgärder för urbant dagvatten 1 Försök

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat. RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1 vid Hovhultsverket 2013 Uddevalla Kraft AB, Uddevalla 2013-04-12 Rapport

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

Centrala Barnhälsovården Skaraborg Primärvården, 2013-01-23

Centrala Barnhälsovården Skaraborg Primärvården, 2013-01-23 Centrala Barnhälsovården Skaraborg Primärvården, 2013-01-23 Fortsatta problem med vissa tungmetaller och mineraler i barnmat Allmän information till vårdpersonal Viss barnmat innehåller tungmetallerna

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Hur står det till med matfisken i Norrbotten?

Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Giftigt eller nyttigt? Vad är ett miljögift? Vilka ämnen? Hur påverkas fisken? Hur påverkas vi människor? Kostråd Vad är ett miljögift? - Tas upp av organismer

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm RAPPORT. Antagen av Miljönämnden 2013-02-19

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm RAPPORT. Antagen av Miljönämnden 2013-02-19 RAPPORT Metaller i smycken Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Antagen av Miljönämnden 2013-02-19 Rapportnr 2/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m.

Läs mer

Rönne å vattenkontroll 2009

Rönne å vattenkontroll 2009 Rönne å vattenkontroll 29 Undersökningsprogram Vattenkemi Vattenkemiskt basprogram. 32 provpunkter i vattendrag och fyra sjöar. Basprogrammet ger underlag för tillståndsbeskrivningar avseende organiska

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Angående dioxinhalter i sik fångad i Vättern och Vänern

Angående dioxinhalter i sik fångad i Vättern och Vänern MEDDELANDE Datum 2015-01-12 Beteckning Sida 1/3 Enligt sändlista Angående dioxinhalter i sik fångad i Vättern och Vänern Kompletterande analyser har bekräftat att det förekommer halter av dioxin i sik

Läs mer

RAPPORT. Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016. Antagen av miljönämnden 2016-06-14. Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690

RAPPORT. Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016. Antagen av miljönämnden 2016-06-14. Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690 RAPPORT Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016 Antagen av miljönämnden 2016-06-14 Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2012: 01/2012 Sammanställning

Läs mer

Vad innehåller klosettavloppsvatten?

Vad innehåller klosettavloppsvatten? S-E Svensson, Dept. of Biosystems and Technology Vad innehåller klosettavloppsvatten? Sven-Erik Svensson Biosystem och teknologi SLU Alnarp Nationella konferensen Avlopp och Miljö Örebro 2-21 jan 215 Föredraget

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Sida 1 av 6 TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Giftfri miljö Frisk luft god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap Levande skogar Myllrande våtmarker

Läs mer

Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster

Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster Kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av trädgårdsprodukter och trädgårdstjänster Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. I det här dokumentet anges de kriterier för

Läs mer

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona

Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona Miljöförvaltningen Mätningar av tungmetaller i fallande stoft i Landskrona 2012 Victoria Karlstedt Rapport 2013:4 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Sedan 1988 har kontinuerliga luftmätningar

Läs mer

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde Analysavdelningen Galina Gorodetskaja galina.gorodetskaja@kappala.se Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde - En inventering - Handledare: Christina Vendel 2006-02-20 1

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson

Utsläpp till vatten. Program för Airport city. Härryda kommun 2011-05-13. Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Utsläpp till vatten Program för Airport city Härryda kommun 2011-05-13 Upprättad av: Anne Thorén och Åsa Ottosson Granskad av Mikael Bengtsson Kund Swedavia Flygplatsfastigheter i Landvetter AB, Härryda

Läs mer

Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund

Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund Anna Zeffer Per-Olof Samuelsson Stenungsunds kommun 2011 Sedimentprovtagning i småbåtshamnar i Stenungsund Provtagningen stöds av Naturvårdsverkets (nuvarande

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

Passiv provtagning av PCB-halter i Väsbyån

Passiv provtagning av PCB-halter i Väsbyån NR U 5115 FEBRUARI 2015 RAPPORT Passiv provtagning av PCB-halter i Väsbyån För Upplands Väsby kommun Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet & Niklas Johansson, Melica Biologkonsult Författare: Magnus

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB RAPPORT KRAFTRINGEN ENERGI AB ÖRTOFTAVERKET Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000 Årsrapport november 2012 december 2013 Malmö 2014-03-24 Sweco Environment

Läs mer

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån.

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån. Hedströmmen MÄLAREN Kolbäcksån Arbogaån Svartån Örsundaån Råckstaån Sagån Oxundaån Märstaån Fyrisån EN SJÖ FÖR MILJONER Köpingsån Eskilstunaån SMHI & Länsstyrelsen i Västmanlands län 2004 Bakgrundskartor

Läs mer

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 073-633 83 60 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 073-633 83 60 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 213 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roger Rohdin Tel: 36-1 5 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:2) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel; (H 23:5)

Läs mer

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande 1(8) Bilaga 1 Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande Syfte 1 Syftet med denna förordning är att reglera användningen av avloppsfraktioner på ett sådant sätt att skadliga

Läs mer