Utbildning och. 16 universitetsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning och. 16 universitetsforskning"

Transkript

1 Utbildning och 16 universitetsforskning

2

3 Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag Förslag till lag om ändring i högskolelagen (199:1)... 5 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Omfattning Utgiftsutveckling Mål för utgiftsområdet.... Inledning Utgiftsområdets styrmedel m.m Resultatredovisning Internationellt samarbete Uppföljning av EU:s gemensamma utbildningsmål Miljöledningsrapporter Politikens inriktning Lärare, förskollärare och rektorer Öka rekryteringen av lärare och förskollärare Högre kvalitet i lärar- och förskollärarutbildning Legitimation, behörighet och fortbildning Karriärvägar Minska lärares administration Evidensbaserad skola och förskola Speciallärare och specialpedagoger Rektorer Förskola och annan pedagogisk verksamhet En förskola i världsklass Omsorg på kvällar, nätter och helger Män i förskolan Ökade kunskaper i skolan Tidig och tydlig uppföljning Läsning Mera tid för matematik En skola för alla Garanterad undervisningstid Resursfördelning utifrån olika elevers behov och förutsättningar... 6

4 .. Särskilda insatser Nyanlända elever Friskolekommittén Fristående skolors ekonomiska stabilitet m.m Stärkt tillgång till undervisning i minoritetsspråk Elever som felaktigt mottagits i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan Trygghet och studiero Gymnasieskolan Gymnasiereformens finansiering Teknikprogrammet Yrkesutbildning Lärlingsutbildning Unga som varken arbetar eller studerar Vuxenutbildning Kommunernas vuxenutbildning Yrkeshögskolan Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Högre utbildning Kvalitet som mål Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor Tredjelandsstudenter Tillträde till högskoleutbildning Jämställdhet Ett förändrat högskolelandskap Forskning Högre kvalitet och effektivitet Forskning för näringsliv och samhälle Stärkt livsvetenskap Infrastruktur Finansiering av utvecklingsforskning Nyttiggörande av forskning Medfinansiering av Europeiska partnerskapsprogram Barn- och ungdomsutbildning Omfattning och mål Mål för verksamhetsområdet Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen Resultatredovisning Förskolan Annan pedagogisk verksamhet Förskoleklassen Grundskolan Grundsärskolan Specialskolan Sameskolan Fritidshemmet Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Personalens behörighet och utbildning Internationella studier... 1

5 5. Statliga insatser Analys och slutsatser Kommunernas vuxenutbildning Omfattning och mål Mål för verksamhetsområdet Indikatorer och andra bedömningsgrunder i redovisningen Resultatredovisning Kommunal vuxenutbildning (komvux) Särskild utbildning för vuxna (särvux) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Kostnader Lärare Statliga insatser Analys och slutsatser Eftergymnasial yrkesutbildning Omfattning och mål Mål för verksamhetsområdet Indikatorer och andra bedömningsgrunder i redovisningen Resultatredovisning Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan Kompletterande utbildningar Övriga insatser Analys och slutsatser Universitet och högskolor Omfattning och mål Resultatredovisning Kvalitet i utbildning Jämställdhet i högskolan Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Studenternas internationella rörlighet Lärarresurser Kompletterande utbildning Genomströmning Examina Etablering på arbetsmarknaden Forskning Kvalitetsbaserad fördelning av forskningsmedel Utbildning på forskarnivå Analys och slutsatser Forskning Omfattning och mål Mål för verksamhetsområdet Indikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen Resultatredovisning Översikt över forskningsfinansieringen i Sverige Utredningar Vetenskapsrådet

6 9.. Klinisk forskning Rymdforskning och rymdverksamhet Forskningens infrastruktur Nyttiggörande av forskning Forskningssamarbete inom EU Internationellt forskningssamarbete Analys och slutsatser Vetenskapsrådet Rymdforskning och rymdverksamhet Forskningens infrastruktur Nyttiggörande av forskning Forskningssamarbete inom EU Internationellt forskningssamarbete Budgetförslag Anslag för barn-, ungdoms- och vuxenutbildning :1 Statens skolverk : Statens skolinspektion : Specialpedagogiska skolmyndigheten : Sameskolstyrelsen :5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet :6 Särskilda insatser inom skolområdet :7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet m.m :8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet m.m :9 Bidrag till viss svensk undervisning i utlandet :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal :11 Bidrag till vissa studier :1 Myndigheten för yrkeshögskolan :1 Utveckling av vuxenutbildning m.m :1 Statligt stöd till vuxenutbildning :15 Särskilt utbildningsstöd Anslag för universitet och högskolor :1 Universitetskanslersämbetet : Universitets- och högskolerådet : Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning :5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning :9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning :11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :1 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning... 6

7 10..1 :1 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :1 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning :15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning :17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning :19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning : Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :5 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :9 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning :1 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning : Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning :5 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och forskarutbildning :7 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning :9 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :0 Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning :1 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning

8 10.. : Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning :5 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning :7 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Högskolan Kristianstad: Forskning och forskarutbildning :9 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :50 Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning :51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :5 Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning :5 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :5 Konstfack: Konstnärlig forskning och forskarutbildning :55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och forskarutbildning :57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och forskarutbildning :59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :60 Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning :61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning :6 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet :6 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor :65 Särskilda medel till universitet och högskolor :66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Anslag för forskning :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer : Vetenskapsrådet: Förvaltning : Rymdforskning och rymdverksamhet :5 Rymdstyrelsen: Förvaltning :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer :7 Institutet för rymdfysik :8 Kungl. biblioteket :9 Polarforskningssekretariatet :10 Sunet :11 Centrala etikprövningsnämnden :1 Regionala etikprövningsnämnder :1 Särskilda utgifter för forskningsändamål Anslag för gemensamma ändamål :1 Internationella program

9 10.. : Avgift till Unesco och ICCROM : Kostnader för Svenska Unescorådet : Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

10 Tabellförteckning Anslagsbelopp....1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Härledning av ramnivån Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.... Ramnivå 01 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.... Mål och indikatorer för utgiftsområde Antal barn, elever och studerande , tal Offentliga kostnader budgetår , Mdkr Antal lärare/personal fördelade på kön, , tal Antalet skolenheter och lärosäten Utbyggnad av speciallärarutbildning, platser Helårsplatser Anslagsökningar Fördelning av nya medel samt omfördelning Utfall i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Antal helårsstudenter, takbelopp och forskningsanslag Antal studenter i högskoleutbildning Stipendier till tredjelandsstudenter Prestationsgrad läsåret 007/8 009/ Antal generella examina, yrkesexamina samt konstnärliga examina läsåren 010/11 samt 011/ Omfördelning av forskningsmedel Utbildning på forskarnivå Medel från statsbudgeten 01 efter mottagare Några av de största avsättningarna 01 för FoU från statliga myndigheter utöver universitet och högskolor, forskningsråden och Vinnova samt försvaret, med data för 01 inom parentes Forskningsstiftelsernas investeringar i FoU :1 Anslagsutveckling Statens skolverk :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling Statens skolinspektion : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling Specialpedagogiska skolmyndigheten : Offentligrättslig verksamhet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling Sameskolstyrelsen : Offentligrättslig verksamhet : Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

11 10.1:5 Beställningsbemyndigande :5 Offentligrättslig verksamhet :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling Särskilda insatser inom skolområdet :6 Beställningsbemyndigande :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet m.m :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet m.m :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling Bidrag till viss svensk undervisning i utlandet :9 Härledning av anslagsnivån :10 Anslagsutveckling Fortbildning av lärare och förskolepersonal :10 Beställningsbemyndigande :10 Härledning av anslagsnivån :11 Anslagsutveckling Bidrag till vissa studier :11 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling Myndigheten för yrkeshögskolan :1 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling Utveckling av vuxenutbildning m.m :1 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling Statligt stöd till vuxenutbildning :1 Beställningsbemyndigande för anslaget :1 Härledning av anslagsnivån :15 Anslagsutveckling Särskilt utbildningsstöd :15 Härledning av anslagsnivån Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer :1 Anslagsutveckling för Universitetskanslersämbetet :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Universitets- och högskolerådet : Offentligrättslig verksamhet : Uppdragsverksamhet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning : Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :5 Uppdragsverksamhet :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning :6 Härledning av anslagsnivån

12 10.:7 Anslagsutveckling för Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :7 Uppdragsverksamhet :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :9 Uppdragsverksamhet :9 Härledning av anslagsnivån :10 Anslagsutveckling för Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning :10 Härledning av anslagsnivån :11 Anslagsutveckling för Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :11 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :11 Uppdragsverksamhet :11 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :1 Uppdragsverksamhet :1 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Härledning av anslagsnivån :15 Anslagsutveckling för Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :15 Uppdragsverksamhet :15 Härledning av anslagsnivån :16 Anslagsutveckling för Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning :16 Härledning av anslagsnivån :17 Anslagsutveckling för Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :17 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :17 Uppdragsverksamhet :17 Härledning av anslagsnivån :18 Anslagsutveckling för Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning :18 Härledning av anslagsnivån :19 Anslagsutveckling för Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :19 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :19 Uppdragsverksamhet... 1

13 10.:19 Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning :0 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :1 Uppdragsverksamhet :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning : Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :5 Uppdragsverksamhet :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :7 Uppdragsverksamhet :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :9 Uppdragsverksamhet :9 Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning :0 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :1 Offentligrättslig verksamhet Tandvårdscentral :1 Uppdragsverksamhet :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning

14 10.: Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning : Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :5 Uppdragsverksamhet :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och forskarutbildning :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :7 Uppdragsverksamhet :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :9 Uppdragsverksamhet :9 Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning :0 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :1 Uppdragsverksamhet :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning : Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :5 Uppdragsverksamhet

15 10.:5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :7 Uppdragsverksamhet :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för Högskolan Kristianstad: Forskning och forskarutbildning :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :9 Uppdragsverksamhet :9 Härledning av anslagsnivån :50 Anslagsutveckling för Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning :50 Härledning av anslagsnivån :51 Anslagsutveckling för Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :51 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :51 Uppdragsverksamhet :51 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning :5 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :5 Uppdragsverksamhet :5 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för Konstfack: Konstnärlig forskning och forskarutbildning :5 Härledning av anslagsnivån :55 Anslagsutveckling för Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :55 Uppdragsverksamhet :55 Härledning av anslagsnivån :56 Anslagsutveckling för Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och forskarutbildning :56 Härledning av anslagsnivån :57 Anslagsutveckling för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :57 Uppdragsverksamhet :57 Härledning av anslagsnivån :58 Anslagsutveckling för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och forskarutbildning :58 Härledning av anslagsnivån :59 Anslagsutveckling för Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

16 10.:59 Uppdragsverksamhet :59 Härledning av anslagsnivån :60 Anslagsutveckling för Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning :60 Härledning av anslagsnivån :61 Anslagsutveckling för Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :61 Uppdragsverksamhet :61 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning :6 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet :6 Fördelning på anslagsposter :6 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för Särskilda utgifter inom universitet och högskolor :6 Härledning av anslagsnivån :65 Anslagsutveckling för Särskilda medel till universitet och högskolor :65 Härledning av anslagsnivån :66 Anslagsutveckling för Ersättningar för klinisk utbildning och forskning :66 Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation Beställningsbemyndigande Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer Beställningsbemyndigande Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Förvaltning Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Rymdforskning och rymdverksamhet Beställningsbemyndigande Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Rymdstyrelsen: Förvaltning Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer Beställningsbemyndigande Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Institutet för rymdfysik Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Kungl. biblioteket Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Polarforskningssekretariatet Uppdragsverksamhet Polarforskningssekretariatet Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Sunet Uppdragsverksamhet Sunet Härledning av anslagsnivån

17 Anslagsutveckling för Centrala etikprövningsnämnden Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Regionala etikprövningsnämnder Avgiftsfinansierad verksamhet, Regionala etikprövningsnämnder Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Särskilda utgifter för forskningsändamål Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Internationella program Beställningsbemyndigande för anslaget :1 Internationella program :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Avgift till Unesco och ICCROM : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Kostnader för Svenska Unescorådet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning : Härledning av anslagsnivån

18 Diagramförteckning.1 Andel av unga i åldern 18- år som inte har gymnasieutbildning och som inte studerar, procent (01) Andelen i åldern 0- år med minst två års eftergymnasial utbildning (01) Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, procent (009) Andelen lågpresterande 15-åringar i matematik, procent (009) Andelen lågpresterande 15-åringar i naturvetenskap, procent (009) Andelen barn år upp till skolstart som deltar i förskoleverksamhet, procent (000 och 010) Andelen vuxna (5 6 år) som deltagit i utbildning, procent (01) Sysselsättningsgraden bland 0 -åringar tre år efter avlagd examen på gymnasial eller eftergymnasial nivå, procent (00801) Sysselsättningsgraden bland 0 -åringar tre år efter avlagd examen på gymnasial eller eftergymnasial nivå, procent (01) Andelen barn 5 år inskrivna i förskola Andel barn i förskolor i enskild regi Andel 6-åringar inskrivna i förskoleklass Elevutveckling i grundskolan 199/95-011/ Elever i grundskolan, läsåret 01/ Andel elever som nådde kravnivån i nationella prov i årskurs 009/10 011/ Andelen elever som fått minst provbetyget Godkänt i nationella prov årskurs 9 läsår 006/07 011/ Andelen elever som fått minst betyget Godkänt i provbetyg i årskurs Andel elever som uppnått målen i samtliga ämnen i årskurs 9 läsår 006/7 011/ Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 läsår 006/7 011/ Behörighet till något av gymnasieskolans nationella program 005/06 011/ Andel av elever av samtliga elever i obligatoriska skolformer som var inskrivna i grundsärskolan 007/07 01/ Elevutveckling i gymnasieskolan 1996/97 01/ Elever i gymnasieskolan per huvudman och kön, läsåret 01/ Andel elever som fått minst godkänt provbetyg i nationella kursprov i Engelska A och Engelska 5, Matematik A och Matematik 1 a c, SvenskaB/Svenska som andraspråk B och Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, vt 01 per kön Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan 1997/98 011/ Andel elever som fått minst betyget Godkänt i Engelska A, Matematik A, Svenska B resp. Svenska som andraspråk B i slutbetyg vt Andel nybörjare i gymnasieskolan som fått slutbetyg inom tre år

19 5.19 Andel nybörjare i gymnasieskolan som uppnått grundläggande högskolebehörighet inom tre år Andel nybörjare i gymnasieskolan 009 som fått slutbetyg inom tre år, efter grundläggande högskolebehörighet eller ej och program Antalet elever i gymnasiesärskolan fördelat på programtyp, ht 007 ht Elever i gymnasiesärskolan per typ av program och kön, läsåret 01/ Andel av personalen i förskola och fritidshem med pedagogisk högskoleutbildning Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Andel lärare (heltidstjänster) i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan med pedagogisk högskolebehörighet Elever i komvux Kursdeltagare i komvux, Heltidsstuderande i komvux Andel kursdeltagare som slutfört, avbrutit respektive fortsatt kurs inom komvux Andel kursdeltagare som slutfört en kurs i komvux på gymnasial nivå med lägst godkänt betyg, Elever i särvux ht 008 ht Elever totalt, nybörjare respektive kursdeltagare, Andel kursdeltagare som slutfört, avbrutit respektive fortsatt studier i sfi Andel elever med lägst godkänt provbetyg på nationella slutprov i sfi kurs B, C och D Elever som började i sfi 010 t.o.m. 01, andel med lägst godkänt betyg fördelat på fullföljd högsta kurs och tidigare utbildningslängd Andel lärare (heltidstjänster) med högskoleexamen med pedagogisk inriktning i komvux, särvux och sfi 008/09 01/ Andel examinerade från yrkeshögskolan och kvalificerad yrkesutbildning 010 och 011 i arbete året efter avslutad utbildning Andel examinerade från yrkeshögskolan och kvalificerad yrkesutbildning 011 i arbete året efter avslutad utbildning fördelat på kön Andel examinerade 010 och 011 i arbete året efter avslutad utbildning vilkas arbete överensstämmer med utbildningen fördelat på kön Deltagare i kompletterande utbildningar 01 som till årsskiftet 01/1 fullföljt utbildning, per utbildningskategori och fördelat på kön Antal helårsstudenter på program respektive kurs Antal in- och utresande studenter läsåren 007/08 011/ Antal in- och utresande kvinnor och män läsåren 007/08 011/ Andel disputerade lärare Antal examina/examinerade per läsår Universitet och högskolors intäkter för forskning Doktorandnybörjare Doktorsexamina Antal vetenskapliga artiklar i Sverige och vissa mindre och medelstora europeiska länder Antal vetenskapliga artiklar i Kina, Japan, Sydkorea och vissa större europeiska länder Genomsnittligt antal citeringar per artikel för de högst citerade länderna inkl. Sverige

20 9. Genomsnittligt antal citeringar för olika vetenskapsområden i Sverige

21 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen 1. antar förslaget till lag om ändring i högskolelagen (199:1) (avsnitt.1 och 10..5),. godkänner vad regeringen föreslår i fråga om krav på lämplighet vid antagning till utbildning som leder till förskollärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen i en försöksverksamhet (avsnitt.1.),. godkänner vad regeringen föreslår om separat antagning av sökande som omfattas av studieavgiftsskyldighet (avsnitt.7.),. bemyndigar regeringen att under 01 besluta om kapitaltillskott på högst kronor till European Spallation Source ESS AB (avsnitt.8.), 5. bemyndigar regeringen att under 01 besluta om medlemskap i ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, ett Eric-konsortium, för konstruktionen och driften av forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS (avsnitt.8.), 6. bemyndigar regeringen att under 01 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor 015 och 016 (avsnitt ), 7. bemyndigar regeringen att under 01 för anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor 015 (avsnitt ), 8. bemyndigar regeringen att under 01 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor 015 (avsnitt ), 9. bemyndigar regeringen att under 01 för anslaget 1:1 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt ), 10. bemyndigar regeringen att delta i bildandet av en stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utbildning samt informationsverksamhet genom att stödja Nobelmuseets verksamhet och utveckling samt besluta att tillskjuta medel om högst kronor under förutsättning att motsvarande medel donerats för stiftelsens bildande (avsnitt ), 11. godkänner att riksdagens tidigare ställningstaganden om ämnesdidaktiska centrum i naturvetenskap och teknik inte längre ska gälla (avsnitt ), 1. bemyndigar regeringen att under 01 för anslaget :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1

22 kronor (avsnitt 10..1), 1. bemyndigar regeringen att under besluta om medlemskap i nio konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur och om finansiering av årliga medlemsavgifter till konsortierna (avsnitt 10..1), 1. bemyndigar regeringen att under 01 för anslaget : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt 10..), 15. bemyndigar regeringen att under 01 för anslaget : Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt 10..), 16. bemyndigar regeringen att under 01 för anslaget :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt 10..6), 17. bemyndigar regeringen att under 01 besluta om kapitaltillskott på högst kronor till holdingbolag knutna till universitet och högskolor (avsnitt 10..1), 18. bemyndigar regeringen att under 01 för anslaget :1 Internationella program besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt 10..1), 19. för budgetåret 01 anvisar ramanslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt följande uppställning: Anslagsbelopp Anslag 1:1 Statens skolverk : Statens skolinspektion : Specialpedagogiska skolmyndigheten : Sameskolstyrelsen 076 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet :6 Särskilda insatser inom skolområdet :7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m :8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal :11 Bidrag till vissa studier :1 Myndigheten för yrkeshögskolan :1 Utveckling av vuxenutbildning m.m :1 Statligt stöd till vuxenutbildning :15 Särskilt utbildningsstöd :1 Universitetskanslersämbetet : Universitets- och högskolerådet : Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning :5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning

23 :7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning :9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning 1 50 :11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :1 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :1 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning 800 :15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning :17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning :19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning : Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning 8 95 :5 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning 017 :7 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :9 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning :1 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning : Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning :5 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och forskarutbildning :7 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning 5 87 :9 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 0 9 :0 Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning 57 8 :1 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning : Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning 8 69 :5 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 61 9 :6 Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning :7 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Högskolan Kristianstad: Forskning och forskarutbildning 7 08 :9 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 87 :50 Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning 1 5 :51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :5 Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning 0 796

24 :5 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :5 Konstfack: Konstnärlig forskning och forskarutbildning 8 0 :55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 1 :56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och forskarutbildning 909 :57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och forskarutbildning 8 9 :59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 70 7 :60 Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning 5 56 :61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 :6 Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning 9 1 :6 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet :6 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor :65 Särskilda medel till universitet och högskolor :66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer : Vetenskapsrådet: Förvaltning : Rymdforskning och rymdverksamhet :5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 6 6 :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer :7 Institutet för rymdfysik :8 Kungl. biblioteket :9 Polarforskningssekretariatet 8 55 :10 Sunet 8 :11 Centrala etikprövningsnämnden 9 9 :1 Regionala etikprövningsnämnder 0 58 :1 Särskilda utgifter för forskningsändamål :1 Internationella program : Avgift till Unesco och ICCROM : Kostnader för Svenska Unescorådet 9 1 : Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 Summa

25 Lagförslag Regeringen har följande förslag till lagtext..1 Förslag till lag om ändring i högskolelagen (199:1) Härigenom föreskrivs att bilagan till högskolelagen (199:1) ska ha följande lydelse. Denna lag träder i kraft den 1 januari 01. Nuvarande lydelse Bilaga 1 I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 får utfärda en gemensam examen. Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet (universitet) Kungl. Tekniska högskolan (universitet) 1 Senaste lydelse 01:910. Ändringen innebär bl.a. att Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola tagits bort ur förteckningen. 5

26 Luleå tekniska universitet Karlstads universitet Linnéuniversitetet Örebro universitet Mittuniversitetet Sveriges lantbruksuniversitet Blekinge tekniska högskola Dans- och cirkushögskolan Försvarshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Malmö högskola Mälardalens högskola Operahögskolan i Stockholm Stockholms dramatiska högskola Södertörns högskola Föreslagen lydelse I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 får utfärda en gemensam examen. Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet (universitet) Kungl. Tekniska högskolan (universitet) Luleå tekniska universitet Karlstads universitet Linnéuniversitetet Örebro universitet Mittuniversitetet Sveriges lantbruksuniversitet Blekinge tekniska högskola Försvarshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle 6

27 Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Malmö högskola Mälardalens högskola Stockholms konstnärliga högskola Södertörns högskola 7

28

29 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.1 Omfattning Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning, högre utbildning och forskning samt myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.. Utgiftsutveckling Tabell.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Miljoner kronor Utfall 01 Budget Prognos Förslag 01 Beräknat 015 Beräknat 016 Beräknat 017 Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning 1:1 Statens skolverk : Statens skolinspektion : Specialpedagogiska skolmyndigheten : Sameskolstyrelsen :5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet :6 Särskilda insatser inom skolområdet :7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m :8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal :11 Bidrag till vissa studier :1 Myndigheten för yrkeshögskolan :1 Utveckling av vuxenutbildning m.m :1 Statligt stöd till vuxenutbildning :15 Särskilt utbildningsstöd Summa Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning

30 Utfall 01 Budget Prognos Förslag 01 Beräknat 015 Beräknat 016 Beräknat 017 Universitet och högskolor :1 Universitetskanslersämbetet : Universitets- och högskolerådet : Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning :5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning :9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning :11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :1 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :1 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning :15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning :17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning :19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning : Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå : Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :5 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :6 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå :8 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2001 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Lagförslag...21 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 016 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning...

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 011 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 17 Lagförslag... 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 1 Urank 22 mars 2011 Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet fortsätter att toppa Uranks lista över landets utbildningsinstitutioner.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen Enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Aleksandra Sjöstrand 08-563 087 76 aleksandra.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2011:189 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Regeringsbeslut II:1 2014-11-13 U2014/6739/GV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan Riksdagen

Läs mer

Studiestöd. Förslag till statens budget för 2015. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9

Studiestöd. Förslag till statens budget för 2015. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 Studiestöd 15 Förslag till statens budget för 2015 Studiestöd Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)...

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen 2014-11-24 51-442-14 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fem blad,

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:99. Vårändringsbudget för 2015

Regeringens proposition 2014/15:99. Vårändringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:20

Regeringens proposition 2010/11:20 Regeringens proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare Prop. 2010/11:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Jan

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

2015-01-30 U2015/500/UH

2015-01-30 U2015/500/UH Promemoria 2015-01-30 U2015/500/UH Utbildningsdepartementet En mer flexibel ämneslärarutbildning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas

Läs mer

Länsträff 2012 Skolform SMoK

Länsträff 2012 Skolform SMoK Länsträff 2012 Skolform SMoK SMoK ska i mars 2013 besluta om skolformsfrågan. Tills dess ska vi inom Musik- och Kulturskolorna bestämma oss vilken väg vi ska ta. Organisation - Verksamhet Det finns ingen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp?

Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Karin Hedin Ingegerd Johansson Skolverkets enhet för utbildningsstatistik Statistik om skolan Vad finns det för

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Utbildning i Gävleborg 2015

Utbildning i Gävleborg 2015 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/2015

Läs mer

Beslut. Beslut. Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se. 2015-12-10 Dnr 401-2015:7640

Beslut. Beslut. Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se. 2015-12-10 Dnr 401-2015:7640 Beslut Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Consensum Lund AB inom utbildning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2011/01533/UH (delvis) U2014/07521/SAM(delvis) U2015/05004/UH m.fl. Se bilaga 1 Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd; SFS 2012:520 Utkom från trycket den 10 juli 2012 utfärdad den 28 juni 2012. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110 2 (13) 1 NUVARANDE OCH KOMMANDE VERKSAMHET... 3 1.1 MYNDIGHETENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING... 3 Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser... 3 Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag... 4 Slutsats...

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr UF 12 SM 1101 Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010 Costs for educational system 2006 2010 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för Universitet och högskolor Kostnaden för universitet/högskola

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen Regeringsbeslut I:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2014/05414/S U2014/05950/S U2015/01100/S m.fl. Se bilaga 1 Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning /löpnummer 216-1-19 / 2 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 8-563 87 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda Promemoria Utbildningsdepartementet Utbildning för bättre etablering 1. Bakgrund Antalet barn i Sverige förväntas enligt SCB:s prognoser att öka under kommande år. Från att ha legat stabilt strax över

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet Regeringsbeslut I:24 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/7484/SAM (delvis) U2013/7792/UH Universitets- och högskolerådet Box 45093 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets-

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ytterligare undervisningstid i matematik Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 mars 2016 Åsa Romson Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Statliga anslag till forskning och utveckling 2014. 32,9 miljarder kronor till FoU 2014

Statliga anslag till forskning och utveckling 2014. 32,9 miljarder kronor till FoU 2014 UF 17 SM 1401 Statliga anslag till forskning och utveckling 2014 Statsbudgetanalysen Government budget appropriations or outlays for R&D 2014 I korta drag 32,9 miljarder kronor till FoU 2014 SCB:s prognos

Läs mer

Promemoria 2015-12-23 U2015/06066/S. Utbildningsdepartementet. Vissa timplanefrågor

Promemoria 2015-12-23 U2015/06066/S. Utbildningsdepartementet. Vissa timplanefrågor Promemoria 2015-12-23 U2015/06066/S Utbildningsdepartementet Vissa timplanefrågor 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Författningsförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)...

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan Dir. 2015:36 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av de

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av skollagen(2010:800) och förordningen(2011:555) med instruktion för Statens skolverk.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av skollagen(2010:800) och förordningen(2011:555) med instruktion för Statens skolverk. Regeringsbeslut I:18 2013-12-19 U2013/7784/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk Alströmergatan 12 10620 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens skolverk Riksdagen har beslutat

Läs mer

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning ein Skolinspektionen Beslut Iris Radar AB Org.nr. 556396-0789 Pia Svensson pia.svensson@iris.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Iris Hadar AB inom utbildning

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Förord 3 Riksgymnasieverksamheten 4 Skola 6 Habilitering 7 Elevhem 8 Villkor för antagning 9 Finansiering av verksamheten 10 Riksgymnasieåret 12 Huvudmän för riksgymnasierna

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Integration Nummer 4 December 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor God jul och gott nytt år! Sfi med ökad individualisering och flexibilitet Alvesta kommun - Mottagning för framtiden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2006:990 Utkom från trycket den 30 juni 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver att 3 kap. 4, 9

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Regeringsbeslut III:4 2015-03-26 U2015/1879/UH Utbildningsdepartementet Universitetskanslersämbetet Box 7703 103 95 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Riksdagen

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:23

Regeringens proposition 2015/16:23 Regeringens proposition 2015/16:23 Anställning under viss kompletterande utbildning Prop. 2015/16:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2015 Stefan Löfven

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

2010-05-03 U2010/2818/S. Innehållsförteckning

2010-05-03 U2010/2818/S. Innehållsförteckning Promemoria 2010-05-03 U2010/2818/S Utbildningsdepartementet Legitimation för lärare och förskollärare Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Författningstext... 5 1.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 UF 20 SM 1002 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2008/09 I korta

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Eftergymnasiala yrkesutbildningar. En kartläggning

Eftergymnasiala yrkesutbildningar. En kartläggning Eftergymnasiala yrkesutbildningar En kartläggning Fler exemplar av denna skrift kan beställas per e-post info.order@educult.ministry.se, tfn 08-405 10 00 eller fax 08-723 11 92. Produktion: Utbildnings-

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet Regeringsbeslut III:40 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/7588/UH Universitets- och högskolerådet Box 45093 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets-

Läs mer