Utbildning och. universitetsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning och. universitetsforskning"

Transkript

1 Utbildning och 16 universitetsforskning

2

3 Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut Lagförslag Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Omfattning Utgiftsutveckling Utbildningspolitik Omfattning Utgiftsutveckling Mål Insatser Insatser inom politikområdet Insatser utanför politikområdet Resultatredovisning Svensk utbildning i internationell jämförelse - mot de gemensamma målen för år Resultat i ett nationellt perspektiv Analys och slutsatser Revisionens iakttagelser Politikens inriktning Det livslånga lärandet stärker människor och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt och väl utbyggd välfärd Åtgärder mot arbetslösheten Förskoleverksamheten och förskoleklassen Grundskolan och fritidshemmet Gymnasieskolan skall utvecklas Lärande för alla vuxna Studiestöd ger alla möjlighet att delta i utbildning Utbildning i svenska för invandrare Folkbildning Ny värld ny högskola Barn- och ungdomsutbildning förskola, förskoleklass, skola och fritidshem

4 5.1 Insatser Förstärkt uppföljning och utveckling Baskunskaper Personal och resurser Trygghet och studiero Hållbar utveckling En sammanhållen förskola och skola Goda matvanor och motion Kultur och moderna språk IT i skolan Entreprenörskap Internationellt samarbete Resultatredovisning och bedömning Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Förskoleklass Den obligatoriska skolan Gymnasieskolan Vuxnas lärande Omfattning och former Insatser Flexibilitet som förutsättning för lärande Kommunal och statlig vuxenutbildning Överföring av vissa påbyggnadsutbildningar till statliga verksamhetsformer Vuxenutbildning för utvecklingsstörda Svenskundervisning för invandrare Folkbildning Kvalificerad yrkesutbildning Kompletterande utbildningar Övriga insatser Resultat Flexibilitet som förutsättning för lärande Kommunal och statlig vuxenutbildning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda Svenskundervisning för invandrare Folkbildning Kvalificerad yrkesutbildning Kompletterande utbildningar Kvalitetsarbete Organisationsstyrning Övriga resultat Analys och slutsatser Vuxnas lärande och sysselsättning Integration Tillgänglighet Kvalitet som grund för en god måluppfyllelse Jämställdhet Organisationsstyrning

5 7 Högskoleverksamhet Insatser Utökning av högskoleplatser Återföring av platser Kvalitetsförstärkning av den grundläggande högskoleutbildningen Kombinationsläkares pensionsvillkor Lärarutbildning Utbildning för utländska akademiker En nätverksmyndighet för högskolan Forskning och forskarutbildning Hållbar utveckling Resultatbedömning Resultat inom grundutbildning och forskarutbildning Grundutbildningens omfattning och inriktning Lärarutbildning Sveriges nätuniversitet Rekrytering och tillträde till högre utbildning Internationalisering av högre utbildning Forskning och forskarutbildning De unga universitetens utveckling Kvalitetsarbetet i högre utbildning Samverkansuppgiften Utbildning för utländska akademiker Pedagogisk förnyelse Jämställdhet Kompetensförsörjning Miljöledningsarbete Särskilda frågor Anslagsberäkningar Ersättningsbelopp Översyn av resurstilldelningssystemet Studiestödsverksamhet Omfattning Insatser Insatser inom verksamhetsområdet Insatser inom andra verksamhetsområden Resultatbedömning Resultat Analys och slutsatser Budgetförslag Anslag :1 Statens skolverk :2 Myndigheten för skolutveckling :3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg :4 Specialpedagogiska institutet :5 Specialskolemyndigheten :6 Särskilda insatser på skolområdet

6 :7 Sameskolstyrelsen :8 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m :9 Bidrag till personalförstärkningar i förskola :10 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem :11 Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola :12 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :13 Nationellt centrum för flexibelt lärande Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning :15 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet :16 Statligt stöd för utbildning av vuxna :17 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning :18 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning :19 Valideringsdelegationen :20 Utveckling av påbyggnadsutbildningar :21 Uppsala universitet: Grundutbildning :22 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Lunds universitet: Grundutbildning :24 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning :25 Göteborgs universitet: Grundutbildning :26 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning :27 Stockholms universitet: Grundutbildning :28 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning :29 Umeå universitet: Grundutbildning :30 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning :31 Linköpings universitet: Grundutbildning :32 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning :33 Karolinska institutet: Grundutbildning :34 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning :35 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning :36 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning :37 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning :38 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning :39 Karlstads universitet: Grundutbildning :40 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :41 Växjö universitet: Grundutbildning :42 Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning :43 Örebro universitet: Grundutbildning :44 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning :45 Mittuniversitetet: Grundutbildning :46 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :47 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning :48 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning :49 Malmö högskola: Grundutbildning :50 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning :51 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning :52 Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning :53 Mälardalens högskola: Grundutbildning

7 :54 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning :55 Danshögskolan: Grundutbildning :56 Dramatiska institutet: Grundutbildning :57 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning :58 Högskolan i Borås: Grundutbildning :59 Högskolan Dalarna: Grundutbildning :60 Högskolan på Gotland: Grundutbildning :61 Högskolan i Gävle: Grundutbildning :62 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning :63 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning :64 Högskolan i Skövde: Grundutbildning :65 Högskolan Väst 1 : Grundutbildning :66 Konstfack: Grundutbildning :67 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning :68 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :69 Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :70 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning :71 Södertörns högskola: Grundutbildning :72 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :73 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :75 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor :76 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning :77 Högskoleverket :78 Verket för högskoleservice :79 Centrala studiestödsnämnden m.m :80 Överklagandenämnden för studiestöd :81 Internationella programkontoret för utbildningsområdet :82 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet :83 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m :84 Utvecklingsarbete m. m. inom områdena utbildning och forskning Forskningspolitik Omfattning Utgiftsutveckling Mål Mål för Insatser Insatser inom politikområdet Insatser utanför politikområdet Resultatredovisning Övergripande resultatredovisning Internationellt forskningssamarbete Stöd till grundläggande forskning Stöd till områdesinriktad forskning Forskningsutförare Forskningsstödjande verksamheter Etikprövning av forskning Analys och slutsatser

8 Revisionens iakttagelser Politikens inriktning Sverige är en ledande forskningsnation Nya, kraftfulla satsningar på forskning Stärkt innovativ förmåga i små och medelstora företag Budgetförslag :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation :2 Vetenskapsrådet: Förvaltning :3 Rymdforskning :4 Institutet för rymdfysik :5 Kungl. biblioteket :6 Polarforskningssekretariatet :8 SUNET :9 Centrala etikprövningsnämnden :10 Regionala etikprövningsnämnder :11 Särskilda utgifter för forskningsändamål

9 Tabellförteckning Anslagsbelopp Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet Härledning av ramnivån Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Ramnivå 2006 realekonomisk fördelning, Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Antal barn och studerande , tal Offentliga kostnader budgetår , Mdr SEK Andel kvinnor , lärare och elever, procent Antal lärare , 1000-tal Utgiftsutveckling inom politikområdet Total omfattning av den gymnasiala vuxenutbildningen under Antal studerande i vuxenutbildning för utvecklingsstörda under åren Antal studerande vid svenskundervisning för invandrare under åren Fördelning av nya platser Återföring av under tillfälligt indragna medel för grundläggande högskoleutbildning Forskningsresurser Grundläggande högskoleutbildning Forskarutbildning Anställda vid universitet och högskolor Mål för antalet examina i grundläggande högskoleutbildning Mål för antalet forskarexamina Antal helårsstudenter per lärosäte 2002, 2003 och Tilldelat takbelopp 2004 samt utfall Universitet och högskolors verksamhet inom Sveriges nätuniversitet 2003 och Förändring 2006 av anslagen till grundutbildning Planeringsförutsättningar Förändring av anslagen till forskning och forskarutbildning Planeringsförutsättningar 2007 och Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer Antal studiestödstagare och utbetalda belopp Andel studiemedelstagare med det högre bidraget på grundskole- och gymnasienivå Antal studerande med korttidsstöd Ärendeutveckling över antal beslut om rätt till studiestöd enligt EG-rätten CSN:s genomsnittliga handläggningstider Nyckeltal för CSN:s service och information :1 Anslagsutveckling för Statens skolverk

10 9.25:1 Härledning av anslagsnivån :2 Anslagsutveckling för Myndigheten för skolutveckling :2 Härledning av anslagsnivån :3 Anslagsutveckling för Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg :3 Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för Specialpedagogiska institutet :4 Offentligrättslig verksamhet :4 Härledning av anslagsnivån Bemyndigande om ekonomiska åtaganden :5 Anslagsutveckling för Specialskolemyndigheten :5 Offentligrättslig verksamhet :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för Särskilda insatser på skolområdet :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för Sameskolstyrelsen :7 Offentligrättslig verksamhet :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för Bidrag till personalförstärkningar i förskola :9 Härledning av anslagsnivån :10 Anslagsutveckling för Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem :10 Härledning av anslagsnivån :11 Anslagsutveckling för Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola :11 Härledning av anslagsnivån :12 Anslagsutveckling för Bidrag till svensk undervisning i utlandet :12 Härledning av anslagsnivån :13 Anslagsutveckling för Nationellt centrum för flexibelt lärande :13 Uppdragsverksamhet :13 Härledning av anslagsnivån :14 Anslagsutveckling för Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning :14 Härledning av anslagsnivån :15 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet :15 Härledning av anslagsnivån :16 Anslagsutveckling för Statligt stöd för utbildning av vuxna :16 Härledning av anslagsnivån :17 Anslagsutveckling för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning :17 Härledning av anslagsnivån :18 Anslagsutveckling för Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning :18 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden :18 Härledning av anslagsnivån :19 Anslagsutveckling för Valideringsdelegationen :19 Härledning av anslagsnivån :20 Anslagsutveckling för Utveckling av påbyggnadsutbildningar :20 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden :20 Härledning av anslagsnivån

11 9.25:21 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Uppsala universitet :21 Mål för antalet examina i grundutbildningen :21 Resursfördelning för grundutbildningen :21 Härledning av anslagsnivån :22 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Uppsala universitet :22 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :22 Resultat för forskarutbildningen :22 Nya professorer :22 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :22 Härledning av anslagsnivån :23 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Lunds universitet :23 Mål för antalet examina i grundutbildningen :23 Resursfördelning för grundutbildningen :23 Härledning av anslagsnivån :24 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Lunds universitet :24 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :24 Resultat för forskarutbildningen :24 Nya professorer :24 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :24 Härledning av anslagsnivån :25 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Göteborgs universitet :25 Mål för antalet examina i grundutbildningen :25 Resursfördelning för grundutbildningen :25 Härledning av anslagsnivån :26 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Göteborgs universitet :26 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :26 Resultat för forskarutbildningen :26 Nya professorer :26 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :26 Härledning av anslagsnivån :27 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Stockholms universitet :27 Mål för antalet examina i grundutbildningen :27 Resursfördelning för grundutbildningen :27 Härledning av anslagsnivån :28 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Stockholms universitet :28 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :28 Resultat för forskarutbildningen :28 Nya professorer :28 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :28 Härledning av anslagsnivån :29 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Umeå universitet :29 Mål för antalet examina i grundutbildningen :29 Resursfördelning för grundutbildningen :29 Härledning av anslagsnivån :30 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Umeå universitet :30 Mål för antalet examina i forskarutbildningen

12 9.25:30 Resultat för forskarutbildningen :30 Nya professorer :30 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :30 Härledning av anslagsnivån :31 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Linköpings universitet :31 Mål för antalet examina i grundutbildningen :31 Resursfördelning för grundutbildningen :31 Härledning av anslagsnivån :32 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Linköpings universitet :32 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :32 Resultat för forskarutbildningen :32 Nya professorer :32 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :32 Härledning av anslagsnivån :33 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Karolinska institutet :33 Mål för antalet examina i grundutbildningen :33 Resursfördelning för grundutbildningen :33 Härledning av anslagsnivån :34 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Karolinska institutet :34 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :34 Resultat för forskarutbildningen :34 Nya professorer :34 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :34 Härledning av anslagsnivån :35 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan :35 Mål för antalet examina i grundutbildningen :35 Resursfördelning för grundutbildningen :35 Härledning av anslagsnivån :36 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan :36 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :36 Resultat för forskarutbildningen :36 Nya professorer :36 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :36 Härledning av anslagsnivån :37 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Luleå tekniska universitet :37 Mål för antalet examina i grundutbildningen :37 Resursfördelning för grundutbildningen :37 Härledning av anslagsnivån :38 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet :38 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :38 Resultat för forskarutbildningen :38 Nya professorer :38 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :38 Härledning av anslagsnivån :39 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Karlstads universitet :39 Mål för antalet examina i grundutbildningen :39 Resursfördelning för grundutbildningen

13 9.25:39 Härledning av anslagsnivån :40 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Karlstads universitet :40 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :40 Resultat för forskarutbildningen :40 Nya professorer :40 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :40 Härledning av anslagsnivån :41 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Växjö universitet :41 Mål för antalet examina i grundutbildningen :41 Resursfördelning för grundutbildningen :41 Härledning av anslagsnivån :42 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Växjö universitet :42 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :42 Resultat för forskarutbildningen :42 Nya professorer :42 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :42 Härledning av anslagsnivån :43 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Örebro universitet :43 Mål för antalet examina i grundutbildningen :43 Resursfördelning för grundutbildningen :43 Härledning av anslagsnivån :44 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Örebro universitet :44 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :44 Resultat för forskarutbildningen :44 Nya professorer :44 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :44 Härledning av anslagsnivån :45 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Mittuniversitetet :45 Mål för antalet examina i grundutbildningen :45 Resursfördelning för grundutbildningen :45 Härledning av anslagsnivån :46 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Mittuniversitetet :46 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :46 Resultat för forskarutbildningen :46 Nya professorer :46 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :46 Härledning av anslagsnivån :47 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Blekinge tekniska högskola :47 Mål för antalet examina i grundutbildningen :47 Resursfördelning för grundutbildningen :47 Härledning av anslagsnivån :48 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Blekinge tekniska högskola :48 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :48 Resultat för forskarutbildningen :48 Nya professorer :48 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning

14 9.25:48 Härledning av anslagsnivån :49 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Malmö högskola :49 Mål för antalet examina i grundutbildningen :49 Resursfördelning för grundutbildningen :49 Härledning av anslagsnivån :50 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola :50 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :50 Resultat för forskarutbildningen :50 Nya professorer :50 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :50 Härledning av anslagsnivån :51 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Kalmar :51 Mål för antalet examina i grundutbildningen :51 Resursfördelning för grundutbildningen :51 Härledning av anslagsnivån :52 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Kalmar :52 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :52 Resultat för forskarutbildningen :52 Nya professorer :52 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :52 Härledning av anslagsnivån :53 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Mälardalens högskola :53 Mål för antalet examina i grundutbildningen :53 Resursfördelning för grundutbildningen :53 Härledning av anslagsnivån :54 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Mälardalens högskola :54 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :54 Resultat för forskarutbildningen :54 Nya professorer :54 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :54 Härledning av anslagsnivån :55 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Danshögskolan :55 Resursfördelning för grundutbildningen :55 Härledning av anslagsnivån :56 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Dramatiska institutet :56 Resursfördelning för grundutbildningen :56 Härledning av anslagsnivån :57 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan :57 Mål för antalet examina i grundutbildningen :57 Resursfördelning för grundutbildningen :57 Härledning av anslagsnivån :58 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Borås :58 Mål för antalet examina i grundutbildningen :58 Nya professorer :58 Resursfördelning för grundutbildningen :58 Härledning av anslagsnivån :59 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Dalarna

15 9.25:59 Mål för antalet examina i grundutbildningen :59 Resursfördelning för grundutbildningen :59 Härledning av anslagsnivån :60 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan på Gotland :60 Resursfördelning för grundutbildningen :60 Härledning av anslagsnivån :61 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Gävle :61 Mål för antalet examina i grundutbildningen :61 Resursfördelning för grundutbildningen :61 Härledning av anslagsnivån :62 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Halmstad :62 Mål för antalet examina i grundutbildningen :62 Nya professorer :62 Resursfördelning för grundutbildningen :62 Härledning av anslagsnivån :63 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Kristianstad :63 Mål för antalet examina i grundutbildningen :63 Resursfördelning för grundutbildningen :63 Härledning av anslagsnivån :64 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Skövde :64 Mål för antalet examina i grundutbildningen :64 Nya professorer :64 Resursfördelning för grundutbildningen :64 Härledning av anslagsnivån :65 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Väst :65 Mål för antalet examina i grundutbildningen :65 Resursfördelning för grundutbildningen :65 Härledning av anslagsnivån :66 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Konstfack :66 Mål för antalet examina i grundutbildningen :66 Resursfördelning för grundutbildningen :66 Härledning av anslagsnivån :67 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Konsthögskolan :67 Resursfördelning för grundutbildningen :67 Härledning av anslagsnivån :68 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm :68 Mål för antalet examina i grundutbildningen :68 Resursfördelning för grundutbildningen :68 Härledning av anslagsnivån :69 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm :69 Mål för antalet examina i grundutbildningen :69 Nya professorer :69 Resursfördelning för grundutbildningen :69 Härledning av anslagsnivån :70 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Operahögskolan i Stockholm :70 Resursfördelning för grundutbildningen :70 Härledning av anslagsnivån :71 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Södertörns högskola :71 Mål för antalet examina i grundutbildningen

16 9.25:71 Nya professorer :71 Resursfördelning för grundutbildningen :71 Härledning av anslagsnivån :72 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Teaterhögskolan i Stockholm :72 Resursfördelning för grundutbildningen :72 Härledning av anslagsnivån :73 Anslagsutveckling för anslaget Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :73 Fördelning på anslagsposter :73 Mål för antalet examina i grundutbildningen vid Chalmers tekniska högskola AB :73 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :73 Resultat för forskarutbildningen :73 Nya professorer :73 Mål för antalet examina i grundutbildningen vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping :73 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :73 Resultat för forskarutbildningen :73 Nya professorer :73 Mål för antalet examina i grundutbildningen vid Ersta Sköndal högskola :73 Mål för antalet examina i grundutbildningen vid Röda Korsets Högskola :73 Mål för antalet examina i grundutbildningen vid Sophiahemmet Högskola :73 Härledning av anslagsnivån :74 Anslagsutvecklingen för anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :74 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden :74 Fördelning på anslagsposter :74 Härledning av anslagsnivån :75 Anslagsutveckling för anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor :75 Fördelning på anslagsposter :75 Härledning av anslagsnivån :76 Anslagsutveckling för anslaget Ersättning för klinisk utbildning och forskning :76 Medicinsk utbildning och forskning :76 Odontologisk utbildning och forskning :76 Dimensionering av läkarutbildningen :76 Dimensionering av tandläkarutbildningen :76 Härledning av anslagsnivån :77 Anslagsutveckling för anslaget Högskoleverket :77 Uppdragsverksamhet :77 Härledning av anslagsnivån :78 Anslagsutveckling för Verket för högskoleservice :78 Uppdragsverksamhet :78 Härledning av anslagsnivån :79 Anslagsutveckling för Centrala studiestödsnämnden m.m :79 Offentligrättslig verksamhet

17 9.25:79 Härledning av anslagsnivån :80 Anslagsutveckling för Överklagandenämnden för studiestöd :80 Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Internationella programkontoret för utbildningsområdet :81 Härledning av anslagsnivån :82 Anslagsutveckling för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet :82 Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m Härledning av anslagsnivån :84 Anslagsutveckling för Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning :84 Härledning av anslagsnivån Utgiftsutveckling inom politikområdet :1 Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation :1 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden Anslag 10.26:1 Fördelning på anslagsposter :1 Härledning av anslagsnivån :2 Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Förvaltning :2 Härledning av anslagsnivån :3 Anslagsutveckling för Rymdforskning :3 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden :3 Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för Institutet för rymdfysik :4 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för Kungl. biblioteket :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för Polarforskningssekretariatet :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för främjande och analys av forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU m.m :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för SUNET :8 Uppdragsverksamhet :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för Centrala etikprövningsnämnden :9 Härledning av anslagsnivån :10 Anslagsutveckling för Regionala etikprövningsnämnder :10 Avgiftsfinansierad verksamhet :10 Härledning av anslagsnivån :11 Anslagsutveckling för Särskilda utgifter för forskningsändamål :11 Fördelning på anslagsposter :11 Härledning av anslagsnivån

18 Diagramförteckning 4.1 Offentliga kostnader för utbildning som andel av BNP Privata kostnader för utbildningsinstitutioner som andel av BNP Företagens kostnader för personalutbildning som andel av de totala lönekostnaderna, Offentliga och privata kostnader per elev/student (EURO PPS) i olika utbildningsnivåer, Offentliga och privata kostnader för utbildningsinstitutioner per elev/student som andel av BNP per capita, Andel av befolkningen år med endast grundskoleutbildning och som ej befinner sig i utbildning, Deltagande i utbildning (ISCED 16) i åldersgruppen år, Kompetensutvecklingstimmar per 1000 arbetstimmar, Genomsnittligt meritvärde Andel elever som ej nått målen Andel behöriga elever till gymnasieskolan Sent anlända elevers behörighet till gymnasieskolan Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskolor Genomsnittlig betygspoäng Andel med slutförd gymnasieutbildning Nyantagna till forskarutbildningen per vetenskapsområde Andelen av registrerade höstterminerna som läst på program som leder till yrkesexamen Lärosätenas intäkter av uppdragsutbildning Antal elever för vilka extra tillägg och inackorderingstillägg lämnades vid studier i Sverige Andel studerande per målgrupp med rekryteringsbidrag Andel studiestödstagare på grundläggande nivå med studiemedel och rekryteringsbidrag, per bidragsnivå Andel studiestödstagare på gymnasial nivå med studiemedel och rekryteringsbidrag, per bidragsnivå Antal studerande på eftergymnasial nivå med studiemedel Antal studiemedelstagare med merkostnadslån och tilläggslån, eftergymnasiala studier Antal studerande utomlands med studiemedel

19 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen 1. antar förslaget till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) (avsnitt 2.1 och 7.1.9), 2. bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 25:4 Specialpedagogiska institutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst kronor under 2007 och högst kronor under 2008 (avsnitt 9.1.4), 3. bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 25:18 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst kronor under 2007 och högst kronor under perioden (avsnitt ), 4. bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 25:20 Utveckling av påbyggnadsutbildningar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst kronor under 2007 och högst kronor under perioden (avsnitt ), 5. bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om tilldelning av medel för stipendier på Svenska institutets område som medför utgifter på högst kronor under 2007 (avsnitt ), 6. bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst kronor under 2007, högst kronor under 2008, högst kronor under 2009, högst kronor under 2010 och högst kronor under 2011 (avsnitt ), 7. bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 26:3 Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst kronor under 2007, högst kronor under 2008, högst kronor under 2009, högst kronor under 2010 och högst kronor under 2011 (avsnitt ), 8. för 2006 anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt följande uppställning: 19

20 Anslagsbelopp Anslag Anslagstyp 25:1 Statens skolverk Ramanslag :2 Myndigheten för skolutveckling Ramanslag :3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Ramanslag :4 Specialpedagogiska institutet Ramanslag :5 Specialskolemyndigheten Ramanslag :6 Särskilda insatser på skolområdet Ramanslag :7 Sameskolstyrelsen Ramanslag :8 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m. Ramanslag :9 Bidrag till personalförstärkningar i förskola Ramanslag :10 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem Ramanslag :11 Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola Ramanslag :12 Bidrag till svensk undervisning i utlandet Ramanslag :13 Nationellt centrum för flexibelt lärande Ramanslag :14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning Ramanslag :15 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet Ramanslag :16 Statligt stöd för utbildning av vuxna Ramanslag :17 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Ramanslag :18 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning Ramanslag :19 Valideringsdelegationen Ramanslag :20 Utveckling av påbyggnadsutbildningar Ramanslag :21 Uppsala universitet: Grundutbildning Ramanslag :22 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :23 Lunds universitet: Grundutbildning Ramanslag :24 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :25 Göteborgs universitet: Grundutbildning Ramanslag :26 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :27 Stockholms universitet: Grundutbildning Ramanslag :28 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :29 Umeå universitet: Grundutbildning Ramanslag :30 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :31 Linköpings universitet: Grundutbildning Ramanslag :32 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :33 Karolinska institutet: Grundutbildning Ramanslag :34 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :35 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning Ramanslag :36 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :37 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning Ramanslag :38 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :39 Karlstads universitet: Grundutbildning Ramanslag :40 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :41 Växjö universitet: Grundutbildning Ramanslag :42 Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :43 Örebro universitet: Grundutbildning Ramanslag :44 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag

21 25:45 Mittuniversitetet: Grundutbildning Ramanslag :46 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :47 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning Ramanslag :48 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :49 Malmö högskola: Grundutbildning Ramanslag :50 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :51 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning Ramanslag :52 Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :53 Mälardalens högskola: Grundutbildning Ramanslag :54 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :55 Danshögskolan: Grundutbildning Ramanslag :56 Dramatiska institutet: Grundutbildning Ramanslag :57 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning Ramanslag :58 Högskolan i Borås: Grundutbildning Ramanslag :59 Högskolan Dalarna: Grundutbildning Ramanslag :60 Högskolan på Gotland: Grundutbildning Ramanslag :61 Högskolan i Gävle: Grundutbildning Ramanslag :62 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning Ramanslag :63 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning Ramanslag :64 Högskolan i Skövde: Grundutbildning Ramanslag :65 Högskolan Väst: Grundutbildning Ramanslag :66 Konstfack: Grundutbildning Ramanslag :67 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning Ramanslag :68 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag :69 Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag :70 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag :71 Södertörns högskola: Grundutbildning Ramanslag :72 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag :73 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. Ramanslag :74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Ramanslag :75 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor Ramanslag :76 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Ramanslag :77 Högskoleverket Ramanslag :78 Verket för högskoleservice Ramanslag :79 Centrala studiestödsnämnden m.m. Ramanslag :80 Överklagandenämnden för studiestöd Ramanslag :81 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Ramanslag :82 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Ramanslag :83 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. Ramanslag :84 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning Ramanslag :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation Ramanslag :2 Vetenskapsrådet: Förvaltning Ramanslag :3 Rymdforskning Ramanslag :4 Institutet för rymdfysik Ramanslag :5 Kungl. biblioteket Ramanslag :6 Polarforskningssekretariatet Ramanslag

22 26:7 Främjande och analys av forsknings- och utvecklingssamarbetet inom EU m.m. Ramanslag :8 Sunet Ramanslag :9 Centrala etikprövningsnämnden Ramanslag :10 Regionala etikprövningsnämnder Ramanslag :11 Särskilda utgifter för forskningsändamål Ramanslag Summa

23 2 Lagförslag Regeringen har följande förslag till lagtext. 2.1 Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) Härigenom föreskrivs att 1 kap. 5 högskolelagen (1992:1434) skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 kap 5 1 Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Denna lag träder i kraft den 1 januari Senaste lydelse 2001:

24

25 3 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 3.1 Omfattning Utgiftsområdet omfattar politikområdena Storstadspolitik, Utbildningspolitik och Forskningspolitik. Utgiftsområdet avser förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola, vuxnas lärande, kvalificerad yrkesutbildning, högre utbildning och forskning samt myndigheter inom utbildningsområdet. 3.2 Utgiftsutveckling Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet Miljoner kronor Utfall 2004 Budget Prognos Förslag 2006 Beräknat 2007 Beräknat 2008 Politikområde Forskningspolitik Politikområde Storstadspolitik Politikområde Utbildningspolitik Totalt för utgiftsområde Inklusive tilläggsbudget i samband med 2005 års ekonomiska vårproposition (bet. 2004/05:FiU21) och förslag på tilläggsbudget i samband med budgetpropositionen för

26 Tabell 3.2 Härledning av ramnivån Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Miljoner kronor Anvisat Förändring till följd av: Pris och löneomräkning Beslut Övriga makroekonomiska förutsättningar Volymer Överföring till/från andra utgiftsområden Övrigt Ny ramnivå Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2004 (bet. 2004/05:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. Ramen för utgiftsområdet föreslås uppgå till miljoner kronor Förändringarna förklaras till stor del med satsningar inom högskolesektorn. Med anledning av utbyggnaden av antalet platser inom universitet och högskolor föreslås anslagen öka för grundutbildning med drygt miljoner kronor 2006 och beräknas öka med ytterligare drygt 140 miljoner kronor Samtidigt görs en kvalitetssatsning inom grundutbildningen med 133 miljoner kronor 2006 och ytterligare 135 miljoner kronor Högskolesektorn tillförs även vissa medel för pensionskostnader för läkare med delad tjänst mellan stat och landsting. Vidare ingår de ökade resurserna för forskningsändamål som redovisades i den forskningspolitiska propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80, bet. 2004/05:UbU15, rskr 2004/05:289). För 2006 tillförs forskningsområdet medel om 500 miljoner kronor. För 2007 tillkommer ytterligare 500 miljoner kronor och för 2008 ytterligare miljoner kronor. Delar av dessa forskningsmedel har även förts till utgiftsområdena 9, 17, 20, 23 och 24. Bidraget till personalförstärkning i skola och fritidshem upphör som riktat statsbidrag efter vårterminen Bidraget som totalt omfattar 5 miljarder kronor per år övergår därmed helt till att bli en del av det generella statsbidraget till kommunerna. Statsbidraget till personalförstärkning i förskola ökar 2006 från 1 till 2 miljarder kronor. Även 2007 föreslås bidraget omfatta 2 miljarder kronor. Därefter kommer även detta bidrag att inordnas i det generella statsbidraget. De riktade statsbidraget till kommunerna för stöd för utbildning av vuxna har minskats med ca 148 miljoner kronor. Som en del i regeringens åtgärdspaket för att få ned arbetslösheten ökas antalet tillfälliga platser i den kvalificerade yrkesutbildningen med platser Med anledning härav föreslås att anslaget förstärks med med 120 miljoner kronor 2006 och beräknas öka med 90 miljoner kronor 2007 inkl. de nya platser som beslutades med anledning av den 2005 års ekonomiska vårpropositionen. Staten har tagit över ansvaret från kommunerna av vissa påbyggnadsutbildningar inom vuxenutbildningen. Med anledning härav överförs 175 miljoner kronor 2006 från utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna anslag 48:1 Kommunalt utjämningsbidrag till utgiftsområde 16 anslag 25:20 Utveckling av påbyggnadsutbildningar. Inom anslaget för Centrala studiestödsnämnden finansieras utbildningskostnaderna för den så kallade kombinationsutbildningssatsningen. Denna satsning upphör vid utgången av 2005, vilket innebär att anslagsbehovet minskar med drygt 130 miljoner kronor Tabell 3.3 Ramnivå 2006 realekonomisk fördelning, Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Miljoner kronor 2006 Transfereringar Verksamhetskostnader Investeringar Summa ramnivå Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet 2004 samt kända förändringar av anslagens användning. 1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon direkt motprestation. 2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som de statliga myndigheterna använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 26

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2001 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Lagförslag...21 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Studiestöd. Förslag till statens budget för 2015. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9

Studiestöd. Förslag till statens budget för 2015. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 Studiestöd 15 Förslag till statens budget för 2015 Studiestöd Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)...

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 016 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning...

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 011 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 17 Lagförslag... 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2011/01533/UH (delvis) U2014/07521/SAM(delvis) U2015/05004/UH m.fl. Se bilaga 1 Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet Regeringsbeslut I:24 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/7484/SAM (delvis) U2013/7792/UH Universitets- och högskolerådet Box 45093 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets-

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Utbildningsutskottets yttrande 2007/08:UbU2y Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 april 2008 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen 2014-11-24 51-442-14 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fem blad,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet Regeringsbeslut III:35 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04961,05002/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05984/UH Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04989/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05957/UH Stockholms universitet 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms

Läs mer

Samhällsekonomi och. 2 finansförvaltning

Samhällsekonomi och. 2 finansförvaltning Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning Förslag till statsbudget för 2008 Samhällsekonomi och finansförvaltning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 11 2 Lagförslag... 13 2.1 Förslag

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg Hälsovård, sjukvård 9 och social omsorg Förslag till statsbudget för 2010 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 13 2 Hälsovård, sjukvård och social

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05005/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05959/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Regeringsbeslut II:1 2014-11-13 U2014/6739/GV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan Riksdagen

Läs mer

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 1 Urank 22 mars 2011 Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet fortsätter att toppa Uranks lista över landets utbildningsinstitutioner.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet Regeringsbeslut III:40 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/7588/UH Universitets- och högskolerådet Box 45093 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets-

Läs mer

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg Hälsovård, sjukvård 9 och social omsorg Förslag till statsbudget för 2009 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 13 2 Lagförslag... 15 2.1 Förslag

Läs mer

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg Hälsovård, sjukvård 9 och social omsorg Förslag till statens budget för 2014 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 15 2 Lagförslag... 17 2.1 Förslag

Läs mer

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen Enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Aleksandra Sjöstrand 08-563 087 76 aleksandra.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet Regeringsbeslut III:6 2015-11-19 U2015/05484/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskolerådet Box 45093 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Allmänna bidrag till. 25 kommuner

Allmänna bidrag till. 25 kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statens budget för 2014 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Lagförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Statsskuldsräntor. 26 m.m.

Statsskuldsräntor. 26 m.m. Statsskuldsräntor 26 m.m. Förslag till statens budget för 2015 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.... 9 3 Räntor på

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:5 2015-04-16 U2015/2307/UH Utbildningsdepartementet Umeå universitet Ekonomienheten 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 008 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 Lagförslag.... Förslag till lag om ändring

Läs mer

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg Hälsovård, sjukvård 9 och social omsorg Förslag till statens budget för 2012 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 13 2 Lagförslag... 15 2.1 Förslag

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

5 Universitet och högskolor

5 Universitet och högskolor 5 Universitet och högskolor 5.1 HÖGRE UTBILDNING OCH FORSKNING 5.1.1 Allmänt om högre utbildning och forskning En väsentlig del av det nationella utbildningssystemet utgörs av landets universitet och högskolor.

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen Regeringsbeslut I:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2014/05414/S U2014/05950/S U2015/01100/S m.fl. Se bilaga 1 Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:38

Regeringens proposition 2010/11:38 Regeringens proposition 2010/11:38 Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation hållbar energi Prop. 2010/11:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25

Läs mer

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110 2 (13) 1 NUVARANDE OCH KOMMANDE VERKSAMHET... 3 1.1 MYNDIGHETENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING... 3 Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser... 3 Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag... 4 Slutsats...

Läs mer

Arbetsmarknad. Förslag till statsbudget för 2008. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9

Arbetsmarknad. Förslag till statsbudget för 2008. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 Arbetsmarknad 13 Förslag till statsbudget för 2008 Arbetsmarknad Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag (2007:000) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Kursklassificering av sjuksköterskeutbildningar

Kursklassificering av sjuksköterskeutbildningar EFFEKTIVITETSANALYS 1(26) Avdelning 2013-12-03 2013/3 Analysavdelningen Handläggare Max Kesselberg 08-56308802 max.kesselberg@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en av formerna

Läs mer

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda Promemoria Utbildningsdepartementet Utbildning för bättre etablering 1. Bakgrund Antalet barn i Sverige förväntas enligt SCB:s prognoser att öka under kommande år. Från att ha legat stabilt strax över

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Regeringsbeslut III:4 2015-03-26 U2015/1879/UH Utbildningsdepartementet Universitetskanslersämbetet Box 7703 103 95 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Riksdagen

Läs mer

Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation hållbar energi

Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation hållbar energi Utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU13 Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation hållbar energi Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2010/11:38 Fördjupad

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:152

Regeringens proposition 2012/13:152 Regeringens proposition 2012/13:152 Studiemedel i en globaliserad värld Prop. 2012/13:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Maria Arnholm

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:24 Utbildningsdepartementet 2012-12-13 U2012/6996/SAM (delvis) U2012/7041/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor 6bilagor Riksdagen

Läs mer

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28.

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28. Lasse Magnusson 2001-02 - 28 FBR informerar Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Allmänt Regeringspropositionen har till sitt innehåll en viss tyngdpunkt

Läs mer

Ekonomisk trygghet. 10 vid sjukdom och handikapp

Ekonomisk trygghet. 10 vid sjukdom och handikapp Ekonomisk trygghet 10 vid sjukdom och handikapp Förslag till statsbudget för 2010 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Ekonomisk trygghet

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17 Regeringsbeslut II:1 2016-02-25 U2016/00868/UF Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2012-04-10 LJ2012/260

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2012-04-10 LJ2012/260 MISSIV 1(1) 2012-04-10 LJ2012/260 Landstingsstyrelsen Förslag angående bestämmelserna om kommuners och landstings högskoleutbildning U2012/1523/UH Landstinget i Jönköpings län har av Utbildningsdepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare; SFS 2016:709 Utkom från trycket

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 47 2006-12-21 S2006/10212/SK(delvis) Socialdepartementet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220 103 15 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet Regeringsbeslut IV 2 2015-11-19 N2015/07947/SUN Näringsdepartementet Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet 1bilaga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1...

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1... Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1 Utbildningsorganisationer som deltar i antagningsomgången: Blekinge tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Försvarshögskolan Stockholm Gymnastik-

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare

Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare Regeringsbeslut II:8 2007-04-19 U2007/3168/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:99. Vårändringsbudget för 2015

Regeringens proposition 2014/15:99. Vårändringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 5-12-12 Fö//ESL (delvis) Försvarsdepartementet Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev för budgetåret avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Läs mer

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Sammanfattning I betänkandet behandlar finansutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop.

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2006:990 Utkom från trycket den 30 juni 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver att 3 kap. 4, 9

Läs mer

517 minoriteter(ram) Ökad säkerhet för den judiska minoriteten(ram)

517 minoriteter(ram) Ökad säkerhet för den judiska minoriteten(ram) Regeringsbeslut II 6 Arbetsmarknadsdepartementet 2011-12-15 A2011/4505/DISK A2011/4445/EXPCH Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen

Läs mer

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg Hälsovård, sjukvård 9 och social omsorg Förslag till statsbudget för 2002 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...11 2 Lagförslag...13 2.1 Förslag till

Läs mer

Statsskuldsräntor m.m.

Statsskuldsräntor m.m. Statsskuldsräntor m.m. 26 Förslag till statsbudget för 2002 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Inledning...9 3 Räntor på statsskulden...11 3.1 Prognos för

Läs mer

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3230 av Fredrik Malm m.fl. (FP) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr UF 12 SM 1101 Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010 Costs for educational system 2006 2010 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för Universitet och högskolor Kostnaden för universitet/högskola

Läs mer

2 Inledning. 2.1 Omfattning/ändamål

2 Inledning. 2.1 Omfattning/ändamål 2 Inledning 2.1 Omfattning/ändamål Utgiftsområdet omfattar kostnader för olika former av ekonomiskt stöd till enskilda under studier. Kostnader för förvaltningen av studiestöden, som sköts av Centrala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd; SFS 2012:520 Utkom från trycket den 10 juli 2012 utfärdad den 28 juni 2012. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen Regeringsbeslut 4 2016-02-25 A2016/00425/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 11399 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen Riksdagen har beslutat

Läs mer

PROP. 2014/15:1. Innehållsförteckning

PROP. 2014/15:1. Innehållsförteckning PROP. 2014/15:1 Innehållsförteckning 8 9 10 Utgifter... 409 8.1 Utgifterna på statens budget och takbegränsade utgifter... 409 8.1.1 Utgiftsramar för 2015... 410 8.1.2 Utgifter 2014 2018... 412 8.1.3 Utvecklingen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten Regeringsbeslut III:23 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet E-hälsomyndigheten Ringvägen 100 118 60 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende E-hälsomyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad frihet för universitet och högskolor. Dir. 2007:158. Beslut vid regeringssammanträde den 22 november 2007

Kommittédirektiv. Ökad frihet för universitet och högskolor. Dir. 2007:158. Beslut vid regeringssammanträde den 22 november 2007 Kommittédirektiv Ökad frihet för universitet och högskolor Dir. 2007:158 Beslut vid regeringssammanträde den 22 november 2007 Sammanfattning av uppdraget En utredare ska lämna förslag till en eller flera

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Regeringsbeslut III:31 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/6019, 7579/UH U2014/7521/SAM (delvis) Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

2015-01-30 U2015/500/UH

2015-01-30 U2015/500/UH Promemoria 2015-01-30 U2015/500/UH Utbildningsdepartementet En mer flexibel ämneslärarutbildning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas

Läs mer

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 125 . 126 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6.1 Utveckling av den ekonomiska styrningen I finansutskottets betänkande 1996/97:FiU20 (Del 1, sid 143 ff)

Läs mer

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar SFS nr: 1994:519 Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet Utfärdad: 1994-05-11 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:622

Läs mer