Utbildning och. 16 universitetsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning och. 16 universitetsforskning"

Transkript

1 Utbildning och 16 universitetsforskning

2

3 Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Omfattning Utgiftsutveckling Mål för utgiftsområdet.... Indelning....5 Utgiftsområdets styrmedel m.m Resultatredovisning Internationellt samarbete Svensk utbildning i internationell jämförelse....7 Granskningsrapporter med mera... 5 Politikens inriktning Förskola och annan pedagogisk verksamhet En lärorik förskola Förskoleplats i tid Valfrihet genom annan pedagogisk verksamhet Barn- och ungdomsutbildning Lärarna en nyckel till kunskap Legitimation för lärare och förskollärare Utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare Rektorslyftet Ny skollag, och nya läroplaner med kursplaner m.m Ny betygsskala Fler nationella ämnes- och kursprov En förbättrad matematikundervisning Naturvetenskap och teknik Entreprenörskap Fristående skolor Jämställdhet i skolväsendet Integration i skolan Värdegrund och arbete mot mobbning En ny utvärderingsfunktion Försöksverksamhet med spetsutbildning Skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet... 56

4 ..18 Särskolan enbart till för elever med utvecklingsstörning Utredning om särskild undervisning och distansundervisning Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd Sekretess i skolan Satsning på elevhälsan Obligatoriska skolväsendet Läsa-skriva-räknasatsning En flexibel skola Skolans arbete med utsatta barn Flexibel specialskola och höjda ersättningsnivåer Fristående sameskola Det frivilliga skolväsendet för ungdomar En reformerad gymnasieskola infördes hösten Grundläggande yrkesutbildning Gymnasial lärlingsutbildning m.m Uppföljning av ungdomars etablering på arbetsmarknaden Skolmyndigheternas arbete kring yrkesutbildning Ökade insatser för kompetensutveckling av yrkeslärare Ett fjärde tekniskt år Gymnasiesärskolan Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Yrkesvux Nya satsningar på yrkeshögskolan Pilotutbildningar i yrkeshögskolan Satsning på lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen Fortsatt reformering av sfi Folkbildning Universitet och högskolor Insatser för ökad kvalitet Insatser för ökad frihet Insatser för ökad effektivitet Lärare i skola och förskola Platser i högre utbildning Jämställdhet i högskolan Tillträdesfrågor Övriga frågor Forskning Forsknings- och innovationsproposition Kvalitetsbaserad fördelning av forskningsmedel Strategiska forskningsområden Satsningar på infrastruktur Jämställdhet Sänkt skatt på forskning Klinisk forskning Rymdverksamhet och rymdforskning Forskningsresultat ska komma till användning Internationellt samarbete...81 Barn och ungdomsutbildning Omfattning och mål...8

5 . Resultatredovisning Resultat i den kommunala verksamheten och motsvarande skolformer Statliga insatser Finansieringen av gymnasiereformen Analys Vuxenutbildning Omfattning och mål Resultatredovisning Resultat i verksamheterna Statliga insatser Hävande av riksdagsbindning Analys Universitet och högskolor Omfattning och mål Övergripande om universitet och högskolor Kvalitet Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Studenternas internationella rörlighet Lärarresurser Integration Genomströmning Etablering på arbetsmarknaden Forskning Kvalitetsbaserad fördelning av forskningsmedel Utbildning på forskarnivå Analys och slutsatser Forskning Omfattning och mål Resultatredovisning Översikt över forskningsfinansieringen i Sverige Vetenskapsrådet Rymdverksamhet och rymdforskning Forskningssamarbete inom EU Forskningens infrastruktur Internationellt forskningssamarbete Analys och slutsatser Vetenskapsrådet Rymdforskning och rymdverksamhet Forskningens infrastruktur Internationellt forskningssamarbete och samarbete inom EU Anslag Anslag för barn,- ungdoms- och vuxenutbildning :1 Statens skolverk : Statens skolinspektion : Specialpedagogiska skolmyndigheten : Sameskolstyrelsen

6 :5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet :6 Särskilda insatser inom skolområdet :7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet :8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal :11 Förstärkning av basfärdigheter :1 Bidrag till vissa studier :1 Myndigheten för yrkeshögskolan :1 Utveckling av vuxenutbildning m.m :15 Statligt stöd till vuxenutbildning :16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m Anslag för universitet och högskolor :1 Högskoleverket : Verket för högskoleservice : Uppsala universitet: Grundutbildning : Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning :5 Lunds universitet: Grundutbildning :6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Göteborgs universitet: Grundutbildning :8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning :9 Stockholms universitet: Grundutbildning :10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning :11 Umeå universitet: Grundutbildning :1 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Linköpings universitet: Grundutbildning :1 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning :15 Karolinska institutet: Grundutbildning :16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning :17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning :18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning :19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Karlstads universitet: Grundutbildning : Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning : Linnéuniversitetet: Grundutbildning : Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :5 Örebro universitet: Grundutbildning :6 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Mittuniversitetet: Grundutbildning :8 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :9 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning :0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning :1 Malmö högskola: Grundutbildning : Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning...1 6

7 8.. : Mälardalens högskola: Grundutbildning : Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning :5 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning :6 Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :7 Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning :8 Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :9 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning :0 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning :1 Högskolan i Borås: Grundutbildning : Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning : Högskolan Dalarna: Grundutbildning : Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning :5 Högskolan på Gotland: Grundutbildning :6 Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning :7 Högskolan i Gävle: Grundutbildning :8 Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning :9 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning :50 Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning :51 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning :5 Högskolan Kristianstad: Forskning och forskarutbildning :5 Högskolan i Skövde: Grundutbildning :5 Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning :55 Högskolan Väst: Grundutbildning :56 Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning :57 Konstfack: Grundutbildning :58 Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :59 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning :60 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :61 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :6 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :6 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning :6 Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :65 Södertörns högskola: Grundutbildning :66 Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning :67 Försvarshögskolan: Grundutbildning :68 Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning :69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor :7 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Anslag för forskning :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer : Vetenskapsrådet: Förvaltning

8 8.. : Rymdforskning och rymdverksamhet :5 Rymdstyrelsen: Förvaltning :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer :7 Institutet för rymdfysik :8 Kungl. biblioteket :9 Polarforskningssekretariatet :10 Sunet :11 Centrala etikprövningsnämnden :1 Regionala etikprövningsnämnder :1 Särskilda utgifter för forskningsändamål Anslag för gemensamma ändamål :1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet : Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer : Kostnader för Svenska Unescorådet : Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning...7 8

9 Tabellförteckning Anslagsbelopp... 6 Tabell.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning... 9 Tabell. Härledning av ramnivån Utgiftsområde '16 Utbildning och universitetsforskning... Tabell. Ramnivå 01 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning... Tabell. Antal barn och studerande , tal... 5 Tabell.5 Offentliga kostnader budgetår , Mdkr Tabell.6 Antal lärare/personal och studerande fördelade på kön, , tal... 6 Tabell.7 Antalet skolor och lärosäten... 7 Tabell.1 Sammanställning av kvalitetsförstärkning Tabell. Beräknad anslagsminskning 01 för inaktiva studenter Tabell 5.1 Studieresultat för kursdeltagare i komvux Tabell 5. Antal studerande i eftergymnasial yrkesutbildning Tabell 5. Genomsnittlig kostnad (kr) per årsstudieplats för eftergymnasial yrkesutbildning * Tabell 5. Fördelning av statsbidrag till de tio studieförbunden (tkr) Tabell 6.1 Antal helårsstudenter, takbelopp och forskningsanslag Tabell 6. Högskolenybörjare efter inriktning läsåret 009/10, inklusive resp. exklusive inresande studenter Tabell 6. Antal studenter i högskoleutbildning Tabell 6. Prestationsgrad Tabell 6.5 Omfördelning av forskningsmedel

10 Tabell 6.6 Utbildning på forskarnivå Tabell 7.1 Medel från statsbudgeten 011 efter mottagare...1 Tabell 7. Beräknade medel för FoU till övriga myndigheter, utgiftsområde och anslag Tabell 7. Forskningsstiftelsernas investeringar i FoU...15 Tabell 8.1:1 Anslagsutveckling för Statens skolverk Tabell 8.1:1 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.1: Anslagsutveckling för Statens skolinspektion Tabell 8.1: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.1: Anslagsutveckling för Specialpedagogiska skolmyndigheten Tabell 8.1: Offentligrättslig verksamhet Tabell 8.1: Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden Tabell 8.1: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.1: Anslagsutveckling för Sameskolstyrelsen Tabell 8.1: Offentligrättslig verksamhet Tabell 8.1: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.1:5 Anslagsutveckling för Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet Tabell 8.1:5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden Tabell 8.1:5 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.1:6 Anslagsutveckling för Särskilda insatser inom skolområdet...16 Tabell 8.1:6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden...16 Tabell 8.1:6 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.1:7 Anslagsutveckling för Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet...16 Tabell 8.1:7 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.1:8 Anslagsutveckling för Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m Tabell 8.1:8 Härledning av anslagsnivån

11 Tabell 8.1:9 Anslagsutveckling för Bidrag till svensk undervisning i utlandet Tabell 8.1:9 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.1:10 Anslagsutveckling för Fortbildning av lärare och förskolepersonal Tabell 8.1:10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden Tabell 8.1:10 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.1:11 Anslagsutveckling för Förstärkning av basfärdigheter Tabell 8.1:11 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.1:1 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa studier Tabell 8.1:1 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.1:1 Anslagsutveckling för Myndigheten för yrkeshögskolan Tabell 8.1:1 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.1:1 Anslagsutveckling för Utveckling av vuxenutbildning m.m Tabell 8.1:1 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.1:15 Anslagsutveckling för Statligt stöd till vuxenutbildning Tabell 8.1:15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden Tabell 8.1:15 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.1:16 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m Tabell 8.1:16 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden Tabell 8.1:16 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.1 Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer Tabell 8. Förändringar på anslagen för forskning och forskarutbildning Tabell 8. Strategiska forskningsmedel beslutad fördelning och föreslagen fördelning Tabell 8.:1 Anslagsutveckling för Högskoleverket Tabell 8.:1 Offentligrättslig verksamhet Tabell 8..1 Uppdragsverksamhet Tabell 8.:1 Härledning av anslagsnivån

12 Tabell 8.: Anslagsutveckling för Verket för högskoleservice Tabell 8.: Offentligrättslig verksamhet Tabell 8.: Uppdragsverksamhet Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för grundutbildning vid Uppsala universitet Tabell 8.: Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet Tabell 8.: Uppdragsverksamhet Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Uppsala universitet Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Lunds universitet Tabell 8.:5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet...18 Tabell 8.:5 Uppdragsverksamhet...18 Tabell 8.:5 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:6 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Lunds universitet...18 Tabell 8.:6 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Göteborgs universitet...18 Tabell 8.:7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet...18 Tabell 8.:7 Uppdragsverksamhet...18 Tabell 8.:7 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:8 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Göteborgs universitet Tabell 8.:8 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Stockholms universitet Tabell 8.:9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet Tabell 8.:9 Uppdragsverksamhet Tabell 8.:9 Härledning av anslagsnivån

13 Tabell 8.:10 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Stockholms universitet Tabell 8.:10 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:11 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Umeå universitet Tabell 8.:11 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet Tabell 8.:11 Uppdragsverksamhet Tabell 8.:11 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:1 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Umeå universitet Tabell 8.:1 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:1 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Linköpings universitet Tabell 8.:1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet Tabell 8.:1 Uppdragsverksamhet Tabell 8.:1 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:1 Anslagsutveckling för forskning och forskningsutbildning vid Linköpings universitet Tabell 8.:1 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:15 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Karolinska institutet Tabell 8.:15 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet Tabell 8.:15 Uppdragsverksamhet Tabell 8.:15 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:16 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Karolinska institutet Tabell 8.:16 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:17 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan196 Tabell 8.:17 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet Tabell 8.:17 Uppdragsverksamhet Tabell 8.:17 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:18 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan

14 Tabell 8.:18 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:19 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Luleå tekniska universitet198 Tabell 8.:19 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet Tabell 8.:19 Uppdragsverksamhet Tabell 8.:19 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:0 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet...00 Tabell 8.:0 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:1 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Karlstads universitet...00 Tabell 8.:1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet...01 Tabell 8.:1 Uppdragsverksamhet...01 Tabell 8.:1 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Karlstads universitet...0 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för grundutbildning vid Linnéuniversitetet...0 Tabell 8.: Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet...0 Tabell 8.: Uppdragsverksamhet...0 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Linnéuniversitetet...0 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Örebro universitet...05 Tabell 8.:5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet...05 Tabell 8.:5 Uppdragsverksamhet...05 Tabell 8.:5 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:6 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Örebro universitet...07 Tabell 8.:6 Härledning av anslagsnivån

15 Tabell 8.:7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Mittuniversitetet Tabell 8.:7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet Tabell 8.:7 Uppdragsverksamhet Tabell 8.:7 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:8 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Mittuniversitetet Tabell 8.:8 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Blekinge tekniska högskola09 Tabell 8.:9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet Tabell 8.:9 Uppdragsverksamhet Tabell 8.:9 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:0 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Blekinge tekniska högskola Tabell 8.:0 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:1 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Malmö högskola Tabell 8.:1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet... 1 Tabell 8.:1 Uppdragsverksamhet... 1 Tabell 8.:1 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola... 1 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för grundutbildning vid Mälardalens högskola... 1 Tabell 8.: Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet... 1 Tabell 8.: Uppdragsverksamhet... 1 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Mälardalens högskola Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Dans- och cirkushögskolan15 15

16 Tabell 8.:5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet...16 Tabell 8.:5 Uppdragsverksamhet...16 Tabell 8.:5 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:6 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid Dans- och cirkushögskolan...16 Tabell 8.:6 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Stockholms dramatiska högskola...17 Tabell 8.:7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet...17 Tabell 8.:7 Uppdragsverksamhet...17 Tabell 8.:7 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:8 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid Stockholms dramatiska högskola...18 Tabell 8.:8 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan...19 Tabell 8.:9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet...19 Tabell 8.:9 Uppdragsverksamhet...19 Tabell 8.:9 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:0 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Gymnastikoch idrottshögskolan...0 Tabell 8.:0 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:1 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Borås...1 Tabell 8.:1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet...1 Tabell 8.:1 Uppdragsverksamhet...1 Tabell 8.:1 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Borås... Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Dalarna... 16

17 Tabell 8.: Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet... Tabell 8.: Uppdragsverksamhet... Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan Dalarna... Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan på Gotland... 5 Tabell 8.:5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet... 5 Tabell 8.:5 Uppdragsverksamhet... 5 Tabell 8.:5 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:6 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan på Gotland... 6 Tabell 8.:6 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Gävle... 7 Tabell 8.:7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet... 7 Tabell 8.:7 Uppdragsverksamhet... 7 Tabell 8.:7 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:8 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Gävle... 8 Tabell 8.:8 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Halmstad... 9 Tabell 8.:9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet... 9 Tabell 8.:9 Uppdragsverksamhet... 9 Tabell 8.:9 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:50 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Halmstad... 0 Tabell 8.:50 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:51 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Kristianstad.. 1 Tabell 8.:51 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet

18 Tabell 8.:51 Uppdragsverksamhet...1 Tabell 8.:51 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:5 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan Kristianstad... Tabell 8.:5 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Skövde... Tabell 8.:5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet... Tabell 8.:5 Uppdragsverksamhet... Tabell 8.:5 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:5 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Skövde...5 Tabell 8.:5 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:55 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Väst...5 Tabell 8.:55 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet...6 Tabell 8.:55 Uppdragsverksamhet...6 Tabell 8.:55 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:56 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan Väst...7 Tabell 8.:56 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:57 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Konstfack...8 Tabell 8.:57 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet...8 Tabell 8.:57 Uppdragsverksamhet...8 Tabell 8.:57 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:8 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid Konstfack...9 Tabell 8.:58 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:59 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Konsthögskolan..9 Tabell 8.:59 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet...0 Tabell 8.:59 Uppdragsverksamhet

19 Tabell 8.:59 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:60 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid Kungl. Konsthögskolan... 0 Tabell 8.:60 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:61 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm... 1 Tabell 8.:61 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet... 1 Tabell 8.:61 Uppdragsverksamhet... 1 Tabell 8.:61 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:6 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm... Tabell 8.:6 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:6 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Operahögskolan i Stockholm... Tabell 8.:6 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet... Tabell 8.:6 Uppdragsverksamhet... Tabell 8.:6 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:6 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid Operahögskolan i Stockholm... Tabell 8.:6 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:65 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Södertörns högskola... Tabell 8.:65 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet... Tabell 8.:65 Uppdragsverksamhet... Tabell 8.:65 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:66 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Södertörns högskola... 5 Tabell 8.:66 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:67 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Försvarshögskolan... 6 Tabell 8.:67 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet... 6 Tabell 8.:67 Uppdragsverksamhet

20 0 Tabell 8.:67 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:68 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Försvarshögskolan...7 Tabell 8.:68 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:69 Anslagsutveckling för anslaget Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m....7 Tabell 8.:69 Fördelning på anslagsposter...8 Tabell 8.:69 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:70 Anslagsutvecklingen för anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m....5 Tabell 8.:70 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden...5 Tabell 8.:70 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:71 Anslagsutveckling för anslaget Särskilda åtaganden för universitet och högskolor...5 Tabell 9.:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor...55 Tabell 8.:71 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:7 Anslagsutveckling för anslaget Ersättning för klinisk utbildning och forskning...56 Tabell 8.:7 Läkarutbildning som omfattas av anslaget :7 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning...57 Tabell 8.:7 Tandläkarutbildning som omfattas av anslaget :7 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning...58 Tabell 8.:7 Fördelning av anslagsmedel per universitet...58 Tabell 8.:7 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:1 Anslagsutveckling Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation...59 Tabell 8..1 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden...59 Tabell 8.:1 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer...6 Tabell 8. Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden...6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån

21 Tabell 8.: Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Förvaltning... 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för Rymdforskning och rymdverksamhet... 6 Tabell 8.. Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden... 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:5 Anslagsutveckling för Rymdstyrelsen: Förvaltning Tabell 8.:5 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:6 Anslagsutveckling för Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer Tabell 8..6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden Tabell 8.:6 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:7 Anslagsutveckling för Institutet för rymdfysik Tabell 8.:7 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:8 Anslagsutveckling Kungl. biblioteket Tabell 8.:8 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:9 Anslagsutveckling för Polarforskningssekretariatet Tabell 8.:9 Uppdragsverksamhet Polarforskningssekretariatet Tabell 8.:9 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:10 Anslagsutveckling för Sunet Tabell 8.:10 Uppdragsverksamhet Sunet Tabell 8.:10 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:11 Anslagsutveckling för Centrala etikprövningsnämnden Tabell 8.:11 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:1 Anslagsutveckling för Regionala etikprövningsnämnder Tabell 8.:1 Avgiftsfinansierad verksamhet, Regionala etikprövningsnämnder Tabell 8.:1 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.:1 Anslagsutveckling för Särskilda utgifter för forskningsändamål Tabell 8.:1 Härledning av anslagsnivån

22 Tabell 8.:1 Anslagsutveckling för Internationella programkontoret för utbildningsområdet...71 Tabell 8.:1 Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer...7 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för Kostnader för Svenska Unescorådet...7 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån Tabell 8.: Anslagsutveckling för Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning...7 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån

23 Diagramförteckning.1 Andel av unga i åldern 18 år som inte har gymnasieutbildning och som inte studerar (009).... Andelen i åldern 0 år med minst två års eftergymnasial utbildning (009).... Andelen lågpresterande 15 åringar i läsning (009).... Andelen lågpresterande 15 åringar i matematik (009)....5 Andelen lågpresterande 15 åringar i naturvetenskap (009)....6 Andelen barn år upp till skolstart som deltar i förskoleverksamhet....7 Andelen vuxna (0 6 år) som deltagit i utbildning (009) Antal barn 1 5 år i förskoleverksamhet Andelen barn i förskolor med enskild huvudman Antal barn per årsarbetare i fritidshem Svenska elevers medelpoäng i PISA Indexerad förändring av antalet elever och kursdeltagare i komvux 199/ Kostnadsutveckling för komvux (miljoner kr) Antal elever i särvux 010/ Antal elever i sfi Andel lärare (heltidsanställningar) med högskoleexamen med pedagogisk inriktning hösten 008 hösten Antal pågående yrkesutbildningar 010 efter län Andel examinerade 009 som anger att deras arbete/eget företag helt eller till största delen är inom samma område som deras ky-utbildning, per utbildningsområde Antal studerande i kompletterande utbildningar hösten 010 efter utbildningsområde Antal in- och utresande studenter läsåren 1999/00 009/ Andel disputerade lärare Andel arbetslösa 16 6 år efter utbildningsnivå, Universitet och högskolors intäkter för forskning Doktorandnybörjare Doktorsexamina Antalet vetenskapliga artiklar i vissa mindre och medelstora europeiska länder sedan Antalet vetenskapliga artiklar i USA, Japan, Kina, Sydkorea och vissa större europeiska länder sedan Genomsnittligt antal citeringar per artikel och land Medelciteringar för olika vetenskapsområden där 1,0 motsvarar världsgenomsnittet... 1

24

25 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen 1. godkänner målet för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt.),. godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om grunderna för statligt ekonomiskt stöd till utbildning i teckenspråk för föräldrar till barn som är beroende av teckenspråk för kommunikation inte längre ska gälla (avsnitt 5.),. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget 1: Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor 01 och 01 (avsnitt 8.1.),. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt 8.1.5), 5. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor 01 (avsnitt 8.1.6), 6. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt ), 7. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt ), 8. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget 1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor, universitet och högskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor 01 (avsnitt ), 9. godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om Institutet för social forskning inte längre ska gälla (avsnitt 8..10), 10. godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om Institutet för fortbildning av journalister inte längre ska gälla (avsnitt 8..), 11. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget :70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag 5

26 på högst kronor (avsnitt 8..70), 1. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt 8..1), 1. bemyndigar regeringen att under 01 besluta om kapitaltillskott på högst kronor till European Spallation Source ESS AB (avsnitt 8..1), 1. bemyndigar regeringen att under 01 och 01 besluta om medlemskap i vissa konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur och att besluta om finansiering av årliga medlemsavgifter till konsortierna (avsnitt 8..1), 15. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt 8..), 16. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget : Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor 01 0 (avsnitt 8..), 17. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor 01 0 (avsnitt 8..6), 18. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget :1 Särskilda utgifter för forskningsändamål besluta om kapitaltillskott på högst kronor till holdingbolag knutna till universitet och högskolor (avsnitt 8..1), 19. för budgetåret 01 anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt följande uppställning: Anslagsbelopp Anslag Anslagstyp 1:1 Statens skolverk Ramanslag : Statens skolinspektion Ramanslag : Specialpedagogiska skolmyndigheten Ramanslag : Sameskolstyrelsen Ramanslag :5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet Ramanslag :6 Särskilda insatser inom skolområdet Ramanslag 67 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. Ramanslag :8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. Ramanslag :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet Ramanslag :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal Ramanslag :11 Förstärkning av basfärdigheter Ramanslag :1 Bidrag till vissa studier Ramanslag :1 Myndigheten för yrkeshögskolan Ramanslag :1 Utveckling av vuxenutbildning m.m. Ramanslag :15 Statligt stöd till vuxenutbildning Ramanslag :16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. Ramanslag :1 Högskoleverket Ramanslag : Verket för högskoleservice Ramanslag 166 : Uppsala universitet: Grundutbildning Ramanslag

27 : Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :5 Lunds universitet: Grundutbildning Ramanslag :6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :7 Göteborgs universitet: Grundutbildning Ramanslag :8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :9 Stockholms universitet: Grundutbildning Ramanslag :10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :11 Umeå universitet: Grundutbildning Ramanslag :1 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :1 Linköpings universitet: Grundutbildning Ramanslag :1 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 7 91 :15 Karolinska institutet: Grundutbildning Ramanslag :16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning Ramanslag :18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning Ramanslag :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 8 9 :1 Karlstads universitet: Grundutbildning Ramanslag : Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag : Linnéuniversitetet: Grundutbildning Ramanslag : Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 7 09 :5 Örebro universitet: Grundutbildning Ramanslag :6 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :7 Mittuniversitetet: Grundutbildning Ramanslag :8 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :9 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning Ramanslag 69 5 :0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 8 50 :1 Malmö högskola: Grundutbildning Ramanslag : Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag : Mälardalens högskola: Grundutbildning Ramanslag : Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :5 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning Ramanslag :6 Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Ramanslag :7 Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning Ramanslag :8 Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Ramanslag :9 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning Ramanslag 87 6 :0 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :1 Högskolan i Borås: Grundutbildning Ramanslag : Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 5 7 : Högskolan Dalarna: Grundutbildning Ramanslag 9 18 : Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 5 51 :5 Högskolan på Gotland: Grundutbildning Ramanslag 15 7 :6 Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 0 6 :7 Högskolan i Gävle: Grundutbildning Ramanslag :8 Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 8 7 7

28 :9 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning Ramanslag 9 06 :50 Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 5 56 :51 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning Ramanslag :5 Högskolan i Kristianstad: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :5 Högskolan i Skövde: Grundutbildning Ramanslag :5 Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :55 Högskolan Väst: Grundutbildning Ramanslag :56 Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :57 Konstfack: Grundutbildning Ramanslag 1 19 :58 Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Ramanslag 7 51 :59 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning Ramanslag :60 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Ramanslag 01 :61 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag :6 Kung. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Ramanslag 7 60 :6 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag :6 Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Ramanslag 78 :65 Södertörns högskola: Grundutbildning Ramanslag 50 0 :66 Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 9 9 :67 Försvarshögskolan: Grundutbildning Ramanslag 9 :68 Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. Ramanslag :70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Ramanslag 67 9 :71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor Ramanslag :7 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Ramanslag 0 :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation Ramanslag 65 9 : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer Ramanslag : Vetenskapsrådet: Förvaltning Ramanslag : Rymdforskning och rymdverksamhet Ramanslag :5 Rymdstyrelsen: Förvaltning Ramanslag 5 80 :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer Ramanslag :7 Institutet för rymdfysik Ramanslag 8 7 :8 Kungl. biblioteket Ramanslag 1 5 :9 Polarforskningssekretariatet Ramanslag 7 78 :10 Sunet Ramanslag 91 :11 Centrala etikprövningsnämnden Ramanslag 9 11 :1 Regionala etikprövningsnämnder Ramanslag 9 87 :1 Särskilda utgifter för forskningsändamål Ramanslag 1 5 :1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Ramanslag 58 1 : Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer Ramanslag : Kostnader för Svenska Unescorådet Ramanslag : Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning Ramanslag 1 10 Summa

29 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.1 Omfattning Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och annan yrkesutbildning, högre utbildning och forskning samt myndigheter inom utbildningsoch forskningsområdet.. Utgiftsutveckling Tabell.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Miljoner kronor Utfall 010 Budget Prognos Förslag 01 Beräknat 01 Beräknat 01 Beräknat 015 Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning 1:1 Statens skolverk : Statens skolinspektion : Specialpedagogiska skolmyndigheten : Sameskolstyrelsen :5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet :6 Särskilda insatser inom skolområdet :7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m :8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal :11 Förstärkning av basfärdigheter :1 Bidrag till vissa studier :1 Myndigheten för yrkeshögskolan :1 Utveckling av vuxenutbildning m.m :15 Statligt stöd till vuxenutbildning :16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m Summa Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning

30 Utfall 010 Budget Prognos Förslag 01 Beräknat 01 Beräknat 01 Beräknat 015 Universitet och högskolor :1 Högskoleverket : Verket för högskoleservice : Uppsala universitet: Grundutbildning : Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning :5 Lunds universitet: Grundutbildning :6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Göteborgs universitet: Grundutbildning :8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning :9 Stockholms universitet: Grundutbildning :10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning :11 Umeå universitet: Grundutbildning :1 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Linköpings universitet: Grundutbildning :1 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning :15 Karolinska institutet: Grundutbildning :16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning :17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning :18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning :19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Karlstads universitet: Grundutbildning : Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning : Linnéuniversitetet: Grundutbildning : Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :5 Örebro universitet: Grundutbildning :6 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Mittuniversitetet: Grundutbildning :8 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :9 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning :0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning :1 Malmö högskola: Grundutbildning : Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning : Mälardalens högskola: Grundutbildning : Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning :5 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning

31 Utfall 010 Budget Prognos Förslag 01 Beräknat 01 Beräknat 01 Beräknat 015 :6 Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :7 Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning :8 Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :9 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning :0 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning :1 Högskolan i Borås: Grundutbildning : Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning : Högskolan Dalarna: Grundutbildning : Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning :5 Högskolan på Gotland: Grundutbildning :6 Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning :7 Högskolan i Gävle: Grundutbildning :8 Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning :9 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning :50 Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning :51 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning :5 Högskolan i Kristianstad: Forskning och forskarutbildning :5 Högskolan i Skövde: Grundutbildning :5 Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning :55 Högskolan Väst: Grundutbildning :56 Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning :57 Konstfack: Grundutbildning :58 Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :59 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning :60 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete 0 5 :61 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :6 Kung. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :6 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning :6 Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :65 Södertörns högskola: Grundutbildning :66 Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning :67 Försvarshögskolan: Grundutbildning 5 :68 Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 015 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Lagförslag... 7.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 016 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning...

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 017 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 9 Diagramförteckning... 0 1 Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 004 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 Lagförslag... 3. Förslag till lag om

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statens budget för 08 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 0 Diagramförteckning... Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2001 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Lagförslag...21 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion M177 Motion till riksdagen 2016/17:3046 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Skolan är en bärande del i Moderaternas

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015

Läs mer

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 1 Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor Vårkonferens Loka Brunn 23 maj 2014 Per Flodman Riksrevisionens granskning av universitet och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel Årlig revision 2010 Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel 1 Innehåll Ny ansvarig revisor Uppdaterad revisionsmetodik 2010 Iakttagelser från granskningen 2010 2 Ansvariga för revisionen av

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Utbildningsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2011/12:1 utgiftsområde

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (ramanslag) Disponeras

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM(delvis) U2015/03649/UH Lunds universitet Box 117 221 00 Lund Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. (FP) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen: 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2016 SUHF-statistiken 2016/Ann-Kristin Mattsson/2016-12-09 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010 STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2016-03-15 / Nr 4 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 011 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 17 Lagförslag... 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM(delvis) U2015/03649/UH Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Riksdagen

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (ramanslag) Disponeras

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2000 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...15 2 Lagförslag...19 2.1 Förslag till

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2008/09:1 utgiftsområde 16 Utbildning

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

Vårändringsbudget för 2015

Vårändringsbudget för 2015 Utbildningsutskottets yttrande 2014/15:UbU6y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget

Läs mer

Vårändringsbudget för 2016

Vårändringsbudget för 2016 Utbildningsutskottets yttrande 2015/16:UbU8y Vårändringsbudget för 2016 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:99

Läs mer

Bilaga 36 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 1 Anslag 1.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Bilaga 36 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 1 Anslag 1.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Bilaga 36 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Riksdagen har beslutat om och anslaget 2:54 för budgetåret 2010. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2009

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2009 Sid 1 (6) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2009 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2011 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2011:04 Göteborg, mars 2011 PM 2011:04 URANK 2011. EN ANALYS AV UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERANKINGEN URANK. Diarienr: Götabergsgatan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 Stig Forneng, Ingemar Lind, Thorsten Nybom Författarna är grundare till Urank, som är en fri och obunden association för studier i och utförande av svenska universitets-

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1216) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1216) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten. Regeringsbeslut I:45 Utbildningsdepartementet 2010-12-22 U2010/7682/SAM/S U2010/6748/S U2010/7774/S Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 HÄRNÖSAND Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2015/05895/BS (delvis) U2016/00971/UH m.fl. Se bilaga 1 Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR UNIVERSITET &HÖGSKOLOR HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2003 TABELLBILAGA Innehållsförteckning sid Table of contents page Inledning 5 Introduction Definitioner av vissa begrepp 5 Definitions List of terms 6

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/04408/UH m.fl. Se bilaga 1 Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Utbildning och universitetsforskning UTGIFTSOMRÅDE 16

Utbildning och universitetsforskning UTGIFTSOMRÅDE 16 Utbildning och universitetsforskning 16 UTGIFTSOMRÅDE 16 2 Förslag till statsbudget för år 1997 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Lagtext...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:12 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/01523/UH U2015/03650/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Basåret inom högskolan: situationen våren 2004 Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Basårets omfattning...5 Övergång till högskolan...5 Basåret i högskolan: situationen

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2011:130) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2011:130) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten. Regeringsbeslut I:6 2011-06-16 U2011/3825/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 HÄRNÖSAND Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer