Utbildning och. 16 universitetsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning och. 16 universitetsforskning"

Transkript

1 Utbildning och 16 universitetsforskning

2

3 Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut Lagförslag....1 Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1995:149) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång.... Förslag till lag om ändring i lagen (009:695) om ändring i högskolelagen (199:144)... 4 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Omfattning Utgiftsutveckling Indelning Utgiftsområdets styrmedel m.m Resultatredovisning Svensk utbildning i internationell jämförelse Uppföljning av EU:s gemensamma utbildningsmål Nya mål och riktmärken Revisionens iakttagelser Politikens inriktning Barn- och ungdomsutbildning Läraryrket Tidigt stöd och tydliga krav En trygg och jämställd skola Gymnasieskolan Övriga insatser Vuxenutbildning En yrkeshögskola har bildats Vuxenutbildningen stärker individens position på arbetsmarknaden Satsning på utbildning i svenska för invandrare Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux Utökad betygsrätt Kommande statlig utvärdering av folkbildningen Validering Internationellt... 57

4 4 4. Universitet och högskolor Ökat behov av högskoleplatser Studieavgifter Kvalitetsbaserad resurstilldelning och ett nytt kvalitetsutvärderingssystem Lärosäten med en högre grad av självbestämmande Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen Sjuksköterskeutbildning i Stockholm Lärarutbildning Övriga insatser Internationalisering gränslös kunskap...66 Globaliseringsrådet Forskning Barn- och ungdomsutbildning Omfattning Resultatredovisning Resultat i den kommunala verksamheten och motsvarande skolformer Statliga insatser Förlängd försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång Analys och slutsatser Vuxenutbildning Omfattning Mål Resultatredovisning Nationell styrning, infrastruktur och validering Behörighetsgivande utbildningar Eftergymnasial yrkesutbildning m.m Integration Profilerade kurser, kulturprogram, studiecirklar och annan gruppverksamhet inom folkbildningen Stöd till personer med funktionsnedsättning Analys och slutsatser...10 Fortsatt utveckling, nationell styrning och en infrastruktur för vuxnas lärande Behörighetsgivande utbildningar Eftergymnasial yrkesutbildning Integration Profilerade kurser, kulturprogram, studiecirklar och annan gruppverksamhet inom folkbildningen Stöd till personer med funktionsnedsättning Universitet och högskolor Omfattning Resultatredovisning Övergripande om universitet och högskolor Kvalitet Internationalisering Integration...110

5 7.7 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Sökande till högskolan Prestation och genomströmning Examina inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå Etablering på arbetsmarknaden Utbildning på forskarnivå Personal och kompetensförsörjning Analys och slutsatser Särskilda frågor Forskning Omfattning Översikt över forskningsfinansieringen i Sverige Forskning Forskningens infrastruktur Analys och slutsatser Forskning Budgetförslag Anslag för barn-, ungdoms- och vuxenutbildning :1 Statens skolverk : Statens skolinspektion : Specialpedagogiska skolmyndigheten :4 Sameskolstyrelsen :5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg :6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet :7 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m :8 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal :11 Förstärkning av basfärdigheter :1 Bidrag till vissa studier :1 Myndigheten för yrkeshögskolan :14 Utveckling av vuxenutbildning m.m :15 Statligt stöd till vuxenutbildning Anslag för universitet och högskolor :1 Högskoleverket : Verket för högskoleservice : Uppsala universitet: Grundutbildning :4 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning :5 Lunds universitet: Grundutbildning :6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Göteborgs universitet: Grundutbildning :8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning :9 Stockholms universitet: Grundutbildning :10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning :11 Umeå universitet: Grundutbildning :1 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Linköpings universitet: Grundutbildning

6 9..14 :14 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning :15 Karolinska institutet: Grundutbildning :16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning :17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning :18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning :19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Karlstads universitet: Grundutbildning : Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning : Linnéuniversitetet: Grundutbildning :4 Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :5 Örebro universitet: Grundutbildning :6 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Mittuniversitetet: Grundutbildning :8 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :9 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning :0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning :1 Malmö högskola: Grundutbildning : Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning : Mälardalens högskola: Grundutbildning :4 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning :5 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning :6 Dramatiska institutet: Grundutbildning :7 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning :8 Högskolan i Borås: Grundutbildning :9 Högskolan Dalarna: Grundutbildning :40 Högskolan på Gotland: Grundutbildning :41 Högskolan i Gävle: Grundutbildning :4 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning :4 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning :44 Högskolan i Skövde: Grundutbildning :45 Högskolan Väst: Grundutbildning :46 Konstfack: Grundutbildning :47 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning :48 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :49 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning :50 Södertörns högskola: Grundutbildning :51 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :5 Försvarshögskolan: Grundutbildning :5 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :55 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor :56 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Forskning :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation : Vetenskapsrådet: Förvaltning : Rymdforskning

7 9..4 :4 Institutet för rymdfysik :5 Kungl. biblioteket :6 Polarforskningssekretariatet :7 Sunet :8 Centrala etikprövningsnämnden :9 Regionala etikprövningsnämnder :10 Särskilda utgifter för forskningsändamål Anslag för gemensamma ändamål Internationella programkontoret för utbildningsområdet Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning

8 Tabellförteckning Anslagsbelopp Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning...7. Härledning av ramnivån Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning...8. Ramnivå 010 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Antal barn och studerande , tal Offentliga kostnader budgetår , Mdkr Antal lärare/personal och studerande fördelade på kön, , tal Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Föreslagna utökade medel och totalt antal årsplatser inom yrkesvux och yrkeshögskolan Fördelning av nya platser 010 och Beräknade anslagsminskningar Fördelning av strategiska medel 010 och den beräknade fördelningen 011 och Antal studerande inom behörighetsgivande vuxenutbildningar de senaste tre läsåren Kursdeltagare (kd) inom kommunal vuxenutbildning läsåren 00/04 007/08 som slutfört eller avbrutit utbildningen Antal studerande i eftergymnasial yrkesutbildning Antal studenter i högskoleutbildning Antal helårsstudenter och tilldelat takbelopp per lärosäte Prestationsgrader Utbildningar med mål för antal examina Utbildning på forskarnivå Mål och utfall för antal examina på forskarnivå Könsfördelning inom vissa tjänstekategorier Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer Medel från statsbudgeten 009 efter mottagare Beräknade medel för FoU till övriga myndigheter, utgiftsområde och anslag Forskningsstiftelsernas investeringar i FoU 007, 008 och 009, löpande priser :1Anslagsutveckling för Statens skolverk :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Statens skolinspektion : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Specialpedagogiska skolmyndigheten

9 9.1: Offentligrättslig verksamhet : Härledning av anslagsnivån : Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :4 Anslagsutveckling för Sameskolstyrelsen :4 Offentligrättslig verksamhet :4 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg :5 Härledning av anslagsnivån :5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :6 Anslagsutveckling för särskilda insatser inom utbildningsområdet :6 Härledning av anslagsnivån :6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :7 Anslagsutveckling för Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för Bidrag till svensk undervisning i utlandet :9 Härledning av anslagsnivån :10 Anslagsutveckling för Fortbildning av lärare och förskolepersonal :10 Härledning av anslagsnivån Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :11 Anslagsutveckling för Förstärkning av basfärdigheter :11 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa studier :1 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Myndigheten för yrkeshögskolan :1 Härledning av anslagsnivån :14 Anslagsutveckling för Utveckling av vuxenutbildning m.m :14 Härledning av anslagsnivån :15 Anslagsutveckling för Statligt stöd till vuxenutbildning :15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :15 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Högskoleverket :1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleverket :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Verket för högskoleservice :1 Offentligrättslig verksamhet Uppdragsverksamhet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid Uppsala universitet : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Resursfördelning för grundutbildningen : Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Uppsala universitet :4 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :4 Härledning av anslagsnivån

10 9.:5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Lunds universitet :5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :5 Uppdragsverksamhet :5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Lunds universitet :6 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Göteborgs universitet :7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :7 Uppdragsverksamhet :7 Resursfördelning för grundutbildningen :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Göteborgs universitet :8 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Stockholms universitet :9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :9 Uppdragsverksamhet :9 Resursfördelning för grundutbildningen :9 Härledning av anslagsnivån :10 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Stockholms universitet :10 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :10 Härledning av anslagsnivån :11 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Umeå universitet :11 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :11 Uppdragsverksamhet :11 Resursfördelning för grundutbildningen :11 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Umeå universitet :1 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :1 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Linköpings universitet :1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :1 Uppdragsverksamhet :1 Resursfördelning för grundutbildningen :1 Härledning av anslagsnivån :14 Anslagsutveckling för forskning och forskningsutbildning vid Linköpings universitet :14 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :14 Härledning av anslagsnivån :15 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Karolinska institutet :15 Uppdragsverksamhet :15 Resursfördelning för grundutbildningen :15 Härledning av anslagsnivån :16 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Karolinska institutet

11 9.:16 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :16 Härledning av anslagsnivån :17 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan :17 Uppdragsverksamhet :17 Resursfördelning för grundutbildningen :17 Härledning av anslagsnivån :18 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan :18 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :18 Härledning av anslagsnivån :19 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Luleå tekniska universitet :19 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :19 Uppdragsverksamhet :19 Resursfördelning för grundutbildningen :19 Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet :0 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :0 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Karlstads universitet :1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :1 Uppdragsverksamhet :1 Resursfördelning för grundutbildningen :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Karlstads universitet : Resursfördelning för forskning och forskarutbildning : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid Linnéuniversitet : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Resursfördelning för grundutbildningen : Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Linnéuniversitetet :4 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :4 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Örebro universitet :5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :5 Uppdragsverksamhet :5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Örebro universitet :6 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Mittuniversitetet :7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :7 Uppdragsverksamhet :7 Resursfördelning för grundutbildningen :7 Härledning av anslagsnivån

12 9.:8 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Mittuniversitetet :8 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Blekinge tekniska högskola :9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :9 Uppdragsverksamhet :9 Resursfördelning för grundutbildningen :9 Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Blekinge tekniska högskola :0 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :0 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Malmö högskola :1 Uppdragsverksamhet :1 Resursfördelning för grundutbildningen :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola : Resursfördelning för forskning och forskarutbildning : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid Mälardalens högskola : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Resursfördelning för grundutbildningen : Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Mälardalens högskola :4 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :4 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Dans- och cirkushögskolan :5 Uppdragsverksamhet :5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Dramatiska institutet :6 Uppdragsverksamhet :6 Resursfördelning för grundutbildningen :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan :7 Uppdragsverksamhet :7 Resursfördelning för grundutbildningen :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Borås :8 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :8 Uppdragsverksamhet :8 Resursfördelning för grundutbildningen :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Dalarna :9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :9 Uppdragsverksamhet

13 9.:9 Resursfördelning för grundutbildningen :9 Härledning av anslagsnivån :40 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan på Gotland :40 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :40 Uppdragsverksamhet :40 Resursfördelning för grundutbildningen :40 Härledning av anslagsnivån :41 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Gävle :41 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :41 Uppdragsverksamhet :41 Resursfördelning för grundutbildningen :41 Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Halmstad :4 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :4 Uppdragsverksamhet :4 Resursfördelning för grundutbildningen :4 Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Kristianstad :4 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :4 Uppdragsverksamhet :4 Resursfördelning för grundutbildningen :4 Härledning av anslagsnivån :44 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Skövde :44 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :44 Uppdragsverksamhet :44 Resursfördelning för grundutbildningen :44 Härledning av anslagsnivån :45 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Väst :45 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :45 Uppdragsverksamhet :45 Resursfördelning för grundutbildningen :45 Härledning av anslagsnivån :46 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Konstfack :46 Uppdragsverksamhet :46 Resursfördelning för grundutbildningen :46 Härledning av anslagsnivån :47 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Konsthögskolan :47 Uppdragsverksamhet :47 Resursfördelning för grundutbildningen :47 Härledning av anslagsnivån :48 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm :48 Uppdragsverksamhet :48 Resursfördelning för grundutbildningen :48 Härledning av anslagsnivån :49 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Operahögskolan i Stockholm :49 Resursfördelning för grundutbildningen :49 Härledning av anslagsnivån :50 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Södertörns högskola :50 Uppdragsverksamhet :50 Resursfördelning för grundutbildningen

14 9.:50 Härledning av anslagsnivån :51 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Teaterhögskolan i Stockholm :51 Uppdragsverksamhet :51 Resursfördelning för grundutbildningen :51 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Försvarshögskolan :5 Uppdragsverksamhet :5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för anslaget Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :5 Fördelning på anslagsposter :5 Härledning av anslagsnivån :54 Anslagsutvecklingen för anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :54 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden :54 Härledning av anslagsnivån :55 Anslagsutveckling för anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor :55 Fördelning av forskningsmedel på anslagsposter :55 Härledning av anslagsnivån :56 Anslagsutveckling för anslaget Ersättning för klinisk utbildning och forskning :56 Dimensionering av läkarutbildningen :56 Dimensionering av tandläkarutbildningen :56 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation :1 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, Vetenskapsrådet :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Förvaltning : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Rymdforskning : Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, Rymdstyrelsen : Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för Institutet för rymdfysik :4 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling Kungl. biblioteket :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för Polarforskningssekretariatet :6 Uppdragsverksamhet Polarforskningssekretariatet :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för Sunet :7 Uppdragsverksamhet Sunet :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för Centrala etikprövningsnämnden :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för Regionala etikprövningsnämnder :9 Avgiftsfinansierad verksamhet, Regionala etikprövningsnämnder :9 Härledning av anslagsnivån :10 Anslagsutveckling för Särskilda utgifter för forskningsändamål :10 Härledning av anslagsnivån

15 9.4 1 Anslagsutveckling för Internationella programkontoret för utbildningsområdet Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning Härledning av anslagsnivån

16 Diagramförteckning.1 Andelen 18 4-åringar utan fullföljd gymnasieutbildning och som inte befinner sig i utbildning Andel 15-åringar med svag läsförmåga i PISA:s lästest Andelen 0 4-åringar med fullföljd gymnasieutbildning Ökning av antalet högskoleexaminerade inom matematik, naturvetenskap och teknik mellan Andelen kvinnor och män inom matematik, naturvetenskap och teknik Andelen i åldern 5 64 år som deltagit i någon form av utbildning Antal barn 1-5 år i förskoleverksamhet Andelen barn i förskolor med enskild huvudman Antal barn per årsarbetare i fritidshem Andel elever i fristående grundskolor, folkbokförda i kommunen 008, procent Andel behöriga elever till gymnasieskolan, fördelat på föräldrars utbildningsbakgrund 008, procent Andel med slutbetyg inom 4 år för nybörjare i år Fullföljd utbildning inom fem år för nybörjare i gymnasieskolan läsåret 00 (procent) Andel elever med slutbetyg som nått grundläggande behörighet till universitet och högskolor (procent) 000/01 007/ Antal elever på individuella program fördelade på kön och bakgrund 004/05 008/ Lärartäthet per huvudman (antal lärare per 100 elever) i gymnasieskolan 000/01 008/ Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning per huvudman, gymnasieskolan, 000/01 008/ Indexerad förändring av antalet elever och kursdeltagare i komvux läsåren 199/9 007/ Procentuell fördelning av betygen i gymnasial vuxenutbildning under läsåren 1994/95 007/ Kostnadsutveckling för komvuxverksamhet och annan utbildningsanordnare Andel studerande vid eftergymnasiala yrkesutbildningar Antalet studerande i eftergymnasial utbildning Antalet studerande inom sfi lå 004/05 006/07 fördelat på nybörjare och fortsättare Andel tjänstgörande lärare med högskoleexamen i pedagogik lå 005/06 007/08 fördelade på anordnare Antal studerande i särvux Antal in- och utresande studenter Antal helårsstudenter

17 7. Antal helårsstudenter inom naturvetenskap och teknik, samt totalt antal helårsstudenter Antal civilingenjörsexamina Antal lärarexamina Andel arbetslösa år efter utbildningsnivå, Antal publicerade artiklar per miljon invånare för de 1 mest produktiva länderna Antal citeringar per artikel/ genomsnittliga antalet artiklar för respektive område och land mätt i -årsintervallet Kvalitet för Norden relativt Sverige under tiden , Nordisk jämförelse av förändring av kronindikatorn relativt Sverige som här sätts som 1,

18

19 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen 1. antar förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1995:149) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång (avsnitt.1 och 5.),. antar förslag till lag om ändring i lagen (009:695) om ändring i högskolelagen (199:144) (avsnitt., 9.. och 9..5),. bemyndigar regeringen att under 010 för ramanslaget 1: Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under (avsnitt 9.1.), 4. bemyndigar regeringen att under 010 för ramanslaget 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under (avsnitt 9.1.5), 5. bemyndigar regeringen att under 010 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 011 (avsnitt 9.1.6), 6. bemyndigar regeringen att under 010 för ramanslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 011 (avsnitt ), 7. bemyndigar regeringen att under 010 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 011 och högst kronor under (avsnitt ), 8. godkänner att verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm ska ingå i en högskola (avsnitt 9..6 och 9..51), 9. bemyndigar regeringen att ingå ett avtal med Handelshögskolan i Stockholm om vissa grundläggande förhållanden mellan staten och högskolan i fråga om utbildning och forskning (avsnitt 9..5), 10. bemyndigar regeringen att under 010 för ramanslaget :54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 011 (avsnitt 9..54), 11. bemyndigar regeringen att under 010 för ramanslaget :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag 19

20 som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under (avsnitt 9..1), 1. bemyndigar regeringen att under 010 för ramanslaget : Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under (avsnitt 9..), 1. bemyndigar regeringen att bilda ett bolag vars verksamhet ska vara att planera, projektera, finansiera, uppföra, äga, förvalta, driva och underhålla den europeiska spallationskällan (ESS) samt att avyttra delar av statens aktieinnehav i bolaget till andra parter (avsnitt 8..), 14. bemyndigar regeringen att använda redan anvisade medel och i denna proposition föreslagna medel för att bilda ett bolag för ESS (avsnitt 8..), 15. bemyndigar regeringen att under 010 för ramanslaget 4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 011 (avsnitt 9.4.1), 16. för budgetåret 010 anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt följande uppställning: Anslagsbelopp Anslag Anslagstyp 5:5 Specialskolemyndigheten Ramanslag 0 5:1 Nationellt centrum för flexibelt lärande Ramanslag 0 1:1 Statens skolverk Ramanslag : Statens skolinspektion Ramanslag : Specialpedagogiska skolmyndigheten Ramanslag :4 Sameskolstyrelsen Ramanslag :5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Ramanslag :6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet Ramanslag :7 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m. Ramanslag :8 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola Ramanslag :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet Ramanslag :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal Ramanslag :11 Förstärkning av basfärdigheter Ramanslag :1 Bidrag till vissa studier Ramanslag :1 Myndigheten för yrkeshögskolan Ramanslag :14 Utveckling av vuxenutbildning m.m. Ramanslag :15 Statligt stöd till vuxenutbildning Ramanslag :1 Högskoleverket Ramanslag : Verket för högskoleservice Ramanslag : Uppsala universitet: Grundutbildning Ramanslag :4 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :5 Lunds universitet: Grundutbildning Ramanslag :6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :7 Göteborgs universitet: Grundutbildning Ramanslag :8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :9 Stockholms universitet: Grundutbildning Ramanslag :10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag

21 :11 Umeå universitet: Grundutbildning Ramanslag :1 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :1 Linköpings universitet: Grundutbildning Ramanslag :14 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :15 Karolinska institutet: Grundutbildning Ramanslag :16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning Ramanslag :18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning Ramanslag :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :1 Karlstads universitet: Grundutbildning Ramanslag : Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag : Linnéuniversitetet: Grundutbildning Ramanslag :4 Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :5 Örebro universitet: Grundutbildning Ramanslag :6 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 0 49 :7 Mittuniversitetet: Grundutbildning Ramanslag :8 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :9 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning Ramanslag 0 49 :0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :1 Malmö högskola: Grundutbildning Ramanslag : Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag : Mälardalens högskola: Grundutbildning Ramanslag :4 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 7 86 :5 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning Ramanslag 49 6 :6 Dramatiska institutet: Grundutbildning Ramanslag 8 51 :7 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning Ramanslag 51 8 :8 Högskolan i Borås: Grundutbildning Ramanslag :9 Högskolan Dalarna: Grundutbildning Ramanslag :40 Högskolan på Gotland: Grundutbildning Ramanslag :41 Högskolan i Gävle: Grundutbildning Ramanslag :4 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning Ramanslag :4 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning Ramanslag :44 Högskolan i Skövde: Grundutbildning Ramanslag :45 Högskolan Väst: Grundutbildning Ramanslag :46 Konstfack: Grundutbildning Ramanslag :47 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning Ramanslag :48 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag 16 0 :49 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag :50 Södertörns högskola: Grundutbildning Ramanslag :51 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag :5 Försvarshögskolan: Grundutbildning Ramanslag 695 :5 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. Ramanslag :54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Ramanslag :55 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor Ramanslag :56 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Ramanslag

22 :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation Ramanslag : Vetenskapsrådet: Förvaltning Ramanslag : Rymdforskning Ramanslag :4 Institutet för rymdfysik Ramanslag :5 Kungl. biblioteket Ramanslag :6 Polarforskningssekretariatet Ramanslag 1 16 :7 Sunet Ramanslag :8 Centrala etikprövningsnämnden Ramanslag :9 Regionala etikprövningsnämnder Ramanslag :10 Särskilda utgifter för forskningsändamål Ramanslag :1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Ramanslag : Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. Ramanslag 86 4: Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning Ramanslag Summa

23 Lagförslag Regeringen har följande förslag till lagtext..1 Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1995:149) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång Härigenom föreskrivs att lagen (1995:149) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång, som gäller till och med utgången av juni 010 1, ska fortsätta att gälla till och med utgången av juni Lagens giltighetstid senast förlängd 007:151.

24 . Förslag till lag om ändring i lagen (009:695) om ändring i högskolelagen (199:144) Härigenom föreskrivs att bilagan till högskolelagen (199:144) i stället för dess lydelse enligt lagen (009:695) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse. Lydelse enligt SFS 009:695 Bilaga I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 får utfärda en gemensam examen. Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet (universitet) Kungl. Tekniska högskolan (universitet) Luleå tekniska universitet Karlstads universitet Växjö universitet Örebro universitet Mittuniversitetet Sveriges lantbruksuniversitet Blekinge tekniska högskola Danshögskolan Dramatiska institutet Försvarshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Kalmar Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Malmö högskola Mälardalens högskola Operahögskolan i Stockholm Södertörns högskola Teaterhögskolan i Stockholm 4

25 Föreslagen lydelse Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet (universitet) Kungl. Tekniska högskolan (universitet) Luleå tekniska universitet Karlstads universitet Linnéuniversitetet Örebro universitet Mittuniversitetet Sveriges lantbruksuniversitet Blekinge tekniska högskola Dans- och cirkushögskolan Dramatiska institutet Försvarshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Malmö högskola Mälardalens högskola Operahögskolan i Stockholm Södertörns högskola Teaterhögskolan i Stockholm 5

26

27 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.1 Omfattning Utgiftsområdet omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola, vuxenutbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och forskning samt myndigheter inom utbildningsområdet.. Utgiftsutveckling Tabell.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Miljoner kronor Utfall 008 Budget Prognos Förslag 010 Beräknat 011 Beräknat 01 Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning Universitet och högskolor Forskning Vissa gemensamma ändamål Äldreanslag Totalt för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Inklusive tilläggsbudget enligt 009 års tilläggsbudgetproposition (bet.008/09:fiu1) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition. 7

28 Tabell. Härledning av ramnivån Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Miljoner kronor Anvisat Förändring till följd av: Pris- och löneomräkning Beslut Övriga makroekonomiska förutsättningar 8 74 Volymer Överföring till/från andra utgiftsområden Övrigt Ny ramnivå Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 008 (bet. 008/09:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 009 års statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt. Tabell. Ramnivå 010 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Miljoner kronor 010 Transfereringar Verksamhetskostnader Investeringar Summa ramnivå Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 008 samt kända förändringar av anslagens användning. 1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon direkt motprestation. Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.. Indelning Utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning har i huvudsak följande omfattning och behandlas i följande avsnitt: Barn- och ungdomsutbildning förskoleverksamhet förskoleklass skolbarnsomsorg grundskola gymnasieskola specialskola särskola sameskola svensk skola i utlandet Vuxenutbildning kommunal vuxenutbildning (komvux) vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) svenskundervisning för invandrare (sfi) utbildning inom yrkeshögskolan kvalificerad yrkesutbildning folkbildning vissa kompletterande utbildningar med enskilda huvudmän Högskoleverksamhet universitet och högskolor med offentlig huvudman (högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning) och enskilda utbildningsanordnare av högskoleutbildning Forskning statlig finansiering av forskning och forskningsmyndigheter I utgiftsområdet ingår även myndigheter inom skol-, vuxenutbildnings- och högskoleområdet och vissa myndigheter inom forskningsområdet samt medlemsavgifter till Unesco och verksamheten vid Svenska Unescorådet. De samlade kostnaderna inom utgiftsområdet uppgår till ca 48 miljarder kronor, inklusive medel från kommuner och landsting. Delar av de medel som kommuner och landsting avsätter för utbildning finansieras genom de generella statsbidragen till kommunerna. Huvudmannaskapet för den verksamhet som ingår i utgiftsområdet delas mellan stat, kommun, landsting och enskilda huvudmän. Kommunerna är huvudmän för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, skola, särskola och viss vuxenutbildning (bl.a. komvux, särvux och sfi). Därutöver finns fristående huvudmän som bedriver verksamhet som motsvarar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass och skola. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan. Inom folkbildningen (främst folkhögskolor och studieförbund) är den enskilda verksamheten dominerande. Staten är huvudman för flertalet universitet och högskolor, men det finns även ett antal enskilda utbildningsanordnare inom högskoleområdet. Anslagen inom utgiftsområdet finansierar endast till en lägre grad förskoleverksamhet, 8

29 skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, som främst finansieras med kommunala skattemedel, men även via det generella statliga bidraget till kommunerna samt vissa riktade statsbidrag. Avgifter svarar för en del av finansieringen när det gäller förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt vissa myndigheter, men utgör i övrigt en högst begränsad andel. Anslagen inom utbildningsområdet finansierar högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå vid statliga universitet och högskolor och de enskilda utbildningsanordnarna på högskoleområdet samt motsvarande ungefär två tredjedelar av utbildningstiden för de kvalificerade yrkesutbildningarna. Forskning och utbildning på forskarnivå vid universitet och högskolor finansieras av anslagsmedel och externa medel såsom medel från forskningsråd och forskningsstiftelser samt EU-medel och medel från andra externa finansiärer. Nedanstående figur och efterföljande tre tabeller ger en översikt över utgiftsområdet och bygger på statistik från Statistiska centralbyrån om inget annat anges. 9

30 SVERIGES UTBILDNINGSSYSTEM 008 Högskoleutbildning 6 universitet och högskolor samt 4 enskilda utbildningsanordnare Utbildning på forskarnivå 4 år Avancerad nivå 1 år Grundnivå år Kvalificerad yrkesutbildning Gymnasieskola 17 nationella program år Knappt 950 gymnasieskolor Svensk skola i utlandet Grundskola Drygt skolor Sameskola Skolbarnsomsorg Förskoleklass Förskoleverksamhet 18 år 16 år 15 år 7år 6år -5år Vuxenutbildning Kommunal och statlig vuxenutbildning, komvux Vuxenutbildning för utvecklingsstörda, särvux Svenskundervisning för invandrare, sfi Kompletterande utbildningar Folkbildning 148 folkhögskolor 9 studieförbund Särskola för elever med utvecklingsstörning Obligatorisk särskola 9/10 år Gymnasiesärskola 4 år Specialskola för döva och hörselskadade 10 år Övergångar mellan utbildningsformer 008 Utbildning på forskarnivå 6, %* 4,9 % av kvinnorna 8, % av männen Högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 % inom år ** 46 % av kvinnorna 5 % av männen Gymnasieskola 99 % går vidare till gymnasieskola 99 % av flickorna 99 % av pojkarna Grundskola * Siffrorna omfattar de examinerade i högskolans grundutbildning 1999/00-00/04 som övergått till forskarutbildning t.o.m. läsåret 007/08. ** Siffrorna omfattar de som avslutade sina gymnasiestudier 004/05. 0

31 Tabell.4 Antal barn och studerande , tal Läsår Skolform 0/0 0/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Barn- och ungdomsutbildning Förskoleverksamhet och skolbarns- omsorg,5 Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Svenska 1,4 1, 1, 1, 1, 1,4 utlandskolor Särskola totalt 1 (obligatorisk och gymnasie- Obligatorisk särskola Gymnasiesärskola 6, 6,7 7,1 7,8 8, 8,7 Specialskola 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 Vuxenutbildning Komvux Särvux 4,5 4,7 4,8 5,0 4,9 5,0 Sfi Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Folkhögskolor Kompletterande utbildningar 7,1 5,9 5,7 5, 5,6 5,4 Centrum f flexibelt 6,8 5,8 4,5,1 0,5.. lärande (CFL) 7 Högskoleutbildning Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5, Forskarstuderande Uppgifterna avser läsår och antal elever/studerande och är hämtade från SCB:s officiella statistik om inget annat anges. Avser antalet inskrivna barn den 15 oktober. Inklusive sameskola. Antal elever i reguljär utbildning. 4 Antal heltidsstuderande. 5 Avser kalenderår som sammanfaller med läsårets vårtermin. 6 Avser antal deltagande i långa kurser. 7 Avvecklad utbildningsverksamhet. De sista eleverna avslutade sina studier under våren Avser helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå exkl. uppdragsutbildning. 9 Avser antal doktorander med minst 1 procents aktivitet under hösten. Uppgifterna ej kompletterade med efterrapporteringar. Källa: Högskoleverkets NU-databas. Tabell.5 Offentliga kostnader budgetår , Mdkr 1 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ,5 48,1 51, 54,6 58,6 6,5 Förskoleklass,9,8 4,0 4, 4,4 4,6 Grundskola 70,5 7,0 7,7 74,1 75, 77,9 Gymnasieskola 4 6,9 8,4 9,9 1,8,9 5,5 Utlandsskola 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Särskola 5,1 5,6 5,8 6, 6,5 6,8 Specialskola 0,48 0,47 0,45 0,46 0,47 0,45 Vuxenutbildning 5 5,8 5,6 5,5 5,5 5, 5,4 Studieförbund 6,4,,5,7 Folkhögskolor 6,6,8,7,9 KY 0,68 0,74 0,84 1,01 1,16 1, Universitet och 4,7 44,7 44,6 45,8 47,1 49,5 högskolor 7 Studiestöd 8 19,8 0,8 19,7 0,1 19, 19,1 Summa Redovisningen omfattar inte polisskolan, försvarsmaktens utbildningar, arbetsmarknads- och personalutbildning samt övrig utbildning hos privata utbildningsanordnare. Uppgifterna redovisas i löpande priser. Preliminära uppgifter för 008 dock ej vad gäller KY, universitet och högskolor och studiestöd. Inkluderar förskola, familjedaghem, fritidshem och öppna verksamheter. Nettokostnad exklusive avgifter. 4 Inklusive skolskjuts, reseersättning och inackordering. 5 Inkluderar komvux, särvux, sfi och CFL (t.o.m. 007). 6 Insamlingsmetoderna för studieförbundens och folkhögskolornas kostnader har ändrats varför jämförbara siffror för 00 och 004 saknas. 7 Inkluderar forskning och forskarutbildning. 8 Inkluderar kostnaderna för räntesubventioner, avskrivningar och statlig ålderspensionsavgift. 9 Totalsumman avseende 00 och 004 är exkl. studieförbund och folkhögskolor. Tabell.6 Antal lärare/personal och studerande fördelade på kön, , tal Lärare och personal 0/0 0/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Förskoleverksamhet och,, 8 skolbarnomsorg Totalt Förskoleklass,4 Totalt 7,5 7,0 6,6 6, 6, 6,4 Kvinnor 7,1 6,7 6, 6,0 5,8 6,1 Män 0,4 0,4 0, 0, 0, 0, Grundskola Totalt Kvinnor Män Särskola (totalt) Totalt 4,5 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 Kvinnor,6,8,8,9,9,9 Män 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1, 1

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2001 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Lagförslag...21 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 015 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Lagförslag... 7.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 004 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 Lagförslag... 3. Förslag till lag om

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 016 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning...

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 017 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 9 Diagramförteckning... 0 1 Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Studiestöd. Förslag till statens budget för 2015. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9

Studiestöd. Förslag till statens budget för 2015. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 Studiestöd 15 Förslag till statens budget för 2015 Studiestöd Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)...

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen 2014-11-24 51-442-14 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fem blad,

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 011 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 17 Lagförslag... 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Utbildningsutskottets yttrande 2007/08:UbU2y Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 april 2008 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr UF 12 SM 1101 Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010 Costs for educational system 2006 2010 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för Universitet och högskolor Kostnaden för universitet/högskola

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 1 Urank 22 mars 2011 Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet fortsätter att toppa Uranks lista över landets utbildningsinstitutioner.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2011/01533/UH (delvis) U2014/07521/SAM(delvis) U2015/05004/UH m.fl. Se bilaga 1 Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statens budget för 08 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 0 Diagramförteckning... Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Allmänna bidrag till. 25 kommuner

Allmänna bidrag till. 25 kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statens budget för 2014 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Lagförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen Regeringsbeslut I:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2014/05414/S U2014/05950/S U2015/01100/S m.fl. Se bilaga 1 Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion M177 Motion till riksdagen 2016/17:3046 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Skolan är en bärande del i Moderaternas

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Regeringsbeslut II:1 2014-11-13 U2014/6739/GV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan Riksdagen

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110 2 (13) 1 NUVARANDE OCH KOMMANDE VERKSAMHET... 3 1.1 MYNDIGHETENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING... 3 Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser... 3 Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag... 4 Slutsats...

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda Promemoria Utbildningsdepartementet Utbildning för bättre etablering 1. Bakgrund Antalet barn i Sverige förväntas enligt SCB:s prognoser att öka under kommande år. Från att ha legat stabilt strax över

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1 Lars Hanson 2008-01-24 Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1. En fristående vuxenutbildning (dir 2007:32, senast redovisas

Läs mer

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen Enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Aleksandra Sjöstrand 08-563 087 76 aleksandra.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare; SFS 2016:709 Utkom från trycket

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Riksnivå

DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Riksnivå DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Riksnivå I denna bilaga ges kompletterande definitioner till de mått som är nya för redovisningsperioden och de mått som kräver utförligare beskrivning än vad som ges i respektive

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Samhällsekonomi och. 2 finansförvaltning

Samhällsekonomi och. 2 finansförvaltning Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning Förslag till statsbudget för 2008 Samhällsekonomi och finansförvaltning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 11 2 Lagförslag... 13 2.1 Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd; SFS 2012:520 Utkom från trycket den 10 juli 2012 utfärdad den 28 juni 2012. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04989/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05957/UH Stockholms universitet 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms

Läs mer

Antalet högskolenybörjare efter inresande och svenska studenter läsåren 2002/03 2011/12. Kvinnor 70 000 02/03 05/06 08/09 11/12

Antalet högskolenybörjare efter inresande och svenska studenter läsåren 2002/03 2011/12. Kvinnor 70 000 02/03 05/06 08/09 11/12 Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 2 SM 131 Högskolenybörjare Stor minskning av högskolenybörjare läsåret 211/12 Antalet högskolenybörjare, dvs. studenter som för första gången var registrerade i

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen Uppdraget Stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft Underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv Förstärka den nationella kompetensförsörjningen Matchning vad är

Läs mer

8 Svensk utbildning i utlandet

8 Svensk utbildning i utlandet Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Svensk utbildning i utlandet 8 Svensk utbildning i utlandet Innehåll Fakta om statistiken... 176 Kommentarer till statistiken... 177 8.1 Svenska utlandsskolor 2003/04-2010/11.

Läs mer

Eftergymnasiala yrkesutbildningar. En kartläggning

Eftergymnasiala yrkesutbildningar. En kartläggning Eftergymnasiala yrkesutbildningar En kartläggning Fler exemplar av denna skrift kan beställas per e-post info.order@educult.ministry.se, tfn 08-405 10 00 eller fax 08-723 11 92. Produktion: Utbildnings-

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 008 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 Lagförslag.... Förslag till lag om ändring

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet Regeringsbeslut I:24 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/7484/SAM (delvis) U2013/7792/UH Universitets- och högskolerådet Box 45093 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets-

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 UF 20 SM 1002 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2008/09 I korta

Läs mer

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28.

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28. Lasse Magnusson 2001-02 - 28 FBR informerar Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Allmänt Regeringspropositionen har till sitt innehåll en viss tyngdpunkt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet Regeringsbeslut IV 2 2015-11-19 N2015/07947/SUN Näringsdepartementet Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet 1bilaga

Läs mer

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 BV/UA 2010-09-15 1(10) Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Utbildning i Gävleborg 2015

Utbildning i Gävleborg 2015 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/2015

Läs mer

Utbildning för bättre etablering

Utbildning för bättre etablering Utbildning för bättre etablering Gustav Fridolin, Aida Hadzialic och Helene Hellmark Knutsson Ökande antal barn i Sverige Antal barn i åldern 0-18 år under perioden 1990-2014 samt SCB:s prognos för perioden

Läs mer

Kostnader Riksnivå. Rapport 301 2007. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007

Kostnader Riksnivå. Rapport 301 2007. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007 Rapport 301 2007 Kostnader Riksnivå Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007 kostnader riksnivå Beställningsadress (Order address): Fritzes

Läs mer

Statsskuldsräntor. 26 m.m.

Statsskuldsräntor. 26 m.m. Statsskuldsräntor 26 m.m. Förslag till statens budget för 2015 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.... 9 3 Räntor på

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Regeringsbeslut III:4 2015-03-26 U2015/1879/UH Utbildningsdepartementet Universitetskanslersämbetet Box 7703 103 95 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Riksdagen

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (ramanslag) Disponeras

Läs mer

Utdrag ur skollagen kapitel 9

Utdrag ur skollagen kapitel 9 Utdrag ur skollagen kapitel 9 2 En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan, särskolan respektive

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2012-04-10 LJ2012/260

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2012-04-10 LJ2012/260 MISSIV 1(1) 2012-04-10 LJ2012/260 Landstingsstyrelsen Förslag angående bestämmelserna om kommuners och landstings högskoleutbildning U2012/1523/UH Landstinget i Jönköpings län har av Utbildningsdepartementet

Läs mer

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29)

Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Yrkeshögskolan För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) Särskild utredare: Anders Franzén Sekreterare: Dan Fagerlund Helena Nybom Roger Karlsson Lagkedjan 1. Kommittédirektiv 2. SOU 3. Remiss till

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 250 Kommentarer

Läs mer

27 Utbildning. 27.1 Allmänt. 27.2 Skattefrihetens omfattning

27 Utbildning. 27.1 Allmänt. 27.2 Skattefrihetens omfattning Utbildning, Avsnitt 27 623 27 Utbildning EG-rätt 27.1 Allmänt Bestämmelserna om skattefrihet för utbildning har ändrats fr.o.m. den 1 januari 1997. Ändringarna har genomförts som ett led i harmoniseringen

Läs mer

Vårändringsbudget för 2016

Vårändringsbudget för 2016 Utbildningsutskottets yttrande 2015/16:UbU8y Vårändringsbudget för 2016 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:99

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser; SFS 2016:400

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg Hälsovård, sjukvård 9 och social omsorg Förslag till statsbudget för 2010 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 13 2 Hälsovård, sjukvård och social

Läs mer

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning /löpnummer 216-1-19 / 2 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 8-563 87 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05005/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05959/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer