Utbildning och. universitetsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning och. universitetsforskning"

Transkript

1 Utbildning och 6 universitetsforskning

2

3 Förslag till statsbudget för 004 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 Lagförslag Förslag till lag om ändring i högskolelagen (99:434) Utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning Omfattning Utgiftsutvecklingen Utbildningspolitik Omfattning Utgiftsutvecklingen Mål Politikens inriktning Insatser Insatser inom politikområdet Insatser utanför politikområdet Resultatbedömning för politikområdet Utbildning Resultat i internationell jämförelse Lärarna Läskunnighet Utbildning och arbetsmarknad Resultat i ett nationellt perspektiv Analys och slutsatser Revisionens iakttagelser Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Insatser Kvalitetsarbete Personalen i förskolan Integration Förskolan och skolbarnsomsorgen i ett internationellt perspektiv Skolbarnsomsorg Resultatbedömning Barn- och ungdomsutbildning

4 6. Insatser Förstärkt kvalitetsarbete Fristående skolor Integration och utbildning Personal i skolan Hälsoarbetet i skolan Skolans värdegrund Fysisk aktivitet Naturvetenskap, teknik och matematik IT i skolan Kultur, läsning och språkutveckling Yrkesutbildning på gymnasienivå Programinriktat individuellt program Särskilda utredningar inom skolområdet Resultatbedömning Vuxnas lärande Mål Omfattning Insatser Kommunal vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) Svenskundervisning för invandrare (sfi) Folkbildningen Kompletterande utbildningar Övriga insatser Resultat Kommunal vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) Svenskundervisning för invandrare (sfi) Folkbildningen Kompletterande utbildningar Övriga insatser Analys och slutsatser Kommunal vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) Svenskundervisning för invandrare (sfi) Folkbildningen Kompletterande utbildningar Övriga insatser Fortsatt utveckling av vuxnas lärande Högskoleverksamhet Insatser Grundläggande högskoleutbildning Forskning och forskarutbildning...8 4

5 8..3 Nytt avtal om samarbete om grundutbildning av läkare m.m Resultatbedömning Resultat inom grundutbildning och forskarutbildning Examinationsmål Utbildningsuppdragen Rekrytering till grundutbildningen Samverkan med det omgivande samhället Internationellt samarbete inom högre utbildning Jämställdhet Redovisning av miljöledningsarbetet Redovisning av kompetensförsörjning Nyckeltal Särskilda frågor Anslagsberäkningar Ersättningsbelopp Studenter med funktionshinder Försöksverksamhet i högskolan Studiestödsverksamhet Mål Omfattning Insatser Insatser inom verksamhetsområdet Insatser inom andra verksamhetsområden Resultatbedömning Resultat Analys och slutsatser Budgetförslag Anslag : Statens skolverk : Myndigheten för skolutveckling :3 Utveckling av skolväsende och barnomsorg :4 Specialpedagogiska institutet :5 Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder :6 Specialskolemyndigheten :7 Särskilda insatser på skolområdet :8 Sameskolstyrelsen :9 Maxtaxa i barnomsorgen m.m :0 Bidrag till personalförstärkning i skola och fritidshem : Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola : Bidrag till svensk undervisning i utlandet :3 Nationellt centrum för flexibelt lärande :4 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning :5 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet :6 Statligt stöd för utbildning av vuxna :7 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning :8 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning

6 0..9 5:9 Valideringsdelegationen :0 Uppsala universitet: Grundutbildning : Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning : Lunds universitet: Grundutbildning :3 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning :4 Göteborgs universitet: Grundutbildning :5 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning :6 Stockholms universitet: Grundutbildning :7 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning :8 Umeå universitet: Grundutbildning :9 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning :30 Linköpings universitet: Grundutbildning :3 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning :3 Karolinska institutet: Grundutbildning :33 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning :34 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning :35 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning :36 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning :37 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning :38 Karlstads universitet: Grundutbildning :39 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :40 Växjö universitet: Grundutbildning :4 Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning :4 Örebro universitet: Grundutbildning :43 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning :44 Mitthögskolan: Grundutbildning :45 Mitthögskolan: Forskning och forskarutbildning :46 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning :47 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning :48 Malmö högskola: Grundutbildning :49 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning :50 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning :5 Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning :5 Mälardalens högskola: Grundutbildning :53 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning :54 Danshögskolan: Grundutbildning :55 Dramatiska institutet: Grundutbildning :56 Högskolan i Borås: Grundutbildning :57 Högskolan Dalarna: Grundutbildning :58 Högskolan på Gotland: Grundutbildning :59 Högskolan i Gävle: Grundutbildning :60 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning :6 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning :6 Högskolan i Skövde: Grundutbildning :63 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning :64 Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning :65 Konstfack: Grundutbildning :66 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning...0 6

7 :67 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :68 Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :69 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning :70 Södertörns högskola: Grundutbildning :7 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :7 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :74 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor :75 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning :76 Högskoleverket :77 Verket för högskoleservice :78 Centrala studiestödsnämnden m.m :79 Överklagandenämnden för studiestöd :80 Internationella programkontoret för utbildningsområdet :8 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet :8 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m :83 Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m... 4 Forskningspolitik Omfattning Utgiftsutveckling Mål Mål för Politikens inriktning Insatser Insatser inom politikområdet Insatser utanför politikområdet Etikprövning av forskning som avser människor Resultatbedömning Övergripande resultatbedömning Stöd till grundläggande forskning Stöd till områdesinriktad forskning Utförande av forskning Forskningsstödjande verksamheter Analys och slutsatser Revisionens iakttagelser Budgetförslag : Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation : Vetenskapsrådet: Förvaltning :3 Rymdforskning :4 Institutet för rymdfysik :5 Kungl. biblioteket :6 Polarforskningssekretariatet :7 Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU :8 SUNET :9 Centrala etikprövningsnämnden :0 Regionala etikprövningsnämnder : Särskilda utgifter för forskningsändamål

8 8

9 Tabellförteckning Anslagsbelopp Utgiftsutvecklingen inom politikområdet Härledning av ramnivån Utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning Antal barn och studerande , 000-tal Kostnader budgetår , Mdr SEK Andel kvinnor , lärare och elever, procent Antal lärare , 000-tal Utgiftsutveckling inom politikområdet Omfattning av den gymnasiala vuxenutbildningen under kunskapslyftsperioden (Basorganisation och kunskapslyft) Resursförändring för grundläggande högskoleutbildning Grundläggande högskoleutbildning Forskarutbildning Professorer och disputerade lärare Examinationsmål för grundläggande högskoleutbildning Examinationsmål för forskarutbildning Antal helårsstudenter per lärosäte 00 och 00 uppdrag och utfall Tilldelat takbelopp 00 samt utfall Förslag till utgiftsminskningar inom utgiftsområde 5 och Förslag till minskade resurser 004 avseende anslagen för grundutbildning Förslag till ökade resurser 004 med anledning av avgifter till den nya Riksrevisionen Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer Antal studiestödstagare och utbetalda belopp 00 för de största studiestöden Antalet studerande med studiemedel (högre bidraget) fördelade efter nivå och kalenderhalvår Lånebenägenhet i procent Totalt antal studerande med tilläggslån fördelade efter nivå och kalenderhalvår Nyckeltal för CSN:s verksamhet Nyckeltal för ÖKS verksamhet : Anslagsutveckling för Statens skolverk Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Myndigheten för skolutveckling Härledning av anslagsnivån :3 Anslagsutveckling för utveckling av skolväsende och barnomsorg Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för Specialpedagogiska institutet :4 Offentligrättslig verksamhet Härledning av anslagsnivån

10 0.5:5 Anslagsutveckling för skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder :5 Offentligrättslig verksamhet :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för Specialskolemyndigheten :6 Offentligrättslig verksamhet Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för särskilda insatser på skolområdet Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för Sameskolstyrelsen :8 Offentligrättslig verksamhet :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för maxtaxa i barnomsorgen m.m Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för bidrag till personalförstärkning i skola och fritidshem Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för bidrag till svensk undervisning i utlandet Härledning av anslagsnivån :3 Anslagsutveckling för Nationellt centrum för flexibelt lärande :3 Uppdragsverksamhet :3 Härledning av anslagsnivå :4 Anslagsutveckling för Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning :4 Härledning av anslagsnivå :5 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet :5 Härledning av anslagsnivå :6 Anslagsutveckling för Statligt stöd för utbildning av vuxna :6 Härledning av anslagsnivå :7 Anslagsutveckling för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning :7 Härledning av anslagsnivå :8 Anslagsutveckling för Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning :8 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden :8 Härledning av anslagsnivå :9 Anslagsutveckling för Valideringsdelegationen :9 Härledning av anslagsnivå :0 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Uppsala universitet :0 Examinationsmål för grundutbildning :0 Resursfördelning för grundutbildningen :0 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Uppsala universitet : Examinationsmål för forskarutbildning : Resultat för forskarutbildningen : Professorer : Resursfördelning för forskning och forskarutbildning : Härledning av anslagsnivån

11 0.5: Anslagsutveckling för grundutbildning vid Lunds universitet : Examinationsmål för grundutbildning : Resursfördelning för grundutbildningen : Härledning av anslagsnivån :3 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Lunds universitet :3 Examinationsmål för forskarutbildning :3 Resultat för forskarutbildningen :3 Professorer :3 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :3 Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Göteborgs universitet :4 Examinationsmål för grundutbildning :4 Resursfördelning för grundutbildningen :4 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Göteborgs universitet :5 Examinationsmål för forskarutbildning :5 Resultat för forskarutbildningen :5 Professorer :5 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Stockholms universitet :6 Examinationsmål för grundutbildning :6 Resursfördelning för grundutbildningen :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Stockholms universitet :7 Examinationsmål för forskarutbildning :7 Resultat för forskarutbildningen :7 Professorer :7 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Umeå universitet :8 Examinationsmål för grundutbildning :8 Resursfördelning för grundutbildningen :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Umeå universitet :9 Examinationsmål för forskarutbildning :9 Resultat för forskarutbildningen :9 Professorer :9 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :9 Härledning av anslagsnivån :30 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Linköpings universitet :30 Examinationsmål för grundutbildning :30 Resursfördelning för grundutbildningen :30 Härledning av anslagsnivån :3 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Linköpings universitet :3 Examinationsmål för forskarutbildning... 86

12 0.5:3 Resultat för forskarutbildningen :3 Professorer :3 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :3 Härledning av anslagsnivån :3 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Karolinska institutet :3 Examinationsmål för grundutbildning :3 Resursfördelning för grundutbildningen :3 Härledning av anslagsnivån :33 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Karolinska institutet :33 Examinationsmål för forskarutbildning :33 Resultat för forskarutbildningen :33 Professorer :33 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :33 Härledning av anslagsnivån :34 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan :34 Examinationsmål för grundutbildning :34 Resursfördelning för grundutbildningen :34 Härledning av anslagsnivån :35 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan :35 Examinationsmål för forskarutbildning :35 Resultat för forskarutbildningen :35 Professorer :35 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :35 Härledning av anslagsnivån :36 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Luleå tekniska universitet :36 Examinationsmål för grundutbildning :36 Resursfördelning för grundutbildningen :36 Härledning av anslagsnivån :37 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet :37 Examinationsmål för forskarutbildning :37 Resultat för forskarutbildningen :37 Professorer :37 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :37 Härledning av anslagsnivån :38 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Karlstads universitet :38 Examinationsmål för grundutbildning :38 Resursfördelning för grundutbildningen :38 Härledning av anslagsnivån :39 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Karlstads universitet :39 Examinationsmål för forskarutbildning :39 Resultat för forskarutbildningen :39 Professorer :39 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :39 Härledning av anslagsnivån :40 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Växjö universitet :40 Examinationsmål för grundutbildning :40 Resursfördelning för grundutbildningen...96

13 0.5:40 Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Växjö universitet :4 Examinationsmål för forskarutbildning :4 Resultat för forskarutbildningen :4 Professorer :4 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :4 Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Örebro universitet :4 Examinationsmål för grundutbildning :4 Resursfördelning för grundutbildningen :4 Härledning av anslagsnivån :43 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Örebro universitet :43 Examinationsmål för forskarutbildning :43 Resultat för forskarutbildningen :43 Professorer :43 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :43 Härledning av anslagsnivån :44 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Mitthögskolan :44 Examinationsmål för grundutbildning :44 Resursfördelning för grundutbildningen :44 Härledning av anslagsnivån :45 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Mitthögskolan :45 Resultat för forskarutbildningen :45 Professorer :45 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :45 Härledning av anslagsnivån :46 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Blekinge tekniska högskola :46 Examinationsmål för grundutbildning :46 Resursfördelning för grundutbildningen :46 Härledning av anslagsnivån :47 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Blekinge tekniska högskola :47 Examinationsmål för forskarutbildning :47 Resultat för forskarutbildningen :47 Professorer :47 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :47 Härledning av anslagsnivån :48 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Malmö högskola :48 Examinationsmål för grundutbildning :48 Resursfördelning för grundutbildningen :48 Härledning av anslagsnivån :49 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola :49 Examinationsmål för forskarutbildning :49 Resultat för forskarutbildningen :49 Professorer :49 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :49 Härledning av anslagsnivån

14 0.5:50 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Kalmar :50 Examinationsmål för grundutbildning :50 Resursfördelning för grundutbildningen :50 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Kalmar :5 Examinationsmål för forskarutbildning :5 Resultat för forskarutbildningen :5 Professorer :5 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :5 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Mälardalens högskola :5 Examinationsmål för grundutbildning :5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån , :53 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Mälardalens högskola :53 Resultat för forskarutbildningen :53 Professorer :53 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :53 Härledning av anslagsnivån :54 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Danshögskolan :54 Resursfördelning för grundutbildningen :54 Härledning av anslagsnivån :55 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Dramatiska institutet :55 Resursfördelning för grundutbildningen :55 Härledning av anslagsnivån :56 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Borås :56 Examinationsmål för grundutbildning :56 Professorer :56 Resursfördelning för grundutbildningen :56 Härledning av anslagsnivån :57 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Dalarna :57 Examinationsmål för grundutbildning :57 Resursfördelning för grundutbildningen :57 Härledning av anslagsnivån :58 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan på Gotland :58 Resursfördelning för grundutbildningen :58 Härledning av anslagsnivån :59 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Gävle :59 Examinationsmål för grundutbildning :59 Resursfördelning för grundutbildningen :59 Härledning av anslagsnivån :60 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Halmstad :60 Examinationsmål för grundutbildning :60 Professorer :60 Resursfördelning för grundutbildningen :60 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Kristianstad :6 Examinationsmål för grundutbildning :6 Resursfördelning för grundutbildningen...6 4

15 0.5:6 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Skövde :6 Examinationsmål för grundutbildning :6 Resursfördelning för grundutbildningen :6 Härledning av anslagsnivån :63 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla :63 Examinationsmål för grundutbildning :63 Resursfördelning för grundutbildningen :63 Härledning av anslagsnivån :64 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Idrottshögskolan i Stockholm :64 Examinationsmål för grundutbildning :64 Resursfördelning för grundutbildningen :64 Härledning av anslagsnivån :65 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Konstfack :65 Examinationsmål för grundutbildning :65 Resursfördelning för grundutbildningen :65 Härledning av anslagsnivån :66 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Konsthögskolan :66 Resursfördelning för grundutbildningen :66 Härledning av anslagsnivån :67 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm :67 Examinationsmål för grundutbildning :67 Resursfördelning för grundutbildningen :67 Härledning av anslagsnivån :68 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm :68 Examinationsmål för grundutbildning :68 Professorer :68 Resursfördelning för grundutbildningen :68 Härledning av anslagsnivån :69 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Operahögskolan i Stockholm :69 Resursfördelning för grundutbildningen :69 Härledning av anslagsnivån :70 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Södertörns högskola :70 Examinationsmål för grundutbildning :70 Professorer :70 Resursfördelning för grundutbildningen :70 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Teaterhögskolan i Stockholm :7 Resursfördelning för grundutbildningen :7 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för anslaget Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :7 Fördelning på anslagsposter för enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m

16 0.5:7 Examinationsmål för grundutbildning vid Chalmers tekniska högskola AB :7 Examinationsmål för forskarutbildning vid Chalmers tekniska högskola AB :7 Resultat för forskarutbildningen vid Chalmers tekniska högskola AB :7 Professorer vid Chalmers tekniska högskola AB :7 Examinationsmål för grundutbildning vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping :7 Examinationsmål för forskarutbildning vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping :7 Resultat för forskarutbildning vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping :7 Professorer vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping :7 Examinationsmål för grundutbildning vid Ersta Sköndal högskola :7 Examinationsmål för grundutbildning vid Röda Korsets Högskola :7 Examinationsmål för grundutbildning vid Sophiahemmet Högskola :7 Härledning av anslagsnivån för Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :73 Anslagsutvecklingen för anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :73 Fördelning på anslagsposter för anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :73 Härledning av anslagsnivån för Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :74 Anslagsutveckling för anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor :74 Fördelning på anslagsposter för anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor :74 Härledning av anslagsnivån :75 Anslagsutveckling för anslaget Ersättning för klinisk utbildning och forskning :75 Dimensionering av läkarutbildningen :75 Medicinsk utbildning och forskning :75 Odontologisk utbildning och forskning :75 Härledning av anslagsnivån :76 Anslagsutveckling för anslaget Högskoleverket :76 Fördelning på anslagsposter för Högskoleverket :76 Uppdragsverksamhet :76 Härledning av anslagsnivån :77 Anslagsutveckling för Verket för högskoleservice :77 Uppdragsverksamhet :77 Härledning av anslagsnivån :78 Anslagsutveckling för Centrala studiestödsnämnden m.m :78 Offentligrättslig verksamhet :78 Härledning av anslagsnivå :79 Anslagsutveckling för Överklagandenämnden för studiestöd :79 Härledning av anslagsnivå :80 Anslagsutveckling för Internationella programkontoret för utbildningsområdet :79 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet :8 Härledning av anslagsnivån

17 0.5:8 Anslagsutveckling för Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m :8 Härledning av anslagsnivån :83 Anslagsutveckling för Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m :83 Härledning av anslagsnivån Utgiftsutveckling inom politikområdet : Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation : Bemyndigande om ekonomiska åtaganden för Vetenskapsrådet : Fördelning på anslagsposter : Härledning av anslagsnivå , för 6: Vetenskapsrådet : Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Förvaltning : Härledning av anslagsnivå , för 6: Vetenskapsrådet förvaltning :3 Anslagsutveckling för Rymdforskning :3 Härledning av anslagsnivå , 6:3 Rymdforskning :3 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden för Rymdforskning :4 Anslagsutveckling för Institutet för rymdfysik :4 Härledning av anslagsnivån , för 6:4 Institutet för Rymdfysik :5 Anslagsutveckling för Kungl. biblioteket :5 Härledning av anslagsnivå , för 6:5 Kungl. biblioteket :6 Anslagsutveckling för Polarforskningssekretariatet :6 Härledning av anslagsnivån , för 6:6 Polarforskningssekrtariatet :7 Anslagsutveckling för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU :7 Härledning av anslagsnivån , för Rådet för forskningsoch utvecklingssamarbete inom EU :8 Anslagsutveckling för SUNET :8 Uppdragsverksamhet :8 Härledning av anslagsnivå , för 6:8 SUNET :9 Anslagsutveckling för Centrala etikprövningsnämnden :9 Härledning av anslagsnivå , för 6:9 Centrala etikprövningsnämnden :0 Anslagsutveckling för Regionala etikprövningsnämnder :0 Härledning av anslagsnivå , för 6:0 Regionala etikprövningsnämnder : Anslagsutveckling för Särskilda utgifter för forskningsändamål : Fördelning på anslagsposter : Härledning av anslagsnivå , för 6: Särskilda utgifter för forskningsändamål

18 Diagramförteckning 4. Sammanlagd kostnad för utbildning inom stat, kommun och landsting exklusive studiestöd, , löpande priser, mdr kr (Källa: Utbildningsdepartementet) Offentliga subventioner till studerande i procent av BNP, 000 (Källa: OECD) Antal elever per lärare, olika utbildningsnivåer, 00, Sverige, EU-5, OECD (Källa: OECD) Andel lärare som är 50 år och äldre, 00, Sverige, EU-5, OECD (Källa: OECD) Andel av åldersgruppen 5-34 år som uppnått minst gymnasienivå, 99 och 00 (Källa: OECD) Övergångsfrekvens till högskola vid 5 års ålder (Källa: SCB) Framgång på arbetsmarknaden våren 00 bland gymnasie- och högskoleutbildade (Källa: SCB) In- och utvandrade i åldern 6-64 år med respektive utan högskoleutbildning, (Källa: SCB)

19 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen. antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (99:434) (avsnitt. och 8.3.3),. bemyndigar regeringen att under 004 för ramanslaget 5:8 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst kronor under (avsnitt 0..8), 3. bemyndigar regeringen att godkänna ett avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (avsnitt 8..3), 4. bemyndigar regeringen att under 004 för ramanslaget 6: Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst kronor under 005, högst kronor under 006, högst kronor under 007, högst kronor under 008 och högst kronor under 009 (avsnitt.0.), 5. bemyndigar regeringen att under 004 för ramanslaget 6:3 Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst kronor under (avsnitt.0.3), 6. för budgetåret 004 anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning enligt följande uppställning: Anslagsbelopp Anslag Anslagstyp 5: Statens skolverk ramanslag : Myndigheten för skolutveckling ramanslag :3 Utveckling av skolväsende och barnomsorg ramanslag :4 Specialpedagogiska institutet ramanslag :5 Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder ramanslag :6 Specialskolemyndigheten ramanslag :7 Särskilda insatser på skolområdet ramanslag :8 Sameskolstyrelsen ramanslag :9 Maxtaxa i barnomsorgen m.m. ramanslag

20 5:0 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem ramanslag : Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola ramanslag : Bidrag till svensk undervisning i utlandet ramanslag :3 Nationellt centrum för flexibelt lärande ramanslag :4 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning ramanslag :5 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet obetecknat anslag :6 Statligt stöd för utbildning av vuxna ramanslag :7 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning ramanslag :8 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning ramanslag :9 Valideringsdelegationen ramanslag 5 6 5:0 Uppsala universitet: Grundutbildning ramanslag : Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag : Lunds universitet: Grundutbildning ramanslag :3 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :4 Göteborgs universitet: Grundutbildning ramanslag :5 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :6 Stockholms universitet: Grundutbildning ramanslag :7 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :8 Umeå universitet: Grundutbildning ramanslag :9 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :30 Linköpings universitet: Grundutbildning ramanslag :3 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :3 Karolinska institutet: Grundutbildning ramanslag :33 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :34 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning ramanslag :35 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning ramanslag :36 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning ramanslag :37 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :38 Karlstads universitet: Grundutbildning ramanslag :39 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :40 Växjö universitet: Grundutbildning ramanslag :4 Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :4 Örebro universitet: Grundutbildning ramanslag :43 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning ramanslag :44 Mitthögskolan: Grundutbildning ramanslag :45 Mitthögskolan: Forskning och forskarutbildning ramanslag 983 5:46 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning ramanslag :47 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning ramanslag :48 Malmö högskola: Grundutbildning ramanslag :49 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning ramanslag :50 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning ramanslag :5 Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning ramanslag :5 Mälardalens högskola: Grundutbildning ramanslag :53 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning ramanslag :54 Danshögskolan: Grundutbildning ramanslag :55 Dramatiska institutet: Grundutbildning ramanslag

21 5:56 Högskolan i Borås: Grundutbildning ramanslag :57 Högskolan Dalarna: Grundutbildning ramanslag :58 Högskolan på Gotland: Grundutbildning ramanslag :59 Högskolan i Gävle: Grundutbildning ramanslag :60 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning ramanslag :6 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning ramanslag :6 Högskolan i Skövde: Grundutbildning ramanslag :63 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning ramanslag :64 Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning ramanslag :65 Konstfack: Grundutbildning ramanslag :66 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning ramanslag :67 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning ramanslag :68 Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning ramanslag :69 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning ramanslag :70 Södertörns högskola: Grundutbildning ramanslag :7 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning ramanslag :7 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. ramanslag :73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. ramanslag :74 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor ramanslag :75 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning ramanslag :76 Högskoleverket ramanslag :77 Verket för högskoleservice ramanslag :78 Centrala studiestödsnämnden m.m. ramanslag :79 Överklagandenämnden för studiestöd ramanslag :80 Internationella programkontoret för utbildningsområdet ramanslag :8 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet ramanslag :8 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. ramanslag :83 Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m. ramanslag : Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation ramanslag : Vetenskapsrådet: Förvaltning ramanslag :3 Rymdforskning ramanslag :4 Institutet för rymdfysik ramanslag :5 Kungl. biblioteket ramanslag :6 Polarforskningssekretariatet ramanslag :7 Rådet för forsknings- och utvecklingsarbete inom EU ramanslag :8 Sunet ramanslag :9 Centrala etikprövningsnämnden ramanslag 4 0 6:0 Regionala etikprövningsnämnder ramanslag : Särskilda utgifter för forskningsändamål ramanslag 0 87 Summa

22

23 Lagförslag Regeringen har följande förslag till lagtext.. Förslag till lag om ändring i högskolelagen (99:434) Härigenom föreskrivs att det i högskolelagen (99:434) skall införas en ny paragraf, 5 kap. 7, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 kap. 7 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om försöksverksamhet som avviker från organisatoriska bestämmelser i denna lag. Denna lag träder i kraft den januari

24

25 3 Utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning 3. Omfattning Utgiftsområdet avser förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola, vuxnas lärande, kvalificerad yrkesutbildning, högre utbildning och forskning samt centrala myndigheter inom utbildningsområdet. Utgiftsområdet omfattar politikområdena Utbildningspolitik och Forskningspolitik. 3. Utgiftsutvecklingen Tabell 3. Utgiftsutvecklingen inom politikområdet Miljoner kronor Utfall 00 Anslag Utgiftsprognos Förslag anslag 004 Beräknat anslag 005 Beräknat anslag 006 Politikområde Storstadspolitik Politikområde Utbildningspolitik Politikområde Forskningspolitik Totalt för utgiftsområde Inklusive av riksdagen redan beslutade anslag på tilläggsbudget och förslag på tilläggsbudget i samband med BP för

26 Tabell 3. Härledning av ramnivån Utgiftsområde 6 Utbildning och universitetsforskning Miljoner kronor Anvisat 003 i 003 års statsbudget Förändring till följd av: Pris- och löneomräkning Beslut Övriga makroekonomiska förutsättningar Volymer Överföring till/från andra utgiftsområden Övrigt Ny ramnivå Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 00, (bet. 00/03:FiU0). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 6

27 4 Utbildningspolitik 4. Omfattning Politikområdet Utbildningspolitik har följande omfattning och behandlas i följande avsnitt: Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Barn- och ungdomsutbildning förskoleklass grundskola gymnasieskola specialskola särskola sameskola svensk skola i utlandet Vuxnas lärande kommunal vuxenutbildning kvalificerad yrkesutbildning vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) svenskundervisning för invandrare (sfi) folkbildning viss kompletterande utbildning med enskilda huvudmän Högskoleverksamhet universitet och högskolor inklusive Sveriges lantbruksuniversitet enskilda utbildningsanordnare inom högre utbildning Studiestödsverksamhet I politikområdet ingår även centrala myndigheter inom studiestöds-, skol- och högskoleområdet samt medlemsavgifter till Unesco och verksamheten vid Svenska unescorådet. De samlade kostnaderna inom politikområdet uppgår till omkring miljarder kronor inklusive forskning vid universitet och högskolor, studiestöd, kommuner och landsting. Av detta täcker anslagen under politikområdet ungefär 7 procent vilket sammanhänger med att huvudmannaskapet för den verksamhet som ingår i politikområdet delas mellan stat, kommun, landsting och enskilda huvudmän. Kommunerna är huvudmän för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, skola, särskola och viss vuxenutbildning (kommunal vuxenutbildning, särvux och sfi). Antalet fristående skolor utgör ett växande inslag inom förskola och skola. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan. Inom folkbildningen (folkhögskolor och studieförbund) är den enskilda verksamheten dominerande. Staten är huvudman för flertalet universitet och högskolor, men det finns inom politikområdet även ett antal enskilda högskolor. Anslagen inom politikområdet finansierar helt och hållet studiestödet samt nästan helt och hållet grundutbildningen vid universitet och högskolor medan den statliga finansieringsandelen via anslag är låg när det gäller förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Ungefär 35 procent av anslagna medel utgår till studiestöd som är ett statligt åtagande. Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och viss vuxenutbildning finansieras främst med kommunala skattemedel, men även via det generella statliga bidraget till kommunerna. Avgifter svarar för en del av finansieringen när det gäller studiecirklar inom folkbildningen, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt vissa myndigheter men har i övrigt en högst begränsad andel. Forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor finansieras av anslagsmedel och externa medel såsom medel från forskningsråd och forskningsstiftelser samt EU-medel och medel från andra externa finansiärer. Nedanstående figur ger en översikt över politikområdet. 7

28 SVERIGES UTBILDNINGSSYSTEM 00 Högskoleutbildning Ca 60 universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare Forskarutbildning -4 år Grundutbildning -5 år Kvalificerad yrkesutbildning Gymnasieskola 7 nationella program 3 år Ca 700 gymnasieskolor Doktor Licentiat 8 år 6 år Vuxenutbildning Komvux Särvux Svenskundervisning för invandrare, sfi Folkbildning 47 folkhögskolor 0 studieförbund Svensk skola i utlandet Grundskola Ca 500 skolor Sameskola 5 år Särskola för elever med utvecklingsstörning Obligatorisk särskola 9/0 år Gymnasiesärskola 4 år Förskoleklass Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 7 år 6 år - 5 år Specialskola för döva och hörselskadade 0 år Övergångar mellan utbildningsformer 00 Forskarutb. 3% av en årskull Högskoleutbildning 43 % vid 5 års ålder Gymnasieskola 98% går vidare till gymnasieskola Grundskola 8

29 Tabell 4. Antal barn och studerande , 000-tal Tabell 4.3 Andel kvinnor , lärare och elever, procent Barnomsorg Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Utlandsskola,,,,,3 Särskola Specialskola 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Sameskola 3 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 Vuxenutbildning Folkbildning KY 5,8 8,7,,,6 Grundläggande högskoleutbildning Forskarutbildning Merparten av uppgifterna avser läsår. Heltidsekvivalenter om inte annat anges Inkl. förskola, familjedaghem, fritidshem och öppna verksamheter. Hel- och deltidsinskrivna barn. 3 Inkl. förskoleklass 4 Avser antal elever inkl. deltid 5 Helårsstuderande. Antalet kursdeltagare 00 är ca,75 milj. 6 Helårsstudent i grundutbildning exkl. uppdragsutbildning. 7 Antal minst 0 procent aktiva per Läsår Barnomsorgspersonal Lärare i grundskolan Lärare i särskolan Lärare i gymnasieskolan Lärare i vuxenutbildning Lärare i högskolan Professorer Studerande i Ky Studerande i vuxenutbildning Studerande i grundläggande högskoleutbildning Forskarstuderande Inkl. förskola, familjedaghem, fritidshem och öppna verksamheter Tabell 4. Kostnader budgetår , Mdr SEK Tabell 4.4 Antal lärare , 000-tal Barnomsorg 39,0 39, 39,8 40,9 44,0 Förskoleklass 3,6 3,8 3,9 3,7 Grundskola 50,0 53,6 57,6 6,9 68,0 Gymnasieskola,,0,4 3,9 5,5 Utlandsskola 0,0 0,3 0,4 0.8 Särskola 3,5 3,8 4,3 4,8 Specialskola 0,4 0,5 0,5 0,5 Vuxenutbildning 5,5 6,9 7,3 7, 6,9 Folkbildning 3 6,3 6,0 6, 6,5 KY 0,6 0,6 0,7 0,7,7 Universitet och högskolor 4 3,0 34,3 36,5 38, 4,5 Studiestöd 5 9,7 9,7 9, 0, Barnomsorgspersonal 79,0 79,0 78,0 78,7 8,8 Förskoleklass - 9, 8,3 8,4 8, Grundskola 74,0 76,5 78,4 80, 8,3 Gymnasieskola 3, 3,5 3,7 4, 5,3 Sär-, specialskola 3 4,0 4,0 4,3 4,7 3,7 Vuxenutbildning 9,0 0,0 9,5 8,5 8, Folkbildning,4,4,5,4,4 Universitet och högskolor 0,7,7 3,3 Omräknat till heltidsekvivalenter Inkl. förskola, familjedaghem, fritidshem och öppna verksamheter 3 För svenska skolor i utlandet finns inte uppgifter om helårslärare. Kostnader exkl. studiestöd. Studiestöd särredovisas. Inkl. förskola, familjedaghem, fritidshem och öppna verksamheter. Nettokostnad exkl. avgifter. 3 Summa för folkhögskolor och studieförbund. 4 Inkl. all forskning. 5 Inkl. kostnaderna för räntesubventioner, avskrivningar och pensionsavgifter. 9

30 4. Utgiftsutvecklingen Tabell 4. Utgiftsutveckling inom politikområdet Tusentals kronor Utfall 00 Anslag 003 Utgiftsprognos 003 Förslag anslag 004 Beräknat anslag 005 Beräknat anslag 006 Anslag inom utgiftsområde 6 5: Statens skolverk : Myndigheten för skolutveckling ;3 Utveckling av skolväsende och barnomsorg :4 Specialpedagogiska institutet :5 Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder :6 Specialskolemyndigheten :7 Särskilda insatser på skolområdet :8 Sameskolstyrelsen :9 Maxtaxa i barnomsorgen m.m :0 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem : Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola : Bidrag till svensk undervisning i utlandet :3 Nationellt centrum för flexibelt lärande :4 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning :5 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet :6 Statligt stöd för utbildning av vuxna :7 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning :8 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning :9 Valideringsdelegationen Nytt anslag :0 Uppsala universitet: Grundutbildning : Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning : Lunds universitet: Grundutbildning :3 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning :4 Göteborgs universitet: Grundutbildning :5 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning :6 Stockholms universitet: Grundutbildning :7 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning :8 Umeå universitet: Grundutbildning :9 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning :30 Linköpings universitet: Grundutbildning :3 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2001 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Lagförslag...21 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 015 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Lagförslag... 7.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 016 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning...

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 017 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 9 Diagramförteckning... 0 1 Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statens budget för 08 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 0 Diagramförteckning... Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion M177 Motion till riksdagen 2016/17:3046 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Skolan är en bärande del i Moderaternas

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2000 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...15 2 Lagförslag...19 2.1 Förslag till

Läs mer

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (ramanslag) Disponeras

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR UNIVERSITET &HÖGSKOLOR HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2003 TABELLBILAGA Innehållsförteckning sid Table of contents page Inledning 5 Introduction Definitioner av vissa begrepp 5 Definitions List of terms 6

Läs mer

Utbildning och universitetsforskning UTGIFTSOMRÅDE 16

Utbildning och universitetsforskning UTGIFTSOMRÅDE 16 Utbildning och universitetsforskning 16 UTGIFTSOMRÅDE 16 2 Förslag till statsbudget för år 1997 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Lagtext...

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (ramanslag) Disponeras

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2008/09:1 utgiftsområde 16 Utbildning

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Bilaga 36 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 1 Anslag 1.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Bilaga 36 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 1 Anslag 1.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Bilaga 36 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Riksdagen har beslutat om och anslaget 2:54 för budgetåret 2010. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2006

Tilläggsbudget för år 2006 Utbildningsutskottets yttrande 2005/06:UbU3y Tilläggsbudget för år 2006 Till finansutskottet Finansutskottet har den 25 april 2006 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2006 års

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Studiestöd. Förslag till statsbudget för Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut...5

Studiestöd. Förslag till statsbudget för Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 Studiestöd 15 Förslag till statsbudget för 2002 Studiestöd Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Utgiftsområde 15 Studiestöd...7 2.1 Omfattning...7 2.2 Utgiftsutveckling...8 3 Anslag

Läs mer

Universitet&högskolor

Universitet&högskolor Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA Sammanställning och bearbetning av data: Gerd Lindau Innehållsförteckning

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 1 Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor Vårkonferens Loka Brunn 23 maj 2014 Per Flodman Riksrevisionens granskning av universitet och

Läs mer

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Basåret inom högskolan: situationen våren 2004 Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Basårets omfattning...5 Övergång till högskolan...5 Basåret i högskolan: situationen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66 Regeringsbeslut III:3 2015-10-15 U2015/04930/UH Utbildningsdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66 Riksdagen har

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

2 Inledning. 2.1 Omfattning/ändamål

2 Inledning. 2.1 Omfattning/ändamål 2 Inledning 2.1 Omfattning/ändamål Utgiftsområdet omfattar kostnader för olika former av ekonomiskt stöd till enskilda under studier. Kostnader för förvaltningen av studiestöden, som sköts av Centrala

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1216) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1216) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten. Regeringsbeslut I:45 Utbildningsdepartementet 2010-12-22 U2010/7682/SAM/S U2010/6748/S U2010/7774/S Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 HÄRNÖSAND Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende

Läs mer

Förslag till statsbudget för Studiestöd. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7

Förslag till statsbudget för Studiestöd. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 Studiestöd 15 Förslag till statsbudget för 2007 Studiestöd Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Lagförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)... 9

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2896 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 STATISTISK ANALYS Marie Kahlroth Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2008-06-17, Analys nr 2008/8 Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 Universitetens

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens förslag till anslag m.m. inom utgiftsområde 16 Utbildning

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Utbildningsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2011/12:1 utgiftsområde

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 2:63 och 2:65 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 2:63 och 2:65 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Regeringsbeslut III:34 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/00966/UH U2017/04127/UH U2017/04995/UH m.fl. Se bilaga 1 Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/04189/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Läs mer

200 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , fasta priser, mnkr

200 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , fasta priser, mnkr UF 12 SM 0401 Utbildningskostnader 1999-2003 Educational expenditure 1999-2003 I korta drag 200 miljarder satsades på utbildning Den totala kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige uppgick 2003 till

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Privata sektorn viktiga finansiärer av forskning och utbildning på forskarnivå vid svenska lärosäten

Privata sektorn viktiga finansiärer av forskning och utbildning på forskarnivå vid svenska lärosäten Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2011-02-01 2011/1 Regnr: 63-17-2011 Privata sektorn viktiga finansiärer av forskning och utbildning på

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:12 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/01523/UH U2015/03650/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04976,05013/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05956/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel Årlig revision 2010 Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel 1 Innehåll Ny ansvarig revisor Uppdaterad revisionsmetodik 2010 Iakttagelser från granskningen 2010 2 Ansvariga för revisionen av

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM(delvis) U2015/03649/UH Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Riksdagen

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III: 9 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04223/UH U2017/05023/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Nationellt centrum för flexibelt lärande. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Nationellt centrum för flexibelt lärande. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut I:7 2008-02-07 U2008/791/SV Utbildningsdepartementet Nationellt centrum för flexibelt lärande Norra Stationsgatan 8 B 281 48 HÄSSLEHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Nationellt

Läs mer