Utbildning och. universitetsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning och. universitetsforskning"

Transkript

1 Utbildning och 16 universitetsforskning

2

3 Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag Förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100) Förslag till lag om ändring i lagen (001:9) om kvalificerad yrkesutbildning Förslag till lag om ändring i lagen (004:871) om ändring i skollagen (1985:1100)... 9 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Omfattning Utgiftsutveckling Utbildningspolitik Omfattning Utgiftsutveckling Mål Insatser Styrmedel och insatser inom politikområdet Insatser utanför politikområdet Resultatredovisning Svensk utbildning i internationell jämförelse Revisionens iakttagelser Politikens inriktning Barn- och ungdomsutbildning Insatser Uppföljning och utveckling Höjd kvalitet i förskola och skola Trygghet, respekt och ansvar Personal Baskunskaper Skola arbetsliv Goda matvanor, hälsa och motion Kultur Internationellt samarbete Internationella skolor... 78

4 5. Resultatredovisning Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Förskoleklass Den obligatoriska skolan Gymnasieskolan Politikens inriktning Förskoleverksamheten och förskoleklassen Grundskolan Gymnasieskolan Specialskolan Särskolan Fritidshem Vuxenutbildning Omfattning och former Insatser Infrastruktur Kommunal och statlig vuxenutbildning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda Svenskundervisning för invandrare Folkbildning Kvalificerad yrkesutbildning Kompletterande utbildningar Övriga insatser Resultat Infrastruktur Kommunal och statlig vuxenutbildning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) Svenskundervisning för invandrare (sfi) Folkbildning Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kompletterande utbildningar Övriga resultat Politikens inriktning Universitet och högskolor Insatser Kvalitetsförstärkning Resurstilldelningssystemet Behörighetskrav Internationalisering och en ny utbildnings- och examensstruktur Självständiga lärosäten med ansvar för kvaliteten i utbildning och forskning Lärarutbildningen skall kvalitetssäkras Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Höjda anslag till forskning och forskarutbildning Förordningsändringar om utbildning på forskarnivå Internationellt samarbete för forskarrörlighet Dimensionering av högre utbildning Prov efter läkares allmäntjänstgöring...1 4

5 7.1.1 Integrationsfrämjande insatser Uppbyggnad av vissa minoritetsspråk Holdingbolag Vissa uppdrag till Högskoleverket Satsning för att förstärka informationsservice vid jordskalv m.m Pensionsvillkor för läkare med kombinerad anställning som lärare Institutet för psykosocial medicin Resultatbedömning Övergripande resultat Rekrytering och tillträde till högre utbildning Kvalitetsgranskning Samverkan med det omgivande samhället Jämställdhet Möjlighet att kombinera elitidrott och högskolestudier Uppdrag angående förkortad utbildningstid inom sjuksköterskeoch lärarutbildningarna Studieavgifter Kompetensförsörjning Finskt språk- och kulturcentrum Barnkonventionen Forskning och forskarutbildning Tillgänglighet för funktionshindrade Särskilda frågor Anslagsberäkningar Politikens inriktning Studiestödsverksamhet Omfattning Insatser Studiehjälp Studiemedel Rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Korttidsstöd Bidrag vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (TUFF-ersättning) Studielitteratur till vissa högskolestuderande Bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan (RGbidrag) Studielån Studiestödsadministration Internationella frågor Resultatbedömning Resultat Politikens inriktning Budgetförslag Anslag :1 Statens skolverk : Myndigheten för skolutveckling : Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

6 :4 Specialpedagogiska institutet :5 Specialskolemyndigheten :6 Särskilda insatser på skolområdet :7 Sameskolstyrelsen :8 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m :9 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola :10 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :11 Nationellt centrum för flexibelt lärande :1 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning :1 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning :14 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning :15 Valideringsdelegationen :16 Utveckling av påbyggnadsutbildningar :17 Uppsala universitet: Grundutbildning :18 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning :19 Lunds universitet: Grundutbildning :0 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Göteborgs universitet: Grundutbildning : Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning : Stockholms universitet: Grundutbildning :4 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning :5 Umeå universitet: Grundutbildning :6 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Linköpings universitet: Grundutbildning :8 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning :9 Karolinska institutet: Grundutbildning :0 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning :1 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning : Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning : Luleå tekniska universitet: Grundutbildning :4 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning :5 Karlstads universitet: Grundutbildning :6 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Växjö universitet: Grundutbildning :8 Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning :9 Örebro universitet: Grundutbildning :40 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning :41 Mittuniversitetet: Grundutbildning :4 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :4 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning :44 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning :45 Malmö högskola: Grundutbildning :46 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning :47 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning :48 Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning :49 Mälardalens högskola: Grundutbildning :50 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning :51 Danshögskolan: Grundutbildning...5 6

7 :5 Dramatiska institutet: Grundutbildning :5 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning :54 Högskolan i Borås: Grundutbildning :55 Högskolan Dalarna: Grundutbildning :56 Högskolan på Gotland: Grundutbildning :57 Högskolan i Gävle: Grundutbildning :58 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning :59 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning :60 Högskolan i Skövde: Grundutbildning :61 Högskolan Väst: Grundutbildning :6 Konstfack: Grundutbildning :6 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning :64 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :65 Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :66 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning :67 Södertörns högskola: Grundutbildning :68 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :71 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor :7 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning :7 Högskoleverket :74 Verket för högskoleservice :75 Centrala studiestödsnämnden m.m :76 Överklagandenämnden för studiestöd :77 Internationella programkontoret för utbildningsområdet :78 Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning :79 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m :80 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning Forskningspolitik Omfattning Utgiftsutveckling Mål Insatser inom politikområdet Forskning och utveckling Forskningens infrastruktur Insatser utanför politikområdet Resultatredovisning Övergripande forskningspolitik Forskning och utveckling Forskningens infrastruktur Analys och slutsatser Forskning och utveckling Forskningens infrastruktur Revisionens iakttagelser Politikens inriktning Budgetförslag

8 :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation : Vetenskapsrådet: Förvaltning : Rymdforskning :4 Institutet för rymdfysik :5 Kungl. biblioteket :6 Polarforskningssekretariatet :7 Sunet :8 Centrala etikprövningsnämnden :9 Regionala etikprövningsnämnder :10 Särskilda utgifter för forskningsändamål

9 Tabellförteckning Anslagsbelopp....1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet Härledning av ramnivån Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Ramnivå 007 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Antal barn och studerande , tal Offentliga kostnader budgetår , Mdr SEK Antal lärare/personal och studerande fördelade på kön, , tal Utgiftsutveckling inom politikområdet Könsskillnader i antalet poäng i matematik, naturkunskap och läsförståelse i PISA 00. Negativa värden indikerar skillnader till flickors fördel Antal studerande i den gymnasiala vuxenutbildningen läsåren 00/0 004/ Antal studerande vid svenskundervisning för invandrare under Studiecirklarnas ämnesinriktning, Grundläggande högskoleutbildning Forskarutbildning Anställda vid universitet och högskolor Mål för antalet examina i grundläggande högskoleutbildning Examinerade lärare 005 med inriktning mot tidigare år Mål och utfall för antalet forskarexamina Antal helårsstudenter per lärosäte 00, 004 och Tilldelat takbelopp 005 samt utfall Förändring 007 av anslagen till grundutbildning Förändring av anslagen till forskning och forskarutbildning Planeringsförutsättningar Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer Antal studiestödstagare och utbetalda belopp, Andel studiemedelstagare med det högre bidraget på grundskole- och gymnasienivå, Antal studerande med korttidsstöd, Ärendeutveckling över antal beslut om rätt till studiestöd enligt EG-rätten CSN:s genomsnittliga handläggningstider, Nyckeltal för CSN:s service och information, :1 Anslagsutveckling för Statens skolverk :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Myndigheten för skolutveckling : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg : Härledning av anslagsnivån

10 9.5:4 Anslagsutveckling för Specialpedagogiska institutet :4 Offentligrättslig verksamhet :4 Härledning av anslagsnivån Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :5 Anslagsutveckling för Specialskolemyndigheten Offentligrättslig verksamhet :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för Särskilda insatser på skolområdet :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för Sameskolstyrelsen :7 Offentligrättslig verksamhet :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola :9 Härledning av anslagsnivån :10 Anslagsutveckling för Bidrag till svensk undervisning i utlandet :10 Härledning av anslagsnivån :11 Anslagsutveckling för Nationellt centrum för flexibelt lärande :11 Uppdragsverksamhet :11 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning :1 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning :1 Härledning av anslagsnivån :14 Anslagsutveckling för Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning :14 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :14 Härledning av anslagsnivån :15 Anslagsutveckling för Valideringsdelegationen :15 Härledning av anslagsnivån :16 Anslagsutveckling för Utveckling av påbyggnadsutbildningar :16 Härledning av anslagsnivån :17 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Uppsala universitet :17 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :17 Uppdragsverksamhet :17 Mål för antalet examina i grundutbildningen :17 Resursfördelning för grundutbildningen :17 Härledning av anslagsnivån :18 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Uppsala universitet :18 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :18 Resultat för forskarutbildningen :18 Nya professorer :18 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :18 Härledning av anslagsnivån :19 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Lunds universitet :19 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :19 Uppdragsverksamhet :19 Mål för antalet examina i grundutbildningen

11 9.5:19 Resursfördelning för grundutbildningen :19 Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Lunds universitet :0 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :0 Resultat för forskarutbildningen :0 Nya professorer :0 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :0 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Göteborgs universitet :1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :1 Uppdragsverksamhet :1 Mål för antalet examina i grundutbildningen :1 Resursfördelning för grundutbildningen :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Göteborgs universitet : Mål för antalet examina i forskarutbildningen : Resultat för forskarutbildningen : Nya professorer : Resursfördelning för forskning och forskarutbildning : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid Stockholms universitet : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Resursfördelning för grundutbildningen : Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Stockholms universitet :4 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :4 Resultat för forskarutbildningen :4 Nya professorer :4 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :4 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Umeå universitet :5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :5 Uppdragsverksamhet :5 Mål för antalet examina i grundutbildningen :5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Umeå universitet :6 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :6 Resultat för forskarutbildningen :6 Nya professorer :6 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Linköpings universitet :7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :7 Uppdragsverksamhet :7 Mål för antalet examina i grundutbildningen

12 9.5:7 Resursfördelning för grundutbildningen :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för forskning och forskningsutbildning vid Linköpings universitet :8 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :8 Resultat för forskarutbildningen :8 Nya professorer :8 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Karolinska institutet :9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :9 Uppdragsverksamhet :9 Mål för antalet examina i grundutbildningen :9 Resursfördelning för grundutbildningen :9 Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Karolinska institutet :0 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :0 Resultat för forskarutbildningen :0 Nya professorer :0 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :0 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan :1 Uppdragsverksamhet :1 Mål för antalet examina i grundutbildningen :1 Resursfördelning för grundutbildningen :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan : Mål för antalet examina i forskarutbildningen : Resultat för forskarutbildningen : Nya professorer : Resursfördelning för forskning och forskarutbildning : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid Luleå tekniska universitet : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Mål för antalet examina i grundutbildningen : Resursfördelning för grundutbildningen : Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet :4 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :4 Resultat för forskarutbildningen :4 Nya professorer :4 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :4 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Karlstads universitet :5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :5 Uppdragsverksamhet :5 Mål för antalet examina i grundutbildningen

13 9.5:5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Karlstads universitet :6 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :6 Resultat för forskarutbildningen :6 Nya professorer :6 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Växjö universitet :7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :7 Uppdragsverksamhet :7 Mål för antalet examina i grundutbildningen :7 Resursfördelning för grundutbildningen :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Växjö universitet :8 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :8 Resultat för forskarutbildningen :8 Nya professorer :8 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Örebro universitet :9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :9 Uppdragsverksamhet :9 Mål för antalet examina i grundutbildningen :9 Resursfördelning för grundutbildningen :9 Härledning av anslagsnivån :40 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Örebro universitet :40 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :40 Resultat för forskarutbildningen :40 Nya professorer :40 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :40 Härledning av anslagsnivån :41 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Mittuniversitetet :41 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :41 Uppdragsverksamhet :41 Mål för antalet examina i grundutbildningen :41 Resursfördelning för grundutbildningen :41 Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Mittuniversitetet :4 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :4 Resultat för forskarutbildningen :4 Nya professorer :4 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :4 Härledning av anslagsnivån :4 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Blekinge tekniska högskola :4 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :4 Uppdragsverksamhet

14 9.5:4 Mål för antalet examina i grundutbildningen :4 Resursfördelning för grundutbildningen :4 Härledning av anslagsnivån :44 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Blekinge tekniska högskola :44 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :44 Resultat för forskarutbildningen :44 Nya professorer :44 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :44 Härledning av anslagsnivån :45 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Malmö högskola :45 Offentligrättslig verksamhet: Patientavgifter :45 Uppdragsverksamhet :45 Mål för antalet examina i grundutbildningen :45 Resursfördelning för grundutbildningen :45 Härledning av anslagsnivån :46 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola :46 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :46 Resultat för forskarutbildningen :46 Nya professorer :46 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :46 Härledning av anslagsnivån :47 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Kalmar :47 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :47 Uppdragsverksamhet :47 Mål för antalet examina i grundutbildningen :47 Resursfördelning för grundutbildningen :47 Härledning av anslagsnivån :48 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Kalmar :48 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :48 Resultat för forskarutbildningen :48 Nya professorer :48 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :48 Härledning av anslagsnivån :49 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Mälardalens högskola :49 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :49 Uppdragsverksamhet :49 Mål för antalet examina i grundutbildningen :49 Resursfördelning för grundutbildningen :49 Härledning av anslagsnivån :50 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Mälardalens högskola :50 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :50 Resultat för forskarutbildningen :50 Nya professorer :50 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning :50 Härledning av anslagsnivån :51 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Danshögskolan :51 Uppdragsverksamhet

15 9.5:51 Resursfördelning för grundutbildningen :51 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Dramatiska institutet :5 Uppdragsverksamhet :5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan :5 Uppdragsverksamhet :5 Mål för antalet examina i grundutbildningen :5 Resursfördelning för grundutbildningen :5 Härledning av anslagsnivån :54 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Borås :54 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :54 Uppdragsverksamhet :54 Mål för antalet examina i grundutbildningen :54 Resursfördelning för grundutbildningen :54 Härledning av anslagsnivån :55 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Dalarna :55 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :55 Uppdragsverksamhet :55 Mål för antalet examina i grundutbildningen :55 Resursfördelning för grundutbildningen :55 Härledning av anslagsnivån :56 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan på Gotland :56 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :56 Uppdragsverksamhet :56 Resursfördelning för grundutbildningen :56 Härledning av anslagsnivån :57 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Gävle :57 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :57 Uppdragsverksamhet :57 Mål för antalet examina i grundutbildningen :57 Resursfördelning för grundutbildningen :57 Härledning av anslagsnivån :58 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Halmstad :58 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :58 Uppdragsverksamhet :58 Mål för antalet examina i grundutbildningen :58 Resursfördelning för grundutbildningen :58 Härledning av anslagsnivån :59 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Kristianstad :59 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :59 Uppdragsverksamhet :59 Mål för antalet examina i grundutbildningen :59 Resursfördelning för grundutbildningen :59 Härledning av anslagsnivån :60 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Skövde :60 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :60 Uppdragsverksamhet :60 Mål för antalet examina i grundutbildningen

16 9.5:60 Resursfördelning för grundutbildningen :60 Härledning av anslagsnivån :61 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Väst :61 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :61 Uppdragsverksamhet :61 Mål för antalet examina i grundutbildningen :61 Resursfördelning för grundutbildningen :61 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Konstfack :6 Uppdragsverksamhet :6 Mål för antalet examina i grundutbildningen :6 Resursfördelning för grundutbildningen :6 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Konsthögskolan :6 Resursfördelning för grundutbildningen :6 Härledning av anslagsnivån :64 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm :64 Uppdragsverksamhet :64 Mål för antalet examina i grundutbildningen :64 Resursfördelning för grundutbildningen :64 Härledning av anslagsnivån :65 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm :65 Uppdragsverksamhet :65 Mål för antalet examina i grundutbildningen :65 Resursfördelning för grundutbildningen :65 Härledning av anslagsnivån :66 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Operahögskolan i Stockholm :66 Resursfördelning för grundutbildningen :66 Härledning av anslagsnivån :67 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Södertörns högskola :67 Uppdragsverksamhet :67 Mål för antalet examina i grundutbildningen :67 Resursfördelning för grundutbildningen :67 Härledning av anslagsnivån :68 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Teaterhögskolan i Stockholm :68 Uppdragsverksamhet :68 Resursfördelning för grundutbildningen :68 Härledning av anslagsnivån :69 Anslagsutveckling för anslaget Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :69 Fördelning på anslagsposter :69 Mål för antalet examina i grundutbildningen vid Chalmers tekniska högskola AB :69 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :69 Resultat för forskarutbildningen :69 Nya professorer :69 Mål för antalet examina i grundutbildningen vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping :69 Mål för antalet examina i forskarutbildningen :69 Resultat för forskarutbildningen

17 9.5:69 Nya professorer :69 Mål för antalet examina i grundutbildningen vid Ersta Sköndal högskola :69 Mål för antalet examina i grundutbildningen vid Röda Korsets Högskola :69 Mål för antalet examina i grundutbildningen vid Sophiahemmet Högskola :69 Härledning av anslagsnivån :70 Anslagsutvecklingen för anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :70 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden :70 Fördelning på anslagsposter :70 Härledning av anslagsnivån :71 Anslagsutveckling för anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor :71 Fördelning på anslagsposter :71 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för anslaget Ersättning för klinisk utbildning och forskning :7 Medicinsk utbildning och forskning :7 Odontologisk utbildning och forskning :7 Dimensionering av läkarutbildningen :7 Dimensionering av tandläkarutbildningen :7 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för Högskoleverket :7 Uppdragsverksamhet :7 Härledning av anslagsnivån :74 Anslagsutveckling för Verket för högskoleservice :74 Uppdragsverksamhet :74 Härledning av anslagsnivån :75 Anslagsutveckling för Centrala studiestödsnämnden m.m :75 Offentligrättslig verksamhet :75 Härledning av anslagsnivån :76 Anslagsutveckling för Överklagandenämnden för studiestöd :76 Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Internationella programkontoret för utbildningsområdet :77 Härledning av anslagsnivån :78 Anslagsutveckling för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning :78 Beställningsbemyndigande :78 Härledning av anslagsnivån Anslagsutveckling för Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m Härledning av anslagsnivån :80 Anslagsutveckling för Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning Härledning av anslagsnivån Utgiftsutveckling inom politikområdet Forskningsstiftelsernas finansiering av forskning Anslagsutveckling Forskning och forskningsinformation Tabell Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden Härledning av anslagsnivån , för 6:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

18 10.6. Anslagsutveckling Vetenskapsrådet: Förvaltning Härledning av anslagsnivån , för 6: Vetenskapsrådet: Förvaltning Anslagsutveckling Rymdforskning Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden Härledning av anslagsnivån , för 6: Rymdforskning Anslagsutveckling Institutet för rymdfysik Härledning av anslagsnivån , för 6:4 Institutet för rymdfysik Anslagsutveckling Kungl. biblioteket Härledning av anslagsnivån , för 6:5 Kungl. biblioteket Anslagsutveckling Polarforskningssekretariatet Härledning av anslagsnivån , för 6:6 Polarforskningssekretariatet Anslagsutveckling Sunet Uppdragsverksamhet Sunet Härledning av anslagsnivån , för 6:7 Sunet Anslagsutveckling Centrala etikprövningsnämnden Härledning av anslagsnivån , för 6:8 Centrala etikprövningsnämnden Anslagsutveckling Regionala etikprövningsnämnder Avgiftsfinansierad verksamhet för de Regionala etikprövningsnämnderna Härledning av anslagsnivån , för 6:9 Regionala etikprövningsnämnder Anslagsutveckling Särskilda utgifter för forskningsändamål Härledning av anslagsnivån , för 6:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål

19 Diagramförteckning 4.1 Offentliga utgifter för utbildning i procent av BNP, 1995 och Totala (offentliga och privata) utbildnings-kostnader per elev som andel av BNP per kapita, Andelen kvinnor och män i åldern 5 4 år med eftergymnasial utbildning, Studiedeltagande bland olika åldersgrupper Andel elever som ej nått målen i ett eller flera ämnen Andel behöriga elever till gymnasieskolan Fullföljd utbildning inom 4 år för nybörjare i år 1, andel med avgångsbetyg eller slutbetyg inom 4 år Andel elever i år som slutfört gymnasieskolan Andel elever med slutbetyg som nått grundläggande behörighet till universitet och högskolor Andel elever med utökat eller reducerat program Övergång från grundskolans åk 9 till gymnasieskolans individuella program - andel kvinnor och män Antal elever med individuella program Elever med individuella program - fördelade på bakgrund Elevökning IV och gymnasieskolan totalt Andel elever som påbörjat IV och fått slutbetyg inom fyra respektive fem år Lärartäthet per huvudman Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning - per huvudman Utbildningsbakgrund bland studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning läsåret 004/ Antal studerande i vuxenutbildning för utvecklingsstörda läsåret 005/ Antal studerande som avslutat, avbrutit eller fortsatt utbildningen läsåret 004/ Deltagare i studiecirklar fördelat per kön, Anordnare av kvalificerad yrkesutbildning Antal kvinnor och män i kvalificerad yrkesutbildning, Antal studerande med rekryteringsbidrag, Andel studerande per målgrupp med rekryteringsbidrag, Antal studerande på eftergymnasial nivå i Sverige med studiemedel, Antal studerande på eftergymnasial nivå i Sverige med studielån, Antal studerande med tilläggslån, eftergymnasial nivå, Antal studerande med merkostnadslån, eftergymnasial nivå, Antal studerande utomlands med studiemedel, gymnasial och eftergymnasial nivå, Antal årsstudieplatser och genomsnittlig utbildningskostnad, utfall 005 och prognos Offentliga anslag till FoU 1995/96-006, miljarder kronor

20 10. Antal vetenskapliga artiklar per miljon invånare 001 och Antal citeringar per miljon invånare 00, 1997 och Antal citeringar per vetenskaplig artikel

21 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen 1. antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100) (avsnitt.1, 5.1. och ),. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (001:9) om kvalificerad yrkesutbildning (avsnitt. och 6..6),. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (004:871) om ändring i skollagen (1985:1100) (avsnitt. och 5.1.1), 4. godkänner vad regeringen föreslår om ämnesbetyg och gymnasieexamen för vuxna (avsnitt 6..), 5. bemyndigar regeringen att under 007 för ramanslaget 5:4 Specialpedagogiska institutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 008 och högst kronor under 009 (avsnitt 9.1.4), 6. bemyndigar regeringen att under 007 för ramanslaget 5:14 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 008 och högst kronor under perioden (avsnitt ), 7. bemyndigar regeringen att under 007 för ramanslaget 5:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 008 (avsnitt ), 8. bemyndigar regeringen att under 007 för ramanslaget 5:78 Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor efter 007 (avsnitt ), 9. bemyndigar regeringen att under 007 för ramanslaget 6:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 008, högst kronor under 009, högst kronor under 010, högst kronor under 011 och högst kronor under 01 (avsnitt ), 10. bemyndigar regeringen att under 007 för ramanslaget 6: Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor under 008, högst kronor under 009, högst kronor under 010, högst kronor under 011 och högst kronor under 01 (avsnitt 10.9.), 1

22 11. för 007 anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt följande uppställning: Anslagsbelopp Anslag Anslagstyp 5:1 Statens skolverk Ramanslag : Myndigheten för skolutveckling Ramanslag : Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Ramanslag :4 Specialpedagogiska institutet Ramanslag :5 Specialskolemyndigheten Ramanslag :6 Särskilda insatser på skolområdet Ramanslag :7 Sameskolstyrelsen Ramanslag :8 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m. Ramanslag :9 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola Ramanslag :10 Bidrag till svensk undervisning i utlandet Ramanslag :11 Nationellt centrum för flexibelt lärande Ramanslag :1 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning Ramanslag :1 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Ramanslag :14 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning Ramanslag :15 Valideringsdelegationen Ramanslag :16 Utveckling av påbyggnadsutbildningar Ramanslag :17 Uppsala universitet: Grundutbildning Ramanslag :18 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :19 Lunds universitet: Grundutbildning Ramanslag :0 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :1 Göteborgs universitet: Grundutbildning Ramanslag : Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag : Stockholms universitet: Grundutbildning Ramanslag :4 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :5 Umeå universitet: Grundutbildning Ramanslag :6 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :7 Linköpings universitet: Grundutbildning Ramanslag :8 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :9 Karolinska institutet: Grundutbildning Ramanslag :0 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :1 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning Ramanslag : Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning Ramanslag : Luleå tekniska universitet: Grundutbildning Ramanslag :4 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :5 Karlstads universitet: Grundutbildning Ramanslag :6 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :7 Växjö universitet: Grundutbildning Ramanslag :8 Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :9 Örebro universitet: Grundutbildning Ramanslag

23 5:40 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :41 Mittuniversitetet: Grundutbildning Ramanslag :4 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :4 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning Ramanslag 419 5:44 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :45 Malmö högskola: Grundutbildning Ramanslag :46 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :47 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning Ramanslag :48 Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :49 Mälardalens högskola: Grundutbildning Ramanslag :50 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :51 Danshögskolan: Grundutbildning Ramanslag :5 Dramatiska institutet: Grundutbildning Ramanslag :5 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning Ramanslag :54 Högskolan i Borås: Grundutbildning Ramanslag :55 Högskolan Dalarna: Grundutbildning Ramanslag :56 Högskolan på Gotland: Grundutbildning Ramanslag :57 Högskolan i Gävle: Grundutbildning Ramanslag :58 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning Ramanslag :59 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning Ramanslag :60 Högskolan i Skövde: Grundutbildning Ramanslag :61 Högskolan Väst: Grundutbildning Ramanslag :6 Konstfack: Grundutbildning Ramanslag :6 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning Ramanslag :64 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag :65 Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag :66 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag :67 Södertörns högskola: Grundutbildning Ramanslag :68 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag :69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. Ramanslag :70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Ramanslag :71 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor Ramanslag :7 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Ramanslag :7 Högskoleverket Ramanslag :74 Verket för högskoleservice Ramanslag :75 Centrala studiestödsnämnden m.m. Ramanslag :76 Överklagandenämnden för studiestöd Ramanslag :77 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Ramanslag :78 Myndigheten för nätverk och samarbete inom högskoleutbildning Ramanslag :79 Kostnader för Sveriges medlemskap i Uneesco m.m. Ramanslag 5 5:80 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning Ramanslag :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation Ramanslag : Vetenskapsrådet: Förvaltning Ramanslag : Rymdforskning Ramanslag :4 Institutet för rymdfysik Ramanslag :5 Kungl. biblioteket Ramanslag 41 40

24 6:6 Polarforskningssekretariatet Ramanslag :7 Sunet Ramanslag :8 Centrala etikprövningsnämnden Ramanslag 4 9 6:9 Regionala etikprövningsnämnder Ramanslag :10 Särskilda utgifter för forskningsändamål Ramanslag Summa

25 Lagförslag Regeringen har följande förslag till lagtext..1 Förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100) Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100) dels att a kap. 17, b kap. 10 och 10 b samt 9 kap. 5, 6, 6 a, 8 a, 8 c, 11, 1, 14 och 17 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas fem nya bestämmelser, a kap. 17 a samt 9 kap. 7 a, 7 b, 8 d och 8 e, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Kommunen skall lämna bidrag till sådan enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg som 1. fått tillstånd enligt 14, och. är öppen för alla barn som har rätt till motsvarande offentliga verksamhet enligt 6, 6 a, 6 b och 9, med undantag dels för sådana barn som det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för den enskilda verksamheten, dels för fall där kommunen medger undantag med anledning av verksamhetens särskilda karaktär. a kap Kommunen skall lämna bidrag till sådan enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg som 1. fått tillstånd enligt 14, och. är öppen för alla barn som har rätt till motsvarande offentliga verksamhet enligt 6 6 b, 8 a och 9, med undantag dels för sådana barn som det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för den enskilda verksamheten, dels för fall där kommunen medger undantag med anledning av verksamhetens särskilda karaktär. 1 Senaste lydelse 006:9. 5

26 Kommunen är inte skyldig att lämna bidrag om verksamheten innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen eller om den enskilda verksamheten tar ut avgifter som är oskäligt höga. Bidraget skall lämnas med ett belopp per barn som inte oskäligt avviker från kommunens kostnad per barn i motsvarande verksamhet. Om ett barn har ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Kommunen kan lämna bidrag till annan enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg än som omfattas av första stycket, om verksamheten uppfyller de krav som anges i och avgifterna inte är oskäligt höga. Sådant bidrag bör lämnas med ett belopp per barn som inte oskäligt avviker från kommunens kostnad per barn i motsvarande verksamhet. 17 a Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur kommunens bidrag skall bestämmas i stället för det som anges i 17 tredje eller fjärde stycket, om statsbidrag lämnas till kommunen för ett barn som har tagits emot i enskild förskoleverksamhet eller enskild skolbarnsomsorg. b kap. 10 Kommunen kan lämna bidrag till utbildning som avses i 6 och som inte bedrivs av en godkänd fristående skola, om avgifterna inte är oskäligt höga. Bidraget bör lämnas med ett belopp per barn som inte oskäligt avviker från kommunens kostnad per barn i motsvarande utbildning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur kommunens bidrag skall bestämmas i stället för det som anges i första stycket, om statsbidrag lämnas till kommunen för ett barn som har tagits emot i sådan utbildning som avses i första stycket. 10 b Hemkommunen skall till en fristående skola som motsvarar grundskolan eller särskolan lämna bidrag för varje elev som deltar i utbildningen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleklassen. Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 55 timmar om året Senaste lydelse 1999:1. Senaste lydelse 00:159. 6

27 eller för elev som tas emot före höstterminen det år eleven fyller sex år. Har en elev ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Om bidraget avser en asylsökande elev eller en annan elev som vistas i Sverige under liknande omständigheter, skall kommunen i stället för vad som anges i första stycket betala det belopp som regeringen har föreskrivit. Den som endast för en kortare tid är bosatt i landet eller den som har andra skäl att få utbildning i en internationell skola får fullgöra sin skolplikt i en sådan skola, om skolan är godkänd för ändamålet av Statens skolverk. Detta gäller dock inte sådana barn som avses i kap. andra och tredje styckena. Med internationell skola avses en fristående skola som har en annan internationell inriktning än den som får finnas i grundskolan eller i en fristående skola som motsvarar grundskolan. För godkännande krävs att skolans utbildning som helhet betraktad är likvärdig med grundskolans. Skolan skall förmedla kunskaper och färdigheter som underlättar fortsatt skolgång utomlands. Undervisning i svenska språket och om svenska förhållanden skall meddelas i den omfattning som de i landet för kortare tid bosatta eleverna behöver. Regeringen får medge att en internationell skola tar emot andra barn än sådana som avses i första stycket för att de skall fullgöra skolplikten vid skolan. 9 kap. 5 4 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur kommunens bidrag skall bestämmas i stället för det som anges i första stycket, om statsbidrag lämnas till kommunen för en elev som har tagits emot i en fristående skola. Den som endast för en kortare tid är bosatt i Sverige eller den som har andra skäl att få utbildning i en internationell skola på grundskolenivå får fullgöra sin skolplikt i en sådan skola, om skolan är godkänd för ändamålet av Statens skolverk. Detta gäller dock inte sådana barn som avses i kap. andra och tredje styckena. Med internationell skola på grundskolenivå avses en fristående skola som har en annan internationell inriktning än den som får finnas i grundskolan eller i en fristående skola som motsvarar grundskolan. För godkännande krävs att skolans utbildning som helhet betraktad är likvärdig med grundskolans. Skolan skall förmedla kunskaper och färdigheter som underlättar fortsatt skolgång utomlands. Undervisning i svenska språket och om svenska förhållanden skall meddelas i den omfattning som de i Sverige för kortare tid bosatta eleverna behöver. Regeringen får besluta att en internationell skola på grundskolenivå får ta emot andra barn än sådana som avses i första stycket för att de skall fullgöra skolplikten vid skolan. 4 Senaste lydelse 1996:

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2001 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Lagförslag...21 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 004 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 Lagförslag... 3. Förslag till lag om

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 016 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning...

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 015 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Lagförslag... 7.1 Förslag till lag

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer

Utdrag ur skollagen kapitel 9

Utdrag ur skollagen kapitel 9 Utdrag ur skollagen kapitel 9 2 En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan, särskolan respektive

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 017 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 9 Diagramförteckning... 0 1 Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Utbildningsutskottets yttrande 2007/08:UbU2y Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 april 2008 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 011 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 17 Lagförslag... 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Studiestöd. Förslag till statens budget för 2015. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9

Studiestöd. Förslag till statens budget för 2015. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 Studiestöd 15 Förslag till statens budget för 2015 Studiestöd Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)...

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen 2014-11-24 51-442-14 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fem blad,

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion M177 Motion till riksdagen 2016/17:3046 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Skolan är en bärande del i Moderaternas

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statens budget för 08 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Tabellförteckning... 0 Diagramförteckning... Förslag till riksdagsbeslut...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2736 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd; SFS 2012:520 Utkom från trycket den 10 juli 2012 utfärdad den 28 juni 2012. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten; SFS 2008:390 Utkom från trycket den 11 juni 2008 utfärdad den 29 maj 2008. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 1 Urank 22 mars 2011 Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet fortsätter att toppa Uranks lista över landets utbildningsinstitutioner.

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 008 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 Lagförslag.... Förslag till lag om ändring

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2011/01533/UH (delvis) U2014/07521/SAM(delvis) U2015/05004/UH m.fl. Se bilaga 1 Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Regeringsbeslut II:1 2014-11-13 U2014/6739/GV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan Riksdagen

Läs mer

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110 2 (13) 1 NUVARANDE OCH KOMMANDE VERKSAMHET... 3 1.1 MYNDIGHETENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING... 3 Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser... 3 Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag... 4 Slutsats...

Läs mer

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen Enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Aleksandra Sjöstrand 08-563 087 76 aleksandra.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr UF 12 SM 1101 Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010 Costs for educational system 2006 2010 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för Universitet och högskolor Kostnaden för universitet/högskola

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet Regeringsbeslut I:24 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/7484/SAM (delvis) U2013/7792/UH Universitets- och högskolerådet Box 45093 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets-

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (ramanslag) Disponeras

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare; SFS 2016:709 Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2006:1447 Utkom från trycket den 22 december 2006 utfärdad den 14 december 2006. Genom riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04989/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05957/UH Stockholms universitet 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05005/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05959/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2006:990 Utkom från trycket den 30 juni 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver att 3 kap. 4, 9

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Regeringsbeslut III:4 2015-03-26 U2015/1879/UH Utbildningsdepartementet Universitetskanslersämbetet Box 7703 103 95 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Riksdagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Yrkesdansarutbildning i klassisk dans. Dir. 2008:32. Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008

Kommittédirektiv. Yrkesdansarutbildning i klassisk dans. Dir. 2008:32. Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008 Kommittédirektiv Yrkesdansarutbildning i klassisk dans Dir. 2008:32 Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för att

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1...

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1... Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1 Utbildningsorganisationer som deltar i antagningsomgången: Blekinge tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Försvarshögskolan Stockholm Gymnastik-

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Förord 3 Riksgymnasieverksamheten 4 Skola 6 Habilitering 7 Elevhem 8 Villkor för antagning 9 Finansiering av verksamheten 10 Riksgymnasieåret 12 Huvudmän för riksgymnasierna

Läs mer

Regeringens proposition 1990/91:85

Regeringens proposition 1990/91:85 Regeringens proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen 1 Riksdagen 1990/91. 1 saml. Nr 85 Regeringens proposition 1990/91: 85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet Regeringsbeslut III:40 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/7588/UH Universitets- och högskolerådet Box 45093 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets-

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2000 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...15 2 Lagförslag...19 2.1 Förslag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2011:189 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:5 2015-04-16 U2015/2307/UH Utbildningsdepartementet Umeå universitet Ekonomienheten 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1 Lars Hanson 2008-01-24 Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1. En fristående vuxenutbildning (dir 2007:32, senast redovisas

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28.

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28. Lasse Magnusson 2001-02 - 28 FBR informerar Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Allmänt Regeringspropositionen har till sitt innehåll en viss tyngdpunkt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen Regeringsbeslut I:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2014/05414/S U2014/05950/S U2015/01100/S m.fl. Se bilaga 1 Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet Regeringsbeslut III:35 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04961,05002/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05984/UH Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg Hälsovård, sjukvård 9 och social omsorg Förslag till statens budget för 2012 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 13 2 Lagförslag... 15 2.1 Förslag

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Samhällsekonomi och. 2 finansförvaltning

Samhällsekonomi och. 2 finansförvaltning Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning Förslag till statsbudget för 2008 Samhällsekonomi och finansförvaltning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 11 2 Lagförslag... 13 2.1 Förslag

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar SFS nr: 1994:519 Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet Utfärdad: 1994-05-11 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:622

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg Hälsovård, sjukvård 9 och social omsorg Förslag till statens budget för 2013 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 15 2 Lagförslag... 17 2.1 Förslag

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser; SFS 2016:400

Läs mer

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg

Hälsovård, sjukvård. 9 och social omsorg Hälsovård, sjukvård 9 och social omsorg Förslag till statsbudget för 2009 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 13 2 Lagförslag... 15 2.1 Förslag

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2011:130) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2011:130) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten. Regeringsbeslut I:6 2011-06-16 U2011/3825/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 HÄRNÖSAND Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Utbildning, lärande och forskning

Utbildning, lärande och forskning P Johansson, M Nygren, A Trogen -Ett särtryck ur Fakta om s ekonomi 24 34 peter johansson, margareta nygren, anita trogen Att kunskapsförsörjningen till näringslivet fungerar är en viktig förutsättning

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:1090 Utkom från trycket den 12 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

27 Utbildning. 27.1 Allmänt. 27.2 Skattefrihetens omfattning

27 Utbildning. 27.1 Allmänt. 27.2 Skattefrihetens omfattning Utbildning, Avsnitt 27 623 27 Utbildning EG-rätt 27.1 Allmänt Bestämmelserna om skattefrihet för utbildning har ändrats fr.o.m. den 1 januari 1997. Ändringarna har genomförts som ett led i harmoniseringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Nationellt centrum för flexibelt lärande. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Nationellt centrum för flexibelt lärande. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut I:7 2008-02-07 U2008/791/SV Utbildningsdepartementet Nationellt centrum för flexibelt lärande Norra Stationsgatan 8 B 281 48 HÄSSLEHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Nationellt

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1216) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1216) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten. Regeringsbeslut I:45 Utbildningsdepartementet 2010-12-22 U2010/7682/SAM/S U2010/6748/S U2010/7774/S Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 HÄRNÖSAND Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer