Universitet&högskolor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitet&högskolor"

Transkript

1 Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA

2 Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA Sammanställning och bearbetning av data: Gerd Lindau

3 Innehållsförteckning sid Table of contents page Inledning 5 Introduction Definitioner av vissa begrepp 5 Definitions List of terms 6 List of terms Tabeller Grundutbildning Tables Undergraduate education Tabell 1 Table 1 Nybörjare på program som leder till 9 First year students at university/university college yrkesexamen budgetåret 2001 fiscal year 2001 in professional programmes, by sex and age-group Tabell 2 Table 2 Helårsstudenter och helårsprestationer vid 10 Full time equivalent (FTE) students and annual universitet och högskolor budgetåret 2001 performance equivalents fiscal year högskolevis by university/university college Tabell 3 Table 3 Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet 19 Full time equivalent (FTE) students and annual performance och högskolor budgetåret 2001 per utbildningsområde equivalents fiscal year 2001 by subject area Tabell 4 Table 4 Helårsstudenter och helårsprestationer inom 26 Full time equivalent (FTE) students and annual performance särskilda åtaganden budgetåret 2001 equivalents fiscal year 2001, special commitments Tabell 5 Table 5 Helårsstudenter budgetåret 2001 fördelade på ålder 27 Full time equivalent (FTE) students fiscal year 2001 och kön - högskolevis by university/university college, sex and age-group Tabell 6 Table 6 Helårsstudenter budgetåret 2001 fördelade på ålder 35 Full time equivalent (FTE) students fiscal year 2001 och kön per utbildningsområde by subject area, sex and age-group Tabell 7 Table 7 Helårsprestationer budgetåret 2001 fördelade på ålder 42 Annual performance equivalents fiscal year 2001 och kön - högskolevis by university/university college, sex and age-group Tabell 8 Table 8 Helårsprestationer budgetåret 2001 fördelade på ålder 50 Annual performance equivalents fiscal year 2001 och kön per utbildningsområde by subject area, sex and age-group Tabell 9 Table 9 Helårsstudenter i uppdragsutbildning budgetåret Full time equivalent (FTE) students fiscal year 2001, fördelade på ålder och kön - högskolevis commissioned education, by university/university college, sex and age-group Tabell 10 Table 10 Helårsprestationer i uppdragsutbildning budgetåret 58 Annual performance equivalents fiscal year 2001, 2001 fördelade på ålder och kön - högskolevis commissioned education, by university/university college, sex and age-group Tabell 11 Table 11 Internationellt utbyte budgetåret 2001 studenter 59 Swedish students abroad participating in exchange programmes and foreign students/guest students at Swedish universities/ university colleges fiscal year 2001

4 Innehållsförteckning sid Table of contents page Forskning/Forskarutbildning Research/Postgraduate education Tabell 12 Table 12 Aktiva doktorander (> 10 procent aktivitetsgrad) höst- 62 Active postgraduate students (10 per cent study activity or terminen 2001 fördelade på lärosäte och forsknings- more) autumn term 2001, by university and research ämne subject area Tabell 13 Table 13 Forskningsvolym budgetåret R&D year-equivalents (FTE) fiscal year 2001 by fördelad på lärosäte och forskningsämne university/university college and research subject area Personal Staff Tabell 14 Table 14 Årsverken budgetåret 2001 för olika personal- 68 Staff at universities/university colleges fiscal year 2001 kategorier fördelade efter lärosäte, vetenskaps- by university/university college, area of research, sex and område, kön och åldersgrupp age-group (FTE) Tabell 15 Table 15 Årsverken av personal vid universitet och högskolor 99 Staff at universities/university colleges fiscal year 2001 budgetåret 2001 fördelade efter vetenskapsområde by area of research, sex and age-group (FTE) Ekonomi Finances Tabell 16 Table 16 Lärosätenas intäkter i grundutbildning per typ av 101 Revenues for undergraduate education at universities/ finansiering budgetåret 2001 university colleges fiscal year 2001 Tabell 17 Table 17 Lärosätenas intäkter i uppdragsutbildning per finansiär 102 Revenues for commissioned education at universities/ budgetåret 2001 university colleges fiscal year 2001 by source Tabell 18 Table 18 Lärosäternas intäkter av övriga avgifter till grund- 103 Other revenues at university/university colleges for utbildning per finansiär för budgetåret 2001 undergraduate education fiscal year 2001 by source Tabell 19 Table 19 Lärosätenas intäkter i forskning och forskarutbildning 104 Revenues for research and postgraduate education at universities/ per typ av finansiering budgetåret 2001 university colleges fiscal year 2001 Tabell 20 Table 20 Lärosätenas intäkter till forskning och forskarutbildning 105 Revenues for research and porstgraduate education at universities/ per finansiär budgetåret 2001 university colleges fiscal year 2001 by source Tabell 21 Table 21 Lärosätenas intäkter av avgifter och andra ersätt- 107 Revenues for commissioned research etc. at universities and ningar i uppdragsforskning m.m. per finansiär university colleges fiscal year 2001 by source budgetåret 2001 Tabell 22 Table 22 Lärosätenas intäkter av bidrag till forskning och 108 Contributions for research/postgraduate education to forskarutbildning per finansiär budgetåret 2001 universities/university colleges fiscal year 2001 by source Tabell 23 Table 23 Lärosätenas intäkter av övriga avgifter till forskning 109 Other revenues at university/university colleges for research/ och forskarutbildning per finansiär budgetåret 2001 postgraduate education fiscal year 2001 by source Tabell 24 Table 24 Lärosätenas intäkter av anslag, uppdrag, bidrag och 110 Revenues at universities/university colleges - appropriations, i särskild verksamhet budgetåret 2001 commissions, contributions and special activities - fiscal year 2001 Tabell 25 Table 25 Lärosätenas kostnader avseende grundutbildning 112 Expenditures at universities/university colleges by och forskning/forskarutbildning budgetåret 2001 undergraduate education and research/postgraduate education fiscal year 2001

5 5 Inledning Denna bilaga till Universitet & högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2002 innehåller en sammanställning av uppgifter om studenter, personal och ekonomi som statliga universitet och högskolor har lämnat i anslutning till sina årsredovisningar för budgetåret Uppgifterna från de kommunala och enskilda utbildningsanordnarna motsvarar i huvudsak uppgifterna från de statliga lärosätena. I huvudrapportens basfaktadel finns översiktstabeller och tidsserier. Tabellbilagan omfattar uppgifter rörande nybörjare, helårsstudenter och helårsprestationer, forskningsvolym, forskarutbildning, personal, internationellt utbyte samt ekonomi. Introduction This complement to Universitet & högskolor. Högskoleerkets årsrapport 2002 contains data about students, staff and finances at Swedish universities and university colleges. There is a summary in English about trends and developments in the higher education sector in Sweden in the Universitet & högskolor. Högskoleerkets årsrapport In addition a short version in English Swedish universities and University Colleges. Short version of annual report 2002 is published by the National Agency for Higher Education. Kvalitetsdeklaration avseende redovisade uppgifter En kvalitetsdeklaration avseende redovisade uppgifter finns i huvudrapporten. Av denna framgår bl.a. att uppgifterna om helårsstudenter och helårsprestationer utgör grund för resurstilldelning, varför dessa måste bedömas ha hög tillförlitlighet. Detta gäller även övriga uppgifter. Universiteten och högskolorna har i årsredovisningarna använt delvis olika principer vad gäller den ekonomiska redovisningen, vilket gör att jämförelser mellan lärosätena försvåras och i vissa avseenden omöjliggörs. Redovisningen av intäkter och kostnader i mallen har också gjorts på olika grunder och är i flera fall inte fullständig. Stor försiktighet bör iakttagas vid jämförelser av ekonomidata mellan lärosäten och även vid jämförelser med tidigare år. Definitioner av vissa begrepp I rapporten Begreppsmanual för högskoleområdet finns definitioner av de storheter som används vid uppföljning av verksamheten inom högskoleområdet. Manualen finns i Högskoleverkets statistikdatabas NU (Nationell Uppföljningsdatabas för universitet och högskolor) med Internetadress http//nu.hsv.se) eller kan beställas i tryckt form hos Högskoleverket (Inga-Lena Rubnell, tel , fax , Sammanställningen och bearbetningen av uppgifterna i tabellbilagan har utförts av Gerd Lindau, Högskoleverket, tel , fax ,

6 6 List of terms Adjunkt Administrativ Annan undervisande och forskande personal Anslag Antal Avskrivningar Basårsutbildning Bibliotek Bidrag Doktorandtjänst Driftkostnader Därav Enskild Ersättning Farmaceutisk Finansiär Forskarassistent Forskarutbildning Forskning Fördjupningsnivå Grundläggande högskoleutbildning Grundutbildning Gästlärare Gäststudent Helårsprestation Helårsstudent Humanistisk Högskola Högskolanybörjare Höst Idrottsligt Internationellt utbyte Intäkter Juridisk Klinisk utbildning Kommun/landsting Konstnärliga högskolor Konst Kurser Kvinnor Kön Lektor Lärare Lärarutbildning Media Medicinsk Musik Junior lecturer Administrative Other teaching and reserarch staff Appropriation Number Depreciation Technical/scientific preparatory year Library Grant Doctoral studentship Operating costs of which Private Compensation Pharmacy/Pharmacology Source of funding Postdoctoral fellow Doctoral studies Research Specialized level Basic higher education Basic higher education Visiting lecturer Visiting student Annual performance equivalent Full time equivalent student, FTE Humanities Institution of Higher Edcuation First year student at university/university college Autumn Psycical education and sports International exchange Revenue Law Clinical training Local/Regional government Colleges of fine and applied arts Art Courses Women Sex Senior lecturer Teacher Teacher edcucation Media Medicine Music

7 7 Män Naturvetenskaplig Nordisk lektor Nybörjare Odontologisk Opera Personalkategorier Prestationsgrad Procent Professor Program som leder till yrkesexamen Räntekostnader Samhällsvetenskaplig Statliga myndigheter Svenska för utländska studenter Svenska företag Svenska organisationer utan vinstsyfte Särskilda åtaganden Sökande Tabell Teater Teknisk personal Teknisk Teologisk Undervisningsområdet Universitet Uppdrag Uppdragsforskning Uppdragsutbildning Utbildningsområde Utbildningsprogram Utlandsstudier Utländsk lektor Utländska företag Vetenskapsområde Vård Vårdhögskolor Ålder År Årsverken Övrigt Men Natural science Scandinavian lecturer First year student at university/university college Odontology Opera Personnel category Performance level Per cent Professor Study programme for professional degree Interest costs Social sciences State authorities Swedish for foreign students Swedish companies Swedish non-profit organizations Special commitments Applicant Table Theatre Technical staff Technical Theology Teacher education University Commission Commissioned research Commissioned education Subject area Study programme Study abroad Foreign lecturer Foreign companies Area of research Nursing Colleges of health sciences Age Year Man-year (FTE) Other

8 Tabell 1. Nybörjare på program som leder till yrkesexamen budgetåret Universitet/högskola Kvinnor Summa Män Summa Totalt -24 år år 35 år- -24 år år 35 år- Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet Kungl. Tekniska högskolan Chalmers tekniska högskola Luleå tekniska universitet Sveriges lantbruksuniversitet Karlstads universitet Växjö universitet Örebro universitet Blekinge tekniska högskola Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Malmö högskola Mitthögskolan Mälardalens högskola Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Idrottshögskolan i Stockholm Lärarhögskolan i Stockholm Södertörns högskola Danshögskolan Dramatiska institutet Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan Operahögskolan Teaterhögskolan Ingesunds Musikhögskola Ericastiftelsen Ersta Sköndal högskola Gammelkroppa skogsskola Hälsohögskolan i Jönköping Röda korsets högskola Sophiahemmets sjuksköterskehögskola Teologiska Högskolan i Stockholm Totalt

9 10 Tabell 2. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret högskolevis (exkl uppdragsutbildning) Universitet/högskola Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Utbildningsområde Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Uppsala universitet Humanistiskt ,3 71% Teologiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Farmaceutiskt % Vård % Medicinskt % Undervisningsområdet % Övrigt % Summa % Lunds universitet Humanistiskt % Teologiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Medicinskt % Undervisningsområdet % Design % Konst % Musik % Teater % Övrigt % Summa % Göteborgs universitet Humanistiskt % Teologiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Vård % Odontologiskt % Medicinskt % Undervisningsområdet % Design % Konst % Media % Musik % Opera % Teater % Övrigt % Summa %

10 11 Tabell 2. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret högskolevis (exkl uppdragsutbildning) Universitet/högskola Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Utbildningsområde Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Stockholms universitet Humanistiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Medicinskt % Undervisningsområdet % Övrigt % Summa % Umeå universitet Humanistiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt , ,1 84% Tekniskt % Vård % Odontologiskt % Medicinskt % Undervisningsområdet % Design ,16 82% Konst % Idrott % Övrigt % Summa % Linköpings universitet Humanistiskt % Teologiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Medicinskt % Undervisningsområdet % Design % Övrigt % Summa % Karolinska institutet Humanistiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Odontologiskt % Medicinskt % Summa %

11 12 Tabell 2. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret högskolevis (exkl uppdragsutbildning) Universitet/högskola Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Utbildningsområde Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Kungl. Tekniska högskolan Humanistiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt , % Summa , % Chalmers tekniska högskola Humanistiskt % Samhällsvetenskapligt % Tekniskt % Summa % Luleå tekniska universitet Humanistiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Undervisningsområdet % Design % Musik % Teater % Övrigt % Summa % Handelshögskolan i Stockholm Humanistiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Summa % Sveriges lantbruksuniversitet Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Medicinskt % Övrigt % Summa % Karlstads universitet Humanistiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt , % Vård % Medicinskt % Undervisningsområdet % Övrigt % Summa %

12 13 Tabell 2. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret högskolevis (exkl uppdragsutbildning) Universitet/högskola Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Utbildningsområde Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Växjö universitet Humanistiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Undervisningsområdet % Design % Övrigt % Summa % Örebro universitet Humanistiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Odontologiskt % Medicinskt % Undervisningsområdet % Musik % Idrott % Övrigt % Summa % Blekinge tekniska högskola Humanistiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Undervisningsområdet % Summa % Högskolan i Jönköping Humanistiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Undervisningsområdet % Övrigt % Summa % Högskolan i Kalmar Humanistiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Farmaceutiskt % Undervisningsområdet % Design % Media % Övrigt % Summa %

13 14 Tabell 2. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret högskolevis (exkl uppdragsutbildning) Universitet/högskola Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Utbildningsområde Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Malmö högskola Humanistiskt % Teologiskt 0 Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Odontologiskt % Medicinskt % Undervisningsområdet % Design % Media % Musik % Övrigt % Summa % Mitthögskolan Humanistiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Medicinskt % Undervisningsområdet % Övrigt % Summa % Mälardalens högskola Humanistiskt % Samhällsvetenskapligt , % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Undervisningsområdet 116 0,3 81 0,2 70% Design % Musik % Summa % Högskolan i Borås Humanistiskt 234 0, % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Undervisningsområdet % Design % Övrigt % Summa %

14 15 Tabell 2. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret högskolevis (exkl uppdragsutbildning) Universitet/högskola Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Utbildningsområde Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Högskolan Dalarna Humanistiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt , ,3 92% Vård % Odontologiskt 1 1 Media % Undervisningsområdet % Övrigt % Summa % Högskolan på Gotland Humanistiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Konst % Musik % Summa % Högskolan i Gävle Humanistiskt ,1 74% Juridiskt % Samhällsvetenskapligt , % Naturvetenskapligt % Tekniskt ,1 84% Vård % Medicinskt % Undervisningsområdet % Övrigt % Summa % Högskolan i Halmstad Humanistiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Medicinskt % Undervisningsområdet % Design % Övrigt % Summa % Högskolan Kristianstad Humanistiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Undervisningsområdet % Övrigt % Summa %

15 16 Tabell 2. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret högskolevis (exkl uppdragsutbildning) Universitet/högskola Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Utbildningsområde Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Högskolan i Skövde Humanistiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Medicinskt % Design % Summa % Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Humanistiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Medicinskt % Undervisningsområdet % Övrigt % Summa % Idrottshögskolan i Stockholm Humanistiskt 0,1 0,1 0,3 0,1 457% Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt 0,1 0,1 0,1 0,1 100% Undervisningsområdet % Idrott % Övrigt 0,4 0,4 0,4 0,4 103% Summa % Lärarhögskolan i Stockholm Humanistiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt ,3 95% Undervisningsområdet % Idrott 0,1 Övrigt % Summa % Södertörns högskola Humanistiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Farmaceutiskt % Vård % Undervisningsområdet % Design % Summa % Danshögskolan Dans %

16 17 Tabell 2. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret högskolevis (exkl uppdragsutbildning) Universitet/högskola Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Utbildningsområde Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Dramatiska institutet Media % Konstfack Samhällsvetenskapligt 0,1 0,1 Design % Konst % Undervisningsområdet % Övrigt 0,2 0,2 0,4 0,4 165% Summa % Kungl. Konsthögskolan Konst % Kungl. Musikhögskolan Musik % Undervisningsområdet % Summa % Operahögskolan Opera % Teaterhögskolan Teater % Ingesunds Musikhögskola Musik % Stockholms Musikpedagogiska Institut Undervisningsområdet % Musik % Summa % Ericastiftelsen Övrigt % Ersta Sköndal högskola Teologiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Medicinskt 1 0% Vård % Musik % Summa % Gammelkroppa skogsskola Naturvetenskapligt % Hälsohögskolan i Jönköping Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Vård % Odontologiskt % Medicinskt % Idrott 1 1 0,1 0,1 25% Övrigt % Summa %

17 18 Tabell 2. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret högskolevis (exkl uppdragsutbildning) Universitet/högskola Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Utbildningsområde Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Johannelunds teologiska högskola Teologiskt % Röda Korsets högskola Vård % Sophiahemmets sjuksköterskehögskola Samhällsvetenskapligt 2 2 Naturvetenskapligt 2 2 Vård % Summa % Teologiska Högskolan i Stockholm Teologiskt ,4 90% Humanistiskt % Summa ,4 0 84% Örebro teologiska högskola Teologiskt % Riket totalt Humanistiskt % Teologiskt % Juridiskt % Samhällsvetenskapligt % Naturvetenskapligt % Tekniskt % Farmaceutiskt % Vård % Odontologiskt % Medicinskt % Undervisningsområdet % Dans % Design % Konst % Media % Musik % Opera % Teater % Idrott ,1 92% Övrigt % Summa %

18 19 Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret per utbildningsområde (exkl uppdragsutbildning) Utbildningsområde Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Universitet/högskola Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Humanistiskt Uppsala universitet ,3 71% Lunds universitet % Göteborgs universitet % Stockholms universitet % Umeå universitet % Linköpings universitet % Karolinska institutet % Kungl. Tekniska högskolan % Chalmers tekniska högskola % Luleå tekniska universitet % Handelshögskolan i Stockholm % Karlstads universitet % Växjö universitet % Örebro universitet % Blekinge tekniska högskola % Högskolan i Jönköping % Högskolan i Kalmar % Malmö högskola % Mitthögskolan % Mälardalens högskola % Högskolan i Borås % Högskolan Dalarna % Högskolan på Gotland % Högskolan i Gävle % Högskolan i Halmstad % Högskolan Kristianstad % Högskolan i Skövde % Högskolan i Trollhättan/Uddevalla % Idrottshögskolan i Stockholm 0,1 0,1 0,3 0,1 457% Lärarhögskolan i Stockholm % Södertörns högskola % Teologiska Högskolan i Stockholm % Summa % Teologiskt Uppsala universitet % Lunds universitet % Göteborgs universitet % Linköpings universitet % Malmö högskola 0 0,1 Ersta Sköndal högskola % Johannelunds teologiska högskola % Teologiska Högskolan i Stockholm ,4 90% Örebro teologiska högskola % Summa % Juridiskt Uppsala universitet % Lunds universitet % Göteborgs universitet % Stockholms universitet % Umeå universitet % Linköpings universitet % Kungl. Tekniska högskolan % Luleå tekniska universitet % Handelshögskolan i Stockholm % Örebro universitet % Högskolan i Jönköping % Högskolan i Kalmar %

19 20 Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret per utbildningsområde (exkl uppdragsutbildning) Utbildningsområde Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Universitet/högskola Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Juridiskt forts Malmö högskola % Mitthögskolan % Högskolan i Borås % Högskolan Dalarna % Högskolan i Gävle % Högskolan i Halmstad % Högskolan Kristianstad % Högskolan i Skövde % Högskolan i Trollhättan/Uddevalla % Idrottshögskolan i Stockholm % Södertörns högskola % Ersta Sköndal högskola % Summa % Samhällsvetenskapligt Uppsala universitet % Lunds universitet % Göteborgs universitet % Stockholms universitet % Umeå universitet % Linköpings universitet % Karolinska institutet % Kungl. Tekniska högskolan % Chalmers tekniska högskola % Luleå tekniska universitet % Handelshögskolan i Stockholm % Sveriges lantbruksuniversitet % Karlstads universitet % Växjö universitet % Örebro universitet % Blekinge tekniska högskola % Högskolan i Jönköping % Högskolan i Kalmar % Malmö högskola % Mitthögskolan % Mälardalens högskola % Högskolan i Borås % Högskolan Dalarna % Högskolan på Gotland % Högskolan i Gävle % Högskolan i Halmstad % Högskolan Kristianstad % Högskolan i Skövde % Högskolan i Trollhättan/Uddevalla % Idrottshögskolan i Stockholm % Lärarhögskolan i Stockholm % Södertörns högskola % Konstfack 0,1 0,1 Ersta Sköndal högskola % Hälsohögskolan i Jönköping % Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 2 2 Summa % Naturvetenskapligt Uppsala universitet % Lunds universitet % Göteborgs universitet % Stockholms universitet % Umeå universitet , ,1 84%

20 21 Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret per utbildningsområde (exkl uppdragsutbildning) Utbildningsområde Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Universitet/högskola Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Naturvetenskapligt forts Linköpings universitet % Karolinska institutet % Kungl. Tekniska högskolan % Luleå tekniska universitet % Sveriges lantbruksuniversitet % Karlstads universitet % Växjö universitet % Örebro universitet % Blekinge tekniska högskola % Högskolan i Jönköping % Högskolan i Kalmar % Malmö högskola % Mitthögskolan % Mälardalens högskola % Högskolan i Borås % Högskolan Dalarna % Högskolan på Gotland % Högskolan i Gävle % Högskolan i Halmstad % Högskolan Kristianstad % Högskolan i Skövde % Högskolan i Trollhättan/Uddevalla % Idrottshögskolan i Stockholm 0,1 0,1 0,1 0,1 100% Lärarhögskolan i Stockholm ,3 95% Södertörns högskola % Gammelkroppa skogsskola % Hälsohögskolan i Jönköping % Summa % Tekniskt Uppsala universitet % Lunds universitet % Stockholms universitet % Umeå universitet % Linköpings universitet % Karolinska institutet % Kungl. Tekniska högskolan , % Chalmers tekniska högskola % Luleå tekniska universitet % Karlstads universitet , % Växjö universitet % Örebro universitet % Blekinge tekniska högskola % Högskolan i Jönköping % Högskolan i Kalmar % Malmö högskola % Mitthögskolan % Mälardalens högskola % Högskolan i Borås % Högskolan Dalarna , ,3 92% Högskolan på Gotland % Högskolan i Gävle ,1 84% Högskolan i Halmstad % Högskolan Kristianstad % Högskolan i Skövde % Högskolan i Trollhättan/Uddevalla %

21 22 Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret per utbildningsområde (exkl uppdragsutbildning) Utbildningsområde Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Universitet/högskola Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Tekniskt forts Södertörns högskola % Hälsohögskolan i Jönköping % Summa % Farmaceutiskt Uppsala universitet % Högskolan i Kalmar % Södertörns högskola % Summa % Vård Uppsala universitet % Lunds universitet % Göteborgs universitet % Stockholms universitet % Umeå universitet % Linköpings universitet % Karolinska institutet % Luleå tekniska universitet % Karlstads universitet % Växjö universitet % Örebro universitet % Blekinge tekniska högskola % Högskolan i Kalmar % Malmö högskola % Mitthögskolan % Mälardalens högskola % Högskolan i Borås % Högskolan Dalarna % Högskolan i Gävle % Högskolan i Halmstad % Högskolan Kristianstad % Högskolan i Skövde % Högskolan i Trollhättan/Uddevalla % Södertörns högskola % Ersta Sköndal högskola % Hälsohögskolan i Jönköping % Röda Korsets högskola % Sophiahemmets sjuksköterskehögskola % Summa % Odontologiskt Göteborgs universitet % Umeå universitet % Karolinska institutet % Örebro universitet % Malmö högskola % Högskolan Dalarna 1 1 Hälsohögskolan i Jönköping % Summa % Medicinskt Uppsala universitet % Lunds universitet % Göteborgs universitet %

22 23 Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret per utbildningsområde (exkl uppdragsutbildning) Utbildningsområde Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Universitet/högskola Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Medicinskt forts Stockholms universitet % Umeå universitet % Linköpings universitet % Karolinska institutet % Sveriges lantbruksuniversitet % Karlstads universitet % Örebro universitet % Malmö högskola % Mitthögskolan % Högskolan i Gävle % Högskolan i Halmstad % Högskolan i Skövde % Högskolan i Trollhättan/Uddevalla % Ersta Sköndal högskola 1 0% Hälsohögskolan i Jönköping % Summa % Undervisningsområdet Uppsala universitet % Lunds universitet % Göteborgs universitet % Stockholms universitet % Umeå universitet % Linköpings universitet % Luleå tekniska universitet % Karlstads universitet % Växjö universitet % Örebro universitet % Blekinge tekniska högskola % Högskolan i Jönköping % Högskolan i Kalmar % Malmö högskola % Mitthögskolan % Mälardalens högskola 116 0,3 81 0,2 70% Högskolan i Borås % Högskolan Dalarna % Högskolan i Gävle % Högskolan i Halmstad % Högskolan Kristianstad % Högskolan i Trollhättan/Uddevalla % Idrottshögskolan i Stockholm % Lärarhögskolan i Stockholm % Södertörns högskola % Konstfack % Kungl. Musikhögskolan % Stockholms Musikpedagogiska Institut % Summa % Dans Danshögskolan % Design Lunds universitet % Göteborgs universitet % Umeå universitet % Linköpings universitet % Luleå tekniska universitet %

23 24 Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret per utbildningsområde (exkl uppdragsutbildning) Utbildningsområde Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Universitet/högskola Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Design forts Växjö universitet % Högskolan i Kalmar % Malmö högskola % Mälardalens högskola % Högskolan i Borås % Högskolan i Halmstad % Högskolan i Skövde % Södertörns högskola % Konstfack % Summa % Konst Lunds universitet % Göteborgs universitet % Umeå universitet % Högskolan på Gotland % Konstfack % Kungl. Konsthögskolan % Summa % Media Göteborgs universitet % Högskolan i Kalmar % Malmö högskola % Högskolan Dalarna % Dramatiska institutet % Summa % Musik Lunds universitet % Göteborgs universitet % Luleå tekniska universitet % Örebro universitet % Malmö högskola % Mälardalens högskola % Högskolan på Gotland % Kungl. Musikhögskolan % Ingesunds Musikhögskola % Stockholms Musikpedagogiska Institut % Ersta Sköndal högskola % Summa % Opera Göteborgs universitet % Operahögskolan % Summa % Teater Lunds universitet % Göteborgs universitet % Luleå tekniska universitet % Teaterhögskolan % Summa %

24 25 Tabell 3. Helårsstudenter och helårsprestationer vid universitet och högskolor budgetåret per utbildningsområde (exkl uppdragsutbildning) Utbildningsområde Helårsstudenter Helårsprestationer Presta- Universitet/högskola Totalt därav Totalt därav tionsgrad enl avtal på upp- enl avtal på upp- i procent med drag av med drag av annan landsting annan landsting högskola högskola Idrott Umeå universitet % Örebro universitet % Idrottshögskolan i Stockholm % Lärarhögskolan i Stockholm 0,1 Hälsohögskolan i Jönköping 1 1 0,1 0,1 25% Summa ,1 92% Övrigt Uppsala universitet % Lunds universitet % Göteborgs universitet % Stockholms universitet % Umeå universitet % Linköpings universitet % Luleå tekniska universitet % Sveriges lantbruksuniversitet % Karlstads universitet % Växjö universitet % Örebro universitet % Högskolan i Jönköping % Högskolan i Kalmar % Malmö högskola % Mitthögskolan % Högskolan i Borås % Högskolan Dalarna % Högskolan i Gävle % Högskolan i Halmstad % Högskolan Kristianstad % Högskolan i Trollhättan/Uddevalla % Idrottshögskolan i Stockholm 0,4 0,4 0,4 0,4 103% Lärarhögskolan i Stockholm % Konstfack 0,2 0,2 0,4 0,4 165% Ericastiftelsen % Hälsohögskolan i Jönköping % Summa % Totalt %

25 26 Tabell 4. Helårsstudenter och helårsprestationer inom särskilda åtaganden budgetåret per högskola Universitet/högskola Basårsutbildning Svenska för Svenska för NT-utbildning Summa studenter med utländska SVUX invandrarbakgrund studenter Helårs- Helårs- Helårs- Helårs- Helårs- Helårs- Helårs- Helårs- Helårs- Helårsstuden- presta- studen- presta- studen- presta- studen- presta- studen- prestater tioner ter tioner ter tioner ter tioner ter tioner Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Kungl. Tekniska högskolan Chalmers tekniska högskola Luleå tekniska universitet Karlstads universitet Växjö universitet Örebro universitet Blekinge tekniska högskola Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Malmö högskola Mitthögskolan Mälardalens högskola Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Lärarhögskolan i Stockholm Södertörns högskola Summa

26 Tabell 5. Helårsstudenter budgetåret 2001 fördelade på ålder och kön - högskolevis (exkl uppdragsutbildning) 27 Universitet/högskola Kvinnor Summa Män Summa Totalt Utbildningsområde -24 år år 35 år- -24 år år 35 år- Uppsala universitet Humanistiskt Teologiskt Juridiskt Samhällsvetenskapligt Naturvetenskapligt Tekniskt Farmaceutiskt Vård Medicinskt Undervisningsområdet Övrigt Summa Lunds universitet Humanistiskt Teologiskt Juridiskt Samhällsvetenskapligt Naturvetenskapligt Tekniskt Vård Medicinskt Undervisningsområdet Design , Konst Musik Teater Övrigt Summa Göteborgs universitet Humanistiskt Teologiskt Juridiskt Samhällsvetenskapligt Naturvetenskapligt Vård Odontologiskt Medicinskt Undervisningsområdet Design Konst Media Musik Opera , Teater 6 9 0, , Övrigt Summa Stockholms universitet Humanistiskt Juridiskt Samhällsvetenskapligt Naturvetenskapligt Tekniskt Vård Medicinskt Undervisningsområdet Övrigt Summa Anm. I de fall då helårsstudenter totalt överstiger summan av de olika kolumnerna har inte samtliga helårsstudenter kunnat fördelas på ålder och kön

27 Tabell 5. Helårsstudenter budgetåret 2001 fördelade på ålder och kön - högskolevis (exkl uppdragsutbildning) 28 Universitet/högskola Kvinnor Summa Män Summa Totalt Utbildningsområde -24 år år 35 år- -24 år år 35 år- Umeå universitet Humanistiskt Juridiskt Samhällsvetenskapligt Naturvetenskapligt Tekniskt Vård Odontologiskt Medicinskt Undervisningsområdet Design Konst , Idrott , Övrigt Summa Linköpings universitet Humanistiskt Teologiskt Juridiskt Samhällsvetenskapligt Naturvetenskapligt Tekniskt Vård Medicinskt Undervisningsområdet Design 3 6 2, , Övrigt Summa Karolinska institutet Humanistiskt ,3 1 1,0 11 Samhällsvetenskapligt Naturvetenskapligt Tekniskt Vård Odontologiskt Medicinskt Summa Kungl. Tekniska högskolan Humanistiskt Juridiskt Samhällsvetenskapligt Naturvetenskapligt Tekniskt Summa Chalmers tekniska högskola Humanistiskt Samhällsvetenskapligt Tekniskt Summa Anm. I de fall då helårsstudenter totalt överstiger summan av de olika kolumnerna har inte samtliga helårsstudenter kunnat fördelas på ålder och kön

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR UNIVERSITET &HÖGSKOLOR HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2003 TABELLBILAGA Innehållsförteckning sid Table of contents page Inledning 5 Introduction Definitioner av vissa begrepp 5 Definitions List of terms 6

Läs mer

RAPPORT 2015:8. Universitet och högskolor ÅRSRAPPORT 2015 TABELLBILAGA

RAPPORT 2015:8. Universitet och högskolor ÅRSRAPPORT 2015 TABELLBILAGA RAPPORT 215:8 Universitet och högskolor ÅRSRAPPORT 215 TABELLBILAGA Universitet & högskolor Årsrapport 215 TABELLBILAGA Utgiven av Universitetskanslersämbetet 215 Rapportnummer: 215:8 Innehåll: Universitetskanslerämbetet,

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12 2013-10-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren

Läs mer

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn Research and experimental development in the higher education sector 2013

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn Research and experimental development in the higher education sector 2013 UF 13 SM 1401 Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2013 Research and experimental development in the higher education sector 2013 I korta drag Ökade medel till FoU inom universitet

Läs mer

Privata sektorn viktiga finansiärer av forskning och utbildning på forskarnivå vid svenska lärosäten

Privata sektorn viktiga finansiärer av forskning och utbildning på forskarnivå vid svenska lärosäten Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2011-02-01 2011/1 Regnr: 63-17-2011 Privata sektorn viktiga finansiärer av forskning och utbildning på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Swedish universities carrying out exchange projects with one or more universitites in the countries

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Basåret inom högskolan: situationen våren 2004 Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Basårets omfattning...5 Övergång till högskolan...5 Basåret i högskolan: situationen

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (ramanslag) Disponeras

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 STATISTISK ANALYS Marie Kahlroth Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2008-06-17, Analys nr 2008/8 Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 Universitetens

Läs mer

Antalet anställda har minskat det senaste året. Stor ökning av antalet professorer. Liten andel kvinnliga professorer

Antalet anställda har minskat det senaste året. Stor ökning av antalet professorer. Liten andel kvinnliga professorer UF 23 SM 0501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2004 Higher Education. Employees in Higher Education 2004 I korta drag Antalet anställda har minskat det senaste året I oktober

Läs mer

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 Stig Forneng, Ingemar Lind, Thorsten Nybom Författarna är grundare till Urank, som är en fri och obunden association för studier i och utförande av svenska universitets-

Läs mer

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 1 Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor Vårkonferens Loka Brunn 23 maj 2014 Per Flodman Riksrevisionens granskning av universitet och

Läs mer

Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001

Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001 UF 46 SM 0101 Universitet och högskolor Grundutbildning: Sökande och antagna till universitet och högskolor höstterminen 2001 Higher Education. Undergraduate education: Applicants to higher education autumn

Läs mer

UKÄ ÅRSRAPPORT

UKÄ ÅRSRAPPORT Tabeller UKÄ ÅRSRAPPORT 2015 155 Tabell 1. Antal helårsstudenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2010-2014 samt antal studenter (registrerade) höstterminen 2014 per lärosäte. Alla uppgifter

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2011 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2011:04 Göteborg, mars 2011 PM 2011:04 URANK 2011. EN ANALYS AV UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERANKINGEN URANK. Diarienr: Götabergsgatan

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2016 SUHF-statistiken 2016/Ann-Kristin Mattsson/2016-12-09 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick 25/9-2015 Anders Ahlstrand Analys av ansökningar om Erasmus Charter for Higher

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Personal vid universitet och högskolor

Personal vid universitet och högskolor Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Personal vid universitet och högskolor 16 Personal vid universitet och högskolor Innehåll Fakta om statistiken... 356 Kommentarer till statistiken... 358 16.1 Anställda

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

16 Universitet och högskolor Forskarutbildning Universities and university colleges Postgraduate education

16 Universitet och högskolor Forskarutbildning Universities and university colleges Postgraduate education 16 Universitet och högskolor Forskarutbildning Universities and university colleges Postgraduate education Sida/ Page Tabell/ Table 327 Inledande text Text 330 16.1 Nybörjare i forskarutbildning läsåren

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Matsedel v 23 Må: Lovdag Ti: Tonfisksallad, sås, ris On: Kökets special To: Korv m bröd Fr: Lovdag Kalendariet Måndag 6/6 Nationaldag, ledig dag. Torsdag 9/6

Läs mer

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel Årlig revision 2010 Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel 1 Innehåll Ny ansvarig revisor Uppdaterad revisionsmetodik 2010 Iakttagelser från granskningen 2010 2 Ansvariga för revisionen av

Läs mer

En introduktion till den svenska högskolan

En introduktion till den svenska högskolan En introduktion till den svenska högskolan Högskolans verksamhet omfattar både utbildning och forskning. Högskoleutbildning är både hela utbildningsprogram som kan lägga en grund för yrkeslivet och kortare

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 UF 21 SM 1301 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2012 I korta drag Ökning av antalet doktorandnybörjare År 2012

Läs mer

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet.

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet. UF 23 SM 1201 Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18 Personal vid universitet och högskolor 2011 Higher Education. Employees in Higher Education 2011 I korta drag Korrigering 2012-06-18 Tabell

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 004 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 Lagförslag... 3. Förslag till lag om

Läs mer

ÅRSRAPPORT FÖR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR 1999

ÅRSRAPPORT FÖR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR 1999 ÅRSRAPPORT FÖR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR 1999 ÅRSRAPPORT FÖR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR 1999 REDAKTÖRER Onni Tengner, Susanne Olofsson AVSNITTET EN ÖVERSIKTLIG BILD Onni Tengner AVSNITTET DEN SVENSKA HÖGSKOLAN

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Nyckeltal för Nätuniversitetet 6

Nyckeltal för Nätuniversitetet 6 1 3 1 5 Nyckeltal för Nätuniversitetet 6 22 26 2 5 1 4 3 7 7 1 2 3 2 3 4 1 3 4 5 6 1 4 5 1 2 GRAF sida 1. Anslag 1 2. Sökande till kurser och program, höstterminerna 23 26 2 3. Antal sökande (15 april)

Läs mer

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Rapport från IDAS Helen Peterson Institutionen för Tema, Linköpings universitet Helen.Peterson@liu.se

Läs mer

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Lärosäte Volym Medelcitering index Bibliometrisk Andel Uppsala universitet 4965.9 1.12 4876.7 13.33% Lunds universitet 5536.0 1.15 5411.3 14.79% Göteborgs universitet

Läs mer

Årsrapport för universitet & högskolor 1994/95. Kortversion

Årsrapport för universitet & högskolor 1994/95. Kortversion Årsrapport för universitet & högskolor 1994/95 Kortversion Högskoleverket 1996 1 2 Årsrapport för universitet & högskolor 1994/95 - Kortversion Högskoleverkets rapportserie 1996:25 R ISSN 1400-948X ISRN

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Ökade forskningsintäkter och fler doktorandnybörjare

Ökade forskningsintäkter och fler doktorandnybörjare EFFEKTIVITETSANALYS 1(6) Avdelning / löpnummer 214-4-15/ Nr 3 Analysavdelningen Handläggare Ingrid Pettersson 8-563 87 62 Ingrid.pettersson@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (ramanslag) Disponeras

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 UF 46 SM 1001 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2010 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer