Utbildning och. 16 universitetsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning och. 16 universitetsforskning"

Transkript

1 Utbildning och 16 universitetsforskning

2

3 Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning....1 Omfattning.... Utgiftsutveckling.... Mål för utgiftsområdet Indelning Utgiftsområdets styrmedel m.m....6 Resultatredovisning Internationellt samarbete Svensk utbildning i internationell jämförelse Granskningsrapporter med mera... 9 Politikens inriktning Förskola och annan pedagogisk verksamhet En lärorik förskola Förskoleplats i tid Valfrihet genom annan pedagogisk verksamhet.... Barn- och ungdomsutbildning Lärarna en nyckel till kunskap..... Legitimation för lärare och förskollärare Utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare Rektorslyftet Ny skollag, och nya läroplaner med kursplaner m.m Ny betygsskala Fler nationella ämnes- och kursprov En förbättrad matematikundervisning Naturvetenskap och teknik Entreprenörskap Fristående skolor Jämställdhet i skolväsendet Integration i skolan Värdegrund och arbete mot mobbning En ny utvärderingsfunktion Försöksverksamhet med spetsutbildning Skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet... 50

4 ..18 Särskolan enbart till för elever med utvecklingsstörning Utredning om särskild undervisning och distansundervisning Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd Sekretess i skolan Satsning på elevhälsan Obligatoriska skolväsendet Läsa-skriva-räknasatsning En flexibel skola Skolans arbete med utsatta barn Flexibel specialskola och höjda ersättningsnivåer Fristående sameskola...5. Det frivilliga skolväsendet för ungdomar En reformerad gymnasieskola infördes hösten Grundläggande yrkesutbildning Gymnasial lärlingsutbildning m.m Uppföljning av ungdomars etablering på arbetsmarknaden Skolmyndigheternas arbete kring yrkesutbildning Ökade insatser för kompetensutveckling av yrkeslärare Ett fjärde tekniskt år Gymnasiesärskolan Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Yrkesvux Nya satsningar på yrkeshögskolan Pilotutbildningar i yrkeshögskolan Satsning på lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen Fortsatt reformering av sfi Folkbildning Universitet och högskolor Insatser för ökad kvalitet Insatser för ökad frihet Insatser för ökad effektivitet Lärare i skola och förskola Platser i högre utbildning Jämställdhet i högskolan Tillträdesfrågor Övriga frågor Forskning Forsknings- och innovationsproposition Kvalitetsbaserad fördelning av forskningsmedel Strategiska forskningsområden Satsningar på infrastruktur Jämställdhet Sänkt skatt på forskning Klinisk forskning Rymdverksamhet och rymdforskning Forskningsresultat ska komma till användning Internationellt samarbete...75 Barn och ungdomsutbildning Omfattning och mål...77

5 . Resultatredovisning Resultat i den kommunala verksamheten och motsvarande skolformer Statliga insatser Finansieringen av gymnasiereformen Analys Vuxenutbildning Omfattning och mål Resultatredovisning Resultat i verksamheterna Statliga insatser Hävande av riksdagsbindning Analys Universitet och högskolor Omfattning och mål Övergripande om universitet och högskolor Kvalitet Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Studenternas internationella rörlighet Lärarresurser Integration Genomströmning Etablering på arbetsmarknaden Forskning Kvalitetsbaserad fördelning av forskningsmedel Utbildning på forskarnivå Analys och slutsatser Forskning Omfattning och mål Resultatredovisning Översikt över forskningsfinansieringen i Sverige Vetenskapsrådet Rymdverksamhet och rymdforskning Forskningssamarbete inom EU Forskningens infrastruktur Internationellt forskningssamarbete Analys och slutsatser Vetenskapsrådet Rymdforskning och rymdverksamhet Forskningens infrastruktur Internationellt forskningssamarbete och samarbete inom EU Anslag Anslag för barn,- ungdoms- och vuxenutbildning :1 Statens skolverk : Statens skolinspektion : Specialpedagogiska skolmyndigheten : Sameskolstyrelsen

6 :5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet :6 Särskilda insatser inom skolområdet :7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet :8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal :11 Förstärkning av basfärdigheter :1 Bidrag till vissa studier :1 Myndigheten för yrkeshögskolan :1 Utveckling av vuxenutbildning m.m :15 Statligt stöd till vuxenutbildning :16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m Anslag för universitet och högskolor :1 Högskoleverket : Verket för högskoleservice : Uppsala universitet: Grundutbildning : Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning :5 Lunds universitet: Grundutbildning :6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Göteborgs universitet: Grundutbildning :8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning :9 Stockholms universitet: Grundutbildning :10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning :11 Umeå universitet: Grundutbildning :1 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Linköpings universitet: Grundutbildning :1 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning :15 Karolinska institutet: Grundutbildning :16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning :17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning :18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning :19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Karlstads universitet: Grundutbildning : Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning : Linnéuniversitetet: Grundutbildning : Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :5 Örebro universitet: Grundutbildning :6 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Mittuniversitetet: Grundutbildning :8 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :9 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning :0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning :1 Malmö högskola: Grundutbildning : Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning

7 8.. : Mälardalens högskola: Grundutbildning : Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning :5 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning :6 Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :7 Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning :8 Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :9 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning :0 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning :1 Högskolan i Borås: Grundutbildning : Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning : Högskolan Dalarna: Grundutbildning : Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning :5 Högskolan på Gotland: Grundutbildning :6 Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning :7 Högskolan i Gävle: Grundutbildning :8 Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning :9 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning :50 Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning :51 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning :5 Högskolan Kristianstad: Forskning och forskarutbildning :5 Högskolan i Skövde: Grundutbildning :5 Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning :55 Högskolan Väst: Grundutbildning :56 Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning :57 Konstfack: Grundutbildning :58 Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :59 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning :60 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :61 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :6 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :6 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning :6 Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :65 Södertörns högskola: Grundutbildning :66 Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning :67 Försvarshögskolan: Grundutbildning :68 Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning :69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor :7 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Anslag för forskning :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer : Vetenskapsrådet: Förvaltning

8 8.. : Rymdforskning och rymdverksamhet :5 Rymdstyrelsen: Förvaltning :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer :7 Institutet för rymdfysik :8 Kungl. biblioteket :9 Polarforskningssekretariatet :10 Sunet :11 Centrala etikprövningsnämnden :1 Regionala etikprövningsnämnder :1 Särskilda utgifter för forskningsändamål Anslag för gemensamma ändamål :1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet : Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer : Kostnader för Svenska Unescorådet : Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning

9 Tabellförteckning Anslagsbelopp Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.... Härledning av ramnivån Utgiftsområde '16 Utbildning och universitetsforskning Ramnivå 01 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Antal barn och studerande , tal Offentliga kostnader budgetår , Mdkr Antal lärare/personal och studerande fördelade på kön, , tal Antalet skolor och lärosäten Sammanställning av kvalitetsförstärkning Beräknad anslagsminskning 01 för inaktiva studenter Studieresultat för kursdeltagare i komvux Antal studerande i eftergymnasial yrkesutbildning Genomsnittlig kostnad (kr) per årsstudieplats för eftergymnasial yrkesutbildning * Fördelning av statsbidrag till de tio studieförbunden (tkr) Antal helårsstudenter, takbelopp och forskningsanslag Högskolenybörjare efter inriktning läsåret 009/10, inklusive resp. exklusive inresande studenter Antal studenter i högskoleutbildning Prestationsgrad Omfördelning av forskningsmedel Utbildning på forskarnivå Medel från statsbudgeten 011 efter mottagare Beräknade medel för FoU till övriga myndigheter, utgiftsområde och anslag Forskningsstiftelsernas investeringar i FoU :1 Anslagsutveckling för Statens skolverk :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Statens skolinspektion : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Specialpedagogiska skolmyndigheten : Offentligrättslig verksamhet : Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Sameskolstyrelsen : Offentligrättslig verksamhet : Härledning av anslagsnivån

10 8.1:5 Anslagsutveckling för Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet :5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för Särskilda insatser inom skolområdet :6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för Bidrag till svensk undervisning i utlandet :9 Härledning av anslagsnivån :10 Anslagsutveckling för Fortbildning av lärare och förskolepersonal :10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :10 Härledning av anslagsnivån :11 Anslagsutveckling för Förstärkning av basfärdigheter :11 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa studier :1 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Myndigheten för yrkeshögskolan :1 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Utveckling av vuxenutbildning m.m :1 Härledning av anslagsnivån :15 Anslagsutveckling för Statligt stöd till vuxenutbildning :15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :15 Härledning av anslagsnivån :16 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m :16 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :16 Härledning av anslagsnivån Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer Förändringar på anslagen för forskning och forskarutbildning Strategiska forskningsmedel beslutad fördelning och föreslagen fördelning :1 Anslagsutveckling för Högskoleverket :1 Offentligrättslig verksamhet Uppdragsverksamhet :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Verket för högskoleservice : Offentligrättslig verksamhet : Uppdragsverksamhet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid Uppsala universitet : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Uppsala universitet : Härledning av anslagsnivån

11 8.:5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Lunds universitet :5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :5 Uppdragsverksamhet :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Lunds universitet :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Göteborgs universitet :7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :7 Uppdragsverksamhet :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Göteborgs universitet :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Stockholms universitet :9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :9 Uppdragsverksamhet :9 Härledning av anslagsnivån :10 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Stockholms universitet :10 Härledning av anslagsnivån :11 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Umeå universitet :11 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :11 Uppdragsverksamhet :11 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Umeå universitet :1 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Linköpings universitet :1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :1 Uppdragsverksamhet :1 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för forskning och forskningsutbildning vid Linköpings universitet :1 Härledning av anslagsnivån :15 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Karolinska institutet :15 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :15 Uppdragsverksamhet :15 Härledning av anslagsnivån :16 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Karolinska institutet :16 Härledning av anslagsnivån :17 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan :17 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :17 Uppdragsverksamhet :17 Härledning av anslagsnivån :18 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan :18 Härledning av anslagsnivån :19 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Luleå tekniska universitet :19 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet

12 8.:19 Uppdragsverksamhet :19 Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet :0 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Karlstads universitet :1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :1 Uppdragsverksamhet :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Karlstads universitet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid Linnéuniversitetet : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Linnéuniversitetet : Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Örebro universitet :5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :5 Uppdragsverksamhet :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Örebro universitet :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Mittuniversitetet :7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :7 Uppdragsverksamhet :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Mittuniversitetet :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Blekinge tekniska högskola :9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :9 Uppdragsverksamhet :9 Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Blekinge tekniska högskola :0 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Malmö högskola :1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :1 Uppdragsverksamhet :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid Mälardalens högskola : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Härledning av anslagsnivån

13 8.: Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Mälardalens högskola : Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Dans- och cirkushögskolan :5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :5 Uppdragsverksamhet :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid Dans- och cirkushögskolan :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Stockholms dramatiska högskola :7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :7 Uppdragsverksamhet :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid Stockholms dramatiska högskola :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan :9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :9 Uppdragsverksamhet :9 Härledning av anslagsnivån :0 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Gymnastikoch idrottshögskolan :0 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Borås :1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :1 Uppdragsverksamhet :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Borås : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Dalarna : Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet : Uppdragsverksamhet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan Dalarna : Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan på Gotland :5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :5 Uppdragsverksamhet :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan på Gotland :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Gävle :7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :7 Uppdragsverksamhet :7 Härledning av anslagsnivån

14 8.:8 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Gävle... 8.:8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Halmstad... 8.:9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet... 8.:9 Uppdragsverksamhet... 8.:9 Härledning av anslagsnivån :50 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Halmstad... 8.:50 Härledning av anslagsnivån :51 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Kristianstad :51 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :51 Uppdragsverksamhet :51 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan Kristianstad :5 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan i Skövde :5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :5 Uppdragsverksamhet :5 Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Skövde :5 Härledning av anslagsnivån :55 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Högskolan Väst :55 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :55 Uppdragsverksamhet :55 Härledning av anslagsnivån :56 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Högskolan Väst :56 Härledning av anslagsnivån :57 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Konstfack... 8.:57 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet... 8.:57 Uppdragsverksamhet... 8.:57 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid Konstfack... 8.:58 Härledning av anslagsnivån :59 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Konsthögskolan... 8.:59 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet... 8.:59 Uppdragsverksamhet... 8.:59 Härledning av anslagsnivån :60 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid Kungl. Konsthögskolan... 8.:60 Härledning av anslagsnivån :61 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm :61 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :61 Uppdragsverksamhet :61 Härledning av anslagsnivån

15 8.:6 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm :6 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Operahögskolan i Stockholm :6 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :6 Uppdragsverksamhet :6 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid Operahögskolan i Stockholm :6 Härledning av anslagsnivån :65 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Södertörns högskola :65 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :65 Uppdragsverksamhet :65 Härledning av anslagsnivån :66 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Södertörns högskola :66 Härledning av anslagsnivån :67 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Försvarshögskolan :67 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet :67 Uppdragsverksamhet :67 Härledning av anslagsnivån :68 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Försvarshögskolan :68 Härledning av anslagsnivån :69 Anslagsutveckling för anslaget Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :69 Fördelning på anslagsposter... 8.:69 Härledning av anslagsnivån :70 Anslagsutvecklingen för anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :70 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden :70 Härledning av anslagsnivån :71 Anslagsutveckling för anslaget Särskilda åtaganden för universitet och högskolor :71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor :71 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för anslaget Ersättning för klinisk utbildning och forskning :7 Läkarutbildning som omfattas av anslaget :7 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning :7 Tandläkarutbildning som omfattas av anslaget :7 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning :7 Fördelning av anslagsmedel per universitet :7 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden : Härledning av anslagsnivån

16 8.: Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Förvaltning : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Rymdforskning och rymdverksamhet Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden : Härledning av anslagsnivån :5 Anslagsutveckling för Rymdstyrelsen: Förvaltning :5 Härledning av anslagsnivån :6 Anslagsutveckling för Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden :6 Härledning av anslagsnivån :7 Anslagsutveckling för Institutet för rymdfysik :7 Härledning av anslagsnivån :8 Anslagsutveckling Kungl. biblioteket :8 Härledning av anslagsnivån :9 Anslagsutveckling för Polarforskningssekretariatet :9 Uppdragsverksamhet Polarforskningssekretariatet :9 Härledning av anslagsnivån :10 Anslagsutveckling för Sunet :10 Uppdragsverksamhet Sunet :10 Härledning av anslagsnivån :11 Anslagsutveckling för Centrala etikprövningsnämnden :11 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Regionala etikprövningsnämnder :1 Avgiftsfinansierad verksamhet, Regionala etikprövningsnämnder :1 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Särskilda utgifter för forskningsändamål :1 Härledning av anslagsnivån :1 Anslagsutveckling för Internationella programkontoret för utbildningsområdet :1 Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Kostnader för Svenska Unescorådet : Härledning av anslagsnivån : Anslagsutveckling för Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning : Härledning av anslagsnivån

17 Diagramförteckning.1 Andel av unga i åldern 18 år som inte har gymnasieutbildning och som inte studerar (009) Andelen i åldern 0 år med minst två års eftergymnasial utbildning (009) Andelen lågpresterande 15 åringar i läsning (009) Andelen lågpresterande 15 åringar i matematik (009) Andelen lågpresterande 15 åringar i naturvetenskap (009) Andelen barn år upp till skolstart som deltar i förskoleverksamhet Andelen vuxna (0 6 år) som deltagit i utbildning (009) Antal barn 1 5 år i förskoleverksamhet Andelen barn i förskolor med enskild huvudman Antal barn per årsarbetare i fritidshem Svenska elevers medelpoäng i PISA Indexerad förändring av antalet elever och kursdeltagare i komvux 199/ Kostnadsutveckling för komvux (miljoner kr) Antal elever i särvux 010/ Antal elever i sfi Andel lärare (heltidsanställningar) med högskoleexamen med pedagogisk inriktning hösten 008 hösten Antal pågående yrkesutbildningar 010 efter län Andel examinerade 009 som anger att deras arbete/eget företag helt eller till största delen är inom samma område som deras ky-utbildning, per utbildningsområde Antal studerande i kompletterande utbildningar hösten 010 efter utbildningsområde Antal in- och utresande studenter läsåren 1999/00 009/ Andel disputerade lärare Andel arbetslösa 16 6 år efter utbildningsnivå, Universitet och högskolors intäkter för forskning Doktorandnybörjare Doktorsexamina Antalet vetenskapliga artiklar i vissa mindre och medelstora europeiska länder sedan Antalet vetenskapliga artiklar i USA, Japan, Kina, Sydkorea och vissa större europeiska länder sedan Genomsnittligt antal citeringar per artikel och land Medelciteringar för olika vetenskapsområden där 1,0 motsvarar världsgenomsnittet

18 18

19 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen 1. godkänner målet för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt.),. godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om grunderna för statligt ekonomiskt stöd till utbildning i teckenspråk för föräldrar till barn som är beroende av teckenspråk för kommunikation inte längre ska gälla (avsnitt 5.),. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget 1: Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor 01 och 01 (avsnitt 8.1.),. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt 8.1.5), 5. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor 01 (avsnitt 8.1.6), 6. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt ), 7. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt ), 8. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget 1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor, universitet och högskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor 01 (avsnitt ), 9. godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om Institutet för social forskning inte längre ska gälla (avsnitt 8..10), 10. godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om Institutet för fortbildning av journalister inte längre ska gälla (avsnitt 8..), 11. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget :70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag 19

20 på högst kronor (avsnitt 8..70), 1. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt 8..1), 1. bemyndigar regeringen att under 01 besluta om kapitaltillskott på högst kronor till European Spallation Source ESS AB (avsnitt 8..1), 1. bemyndigar regeringen att under 01 och 01 besluta om medlemskap i vissa konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur och att besluta om finansiering av årliga medlemsavgifter till konsortierna (avsnitt 8..1), 15. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor (avsnitt 8..), 16. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget : Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor 01 0 (avsnitt 8..), 17. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst kronor 01 0 (avsnitt 8..6), 18. bemyndigar regeringen att under 01 för ramanslaget :1 Särskilda utgifter för forskningsändamål besluta om kapitaltillskott på högst kronor till holdingbolag knutna till universitet och högskolor (avsnitt 8..1), 19. för budgetåret 01 anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt följande uppställning: Anslagsbelopp Anslag Anslagstyp 1:1 Statens skolverk Ramanslag : Statens skolinspektion Ramanslag : Specialpedagogiska skolmyndigheten Ramanslag : Sameskolstyrelsen Ramanslag :5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet Ramanslag :6 Särskilda insatser inom skolområdet Ramanslag 67 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. Ramanslag :8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. Ramanslag :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet Ramanslag :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal Ramanslag :11 Förstärkning av basfärdigheter Ramanslag :1 Bidrag till vissa studier Ramanslag :1 Myndigheten för yrkeshögskolan Ramanslag :1 Utveckling av vuxenutbildning m.m. Ramanslag :15 Statligt stöd till vuxenutbildning Ramanslag :16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. Ramanslag :1 Högskoleverket Ramanslag : Verket för högskoleservice Ramanslag 166 : Uppsala universitet: Grundutbildning Ramanslag

21 : Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :5 Lunds universitet: Grundutbildning Ramanslag :6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :7 Göteborgs universitet: Grundutbildning Ramanslag :8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :9 Stockholms universitet: Grundutbildning Ramanslag :10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :11 Umeå universitet: Grundutbildning Ramanslag :1 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :1 Linköpings universitet: Grundutbildning Ramanslag :1 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 7 91 :15 Karolinska institutet: Grundutbildning Ramanslag :16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning Ramanslag :18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning Ramanslag :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 8 9 :1 Karlstads universitet: Grundutbildning Ramanslag : Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag : Linnéuniversitetet: Grundutbildning Ramanslag : Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 7 09 :5 Örebro universitet: Grundutbildning Ramanslag :6 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :7 Mittuniversitetet: Grundutbildning Ramanslag :8 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :9 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning Ramanslag 69 5 :0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 8 50 :1 Malmö högskola: Grundutbildning Ramanslag : Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag : Mälardalens högskola: Grundutbildning Ramanslag : Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :5 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning Ramanslag :6 Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Ramanslag :7 Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning Ramanslag :8 Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Ramanslag :9 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning Ramanslag 87 6 :0 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :1 Högskolan i Borås: Grundutbildning Ramanslag : Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 5 7 : Högskolan Dalarna: Grundutbildning Ramanslag 9 18 : Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 5 51 :5 Högskolan på Gotland: Grundutbildning Ramanslag 15 7 :6 Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 0 6 :7 Högskolan i Gävle: Grundutbildning Ramanslag :8 Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 8 7 1

22 :9 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning Ramanslag 9 06 :50 Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 5 56 :51 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning Ramanslag :5 Högskolan i Kristianstad: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :5 Högskolan i Skövde: Grundutbildning Ramanslag :5 Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :55 Högskolan Väst: Grundutbildning Ramanslag :56 Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :57 Konstfack: Grundutbildning Ramanslag 1 19 :58 Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Ramanslag 7 51 :59 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning Ramanslag :60 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Ramanslag 01 :61 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag :6 Kung. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Ramanslag 7 60 :6 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag :6 Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Ramanslag 78 :65 Södertörns högskola: Grundutbildning Ramanslag 50 0 :66 Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 9 9 :67 Försvarshögskolan: Grundutbildning Ramanslag 9 :68 Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning Ramanslag :69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. Ramanslag :70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Ramanslag 67 9 :71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor Ramanslag :7 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Ramanslag 0 :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation Ramanslag 65 9 : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer Ramanslag : Vetenskapsrådet: Förvaltning Ramanslag : Rymdforskning och rymdverksamhet Ramanslag :5 Rymdstyrelsen: Förvaltning Ramanslag 5 80 :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer Ramanslag :7 Institutet för rymdfysik Ramanslag 8 7 :8 Kungl. biblioteket Ramanslag 1 5 :9 Polarforskningssekretariatet Ramanslag 7 78 :10 Sunet Ramanslag 91 :11 Centrala etikprövningsnämnden Ramanslag 9 11 :1 Regionala etikprövningsnämnder Ramanslag 9 87 :1 Särskilda utgifter för forskningsändamål Ramanslag 1 5 :1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Ramanslag 58 1 : Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer Ramanslag : Kostnader för Svenska Unescorådet Ramanslag : Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning Ramanslag 1 10 Summa

23 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.1 Omfattning Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och annan yrkesutbildning, högre utbildning och forskning samt myndigheter inom utbildningsoch forskningsområdet.. Utgiftsutveckling Tabell.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Miljoner kronor Utfall 010 Budget Prognos Förslag 01 Beräknat 01 Beräknat 01 Beräknat 015 Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning 1:1 Statens skolverk : Statens skolinspektion : Specialpedagogiska skolmyndigheten : Sameskolstyrelsen :5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet :6 Särskilda insatser inom skolområdet :7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m :8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal :11 Förstärkning av basfärdigheter :1 Bidrag till vissa studier :1 Myndigheten för yrkeshögskolan :1 Utveckling av vuxenutbildning m.m :15 Statligt stöd till vuxenutbildning :16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m Summa Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning

24 Utfall 010 Budget Prognos Förslag 01 Beräknat 01 Beräknat 01 Beräknat 015 Universitet och högskolor :1 Högskoleverket : Verket för högskoleservice : Uppsala universitet: Grundutbildning : Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning :5 Lunds universitet: Grundutbildning :6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Göteborgs universitet: Grundutbildning :8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning :9 Stockholms universitet: Grundutbildning :10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning :11 Umeå universitet: Grundutbildning :1 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Linköpings universitet: Grundutbildning :1 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning :15 Karolinska institutet: Grundutbildning :16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning :17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning :18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning :19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning :0 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning :1 Karlstads universitet: Grundutbildning : Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning : Linnéuniversitetet: Grundutbildning : Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :5 Örebro universitet: Grundutbildning :6 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning :7 Mittuniversitetet: Grundutbildning :8 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning :9 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning :0 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning :1 Malmö högskola: Grundutbildning : Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning : Mälardalens högskola: Grundutbildning : Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning :5 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning

25 Utfall 010 Budget Prognos Förslag 01 Beräknat 01 Beräknat 01 Beräknat 015 :6 Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :7 Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning :8 Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :9 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning :0 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och forskarutbildning :1 Högskolan i Borås: Grundutbildning : Högskolan i Borås: Forskning och forskarutbildning : Högskolan Dalarna: Grundutbildning : Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning :5 Högskolan på Gotland: Grundutbildning :6 Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning :7 Högskolan i Gävle: Grundutbildning :8 Högskolan i Gävle: Forskning och forskarutbildning :9 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning :50 Högskolan i Halmstad: Forskning och forskarutbildning :51 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning :5 Högskolan i Kristianstad: Forskning och forskarutbildning :5 Högskolan i Skövde: Grundutbildning :5 Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning :55 Högskolan Väst: Grundutbildning :56 Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning :57 Konstfack: Grundutbildning :58 Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :59 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning :60 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete 0 5 :61 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :6 Kung. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :6 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning :6 Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete :65 Södertörns högskola: Grundutbildning :66 Södertörns högskola: Forskning och forskarutbildning :67 Försvarshögskolan: Grundutbildning 5 :68 Försvarshögskolan: Forskning och forskarutbildning

26 Utfall 010 Budget Prognos Förslag 01 Beräknat 01 Beräknat 01 Beräknat 015 :69 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m :70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m :71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor :7 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Summa Universitet och högskolor Forskning :1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation : Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer : Vetenskapsrådet: Förvaltning : Rymdforskning och rymdverksamhet :5 Rymdstyrelsen: Förvaltning :6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer :7 Institutet för rymdfysik :8 Kungl. biblioteket :9 Polarforskningssekretariatet :10 Sunet 5 6 :11 Centrala etikprövningsnämnden :1 Regionala etikprövningsnämnder :1 Särskilda utgifter för forskningsändamål Summa Forskning Vissa gemensamma ändamål :1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet : Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer : Kostnader för Svenska Unescorådet : Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning Summa Vissa gemensamma ändamål Äldreanslag 011 :5 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor :6 Dramatiska institutet: Grundutbildning :51 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning :17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning : Växjö universitet: Grundutbildning : Högskolan i Kalmar: Grundutbildning :78 Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 016 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning...

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2001 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Lagförslag...21 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 011 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 17 Lagförslag... 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Bilaga 36 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 1 Anslag 1.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Bilaga 36 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 1 Anslag 1.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Bilaga 36 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Riksdagen har beslutat om och anslaget 2:54 för budgetåret 2010. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Privata sektorn viktiga finansiärer av forskning och utbildning på forskarnivå vid svenska lärosäten

Privata sektorn viktiga finansiärer av forskning och utbildning på forskarnivå vid svenska lärosäten Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2011-02-01 2011/1 Regnr: 63-17-2011 Privata sektorn viktiga finansiärer av forskning och utbildning på

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 Stig Forneng, Ingemar Lind, Thorsten Nybom Författarna är grundare till Urank, som är en fri och obunden association för studier i och utförande av svenska universitets-

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR UNIVERSITET &HÖGSKOLOR HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2003 TABELLBILAGA Innehållsförteckning sid Table of contents page Inledning 5 Introduction Definitioner av vissa begrepp 5 Definitions List of terms 6

Läs mer

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 STATISTISK ANALYS Marie Kahlroth Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2008-06-17, Analys nr 2008/8 Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 Universitetens

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Basåret inom högskolan: situationen våren 2004 Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Basårets omfattning...5 Övergång till högskolan...5 Basåret i högskolan: situationen

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En kartläggning av resurser och undervisningsti d inom högskolan och yrkeshögskolan Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En eftersatt

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Statens skolverk 106 20 Stockholm

Statens skolverk 106 20 Stockholm Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut I:44 2012-03-29 Statens skolverk 106 20 Stockholm U2011/4343/S U2011/7370/GV (delvis) U2012/2103/GV Uppdrag att svara för utbildning Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

1.1. Härledning av LiU:s grundutbildningsanlag och takbelopp 2007 (kkr) Anslag 2006 1 186 040 Pris- och löneomräkning (0,8 %) 9 517 Delsumma 1 195 557

1.1. Härledning av LiU:s grundutbildningsanlag och takbelopp 2007 (kkr) Anslag 2006 1 186 040 Pris- och löneomräkning (0,8 %) 9 517 Delsumma 1 195 557 Sid 1 (7) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006-10-16 Rektors stab Lars Rydberg Sammanfattning av budgetpropositionen för 2007 1. Grundutbildningen 1.1. Härledning av LiU:s grundutbildningsanlag och takbelopp 2007

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor Regeringsbeslut III:38 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6564, 6579, 6852, 7586/UH Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/5539/UH (delvis) U2014/5961, 7555/UH U2014/7521/SAM (delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

RAPPORT 2015:8. Universitet och högskolor ÅRSRAPPORT 2015 TABELLBILAGA

RAPPORT 2015:8. Universitet och högskolor ÅRSRAPPORT 2015 TABELLBILAGA RAPPORT 215:8 Universitet och högskolor ÅRSRAPPORT 215 TABELLBILAGA Universitet & högskolor Årsrapport 215 TABELLBILAGA Utgiven av Universitetskanslersämbetet 215 Rapportnummer: 215:8 Innehåll: Universitetskanslerämbetet,

Läs mer

Övergripande mål för universitet och högskolors verksamhet finns i högskolelagen(1992:1434).

Övergripande mål för universitet och högskolors verksamhet finns i högskolelagen(1992:1434). Regeringsbeslut I:18 Utbildningsdepartementet 2011-12-20 U2011/7258/SAM(delvis) U2011/7206/UH universitet och högskolor Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende universitet och högskolor Riksdagen har

Läs mer

Missiv till remiss om kursplaner och kunskapskrav i grundskolan och motsvarande skolformer

Missiv till remiss om kursplaner och kunskapskrav i grundskolan och motsvarande skolformer 2009-12-22 Dnr 2008:00741 Missiv till remiss om kursplaner och kunskapskrav i grundskolan och motsvarande skolformer Regeringsuppdraget I januari 2009 gav regeringen Skolverket i uppdrag att utarbeta nya

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen 2014-11-24 51-442-14 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fem blad,

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 1 Urank 22 mars 2011 Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet fortsätter att toppa Uranks lista över landets utbildningsinstitutioner.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:24 Utbildningsdepartementet 2012-12-13 U2012/6996/SAM (delvis) U2012/7041/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor 6bilagor Riksdagen

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2011:639 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Investeringar i skolan för mer kunskap

Investeringar i skolan för mer kunskap Investeringar i skolan för mer kunskap Stefan Löfven Gustav Fridolin Aida Hadzialic 2 Sjunkande kunskapsresultat Resultat i PISA Poäng 520 Andel avgångselever i grundskolans årskurs 9 med behörighet till

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2011/01533/UH (delvis) U2014/07521/SAM(delvis) U2015/05004/UH m.fl. Se bilaga 1 Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Ekonomi och forskningsfinansiering 79

Ekonomi och forskningsfinansiering 79 Ekonomi och forskningsfinansiering Högskolan är sedan flera år inne i en expansiv fas. Under 212 fortsatte denna utveckling, då lärosätenas intäkter ökade till 61,2 miljarder kronor. Men intäktsökningen

Läs mer

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Regeringens budgetproposition 2015. ur ett studentperspektiv. Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget.

Regeringens budgetproposition 2015. ur ett studentperspektiv. Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget. Regeringens budgetproposition 2015 ur ett studentperspektiv Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget. Innehåll 1. Högskoleutbildning... 2 14 300 nya utbildningsplatser till 2018... 2

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

Studiestöd. Förslag till statens budget för 2015. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9

Studiestöd. Förslag till statens budget för 2015. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 Studiestöd 15 Förslag till statens budget för 2015 Studiestöd Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 11 2.1 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)...

Läs mer

Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time postgraduate students 2004/05

Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time postgraduate students 2004/05 UF 20 SM 0602 Universitet och högskolor Social bakgrund bland högskolenybörjare 2005/06 och doktorandnybörjare 2004/05 Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Rapport från IDAS Helen Peterson Institutionen för Tema, Linköpings universitet Helen.Peterson@liu.se

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer