Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1"

Transkript

1 1 Urank 22 mars 2011 Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet fortsätter att toppa Uranks lista över landets utbildningsinstitutioner. Trots vissa förändringar beträffande vilka variabler som ingår i rankingen bland annat har ett internationaliseringskriterium lagts till är förändringarna i ordningen mellan lärosätena små jämfört med föregående års rankingar. Efter de båda specialhögskolor som ligger i topp kommer Sveriges lantbruksuniversitet, vilket hela tiden har placerat sig högt på Uranks listor (plats 3 i år), de stora universiteten samt de tekniska högskolorna, som båda finns bland de sex främsta och där KTH har avancerat särskilt genom tillägget av internationaliseringsindikatorn. Ordningen mellan universiteten är Uppsala i täten före Lund, Göteborg, Stockholm, Linköping och Umeå, vilket ligger nära den kamerala ordning efter tillkomstår som ofta används när universiteten räknas upp. Därefter följer Örebro och Luleå Tekniska universitet. Bland högskolorna är det i första hand Södertörns högskola och Högskolan i Jönköping som positivt sticker ut. Ett tydligt resultat är än en gång att det är specialhögskolorna som i huvudsak har kvalificerade programutbildningar med relativt god genomströmning och utbildningar som leder till snabb etablering på arbetsmarknaden som faller väl ut i rankingen. Det är även värt att upprepa att i mycket avspeglar rankingen givetvis de resurser och det uppdrag lärosätena har. Men undantag finns. Ett negativt sådant är Mittuniversitet som placerar sig nära botten av listan, bland annat på grund av ett svagt resultat avseende grundutbildningen (många distansstudenter torde här vara en förklaring). Två tätplatser för Lunds universitet i områdesrankingen I totalrankingen jämförs verksamheter med mycket olika innehåll. Karolinska institutet, till exempel, ger bara utbildningar inom vård och medicin medan Handelshögskolan ger ekonomutbildning, dvs. utbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. I likhet med vad som gällde föregående år presenteras därför rankingen även uppdelad för områdena humaniora-samhällsvetenskap, naturvetenskap-teknik samt vård-medicin. 1 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och Lunds universitet har ställt medel till förfogande för den nödvändiga dataanskaffningen och databearbetningen hos SCB.

2 2 Det humanistisk-samhällsvetenskapliga området toppas överlägset av Handelshögskolan (men med en smal verksamhet inom området jämfört med många andra lärosäten), medan Lunds universitet får det bästa resultatet både inom området vård och medicin samt inom naturvetenskap och teknik. Inom området naturvetenskap och teknik följs Lund av Uppsala och de både tekniska högskolorna Chalmers och KTH. Inom vård och medicin är det närmast dött lopp mellan Lund och Karolinska och de följs sedan av de fyra övriga lärosätena med läkarutbildning med ett tydligt avstånd till de följande som framför allt har vårdutbildningar. På sjunde plats inom området vård och medicin kommer Örebro universitet som just har antagit sina första studenter till läkarutbildning. Linnéuniversitetet får vänta I rankingen har vi använt uppgifter från Sveriges officiella statistik med andra kompletterande data från Högskoleverket och Statistiska centralbyrån. Uppgifterna är de senast publicerade och avser kalenderåret 2009 eller läsåret 2008/09. Linnéuniversitetet som bildades 2010 genom en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar uppträder därför i rankingen fortfarande som sina delar som i totalrankingen för övrigt båda ligger nära mitten av tabellen. I årets ranking har vi dels lagt till ett internationaliseringskriterium. Indikatorerna i detta nya kriterium är utländska studenter i grundutbildning och i forskarutbildning, antal utresande som andel av examinerade samt andel utländska lärare. Dels har vi lagt in sociala indikatorer, som innefattar könsfördelning på lärosätets kurser, andel förstagenerationsstudenter och andel studenter med utländsk bakgrund, eftersom denna typ av diversitet i de flesta jämförbara internationella rankingar anges som en faktor av direkt betydelse för kvaliteten i verksamheten. Inte minst borde uppgifter om internationaliseringen av verksamheten framstå som synnerligen angeläget. Samtidigt har vi lyft ut bibliotekskriteriet, bland annat i brist på nya relevanta data. I flera avseenden har dessutom kriterierna stärkts genom tillägg av nya indikatorer. I studentkriteriet ingår nu inte bara högskoleprovsresultat utan också medelbetyg i gymnasieskolan. Bland grundutbildningskriterierna har vi lagt till andel studenter på avancerad nivå. Det totala antalet kriterier är i årets ranking 27 (se bifogad lista). Medelbetyg och högskoleprovsresultat I många fall är utfallet på de olika indikatorerna eller nyckeltalen väl så intressanta som de sammanvägda totalresultaten. Högskoleprovsresultat, som i medeltal finns för hälften av de nya studenterna, visar att studenterna vid Handelshögskolan i Stockholm har de överlägset bästa provresultaten. Två tredjedelar har ett provresultat på 1,0 eller högre (av 2,0 möjliga). Vid inget annat lärosäte når hälften av studenterna värdet 1,0. För hälften av lärosätena är det bara mellan tio och tjugo procent av nybörjarna som når upp till 1,0. Bilden är likartad avseende medelbetygen i gymnasieskolan (som finns för cirka nittio procent av nybörjarna). Medelbetygen ligger i medeltal nära tjugo, dvs. MVG, för studenterna på Handels i

3 3 Stockholm. För övriga lärosäten ligger medelvärdena runt VG, med värden som i allmänhet är något högre vid de stora universiteten och de tekniska högskolorna och något lägre vid de mindre högskolorna. Spridningen är ungefär lika stor som avståndet till medelvärdet för studenterna vid Handelshögskolan. Handelshögskolan i Stockholm får också bra utfall i det nya internationaliseringskriteriet, men det gäller framför allt avseende andelen studenter som har studerat utomlands. När det gäller inresande studenter toppar KTH i Stockholm och Blekinge tekniska högskola. När det gäller utländska lärare är det Karolinska institutet som har den högsta andelen. Nästan en fjärdedel av lärarna (och forskarna) har kommit till Sverige under de senaste tjugo åren. Beträffande sociala kriterier toppar Södertörns högskola före Högskolan i Jönköping, Örebro universitet och Malmö högskola. När det gäller dessa kriterier blir utfallet sämre för de stora universiteten och fackhögskolorna med undantag för Karolinska institutet än för de mindre lärosätena. Allra sämst blir utfallet för Handelshögskolan. Som framgått ovan har några förändringar beträffande kriterier gjorts inför årets ranking. I planerna för framtiden ingår bland annat även komplettering med bibliometriska data, vilket framstår som särskilt angeläget mot bakgrund av sådana uppgifters betydelse för tilldelningen av forskningsmedel till universitet och högskolor. Beträffande utfallet på de enskilda variablerna, som angående rankingen i allmänhet, finns mer information på Uranks hemsida, Urank Urank är en association som årligen genomför rankingar av svenska universitet och högskolor som utbildningsinstitutioner. Nuvarande ranking är den fjärde. Ansvariga är Stig Forneng, Ingemar Lind och Thorsten Nybom. Kontakt: Stig Forneng, / Ingemar Lind, / Thorsten Nybom, /

4 4 RANKINGVARIABLERNA INOM DE OLIKA KRITERIERNA (MED VIKTER) Studenter (0,2) Antal förstahandssökande per antagen (0,3) Andel med högskoleprovsresultat över 1,0 av alla med provresultat (0,1) Medelbetyg i gymnasieskolan (0,1) Andel nya studenter (högskolenybörjare) som inte kommer från lärosätets län (0,1) Andel studenter som finns kvar vid lärosätet andra året av studierna (0,2) Andel av högskolenybörjarna som har avlagt examen (alternativt uppnått 180 högskolepoäng) inom sex år (0,2) Grundutbildning (0,2) Antal lärare per student, vägd (0,2) Prestationsgrad (helårsprestationer/helårsstudenter), vägd (0,2) Rörlighetsfaktor (0,2) Etableringsgrad på arbetsmarknaden, vägd (0,2) Andel studenter på avancerad nivå (0,2) Forskning/Forskarutbildning (0,2) Andel forskning av lärosätets totala kostnader (0,2) Andel konkurrensutsatta forskningsmedel (VR, Fas, Formas) av extern forskningsfinansiering (0,2) Andel studenter som övergår till forskarutbildning, vägd (0,2) Antal disputationer per professor (0,2) Rekrytering till forskarutbildning ej från egen högskola (0,2) Internationalisering (0,1) Andel examinerade studenter som har studerat utomlands minst en termin (0,2) Andel ut i utbyte av förstagångsexaminerade (0,1) Andel ut i utbyte av utresande plus inresande (0,1) Andel inresande studenter (av alla) (0,2) Andel inresande forskarstuderande (av alla) (0,2) Andel lärare födda utomlands (men ej av två svenska föräldrar) (0,2) Lärare (0,2) Andel disputerade lärare (0,5) Andel professorer av lärare (0,5) Sociala indikatorer (0,1) Andel förstagenerationsstudenter (av nybörjare) (0,4) Jämförelsetal för andel studenter med utländsk bakgrund (0,3) Andel på kurser med jämn könsfördelning (0,3)

5 5 KALKYLMETOD För var och en av indikatorerna (eller nyckeltalen) har fördelningen av värdena behandlats så att medelvärdet för lärosätena har räknats ut och för rankingen används sedan avvikelsen från medelvärdet med fördelningens standardavvikelse som enhet. Ett slutvärde på till exempel 1,6 för ett lärosäte betyder att lärosätet höjer sig över medelvärdet med 1,6 x fördelningens standardavvikelse. Ett utfall på till exempel -0,4 betyder att lärosätet ligger under medelvärdet med 0,4 x standardavvikelsen. Detta är ett sätt att göra de inbördes så olika kriterierna mer jämförbara i skala. För varje kriterium har för varje lärosäte ett vägt medelvärde räknats fram utifrån värdena för varje indikator och utifrån koefficienterna ovan. För den sammanlagda rankingen har sedan motsvarande gjorts för kriterierna.

6 6 Totalrankingen (värden) Handelshögskolan i Sthlm 1,85 0,91 0,81 1,90 2,40-1,51 1,23 Karolinska institutet 1,84 1,12 1,31 0,83 0,82 0,19 1,12 Sveriges lantbruksuniversitet 1,43 1,33 0,57 0,46 0,58-1,46 0,68 Kungl. Tekniska högskolan 0,28 0,73 0,66 1,59 0,91-0,37 0,64 Uppsala universitet 0,64 0,32 0,72 0,41 1,23-0,11 0,61 Chalmers tekniska högskola 1,19 0,29 0,40 0,95 1,03-1,07 0,57 Lunds universitet 0,46-0,08 0,60 0,40 1,69-0,46 0,53 Göteborgs universitet 0,71 0,29 0,52-0,39 0,91-0,10 0,44 Stockholms universitet -0,18 0,36 0,82-0,01 0,58 0,28 0,34 Linköpings universitet 0,65 0,23 0,24-0,08 0,77-0,38 0,33 Umeå universitet 0,24-0,06 0,24-0,23 0,31 0,21 0,15 Örebro universitet -0,14 0,11 0,32-0,68 0,06 0,68 0,07 Södertörns högskola -0,80 0,03-0,07-0,12 0,47 1,24 0,04 Luleå tekniska universitet -0,13-0,73 0,12-0,05 0,94-0,47-0,01 Högskolan i Jönköping -0,16-0,26-0,25 0,39-0,55 0,71-0,13 Växjö universitet -0,34-0,03-0,09-0,39-0,35 0,17-0,18 Malmö högskola -0,47 0,24-0,29-0,62-0,90 0,51-0,30 Högskolan i Kalmar -0,28-0,20-0,13-0,18-0,88-0,11-0,32 Blekinge tekniska högskola -0,68-0,46-0,48 0,62-0,36-0,03-0,34 Högskolan i Borås -0,56 0,12-0,42-0,28-0,74 0,12-0,34 Mälardalens högskola -0,51-0,08-0,68-0,30-0,57 0,44-0,35 Högskolan i Halmstad -0,46-0,32-0,53-0,39-0,56 0,33-0,38 Karlstads universitet -0,30-0,37-0,55-0,59-0,61 0,37-0,39 Högskolan i Skövde -0,42-0,07-0,52-0,32-1,21-0,01-0,48 Högskolan i Gävle -0,72-0,30-0,31-0,63-0,96 0,31-0,49 Högskolan Dalarna -0,57-0,27-0,61-0,18-1,14 0,19-0,52 Mittuniversitetet -0,40-0,90-0,44-0,84-0,31-0,22-0,52 Högskolan Kristianstad -0,52-0,23-0,39-0,66-1,35 0,29-0,54 Högskolan Väst -0,63-0,25-0,74-0,68-1,20 0,13-0,62 Högskolan på Gotland -1,01-1,49-0,82 0,06-1,01 0,11-0,85

7 7 Totalrankingen (platssiffror) Handelshögskolan i Sthlm Karolinska institutet Sveriges lantbruksuniversitet Kungl. Tekniska högskolan Uppsala universitet Chalmers tekniska högskola Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Linköpings universitet Umeå universitet Örebro universitet Södertörns högskola Luleå tekniska universitet Högskolan i Jönköping Växjö universitet Malmö högskola Högskolan i Kalmar Blekinge tekniska högskola Högskolan i Borås Mälardalens högskola Högskolan i Halmstad Karlstads universitet Högskolan i Skövde Högskolan i Gävle Högskolan Dalarna Mittuniversitetet Högskolan Kristianstad Högskolan Väst Högskolan på Gotland

8 8 HumSamRankingen (värden) Handelshögskolan i Sthlm 2,44 1,49 0,86 2,10 2,81-1,60 1,57 Uppsala universitet 0,97 0,60 0,62 0,29 1,48-0,51 0,71 Göteborgs universitet 0,99 0,59 0,61-0,23 0,56-0,46 0,48 Stockholms universitet 0,30 0,45 0,60-0,12 0,89 0,01 0,44 Lunds universitet 0,53 0,17 0,36 0,28 1,29-0,74 0,42 Linköpings universitet 0,64 0,09 0,58-0,05 0,55-0,11 0,36 Örebro universitet 0,10 0,21 0,50-0,46 0,36 0,65 0,25 Högskolan i Jönköping 0,25-0,12 0,07 1,10 0,13 0,47 0,22 Södertörns högskola -0,54 0,09-0,06 0,00 0,88 1,24 0,20 Växjö universitet -0,02 0,26 0,24-0,10 0,10-0,05 0,10 Umeå universitet 0,30-0,20 0,32-0,27 0,31-0,22 0,10 Malmö högskola -0,20 0,37 0,08-0,28-0,54 0,21-0,06 Högskolan i Borås -0,09 0,50-0,25-0,32-0,45 0,03-0,09 Mälardalens högskola -0,43-0,10-0,66 0,43-0,27 0,47-0,20 Karlstads universitet -0,14-0,23-0,22-0,44-0,43 0,28-0,22 Högskolan i Halmstad -0,51-0,22-0,19-0,31-0,31 0,54-0,22 Högskolan Dalarna -0,41-0,14-0,50 0,51-0,87 0,15-0,32 Högskolan i Gävle -0,58-0,13-0,12-0,69-0,59 0,04-0,35 Högskolan i Kalmar -0,21 0,00-0,80-0,13-0,77 0,03-0,37 Högskolan på Gotland -0,82-0,77-0,44 0,39-0,02 0,05-0,37 Högskolan Väst -0,53-0,03-0,32-0,59-0,87 0,02-0,41 Mittuniversitetet -0,07-0,87-0,47-0,67-0,10-0,42-0,41 Högskolan Kristianstad -0,50-0,22-0,20-0,54-0,96 0,13-0,42 Blekinge tekniska högskola -0,97-0,53-0,34 0,79-0,93 0,28-0,45 Luleå tekniska universitet -0,17-1,00 0,13-0,09-1,01-0,38-0,46 Högskolan i Skövde -0,34-0,24-0,41-0,31-1,24-0,12-0,49

9 9 HumSamRankingen (platssiffror) Handelshögskolan i Stockholm Uppsala universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Lunds universitet Linköpings universitet Örebro universitet Högskolan i Jönköping Södertörns högskola Växjö universitet Umeå universitet Malmö högskola Högskolan i Borås Mälardalens högskola Karlstads universitet Högskolan i Halmstad Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Kalmar Högskolan på Gotland Högskolan Väst Mittuniversitetet Högskolan Kristianstad Blekinge tekniska högskola Luleå tekniska universitet Högskolan i Skövde

10 10 TekNatRankingen (värden) Lunds universitet 1,20-0,25 0,55 0,90 1,88-0,64 0,70 Uppsala universitet 0,74-0,08 0,89 1,21 1,09 0,03 0,65 Kungl. Tekniska högskolan 0,72 0,54 0,63 1,48 0,71-0,39 0,63 Chalmers tekniska högskola 1,84 0,10 0,36 0,78 0,83-0,85 0,62 Göteborgs universitet 0,17 0,54 0,50-0,11 1,45 0,41 0,56 Luleå tekniska universitet 0,36-0,30 0,50 0,34 1,90-0,57 0,47 Sveriges lantbruksuniversitet 0,57 0,82 1,07 0,16 0,18-1,17 0,43 Linköpings universitet 1,09 0,15-0,09 0,57 0,88-1,12 0,35 Stockholms universitet -0,64 0,51 1,13 0,25 0,45-0,13 0,30 Umeå universitet 0,51 0,22 0,52 0,13 0,04-0,06 0,26 Blekinge tekniska högskola -0,06 0,04-0,32 0,93 0,19-0,29 0,03 Södertörns högskola -0,30 0,26 0,13-0,06-0,09 0,11 0,00 Örebro universitet -0,48-0,05-0,12-0,20 0,39 0,73 0,00 Högskolan i Kalmar 0,64-0,01 0,70-0,51-0,94-0,62-0,04 Mälardalens högskola -0,52 0,14-0,12-0,45-0,08 0,88-0,07 Mittuniversitetet 0,06-0,83 0,16-0,95 0,37-0,29-0,17 Högskolan i Halmstad -0,13-0,12-0,59 0,04 0,11-0,33-0,18 Högskolan i Jönköping -0,20-0,24-0,41 0,24-0,66 1,03-0,18 Högskolan i Skövde -0,36 0,84-0,63-0,09-1,01 0,26-0,22 Högskolan i Borås -0,71-0,43-0,47 0,30-0,41 0,40-0,33 Högskolan i Gävle -0,69-0,11-0,31-0,44-0,98 0,97-0,37 Karlstads universitet -0,13-0,33-0,83-0,69-0,26 0,10-0,37 Högskolan Väst -0,28-0,11-0,60-0,64-0,86 0,24-0,41 Högskolan Dalarna -0,51-0,02-0,38-0,66-0,98 0,11-0,43 Malmö högskola -1,01 0,20-0,16-0,88-1,22 0,73-0,45 Växjö universitet -0,75-0,13-0,85-0,48-0,41 0,20-0,46 Högskolan Kristianstad -0,62 0,04-0,91-0,60-0,75 0,35-0,48 Högskolan på Gotland -0,47-1,36-0,36-0,57-1,80-0,09-0,86

11 11 TekNatRankingen (platssiffror) Lunds universitet Uppsala universitet Kungl. Tekniska högskolan Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet Luleå tekniska universitet Sveriges lantbruksuniversitet Linköpings universitet Stockholms universitet Umeå universitet Blekinge tekniska högskola Södertörns högskola Örebro universitet Högskolan i Kalmar Mälardalens högskola Mittuniversitetet Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Skövde Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Karlstads universitet Högskolan Väst Högskolan Dalarna Malmö högskola Växjö universitet Högskolan Kristianstad Högskolan på Gotland

12 12 MedVårdRankingen (värden) Lunds universitet 1,12 0,56 0,71 0,93 2,21-0,18 1,00 Karolinska institutet 0,46 2,00 0,34 2,03 1,12 0,03 0,99 Göteborgs universitet 1,41 0,43 0,50-0,11 1,79-0,32 0,78 Uppsala universitet 1,15 0,39 0,55 0,43 1,44-0,47 0,70 Linköpings universitet 0,83 0,51 0,52 0,21 1,15-0,29 0,59 Umeå universitet 0,16 0,36 0,33 0,28 1,08 0,63 0,48 Örebro universitet -0,01-0,10 0,38-0,53 0,43 0,02 0,09 Växjö universitet 0,21 0,53 0,08-0,28-0,57 0,38 0,06 Malmö högskola -0,34 0,21-0,23 0,37-0,14 0,61 0,00 Karlstads universitet -0,39-0,48-0,22 0,08-0,03 0,57-0,16 Högskolan i Skövde -0,72-0,21 0,28 0,56-0,60 0,09-0,19 Högskolan Dalarna 0,07-0,16 0,14-0,55-0,61-0,28-0,19 Högskolan i Gävle -0,41-0,15 0,36-0,44-0,60-0,24-0,23 Högskolan Kristianstad -0,08-0,05-0,12-0,33-1,05 0,45-0,25 Högskolan i Kalmar -0,29-0,49-0,37-0,28 0,31-0,57-0,25 Högskolan i Halmstad 0,42-0,02-0,47-0,45-0,80-0,39-0,26 Högskolan i Borås -1,15 0,25-0,10 0,03-0,58-0,05-0,32 Högskolan i Jönköping -0,53-0,66-0,32 0,50-0,61 0,25-0,35 Blekinge tekniska högskola -0,04-0,59-0,30-0,51-0,83-0,08-0,41 Högskolan Väst -0,36-0,37-0,41-0,34-0,88 0,22-0,42 Mälardalens högskola -0,53-0,30-0,58-0,56-0,94-0,14-0,54 Mittuniversitetet -0,72-0,93-0,35-0,45-0,81 0,15-0,60 Luleå tekniska universitet -0,28-0,96-0,93-0,68-0,47-0,39-0,64

13 13 MedVårdRankingen (platssiffror) Lunds universitet Karolinska institutet Göteborgs universitet Uppsala universitet Linköpings universitet Umeå universitet Örebro universitet Växjö universitet Malmö högskola Karlstads universitet Högskolan i Skövde Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan Kristianstad Högskolan i Kalmar Högskolan i Halmstad Högskolan i Borås Högskolan i Jönköping Blekinge tekniska högskola Högskolan Väst Mälardalens högskola Mittuniversitetet Luleå tekniska universitet

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2011 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2011:04 Göteborg, mars 2011 PM 2011:04 URANK 2011. EN ANALYS AV UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERANKINGEN URANK. Diarienr: Götabergsgatan

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 Stig Forneng, Ingemar Lind, Thorsten Nybom Författarna är grundare till Urank, som är en fri och obunden association för studier i och utförande av svenska universitets-

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd; SFS 2012:520 Utkom från trycket den 10 juli 2012 utfärdad den 28 juni 2012. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 UF 21 SM 1001 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2009 I korta drag Antalet nybörjare oförändrat Bland doktoranderna

Läs mer

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning / löpunmmer 2013-12-03 / 11 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån:

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Andelen av en årskull som får kvalificerade jobb efter examen: Byggteknik Karlstads universitet Grund 94% Byggteknik Linköpings univiersitet

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Byggteknik Linköpings univiersitet Byggteknik Högskolan i Halmstad Industriell ekonomi Högskolan i Skövde Maskinteknik

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

SVERIGES UNIVERSITETS

SVERIGES UNIVERSITETS SVERIGES UNIVERSITETS RAPPORT & HÖGSKOLEFÖRBUND 2000-04-06 Rekrytering till matematisk/naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Uppdraget Bristen på personer med naturvetenskaplig och teknisk bakgrund

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Sommarkursernas utveckling, prestationsgrad och ekonomiska betydelse

Sommarkursernas utveckling, prestationsgrad och ekonomiska betydelse EFFEKTIVITETSANALYS 1(22) Avdelning 2013-11-13 2013/ 2 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 Hakan.andersson@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning /löpnummer 216-1-19 / 2 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 8-563 87 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1...

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1... Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1 Utbildningsorganisationer som deltar i antagningsomgången: Blekinge tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Försvarshögskolan Stockholm Gymnastik-

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Hur använder lärosätena resultat från högskoleprovet utanför provurvalet?

Hur använder lärosätena resultat från högskoleprovet utanför provurvalet? Hur använder lärosätena resultat från högskoleprovet utanför provurvalet? Kartläggning av hur resultatet från högskoleprovet används, ett regeringsuppdrag Universitets- och högskolerådet 2016 Dnr 1.1.1

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 UF 20 SM 1002 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2008/09 I korta

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE

FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE GUVR Göteborgs universitets vetenskapliga råd September 22. Sid 1. Sammanfattning Forskningsbidragens storlek skiljer sig avsevärt mellan landets

Läs mer

Erasmusstatistik Utresande studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik Utresande studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik Utresande studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning

Läs mer

Rapport 2006:21 R. Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2005

Rapport 2006:21 R. Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2005 Rapport 2006:21 R Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Sifoundersökning 2008 Utlandsstudier och internationellt utbyte

Sifoundersökning 2008 Utlandsstudier och internationellt utbyte Sifoundersökning 2008 Utlandsstudier och internationellt utbyte En undersökning bland Sveriges studenter, lärare och prefekter inom högre utbildning om deras attityder till utlandsstudier och internationellt

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 6.2009. Högskolerankingen 2009

Handelskammarens rapport nr 6.2009. Högskolerankingen 2009 Handelskammarens rapport nr 6.29 Högskolerankingen 29 2 Handelskammarens rapport nr 6.29 Foto: Mats Samuelsson Handelskammarens rapport nr 6.29 3 Förord Kvaliteten i den högre utbildningen och forskningen

Läs mer

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Analysavdelningen 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2012-05-22 2012/6 Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Från och med hösten 2011 ska

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2001 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Lagförslag...21 2.1 Förslag till

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET Undersökning bland universitets- och högskolelärare Projektnummer 1517352 Stockholm 2008-06-16 Ingemar Boklund UNDERSÖKNING BLAND UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLELÄRARE 1. Uppdraget

Läs mer

Verksamhetskostnader = verksamhetsutfall enligt Resultaträkningen 2010, d v s exklusive resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag,

Verksamhetskostnader = verksamhetsutfall enligt Resultaträkningen 2010, d v s exklusive resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag, 1 2 Verksamhetskostnader = verksamhetsutfall enligt Resultaträkningen 2010, d v s exklusive resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag, uppbördsverksamhet och transfereringar 3 Vissa typer

Läs mer

Minskad tillströmning till högre utbildning

Minskad tillströmning till högre utbildning Rapport 2007:42 R Minskad tillströmning till högre utbildning analys och diskussion om möjliga orsaker Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser STATISTISK ANALYS Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 8-563 87 7 torbjorn.lindqvist@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/11 Sökande till universitet och högskolor:

Läs mer

Högskolekvalitet 2010

Högskolekvalitet 2010 Högskolekvalitet 2010 Högskolekvalitet 2010 Svenskt Näringsliv tar tempen på samverkan vid svenska universitet och högskolor - och hur det går för examinerade studenter på arbetsmarknaden Utbildning måste

Läs mer

Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen:

Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen: Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen: nuläge och utmaningar 1 Rapporten är framtagen av Mälardalsrådet Text: Tom Petersson, Regionplanekontoret och Göran Reitberger, Reginova AB Första utgåvan

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Kursklassificering av sjuksköterskeutbildningar

Kursklassificering av sjuksköterskeutbildningar EFFEKTIVITETSANALYS 1(26) Avdelning 2013-12-03 2013/3 Analysavdelningen Handläggare Max Kesselberg 08-56308802 max.kesselberg@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en av formerna

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Postadress Box

Läs mer

Rapport 2009:14 R. Utländska doktorander i svensk forskarutbildning

Rapport 2009:14 R. Utländska doktorander i svensk forskarutbildning Rapport 2009:14 R Utländska doktorander i svensk forskarutbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utländska

Läs mer

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad Utvärderingsavdelningen Ann-Britt Gabrielsson BESLUT 2004-03-02 Reg.nr 641-3907-02 Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad ges rätt att utfärda specialpedagogexamen.

Läs mer

Svenska högskolor. Gynnas. Emad Zand och Luisa Orre går på Handelshögskolan i Stockholm som toppar högskolerankningen.

Svenska högskolor. Gynnas. Emad Zand och Luisa Orre går på Handelshögskolan i Stockholm som toppar högskolerankningen. Svenska högskolor vinnare och Gynnas. Emad Zand och Luisa Orre går på Handelshögskolan i Stockholm som toppar högskolerankningen. Skolan kommer att premieras om Lars Leijonborgs förslag blir verklighet.

Läs mer

www.uka.se Rapport 2015:1 Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen

www.uka.se Rapport 2015:1 Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen , www.uka.se Rapport 2015:1 Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen Rapport 2015:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Tomas Egeltoft (projektledare), Camilla

Läs mer

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken Universitetskanslersämbetet och SCB 100 UF 20 SM 1401 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Den statistik om högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som redovisas i detta statistiska

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Stannar inresande studenter kvar i Sverige?

Stannar inresande studenter kvar i Sverige? Statistisk analys Anders Wiberg Analysavdelningen 08-5630 8836 anders.wiberg@hsv.se www.hsv.se 2010-05-18 Analys nr 2010/6 Stannar inresande studenter kvar i Sverige? Antalet inresande studenter har ökat

Läs mer

Statistisk analys. Ingrid Pettersson Analysavdelningen. 08-5630 8762 Ingrid.pettersson@ukambetet.se. www.uk-ambetet.se 2013-06-18 2013/5

Statistisk analys. Ingrid Pettersson Analysavdelningen. 08-5630 8762 Ingrid.pettersson@ukambetet.se. www.uk-ambetet.se 2013-06-18 2013/5 Statistisk analys Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå samt på forskarnivå. Analyserna

Läs mer

5 375 Så många fall av könsdiskriminering har. Systematisk könsdiskriminering i den svenska högskolan 2009. Uppdaterad 2009-10-21

5 375 Så många fall av könsdiskriminering har. Systematisk könsdiskriminering i den svenska högskolan 2009. Uppdaterad 2009-10-21 Uppdaterad 2009-10-21 Systematisk könsdiskriminering i den svenska högskolan 2009 5 375 Så många fall av könsdiskriminering har ägt rum i samband med antagningen till högskolan 2009 Centrum för rättvisa

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen

Förslag till områdesbehörigheter för utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarexamen Enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Aleksandra Sjöstrand 08-563 087 76 aleksandra.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2010

Sveriges bästa skolkommun 2010 2010-08-17 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2010 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Högskolan i Jönköping

Högskolan i Jönköping Högskolan i Jönköping Kort om högskolan Högskolan i Jönköping drivs i stiftelseform och har därmed större autonomi än de statliga lärosätena. Verksamheten bestäms genom avtal med staten. I avtalet står

Läs mer

Utbildning i Gävleborg 2015

Utbildning i Gävleborg 2015 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/2015

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Högskolekvalitet 2011. Mikaela Almerud, Greta Hjortzberg och Patrick Krassén April 2011

Högskolekvalitet 2011. Mikaela Almerud, Greta Hjortzberg och Patrick Krassén April 2011 Högskolekvalitet 2011 Mikaela Almerud, Greta Hjortzberg och Patrick Krassén April 2011 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...3 Vad karaktäriserar svenska studenter?... 4 Genomströmning...

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

Vetenskapsrådet. Missiv 2009-07-14 111-2008-7887 (U2009/4353/F) Carl Jacobsson. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Vetenskapsrådet. Missiv 2009-07-14 111-2008-7887 (U2009/4353/F) Carl Jacobsson. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2009-07-14 Handläggare Carl Jacobsson Diarienummer 111-2008-7887 (U2009/4353/F) Vetenskapsrådet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Missiv Enligt regeringsbeslut U2009/322/F (2009-01-29) fick Vetenskapsrådet

Läs mer

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10 Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studie intresse läsåret 2009/10 Statistiska

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Rapport 2009:18 R. Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 2006 2008

Rapport 2009:18 R. Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 2006 2008 Rapport 2009:18 R Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 2006 2008 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT. Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering

MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT. Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 Innehåll... 0 Innehåll... 1 Sökande hösten, exkl.

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

VB: Högskoleverkets treårsuppföljning av Biologi - för kännedom Bifogade filer:

VB: Högskoleverkets treårsuppföljning av Biologi - för kännedom Bifogade filer: Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:23 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Högskoleverkets treårsuppföljning av Biologi - för kännedom Bifogade filer: Biologi.doc Här

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer