Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor"

Transkript

1 Regeringsbeslut I:24 Utbildningsdepartementet U2012/6996/SAM (delvis) U2012/7041/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor 6bilagor Riksdagen har beslutat om universitet och högskolors verksamhet för budgetåret 2013(prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för universitet och högskolor. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Inledning Övergripande mål för universitet och högskolors verksamhet finns i högskolelagen(1992:1434). Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Studieavgifter för tredjelandsstudenter I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på lärosätets övriga verksamhet. Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som har deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i utbytesavtalsverksamheten. Vidare ska universitet och högskolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat. Postadress Telefonväxel E-Post Stockholm Besöksadress Telefax Drottninggatan

2 Lärar- och förskollärarutbildning Universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda lärar- och förskollärarexamina ska planera för dimensioneringen av olika examina, inriktningar och ämneskombinationer, så att den svarar mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella och regionala behov. Överväganden och vilka åtgärder som har gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen. Utbildningsutbud Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet. Lärosätets avvägningar när det gäller t.ex. fördelningen mellan program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus och distansutbildning ska redovisas. Därutöver ska en redovisning lämnas över hur lärosätet möter det omgivande samhällets behov av utbildning. Studenter som inte tar poäng Universitet och högskolor ska redovisa antalet helårsstudenter som har varit registrerade på kurser under höstterminen 2012 och som inte har tagit några poäng på dessa under höstterminen 2012 och vårterminen Utresande utbytesstudenter ska inte ingå i underlaget. Forskning och utbildning på forskarnivå Strategiska forskningsområden Regeringens satsning på strategiska områden har som målsättning att åstadkomma en långsiktig kraftsamling inom områden där forskningen håller hög internationell kvalitet och har stor samhällsrelevans. Satsningen syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation. De universitet som har fått medel för strategiska forskningsområden ska medverka i den uppföljning som genomförs av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö,areellanäringarochsamhällsbyggandesamtvinnova. Utveckling av rutiner för utbetalning av forskningsbidrag Vetenskapsrådet ska i samverkan med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Verket för innovationssystem samt universitet och högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till lärosätenas planering. Universitet och högskolor ska samverka med forskningsråden och Verket för innovationssystem i denna fråga. Sidan 2 av 7

3 Ekonomisk redovisning m.m. 1. Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd, inkl. teckenspråkstolkning, för studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning i studiesituationen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget för grundutbildning. Dessa kostnader får, efter ansökan, delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som ett särskilt åtagande som ska finansieras av medel under anslaget 2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. 2. Universitet och högskolor får belasta anslagen för grundutbildning, forskning och forskarutbildning samt konstnärlig forskning och utvecklingsarbete med kostnader för personskadeförsäkringar för studenter. Kostnaderna får högst uppgå till 24 kronor per helårsstudent. 3. En prognos över beräknat utfall för anslaget till grundutbildning ska lämnas till Regeringskansliet(Utbildningsdepartementet) senast den 26 april och den 19 oktober. Redovisningen ska innehålla beräknat utfall för innevarande år och de fyra kommande åren, med hänsyn tagen till anslagssparande, överproduktion och utnyttjande av ev. decemberprestationer. Redovisningen ska ske enligt mall på regeringens hemsida: 4. Följande ersättningsbelopp (kronor) ska tillämpas för budgetåret Sidan 3 av 7

4 Utbildningsområde Ersättning per helårsstudent Ersättning per helårsprestation Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt Vård Odontologiskt Medicinskt Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övrigt Design Konst Musik Opera Teater Media Dans Idrott Utbildningsområdet Undervisning avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och den utbildningsvetenskapliga kärnan. Utbildningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning avser verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildningar. Utbildningsområdet Övrigt avser journalist- och bibliotekarieutbildningar och kurser inom praktisk-estetiska ämnen inom lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, förskollärarutbildningochgrundlärarutbildning. Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga Riktlinjer för redovisning finns i bilaga Universitet och högskolor får ta ut och disponera avgifter för verksamheter enligt bilaga De universitet och högskolor som lämnar delårsrapport ska avräkna och redovisa intäkter av anslag för grundutbildning motsvarande det totalabeloppsomperden30juniharöverförtstillräntekonto i Riksgäldskontoret. Sidan 4 av 7

5 8. Universitet och högskolor får köpa kurser av svenska statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (köpt beställd utbildning) eller av utländska lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana kurser får endast omfatta studenter som har antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen. Avräkning av helårsstudenter och helårprestationer får endast göras av det lärosäte som köper kurser. Sådana kurser ska av det säljande lärosätet inte klassificeras som uppdragsutbildning. 9. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Därvid avses såväl medel på anslag för forskning och forskarutbildning som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet. Övrigt 1. Universitet och högskolor ska, samtidigt som de lämnar årsredovisningen till Regeringskansliet(Utbildningsdepartementet), lämna en kopia av årsredovisningen till Universitetskanslersämbetet. 2. Undantag från vissa bestämmelser finns i bilaga 5. På regeringens vägnar Jan Björklund Per Magnusson Sidan 5 av 7

6 Likalydande till Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet Kungl. Tekniska högskolan Luleå tekniska universitet Karlstads universitet Linnéuniversitetet Örebro universitet Mittuniversitetet Blekinge tekniska högskola Dans- och cirkushögskolan Försvarshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Malmö högskola Mälardalens högskola Operahögskolan i Stockholm Stockholms dramatiska högskola Södertörns högskola Sidan 6 av 7

7 Kopia till Statsrådsberedningen, internrevisionen Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik Finansdepartementet, budgetavdelningen Landsbygdsdepartementet, enheten för landsbygdens tillväxt Riksdagen, utbildningsutskottet Riksrevisionen Migrationsverket Riksgäldskontoret Ekonomistyrningsverket Sveriges förenade studentkårer Sidan 7 av 7

8 Regeringsbeslut I:27 Utbildningsdepartementet U2013/4050/SAM (delvis) U2013/4082/UH Karolinska institutet STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Karolinska institutet Riksdagen har beslutat om Karolinska institutets verksamhet för budgetåret 2013(prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113, prop. 2012/13:99 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Karolinska institutet och nedan angivna anslag. VERKSAMHET Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor. 1 Mål och återrapporteringskrav Särskilda åtaganden 1. Karolinska institutet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral. Återrapportering Av årsredovisningen ska framgå omfattning av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad. 2. Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring. 3. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen. Postadress Telefonväxel E-Post Stockholm Besöksadress Telefax Drottninggatan

9 Rekryteringsmål för professorer Under ska minst 47 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer. 3 Uppdrag 1. Karolinska institutet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare(alf-ersättning) i enlighet med detavtalsomijuni2003slutitsmellanstatenochvissalandstingom samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet. Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan Karolinska institutet inom läkarutbildningen ersättas för högst helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Återrapportering Universitetet ska senast den 25 januari 2013 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2012 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen. 2. Karolinska institutet ska vid behov anordna legitimationskurser för icke-legitimerade optiker. 3. Karolinska institutet ska, utöver antagningen på psykologprogrammet om 40 studenter per hösttermin, öka antagningen med 30 studenter per hösttermin fr.o.m Denna utökning innebär en volymökning 2015 motsvarande 150 helårsstudenter, utöver den volym som antagningen om 40 studenter per hösttermin motsvarar. Återrapportering Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av intaget. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning (Ramanslag) Disponeras av Karolinska institutet Sidan 2 av 7

10 ap.1 Takbelopp(ram) Villkor för anslag 2:15 ap.1 Takbelopp Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor. I anslaget ingår kronor riktade till en utbyggnad av sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar. 2:16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag) Disponeras av Karolinska institutet ap.2 Basresurs(ram) Villkor för anslag 2:16 ap.2 Basresurs I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan. Strategiskt forskningsområde Belopp i tkr Cancer Diabetes Epidemiologi Neurovetenskap Stamceller och regenerativ medicin Vårdforskning Av anslaget får högst kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science. 2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag) Disponeras av Karolinska institutet ap.17 Tandvårdscentral(ram) ap.18 Prov efter läkarens 4494 allmäntjänstgöring(ram) ap.39 Kvalitetsbaserad resursfördelning(ram) 176 2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag) Disponeras av Karolinska institutet ap.6 Karolinska institutet(ram) Sidan 3 av 7

11 ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning(ram) 6004 Villkor för anslag 2:72 ap.6 Karolinska institutet Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2013 utbetala medel till övriga universitet enligt tabellen nedan. Medlen ska användas för att utveckla klinisk utbildning och forskning. Universitet Belopp i tkr Uppsala universitet 850 Lunds universitet Göteborgs universitet 912 Umeå universitet 875 Linköpings universitet 703 Karolinska institutet Summa Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Karolinska institutet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning. Sidan 4 av 7

12 4.3 Finansiella villkor Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2013 Indrag av anslagsbelopp 2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning ap % 0 2:16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning ap.2 0 Allt 0 2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. ap % 0 ap % 0 ap.39 0 Allt 0 2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning ap % 0 ap % 0 Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 budgetlagen) Belopp angivna i tkr Sidan 5 av 7

13 5.2 Utbetalningsplan Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp Summa Belopp angivna i tkr Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karolinska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är: 2:15 ap.1 Takbelopp 2:16 ap.2 Basresurs 2:71 ap.17 Tandvårdscentral 2:71 ap.18 Prov efter läkarens allmäntjänstgöring 2:71 ap.39 Kvalitetsbaserad resursfördelning 2:72 ap.6 Karolinska institutet 2:72 ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning 6 Avgifter och bidrag 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Optikercentral Karolinska institutet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter för den verksamhet vid optikercentralen, som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen, samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag. Sidan 6 av 7

14 Tandvårdscentral Karolinska institutet får ta ut avgifter för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag. Patientavgifter, som betalas för den tandvård som är direkt relaterad till grundutbildningen av tandläkare som bedrivs vid tandvårdscentralen, ska inlevereras till inkomsttitel Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel ska redovisas som uppbörd i Karolinska institutets resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet. På regeringens vägnar Jan Björklund Mikaela Staaf Kopia till Statsrådsberedningen, internrevisionen Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik Finansdepartementet, budgetavdelningen Riksdagen, utbildningsutskottet Riksrevisionen Ekonomistyrningsverket Riksgäldskontoret Sveriges förenade studentkårer Sidan 7 av 7

15 Bilaga 1 Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden och i förekommande fall begränsningar i fråga om konstnärliga utbildningsområden. 1. Universitet och högskolor har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområden enligt tabell 1. Samtliga kurser ska klassificeras i ett eller flera utbildningsområden utifrån kursens ämnesinnehåll. Uppräknade universitet och högskolor får högst avräkna helårsstudenter respektive helårsprestationer inom de konstnärliga utbildningsområdena enligt tabell 2. Om ett lärosäte redovisar fler helårsstudenter eller helårsprestationer än det antal som högst får avräknas inom ett konstnärligt utbildningsområde, får lärosätet avräkna överskjutande antal helårsstudenter och helårsprestationer mot utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, teknik eller naturvetenskap. I redovisningen av anslag för grundutbildning enligt bilaga 3 ska framgå hur många helårsstudenter och helårsprestationer som på detta sätt har avräknats mot ett annat utbildningsområde. 2. Helårsstudenter ska beräknas som antalet studenter som påbörjat studier på en kurs multiplicerat med kursens antal högskolepoäng dividerat med 60. Om kursen sträcker sig över mer än ett budgetår, ska antal högskolepoäng på kursen fördelas på budgetåren. Om kursen sträcker sig över mer än en termin, ska alla studenter som för första gången registrerats ingå i beräkningen men bara med studier under den första terminen. För varje termin krävs det att studenternas fortsatta deltagande i kursen bekräftas genom fortsatt registrering för att deras studier under denna period ska ingå i beräkningen. De studenter som inom tre veckor efter påbörjad kurs har anmält avbrott på kursen och som under den tiden inte har blivit godkända på något prov ska inte ingå i avräkningen av anslagsmedel. Helårsprestationer beräknas som antalet godkända högskolepoäng på kursen eller delkursen dividerat med 60. 1

16 Bilaga 1 3. Följande gäller för beräkning av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer. A. Ersättning lämnas för redovisade helårsstudenter och helårsprestationer under budgetåret som ryms inom takbeloppet, inklusive för utlandsförlagd utbildning som lärosätena ansvarar för, utbildning enligt förordning (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor, och utbildning enligt förordning (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning. Ersättning lämnas också för helårsprestationer som hänförs till december månad föregående budgetår och som inte har redovisats för detta budgetår. B. Ersättning för helårsstudenter lämnas för studenter som gör studieuppehåll för att bedriva en del av sina studier på utbytesprogram vid ett utländskt universitet motsvarande högst 120 högskolepoäng. Studenterna ska före utlandsvistelsen ha fullgjort studier om minst 60 högskolepoäng vid berört lärosäte. C. Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer lämnas inte för kurser som anordnas på uppdrag av annan utbildningsanordnare, uppdragsutbildning, utbildning där särskilt bidrag har utgått och där det av villkoren för att få bidrag framgår att utbildningen inte ska avräknas mot anslag, tillgodoräknande av annan utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter som godkänt resultat på en eller flera kurser, och studenter som enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor ska betala studieavgift. 4. Belastning på anslag för grundutbildning i fråga om det senast avslutade räkenskapsåret ska redovisas i årsredovisningen enligt bilaga 3. Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer beräknas på grundval av redovisning i studieregistret. Vid beräkning av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer ska lärosätet använda de ersättningsbelopp som anges i regleringsbrevet i fråga om det senast avslutade räkenskapsåret. För eventuella helårsprestationer som har genomförts föregående år i december och som inte tidigare har ersatts av staten ska i stället ersättningen beräknas utifrån de belopp som tillämpades föregående räkenskapsår. Eventuell skillnad mellan avräknade överföringar till räntekontot och den slutliga anslagsbelastningen redovisas som ett anslagssparande. Om ett universitet eller en högskola redovisar fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som ger rätt till ersättning inom takbeloppet (s.k. 2

17 Bilaga 1 överproduktion), får överproduktionen sparas till följande budgetår för att då berättiga till ersättning. För ett lärosäte avses med ett anslagssparande de anslagsmedel av ett ramanslag som vid budgetårets slut inte har utnyttjats. Såväl överproduktion som anslagssparande får föras över till följande budgetår, om inte regeringen beslutar annat (se även punkt 2 bilaga 5 Undantag från vissa bestämmelser). Ett universitet eller en högskola som har tilldelats anslagsbelopp som inte får föras över till följande budgetår ska, om medlen har tillgodoförts myndighetens räntekonto, betala tillbaka det anslagssparande som överstiger tio procent av tilldelat takbelopp. Beloppet och räntan på det beloppet fram till dagen för återbetalning ska betalas till statens centralkonto i Riksbanken snarast efter budgetårets utgång, dock senast när universitetet eller högskolan har upprättat årsredovisning. Räntan ska beräknas från det senaste årsskiftet till dess betalning sker. Ränteberäkningen ska grundas på den ränta som svarar mot genomsnittsräntan på räntekontot. 3

18 Bilaga 1 Tabell 1. Tilldelade utbildningsområden Universitet och högskolor har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområdena enligt tabellen. Idrott Dans Media Teater Opera Musik Konst Design Övr. VFU Und. Med. Odont. Vård Farm. Tekn. Nat. Sam. Jur. Teol. Hum. Uppsala universitet x x x x x x x x x x x x Lunds universitet x x x x x x x x x x x x x x x x Göteborgs universitet x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 Stockholms universitet x x x x x x x x x x x 6 Umeå universitet x x x x x x x x x x x x x x x x Linköpings universitet x x x x x x x x x x x x x Karolinska institutet x x x x x x x x Kungl. Tekniska högskolan x x x x x x x x Luleå tekniska universitet x x x x x x x 2 x x x x x x x x x x 6 Karlstads universitet x x x x x x x 2 x x x x x 6 Linnéuniversitetet x x x x x x x x 3 x x x x x x x 6 Örebro universitet x x x x x x x x x x x 5 x x Mittuniversitetet x x x x x x x 4 x x x x x Blekinge tekniska högskola x x x x x x x 2 Malmö högskola x x x x x x x x x 2 x x x x x 1 x x 6 Mälardalens högskola x x x x x x x 2 x x x x x x Dans och cirkushögskolan x x x x x x Gymnastik och idrottshögskolan x x x x x x x x Högskolan i Borås x x x x x x x 2 x x x x Högskolan Dalarna x x x x x x x 2 x x x x x 6 Högskolan på Gotland x x x x x x x Högskolan i Gävle x x x x x x x 2 x x x x x 6 Högskolan i Halmstad x x x x x x x 2 x x x x 6 Högskolan Kristianstad x x x x x x x 2 x x x x 5 x 6 Högskolan i Skövde x x x x x x x 2 x x x x x Högskolan Väst x x x x x x x 2 x x x x x Konstfack x x x x x x x Kungl. Konsthögskolan x x x Kungl. Musikhögskolan i x x x x x Stockholm Operahögskolan i Stockholm x x x Stockholms dramatiska högskola x x x x x Södertörns högskola x x x x x x x x x x 1 Kurser som anordnas av Lunds universitet. 2 Verksamhet för vilka kurser har övertagits från landsting genom det förändrade huvudmannaskapet. 3 Kurser dels för vilka huvudmannaskapet övertagits från landsting, dels för optikerutbildning och psykologutbildning. 4 Kurser dels för vilka huvudmannaskapet övertagits från landsting, dels för psykologutbildning. 5 Avser utbildning med inriktning mot gastronomi/restaurang/livsmedelsproduktion. 6 Avser vissa kurser inom ramen för lärarutbildningen. 4

19 Bilaga 1 Tabell 2. Konstnärliga utbildningsområden I tabellen uppräknade universitet och högskolor får högst avräkna följande antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer). Dans Desig Konst Media Musik Opera Teate n r Lunds universitet Göteborgs universitet Umeå universitet Linköpings 50 universitet Kungl. Tekniska 123 högskolan Luleå tekniska universitet Karlstads 140 universitet Linnéuniversitetet Örebro universitet Mittuniversitetet 65 Malmö högskola Mälardalens högskola Högskolan i Borås 66 Högskolan Dalarna 20 Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle 60 Högskolan 15 Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst 10 5 Södertörns högskola 15 5

20 Bilaga 2 Bilaga 2 Riktlinjer för redovisning 1. Universitet och högskolor får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer, inklusive medel från EU, FN eller Nordiska ministerrådet, samt avkastning från donationer. Inkomsterna ska tillföras lärosätets räntekonto. Anslagsmedel får tas i anspråk för samfinansiering av projekt eller liknande verksamhet inom ramen för myndighetens verksamhetsområde, om ändamålet med anslaget inte hindrar detta. När statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör gälla även för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som har tillkommit med statliga medel som grund och så långt möjligt även icke statliga finansiärer. De indirekta kostnaderna bör beräknas med utgångspunkt i den modell som har tagits fram av Sveriges universitets och högskoleförbund tillsammans med vissa finansiärer. När Sverige har godkänt avtal med reglering av indirekta kostnader med EU finansiärer och andra överstatliga organ gäller dessa avtal. I årsredovisningen ska omfattning och förändring av de oförbrukade bidragen och hur de inbetalade forskningsbidragen har utvecklats, redovisas och kommenteras. 2. Redovisningen av verksamhetens kostnader och intäkter ska i årsredovisningen fördelas på de två områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Redovisningen ska fördelas på: Intäkter Anslag Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Kostnader Personal Lokaler Övrigt Finansiella kostnader Vidare ska denna redovisning kommenteras. Intäkter av avgifter som följer av bilaga 4 ska även särredovisas enligt tabell i bilaga 4. 1

21 Bilaga 2 Lunds universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Kungl. Tekniska högskolan ska för respektive område, i de fall det ekonomiska resultatet har påverkats av det ekonomiska resultatet i donationsmedelsförvaltningen, redovisa den påverkan detta medför för området. 3. Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa kapitalförändring (balanserad och enligt resultaträkningen) per område enligt tabellen nedan. Tabell Kapitalförändring per område Verksamhet Balanserad kapitalförändring (A) Årets kapitalförändring (B) Summa (A+B) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev Uppdragsverksamhet (enligt bilaga 4) Summa Forskning och utbildning på forskarnivå Forskning och utbildning på forskarnivå Uppdragsverksamhet (enligt bilaga 4) Summa 2

22 Bilaga 3 Redovisning av takbelopp Tabell 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) Utfall avseende perioden Enligt bilaga 2 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för, dvs. oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte. HST HPR Utfall Utfall Utfall Ersättn. Ersättn. total Utb.omr. HST HPR (tkr) (tkr) ersättning Humaniora 0 Teologi 0 Juridik 0 Samhällsvetenskap 0 Naturvetenskap 0 Teknik 0 Farmaci 0 Vård 0 Odontologi 0 Medicin 0 Undervisning 0 Verksamhetsförlagd utb. 0 Övrigt 0 Design 0 Konst 0 Musik 0 Opera 0 Teater 0 Media 0 Dans 0 Idrott 0 Summa Takbelopp (tkr) Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 0 Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 0

23 Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. Totalt antal utbildade helårsstudenter inom design. Högst får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet. Totalt antal utbildade helårsstudenter inom konst. Högst får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområdet. Totalt antal utbildade helårsstudenter inom musik. Högst får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområdet. Totalt antal utbildade helårsstudenter inom opera. Högst får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom opera har avräknats mot utbildningsområdet. Totalt antal utbildade helårsstudenter inom teater. Högst får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom teater har avräknats mot utbildningsområdet. Totalt antal utbildade helårsstudenter inom media. Högst får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom media har avräknats mot utbildningsområdet. Totalt antal utbildade helårsstudenter inom dans. Högst får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom dans har avräknats mot utbildningsområdet.

24 Bilaga 3 Tabell 2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr) A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget) Årets takbelopp + Ev. ingående anslagssparande Summa (A) 0 B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Ersättning för HPR från december föregående budgetår Utfall total ersättning enligt tabell Ev. ingående överproduktion Summa (B) 0 Summa (A-B) Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan. Tabell. Anslagssparande Totalt utgående anslagssparande (A-B) - Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2 Utgående anslagssparande 0 Tabell. Överproduktion Total utgående överproduktion - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2 Utgående överproduktion 0 2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.

25 Bilaga 4 Avgiftsfinansierad verksamhet Statliga universitet och högskolor får bedriva följande verksamheter mot avgift och disponera avgiftsinkomsterna. Verksamheter där krav på full kostnadstäckning gäller A) Beställd utbildning Med beställd utbildning avses uutbildning som ett lärosäte genomför åt ett annat lärosäte enligt överenskommelse med det andra svenska lärosätet eller med ett utländskt lärosäte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). B)Utbildning inom yrkeshögskolan m.m. Utbildning som ett lärosäte genomför inom ramen för yrkeshögskolan eller kvalificerad yrkesutbildning. C) Uppdragsutbildning Utbildning enligt bestämmelserna i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal och förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer. D) Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter Anmälnings och studieavgifter enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. E) Uppdragsforskning Verksamheter där krav på full kostnadstäckning inte gäller F) Högskoleprov För anmälan till högskoleprov får universitet och högskolor enligt 7 kap. 21 högskoleförordningen (1993:100) ta ut en avgift om 350 kronor. Inkomsterna får disponeras av lärosätet, förutom 165 kronor per anmälan som ska betalas in till Universitets och högskolerådet senast 30 dagar efter anmälningstidens utgång. Det ekonomiska resultatet av verksamheten ska framgå av årsredovisningen. 1

26 G) Biljett eller programintäkter Lärosäten får i samband med slutproduktioner för avgångsstudenter inom konstnärlig utbildning ta ut avgifter för biljetter eller program utan krav på full kostnadstäckning. Vidare medges att Kungl. Musikhögskolan i Stockholm får ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning för entréavgifter i samband med ett studentorganiserat evenemang, Sveriges MusikAkademikers Sång Kåntest (SMASK). H) Inträde till museum Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Umeå universitet får ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning från besökare för inträde till den museiverksamhet som lärosätet förvaltar. Dessa avgifter ska bidra till att finansiera verksamheten. I) Upplåtande av bostadslägenhet Det ekonomiska resultatet av verksamheten ska framgå av årsredovisningen. i) Av 9 a förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning följer att universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får ingå hyresavtal för bostadslägenhet för att upplåta lägenheten i andra hand till a) utländska studenter inom utbytesprogram med andra länder, eller b) gästforskare vid universitetet eller högskolan, under förutsättning att de inte är anställda där. Vid sådan upplåtelse ges universitet och högskolor rätt att utan krav på full kostnadstäckning ta ut avgift för hyran från studenten eller gästforskaren. ii) Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Malmö högskola och Södertörns högskola får i enlighet med regeringsbeslut (U2010/4277/UH) upplåta lägenheter i andra hand för bostadsändamål till studenter och gästforskare på respektive lärosäte. Berörda lärosäten ska i årsredovisningen lämna den redovisning av uthyrningen som framgår av ovan nämnda regeringsbeslut. 2

27 Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet I årsredovisning ska den avgiftsfinansierade verksamheten särredovisas enligt följande tabell. Vissa lärosäten får bedriva ytterligare avgiftsfinansierad verksamhet. Detta framgår av respektive lärosätes regleringsbrevet. Även denna verksamhet ska särredovisas. För verksamheter där kravet på full kostnadstäckning inte gäller behöver inte kostnaden särredovisas om inte annat har angetts. Avgifter som tas ut enligt 4 i avgiftsförordningen (1992:191) ska inte ingå. Verksamhet Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå Beställd utbildning Yrkeshögskolan, KY m.m. Uppdragsutbildning Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter Övrigt Summering Över-/ undersko tt t.o.m. år -2 Över-/ undersko tt år -1 Intäkter år 0 Kostnade r år 0 Över-/ undersk ott år 0 Ack. över-/ undersko tt utgående år 0 Forskning eller utbildning på forskarnivå Uppdragsforskning Summering Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller Högskoleprovet Upplåtande av bostadslägenhet - utbytesprogram och gästforskare Upplåtande av bostadslägenhet - regeringsbeslut (U2010/4277/UH) Övrigt Summering Med år 0 avses det senast avslutade räkenskapsåret. Övrigt Universitet och högskolor får ta ut avgifter för tillhandahållande av lokaler som ursprungligen har hyrts för lärosätets egen verksamhet utan den begränsning som följer av 4 andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). 3

28 När uppdragsverksamhet redovisas enligt tabell Kapitalförändring per område i bilaga 2 Riktlinjer för redovisning avses med uppdragsverksamhet summan av punkterna A, B och C för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och punkten E för forskning eller utbildning på forskarnivå i denna bilaga. 4

29 Bilaga 5 Undantag från vissa bestämmelser 1. Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen om redovisning av anslagsmedel enligt 12 anslagsförordningen (2011:223). Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton i Riksgäldskontoret ska ske i samband med de månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret. 2. Universitet och högskolor, dock inte Försvarshögskolan, medges undantag från 7 anslagsförordningen (2011:223) på så sätt att lärosätet får överföra såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst tio procent av takbeloppet till efterföljande budgetår utan att särskilt begära regeringens medgivande. 3. Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen i 2 kap. 4 tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att årsredovisningen ska innehålla redovisning av väsentliga uppgifter. Universitet och högskolor ska i stället lämna uppgifter enligt bilaga 6 Väsentliga uppgifter. Universitet och högskolor ska i samband med upprättandet av noter till årsredovisningen särskilt beakta att specifikation ges av låneram i Riksgäldskontoret uppdelad på beviljad låneram och utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut, och beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit hos Riksgäldskontoret. 4. Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelserna om budgetunderlag i 9 kap. 3 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Regeringen beslutar om särskilda anvisningar om vilka uppgifter som ska redovisas i budgetunderlaget. 5 a. Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet, Mittuniversitetet, Malmö högskola och Mälardalens högskola medges undantag från bestämmelsen enligt 1 kap. 3 andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att upprätta och lämna en delårsrapport till regeringen. 5 b. Av 2 kap. 4 a högskoleförordningen följer att styrelsen för ett universitet eller en högskola får uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektorn fatta beslut om delårsrapport. Vidare följer det av 8 kap. 1 tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att delårsrapporten ska skrivas under av myndighetens ledning. Med undantag från nämnda bestämmelse får styrelsen för ett

30 universitet eller en högskola som ska lämna en delårsrapport uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektorn underteckna delårsrapporten. 6. Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen enligt 2 kap. 4 förordningen (2000:605) andra stycket om årsredovisning och budgetunderlag om att i årsredovisningen upprätta och lämna en finansieringsanalys till regeringen. 7. Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1 första stycket och 3 kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar. En anläggningstillgång som används i myndighetens verksamhet får helt eller delvis finansieras med bidrag som har mottagits från icke statliga givare. Detta gäller även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats för ändamålet. 8. Lunds universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Kungl. Tekniska högskolan medges rätt att förvalta donationsmedel i aktier och andra värdepapper enligt 12 donationsförordningen (1998:140). Dessa lärosäten får även uppdra åt någon annan att placera dessa medel i enlighet med 12 andra stycket. Universiteten ska redovisa hur avkastningen har utvecklats i förhållande till marknadsindex. 9. Universitet och högskolor medges undantag från 25 a andra och tredje stycket avgiftsförordningen (1992:191) om disposition av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet. Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, ska myndigheten i årsredovisningen redovisa hur överskottet ska disponeras. Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndigheten i årsredovisningen lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas.

31 Bilaga 6 Väsentliga uppgifter Utbildning och forskning Totalt antal helårsstudenter 1 Kostnad per helårsstudent Totalt antal helårsprestationer 1 Kostnad per helårsprestation Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) Totalt antal nyantagna doktorander andel kvinnor andel män Totalt antal doktorander med någon aktivitet andel kvinnor andel män Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) Genomsnittlig studietid för licentiatexamen Genomsnittlig studietid för doktorsexamen Totalt antal doktorsexamina Totalt antal licentiatexamina Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation Personal Totalt antal årsarbetskrafter Medelantal anställda Totalt antal lärare (årsarb.) andel kvinnor andel män Antal disputerade lärare (årsarb.) andel kvinnor andel män Antal professorer (årsarb.) andel kvinnor andel män Ekonomi Intäkter totalt (mnkr), varav utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) andel anslag (%) andel externa intäkter (%) forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) andel anslag (%) andel externa intäkter (%) Kostnader totalt (mnkr) andel personal andel lokaler Lokalkostnader 2 per kvm (kr) Balansomslutning (mnkr) varav oförbrukade bidrag varav årets kapitalförändring varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 3 1 Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning. 2 Enligt resultaträkningen. 3 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat. 1

32 Regeringsbeslut I:6 Utbildningsdepartementet U2012/369/UH (slutligt), U2013/5307, 5385, 6331, 6432, 6473, 6516, 6637, 6688/UH, m.fl. Se bilaga 1 Kammarkollegiet Box Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:70 1bilaga Riksdagen har beslutat om anslaget 2:70 för budgetåret 2013(prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113, prop. 2012/13:99 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (Ramanslag) Disponeras av Kammarkollegiet ap.1 Svenska studenthemmet i Paris 3388 (ram) ap.2 Bidrag till Sveriges Förenade 4544 Studentkårer(ram) ap.3 Tolkutbildning(ram) ap.4 Informationsinsatser i utlandet 8331 (ram) ap.5 Svenskundervisning i utlandet 4363 (ram) ap.6 Vissa stipendier(ram) 873 Postadress Telefonväxel E-Post Stockholm Besöksadress Telefax Drottninggatan

33 ap.7 Stödåtgärder inom ramen för 1725 EU:s utbildningsprogram(ram) ap.10 Forskningsmedel(ram) ap.12 Stöd till studenter med 0 funktionshinder inkl. teckentolkning(ram) ap.14 Spetsutbildning i entreprenörskap och innovation (ram) ap.15 Integrationssatsningar(ram) ap.16 Stimulansmedel sammanslagningar(ram) ap.17 Matematiksatsning(ram) ap.18 Vidareutbildning av obehöriga lärare(ram) ap.19 Validering yrkeslärare(ram) ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor(ram) ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen(ram) ap.24 Forskarskolor för lärare(ram) ap.8 Stöd till studentinflytande(ram) ap.22 Utveckling av VFU i lärarutbildningen(ram) ap.27 Teach for Sweden(ram) Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet ap.25 Stipendier till utländska studenter (ram) Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet ap.23 Förvaltningspolitisk utveckling (ram) Villkor för anslag 2:70 ap.1 Svenska studenthemmet i Paris Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Svenska studenthemmet i Paris med en fjärdedel av kronor före den 31 mars,den30juni,den30septemberochden31december2013. Kammarkollegiet ska snarast som engångsbelopp utbetala kronor till Svenska studenthemmet i Paris. Beloppet avser förbättringar av husets ventilation samt anpassning av entréplanet för personer med funktionsnedsättning Sidan2av22

34 Styrelsen ska senast den 22 februari 2014 lämna en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet(Utbildningsdepartementet) när det gällermedlensanvändningochuppnåddaresultat. ap.2 Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Sveriges förenade studentkårer. Utbetalning ska ske halvårsvis med en utbetalningijanuariochenijuli2013. Av medlen avser kronor ersättning för kostnader i samband med rekryteringav studentertill Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. ap.3 Tolkutbildning Kammarkollegiet skatill Stockholmsuniversitet utbetalamedlen med enfjärdedelavbeloppetföreden31mars,den30juni,den30september och den 31 december Medlen avser bidrag för högskoleutbildning i teckenspråk och tolkning, varav kronor avser planeringsbidrag. ap.4 Informationsinsatser i utlandet Kammarkollegiet ska utbetala medel till Svenska institutet med en fjärdedelavbeloppetföreden31mars,den30juni,den30september och den 31 december Medlen under anslagsposten ska finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter (Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet. ap.5 Svenskundervisning i utlandet Kammarkollegiet ska utbetala medel till Svenska institutet med en fjärdedelavbeloppetföreden31mars,den30juni,den30september och den 31 december Medlen under anslagsposten ska finansiera åtgärder som främjar undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på högskolenivå i utlandet. Verksamheten ska vara inriktad främst mot länder utanför EU/EES och Schweiz. ap.6 Vissa stipendier Kammarkollegiet ska engångsvis efter rekvisition utbetala medel till Svenska institutet. Sidan3av22

35 Medlen under anslagsposten ska finansiera stipendier för studier vid College of Europe samt insatser i samband med programmet för student- och lärarmobilitet benämnt North2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. När det gäller College of Europe bör stipendier ges till personer som har genomgått svensk högskoleutbildning. De två utbytesprogrammen bör utnyttja cirka hälften vardera av medelstilldelningen. Av anslagsposten får högst kronor disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen. Vidare får högst kronor av anslagsposten utgöra bidrag till det informationsarbete som det gemensamma programkontoret för North2north utför. ap.7 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala medel till Universitets- och högskolerådet. Av medlen under anslagsposten avser kronor verksamhet inom Tempus, EU:s samarbetsprogram med Central- och Östeuropa inom högre utbildning, för att främja svenskt deltagande genom råd och information vid planering och ansökan samt genom att stödja projektkoordinatörer och genomförande av projekt. Vidareavser112000kronorstödföråtgärdersomsyftartillattstärka kvaliteten på ansökningar inom delprogrammet Leonardo da Vinci inom ramen för EU:s program för livslångt lärande. Medlen ska främst användas för större multilaterala projekt med förutsättningar att bidra till nationell utveckling. Medlen får även finansiera insatser som syftar till att ta till vara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet. Av medlen utgör slutligen kronor delfinansiering av universitets och högskolors kostnader för intensivkurser i svenska språket för Erasmusstudenter, s.k. EILC(Erasmus Intensive Language Courses), Universtitets- och högskolerådet ska in sin årsredovisning redogöra för hur medlen från anslagsposten använts. ap.8 Stöd till studentinflytande I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande- kårobligatoriets avskaffande(2008/09:154, 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i universitets och högskolors organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på Sidan4av22

36 antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2010/11 och antalet doktorander omräknat till helårsekvivalenter Till universitet och högskolor utgår som minst kronor per år. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala medel till universitet och högskolor enligt följande tabell. Medlen avser bidrag för tkr Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet 720 Kungl. Tekniska högskolan Luleå tekniska universitet 725 Handelshögskolan i Stockholm 163 Sveriges lantbruksuniversitet 448 Karlstads universitet 872 Mittuniversitetet 893 Linnéuniversitetet Örebro universitet Blekinge tekniska högskola 431 Malmö högskola Mälardalens högskola 784 Försvarshögskolan 50 Gymnastik- och idrottshögskolan 51 Högskolan i Borås 614 Högskolan Dalarna 709 Högskolan på Gotland 247 Högskolan i Gävle 654 Högskolan i Halmstad 538 Högskolan Kristianstad 569 Högskolan i Skövde 430 Högskolan Väst 508 Södertörns högskola 796 Dans- och cirkushögskolan 16 Sidan5av22

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet Regeringsbeslut IV 2 2015-11-19 N2015/07947/SUN Näringsdepartementet Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet 1bilaga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Regeringsbeslut III:31 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/6019, 7579/UH U2014/7521/SAM (delvis) Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:5 2015-04-16 U2015/2307/UH Utbildningsdepartementet Umeå universitet Ekonomienheten 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05005/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05959/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sveriges lantbruksuniversitet inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sveriges lantbruksuniversitet inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 7 Näringsdepartementet 2015-12-18 M2015/08975/SK N2015/08902/KLS(delvis) N2015/07446/SK Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04989/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05957/UH Stockholms universitet 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2011/01533/UH (delvis) U2014/07521/SAM(delvis) U2015/05004/UH m.fl. Se bilaga 1 Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2015/05895/BS (delvis) U2016/00971/UH m.fl. Se bilaga 1 Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2016/01169/UH(delvis) U2016/04190/UH Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen 2014-11-24 51-442-14 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fem blad,

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet Regeringsbeslut III:35 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04961,05002/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05984/UH Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Regeringsbeslut III:4 2015-03-26 U2015/1879/UH Utbildningsdepartementet Universitetskanslersämbetet Box 7703 103 95 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Regeringsbeslut II:1 2014-11-13 U2014/6739/GV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linnéuniversitetet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linnéuniversitetet Regeringsbeslut III:15 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04887/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05964/UH Linnéuniversitetet 391 82 Kalmar Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linnéuniversitetet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen Regeringsbeslut I:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2014/05414/S U2014/05950/S U2015/01100/S m.fl. Se bilaga 1 Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM(delvis) U2015/03649/UH Lunds universitet Box 117 221 00 Lund Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Malmö högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Malmö högskola Regeringsbeslut III:35 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03673/UH Malmö högskola 20506Malmö Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Malmö högskola Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:6 2016-06-16 U2016/02876/UH Utbildningsdepartementet Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/04408/UH m.fl. Se bilaga 1 Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM(delvis) U2015/03649/UH Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms konstnärliga högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms konstnärliga högskola Regeringsbeslut III:37 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03675/UH Stockholms konstnärliga högskola Box 24045 104 50 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Regeringsbeslut III:30 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04981/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05979/UH Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:25 och 1:26

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:25 och 1:26 REGERINGEN FORMAS In/ut:2012-12-28 Dnr: 2012-2169 Regeringsbeslut 13 Handl: 2012-12-20 L2012/2240 L2012/2586 Landsbygdsdepartementet L2012/3395 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och s amhälls

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III: 9 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04223/UH U2017/05023/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten Regeringsbeslut III:23 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet E-hälsomyndigheten Ringvägen 100 118 60 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende E-hälsomyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:12 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/01523/UH U2015/03650/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/04189/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Regeringsbeslut III:29 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04468/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05659/UH Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets- och högskolerådet Regeringsbeslut I:24 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/7484/SAM (delvis) U2013/7792/UH Universitets- och högskolerådet Box 45093 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Universitets-

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 47 2006-12-21 S2006/10212/SK(delvis) Socialdepartementet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220 103 15 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/03821/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17 Regeringsbeslut II:1 2016-02-25 U2016/00868/UF Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Stockholms konstnärliga högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Stockholms konstnärliga högskola Regeringsbeslut III:32 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04233/UH U2017/05023/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Stockholms konstnärliga högskola Box 24045 104 50 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Örebro universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Örebro universitet Regeringsbeslut III:21 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03659/UH Örebro universitet 701 82 Örebro Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Örebro universitet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2016/01169/UH(delvis) U2016/04191/UH Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala

2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala Regeringsbeslut 20 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och Box 513 751 20 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Regeringsbeslut III:30 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04165/UH U2017/05023/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2017-12-07 U2017/04680/BS (delvis) U2017/04865/UH Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04471/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05638/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/01169/UH(delvis) U2016/04187/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Luleå tekniska universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Luleå tekniska universitet Regeringsbeslut III:12 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/04463/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05642/UH Luleå tekniska universitet 97187Luleå Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:4 2015-04-16 U2015/2306/UH Utbildningsdepartementet Stockholms universitet Ekonomiavdelningen 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet Regeringsbeslut III:40 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/7588/UH Universitets- och högskolerådet Box 45093 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets-

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04976,05013/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05956/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04490/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05636/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Örebro universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Örebro universitet Regeringsbeslut III:15 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04444/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05645/UH Örebro universitet 701 82 Örebro Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Örebro universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Örebro universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Örebro universitet Regeringsbeslut III:16 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05046/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05965/UH Örebro universitet 701 82 Örebro Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Örebro universitet

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:24 Utbildningsdepartementet 2012-12-13 U2012/6996/SAM (delvis) U2012/7041/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor 6bilagor Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Malmö högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Malmö högskola Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2016-06-30 U2015/05867/UH (delvis) U2016/03051/UH Malmö högskola 20506Malmö Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Malmö högskola Riksdagen har beslutat

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 14 Kulturdepartementet -05-27 Ku/379/KV (delvis) Moderna museet Box 16382 103 27 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om nya nationella

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66 Regeringsbeslut III:3 2015-10-15 U2015/04930/UH Utbildningsdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66 Riksdagen har

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:2. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:2. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut III:21 2015-12-17 S2015/08135/RS (delvis) Socialdepartementet Folkhälsomyndigheten 17182 Solna Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:2 Riksdagen har beslutat om anslaget

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 5-12-12 Fö//ESL (delvis) Försvarsdepartementet Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev för budgetåret avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2016-04-07 S2016/01578/SF Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kriminalvården

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kriminalvården Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8710/KRIM Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ju2013/7815/KRIM m.fl. Se bilaga 1 Kriminalvården 601 80 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-04-14 U2016/00923/UH U2016/01852/UH Försvarshögskolan Box 27805 11593 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03193/UH U2016/04411/UH U2016/04470/UH m.fl. Se bilaga 1 Stockholms universitet 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet Regeringsbeslut III:6 2015-11-19 U2015/05484/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskolerådet Box 45093 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Uppsala universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Uppsala universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/5539/UH (delvis) U2014/6073, 7554/UH U2014/7521/SAM (delvis) Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2015

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser(ram)

Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser(ram) Regeringsbeslut III:2 Utrikesdepartementet 2015-12-17 UD2015/11874/FIM (delvis) UD2015/12264/FIM Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 2:3 och 2:4

Läs mer

Bilaga 36 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 1 Anslag 1.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Bilaga 36 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 1 Anslag 1.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Bilaga 36 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Riksdagen har beslutat om och anslaget 2:54 för budgetåret 2010. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Södertörns högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Södertörns högskola Regeringsbeslut III:33 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04498/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05663/UH Södertörns högskola 141 89 Huddinge Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Södertörns

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala etikprövningsnämnder Regeringsbeslut III:3 Utbildningsdepartementet 2016-10-13 U2016/00358/F U2016/04020/F U2016/04022/F m.fl. Se bilaga 1 regionala etikprövningsnämnder Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Södertörns högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Södertörns högskola Regeringsbeslut III:33 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04225/UH U2017/05023/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Södertörns högskola 141 89 Huddinge Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Södertörns

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 2:63 och 2:65 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 2:63 och 2:65 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Regeringsbeslut III:34 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04517/UH U2016/04478/UH U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Övergripande mål för universitet och högskolors verksamhet finns i högskolelagen(1992:1434).

Övergripande mål för universitet och högskolors verksamhet finns i högskolelagen(1992:1434). Regeringsbeslut I:18 Utbildningsdepartementet 2011-12-20 U2011/7258/SAM(delvis) U2011/7206/UH universitet och högskolor Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende universitet och högskolor Riksdagen har

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket Regeringsbeslut I:10 2012-12-18 S2012/8855/SAM (delvis) Socialdepartementet Läkemedelsverket Box26 75103 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Läkemedelsverket Riksdagen har beslutat om Läkemedelsverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 7 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/08017/SUN N2016/07690/KLS (delvis) N2016/06636/SUN m.fl. Se bilaga 1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2015-06-25 S2015/04530/RS (delvis) Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

ap.8 Övrig verksamhet(ram) 66 997 ap.10 Personligt ombud(ram) 104 460 Bidrag för glasögon till barn och unga(ram)

ap.8 Övrig verksamhet(ram) 66 997 ap.10 Personligt ombud(ram) 104 460 Bidrag för glasögon till barn och unga(ram) Regeringsbeslut II:4 2016-02-25 S2016/01453/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 4:2 1bilaga Riksdagen har beslutat om anslaget 4:2

Läs mer

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (ramanslag) Disponeras

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 5 Försvarsdepartementet 2015-12-18 Fö2015/00120/ESL (delvis) Fö2015/00295/MFU Fö2015/00305/MFU m.fl. Se bilaga 1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 2:63 och 2:65 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 2:63 och 2:65 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Regeringsbeslut III:34 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/00966/UH U2017/04127/UH U2017/04995/UH m.fl. Se bilaga 1 Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Regeringsbeslut I 2 2014-12-19 Fi2014/4531(delvis) Finansdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Riksdagen

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd Regeringsbeslut II:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U/2016/05525/SF (delvis) U/2016/05625/SF Överklagandenämnden för studiestöd Box 110 871 23 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten Regeringsbeslut II:7 2009-12-10 Fi2009/7027 Finansdepartementet Premiepensionsmyndigheten Box 1605 111 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer