Dokumentation av konferens. Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av konferens. Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt"

Transkript

1 Dokumentation av konferens Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt Hotell Höga Kusten, Hornöberget 30 maj 2012

2 Fotot på omslaget: Workshop under konferensen Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt. Från vänster: Margareta Lindgren, Cecilia Lideskog, Gun-Britt Hägglund, samtliga Örnsköldsviks kommun, och Monica Sjöblom, Arbetsförmedlingen Örnsköldsvik. Stående Anna Jakobsson Lund, Annorlunda Konsult. Foto 2012: Fotograf Ralf Bergman 2

3 Innehåll Bakgrund och syfte... 4 Inledande anföranden Sten-Olov Altin, länsråd... 5 Solveig Hellquist, projektledare... 6 Kommunerna har ordet Härnösand...7 Kramfors...8 Sollefteå...9 Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Länsövergripande aktörer har ordet Företagarna Västernorrland Arbetsförmedlingen Kommunförbundet Västernorrland Annorlunda Konsult återkopplar från intervjuer Avslutande ord

4 Bakgrund Projektet Kompetenslyftet Strategisk kompetensförsörjning för tillväxt är en satsning mellan Västernorrlands läns kommuner, Företagarna, Länsstyrelsen Västernorrland och Arbetsförmedlingen för ökad samverkan och en väl fungerande struktur för kompetensförsörjning. Länsstyrelsen är huvudman och regional samordnare. Kommunerna är samverkanspart med ansvar för genomförande av olika aktiviteter i nära samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen. Målsättningen med aktiviteterna är att stärka det lokala arbetslivets konkurrenskraft genom åtgärder för sysselsättning, näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. Projektet pågår perioden Syfte med konferensen Konferens handlar om att beskriva vad som gjorts i länets sju kommuner under projektperioden Konferensen erbjuder deltagarna ett tillfälle att förmedla sina erfarenheter hinder och möjligheter och att lyfta fram särskilt angelägna frågeställningar och prioriteringar inför det fortsatta arbetet. 4

5 Sten-Olov Altin, länsråd, inledde dagen med att konstatera att arbetet med arbetskrafts- och kompetensförsörjning är viktigt och att ansvaret för arbetet vilar på många. Länsstyrelsen Västernorrlands ansvar handlar om samordning och att tillse att länets behov hanteras så bra som möjligt. Sedan 2010 har de två projekten Konkurrenslyftet och Kompetenslyftet pågått med hjälp av särskilda medel. Det först nämnda projektet har avslutats och det andra är under avslutning. Massiva insatser är gjorda i länets sju kommuner under de två åren som projekten pågått. Men projektpengar finns fortfarande kvar, vilket är både bra och dåligt, menade Sten-Olov Altin. Bra eftersom det finns möjligheter att göra mer och ännu bättre saker framöver. Dåligt i den bemärkelsen att aktiviteter av olika orsaker inte genomförts, sade han Några kommuner har redan flaggat för att det finns fler aktiviteter som de vill genomföra, berättade Sten Olov Altin vidare. Han uppmanade alla kommuner att komma in med intresseanmälan om de vill genomföra fler aktiviteter. För att kunna få finansiering till aktiviteter måste det ske i projektform. Sten-Olov Altin lyfte även fram att i den regionala utvecklingsstrategin för länet, RUS, är arbetskrafts- och kompetensförsörjning framlyft som en av de viktigaste tillväxtfrågorna. Det är prioriterat som ett av fyra fokusområden i RUS. Den breda samverkan mellan länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och näringslivet kommer att fortsätta, försäkrade han. Vi ska gemensamt ta ett stort ansvar även framöver och jag hoppas på fortsatt samverkan och fortsatta satsningar på olika aktiviteter i kommunerna. 5

6 6 Solveig Hellquist, projektledare för Kompetenslyftet, reflekterade kring projekt i allmänhet och Kompetenslyftet i synnerhet. Hon har sedan februari 2012 haft uppdraget att som projektledare avsluta Kompetenslyftet. Under våren har hon träffat representanter för kommuner, Arbetsförmedlingen och företag. Jag har mött ett stort engagemang kring arbetet med kompetensförsörjningsfrågor, konstaterade Solveig Hellquist, som själv arbetade i projekt på olika områden redan på 1990-talet. Hennes erfarenhet är att det krävs uthållighet när man driver projekt. Det är viktigt att alla inblandade förstår vilket uppdrag och vilket mandat man har. Det är också viktigt att projekt inte är avhängigt enskilda individer. Ett projekt får alltså inte stå och falla med att en person byts ut. Ett projekt måste vara förankrat hos så väl ledning som kollegor för att det ska hålla långsiktigt. I Kompetenslyftet har jag sett att man jobbar på olika sätt i kommunerna. Gemensamt är dock det stora engagemanget som finns i alla kommuner, vilket bådar gott för framtiden, menade Solveig Hellquist och påminde om att arbetet med kompetensförsörjningsfrågor inte är någon dagslända.

7 Johan Borggren, projektledare, Härnösands kommun, lyfte några olika problem som man erfarit i arbetet med Kompetenslyftet. Inga strukturella förändringar har åstadkommits under projektperioden. Det har visat sig varje gång det varit chefsbyten inom så väl kommunen som Arbetsförmedlingen, vilket det har varit tre gånger under projektet. Varje gång har vi kastats tillbaka till noll. Det visar tydligt att ett sådant här projekt måste vara förankrat i högsta ledningen, så att chefer och andra kan bytas ut, utan att det påverkar arbetet i projektet, sade Johan Borggren. I Härnösand har kommunen, Arbetsförmedlingen och Företagarna samarbetat i Kompetenslyftet. Det finns 1200 företag i kommunen. Vi har gjort 120 företagsbesök, berättade Johan Borggren som inte tyckte att några stora frågor dök upp under besöken. Men det var trevliga besök där det bland annat framkom att boendefrågan har hög prioritet bland Härnösandsföretagen, att Mittuniversitetet har låg status bland dem och att det är svårt att få fram tillräckligt många lärlingsplatser. Det kan bero på att 65 procent av företagen i Härnösand är en- eller tvåmansföretag. Viktiga frågor att arbeta vidare med i Härnösands kommun: Föra upp frågorna om kompetensförsörjning på kommunstyrelsenivå. Fortsätta besöka företag. Samarbeta kring konkreta saker, till exempel praktikplats.se. I konkreta frågor uppstår naturliga samarbeten. Utveckla samverkan med skolan. Största möjliga egennytta för alla bör eftersträvas. 7

8 Representanter för Kramfors kommun och Arbetsförmedlingen i Kramfors redovisar efter genomförd workshop. I mitten Bill Ring, Kramfors kommuns projektkoordinator. Bill Ring, projektkordinator, Kramfors kommun, konstaterade att Kompetenslyftet har fungerat som ett smörjmedel i samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen och det har givit resultat. Man har genomfört gemensamma företagsbesök och skapat en gemensam strategigrupp bland annat för att nå ökad kunskap om arbetsgivares arbetskrafts- och kompetensbehov. Man har behovsinventerat ett antal olika områden för att få en gemensam bild av verkligheten. Det har bland annat handlat om områdena utbildning, pensionsavgångar, mentorer, examensarbeten och företagsklimatidéer. I Kramfors har också olika aktiviteter genomförts i syfte att stärka det lokala arbetslivets konkurrenskraft. Vi har för avsikt att fortsätta som tidigare, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, sade Bill Ring som också önskade utveckla samarbetet med grannkommunen Sollefteå ytterligare. Vi har kommit en bit på rätt väg med det finns ännu mer att utveckla, till exempel att leverera effektivare, billigare och bättre utbildningar, men vi kan också bli proffsigare behovsinventerare. Det kan vi uppnå genom att utveckla samarbeten ytterligare, menade Bill Ring. Viktiga frågor att arbeta vidare med i Kramfors kommun: Företagsklimat. Generationsväxling i företag. Skolvärlden, bland annat entreprenörskap. Kommunövergripande, bland annat kring företagarförening och tandemrekrytering. Det fortsatta arbetet bör ska ske i en tydlig organisation, där roller och mandat är tydliga. 8

9 Maria Modin, verksamhetschef för Reveljen Centrum för vuxnas lärande och utveckling, Sollefteå kommun, poängterade att de goda resultat som Sollefteå har uppnått i arbetet med Kompetenslyftet beror på bra och nära samarbete mellan olika instanser och med grannkommunen Kramfors. Samarbete och samverkan är viktigt i en liten kommun som Sollefteå, förklarade hon och gav exempel på några lyckade samarbeten: Tillsammans med Kramfors kommun har Sollefteå kunnat erbjuda företagsledare skräddarsydd utbildning. I samarbete med Arbetsförmedlingen och lokala företag har man kunnat erbjuda billackerare lärlingsplats. I Sollefteå finns också konceptet Växa-kurser, kompetensutveckling riktad till både det privata och det offentliga arbetslivet. Certifieringsutbildningar och starta-eget-utbildning är andra exempel på aktiviteter som syftar till att stärka och utveckla det lokala näringslivet i Sollefteå kommun. Viktiga frågor att arbeta vidare med i Sollefteå kommun: Utveckla studie- och yrkesvägledning. Involvera skolan och utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan Bredda arbetet med kompetensförsörjningsfrågor, skapa engagemang inte enbart på personnivå. Viktigt med information och återkoppling till den politiska nivå. Utveckla samverkansformer för att få med företagarorganisationer. Skapa ett fungerande arbetsmarknadsråd. Kraften som finns i ett projekt gör att man sätter fokus på frågorna. 9

10 Anders Sjölander, projektsamordnare, Sundsvalls kommun, redovisade insatserna som gjorts i Sundsvall inom ramen för Kompetenslyftet. Bland annat har man satsat på att förstärka studie- och yrkesvägledningen, vilket har inneburit att fler grupper har fått tillgång till SYV (studie- och yrkesvägledning) bland annat via Arbetsförmedlingen. I Sundsvall har man också arbetat med identifikation av arbetskraftsoch kompetensbehov. Behovet av yrkesutbildningar har analyserats och man arbetar aktivt, i dialog med utbildningsanordnare, med samordning av pågående och tänka yrkesutbildningar. I arbetet med Kompetenslyftet har vi sett att det finns ett stort behov av studie- och yrkesvägledning och den ska finnas där målgrupperna finns, till exempel på Arbetsförmedlingen, vid arbetsmarknadsmässor etc. Vi har också sett betydelsen av olika motivationsskapande åtgärder samt betydelsen av ett strukturerat arbete kring yrkesutbildningsutbudet, konstaterade Anders Sjölander. I Sundsvall har man konstaterat att man behöver utveckla arbetet med att koppla lokala analyser till prognoser. Även samarbetet kring utbildningsutbud kan utvecklas ytterligare. För att ha överblick över vad som händer inom kompetensförsörjningsområdet i kommunen och för att få samordningsfördelar, är det nödvändigt med en instans centralt placerad i kommunen, menade Anders Sjölander. Viktiga frågor att arbeta vidare med i Sundsvalls kommun: I Sundsvall vill man arbeta vidare med uppföljning av prognosfrågor, utveckla kommunikationen kring vilka utbildningar som finns samt arbeta med branschråd och SYV-träffar. Lärdomar som man har dragit i arbetet med Kompetenslyftet : Internkommunikation är viktigt. Det viktigt att inse att man inte ska förändra varandras uppdrag. Det är svårt att hitta mandat i organisationen. Länsstyrelsen bör även fortsättningsvis ha det övergripande ansvaret för arbetet med och samordningen kring kompetensförsörjningsfrågor. Kommunförbundets strategiska roll är viktig. När alla ser vinsten i samarbetet är det hållbart och arbetet kan gå vidare. 10

11 Marie Fältstam, projektsamordnare, och Maria Nygren, studie- och yrkesvägledare, Timrå kommun, berättade om Framsteget en satsning på att hjälpa unga ut i arbetslivet eller till studier. Det senaste året har vi haft 15 deltagare i åldrarna år. Gemensamt för deltagarna i Framsteget är att de saknar gymnasiekompetens och är bland dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden, berättade Maria Nygren. Deltagarna kommer till Framsteget via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänsten. I Framsteget varvar de distansstudier med praktik samtidigt som varje individ får nödvändig hjälp och stöttning att komma tillrätta i tillvaron. Under de första sex månaderna i Framsteget får deltagarna aktivitetsstöd. Därefter blir de anställda av arbetsmarknadsenheten i Timrå kommun och får kronor i månaden. Under Framstegets första verksamhetsår,2011, deltog 20 personer. Nio av dem fick jobb efter sin tid i projektet och fyra började studera. Vi har identifierat ett antal framgångsfaktorer i projektet. Det sociala stödet som deltagarna får är oerhört viktigt, liksom tiden i projektet man hinner skapa relationer under året man deltar i Framsteget, konstaterar Marie Fältstam. Personaltätheten i projektet bidrar också till framgången. Vi är tre personer som arbetar i projektet, en studie- och yrkesvägledare, en specialpedagog och en beteendevetare. Deltagarnas individuella planeringar och vårt nära samarbete med andra verksamheter och myndigheter utgör också framgångsfaktorer. Sist, men inte minst, betyder det väldigt mycket att deltagarna får lön. Det är en viktig morot, konstaterade Marie Fältstam. Viktiga frågor att arbeta vidare med i Timrå kommun: Framsteget är väl förankrat i socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen och man har för avsikt att fortsätta arbeta på det inslagna spåret. I framtidsplanen finns ett resurscentrum i Timrå, där olika resurser ingår i ett team, i gemensamma lokaler. Redan idag finns flera funktioner/resurser samlade på ett ställe, bland annat socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Nu arbetar man för att samverkansformerna ska etableras och utvecklas ytterligare. 11

12 Lena Gustafsson, projektledare, Ånge kommun, berättade att Kunskapslyftet har inneburit ett nära samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. I organisationen bakom projektet finns chefen för kommunens utvecklingsenhet, chefen för Arbetsförmedlingen, rektor vid Lärcentrum, representanter för Arbetsförmedlingen, kommunen och projektet Företagskraft. I Ånge kommun finns det 650 aktiva företag. Cirka 140 av dessa har fått besök av antingen kommunen, via Företagarcentrum, eller Arbetsförmedlingen. Våra företagsbesök har varit väldigt uppskattade, berättade Lena Gustafsson. Företagsbesöken har bidragit till att skapa en bättre bild av Ångeföretagens behov och utifrån dessa har olika insatser och aktiviteter genomförts. Till exempel har företagens behov av att ersätta kompetens vid pensionsavgångar lyfts fram och Arbetsförmedlingen har påbörjat arbetet att matcha dessa behov. Inom ramen för Kompetenslyftat arrangerades mässan Upptäck dina möjligheter, där allmänhet, företag och utbildningsanordnare möttes. En lyckad utbildningssatsning på skogsmaskinförare har genomförts i samarbete med SCA, där samtliga deltagare fått arbete eller sommarjobb efter utbildningen. Vi har ansökt om en förlängning av Kompetenslyftet, berättade Lena Gustafsson. Planen är nu att utöka arbetsgruppen med representanter för skolan. De uppskattade företagsbesöken kommer också att få en fortsättning. Viktiga frågor att arbeta vidare med i Ånge kommun: I Ånge ser man gärna att en strategisk diskussion, på politisk- och ledningsnivå, föregår det fortsatta arbetet. Man ser också gärna att arbetet sker i en organisation bestående av en styrgrupp och en operativ arbetsgrupp. I den operativa arbetsgruppen föreslår man att representanter för vuxenutbildningen, grundskolan, Arbetsförmedlingen, Företagarcentrum, studie- och yrkesvägledare med flera ingår. Den operativa arbetsgruppen ska vara verksam ute hos företagen, fånga behov m m. Det ska inte bara vara en fixarorganisation, utan arbetet ska följa den strategi som upprättats. Åsikten är att länsstyrelsen och Kommunförbundet även fortsättningsvis ska ha samordningsansvaret. 12

13 Gun-Britt Hägglund, projektledare, Örnsköldsviks kommun, beskrev utgångspunkten för Örnsköldsviks kommuns deltagande i Kompetenslyftet : Det eländiga varselläget 2009 var det som satte igång arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna på kort och på lång sikt i Örnsköldsvik. Arbetet började med förprojektet Omställning och förnyelse. Sedan fortsatte arbetet i det länsgemensamma projektet. Vi behövde hitta nya vägar, nya nätverk och nya former att hantera situationen. Vi behövde också skaffa oss gemensam kunskap om vår arbetsmarknad nu och i framtiden, för att ha en gemensam grund att bygga på. I Örnsköldsviks kommun har Kompetenslyftet därför bland annat handlat om analys av kompetensbehoven, vägledningsinsatser för vuxna, kompetensutvecklingsinsatser riktade mot unga, rådgivning till nyföretagare, utveckling av yrkesutbildning och skapande av en infrastruktur för utbildning. Insatserna i projektet har bland annat resulterat i att det nu finns ett gediget kunskapsunderlag i form av en femårsprognos över kompetensbehoven. Nya nätverk har etablerats med bland andra Arbetsförmedlingen, coacher och företagare. Även nya arenor har uppstått med fokus på utåtriktad och uppsökande verksamhet. Via Business Room, nyföretagarrådgivningen, har 28 företag skapats. Med ett bra förarbete kunde Örnsköldsviks kommun verifiera behovet och presentera hårda fakta för Umeå universitet vilket resulterade i att ett antal utbildningar har startat, till exempel systemvetenskap. Hundra ungdomar har fått praktik inom så väl privat som offentlig verksamhet och flera andra insatser och aktiviteter har genomförts. Viktiga frågor att arbeta vidare med i Örnsköldsviks kommun: Arbetsmarknadskunskap. Att involvera alla parter skolor, företag, kommunen i ett strukturerat arbete. Unga jobb. Utveckling i samverkan med både offentliga och privata arbetsgivare. Utvecklingen av en infrastruktur för utbildning, Campus Övik. I Örnsköldsvik lyfte man fram behovet av att jobba mer med förankring på rätt nivå och tillse att parallelljobb undviks. Skolan bör bjudas in i det fortsatta arbetet och man eftersträvar ett fortsatt strukturerat arbete, som breddas åt sidorna. Även fortsättningsvis bör länsstyrelsen ha det övergripande ansvaret för samordning. 13

14 14 Peter Germer, regionchef för Företagarna Västernorrland, lyfte fram småföretagarna, med upp till 50 anställda, som en betydelsefull tillväxtmotor i Västernorrland. En undersökning visar dock att bland en stor andel småföretagare är ett ägarskifte aktuellt inom de närmaste tio åren. 44 procent av dessa har för avsikt att låta medarbetare eller familjemedlem ta över verksamheten, medan 56 procent inte vet vad som ska hända. Många av länets småföretagare ropar på hjälp med frågor som rör ägarskifte, sade Peter Germer. Via Företagarna Västernorrland kan de få kontakt med bland annat jurister och skatteexperter som kan hjälpa till att hitta bästa lösningen för det enskilda företaget. Men när vi arrangerar träffar kring ägarskiftesfrågor är det få som kommer, konstaterade han och tror att det kan bero på en rädsla att exponera för omvärlden att man vill sälja. Företagarna försöker därför att hitta andra lösningar att närma sig småföretagarna, i syfte att sänka trösklarna och hitta framkomliga vägar till ett ägarskifte. En ägarskiftesportal på internet är på gång. Tanken är att portalen ska utgöra en kontaktyta mellan säljare och köpare, vilket är lite omvänt jämfört med det konventionella sättet att arbeta med företagsförmedlare, förklarade Peter Germer. Företagarna Västernorrland uppmanar länets företag att satsa på lärlingar eller praktikanter. Det kan öppna möjligheter och ge fördelar både ur kompetensförsörjnings- och ägarskiftesperspektiv, menade han. Samtidigt slog han ett slag för möjligheten och fördelen med att bli företagare genom att ta över ett befintligt företag i stället för att starta eget från noll.

15 Gunnar Fors, processledare/samordnare, Arbetsförmedlingen, reflekterade kring innehållet i Kompetenslyftet vad är projekt och vad är reguljärt arbete? Arbetsförmedlingens ordinarie uppdrag är att jobba med kompetensförsörjningsfrågor. Mycket av det som gjorts i Kompetenslyftet skulle Arbetsförmedlingen ha gjort i alla fall. Men en stor fördel och vinst med projekt är att resurserna stärks, att man genom samverkan tillför olika resurser, från olika håll, konstaterade Gunnar Fors. Han menade också att ett stort plus med projektet är den samverkan som har utvecklats mellan olika instanser och aktörer och att det har utvecklats bättre strukturer som lever kvar även när projektet är avslutat. Jag tycker att vi har uppnått syftet med projektet. Vi står bättre rustade att jobba med kompetensförsörjningsfrågorna, både i den normala vardagen och i akuta lägen, sade han. Den samverkan som har utvecklats mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta, oavsett om det blir fortsatta projekt eller inte. Det ska bli spännande följa fler lokala aktiviteter i framtiden, tyckte Gunnar Fors. Stefan Paulsson, processledare/ samordnare, Kommunförbundet Västernorrland, berättade om vad Kommunförbundet arbetar med inom skol- och utbildningsområdet. Alla länets kommuner har tecknat ett samverkansavtal inom gymnasieområdet. Genom avtalet kan kommunerna gemensamt satsa offensivt på att öka kvaliteten i gymnasieutbildningarna och effektivare anpassa utbudet av platser till antalet elever, förklarade Stefan Paulsson. Via Kommunförbundet bedrivs också ett projekt kring entreprenörskap skolaarbetsliv som bland annat handlar om att kvalitetssäkra praktikplatser och handledning samt utarbeta aktivitetsplaner för arbetet med entreprenörskap i skolan. Vi arbetar även med ett nätverk för studie- och yrkesvägledare i syfte att stärka den yrkesgruppen, berättade Stefan Paulsson som passade på att påminna om att skolan har fler uppdrag än att enbart försörja samhället med arbetskraft: Skolans uppdrag är att både utbilda och bilda människor. 15

16 Malin Sundberg och Anna Jakobsson Lund, Annorlunda Konsult. Till höger Solveig Hellquist, Kompetenslyftets projektledare. Anna Jakobsson Lund och Malin Sundberg, Annorlunda Konsult, har uppdraget att utvärdera Kompetenslyftet. Här följer en summarisk redovisning av en del som kommit fram i deras intervjuer och träffar med projektledare i kommunerna och chefer i berörda förvaltningar. Insatserna Många goda insatser är genomförda. Engagemanget har varit stort i kommunerna och hos Arbetsförmedlingen. 18 månader ses som kort tid man vill söka förlängning för fortsatt arbete. Samverkan lokalt Genomgående goda relationer. Insatser har genomförts gemensamt. Samverkan har vart värdefull, skapat mervärde och mersmak. 16

17 Hållbara förändringar Samverkan på operativ nivå ger verkstad. Samverkan på mer strategiska nivåer krävs för att skapa hållbar förändring. Sådan samverkan saknas i de flesta kommunerna. Hur få till varaktig förändring? Kräver engagemang från högre chefer. Kräver mandat att skapa något annorunda. Samma vilja krävs hos alla parter att utveckla samverkan. Tar tid att jobba på strategiska förändringar, något som innebär att de konkreta resultaten blir färre. Vem äger kompetensförsörjningsfrågan? Ingen äger den. Det finns en ovilja i de högre positionerna att ta i frågan. Betraktas som ett operativt ansvar. De strategiska försök som har gjorts har inte kommit så långt. Låg sannolikhet för förändring i detta läge. Hur blev det så? Kompetensförsörjningsfrågan saknar hemvist. Operativt resultat = lyckat resultat. Litet fokus i de kommunala projekten på det strategiska. Rekommendationer Engagera högre nivåer i frågan. Lägg tid på att skapa en gemensam bild: - vad innebär bristande kompetensförsörjning för oss? - vad skulle en bättre kompetensförsörjning ge? - vilka förvaltningar berörs? - vem ansvarar? - hur och kring vad ska samverkan ske? Projektkulturen har tyngdpunkt på det operativa ansvaret och aktiviteter snarare än förändring och strategi, konstaterade Anna Jakobsson Lund. Den operativa nivån behöver stöd av en mer utvecklad projektkultur, menade hon och uppmanade till att ta tillvara på lärdomar för att utveckla projektkulturen. Kräv att det ska finnas ett lärande uppåt i organisationen, föreslog hon. 17

18 Sten-Olov Altin, länsråd, summerade konferensen: Det har varit en intressant och givande dag med många goda exempel på både pågående och framtida arbete med sysselsättnings- och kompetensförsörjningsfrågor. Men jag tycker att vi ska bli ännu bättre. Vi ska inte nöja oss med enbart goda exempel. Vi ska anstränga oss för att även redovisa statistik och hårddata. som visar att insatserna som görs resulterar i tillväxt, fler arbetstillfällen, att varsel undvikits etc. Jag tar till mig det många tagit upp under dagen, nämligen att ni upplever brist på engagemang på strategisk nivå, att det finns ett ointresse på ledningsnivå att ta till sig ansvaret för dessa frågor. Jag kommer att ta upp det med kommunledningarna och med landshövdingen. Men jag vill också uppmana er att ta ert ansvar om ni upplever brister på hemmaplan. Jag hör ofta uttalanden som man borde eller någon borde. Tänk och säg i stället Vi tänker göra. På den länsövergripande nivån kommer länsstyrelsen, Kommunförbundet och Arbetsförmedlingen att fortsätta diskutera och arbeta med utvecklingsfrågor i den gemensamma länsgruppen. Jag kan också informera om att länsstyrelsen nu har rekryterat en heltidsresurs för att arbeta med frågor som rör kompetensförsörjning. En väldigt viktig fråga vi alla har att arbeta med är hur vi kan förbättra och underlätta för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden. Här är samverkan mellan olika instanser och på olika nivåer nödvändigt för att nå framgång. Jag vill också påminna er om att komma in med intresseanmälan till länsstyrelsen om ni planerar fortsatta insatser och aktiviteter i kommunerna. Länsstyrelsen har möjlighet att tilldela regionala utvecklingsmedel. Workshop under konferensen Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt. Från vänster: Michael Persson, Arbetsförmedlingen, Eva Carron, Länsstyrelsen Västernorrland, Sten-Olov Altin, Länsstyrelsen Västernorrland, Stefan Paulsson, Kommunförbundet Västernorrland. Med ryggen mot kameran: Solveig Hellquist, projektledare för Kompetenslyftet samt Gunnar Fors, Arbetsförmedlingen. 18

19 Text och layout: Karmin kommunikation AB Foto: Ralf Bergman 19

20 Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand Tel

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Delegationen för unga till arbete. (Dua)

Delegationen för unga till arbete. (Dua) (Dua) Beslutades av regeringen december 2014 Arbetande ordförande Övriga i delegationen ännu inte på plats Kansliet bemannas under våren Treårigt uppdrag Varför en delegation? Budgetpropositionen 2015:

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad Turism 35 Genom Höga Kusten skapa en hög attraktionskraft som ger en långsiktig, konkurrenskraftig besöksnäring som bidrar till ökad tillväxt och social hållbarhet. (Härnösand Översiktsplan) 36 Turistnäringen

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Umeå universitet den 25 maj Disposition 1. Region Västerbotten 2. Kompetensplattform Västerbotten med sammanhang 3. Arbetsmarknadens behov av utbildningar från

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-09-27 i Eslöv (Medborgarhuset) om arbete Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Lärande utvärdering av projektet Konkurrenslyftet. 12 mars 2012

Lärande utvärdering av projektet Konkurrenslyftet. 12 mars 2012 Lärande utvärdering av projektet Konkurrenslyftet 12 mars 2012 PA regionkontor: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46 8 454 19 01 www.paconsulting.com Ansvarig:

Läs mer

Föredragande Ärendeförteckning Sida

Föredragande Ärendeförteckning Sida 1 Plats och tid för sammanträde Ånge Medborgarhus, rum Gillet, Ånge, onsdag 26 januari 2011, kl 8.00-12.00 Föredragande Ärendeförteckning 1. Upprop och justering 1 2. Föregående protokoll (Dnr: ) 2 3.

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning?

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Göra jobben och arbetsgivarna aktiva och attraktiva. Skapa möten mellan barn/unga och arbetsliv. kartlägga kunskaper och

Läs mer

Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten

Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten PM Barbro Lundmark, 2012-02-09 Dnr: 10RV155 Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten 1. Uppdrag och förutsättningar Region Västerbotten fick uppdraget att etablera en regional kompetensplattform

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev.

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Fastställd i februari 2002 Rev. 2011-10-06 2 Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND 2012-02-16 PRESENTATION! Program Inledning och syfte med dagen 9.00-9.15 Lägesrapporter från delprojekt 9.15-10.15 Paus med kaffe och frukt 10.15-10.30 Genomgång

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten?

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Välkommen till en dag om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten! 10.00-10.45 Inledning 10.45 12.00

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, tillväxtmöjligheter för Västerbotten. Torbjörn Halvardsson

Integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, tillväxtmöjligheter för Västerbotten. Torbjörn Halvardsson Integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, tillväxtmöjligheter för Västerbotten Torbjörn Halvardsson Agenda Tillväxten i Västerbotten Tillväxthinder i Västerbotten Projekt JobbMatchen Diagram

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer