Dokumentation av konferens. Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av konferens. Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt"

Transkript

1 Dokumentation av konferens Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt Hotell Höga Kusten, Hornöberget 30 maj 2012

2 Fotot på omslaget: Workshop under konferensen Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt. Från vänster: Margareta Lindgren, Cecilia Lideskog, Gun-Britt Hägglund, samtliga Örnsköldsviks kommun, och Monica Sjöblom, Arbetsförmedlingen Örnsköldsvik. Stående Anna Jakobsson Lund, Annorlunda Konsult. Foto 2012: Fotograf Ralf Bergman 2

3 Innehåll Bakgrund och syfte... 4 Inledande anföranden Sten-Olov Altin, länsråd... 5 Solveig Hellquist, projektledare... 6 Kommunerna har ordet Härnösand...7 Kramfors...8 Sollefteå...9 Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Länsövergripande aktörer har ordet Företagarna Västernorrland Arbetsförmedlingen Kommunförbundet Västernorrland Annorlunda Konsult återkopplar från intervjuer Avslutande ord

4 Bakgrund Projektet Kompetenslyftet Strategisk kompetensförsörjning för tillväxt är en satsning mellan Västernorrlands läns kommuner, Företagarna, Länsstyrelsen Västernorrland och Arbetsförmedlingen för ökad samverkan och en väl fungerande struktur för kompetensförsörjning. Länsstyrelsen är huvudman och regional samordnare. Kommunerna är samverkanspart med ansvar för genomförande av olika aktiviteter i nära samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen. Målsättningen med aktiviteterna är att stärka det lokala arbetslivets konkurrenskraft genom åtgärder för sysselsättning, näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. Projektet pågår perioden Syfte med konferensen Konferens handlar om att beskriva vad som gjorts i länets sju kommuner under projektperioden Konferensen erbjuder deltagarna ett tillfälle att förmedla sina erfarenheter hinder och möjligheter och att lyfta fram särskilt angelägna frågeställningar och prioriteringar inför det fortsatta arbetet. 4

5 Sten-Olov Altin, länsråd, inledde dagen med att konstatera att arbetet med arbetskrafts- och kompetensförsörjning är viktigt och att ansvaret för arbetet vilar på många. Länsstyrelsen Västernorrlands ansvar handlar om samordning och att tillse att länets behov hanteras så bra som möjligt. Sedan 2010 har de två projekten Konkurrenslyftet och Kompetenslyftet pågått med hjälp av särskilda medel. Det först nämnda projektet har avslutats och det andra är under avslutning. Massiva insatser är gjorda i länets sju kommuner under de två åren som projekten pågått. Men projektpengar finns fortfarande kvar, vilket är både bra och dåligt, menade Sten-Olov Altin. Bra eftersom det finns möjligheter att göra mer och ännu bättre saker framöver. Dåligt i den bemärkelsen att aktiviteter av olika orsaker inte genomförts, sade han Några kommuner har redan flaggat för att det finns fler aktiviteter som de vill genomföra, berättade Sten Olov Altin vidare. Han uppmanade alla kommuner att komma in med intresseanmälan om de vill genomföra fler aktiviteter. För att kunna få finansiering till aktiviteter måste det ske i projektform. Sten-Olov Altin lyfte även fram att i den regionala utvecklingsstrategin för länet, RUS, är arbetskrafts- och kompetensförsörjning framlyft som en av de viktigaste tillväxtfrågorna. Det är prioriterat som ett av fyra fokusområden i RUS. Den breda samverkan mellan länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och näringslivet kommer att fortsätta, försäkrade han. Vi ska gemensamt ta ett stort ansvar även framöver och jag hoppas på fortsatt samverkan och fortsatta satsningar på olika aktiviteter i kommunerna. 5

6 6 Solveig Hellquist, projektledare för Kompetenslyftet, reflekterade kring projekt i allmänhet och Kompetenslyftet i synnerhet. Hon har sedan februari 2012 haft uppdraget att som projektledare avsluta Kompetenslyftet. Under våren har hon träffat representanter för kommuner, Arbetsförmedlingen och företag. Jag har mött ett stort engagemang kring arbetet med kompetensförsörjningsfrågor, konstaterade Solveig Hellquist, som själv arbetade i projekt på olika områden redan på 1990-talet. Hennes erfarenhet är att det krävs uthållighet när man driver projekt. Det är viktigt att alla inblandade förstår vilket uppdrag och vilket mandat man har. Det är också viktigt att projekt inte är avhängigt enskilda individer. Ett projekt får alltså inte stå och falla med att en person byts ut. Ett projekt måste vara förankrat hos så väl ledning som kollegor för att det ska hålla långsiktigt. I Kompetenslyftet har jag sett att man jobbar på olika sätt i kommunerna. Gemensamt är dock det stora engagemanget som finns i alla kommuner, vilket bådar gott för framtiden, menade Solveig Hellquist och påminde om att arbetet med kompetensförsörjningsfrågor inte är någon dagslända.

7 Johan Borggren, projektledare, Härnösands kommun, lyfte några olika problem som man erfarit i arbetet med Kompetenslyftet. Inga strukturella förändringar har åstadkommits under projektperioden. Det har visat sig varje gång det varit chefsbyten inom så väl kommunen som Arbetsförmedlingen, vilket det har varit tre gånger under projektet. Varje gång har vi kastats tillbaka till noll. Det visar tydligt att ett sådant här projekt måste vara förankrat i högsta ledningen, så att chefer och andra kan bytas ut, utan att det påverkar arbetet i projektet, sade Johan Borggren. I Härnösand har kommunen, Arbetsförmedlingen och Företagarna samarbetat i Kompetenslyftet. Det finns 1200 företag i kommunen. Vi har gjort 120 företagsbesök, berättade Johan Borggren som inte tyckte att några stora frågor dök upp under besöken. Men det var trevliga besök där det bland annat framkom att boendefrågan har hög prioritet bland Härnösandsföretagen, att Mittuniversitetet har låg status bland dem och att det är svårt att få fram tillräckligt många lärlingsplatser. Det kan bero på att 65 procent av företagen i Härnösand är en- eller tvåmansföretag. Viktiga frågor att arbeta vidare med i Härnösands kommun: Föra upp frågorna om kompetensförsörjning på kommunstyrelsenivå. Fortsätta besöka företag. Samarbeta kring konkreta saker, till exempel praktikplats.se. I konkreta frågor uppstår naturliga samarbeten. Utveckla samverkan med skolan. Största möjliga egennytta för alla bör eftersträvas. 7

8 Representanter för Kramfors kommun och Arbetsförmedlingen i Kramfors redovisar efter genomförd workshop. I mitten Bill Ring, Kramfors kommuns projektkoordinator. Bill Ring, projektkordinator, Kramfors kommun, konstaterade att Kompetenslyftet har fungerat som ett smörjmedel i samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen och det har givit resultat. Man har genomfört gemensamma företagsbesök och skapat en gemensam strategigrupp bland annat för att nå ökad kunskap om arbetsgivares arbetskrafts- och kompetensbehov. Man har behovsinventerat ett antal olika områden för att få en gemensam bild av verkligheten. Det har bland annat handlat om områdena utbildning, pensionsavgångar, mentorer, examensarbeten och företagsklimatidéer. I Kramfors har också olika aktiviteter genomförts i syfte att stärka det lokala arbetslivets konkurrenskraft. Vi har för avsikt att fortsätta som tidigare, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, sade Bill Ring som också önskade utveckla samarbetet med grannkommunen Sollefteå ytterligare. Vi har kommit en bit på rätt väg med det finns ännu mer att utveckla, till exempel att leverera effektivare, billigare och bättre utbildningar, men vi kan också bli proffsigare behovsinventerare. Det kan vi uppnå genom att utveckla samarbeten ytterligare, menade Bill Ring. Viktiga frågor att arbeta vidare med i Kramfors kommun: Företagsklimat. Generationsväxling i företag. Skolvärlden, bland annat entreprenörskap. Kommunövergripande, bland annat kring företagarförening och tandemrekrytering. Det fortsatta arbetet bör ska ske i en tydlig organisation, där roller och mandat är tydliga. 8

9 Maria Modin, verksamhetschef för Reveljen Centrum för vuxnas lärande och utveckling, Sollefteå kommun, poängterade att de goda resultat som Sollefteå har uppnått i arbetet med Kompetenslyftet beror på bra och nära samarbete mellan olika instanser och med grannkommunen Kramfors. Samarbete och samverkan är viktigt i en liten kommun som Sollefteå, förklarade hon och gav exempel på några lyckade samarbeten: Tillsammans med Kramfors kommun har Sollefteå kunnat erbjuda företagsledare skräddarsydd utbildning. I samarbete med Arbetsförmedlingen och lokala företag har man kunnat erbjuda billackerare lärlingsplats. I Sollefteå finns också konceptet Växa-kurser, kompetensutveckling riktad till både det privata och det offentliga arbetslivet. Certifieringsutbildningar och starta-eget-utbildning är andra exempel på aktiviteter som syftar till att stärka och utveckla det lokala näringslivet i Sollefteå kommun. Viktiga frågor att arbeta vidare med i Sollefteå kommun: Utveckla studie- och yrkesvägledning. Involvera skolan och utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan Bredda arbetet med kompetensförsörjningsfrågor, skapa engagemang inte enbart på personnivå. Viktigt med information och återkoppling till den politiska nivå. Utveckla samverkansformer för att få med företagarorganisationer. Skapa ett fungerande arbetsmarknadsråd. Kraften som finns i ett projekt gör att man sätter fokus på frågorna. 9

10 Anders Sjölander, projektsamordnare, Sundsvalls kommun, redovisade insatserna som gjorts i Sundsvall inom ramen för Kompetenslyftet. Bland annat har man satsat på att förstärka studie- och yrkesvägledningen, vilket har inneburit att fler grupper har fått tillgång till SYV (studie- och yrkesvägledning) bland annat via Arbetsförmedlingen. I Sundsvall har man också arbetat med identifikation av arbetskraftsoch kompetensbehov. Behovet av yrkesutbildningar har analyserats och man arbetar aktivt, i dialog med utbildningsanordnare, med samordning av pågående och tänka yrkesutbildningar. I arbetet med Kompetenslyftet har vi sett att det finns ett stort behov av studie- och yrkesvägledning och den ska finnas där målgrupperna finns, till exempel på Arbetsförmedlingen, vid arbetsmarknadsmässor etc. Vi har också sett betydelsen av olika motivationsskapande åtgärder samt betydelsen av ett strukturerat arbete kring yrkesutbildningsutbudet, konstaterade Anders Sjölander. I Sundsvall har man konstaterat att man behöver utveckla arbetet med att koppla lokala analyser till prognoser. Även samarbetet kring utbildningsutbud kan utvecklas ytterligare. För att ha överblick över vad som händer inom kompetensförsörjningsområdet i kommunen och för att få samordningsfördelar, är det nödvändigt med en instans centralt placerad i kommunen, menade Anders Sjölander. Viktiga frågor att arbeta vidare med i Sundsvalls kommun: I Sundsvall vill man arbeta vidare med uppföljning av prognosfrågor, utveckla kommunikationen kring vilka utbildningar som finns samt arbeta med branschråd och SYV-träffar. Lärdomar som man har dragit i arbetet med Kompetenslyftet : Internkommunikation är viktigt. Det viktigt att inse att man inte ska förändra varandras uppdrag. Det är svårt att hitta mandat i organisationen. Länsstyrelsen bör även fortsättningsvis ha det övergripande ansvaret för arbetet med och samordningen kring kompetensförsörjningsfrågor. Kommunförbundets strategiska roll är viktig. När alla ser vinsten i samarbetet är det hållbart och arbetet kan gå vidare. 10

11 Marie Fältstam, projektsamordnare, och Maria Nygren, studie- och yrkesvägledare, Timrå kommun, berättade om Framsteget en satsning på att hjälpa unga ut i arbetslivet eller till studier. Det senaste året har vi haft 15 deltagare i åldrarna år. Gemensamt för deltagarna i Framsteget är att de saknar gymnasiekompetens och är bland dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden, berättade Maria Nygren. Deltagarna kommer till Framsteget via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänsten. I Framsteget varvar de distansstudier med praktik samtidigt som varje individ får nödvändig hjälp och stöttning att komma tillrätta i tillvaron. Under de första sex månaderna i Framsteget får deltagarna aktivitetsstöd. Därefter blir de anställda av arbetsmarknadsenheten i Timrå kommun och får kronor i månaden. Under Framstegets första verksamhetsår,2011, deltog 20 personer. Nio av dem fick jobb efter sin tid i projektet och fyra började studera. Vi har identifierat ett antal framgångsfaktorer i projektet. Det sociala stödet som deltagarna får är oerhört viktigt, liksom tiden i projektet man hinner skapa relationer under året man deltar i Framsteget, konstaterar Marie Fältstam. Personaltätheten i projektet bidrar också till framgången. Vi är tre personer som arbetar i projektet, en studie- och yrkesvägledare, en specialpedagog och en beteendevetare. Deltagarnas individuella planeringar och vårt nära samarbete med andra verksamheter och myndigheter utgör också framgångsfaktorer. Sist, men inte minst, betyder det väldigt mycket att deltagarna får lön. Det är en viktig morot, konstaterade Marie Fältstam. Viktiga frågor att arbeta vidare med i Timrå kommun: Framsteget är väl förankrat i socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen och man har för avsikt att fortsätta arbeta på det inslagna spåret. I framtidsplanen finns ett resurscentrum i Timrå, där olika resurser ingår i ett team, i gemensamma lokaler. Redan idag finns flera funktioner/resurser samlade på ett ställe, bland annat socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Nu arbetar man för att samverkansformerna ska etableras och utvecklas ytterligare. 11

12 Lena Gustafsson, projektledare, Ånge kommun, berättade att Kunskapslyftet har inneburit ett nära samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. I organisationen bakom projektet finns chefen för kommunens utvecklingsenhet, chefen för Arbetsförmedlingen, rektor vid Lärcentrum, representanter för Arbetsförmedlingen, kommunen och projektet Företagskraft. I Ånge kommun finns det 650 aktiva företag. Cirka 140 av dessa har fått besök av antingen kommunen, via Företagarcentrum, eller Arbetsförmedlingen. Våra företagsbesök har varit väldigt uppskattade, berättade Lena Gustafsson. Företagsbesöken har bidragit till att skapa en bättre bild av Ångeföretagens behov och utifrån dessa har olika insatser och aktiviteter genomförts. Till exempel har företagens behov av att ersätta kompetens vid pensionsavgångar lyfts fram och Arbetsförmedlingen har påbörjat arbetet att matcha dessa behov. Inom ramen för Kompetenslyftat arrangerades mässan Upptäck dina möjligheter, där allmänhet, företag och utbildningsanordnare möttes. En lyckad utbildningssatsning på skogsmaskinförare har genomförts i samarbete med SCA, där samtliga deltagare fått arbete eller sommarjobb efter utbildningen. Vi har ansökt om en förlängning av Kompetenslyftet, berättade Lena Gustafsson. Planen är nu att utöka arbetsgruppen med representanter för skolan. De uppskattade företagsbesöken kommer också att få en fortsättning. Viktiga frågor att arbeta vidare med i Ånge kommun: I Ånge ser man gärna att en strategisk diskussion, på politisk- och ledningsnivå, föregår det fortsatta arbetet. Man ser också gärna att arbetet sker i en organisation bestående av en styrgrupp och en operativ arbetsgrupp. I den operativa arbetsgruppen föreslår man att representanter för vuxenutbildningen, grundskolan, Arbetsförmedlingen, Företagarcentrum, studie- och yrkesvägledare med flera ingår. Den operativa arbetsgruppen ska vara verksam ute hos företagen, fånga behov m m. Det ska inte bara vara en fixarorganisation, utan arbetet ska följa den strategi som upprättats. Åsikten är att länsstyrelsen och Kommunförbundet även fortsättningsvis ska ha samordningsansvaret. 12

13 Gun-Britt Hägglund, projektledare, Örnsköldsviks kommun, beskrev utgångspunkten för Örnsköldsviks kommuns deltagande i Kompetenslyftet : Det eländiga varselläget 2009 var det som satte igång arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna på kort och på lång sikt i Örnsköldsvik. Arbetet började med förprojektet Omställning och förnyelse. Sedan fortsatte arbetet i det länsgemensamma projektet. Vi behövde hitta nya vägar, nya nätverk och nya former att hantera situationen. Vi behövde också skaffa oss gemensam kunskap om vår arbetsmarknad nu och i framtiden, för att ha en gemensam grund att bygga på. I Örnsköldsviks kommun har Kompetenslyftet därför bland annat handlat om analys av kompetensbehoven, vägledningsinsatser för vuxna, kompetensutvecklingsinsatser riktade mot unga, rådgivning till nyföretagare, utveckling av yrkesutbildning och skapande av en infrastruktur för utbildning. Insatserna i projektet har bland annat resulterat i att det nu finns ett gediget kunskapsunderlag i form av en femårsprognos över kompetensbehoven. Nya nätverk har etablerats med bland andra Arbetsförmedlingen, coacher och företagare. Även nya arenor har uppstått med fokus på utåtriktad och uppsökande verksamhet. Via Business Room, nyföretagarrådgivningen, har 28 företag skapats. Med ett bra förarbete kunde Örnsköldsviks kommun verifiera behovet och presentera hårda fakta för Umeå universitet vilket resulterade i att ett antal utbildningar har startat, till exempel systemvetenskap. Hundra ungdomar har fått praktik inom så väl privat som offentlig verksamhet och flera andra insatser och aktiviteter har genomförts. Viktiga frågor att arbeta vidare med i Örnsköldsviks kommun: Arbetsmarknadskunskap. Att involvera alla parter skolor, företag, kommunen i ett strukturerat arbete. Unga jobb. Utveckling i samverkan med både offentliga och privata arbetsgivare. Utvecklingen av en infrastruktur för utbildning, Campus Övik. I Örnsköldsvik lyfte man fram behovet av att jobba mer med förankring på rätt nivå och tillse att parallelljobb undviks. Skolan bör bjudas in i det fortsatta arbetet och man eftersträvar ett fortsatt strukturerat arbete, som breddas åt sidorna. Även fortsättningsvis bör länsstyrelsen ha det övergripande ansvaret för samordning. 13

14 14 Peter Germer, regionchef för Företagarna Västernorrland, lyfte fram småföretagarna, med upp till 50 anställda, som en betydelsefull tillväxtmotor i Västernorrland. En undersökning visar dock att bland en stor andel småföretagare är ett ägarskifte aktuellt inom de närmaste tio åren. 44 procent av dessa har för avsikt att låta medarbetare eller familjemedlem ta över verksamheten, medan 56 procent inte vet vad som ska hända. Många av länets småföretagare ropar på hjälp med frågor som rör ägarskifte, sade Peter Germer. Via Företagarna Västernorrland kan de få kontakt med bland annat jurister och skatteexperter som kan hjälpa till att hitta bästa lösningen för det enskilda företaget. Men när vi arrangerar träffar kring ägarskiftesfrågor är det få som kommer, konstaterade han och tror att det kan bero på en rädsla att exponera för omvärlden att man vill sälja. Företagarna försöker därför att hitta andra lösningar att närma sig småföretagarna, i syfte att sänka trösklarna och hitta framkomliga vägar till ett ägarskifte. En ägarskiftesportal på internet är på gång. Tanken är att portalen ska utgöra en kontaktyta mellan säljare och köpare, vilket är lite omvänt jämfört med det konventionella sättet att arbeta med företagsförmedlare, förklarade Peter Germer. Företagarna Västernorrland uppmanar länets företag att satsa på lärlingar eller praktikanter. Det kan öppna möjligheter och ge fördelar både ur kompetensförsörjnings- och ägarskiftesperspektiv, menade han. Samtidigt slog han ett slag för möjligheten och fördelen med att bli företagare genom att ta över ett befintligt företag i stället för att starta eget från noll.

15 Gunnar Fors, processledare/samordnare, Arbetsförmedlingen, reflekterade kring innehållet i Kompetenslyftet vad är projekt och vad är reguljärt arbete? Arbetsförmedlingens ordinarie uppdrag är att jobba med kompetensförsörjningsfrågor. Mycket av det som gjorts i Kompetenslyftet skulle Arbetsförmedlingen ha gjort i alla fall. Men en stor fördel och vinst med projekt är att resurserna stärks, att man genom samverkan tillför olika resurser, från olika håll, konstaterade Gunnar Fors. Han menade också att ett stort plus med projektet är den samverkan som har utvecklats mellan olika instanser och aktörer och att det har utvecklats bättre strukturer som lever kvar även när projektet är avslutat. Jag tycker att vi har uppnått syftet med projektet. Vi står bättre rustade att jobba med kompetensförsörjningsfrågorna, både i den normala vardagen och i akuta lägen, sade han. Den samverkan som har utvecklats mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta, oavsett om det blir fortsatta projekt eller inte. Det ska bli spännande följa fler lokala aktiviteter i framtiden, tyckte Gunnar Fors. Stefan Paulsson, processledare/ samordnare, Kommunförbundet Västernorrland, berättade om vad Kommunförbundet arbetar med inom skol- och utbildningsområdet. Alla länets kommuner har tecknat ett samverkansavtal inom gymnasieområdet. Genom avtalet kan kommunerna gemensamt satsa offensivt på att öka kvaliteten i gymnasieutbildningarna och effektivare anpassa utbudet av platser till antalet elever, förklarade Stefan Paulsson. Via Kommunförbundet bedrivs också ett projekt kring entreprenörskap skolaarbetsliv som bland annat handlar om att kvalitetssäkra praktikplatser och handledning samt utarbeta aktivitetsplaner för arbetet med entreprenörskap i skolan. Vi arbetar även med ett nätverk för studie- och yrkesvägledare i syfte att stärka den yrkesgruppen, berättade Stefan Paulsson som passade på att påminna om att skolan har fler uppdrag än att enbart försörja samhället med arbetskraft: Skolans uppdrag är att både utbilda och bilda människor. 15

16 Malin Sundberg och Anna Jakobsson Lund, Annorlunda Konsult. Till höger Solveig Hellquist, Kompetenslyftets projektledare. Anna Jakobsson Lund och Malin Sundberg, Annorlunda Konsult, har uppdraget att utvärdera Kompetenslyftet. Här följer en summarisk redovisning av en del som kommit fram i deras intervjuer och träffar med projektledare i kommunerna och chefer i berörda förvaltningar. Insatserna Många goda insatser är genomförda. Engagemanget har varit stort i kommunerna och hos Arbetsförmedlingen. 18 månader ses som kort tid man vill söka förlängning för fortsatt arbete. Samverkan lokalt Genomgående goda relationer. Insatser har genomförts gemensamt. Samverkan har vart värdefull, skapat mervärde och mersmak. 16

17 Hållbara förändringar Samverkan på operativ nivå ger verkstad. Samverkan på mer strategiska nivåer krävs för att skapa hållbar förändring. Sådan samverkan saknas i de flesta kommunerna. Hur få till varaktig förändring? Kräver engagemang från högre chefer. Kräver mandat att skapa något annorunda. Samma vilja krävs hos alla parter att utveckla samverkan. Tar tid att jobba på strategiska förändringar, något som innebär att de konkreta resultaten blir färre. Vem äger kompetensförsörjningsfrågan? Ingen äger den. Det finns en ovilja i de högre positionerna att ta i frågan. Betraktas som ett operativt ansvar. De strategiska försök som har gjorts har inte kommit så långt. Låg sannolikhet för förändring i detta läge. Hur blev det så? Kompetensförsörjningsfrågan saknar hemvist. Operativt resultat = lyckat resultat. Litet fokus i de kommunala projekten på det strategiska. Rekommendationer Engagera högre nivåer i frågan. Lägg tid på att skapa en gemensam bild: - vad innebär bristande kompetensförsörjning för oss? - vad skulle en bättre kompetensförsörjning ge? - vilka förvaltningar berörs? - vem ansvarar? - hur och kring vad ska samverkan ske? Projektkulturen har tyngdpunkt på det operativa ansvaret och aktiviteter snarare än förändring och strategi, konstaterade Anna Jakobsson Lund. Den operativa nivån behöver stöd av en mer utvecklad projektkultur, menade hon och uppmanade till att ta tillvara på lärdomar för att utveckla projektkulturen. Kräv att det ska finnas ett lärande uppåt i organisationen, föreslog hon. 17

18 Sten-Olov Altin, länsråd, summerade konferensen: Det har varit en intressant och givande dag med många goda exempel på både pågående och framtida arbete med sysselsättnings- och kompetensförsörjningsfrågor. Men jag tycker att vi ska bli ännu bättre. Vi ska inte nöja oss med enbart goda exempel. Vi ska anstränga oss för att även redovisa statistik och hårddata. som visar att insatserna som görs resulterar i tillväxt, fler arbetstillfällen, att varsel undvikits etc. Jag tar till mig det många tagit upp under dagen, nämligen att ni upplever brist på engagemang på strategisk nivå, att det finns ett ointresse på ledningsnivå att ta till sig ansvaret för dessa frågor. Jag kommer att ta upp det med kommunledningarna och med landshövdingen. Men jag vill också uppmana er att ta ert ansvar om ni upplever brister på hemmaplan. Jag hör ofta uttalanden som man borde eller någon borde. Tänk och säg i stället Vi tänker göra. På den länsövergripande nivån kommer länsstyrelsen, Kommunförbundet och Arbetsförmedlingen att fortsätta diskutera och arbeta med utvecklingsfrågor i den gemensamma länsgruppen. Jag kan också informera om att länsstyrelsen nu har rekryterat en heltidsresurs för att arbeta med frågor som rör kompetensförsörjning. En väldigt viktig fråga vi alla har att arbeta med är hur vi kan förbättra och underlätta för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden. Här är samverkan mellan olika instanser och på olika nivåer nödvändigt för att nå framgång. Jag vill också påminna er om att komma in med intresseanmälan till länsstyrelsen om ni planerar fortsatta insatser och aktiviteter i kommunerna. Länsstyrelsen har möjlighet att tilldela regionala utvecklingsmedel. Workshop under konferensen Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt. Från vänster: Michael Persson, Arbetsförmedlingen, Eva Carron, Länsstyrelsen Västernorrland, Sten-Olov Altin, Länsstyrelsen Västernorrland, Stefan Paulsson, Kommunförbundet Västernorrland. Med ryggen mot kameran: Solveig Hellquist, projektledare för Kompetenslyftet samt Gunnar Fors, Arbetsförmedlingen. 18

19 Text och layout: Karmin kommunikation AB Foto: Ralf Bergman 19

20 Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand Tel

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten?

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Välkommen till en dag om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten! 10.00-10.45 Inledning 10.45 12.00

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-09-27 i Eslöv (Medborgarhuset) om arbete Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Kan en kommun vara intermediär?

Kan en kommun vara intermediär? Kan en kommun vara intermediär? Vad krävs i så fall för att lärcentra eller annan offentlig verksamhet ska kunna axla rollen som kvalificerad utbildningsmäklare, pedagogisk motor och konceptbyggare för

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet Fem exempel Text: Enikö Koch Grafisk form: Emily Ingvarsson Tryck: Repro8 Upplaga: Första 2012 TemaLikabehandling 2012 ISBN: 978-91-87051-09-8 Distribution:

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC STATUSRAPPORT 5 Titel: Statusrapport 4 Projekt: ESA - Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.1 Skriven av: Malin Heimer Datum:

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Omvärldsbevakning Uppdrag: Omvärldsbevakning avseende yrkesutbildningar inom Göteborgsregionen. Vuxenutbildningsnätverket enades om att tillsätta en tjänst under 2014-09-01 2014-12-31 motsvarande 20 %

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 juni 2014 VÅRA TALARE Sveriges akademikers centralorganisation Eva Oscarsson Utredare, arbetsmarknad PRAKTIKFALL FRÅN Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem och lösningar Rätt person??? Önskelista - Hitta rätt person till specialisttjänster (i offentlig och privat sektor) - På (främst) längre sikt kunna bemanna kommunala

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Yttrande över Regional forsknings- och utvecklingsstrategi i Mittsverige

Yttrande över Regional forsknings- och utvecklingsstrategi i Mittsverige 1(5) Katarina Tjernblom 2006-10-17 Kommunförbundet Västernorrland May Andersson Box 3014 871 03 Härnösand Yttrande över Regional forsknings- och utvecklingsstrategi i Mittsverige Kommunförbunden i Västernorrlands

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer