Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens"

Transkript

1 Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november A: Ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser 1. Kunskap om arbetsmarknadens behov av kompetens Länsgruppen ska medverka till att i länet utveckla en modell/modeller för analyser av arbetsmarknadens behov av kompetens uppdelat på branscher och yrken. Använda de analyser som redan görs av ex Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten och branschorganisationer. Analyserna ska vara på nivåerna län, funktionell arbetsmarknadsregion och kommun. De ska göras utifrån olika tidsperspektiv (kort och lång sikt). Kunskapsunderlagen sprids till utbildningsanordnare som använder dessa för utbildningsplanering. 2. Kunskap om utbildningsutbudet Länsgruppen ska ha aktuell kunskap om utbudet av utbildningar i gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, folkbildning, arbetsmarknadsutbildning och universitet. En analys görs genom att jämföra utbildningsutbudet med branschernas behov av kompetens. Länsgruppen ska medverka till att öka kunskapen i länet om olika utbildningsformer. Vilken typ av kompetens som ges inom respektive utbildningsform, hur dessa finansieras och vilken framförhållning som krävs för att påverka kommande utbildningar. Möten under : Fredag 24 februari, Lycksele Onsdag 20 juni, Skellefteå Onsdag 28 november, Lycksele Onsdag 2 maj, Umeå Tisdag 11 september, Umeå Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ Skapa en bild 1 Kartlägga för länet relevanta Synliggöra och Aurora. Antal underlag över kunskapsunderlag om använda underlag Medlemmar i som finns och kompetensbehoven arbetsmarknadens som redan finns länsgruppen värdet av dessa i kompetensbehov bidrar med för en regional länet vilka underlag som de analys. olika känner till. Synliggöra intressenter underlag som kan enas om saknas.

2 Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ 2 Inspirera branscher eller andra Komplettera det Aurora. Branschorganisationerterande Antal komplet- relevanta aktörer att kunskapsunderlag Länsgruppen är studier. genomföra studier av som redan finns rådgivande om Fack. arbetsmarknadens kompetensbehov. innehåll och Alternativt att metoder. Region Västerbotten gör egna studier. 3 Samverkan med nationella myndigheter i framtagandet av baspaket för regional nivå. Kostnadsfritt få tillgång till för länet relevanta underlag och analyser Aurora. Länsgruppen hålls informerad om samverkan med nationella myndigheter. Utbyte med Tillväxtverket, Yhmyndigheten, m fl Vilka underlag tillhandahålls från nationell nivå och värdet av dessa., ev längre 4 Erbjuda kommunerna i Region 8 ett seminarium om utveckling av modeller för att fånga kompetensbehov. Gränsöverskridande. Ev tillfråga SPeL om att leda seminariet. Påbörja arbetet med att ta fram en strukturerad arbetsmodell för att fånga kompetensbehoven regionalt och lokalt. Eva, Christer och Barbro Politiker och kommunchefer i kommunerna inom Region 8 Deltagare på mötet. Resultat av diskussionen. 5 Länsbilden av kompetensbehoven presenteras och diskuteras på Kompetensforum. Aurora och Barbro. Deltagare på konferensen Skapa en gemensam bild av kompetensbehoven i länet samt att diskutera hur dessa kan tillgodoses. Utvärderingsenkät på Kompetensforum. Vår

3 Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ 6 Medlemmarna i länsgruppen Sprida kunskap om Varje medlem i Kollegor. Redovisning av kommunicerar länsbilden i sitt kompetensbehoven länsgruppen. Nätverk till vilka dagliga arbete och i sina i länet. lokalt, länsbilden nätverk. regionalt, kommunicerats. nationellt och ev internationellt. Löpande 7 Nätverk av analytiker i länet Skapa en gemensam bild av kompetensbehoven i länet Aurora. medlemmar bidrar med tänkbara medlemmar i nätverket. Arbetsförmedlingen, Umeå universitet, länsstyrelsen, kommuner Deltagare i nätverket Vår 8 Upprepa Cerum s studie av rekryteringsbehoven i länet. Skapa en bild av rekryteringsbehoven på bransch- och yrkesnivå, vilken är jämförbar över tid. Aurora. Att studien görs vår 2014

4 Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ Kunskapsunderlag 9 Utarbeta en presentation av de Öka kunskapen om Arbetet fördelas Att presenta- om utbildningsformer i länet som olika utbildnings- på medlemmarna i tionen fullföljs. utbildningsutbudet levererar kompetens till former i länet. länsgruppen som i länet arbetsmarknaden. även avgör vilken och hur det information som stämmer ska finnas i överens med presentationen. arbetslivets Barbro ansvarar kompetensbehov för sammanställningen. 10 Presentationen av utbildningsformer i länet läggs på kompetensplattformens hemsida och andra relevanta hemsidor. Göra presentationen tillgänglig. Barbro lägger ut på hemsidan. medlemmar marknadsför och använder presentationen. Branschorganisationer, fack, kommunala tjänstemän. Medborgare. Redovisning av hur presentationen kommunicerats och använts. 11 Länsgruppen avgör vilken kunskap som behövs för respektive utbildningsform. Ett kunskapsunderlag om utbildningsutbudet i länet. Barbro och Aurora. medlemmar bistår med kunskap om var man kan hitta relevanta uppgifter om respektive utbildningsform. Att kunskapsunderlaget tas fram. alt vår

5 Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ 12 Analys av hur utbildningsutbudet Få kunskap om hur Aurora. Att analysen svarar mot väl utbildnings- görs. kompetensbehoven på utbudet stämmer medlemmar bidrar arbetsmarknaden. överens med med sakkunskap En prioriteringsordning av arbetsmarknadens samt i vilken branscher upprättas. kompetensbehov. prioritetsordning branscherna ska analyseras. 13 Kunskapsunderlaget om utbildningsutbudet och analysen presenteras på Kompetensforum 14 Medlemmarna i länsgruppen kommunicerar kunskapsunderlaget och analysen i sitt dagliga arbete och i sina nätverk. Sprida kunskap om utbildningsutbudet i länet samt diskutera hur det tillgodoser arbetsmarknadens behov Sprida kunskap om utbildningsutbudet och analysen i länet. Barbro och Aurora Varje medlem i länsgruppen. Deltagare på konferensen Kollegor. Nätverk lokalt, regionalt, nationellt och ev internationellt. Utvärderingsenkät på Kompetensforum Redovisning av med vilka kommunikation har skett. Vår Löpande En strävan är att alla kunskapsunderlag redovisar statistik och analyser utifrån: - lokalt och regionalt - kvinnor och män - mångfald

6 B: Bygga upp en struktur för kommunikation med och mellan arbetsliv och utbildningsanordnare Länsgruppen ska arrangera mötesplatser för företrädare från arbetslivet och utbildningsanordnare för att diskutera behov av kompetens och utbud av utbildningar. I så stor utsträckning som möjligt ska redan etablerade mötesplatser användas. En ambition är att olika utbildningsanordnare och myndigheter ska samordna sina branschmöten. Länsgruppen ska för respektive bransch kartlägga relevanta branschorganisationer och utbildningsanordnare. Länsgruppen ska inspirera till samverkan mellan olika utbildningsformer. De nätverk som respektive medlem i länsgruppen redan har etablerade används för dialog och informationsspridning för plattformens arbete. Resultatmål Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ I länet finns 15 För respektive bransch Synliggöra Barbro.. Att arbetet ändamålsenliga kartlägga relevanta branschorganisationer Målgrupps- fullföljs. mötes- branschorganisationer i och företrädare för dessa. analys former för länet. samverkan En prioriteringsordning av mellan utbild- branscher upprättas. ningsanord- nare och 16 Kartlägga vilka Ta tillvara kontakter i Barbro. Att arbetet branschföreträdare branschkontakter länsgruppen. Målgrupps- fullföljs. respektive ledamot i analys länsgruppen har. 17 Länsgruppen diskuterar hur branschsamverkan ser ut idag samt hur den skulle kunna fungera när det är som bäst. Länsgruppen skapar sig en gemensam bild av hur samverkan mellan utbildning och bransch ser ut idag samt vilka samverkansformer vi på sikt ska sträva mot. Barbro Gemensamma mål. 20 juni

7 Resultatmål Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ 18 Medverka i/följa arbetet Länsgruppen medverkar Barbro Branscher, Att information med att bygga upp till att förverkliga fack, sprids till programråd för strategiska branschråd på medlemmar deltar gymnasierektorer, länsgruppen. yrkesprogrammen i regional nivå. beroende på gymnasieskolan, branschkontakter ansvariga för strategiska på regional nivå och intresse. andra utbildningsformer och operativa på lokal nivå. 19 Arrangera Kompetensforum Erbjuda en årlig mötesplats om kompetensförsörjning för branschföreträdare, utbildningsanordnare, myndigheter och politiker. Arbetsgruppen består av Per, Christina, Christer, Anders och Barbro Branscher. Företag. Fack. Utbildningsanordnare. Kommuner. Af. Tillväxtverket. Utvärderingsenkät på Kompetensforum, Vår Öka branschernas möjligheter att påverka utbildningsutbudet i länet 20 Inbjuda Företagarna, Skellefteåföretagarna, Handelskammaren, LRF, Svenskt Näringsliv och fackliga organisationer för att diskutera och planera hur vi kan få fler branschföreträdare som medverkande och deltagare på Kompetensforum. Kommunikationsenheten deltar. Öka branschföreträdares delaktighet och medverkan i kompetensforum Barbro Företagarna, Handelskammaren, LRF, Svenskt Näringsliv, LO, TCO, SACO. Mariann. Att mötet genomförs. Utvärderingsenkät på Kompetensforum 11 sep

8 Resultatmål Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ Öka antalet 21 Svara på remisser om Utbyte med Att remissen Yh-utbildningar kompetensbehoven i länet Yh-myndigheten. besvaras. i länet från Yh-myndigheten. Att Yh-myndigheten har relevant information om kompetensbehoven i länet Länsgruppen utser en arbetsgrupp som besvarar remissen. Även externa kan delta. Okt/ /nov 22 Nätverket av Yh-anordnare träffas tre gånger per år på tid som de själva bestämmer. Yh-anordnare utbyter erfarenheter och samarbetar. Ökad kompetens och kvalitet i ansökningar och innehåll i utbildningar. Charlotte, Ingrid och Eva. Utskick till nätverket via Barbro på Region Västerbotten. Anordnare av Yhutbildning + de som planerar Yh. Deltagarlistor. Anteckningar från nätverksmöten. Tre gånger per år Att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad i Västerbottens län. 23 ACKan, nätverket för kommunala arbetsmarknadsenheter, träffas tre gånger per år på tid som de själva bestämmer. Stärka det lokala och regionala arbetet med arbetsmarknadsfrågor genom idéutveckling, samarbete, lärande arbetssätt och strategisk påverkan. Barbro, alternativt personer inom ACKan. Tjänstemän i kommunerna som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Samordningsförbund. Af. Deltagarlistor. Anteckningar från nätverksmöten. Tre gånger per år

9 C: Övrigt Resultatmål Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning / Länet ska uppnå kompetensmålen i EU Ta fram statistik om och kommunicera kompetensmålen i EU 2020 hur länet uppfyller EU:s och nationella målsättningar samt inomregionala skillnader. Följa utvecklingen i länet och landet. Aurora tar fram statistik. medlemmar kommunicerar.. Konferenser. Nätverk. Medborgare. Att statistiken tas fram Statistik en gång per år. Löpande kommunikation Att vi pratar om samma saker då vi använder olika begrepp. 25 Länsgruppen diskuterar och enas om definitioner av centrala begrepp. medlemmar är överens om vad centrala begrepp betyder. Christina: validering och prövning. Mats: kompetens, kompetensutveckl ing och kompetensförsörj ning. Lena: livslångt lärande. Dokumenterat 20 juni + höst Bättre kunskap om omvärldsförändringar samt beredskap att möta dessa. 26 Strukturerad omvärldsbevakning i samarbete med ERUP, Region Västerbotten Höja kompetensen om förändringar i omvärlden hos länsgruppens medlemmar Var och en bevakar en självvald trend eller tendens Dokumentation enligt mall som ERUP tillhandahåller Löpande

10 Resultatmål Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning / 27 Länsgruppen bildar sig tillsammans: - Umeå universitets nya strategidokument - Arbetsförmedlingens etableringsplan Höja kompetensen i länsgruppen. UmU: Jörgen Af: Per och Lena Vilka områden som behandlats. 2 gånger per år Länet har en strategi och ansvarsfördelning för att möta kommande lågkonjunktur er. En ny RUS där kompetensförsörjning ingår som en viktig del. 28 Kartlägger de nätverk som länsgruppens ledamöter har 29 a 29 b Gemensamt möte mellan länsgruppen och länets näringslivschefer. Förankring av strategin i länet. 30 Medverka i framtagandet av ny regional utvecklingsstrategi, RUS. Stående punkt på dagordningen till dess att RUS är beslutad. Ta tillvara kontakter i länsgruppen Påbörja arbetet med en gemensam strategi och ansvarsfördelning. Att vi har en handlingsberedskap att möta kommande lågkonjunkturer Länsgruppen är delaktig i framtagandet av ny RUS Barbro Barbro och Anders Länsgruppen. Målgruppsanalys. Dokumentation Strategin är dokumenterad Af. Kommuner. Utbildningsanordnare. Dokumentera vilka grupper som informeras Barbro. Hur kompetensförsörjning synliggörs i RUS 28 nov Vår

11 Resultatmål Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning / Dialog med nationella myndigheter och riksdagsledamöter Effektiv informationsspridning och hjälp med kontakter. 31 Seminarium på Grand om Yhutbildningar. Övergripande tema är talang. 32 Stående punkt på dagordningen: Information och rapporter. - Aktuellt på hemmaplan - Skriftlig information från Kompetensplattform Västerbotten Marknadsföra Västerbottens län. medlemmar ska tillgång till aktuell information Länsgruppen utser ledamöter till en arbetsgrupp Var och en i länsgruppen förbereder en kort muntlig rapport. Barbro gör en skriftlig rapport. Företrädare för myndigheter på nationell nivå och länets riksdagsledamöter. Utvärdering av seminariet. Minnesanteckningar och skriftliga rapporter Slutet av jan eller början av feb 60 minuter på varje sammanträde

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Omvärldsbevakning i Västerbotten

Omvärldsbevakning i Västerbotten Omvärldsbevakning i Västerbotten Jenny Rönngren CERUM Report Nr 30/2011 ISBN 978-91-7459-243-6 ISSN 0282-0277 CERUM Report Nr 30/2011 ISBN: 978-91-7459-243-6 ISSN: 0282-0277 CERUM; Umeå universitet; 901

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Välkomna Carl Klint, Näringsdepartementet hälsade välkomna och drog de praktiska förutsättningarna att befinna sig på Näringsdepartementen.

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum Det första året med projekt Dala Valideringscentrum - delrapport från den externa utvärderingen av projektet Januari 2015 Max Valentin, Fabel kommunikation AB 1 Inledning/bakgrund Utvärdering avser projektet

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Redovisning Kompetensanalys

Redovisning Kompetensanalys ÅMÅLS KOMMUN Kommunledningskontoret Redovisning Kompetensanalys 2002-06-01--12-31 Kommunledningskontorets utvecklingsgrupp 1 BAKGRUND 3 2 ANALYSENS GENOMFÖRANDE 2.1 Syfte 3 2.2 Delaktighet 3 2.3 Analysmetod

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Erfarenheter från kompetensplattformsarbetet

Erfarenheter från kompetensplattformsarbetet Rapport 2012:04 Erfarenheter från kompetensplattformsarbetet Ett exempel på flernivåstyrning i praktiken Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att analysera hur de regionala kompetensplattformarna

Läs mer