Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens"

Transkript

1 Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november A: Ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser 1. Kunskap om arbetsmarknadens behov av kompetens Länsgruppen ska medverka till att i länet utveckla en modell/modeller för analyser av arbetsmarknadens behov av kompetens uppdelat på branscher och yrken. Använda de analyser som redan görs av ex Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten och branschorganisationer. Analyserna ska vara på nivåerna län, funktionell arbetsmarknadsregion och kommun. De ska göras utifrån olika tidsperspektiv (kort och lång sikt). Kunskapsunderlagen sprids till utbildningsanordnare som använder dessa för utbildningsplanering. 2. Kunskap om utbildningsutbudet Länsgruppen ska ha aktuell kunskap om utbudet av utbildningar i gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, folkbildning, arbetsmarknadsutbildning och universitet. En analys görs genom att jämföra utbildningsutbudet med branschernas behov av kompetens. Länsgruppen ska medverka till att öka kunskapen i länet om olika utbildningsformer. Vilken typ av kompetens som ges inom respektive utbildningsform, hur dessa finansieras och vilken framförhållning som krävs för att påverka kommande utbildningar. Möten under : Fredag 24 februari, Lycksele Onsdag 20 juni, Skellefteå Onsdag 28 november, Lycksele Onsdag 2 maj, Umeå Tisdag 11 september, Umeå Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ Skapa en bild 1 Kartlägga för länet relevanta Synliggöra och Aurora. Antal underlag över kunskapsunderlag om använda underlag Medlemmar i som finns och kompetensbehoven arbetsmarknadens som redan finns länsgruppen värdet av dessa i kompetensbehov bidrar med för en regional länet vilka underlag som de analys. olika känner till. Synliggöra intressenter underlag som kan enas om saknas.

2 Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ 2 Inspirera branscher eller andra Komplettera det Aurora. Branschorganisationerterande Antal komplet- relevanta aktörer att kunskapsunderlag Länsgruppen är studier. genomföra studier av som redan finns rådgivande om Fack. arbetsmarknadens kompetensbehov. innehåll och Alternativt att metoder. Region Västerbotten gör egna studier. 3 Samverkan med nationella myndigheter i framtagandet av baspaket för regional nivå. Kostnadsfritt få tillgång till för länet relevanta underlag och analyser Aurora. Länsgruppen hålls informerad om samverkan med nationella myndigheter. Utbyte med Tillväxtverket, Yhmyndigheten, m fl Vilka underlag tillhandahålls från nationell nivå och värdet av dessa., ev längre 4 Erbjuda kommunerna i Region 8 ett seminarium om utveckling av modeller för att fånga kompetensbehov. Gränsöverskridande. Ev tillfråga SPeL om att leda seminariet. Påbörja arbetet med att ta fram en strukturerad arbetsmodell för att fånga kompetensbehoven regionalt och lokalt. Eva, Christer och Barbro Politiker och kommunchefer i kommunerna inom Region 8 Deltagare på mötet. Resultat av diskussionen. 5 Länsbilden av kompetensbehoven presenteras och diskuteras på Kompetensforum. Aurora och Barbro. Deltagare på konferensen Skapa en gemensam bild av kompetensbehoven i länet samt att diskutera hur dessa kan tillgodoses. Utvärderingsenkät på Kompetensforum. Vår

3 Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ 6 Medlemmarna i länsgruppen Sprida kunskap om Varje medlem i Kollegor. Redovisning av kommunicerar länsbilden i sitt kompetensbehoven länsgruppen. Nätverk till vilka dagliga arbete och i sina i länet. lokalt, länsbilden nätverk. regionalt, kommunicerats. nationellt och ev internationellt. Löpande 7 Nätverk av analytiker i länet Skapa en gemensam bild av kompetensbehoven i länet Aurora. medlemmar bidrar med tänkbara medlemmar i nätverket. Arbetsförmedlingen, Umeå universitet, länsstyrelsen, kommuner Deltagare i nätverket Vår 8 Upprepa Cerum s studie av rekryteringsbehoven i länet. Skapa en bild av rekryteringsbehoven på bransch- och yrkesnivå, vilken är jämförbar över tid. Aurora. Att studien görs vår 2014

4 Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ Kunskapsunderlag 9 Utarbeta en presentation av de Öka kunskapen om Arbetet fördelas Att presenta- om utbildningsformer i länet som olika utbildnings- på medlemmarna i tionen fullföljs. utbildningsutbudet levererar kompetens till former i länet. länsgruppen som i länet arbetsmarknaden. även avgör vilken och hur det information som stämmer ska finnas i överens med presentationen. arbetslivets Barbro ansvarar kompetensbehov för sammanställningen. 10 Presentationen av utbildningsformer i länet läggs på kompetensplattformens hemsida och andra relevanta hemsidor. Göra presentationen tillgänglig. Barbro lägger ut på hemsidan. medlemmar marknadsför och använder presentationen. Branschorganisationer, fack, kommunala tjänstemän. Medborgare. Redovisning av hur presentationen kommunicerats och använts. 11 Länsgruppen avgör vilken kunskap som behövs för respektive utbildningsform. Ett kunskapsunderlag om utbildningsutbudet i länet. Barbro och Aurora. medlemmar bistår med kunskap om var man kan hitta relevanta uppgifter om respektive utbildningsform. Att kunskapsunderlaget tas fram. alt vår

5 Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ 12 Analys av hur utbildningsutbudet Få kunskap om hur Aurora. Att analysen svarar mot väl utbildnings- görs. kompetensbehoven på utbudet stämmer medlemmar bidrar arbetsmarknaden. överens med med sakkunskap En prioriteringsordning av arbetsmarknadens samt i vilken branscher upprättas. kompetensbehov. prioritetsordning branscherna ska analyseras. 13 Kunskapsunderlaget om utbildningsutbudet och analysen presenteras på Kompetensforum 14 Medlemmarna i länsgruppen kommunicerar kunskapsunderlaget och analysen i sitt dagliga arbete och i sina nätverk. Sprida kunskap om utbildningsutbudet i länet samt diskutera hur det tillgodoser arbetsmarknadens behov Sprida kunskap om utbildningsutbudet och analysen i länet. Barbro och Aurora Varje medlem i länsgruppen. Deltagare på konferensen Kollegor. Nätverk lokalt, regionalt, nationellt och ev internationellt. Utvärderingsenkät på Kompetensforum Redovisning av med vilka kommunikation har skett. Vår Löpande En strävan är att alla kunskapsunderlag redovisar statistik och analyser utifrån: - lokalt och regionalt - kvinnor och män - mångfald

6 B: Bygga upp en struktur för kommunikation med och mellan arbetsliv och utbildningsanordnare Länsgruppen ska arrangera mötesplatser för företrädare från arbetslivet och utbildningsanordnare för att diskutera behov av kompetens och utbud av utbildningar. I så stor utsträckning som möjligt ska redan etablerade mötesplatser användas. En ambition är att olika utbildningsanordnare och myndigheter ska samordna sina branschmöten. Länsgruppen ska för respektive bransch kartlägga relevanta branschorganisationer och utbildningsanordnare. Länsgruppen ska inspirera till samverkan mellan olika utbildningsformer. De nätverk som respektive medlem i länsgruppen redan har etablerade används för dialog och informationsspridning för plattformens arbete. Resultatmål Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ I länet finns 15 För respektive bransch Synliggöra Barbro.. Att arbetet ändamålsenliga kartlägga relevanta branschorganisationer Målgrupps- fullföljs. mötes- branschorganisationer i och företrädare för dessa. analys former för länet. samverkan En prioriteringsordning av mellan utbild- branscher upprättas. ningsanord- nare och 16 Kartlägga vilka Ta tillvara kontakter i Barbro. Att arbetet branschföreträdare branschkontakter länsgruppen. Målgrupps- fullföljs. respektive ledamot i analys länsgruppen har. 17 Länsgruppen diskuterar hur branschsamverkan ser ut idag samt hur den skulle kunna fungera när det är som bäst. Länsgruppen skapar sig en gemensam bild av hur samverkan mellan utbildning och bransch ser ut idag samt vilka samverkansformer vi på sikt ska sträva mot. Barbro Gemensamma mål. 20 juni

7 Resultatmål Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ 18 Medverka i/följa arbetet Länsgruppen medverkar Barbro Branscher, Att information med att bygga upp till att förverkliga fack, sprids till programråd för strategiska branschråd på medlemmar deltar gymnasierektorer, länsgruppen. yrkesprogrammen i regional nivå. beroende på gymnasieskolan, branschkontakter ansvariga för strategiska på regional nivå och intresse. andra utbildningsformer och operativa på lokal nivå. 19 Arrangera Kompetensforum Erbjuda en årlig mötesplats om kompetensförsörjning för branschföreträdare, utbildningsanordnare, myndigheter och politiker. Arbetsgruppen består av Per, Christina, Christer, Anders och Barbro Branscher. Företag. Fack. Utbildningsanordnare. Kommuner. Af. Tillväxtverket. Utvärderingsenkät på Kompetensforum, Vår Öka branschernas möjligheter att påverka utbildningsutbudet i länet 20 Inbjuda Företagarna, Skellefteåföretagarna, Handelskammaren, LRF, Svenskt Näringsliv och fackliga organisationer för att diskutera och planera hur vi kan få fler branschföreträdare som medverkande och deltagare på Kompetensforum. Kommunikationsenheten deltar. Öka branschföreträdares delaktighet och medverkan i kompetensforum Barbro Företagarna, Handelskammaren, LRF, Svenskt Näringsliv, LO, TCO, SACO. Mariann. Att mötet genomförs. Utvärderingsenkät på Kompetensforum 11 sep

8 Resultatmål Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ Öka antalet 21 Svara på remisser om Utbyte med Att remissen Yh-utbildningar kompetensbehoven i länet Yh-myndigheten. besvaras. i länet från Yh-myndigheten. Att Yh-myndigheten har relevant information om kompetensbehoven i länet Länsgruppen utser en arbetsgrupp som besvarar remissen. Även externa kan delta. Okt/ /nov 22 Nätverket av Yh-anordnare träffas tre gånger per år på tid som de själva bestämmer. Yh-anordnare utbyter erfarenheter och samarbetar. Ökad kompetens och kvalitet i ansökningar och innehåll i utbildningar. Charlotte, Ingrid och Eva. Utskick till nätverket via Barbro på Region Västerbotten. Anordnare av Yhutbildning + de som planerar Yh. Deltagarlistor. Anteckningar från nätverksmöten. Tre gånger per år Att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad i Västerbottens län. 23 ACKan, nätverket för kommunala arbetsmarknadsenheter, träffas tre gånger per år på tid som de själva bestämmer. Stärka det lokala och regionala arbetet med arbetsmarknadsfrågor genom idéutveckling, samarbete, lärande arbetssätt och strategisk påverkan. Barbro, alternativt personer inom ACKan. Tjänstemän i kommunerna som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Samordningsförbund. Af. Deltagarlistor. Anteckningar från nätverksmöten. Tre gånger per år

9 C: Övrigt Resultatmål Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning / Länet ska uppnå kompetensmålen i EU Ta fram statistik om och kommunicera kompetensmålen i EU 2020 hur länet uppfyller EU:s och nationella målsättningar samt inomregionala skillnader. Följa utvecklingen i länet och landet. Aurora tar fram statistik. medlemmar kommunicerar.. Konferenser. Nätverk. Medborgare. Att statistiken tas fram Statistik en gång per år. Löpande kommunikation Att vi pratar om samma saker då vi använder olika begrepp. 25 Länsgruppen diskuterar och enas om definitioner av centrala begrepp. medlemmar är överens om vad centrala begrepp betyder. Christina: validering och prövning. Mats: kompetens, kompetensutveckl ing och kompetensförsörj ning. Lena: livslångt lärande. Dokumenterat 20 juni + höst Bättre kunskap om omvärldsförändringar samt beredskap att möta dessa. 26 Strukturerad omvärldsbevakning i samarbete med ERUP, Region Västerbotten Höja kompetensen om förändringar i omvärlden hos länsgruppens medlemmar Var och en bevakar en självvald trend eller tendens Dokumentation enligt mall som ERUP tillhandahåller Löpande

10 Resultatmål Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning / 27 Länsgruppen bildar sig tillsammans: - Umeå universitets nya strategidokument - Arbetsförmedlingens etableringsplan Höja kompetensen i länsgruppen. UmU: Jörgen Af: Per och Lena Vilka områden som behandlats. 2 gånger per år Länet har en strategi och ansvarsfördelning för att möta kommande lågkonjunktur er. En ny RUS där kompetensförsörjning ingår som en viktig del. 28 Kartlägger de nätverk som länsgruppens ledamöter har 29 a 29 b Gemensamt möte mellan länsgruppen och länets näringslivschefer. Förankring av strategin i länet. 30 Medverka i framtagandet av ny regional utvecklingsstrategi, RUS. Stående punkt på dagordningen till dess att RUS är beslutad. Ta tillvara kontakter i länsgruppen Påbörja arbetet med en gemensam strategi och ansvarsfördelning. Att vi har en handlingsberedskap att möta kommande lågkonjunkturer Länsgruppen är delaktig i framtagandet av ny RUS Barbro Barbro och Anders Länsgruppen. Målgruppsanalys. Dokumentation Strategin är dokumenterad Af. Kommuner. Utbildningsanordnare. Dokumentera vilka grupper som informeras Barbro. Hur kompetensförsörjning synliggörs i RUS 28 nov Vår

11 Resultatmål Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning / Dialog med nationella myndigheter och riksdagsledamöter Effektiv informationsspridning och hjälp med kontakter. 31 Seminarium på Grand om Yhutbildningar. Övergripande tema är talang. 32 Stående punkt på dagordningen: Information och rapporter. - Aktuellt på hemmaplan - Skriftlig information från Kompetensplattform Västerbotten Marknadsföra Västerbottens län. medlemmar ska tillgång till aktuell information Länsgruppen utser ledamöter till en arbetsgrupp Var och en i länsgruppen förbereder en kort muntlig rapport. Barbro gör en skriftlig rapport. Företrädare för myndigheter på nationell nivå och länets riksdagsledamöter. Utvärdering av seminariet. Minnesanteckningar och skriftliga rapporter Slutet av jan eller början av feb 60 minuter på varje sammanträde

Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten

Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten PM Barbro Lundmark, 2012-02-09 Dnr: 10RV155 Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten 1. Uppdrag och förutsättningar Region Västerbotten fick uppdraget att etablera en regional kompetensplattform

Läs mer

Regional kompetensplattform i Västerbottens län

Regional kompetensplattform i Västerbottens län Regional kompetensplattform i Västerbottens län Konferens om vuxnas lärande den 25 februari 2011 Disposition 1. Uppdraget att etablera en regional kompetensplattform 2. Hur vi tänker och vad vi gör just

Läs mer

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten PROTOKOLL 2012-02-15 Dnr: 10RV155 Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten Tid: Onsdag den 15 februari, 2012 mellan kl 10.00 och 12.15. Plats: Region Västerbotten, rum Aspen Ledamöter: Hans Lindberg,

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

Regional kompetensförsörjning Uppföljning hösten 2011

Regional kompetensförsörjning Uppföljning hösten 2011 Regional kompetensförsörjning Uppföljning hösten 2011 Presentation 2012-03-23 Örjan Johansson 1 Bakgrund Regeringsuppdraget till länen och kompetensfrågornas ökande betydelse. Uppföljningen ger kunskap

Läs mer

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Umeå universitet den 25 maj Disposition 1. Region Västerbotten 2. Kompetensplattform Västerbotten med sammanhang 3. Arbetsmarknadens behov av utbildningar från

Läs mer

Integration & tillväxt. Välkommen!

Integration & tillväxt. Välkommen! Integration & tillväxt Välkommen! Dagens program Framtid Dåtid Förmiddag Projekt Kompetensplattform BD Eftermiddag Integration & tillväxt Nutid Projekt Kompetensplattform Norrbotten Bakgrund Innehåll Resultat

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Anteckningar från möte med styrgruppen för Regional kompetensplattform

Anteckningar från möte med styrgruppen för Regional kompetensplattform Dnr: 10RV155 Anteckningar från möte med styrgruppen för Regional kompetensplattform Tid: Måndag den 13 december kl 13.00 15.15 Plats: Ledamöter: Övriga: Region Västerbotten, lokal Tallen Hans Lindberg,

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Yh-myndighetens arbete med att analysera arbetsmarknadens efterfrågan Magnus Johansson Linda Wiklund

Yh-myndighetens arbete med att analysera arbetsmarknadens efterfrågan Magnus Johansson Linda Wiklund Yh-myndighetens arbete med att analysera arbetsmarknadens efterfrågan Magnus Johansson Linda Wiklund Syftet med analysarbetet Bedöma vilka yrken och kompetenser som efterfrågas av arbetslivet Planera omfattning

Läs mer

Regionalt kompetenskansli 26 april Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län

Regionalt kompetenskansli 26 april Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län Regionalt kompetenskansli 26 april 2016 Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län TEMA Kompetensplattform 2.0 hur går vi vidare? Omvärdsbevakning

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Livsmedelssektorn saknar arbetskraft vem gör vad i Västra Götaland?

Livsmedelssektorn saknar arbetskraft vem gör vad i Västra Götaland? Livsmedelssektorn saknar arbetskraft vem gör vad i Västra Götaland? Kompetensförsörjning med hjälp av utrikesfödda Det råder fortsatt problem med etablering på arbetsmarknaden samtidigt som arbetsmarknaden

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING Sida 1 (7)

AVSIKTSFÖRKLARING Sida 1 (7) AVSIKTSFÖRKLARING Sida 1 (7) Avsiktsförklaring Göteborgsregionens Kompetensråd 1. Organisationer Denna avsiktsförklaring omfattar följande organisationer och utgör en grund för samverkan kring kompetensförsörjningen

Läs mer

3 februari Innehåll. Kort om VO-College. Utvecklingsresan. Eventuellt ESF-projekt. Frågor, synpunkter och medskick

3 februari Innehåll. Kort om VO-College. Utvecklingsresan. Eventuellt ESF-projekt. Frågor, synpunkter och medskick 3 februari 2017 Innehåll Kort om VO-College Utvecklingsresan Eventuellt ESF-projekt Frågor, synpunkter och medskick Vård-och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Strategi för näringslivssamverkan

Strategi för näringslivssamverkan Strategi för näringslivssamverkan Arbetsmarknadsnämnden stockholm.se November 2016 Dnr AMN 2016-0365-01.01 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Övergripande mål... 5 3 Utgångspunkter... 5 3.1 Omvärldsbevakning...

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Handlingsplan för regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018

Handlingsplan för regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018 Handlingsplan för regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018 Titel Handlingsplan för regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018 Omslagsbild: Författare: Kontaktperson: Lieselotte Van Der Meijs Kristin

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Göteborgsregionen - Kompetensförsörjning

Göteborgsregionen - Kompetensförsörjning Göteborgsregionen - Kompetensförsörjning Regional samverkan kring samverkan skola och arbetsliv Gymnasiekonferens, SKL Johanna Redelius Teamledare, Göteborgsregionen Göteborgsregionen (GR) består av 13

Läs mer

GAS nyhetsbrev #4. Länsgemensam genomsnittsprislista framtagen

GAS nyhetsbrev #4. Länsgemensam genomsnittsprislista framtagen GAS nyhetsbrev #4 God fortsättning på det nya året! Jag vill börja med att tack för samarbetet under 2011 och önska en god fortsättning på det som säkert blir ett händelserikt år. Tiden går fort då man

Läs mer

Yttrande över betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

Yttrande över betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) YTTRANDE 1/5 Kulturdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Region Östergötland har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på EU på hemmaplan

Läs mer

Validering vad är det och hur kan validering vara till nytta för målgruppen?

Validering vad är det och hur kan validering vara till nytta för målgruppen? Validering vad är det och hur kan validering vara till nytta för målgruppen? Högbodagarna 25 oktober 2018 Marianne Andrén Kompetensstrateg, Region Gävleborg Avd. Arbetsmarknad och kompetens Definition

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Från projekt till verksamhet

Från projekt till verksamhet Från projekt till verksamhet SYFTE Ökad kännedom om validering Bidra till ökad tillgång till validering MÅL Skapa ett kvalitetssäkrat system för validering i Dalarna Finansiering Individen Kompetens Snabbare

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College!

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! Välkommen till Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa startar Planering för utvecklingsarbetet Under september genomförs tre dialogmöten norra, mellersta

Läs mer

Processmöte 25 maj Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län

Processmöte 25 maj Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län Processmöte 25 maj 2016 Anette Granberg Utvecklingsledare utbildning och arbetsmarknad Regional utveckling Region Örebro län TEMA: Verktyg för att nå resultat, vi studerar ett case. TEMA Avsikten Syftet

Läs mer

Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli juni 2021

Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli juni 2021 Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli 2016 30 juni 2021 KRITERIE 1 a. Vård- och omsorgs college Öka attraktionskraften för branschen och utbildningar inom vård och omsorg

Läs mer

Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland. Självskattning

Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland. Självskattning Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland Självskattning 2017 Beskrivning Regionalt Vård- och omsorgscollege gör årligen en digital självskattning som är en av två delar i den årliga verksamhetsuppföljningen.

Läs mer

Valideringscentrum Gävleborg

Valideringscentrum Gävleborg Valideringscentrum Gävleborg Samordnar och stödjer utvecklingen av ett hållbart, strukturerat och långsiktigt regionalt valideringsarbete Marianne Andrén Samordnare, sakkunnig Valideringscentrum Gävleborg

Läs mer

Arbetsmarknadsutredningen

Arbetsmarknadsutredningen Arbetsmarknadsutredningen Växjö 19 oktober Upplägg 1. Kort presentation av delbetänkandet 2. Frågor om kompetensförsörjning inför slutbetänkandet 1 Uppdraget till delbetänkandet Analysera och lämna förslag

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE mellan Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE mellan Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen DATUM Sida 1 (5) Dnr Region Västernorrland 18RS726 Dnr Arbetsförmedlingen Af-2018/0006 9811 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE mellan Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen Bakgrund Under juni 2017 träffade

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Välkommen, dagens program mm Utvecklingssatsningen så här långt en sammanfattning Uppdraget kring Kompetensplattformarna

Läs mer

Välkommen till seminariet Ju fler kockar desto bättre soppa! - Samverkan för näringslivets kompetensförsörjning

Välkommen till seminariet Ju fler kockar desto bättre soppa! - Samverkan för näringslivets kompetensförsörjning Välkommen till seminariet Ju fler kockar desto bättre soppa! - Samverkan för näringslivets kompetensförsörjning Medverkande: Johan Lindell, Tidaholms kommun Kjell Halling, Gävle kommun Samtalsledare: Gustaf

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97)

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Lejla Gros 2016-02-12 Dnr: RUN 2015-585 Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) Bakgrund Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Vård- och omsorgscollege Kronoberg Vård- och omsorgscollege Kronoberg Verksamhetsbeskrivning med Verksamhetsplan 2019 Innehåll Innehåll 1. Inledning... 3 2. Vision... 3 3. Verksamhet... 3 3.1 Mål... 3 3.2 Beskrivning av VO-College Kronobergs

Läs mer

Samverkansavtal Vuxenutbildning i Halland

Samverkansavtal Vuxenutbildning i Halland Samverkansavtal Vuxenutbildning i Halland 1. INLEDNING... 1 2. SYFTE... 1 3. AVTALSVILLKOR... 1 3.1 Avtalsparter... 1 3.2 Avtalets giltighet... 1 3.3 Interkommunal ersättning (IKE) och prislista... 2 3.4

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

En förbättrad matchning och fungerande kompetensförsörjning 5 november 2014

En förbättrad matchning och fungerande kompetensförsörjning 5 november 2014 En förbättrad matchning och fungerande kompetensförsörjning 5 november 2014 Maria Svensson Hallberg Utvecklingsledare - målområdesansvarig Regionförbundet Örebro Agenda Uppdrag och bakgrund Hur arbetar

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen 2016-01-19 Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@folkhalsomyndigheten.se Bakgrund Varför ett projekt om B-samordning Samordningen är komplicerad inom B- pga av

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Inriktningsdokument för Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning 2017

Inriktningsdokument för Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning 2017 Inriktningsdokument för Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning 2017 Alliansens förslag till budgetinriktning Det är viktigt att nämnden tar ett tydligt och samlat grepp kring arbetsmarknads- och

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Vi företräder fastighetsbranschen i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor

Vi företräder fastighetsbranschen i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Vi företräder fastighetsbranschen i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Om Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Vilka är vi? Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd är en ideell förening som arbetar för

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsplan 2019 Vård och Omsorgscollege Ska bidra till att lösa framtida rekryteringsbehov Ska vara en kvalitetsstämpel för en attraktivare utbildning för elever Ska vara ett forum för gemensamma

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Rapport juni Kompetensarena Stockholm Vi utvecklar och etablerar en dialog- och samverkansmodell för en stärkt regional kompetensförsörjning

Rapport juni Kompetensarena Stockholm Vi utvecklar och etablerar en dialog- och samverkansmodell för en stärkt regional kompetensförsörjning Kompetensarena Stockholm Vi utvecklar och etablerar en dialog- och samverkansmodell för en stärkt regional kompetensförsörjning Sammanfattning Denna månadsrapport avser främst att uppdatera projektets

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 Kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Regionala dialoger inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Det finns behov och en efterfrågan av medarbetare med eftergymnasial

Läs mer

Analys, slutsatser och förslag

Analys, slutsatser och förslag Analys, slutsatser och förslag Uppdraget och vad vi gjort Uppdraget och utmaningen i denna förstudie har varit att undersöka förutsättningarna för ett kraftfullare arbete med den nya Yrkeshögskoleutbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

TEMA Individ & Kompetenser

TEMA Individ & Kompetenser TEMA Individ & Kompetenser Alla besitter kompetenser och kan utveckla dessa samt tillägna sig nya. Men hur medvetna individer är om sina kompetenser varierar starkt och så även individernas medvetenhet

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2019

VERKSAMHETSPLAN 2019 VERKSAMHETSPLAN 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året som gått Sid 2 Prioriterade kontaktytor 2019 Tillväxtrådet Sid 3 Trafikrådet Sid 3 Kompetensplattform Sid 3 Landsbygdsprogrammet Sid 4 Studie- och yrkesmässa

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

Regional biblioteksplan Kalmar län

Regional biblioteksplan Kalmar län Regional biblioteksplan Kalmar län 2017-2021 Inledning De regionala biblioteken har sitt ursprung i centralbiblioteken som bildades på 1930-talet för att stödja kommunernas folkbibliotek. Centralbiblioteken

Läs mer

Analytikernätverk 20 november

Analytikernätverk 20 november 1 Analytikernätverk 20 november Hur kan analysarbetet användas för att mobilisera aktörer? 2 Hur hänger det ihop? Interregionala planer och samarbeten Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt

Läs mer

Medverkan i nationell strategi för regional tillväxt.

Medverkan i nationell strategi för regional tillväxt. Medverkan i nationell strategi för regional tillväxt. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2012 1 (6) Datum: 2012-03-13 Dnr YH 2012/327 Redovisning av regeringsuppdrag Britt-Inger Stoltz 1

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) Dir. 2017:71. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2017

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) Dir. 2017:71. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2017 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) Dir. 2017:71 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2017 Precisering av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen Uppdraget Stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft Underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv Förstärka den nationella kompetensförsörjningen Matchning vad är

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från ledningsgruppsmöte onsdagen den 15 januari 2014 i Växjö Närvarande: Martin Myrskog, Landstinget Kronoberg Peter Hogla, Regionförbundet Södra Småland Johan Assarsson, projektledare Peter

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och välfärd

INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och välfärd INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och välfärd Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Internationell strategi för Jönköpings kommun. Ks/2018:372. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Internationell strategi för Jönköpings kommun. Ks/2018:372. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Internationell strategi för Jönköpings kommun Ks/2018:372 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Internationell strategi för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-22

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet Uppsala 2010-04-29 Näringsdepartementet Regeringen har begärt en nulägesrapport beträffande etablering av en regional kompetensplattformar till den 30 april 2010. Här följer en rapport för läget i Uppsala

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete

Redovisning av åtgärder med anledning av förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag 1 (6) Redovisning av åtgärder med anledning av förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete Sammanfattning

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2017-02-10 Sida 1 (1) Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 15 Diarienummer KN160098 Regional biblioteksplan Beslut 1. Kulturnämnden

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Komvuxutredningen (U 2017:01) Dir. 2017:125. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Komvuxutredningen (U 2017:01) Dir. 2017:125. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Komvuxutredningen (U 2017:01) Dir. 2017:125 Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 februari 2017

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Industrikommittén Industrikommitten består av arbetsgivarorganisationer branschorganisationer fackförbund. Industrins offert till Sverige nov

Läs mer