WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM"

Transkript

1 WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

2 INNEHÅLL 01 Nulägesbild Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06 Utmaningar 07

3 PROCESSEN Workshop 1: Externt exempel Uppsala modell, varför samverka, övergripande diskussioner Workshop 2: Fördjupad diskusssion utifrån nulägesbild: målgrupp, förväntningar, utmaningar Workshop 3: Fördjupad diskussion: klargöra roller och genomförande Kompetensdag 18 November Kompetensplattformsarbetet startar- Januari

4 SAMVERKAN ENLIGT SAMVERKANSTRAPPAN* Regional utveckling och tillväxt Samhandling Hur ska det göras och av vilka? Samverkan Vilka behövs för att göra? Samsyn Vad bör göras? Samtal Vem vill och varför? * Arne Eriksson

5 DAGENS SYFTE Samtala närma oss Samsyn kring: behoven och nyttan (förväntade mål/resultat) målgrupp form och innehåll (genomförande) utmaningar

6 VARFÖR ÄR NI HÄR IDAG?

7 Kompetensplattformar - uppdraget Öka samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt Stimulera till ökad samverkan med regionala aktörer och med redan etablerade samverkansformer Ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser Föra dialog med angränsande län och med statliga myndigheter

8 Nuläge Privata utbildninganordnare Universitet Studieförbund Östra mellansveriges näringsliv och kompetensgrupp Yrkesutbildningar, Folkhögskolor Gymnasieskolor MälardalsrådetNätverkNäringslivskontoren Örebro län Lokala kompetensråd CRAN Vuxenutbildningar REKO REG KOMP InnovationsrådenArbetsmarknadsråd Handelskammaren Mälardalen Logistikforum IT- nätverk Statliga myndigheter, Bransche Möckelnföretagen landsting och kommuner Örebro Promotion r Svenskt Näringsliv Arbetsmarknadsråd Företagarna Arbetsförmedlingen Aktörer Länsstyrelsen Vård- och omsorgscollege Kommuner Teknikcollege Örebro läns landsting LO- facken SACO Projekt YH i östra Mellansverige SELF entreprenörskap i skolan Robotdalen BRO Business region Örebro kompetensförsörjning Lärcentra Automation Örebro län kraftsamlar region varselsamordning Utbildningsanordnare Fackliga organisationer Politiker SKTF Unionen NeeDl kompetensförsörjning inom logistik Lärarförbundet Lärarnas riksförbund

9 AKTÖRER FÖRENKLAD BILD Branscher/branschföreträdare Projekt/nätverk Utbildningsanordnare Projekt/nätverk

10 NULÄGESBILD Det finns ett behov av regional/övergripande samverkan för att effektivisera regionens arbete och skapa överblick Det finns ett behov av omvärlds/behovsanalyser Främsta nyttan är om kompetensplattformen kan möta dessa behov Regionförbundet bör driva i första steg Målgruppen: branscher/arbetsgivare och utbildningsanordnare Branschens behov i fokus och utifrån det anordna mötesplatser med för dem aktuella teman/fokusområden

11 REFLEKTIONER?

12 BEHOV OCH NYTTA

13 RELEVANS BEHOV OCH NYTTA Regionalt behov dialog Nyttan med Kompetensplattfo rm

14 BEHOV NATIONELLT/EU NIVÅ Fler studenter till utbildningar Hantera generationsskiftet Möta nya krav på kompetens (IT, service)

15 BEHOV REGIONALT Snabbare tempo ställer högre och andra krav på regionala aktörer Ökad närhet mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare Ökad samsyn bland regionala aktörer ger ökad effektivitet Bättre nyttjande av resurser ger ökad konkurrenskraft Öka intresset för arbetslivet bland ungdomar

16 BEHOV - SPECIFIKA Universitetet behöver synas Föra fram Syokonsulenter Möta omställning/arbetsbristen inom vård och skola Förhålla oss till andra, nya branscher som projektledare/språkkunskaper Behov av en samverkansanda bland småföretag och stimulans att vilja växa bland småföretag Yrkeshögskolor som är inriktade mot ny teknik Chefsskaps/ledarskapsutbildning

17 BEHOV - SPECIFIKA Ställa om gymnasiekurser Utveckla vuxnas lärande på universitetet/riktade utbildningar Bättre regional struktur för behov kontra möjligheter som finns för yrkeshögskoleprojekt En gemensam ingång för branscher

18 NYTTA Gemensamma ansökningar En god översikt över utbildningar lättåtkomliga Kunna påverka utbildningar Ökat kontaktnät Behovsanalyser Veta branschernas behov

19 NYTTA En gemensam regional kartan: överblick vad/var det reella behovet är/finns i regionen Kan marknadsföra vad som pågår Extern synlighet Få in arbetskraft i regionen och möta spetskompetens Tänka utanför traditionella branscher, inriktningar och bryta mönster

20 BEHOV OCH NYTTA Universitetet behöver synas Föra fram Syokonsulenter Möta omställning/arbetsbristen inom vård och skola Förhålla oss till andra, nya branscher som projektledare/språkkunskaper Behov av en samverkansanda bland småföretag och stimulans att vilja växa bland småföretag Yrkeshögskolor som är inriktade mot ny teknik Chefsskaps/ledarskapsutbildning Ställa om gymnasiekurser Utveckla vuxnas lärande på universitetet/riktade utbildningar Bättre regional struktur för behov kontra möjligheter som finns för yrkeshögskoleprojekt En gemensam ingång för branscher Gemensamma ansökningar En god översikt över utbildningar lättåtkomliga Kunna påverka utbildningar Ökat kontaktnät Behovsanalyser Veta branschernas behov En gemensam regional kartan: överblick vad/var det reella behovet är/finns i regionen Kan marknadsföra vad som pågår Extern synlighet Få in arbetskraft i regionen och möta spetskompetens Tänka utanför traditionella branscher, inriktningar och bryta mönster

21 DISKUSSION FÖRVÄNTNINGAR

22 MED OCH MOTKRAFTER UTMANINGAR

23 UTMANINGAR - MED OCH MOTKRAFTER Tidsaspekten på processen tar lång tid tappa engagemang/ ett sätt att förankra Örebro region många aktörer med sina utgångspunkter splittrat och många gör samma sak/ stor kompetens och flera kontaktvägar Mötesforum skapa fler mötesplatser resurskrävande/ utvecklingsmöjligheter Konkurrensutsatt utbildningsmarknad går inte att styra/ bättre matchning

24 FÖRVÄNTNINGAR Gemensam ingång för branscher (samordna praktik, BRO) Marknadsföra vad som pågår (förankra i egen organisation tillsammans nytta att driva kampanjer, tex ingenjörer, YH mälardalen) Tänka utanför de traditionella branscherna Påverka utbildningen, vad bidrar vi som arbetsgivare Kompetenshöjningen Omvärldsbevakning på lång sikt Kolla av behov och samorda och få in arbetskraft i regionen matchning Se en gemensam struktur- överblick

25 UTMANINGAR Branschernas deltagande Starta nya mötesgrupper/forum eller jobba med de som finns, ersätta Att vara operativ- praktisk handling, undvika dikusssionsupplägg Hantera långa ställtider, dvs behovet och efterfrågan bland arbetsgivare är i nuet, utbildningen är på längre sikt Branscher kontra kompetensområden

26 UTMANINGAR FÖR GENOMFÖRANDET ömsesidig nytta engagemang förändra arbetssätt/tänk kontinuitet

27 DISKUSSION HUR HANTERA UTMANINGAR

28 MÅLGRUPPEN

29 MÅLGRUPPEN Branscher/arbetsgivare Utbildningsanordnare (individen/arbetstagaren/studenten i åtanke) Målgruppen för plattformens genomförande?

30 FORM OCH INNEHÅLL

31 KOMPETENSPLATTFORMENS UPPGIFT? Initiera strategiska utvecklingssatsningar inom kompetensförsörjningsområdet påverka Gemensam ingång för branscherna Överblick struktur över regionen som en helhet Samla/sprida omvärldsanalyser och behovsanalyser Externt: samarbete, benchmarka, synas, utveckla Marknadsföring av utbildningar Anordna mötesplatser på olika platser i regionen som behandlar aktuella teman (utmaningar), med en specifik bransch/målgrupp i fokus forum för olika ändamål. Ordförande: näringsliv/bransch Administrativt arbete (kansli) hemsida, protokoll, kallelser

32 VEM DRIVER KOMPETENSPLATTFORMEN? Regionförbundet håller kanslifunktionen och driver (ev stöd från Lst/landsting) övriga lokala aktörer inom arbetsmarkand och utbildningsområdet ger input Undvika ett stort kansli som kostar för mycket (pola resurser) Större delen av arbetet görs genom förändrade arbetssätt bland deltagande aktörer

33 VEM INGÅR I ETT KANSLI? Regionförbundet Vuxenutbildningsförvaltningen Lindesberg kommun City akademin Örebro kommun Arbetsförmedlingen Teknikcollege Vård och omsorgscollege Möckelnföretagen Karlskoga kommun Universitetet

34 FÖRSLAG PÅ GENOMFÖRANDET Göra litet i taget och justera under tiden Börja i liten skala (tydliga yrkesområden, tydlig branschkoppling) Branschen i fokus Ha så öppet som möjligt (deltagare, innehåll) Virituellt genomförande (aktiv hemsida, digitala möten)

35 DISKUSSION UPPGIFT? VEM DRIVER? VILKA INGÅR?

36 Kompetensplattformen en del av RUS Vision: Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå Aktiviteter Resultat på kort sikt Resultat på medellång sikt Resultat på lång sikt effekter Behovsanalyser Kompetensdagar Mötesplatser Nya kontaktnät Ökad kunskap om utbud och efterfrågan Påverka utbildnings utbudet Gemensamma ansökningar En region med väl fungerande kompetensförsörjn ing som balanserar utbud och efterfrågan Marknadsföring Strategiska utvecklingssatsning

37 FÖRÄNDRINGSTEORI - ÖREBRO Aktiviteter Kortsiktiga och långsiktiga mål Effekter Plattform för samverkan Mötesplatser Större och mindre forum Årligt Kompetensforum College Kompetensförsörjningskansli Möten/informationsutbyte Samverkan med andra län/råd Kartläggning och omvärldsanalys Behovsanalyser Benchmarking Följa hur tillgången till arbetskraft utvecklas förutsättningar för matchning Marknadsföring Virituellt kontor Kunskap Utbildningsanordnare, syv:are, grundskolan får ökad kunskap om behovs bilden Innehåll Utbildnings anordnare utvecklar Befintlig yrkesutbild ning, skapar fler platser och bredare utbud Utbildningen är synlig, tillgänglig, kundanpassad Implementering Utbildningen för livslångt lärande är utvecklad och av hög kvalitet Utgår från aktuell behovsbild Utbildningen är attraktiv för sökande Regionen har Regionen har en väl en väl fungerande fungerande kompetensförs kompetensförs örjning som örjning som balanserar balanserar utbud och utbud och efterfrågan efterfrågan Vision: Örebro regionen är ett attraktivt kunskaps centrum med en hög utbildning snivå Mötesplatser Större och mindre forum Årligt Kompetensforum College Kunskapsutbyte Branschorganisationer synliggör branschens utbildningsbehov samt får ökad kunskap om utbud av utbildningar Informationsutbyte Branschorganisationer sprider information om utbildningar till näringsliv/arbetsgivare, samt inhämtar information om kompetensbehov

38 NÄSTA STEG Förtydliga plattformens roll och genomförande Förtydliga deltagares roll

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Erfarenheter från kompetensplattformsarbetet

Erfarenheter från kompetensplattformsarbetet Rapport 2012:04 Erfarenheter från kompetensplattformsarbetet Ett exempel på flernivåstyrning i praktiken Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att analysera hur de regionala kompetensplattformarna

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum Det första året med projekt Dala Valideringscentrum - delrapport från den externa utvärderingen av projektet Januari 2015 Max Valentin, Fabel kommunikation AB 1 Inledning/bakgrund Utvärdering avser projektet

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Teknisk kompetens i samverkan (TKS)

Teknisk kompetens i samverkan (TKS) Teknisk kompetens i samverkan (TKS) Slutrapport om hur tekniskt inriktade utbildningar kan utvecklas och profi leras i regionen för att uppfylla företagens behov av kompetensförsörjning i ett kort samt

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Utbildningsmöjligheter i Värmland. Rapport nr 5, Region Värmland 2011 1

Utbildningsmöjligheter i Värmland. Rapport nr 5, Region Värmland 2011 1 Utbildningsmöjligheter i Värmland Rapport nr 5, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson, britta.zetterlund-johansson@regionvarmland.se Faktasammanställning:

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer