Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist"

Transkript

1 Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan Seminarium 1: Seminarium 2: Seminarium 3: Välkommen! Framgång genom Lean och Sex Sigma Så gör du ledningssystem och revisioner mer offensiva och värdeskapande Utveckla ledarskapet! Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan Vice President, International Academy for Quality Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Benchmark och källa för lärande Behovet av mer sofistikerad metoder ökar ju bättre man blir Globalisering och ökat leverantörsberoende kräver gemensamma metoder Kraven på resultat och effektivisering ökar Många verksamheter har uppvisat fina resultat med hjälp av Lean och Sex Sigma 1

2 Scanias produktionssystem, SPS, har skapat en lärande organisation som genomför ständiga förbättringar i produktionen. Scanias mål är att årligen förbättra effektiviteten med 6 till 8 procent. Ur Scanias Årsredovisning 2008 Hämtat ur SKF:s årsredovisning 2010 VD har ordet Vårt arbete att göra SKF till ett Six Sigmaföretag fortsätter. Vårt främsta fokus under 2010 var att förbättra servicen till våra kunder, minska rörelsekapitalet och förbättra effektiviteten i verksamheten. Vi slutförde projekt under året, vilka kommer att ge SKF årliga besparingar på 468 Mkr. Källa: Leif Östling,

3 Källa: Tom Johnstone, Dagens Industri, Kvalitetsbristkostnader De 7+1 slöserierna Källa: IVF 3

4 Förbättringsprojekts avkastning Genomsnittlig avkastning ca 5 ggr relativt nedlagd tid, investeringar och utbildningskostnader! Bakgrund och historia 1. Lean är baserad på japansk kvalitets- och produktionsfilosofi 2. Som följd av japanernas industriella framgångar blev dessa teorier och arbetssätt mycket populära inom västvärldens tillverkningsindustri under 1980-talet 3. År 1990 myntades begreppet Lean utifrån omfattande forskning inom bilindustrin. Många influenser kom då från Toyota. 4. Under 1990-talet blev Lean populärt i näringslivet och spreds under 2000-talets början vidare till allt fler offentliga verksamheter The Toyota Way Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov Japanskt kvalitetsarbete (TQM) och Lean Begreppet Lean myntas World Class Manufacturing Lean sprids till tjänstesektorn Lean sprids inom industrin Deming och Juran föreläser i Japan Intensiv kvalitetsutveckling i Japan Det Japanska undret

5 Allas delaktighet och engagemang Partnerskap Kundfokus Eliminering av slöseri Ständiga förbättringar Transformation Lean är inget som man bara implementerar. Lean är ett sätt att vara. Lean är ett tillstånd i en organisation. Lean är en resa utan slut Närvarande ledarskap Processorientering och systemtänkande Visualisering Enkelhet Samma takt Dragande system Kontinuerliga flöden Principer för Lean 1. Långsiktig resultatfokus med prioritering av kvalitet 2. Kunden i centrum och fokus på värdeskapande 3. Skapa stabila och felfria processer med effektiva behovsstyrda flöden 4. Samverkan och engagemang genom ansvarstagande, delaktighet, lärande och respekt för individen 5. Utveckla ledare som förstår arbetet, agerar pedagogiskt och leder mot tydliga mål 6. Ständiga förbättringar och standardisering av de bästa arbetssätten 7. Framgång genom helhetssyn, enkelhet och visualisering Två transformationer Strukturell transformation Kulturell transformation 5

6 Vägen till Lean 1. Identifiera kundens önskemål och behov 2. Studera verksamhetens processer 3. Utveckla effektiva flöden Eliminera icke-värdeskapande arbete Jämna ut arbetsbelastning Skapa avbrottsfria flöden Skapa stabilitet och eliminera variationer Ställ om från tryckande till dragande system Inför takt 4. Etablera ett eget produktionssystem 5S, TPM, Andon, Poka Yoke, daglig styrning, etc 5. Ständiga förbättringar och kontinuerlig reducering av slöseri Sex Sigma Faktabaserat förbättringsarbete med fokus på resultat Utvecklat inom Motorola och General Electric Tydlig organisation av förbättringsarbetet med väldefinierade roller (Sponsorer, Black Belt, Green Belt, etc) Kännetecknas av starkt ledarskap och koppling till strategier och mål Norm i allt fler branscher Integreras idag allt mer med Lean Övre specifikationsgräns Undre specifikationsgräns Processen skiftar nivå 1,5 3,4 ppm utanför Roller i Sex Sigma Sex Sigma är ett systematiskt förbättringskoncept som bygger på en väldefinierad rollstruktur, en enhetlig arbetsgång (DMAIC) och djup kompetens gällande ett stort antal kraftfulla problemlösningsverktyg BB-projekt GB-projekt Vardagsförbättringar Sponsor Uppdragsgivare Uppdragsgivare Uppdragsgivare Black Belt Projektledare Coach - Green Belt Projektmedlem Projektledare Coach Medarbetare Projektmedlem Projektmedlem Projektledare/-medlem + Master Black Belt, Yellow Belt, White Belt, Ledning, Controllers, Processägare, m fl. 6

7 DMAIC Lean & Sex Sigma DEFINIERA MÄTA ANALYSERA FÖRBÄTTRA STYRA Aktivitet A Definiera projektets mål och omfattning Bestäm ekonomiska möjligheter och business case Tag fram en övergripande processbeskrivning (SIPOC) Identifiera problemets kunder och bestäm deras behov och förväntningar (VOC) Upprätta en project charter Fastställ informationsbehovet och kartlägg problemområdet Identifiera Critical to Quality (y) och alla inputs (x) Definiera och analysera krav och specifikationer Tag fram datainsamlingsmetodik Analysera och testa mätmetoden Fastställ baseline och samla in data Fastställ möjliga orsaker Identifiera grundorsaker Analyser grundorsaker och skapa förståelse Validera resultatet Tag fram möjliga lösningar Prioritera och välj lösning Validera och testa lösningen Tag fram en genomförandeplan Implementera lösningar Hantera attityder och förändringsmotstånd Följ upp resultat och effekter Identifiera behovet av styrning Standardisera processen och det nya sättet att arbete Implementera styrning och uppföljning Analysera resultat och uppnådda effekter Dela erfarenheter och replikera om möjligt resultat Rapportera och presentera resultat Lean Utvecklar flöden mellan processens aktiviteter Aktivitet B Aktivitet C Kund Sex Sigma Minskar fel och effektiviserar processens aktiviteter Inspirerad av Ronald Snee Lean & Sex Sigma Ledtidsförkortning Kundorderstyrning Just-in-time Lean Visualisering och informationsåterföring Förebyggande underhåll Delegering och bemyndigande Felsäkring Leverantörssamverkan Flödesorientering Sex Sigma Ständiga förbättringar Eliminering av slöseri Infrastruktur för förbättringar Förbättringsprojekt Enhetlig problemlösningsmodell Styrkor Lean Sex Sigma + Flödesutveckling + Problemlösning + Medarbetarnas delaktighet + Starkt ledarskap + Kulturförändring + Strategisk resultatfokus + Stark filosofi med + Tydliga roller, enhetlig metodik handfasta principer och sofistikerade verktyg + Fokus på kvalitet + Ekonomisk fokus + Lokala förbättringsgrupper + Tvärfunktionellt förbättringsarbete Källa: Sörqvist & Höglund, Sex Sigma, 2007 Sofistikerad analys 7

8 Några vanliga fallgropar Mognad vs. Ambition Trendighet istället för förståelse Metodfokus och fundamentalistisk inställning Produktionsfokus istället för kundfokus Svårigheterna att lyckas underskattas Möjligheterna hos Lean och Sex Sigma underskattas Ledningens engagemang och övertygelse är otillräcklig Fokus på verktyg istället för på människor och kultur Arbetet delegeras i stor utsträckning till konsulter Vägen mot Lean Sex Sigma Gör Lean Sex Sigma till en naturlig del av allt arbete Integrera Fokus på ledarskap och chefer Utbilda och engagera alla medarbetare och chefer Engagera alla Förbättringsarbete kräver chefer som kan leda! Följ upp, lär och expandera Lean Sex Sigma-satsningen Förankra Testa och lär Följ upp och expandera Förankra Lean Sex Sigma i ledningen och hos nyckelpersoner Utbilda Leanledare/Black Belts och starta pilotprojekt Ledare med förståelse för Lean och Sex Sigma, övertygelse och ett visst mått av envishet är en förutsättning för framgång Underskatta aldrig vikten av ett synligt ledarskap som verkligen vågar visa sitt engagemang för Lean och Sex Sigma samt skapar förutsättningar för framgång 8

9 Fokus på goda exempel och resultat Fokus på kompetensutveckling och lärande Börja med utvalda piloter Fokusera på resultat Identifiera och eliminera slöserier och brister Verifiera uppnådda resultat, kommunicera och skapa än mer engagemang Teoretisk grund att stå på och praktiskt lärande genom tillämpning! Utbilda: - Ledningen och viktiga nyckelpersoner - Leanledare och Black Belts - Breddutbildning av all personal - Leverantörer och partner Fokus på medarbetare och delaktighet Engagera alla i förbättringsarbetet Informera och utbilda Lyssna på medarbetarna och ta vara på goda idéer Utveckla kulturen Fokus på hela verksamheten Inte bara utförande och produktion! Utveckling Försäljning Kundtjänst Administration Ekonomi Ledning Etc. 9

10 Fokus på kunder Lean och Sex Sigma måste handla lika mycket om att göra rätt saker som om att göra saker rätt! Värde skapas utifrån slutkundernas (de vi finns till för) perspektiv Resultatet måste relateras till kundnytta och kundtillfredsställelse Kundnära processer måste vara i fokus Fokus på anpassning, utveckling och integrering Undvik fundamentalism och låt inte lura dig! Lean och Sex Sigma vinner mycket på att integreras med varandra Det finns inte en färdig lösning som passar alla utan anpassning och eget tänkande är av stor vikt Fokus på processer Fokusera på helheten! Identifiera och lös kroniska problem Tag fram fakta om processen och låt denna utgöra grunden för analys och problemlösning Sträva efter enkelhet och handling Det svåra är dock ofta att finna det enkla Analysera, reducera och styr processens variationer 10

11 Centrala utbildningar gällande LEAN SIX SIGMA Ledningsutbildning 1-2 dagar Sponsorutbildning 2-8 dagar Master Black Belt-utb. 40 dagar Black Belt-utbildning 20 dagar Green Belt-utbildning 5-10 dagar Yellow Belt-utbildning 2-3 dagar White Belt-utbildning 4-8 timmar Leanledar-utbildning 20 dagar Leansamordnar-utbildning 6 dagar Mer information finns på: 11

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet JANUARI 2007 Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Kurser och seminarier 2 Kvalitetschefens roll och kompetens 4 Förbättringsprojekt

Läs mer

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet AUGUSTI 2010 Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Sparar halv miljard per år genom systematiska förbättringar

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

Sex Sigma lönar sig direkt

Sex Sigma lönar sig direkt Sex Sigma lönar sig direkt Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra Hämta inspiration och idéer från 31 lyckade Sex Sigma-projekt som genomförts i samband med Black Belt-utbildningar hos Sandholm Associates

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården

effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Tel 08-452 70 00 Beställ eller

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Logistik Lean Six sigma

Logistik Lean Six sigma Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Kurs Processledning. Ett systematiskt angreppssätt för processutveckling/-förbättring. Ingvar Johansson, Senior Advisor

Kurs Processledning. Ett systematiskt angreppssätt för processutveckling/-förbättring. Ingvar Johansson, Senior Advisor Kurs Processledning Del 2 Ett systematiskt angreppssätt för processutveckling/-förbättring Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ Processutveckling Verktyg Processkartor/flödesschema

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM - effektivare processer för högre lönsamhet Management Företagets mål och strategier måste kopplas till det kontinuerliga

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag Utbildningsprogram 2010 Lean i tjänsteföretag Lean Akademi Stockholm 21-22 april + 20-21 maj + 14-15 juni + 9-10 sept 2010 Göteborg 22-23 sept + 12-13 okt + 17-18 nov + 6-7 dec 2010 24 200 kr Kursnr: 2290

Läs mer

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson report Leading Health Care nr 2 2012 &Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar

Läs mer

Att implementera lean

Att implementera lean Att implementera lean en generell beskrivning och ett exempel från Universitetssjukhuset i Lund Text: Pia Anhede & Magnus Lord Foto: Sun Nilsson Allt fler sjukhus och vårdorganisationer i Sverige kämpar

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

GURU-dagen 4 maj 2006. PLAN-dagen 3 maj 2006. www.plan.se. Ta med hela teamet: gå 4 betala för 3, ni sparar minst 7.460 kr!

GURU-dagen 4 maj 2006. PLAN-dagen 3 maj 2006. www.plan.se. Ta med hela teamet: gå 4 betala för 3, ni sparar minst 7.460 kr! Välkommen till Nordens största logistik- och planeringskonferens! Hej! Den årliga PLAN-konferensen är på gång igen! Förra året fanns ca 600 planerare och logistiker på plats tillsammans med fler än 30

Läs mer

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN Ett tankesätt för produktionseffektivisering Examensarbete CENTRIA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för internationell handel Juni 2015 SAMMANDRAG Enhet Karleby-Jakobstad

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG Hur utvecklade är svenska storföretags Finance Shared Service Centers och inom vilka områden kommer de att utvecklas framöver? FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG NULÄGE OCH FRAMTIDA FOKUS

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer