Quality. improvement

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Quality. improvement"

Transkript

1 Välkommen! Seminarium 1: Seminarium 2: Seminarium 3: Framgång genom innovativ verksamhetsutveckling, kreativitet och ständiga förbättringar Så skapar du engagemang hos ledningen för kvalitet och förbättringsarbete! Säkerställ kvalitet och effektivitet vid inköp och upphandling

2

3 Cost of poor quality Quality control Quality planning Quality improvement Time Jurans Trilogy

4 Innovation och förbättring Allt fler talar om innovation Innovation och kreativitet har blivit modeuttryck Innebörden är oklar Många olika företeelser hamnar idag under begreppet. Kärnan i innovation är systematiskt förbättrings arbete och kreativ miljö

5 Kvalitetsbrist -kostnader Akuta problem Accepterad nivå Kroniska problem Möjlig nivå TID

6 Dagens Industri,

7 Kvalitetsbristkostnader

8 Källa: IVF De 7+1 slöserierna

9 SKF Årsredovisning 2013 VD:s förord Business Excellence handlar om att leverera värde till fler kunder på ett verkningsfullt och effektivt sätt genom att undvika onödigt arbete och minska kostnaderna för SKF och våra kunder. Business Excellence förenar SKFs kvalitetssystem och Six Sigma med rätt kultur för att uppnå det. Under året fortsatte vi att utveckla detta arbete inom alla områden i SKF och gjorde en del mycket goda framsteg. Under de senaste fem åren har mer än Six Sigmaprojekt genomförts med besparingar på totalt runt 2,5 miljarder kronor.

10 Scanias produktionssystem, SPS, har skapat en lärande organisation som genomför ständiga förbättringar i produktionen. Scanias mål är att årligen förbättra effektiviteten med 6 till 8 procent. Ur Scanias Årsredovisning 2008

11 Inledde ett omfattande processarbete under 90-talet Stark fokus på förbättringar Förändrad syn på kunden Alla vill göra rätt för sig Utsedd till Sveriges modernaste myndighet 2011 och 2013 Upplevs av svenska folket som den myndighet som ger bäst service enligt undersökningar Skatteverket är en förtjusande myndighet Leif GW Perssons krönika i Expressen 7 juni 2015

12 Förstå kunden! Kundens upplevelse Konkurrenter

13 Utgå från helheten! KUND- BEHOV PROCESS NÖJD KUND A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 GRÄNSSNITT

14 Positiva och negativa avvikelser + Övre styrgräns ±3σ - Undre styrgräns

15 Sex Sigma är ett systematiskt förbättringskoncept som bygger på en väldefinierad rollstruktur, en enhetlig arbetsgång (DMAIC) och djup kompetens gällande ett stort antal kraftfulla problemlösningsverktyg

16 Sex Sigma Resultatorienterat ledarskap Infrastruktur och kompetens Problemlösningsmetodik

17 Resultatorienterat ledarskap Personligt engagemang och deltagande Närvarande ledare som förebilder och tränare Faktabaserat ledarskap med människan i centrum Höga ambitioner, tydliga mål och koppling till strategiarbetet Leda och organisera verksamhetens förbättringsarbete Engagera alla medarbetare i ständiga förbättringar Identifiera, prioritera och initiera förbättringar Skapa förutsättningar, följa upp och ställa krav Hantera attityder och utveckla kulturen Återkoppling av resultat och replikering

18 Ständiga förbättringar - ett sätt att förverkliga strategier och affärsplaner Strategier och affärsplan STRATEGISK INRIKTNING UPPFÖLJNING OCH STYRNING Strategier Senaste årets Verksamhets Affärsresultat och mål resultat processer Styrkort A Styrkort B Styrkort C Kontinuerlig uppföljning Projekt X Projekt Y Projekt Z Projekt Y

19 Infrastruktur och kompetens Projektorganisation för ständiga förbättringar Tydliga roller med väldefinierade ansvar Resursallokering Omfattande kompetensutveckling Projektstyrning för förbättringsarbete

20 Tre nödvändiga roller i förbättringsarbetet Styrande roller Stödjande roller Utförande roller

21 Förbättringsansvariga chefer Initierar, styr och följer upp förbättringsarbetet Styrande roller Stödjande roller Medarbetare i förbättringsprojekt Löser problem och genomför åtgärder Välutbildade specialister och coacher Utförande roller Stöttar chefer och projektgrupper

22 Förbättringsansvariga chefer Initierar, styr och följer upp förbättringsarbetet Sponsorer Styrande roller Bälten Stödjande roller Medarbetare i förbättringsprojekt Löser problem och genomför åtgärder Välutbildade specialister och coacher Utförande roller Medarbetare Stöttar chefer och projektgrupper

23 Basroller i Sex Sigma BB-projekt GB-projekt Vardagsförbättringar Sponsor Uppdragsgivare Uppdragsgivare Uppdragsgivare Master Black Belt Coach - - Black Belt Projektledare Coach - Green Belt - Projektledare Coach Yellow/White Belt Projektmedlem Projektmedlem Projektledare/-medlem

24 Problemlösningsmetodik Fokus på kroniska problem Faktabaserad problemlösning Kund- och processfokus Enhetlig arbetsgång för förbättringar Verkningsfulla förbättringsverktyg

25 DMAIC Fas 1: DEFINIERA Fas 2: MÄTA Fas 3: ANALYSERA Fas 4: FÖRBÄTTRA Fas 5: STYRA

26 Toyotas problemlösningsmodell 1. Fånga problemet - skapa problemmedvetenhet - Identifiera det viktigaste problemet 2. Förstå situationen Gå och se - Förtydliga problemet - Genomför vid behov tillfälliga åtgärder - Identifiera orsakspunkten, dvs det läge där orsaken kan tänkas ligga 3. Undersök orsaker - Identifiera den direkta orsaken till problemet - Genomför grundorsaksanalys - Identifiera den orsak som ska åtgärdas för att förhindra återupprepning 4. Utveckla och testa motåtgärder - Vidta specifika åtgärder 5. Följ upp - Granska och bekräfta resultat - Standardisera fungerande åtgärder - Reflektera och lär

27 Förbättringsverktyg Felsäkring Hypotestester FMEA Statistisk försöksplanering Innovativa tekniker Styrdigram Minitab QFD SMED Korrelationsanalys Värdeflödesanalys Process duglighet 7+7 QC-verktyg MSA Gage R&R Triz 5S.och många fler! ANOVA

28 Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov

29 Principer för Lean 1. Långsiktig resultatfokus med prioritering av kvalitet 2. Kunden i centrum och fokus på värdeskapande 3. Skapa stabila och felfria processer med effektiva behovsstyrda flöden 4. Samverkan och engagemang genom ansvarstagande, delaktighet, lärande och respekt för individen 5. Utveckla ledare som förstår arbetet, agerar pedagogiskt och leder mot tydliga mål 6. Ständiga förbättringar och standardisering av de bästa arbetssätten 7. Framgång genom helhetssyn, enkelhet och visualisering

30 Två transformationer Strukturell transformation Kulturell transformation

31 Strukturell transformation Skapa utförandesystem 1. Fastställ kundens behov och förväntningar 2. Analysera den befintliga processen 3. Utveckla ett effektivt flöde 4. Etablera ett eget utförandesystem 5. Bibehåll effektiviteten genom ständiga förbättringar Källa: Sörqvist, 2013

32 Kulturell transformation Utveckla medarbetarskapet Skapa delaktighet Ledningsengagemang och Lean ledarskap Synliggöra resultat och effekter Visa på behovet av förändring Skapa förståelse och bygga kunskap Utveckla det egna ledar- och medarbetarskapet Huvudmän, ägare och styrelsers roll

33 Lean & Sex Sigma Kundorderstyrning Just-in-time Flödesorientering Förebyggande underhåll Lean Visualisering och informationsåterföring Delegering och bemyndigande Leverantörssamverkan Felsäkring Ledtidsförkortning Sex Sigma Ständiga förbättringar Eliminering av slöseri Infrastruktur för förbättringar Förbättringsprojekt Enhetlig problemlösningsmodell Sofistikerad analys Källa: Sörqvist & Höglund, Sex Sigma, 2007

34 Lean & Sex Sigma Aktivitet A Lean Aktivitet B Sex Sigma Utvecklar flöden mellan processens aktiviteter Aktivitet C Kund Minskar fel och effektiviserar processens aktiviteter Inspirerad av Ronald Snee

35 Vikten av att göra rätt från början Förbättringsarbete och kvalitetsfokus vid produktutveckling Kvalitetsbristkostnader Planering Utveckling Produktion Leverans Design For Six Sigma (DFSS) Lean Produktutveckling

36 DFSS Design for Six Sigma Time TG 1 TG 2 TG 3 TG 4 PROPS Prestudy Phase Feasibility Study Phase Establishment Stage Realisation Execution Phase Release Stage Design Flow Collection of quality and requirements for the products Review Prototype Design Prototype Verification Review Decision Manufacturing Prototype Series Quality & Verification Manufacturing Document Review Manufacturing Pilot Series Review Product Release Market Communication Certification UL & SEMKO DFSS V a l i d a t e O p t i m i z e D e s i g n Define The Define Toolbox QFD FMEA RCA 7MT & 7QCT Benchmarking The Design Toolbox DoE Smart, Simple Design TIPS/TRIZ Significance Test Regression Analysis Correlation Analysis Risk Assessment Gap Analysis SPC FMEA 7MT & 7 QCT The Optimize Toolbox Monte Carlo Methods DoE Robust Design Statistical Tolerancing Capability Analysis Gap Analysis The Validate Toolbox Accelerated Testing Capability Analysis Gauge R&R SPC FMEA Reliability Engineering Disciplined NPI TG 5 Product & Process Optimizing Källa: Ericsson

37 Börja på en rimlig nivå Mognad vs. Ambition

38 Lyckas med verksamhetsutveckling Skapa förståelse Testa och lär Anpassa och utveckla Expandera och integrera Skapa insikt hos ledningen, fatta beslut och planera Bygg upp kompetens, driv pilotprojekt samt skapa goda exempel och erfarenheter Utveckla en egen anpassad förbättringsmodell samt inrätta en organisation Expandera arbetet till hela verksamheten och integrera förbättringsarbetet i vardagsarbete

39 Mer information finns på sandholm.se

40

41 Många ledare talar om rätt saker men visar sedan inte detta i egen handling.

42 Walk the talk. Dina medarbetare gör inte vad du säger till dem att göra utan de gör vad du själv väljer att göra!

43 Framgångsrika ledare är ofta något av en ikon

44 Många kvalitets och förbättringssatsningar blir inte vad man tänkt. 1 av 10 Lean-satsningar lyckas

45 Bristande långsiktighet Resultat Utveckling med kontinuitet Utveckling med med skiftande fokus Tid

46 Våra utmaningar Utveckla anpassningsförmåga Utveckla samarbete med kund Utveckla kvalitetsansvar Utveckla ledarskap för förbättring Rapporten kan laddas ner på

47 Resultatorienterat ledarskap Personligt engagemang och deltagande Närvarande ledare som förebilder och tränare Faktabaserat ledarskap med människan i centrum Höga ambitioner, tydliga mål och koppling till strategiarbetet Leda och organisera verksamhetens förbättringsarbete Engagera alla medarbetare i ständiga förbättringar Identifiera, prioritera och initiera förbättringar Skapa förutsättningar, följa upp och ställa krav Hantera attityder och utveckla kulturen Återkoppling av resultat och replikering

48 Tom Johnstone CEO SKF Våra framtida ledare kommer att vara Black Belts. Det finns en Sex Sigma Champion i alla ledningsgrupper Sex Sigma är tydligt kopplat till karriär och lönesättning De 200 högsta cheferna har genomgått en 11 dagars Green Belt-utbildning samt genomför personliga projekt SKF rapporterar Sex Sigmas resultat till ägarna via årsredovisning och kvartalsrapporter Vi behövde etablera en ny standard på marknaden och Sex sigma innehåller processen, metodiken och sättet att arbeta på. Sex Sigma kommer att hjälpa oss att nå den nya nivån Motsvarande 1% av de anställda skall vara heltidsanställda Black Belt. Mina handlingar är avgörande. Om jag inte gör som jag säger avslöjas jag garanterat tilldelades Tom Johnstone Six Sigma Premier Leader Award som första europeiska ledare! Se intervjuer med Tom i Potential nr och nr

49 Ledarskap för ständiga förbättringar Respekt för individen Lyssna till medarbetarna och tag tillvara deras idéer Närvarande ledare som finns där det händer Visuellt ledarskap ledaren som förebild Beslut grundas på fakta Kvalitet har högsta prioritet rätt från mig! Varje fel och avvikelse är en förbättringsmöjlighet. Kontinuerlig fokus på förbättringar och lärande Se helheten, fokusera på kunderna och agera långsiktigt

50 Scania Production System We can summarize this leadership model with the following five principles: Co-ordinate but work independently take responsibility Work with details and understand the context Act now but think long term Build know-how through continuous learning Stimulate commitment through involvement Se intervju med Leif i Potential nr Leif Östling, President and CEO, Scania 2009 Annual General Meeting

51

52 Varför har ledare blivit eldsjälar? 1) Krisen finns ingen annan väg! 2) Ny chef har insikten med sig 3) Kraften i uppnådda resultat och framgångar

53 Hur skapa ledningsengagemang? Påvisa behovet av förbättringar Kraften i uppnådda resultat Utbildning och insikt Gör ledarna delaktiga Involvera ledarna i uppföljning och revision Tydligt ansvar och definierad roll Mentorskap och coachning Att göra kvalitet till en strategisk ledningsfråga Förmågan att visa engagemang

54 Påvisa behovet av förbättringar

55 Yttre hot.

56 Kan laddas ner på

57 Framgång föder framgång!

58 Kraften i uppnådda resultat Isolationstjocklek Verifiera Dokumentera Kommunicera AFFÄRSENHET PTHV/HV/I SPONSOR Juris Pepulis DELTAGARE Madeleine Andersson MENTOR Stefan Söderlund Studie av isolationstjocklekens variation för primärlindningar för strömtransformator IMB. Syfte Projektet har syftat till att få en känsla för den naturliga variationen i isolationstjocklek för några vanligt förekommande primärlindningar samt att undersöka om ett samband kan finnas mellan glimning och isolationstjocklek (tunn respektive tjock isolation). Metod Data har samlats in för lämpliga primärlindningar samt analyserats i form av duglighetsstudie, regressionsanalys och hypotestest. Enheter som inte godkänts i rutinprov pga glimning har sökts ut för att analyseras med avseende på isolationstjocklek. Resultat Det framgår att uppmätta knölmått för kv ligger klart ovanför övre toleransgräns samt har en större spridning än toleransvidden. En förhöjd felrisk föreligger när den uppmätta isolationstjockleken är tunn och i flera fall ger också en tjockare isolation en högre risk för fel. Avkastning Under den undersökta perioden fanns 75 st enheter med glimning där orsaken var okänd. Det motsvarar en kostnad på knappt 2 MSEK (SEK :- för varje 145 kv). Detta projekt har primärt inte inriktat sig till att finna direkta orsaker till fel men genom att jobba vidare utifrån resultaten från studien är det fullt rimligt att minska felfrekvensen och därmed förbättra enhetens resultat. VU koppling Projektet ingår i kvalitetsavdelningens fokusområde Reduktion av felfrekvens.

59 Utbildning och insikt Introduktionsseminarium Seminarieserier Metodutbildning Studiebesök Lära genom att göra Del i ledarutveckling Upprätta en kompetent infrastruktur Nästa generations ledare.

60 Källa: SKF Årsredovisning 2010

61 Göra ledarna delaktiga Lyssna på ledarna! Prya i verkligheten. Stödja men inte ta över Ställa krav Skapa en tydlig roll

62 Involvera ledarna i uppföljning och revision Gör ledningssystemet till ett ledningssystem! Interna revisioner med fokus på förbättring Ledningens genomgång Ledningen deltar aktivt i revision Vitalisera befintliga ledningssystem

63 Tydligt ansvar och definierad roll Definiera roller Tag fram ansvarsbeskrivningar Skapa förutsättningar Befogenheter Möten och agendor Förbättringsansvariga chefer Initierar, styr och följer upp förbättringsarbetet Stödjande roller Styrande roller Medarbetare i förbättringsprojekt Löser problem och genomför åtgärder Utveckla rutiner och processer Välutbildade specialister och coacher Stöttar chefer och projektgrupper Utförande roller Tydliga värdegrunder

64 Mentorskap och coachning Behov av förebilder Dialog om ledarskap Förståelse för förbättringsledarskap Återkoppling

65 Att göra kvalitet till en strategisk ledningsfråga Knyta förbättringsarbetet till visioner, strategier och mål Policy Deployment, Hoshin Kanri etc. Förbättringsarbete som del i verksamhetsstyrning och Balanced Scorecards Controllerns roll Styrelsens och ägarnas roll Kontinuerlig uppföljning Strategier och affärsplan STRATEGISK INRIKTNING UPPFÖLJNING OCH STYRNING Strategier Senaste årets Verksamhets Affärsresultat och mål resultat processer Styrkort A Styrkort B Styrkort C Projekt X Projekt Y Projekt Z Projekt Y

66 Förmågan att visa engagemang Synligt ledarskap Närvarande ledarskap go to gemba Pedagogiskt ledarskap Kommunikation Lyssna och fråga Mina handlingar är avgörande. Om jag inte gör som jag säger avslöjas jag garanterat.

67 Mer information finns på sandholm.se

68

69 Många olika leverantörsformer Underleverantörer Systemleverantörer Outsourcing Bemanning Konsultation etc

70 Leverantörsrelationer i förändring Ökande andel av totala värdet skapas av leverantörer Allt mer komplexa köp av både varor och tjänster Underleveranser i flera led Global konkurrens och prispress Ökade krav på förmåga att utveckla och förbättra Värdekedjan allt mer Lean Frågor som miljö, etik och sociala aspekter allt viktigare Behovet av samverkan och partnerskap ökar Krav på förbättringsmetodik

71 Underleverantörssituationen Kunderna i fordonsindustrin kräver i snitt årliga prissänkningar på 4 % Volvo betalar fakturor först efter 90 dagar Kunderna förväntar sig innovation och produktutveckling av sina leverantörer 65 % av förädlingen av produktutveckling och produktion sker hos underleverantörer Intervju med Svenåke Berglie, Fordonskomponentgruppen

72 Effektiv leverantörsrelation Identifiera lämpliga leverantörer som man har för avsikt att bygga djupare relationer med Ta reda på fakta om leverantörens processer och förmåga Bygga långsiktigt partnerskap med utvalda leverantörer Utveckla partnerskapet via gemensam effektivisering som ger lägsta totalkostnad och nöjda slutkunder Utveckla öppenhet och bra kommunikation Hjälpa till att utveckla leverantörerna Utveckla nära förbättringssamarbete

73 Rätt hantering av olika leverantörer Hög Hävstångsbringande Strategiska Vinstpåverkan Stor betydelse, relativt lätta att bytas ut Icke kritiska Mycket stor betydelse, svåra att bytas ut Flaskhals Låg Relativt liten betydelse, lätta att bytas ut Relativt liten betydelse, svåra att byta ut Låg Risk i samband med leverans Hög Källa: Kraljic -modellen

74 Områden för samverkan Uppförandekod Produktdefinition Kompetensutbyte Kvalitetsberedning Internrevision Krav på ledningssystem Patent Kommunikation vid förändring Spårbarhet Utveckling av nya produkter Förbättringsarbete Reklamationsbehandling Samverkansområden Kund leverantör

75 Leverantörskvalitet Val av leverantör Kommunicera krav Utbilda och träna leverantörer Leverantörsuppföljning Förbättringssamarbete Integrering

76 Välja leverantör Leverantörsbedömning Kvalitet Priser Förbättringsförmåga Leverantörsrevisioner Krav på ledningssystem Upphandling Välja lämplig leverantörsstrategi

77

78

79 Kommunicera och hantering krav 1. IDENTIFIERA Kravställ VAD inte HUR Identifiera alla kravställare Välj metod 2. DOKUMENTERA Gemensam bild Avtalsunderlag 3. PRIORITERA Kostnad Värde Risk Skall, bör, kan GRANSKA OCH GODKÄNN Säkra kraven Frys kravspecifikationen 5. FÖRVALTA Ändringshantering 6. TESTA Enligt KTH-metoden

80 Utbilda och träna leverantörer Kompetenskrav Föreskrivna utbildningar Black Belt Leanledare Egen utbildning av leverantörer Inköp av gemensam utbildning

81 Leverantörsuppföljning Uppföljning av utfall Kvalitet Leveransprecision Service Regelbundna andrapartsrevisioner Avvikelsehantering Kommunikation

82 Förbättringssamarbete Krav på metodik Sex Sigma Lean Likvärdiga roller och ansvar Samma problemlösningsmodell Gemensam uppföljning Utbildning och träning av leverantörer

83 Integrerade leverantörsrelationer Partnerskap och nära samverkan Integrerade processer Gemensam verksamhet Kontinuerligt flöde

84 Mer information finns på sandholm.se

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet JANUARI 2007 Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Kurser och seminarier 2 Kvalitetschefens roll och kompetens 4 Förbättringsprojekt

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet AUGUSTI 2010 Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Sparar halv miljard per år genom systematiska förbättringar

Läs mer

Sex Sigma lönar sig direkt

Sex Sigma lönar sig direkt Sex Sigma lönar sig direkt Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra Hämta inspiration och idéer från 31 lyckade Sex Sigma-projekt som genomförts i samband med Black Belt-utbildningar hos Sandholm Associates

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Logistik Lean Six sigma

Logistik Lean Six sigma Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården

effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Tel 08-452 70 00 Beställ eller

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG

FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG Hur utvecklade är svenska storföretags Finance Shared Service Centers och inom vilka områden kommer de att utvecklas framöver? FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG NULÄGE OCH FRAMTIDA FOKUS

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling

Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling The use of Lean principles in Product development David Måhede Maria Collin Examensarbetet omfattar 20 poäng och ingår som ett obligatoriskt moment i

Läs mer