Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010"

Transkript

1 Företagande med LOV Svend Dahl Juni 2010

2 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund...3 Införandet av LOV... 4 De privata utförarna i LOV...5 Många nystartade företag tack vare LOV... 6 Positiva effekter på kvinnors företagande... 7 Positiva och negativa erfarenheter av LOV... 8

3 Sammanfattning 2 Sammanfattning I mars i år hade 45 kommuner infört valfrihetssystem enligt LOV lagen om valfrihetssystem framförallt inom äldreomsorgen. Utöver dessa har ytterligare 72 kommuner fattat beslut om att införa LOV. Ambitionen med LOV är att åstadkomma en ökad mångfald av utförare inom kommunala tjänster och på så sätt stärka brukarnas valfrihet. Genom att låta många utförare verka inom ramen för systemet är förhoppningen att det ska stimulera innovationer i tjänsterna och höja kvaliteten. Utformningen av LOV innebär också goda möjligheter att stimulera företagande inom vård och omsorg. Dels innebär LOV lägre inträdeströsklar jämfört med system med upphandlingar, dels blir det möjligt för en mångfald företag att verka sida vid sida inom valfrihetssystemen. I denna rapport presenteras en genomgång av de privata utförarna inom valfrihetssystemen. I huvudsak bekräftas bilden att LOV kan vara mycket positivt för nyföretagande och expansionsmöjligheter inom vård- och omsorgssektorn. I maj i år var 377 privata utförare verksamma inom ramen för valfrihetssystemen (koncerner som har flera godkända dotterbolag/verksamheter räknas som ett företag). 67 av företagen, eller 18 procent, har startats sedan LOV infördes i januari Ytterligare 77 företag, eller 20 procent, startades under 2007 och 2008, det vill säga inför införandet av LOV. Det är förstås omöjligt att säga hur många av dessa företag som skulle ha startats även om LOV inte införts. Samtidigt är det uppenbart att LOV öppnat marknaden inom framförallt äldreomsorgen för fler aktörer. Därför är det rimligt att anta att införandet av valfrihetssystemen har varit en bidragande faktor till att minst 144 nya företag startats. Att LOV gör det enklare för företag att växa illustreras av att 24 av företagen som startats sedan 2007 idag är verksamma i mer än en kommun. Bland de privata utförarna är 86 verksamma i mer än en kommun. För det stora flertalet handlar det om att vara godkänd i 2-3 kommuner. Detta illustrerar att LOV är ett system som kan gynna nystartade och mindre företag inom vård och omsorg. Genom att göra det enklare för företag inom framförallt vård och omsorg att etablera sig och växa är det rimligt att tänka sig att LOV har en positiv effekt på kvinnors företagande. Medan kvinnor är kraftigt underrepresenterade bland företagare i allmänhet gäller det inte i företagen som är verksamma inom valfrihetssystemen. 80 procent av företagen antingen ägs och drivs av kvinnor eller har en kvinnlig VD. Det kan jämföras med att andelen kvinnor bland samtliga företagare ligger kring 27 procent. Även om man, givet att LOV är ett nytt system, inte kan dra alltför långtgående slutsatser tycks lagen ha haft flera positiva effekter sett till företagande inom vård och omsorg. Samtidigt kan man inte blunda för att många företagare också möter problem när de etablerar sig inom valfrihetssystemen. I många fall missgynnas privata utförare jämfört med kommunens egen verksamhet genom utformningen av exempelvis kravspecifikationer och ersättningssystem. Att LOV redan idag kan ha positiva effekter för företagande inom vård och omsorg understryks av denna undersökning. Men potentialen är ännu större.

4 Bakgrund 3 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem, LOV, som infördes 1 januari 2009 ger kommunerna nya möjligheter att öka valfriheten inom de kommunala verksamheterna. Jämfört med lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär LOV en tydligare maktförskjutning från politiker och tjänstemän till kommuninvånarna. Grunden i LOV är att användarna fritt får välja mellan godkända leverantörer. Kommunens ersättning är bestämd på förhand och följer brukarens val. Ett valfrihetssystem utformat enligt LOV innebär med andra ord att konkurrensen i huvudsak sker genom tjänsternas kvalitet och att det framförallt är brukaren som bestämmer vilka utförare som ska få uppdrag. Det finns heller ingen begränsning av hur många leverantörer en kommun kan godkänna. Ett system där privata utförare upphandlas enligt LOU innebär däremot att den eller de leverantörer som lämnar de mest ekonomiskt fördelaktiga anbuden får teckna avtal med kommunen. Makten över vilka privata utförare som ska få verka inom ramen för de kommunala verksam heterna ligger därmed hos de ansvariga för upphandlingen. Valfrihetssystem med LOV innebär med andra ord goda möjligheter att öka medborgarnas valfrihet i de kommunala verksamheterna. LOV är från den 1 januari 2010 tvingande inom primärvården. För kommunerna är LOV däremot frivillig. Lagen omfattar en lång rad kommunala verksamheter, framförallt inom äldre- och handikappomsorgen. Däremot omfattas barnomsorgen inte av LOV. Ambitionen med LOV är att åstadkomma en ökad mångfald av utförare inom omsorgstjänsterna. Genom att låta många utförare verka inom ramen för systemet är förhoppningen att det ska stimulera innovationer i tjänsterna och höja kvaliteten samtidigt som man undviker priskonkurrens genom att ha en fast ersättning. Utformningen av LOV innebär också goda möjligheter att stimulera företagande inom vård och omsorg. Det handlar både om att valfrihetssystem enligt LOV innebär lägre inträdeströsklar jämfört med system med upphandling och att många företag kan verka sida vid sida inom systemet. Syftet med denna rapport är att ge en bild av de privata utförarna inom valfrihetssystemen. I vilken utsträckning handlar det om nystartade företag? Är företagen verksamma i flera LOV-kommuner? Och i vilken utsträckning ägs och drivs företagen av kvinnor? Detta är några frågor som tas upp i rapporten. Även om LOV är ett nytt system, som i de flesta kommuner varit i drift under mindre än ett år är ambitionen att kunna dra några preliminära slutsatser kring LOV:s betydelse för företagande. Undersökningen har genomförts utifrån de utförarpresentationer som samtliga kommuner med valfrihetssystem publicerar på sina hemsidor och på där kommunerna annonserar efter leverantörer till sina valfrihetssystem.

5 Införandet av LOV 4 Införandet av LOV I mars i år hade 45 kommuner LOV i drift. 1 Bland dessa hade flertalet kommuner infört valfrihetssystemen efter halvårsskiftet av de 45 kommunerna hade infört sina första valfrihets system enligt LOV innan första juni Det innebär med andra ord att LOV i de flesta kommuner varit i drift i mindre än ett år. 2 Utöver de 45 kommuner som infört valfrihetssystem enligt LOV hade 72 kommuner i mars fattat beslut om att införa systemet. 79 kommuner hade ännu inte fattat beslut. Samtidigt hade 12 kommuner aktivt beslutat att inte införa LOV. Bland dessa kommuner återfinns exempelvis Borlänge och Oskarshamn. Bland kommunerna som infört LOV har det framförallt skett inom omvårdnad och service i hemtjänsten. Många av kommunerna har valfrihetssystem inom flera olika kommunala tjänster. Nacka har exempelvis LOV inom åtta olika kommunala verksamheter, medan Uppsala har det inom tre. I tabellen nedan sammanfattas kommunernas införande av LOV sett till vilka tjänster valfrihetssystemen omfattar. Tabell 1. Kommunala tjänster med LOV Hemtjänst service 48 kommuner Hemtjänst omvårdnad 42 kommuner Hemtjänst hemsjukvård 11 kommuner Särskilt boende för äldre 3 kommuner Dagverksamhet för äldre 1 kommun Ledsagning 9 kommuner Avlösning 7 kommuner Daglig verksamhet (LSS) 5 kommuner Korttidsboende (LSS) 5 kommuner Gruppboende (LSS) 1 kommun Familjerådgivning 3 kommuner Familjebehandling 1 kommun Arbetsmarknadsinsatser 1 kommun Drogterapi 1 kommun Medicinsk fotvård i särskilt boende 1 kommun Boendestöd 2 kommuner Daglig sysselsättning, socialpsykiatri 1 kommun Ickeval personlig assistent (LSS) 1 kommun Källa: SKL 1 Uppgifterna om införandet av LOV är hämtade från Sveriges Kommuner och Landsting. 2 Som startdatum för valfrihetssystemen används det datum då respektive kommun annonserat efter leverantörer på valfrihetswebben.se

6 De privata utförarna i LOV 5 De privata utförarna i LOV I maj i år var 377 privata utförare godkända inom valfrihetssystemen. Koncerner som har flera godkända dotterbolag/verksamheter räknas här som ett företag. Till detta kommer kommunala utförare som är verksamma parallellt med de privata utförarna. En kommun, Nordmaling som införde LOV i början av 2010, har ännu inte godkänt några privata utförare. Bland de privata utförarna dominerar de som drivs som aktiebolag, handelsbolag eller enskilda firmor. Ett drygt tiotal av de privata utförarna är personalkooperativ som drivs som ekonomiska föreningar. En handfull är stiftelser, ideella föreningar eller motsvarande, ofta med långa traditioner av att vara verksamma inom äldreomsorgen. Bland de privata utförarna är 86 godkända i mer än en kommun. 62 av dessa har verksamhet i 2-3 kommuner. Att valfrihetssystemen innehåller så många små företag med verksamhet i en eller ett par kommuner illustrerar att LOV är ett system som kan vara mycket positivt för mindre och nystartade företag. I valfrihetssystemen återfinns givetvis också några företag med verksamhet i ett stort antal kommuner. Attendo finns exempelvis representerade i 26 av kommunerna som infört LOV. Carema finns på motsvarande sätt representerat i 12 av LOV-kommunerna. Dessa företag har dessutom ofta flera olika godkända verksamheter i varje kommun. Bland företagen som är godkända i flera kommuner återfinns också mindre, entreprenörsdrivna, företag. Exempelvis är Camillas Hemtjänst & Service och Marja Witt Hushållsnära godkända i sex LOV-kommuner vardera, medan ROSSAB, Real Omsorg i Stor Stad, är godkända i fem LOVkommuner. I tabellen nedan framgår hur många kommuner företagen i valfrihetssystemen är godkända i. Att många relativt nystartade företag redan etablerat sig i mer än en kommun understryker att LOV kan bidra till att göra det enklare för företag inom vård- och omsorgssektorn att växa. Tabell 2. Privata utförare med verksamhet i flera LOV-kommuner 1 kommun 291 företag 2-3 kommuner 62 företag 4-10 kommuner 22 företag Fler än 10 kommuner 2 företag Sett till företagens verksamhet är den dominerande kategorin de som har verksamhet inom både omvårdnad och service. Den näst största gruppen företag är de som endast utför servicetjänster, det vill säga hushållsnära tjänster som städning, inköp etc. Några företag är verksamma inom flera eller samtliga av nedanstående verksamhetsområden. Det rör sig både om de stora vård- och omsorgskoncernerna, Attendo, Carema och Aleris, men också om äldreboenden som expanderat till att även erbjuda hemtjänst, exempelvis Stockholms Borgerskap och Stora Sköndal.

7 De privata utförarna i LOV 6 Bland de nystartade företagen dominerar de som är verksamma inom antingen både omvårdnad och service eller enbart service. Tabellen nedan ger en överblick över företagen i valfrihetssystemen sett till vilka tjänster de erbjuder. Tabell 3. Vilka tjänster erbjuder företagen som är verksamma inom LOV? Omvårdnad, service och ledsagning 176 företag Endast service 91 företag Ledsagning och LSS 32 företag Arbetsmarknadsinsatser 8 företag Familjerådgivning och familjebehandling 30 företag Äldreboende 29 företag Både hemtjänst och äldreboende etc 11 företag Många nystartade företag tack vare LOV LOV kan förenkla för företag att etablera sig och växa inom exempelvis omsorgssektorn genom att sänka inträdesbarriärerna. Därför är det rimligt att tänka sig att införandet av valfrihetssystem lett till att nya företag startats. Denna bild bekräftas när man undersöker företagen som är verksamma inom valfrihetssystemen. 67 av företagen, eller 18 procent, har startats sedan LOV infördes i januari Ytterligare 77 företag, eller 20 procent, startades under 2007 och 2008, det vill säga inför införandet av LOV. Sammantaget innebär det att 38 procent av företagen som är godkända inom ramen för valfrihetssystemen har startats sedan Det är förstås omöjligt att säga hur många av dessa företag som skulle ha startats även om LOV inte införts. Man kan också anta att avdraget för köp av hushållsnära tjänster varit en viktig faktor bakom att de företag som enbart erbjuder servicetjänster startats. Samtidigt går det inte att bortse från att LOV skapat nya marknader för företag inom omsorg och servicetjänster. Därför är det rimligt att anta att införandet av valfrihetssystem varit en bidragande faktor bakom att minst 144 nya företag startats. 3 Tabell 4. När grundades företagen som är verksamma inom LOV? Före (27 procent) (29 procent) (20 procent) (18 procent) Uppgift saknas 19 (5 procent) 3 Sannolikt har även ett antal av de företag där uppgift om startdatum saknats grundats under perioden

8 De privata utförarna i LOV 7 Bland företagen som startats sedan 2007 är drygt hälften, 81 stycken, verksamma inom både omvårdnad och service. 46 av företagen som startats sedan 2007 erbjuder endast servicetjänster. Att LOV gör det enklare för företag att växa illustreras av att 24 av företagen som startats sedan 2007 idag är verksamma i mer än en kommun. Eveo som startades 2009 finns exempelvis i fyra kommuner, medan Svanen Hemtjänst som startades 2007 finns i sex kommuner med valfrihetssystem enligt LOV. Positiva effekter på kvinnors företagande Kvinnor är kraftigt underrepresenterade bland företagare. Andelen kvinnor bland samtliga företagare ligger kring 27 procent. Undantaget är företag inom skola, vård och omsorg där 58 procent drevs av kvinnor under Genom att göra det enklare för företag inom framförallt vård- och omsorgssektorn att etablera sig och växa är det rimligt att tänka sig att LOV har en positiv effekt på kvinnors företagande. Detta är en bild som bekräftas av genomgången av de företag som godkänts inom ramen för kommunernas valfrihetssystem. Listan över företag inom valfrihetssystemen domineras helt av de som antingen ägs och drivs av kvinnor eller har en kvinna som VD. 301 av 377 företag inom valfrihetssystemen hade antingen en kvinna som ägare eller VD. Det vill säga 80 procent av företagen. Siffran blir, som framgår av tabellen nedan, ännu högre om man endast ser till företag som startats sedan I denna grupp är det 85 procent av företagen som drivs av kvinnor eller har en kvinna som VD. Tabell 5. Andel företag inom LOV som drivs av kvinnor eller har en kvinna som VD Totalt 80% Grundat före % Grundat % Grundat % Grundat % 4 Fortsätt förändra!, 2010.

9 De privata utförarna i LOV 8 Positiva och negativa erfarenheter av LOV LOV har potentialen att förenkla för företagande inom framförallt vård och omsorgssektorn. Även om LOV är ett nytt system som inte varit i drift särskilt länge och att man därför inte kan dra alltför långtgående slutsatser, tycks lagen haft flera positiva effekter. Detta bekräftas efter genomgången av de företag som är verksamma inom valfrihetssystemen. Många av företagen är nystartade och relativt många har snabbt etablerat sig i flera kommuner. Sannolikt skulle många av de nystartade företag som finns representerade i flera kommuner förr eller senare ha etablerat sig i dessa. Men LOV har, inte minst jämfört med upphandlingar enligt LOU, gjort det enklare för företagen att växa. Samtidigt är det uppenbart att många företagare också möter problem när de etablerar sig inom valfrihetssystemen. Vårdföretagarna har i ett par rapporter tagit upp dessa problem. 5 Det handlar bland annat om hur ersättningsnivåerna till de privata utförarna beräknas. Många kommuner saknar rutiner och enhetliga mått för att beräkna sina egna kostnader, vilket påverkar hur ersättningen till de privata utförarna utformas. Det förekommer exempelvis att hemtjänstverksamheten i egen regi budgeteras utan kringkostnader, vilket gör att ersättningen till de privata utförarna inte täcker in de faktiska kostnaderna. Det kan exempelvis handla om att kostnader för resor, vikarier, dokumentation och kompetensutveckling inte inkluderas. Ett annat problem som lyfts fram är behandlingen av de brukare som inte gör ett aktivt val. Den vanligaste lösningen är att den kommunala verksamheten är ickevalsalternativet. Ett sammanhängande problem, som många företag vittnar om, är att många som har hemtjänst inte väljer en ny utförare. Det gör att de privata utförarna i praktiken endast konkurrerar om de som beviljas hemtjänst för första gången. Detta leder till att konkurrensen snedvrids till de kommunala utförarnas fördel och att det blir svårt för privata utförare att bygga upp verksamheten och få tillräckligt många kunder för att göra den lönsam. Men problemen som de privata företagen inom valfrihetssystemen möter handlar också om att en del kommuner ställer krav som gör det svårt för nya företag att etablera sig inom valfrihetssystemen. Det kan handla om krav på historik och referenser för att bli godkända. Andra kommuner ställer krav på högskoleutbildning hos de som är ansvariga för verksamheten, vilket exempelvis försvårar för företag som drivs av undersköterskor. Ett annat problem är att kommuner endast väljer att skapa valfrihetssystem för delar av hemtjänsten, oftast servicetjänster. Man kan vara kritisk till detta utifrån flera perspektiv. Dels borde ambitionerna med LOV vara större än att åstadkomma kundval i fråga om städfirmor. Dels blir det svårt för många företag att uppnå lönsamhet med endast några få servicekunder inom LOV-systemet. 6 Slutsatsen man dra utifrån de problem som de privata företagen inom valfrihetssystemen upplever, är att kommunerna måste visa ett större intresse för att åstadkomma mångfald, och utforma systemen därefter. Det handlar både om att utforma ersättningsmodellerna på ett sätt som ger rimliga villkor och hitta lösningar där även de privata utförarna fungerar som ickevalsalternativ. Men det gäller också att kommunerna litar på att valfriheten verkligen leder till att bra verksamheter gynnas och dåliga verksamheter väljs bort, istället för att redan i kravspecifikationerna stänga dörren för många företag och företagare. 5 Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänsten, Vårdföretagarna, 2010, och När konkurrensen sätts ur spel, Vårdföretagarna, Ett år med LOV,, 2010.

10 De privata utförarna i LOV 9 Trots de problem som uppenbart finns i valfrihetssystemen finns det sannolikt anledning att vara optimistisk. I många av de kommuner som nu infört LOV saknar man tidigare erfarenheter från valfrihetssystemen. När man på kort tid inför sådana är det rimligt att föreställa sig att valfrihetssystemen har en del barnsjukdomar. Ett optimistiskt synsätt är med andra ord att många av de problem företag idag upplever i valfrihetssystemen kommer att rättas till. Allteftersom valfrihetssystemen blir en självklar del av de kommunala tjänsterna kommer det förhoppningsvis att leda till en ökad förståelse bland kommunalpolitiker och kommunala tjänstemän om vad det innebär att driva företag inom vård och omsorg.

11 storgatan 19, stockholm, telefon

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 9 Oktober 2014, kl 13.15 Plats: Lilla Konfekten, Sidenvägen 7 D, Alingsås Ärendelista Val av justerare och tid för

Läs mer

Vinnare och förlorare i äldreomsorgens valfrihetssystem

Vinnare och förlorare i äldreomsorgens valfrihetssystem Vinnare och förlorare i äldreomsorgens valfrihetssystem Äldreforskardag 6 mars 2013 Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Forskarnätverk finansierat av NordForsk och FAS 2012-2014

Läs mer

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Remissvar 2008-05-26 S2008/2022/ST 013-2008-1852 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Bakgrund Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har anmodats

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. under omvandling. Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. under omvandling. Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket Vård och omsorg en bransch under omvandling Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket Förnyelse i företag och regioner Enklare för företag 3 Från Arjeplog till Malmö

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG SM Handläggare Datum Diarienummer Tomas Odin 2014-04-02 NHO-2014-0116.31 Nämnden för hälsa och omsorg Direktiv för utredning gällande möjligheten att

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Seminarium 2015 02 11 Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se En bild av debatten Vårdskandaler Vinster Internationella

Läs mer

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Värbygården i Bara, måndagen den 21 september 2009, klockan 19.00 20.30

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Värbygården i Bara, måndagen den 21 september 2009, klockan 19.00 20.30 Medborgarmöte - att kunna välja utförare av hemtjänst Värbygården i Bara, måndagen den 21 september 2009, klockan 19.00 20.30 Närvarande Värdar (vårdutskottet) Per Mattsson (M), ordförande i vårdutskottet

Läs mer

Valfrihetsunderlag. Jönköpings Län Kalmar Län Kronobergs Län Östergötlands Län Södermanlands Län

Valfrihetsunderlag. Jönköpings Län Kalmar Län Kronobergs Län Östergötlands Län Södermanlands Län Valfrihetsunderlag Jönköpings Län Kalmar Län Kronobergs Län Östergötlands Län Södermanlands Län Genomförd 3/9-14/9 2012 Tamara Lorentzon Lorentzons i Grenna AB Jönköping Begreppsförklaring LOV LSS LOU

Läs mer

Kvalitetssäkring. Annika Asplind och Lena Svensson

Kvalitetssäkring. Annika Asplind och Lena Svensson Kvalitetssäkring Annika Asplind och Lena Svensson 3 Vad innebär valfrihetssystem? Brukare, elever, patienter väljer utförare Ersättningen kopplat till valet LOV LOU- bidrag Kommunen/landstinget beslutar

Läs mer

FÖRSLAG TILL EGET VAL - DAGLIG VERKSAMHET

FÖRSLAG TILL EGET VAL - DAGLIG VERKSAMHET 1 (8) Omsorgskontoret 2009-05-26 Dnr On 2009-58 Bilaga 1 FÖRSLAG TILL EGET VAL - DAGLIG VERKSAMHET En förutsättning för att införa Lag om valfrihetssystem, LOV är att det finns ett förfrågningsunderlag

Läs mer

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Vinster i den privata vården i Malmö en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Inledning Den här rapporten handlar om våra gemensamma skattepengar och hur de används idag.

Läs mer

Struktur och principer för valfrihetssystem för hemtjänst och hemsjukvård.

Struktur och principer för valfrihetssystem för hemtjänst och hemsjukvård. Sida: 1 (7) Struktur och principer för valfrihetssystem för hemtjänst. Struktur och principer för valfrihetssystem för hemtjänst.... 1 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter för införandet... 2 3. Förberedelser

Läs mer

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen 1 (5) YTTRANDE 2011-05-11 Dnr: Ku2011/260/RS Societas Archaeologica Upsaliensis Kyrkogårdsgatan 8A Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Utredningsdirektiv LOV inom särskilt boende

Utredningsdirektiv LOV inom särskilt boende Dokumentnamn 1(12) 2016-05-27 Utredningsdirektiv LOV inom särskilt boende Syfte Socialnämnden har lämnat ett utredningsdirektiv med följande syfte. Alla kommunens invånare ska ha möjlighet att påverka

Läs mer

Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 En översikt om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

vårdfakta 2013 Fakta och statistik om den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige samt nordiska jämförelser.

vårdfakta 2013 Fakta och statistik om den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige samt nordiska jämförelser. Privat vårdfakta 2013 Fakta och statistik om den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige samt nordiska jämförelser. I din hand håller du 2013 års Privat Vårdfakta. Här summeras den svenska privata

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 16 december 2013 kl. 13:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Riktlinjer för konkurrensutsättning

Riktlinjer för konkurrensutsättning Riktlinjer för konkurrensutsättning Antagna av kommunfullmäktige i Falkenberg 2009-03-26 22 Falkenbergs kommun 1 Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet 1. Syfte med riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Remissvar över Förslag till förfrågningsunderlag för godkännande av utförare i Uppsala kommuns valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden

Remissvar över Förslag till förfrågningsunderlag för godkännande av utförare i Uppsala kommuns valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden 1 21 augusti 2013 Remissvar över Förslag till förfrågningsunderlag för godkännande av utförare i Uppsala kommuns valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden Diarienummer ALN-2012-0057.30 Bakgrund till

Läs mer

Rådgivarkonferens Jobs &Society 2008-05-27. Ulf Lindberg, Almega

Rådgivarkonferens Jobs &Society 2008-05-27. Ulf Lindberg, Almega Rådgivarkonferens Jobs &Society 2008-05-27 Ulf Lindberg, Almega Tjänstesektorns framfart Utvecklingen sedan mitten av 90-talet har präglats av en snabb tjänstefiering av ekonomin. Globalisering, outsourcing

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Information - Nya hälso- och vårdval. www.lifeconcern.se

Information - Nya hälso- och vårdval. www.lifeconcern.se Information - Nya hälso- och vårdval Information Nya hälso- och vårdval Anne-Marie Scholander Tidigare Hälso- och sjukvårdsstrateg och avtalsförvaltare i Region Skåne Varför valfrihetssystem? Mål: Förbättra

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING. Advokat Tobias Peedu och Jur.kand. Marion Kronberg

OFFENTLIG UPPHANDLING. Advokat Tobias Peedu och Jur.kand. Marion Kronberg OFFENTLIG UPPHANDLING Advokat Tobias Peedu och Jur.kand. Marion Kronberg Vad är offentlig upphandling? - Tilldelning av offentliga kontrakt - När det allmänna sluter avtal Avtalsrätt och Upphandling -

Läs mer

Plats och tid Högantorp tisdagen den 20 oktober 2009 kl 19:00 20:00. Noomi Arvas Liljefors

Plats och tid Högantorp tisdagen den 20 oktober 2009 kl 19:00 20:00. Noomi Arvas Liljefors Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2009-10-20 1 Plats och tid Högantorp tisdagen den 20 oktober 2009 kl 19:00 20:00 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (M) Elisabeth

Läs mer

Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten

Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten Revisionsrapport Anders Törnqvist My Nyström Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

Valfrihetssystem. En möjlighet för dig?

Valfrihetssystem. En möjlighet för dig? Valfrihetssystem En möjlighet för dig? Nya affärsmöjligheter LOV lag om valfrihetssystem öppnar nya affärsmöjligheter för dig som driver eller som planerar att starta en verksamhet inom service, vård eller

Läs mer

ABCDE. Stadsdelsförvaltning. Remissvar angående Förslag till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten. Förskola, skola fritid och kultur

ABCDE. Stadsdelsförvaltning. Remissvar angående Förslag till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten. Förskola, skola fritid och kultur Farsta Stadsdelsförvaltning Förskola, skola fritid och kultur TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2004-04-06 DNR 000334 2004 Handläggare: Lars Lindgren Tfn: 08-508 18 250 Till Farsta stadsdelsnämnd Remissvar angående

Läs mer

Jakten på den försvunna skatten

Jakten på den försvunna skatten Jakten på den försvunna skatten ett drama i två mandatperioder En granskning av de privata vårdbolagen i Uppsalas äldreomsorg Vad skulle du göra med 36 miljoner kronor? I äldreomsorgen skulle så mycket

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 2 (15) Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun ska genom samordning internt och externt utnyttja sin

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 PM 2 2002-04-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Kommunförbundet

Läs mer

Nationell strategi för inköp i offentlig sektor

Nationell strategi för inköp i offentlig sektor Nationell strategi för inköp i offentlig sektor Bra offentliga affärer på en fikarast* 2 *Det vill säga max 15 minuter. Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för mer än 700 miljarder kronor

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77. SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm 1 (8) YTTRANDE 2009-02-04 Dnr 2008/77 SOCIALDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

LOV, lagen om valfrihetssystem. PRO granskar nr 1 maj 2012

LOV, lagen om valfrihetssystem. PRO granskar nr 1 maj 2012 LOV, lagen om valfrihetssystem PRO granskar nr 1 maj 2012 PRO granskar nr 1 maj 2012 LOV, lagen om valfrihetssystem 1 2012 PRO och författarna Produktion: Bilda Förlag & Idé Text: Lars Jederlund och Magnus

Läs mer

På spaning mot framtiden

På spaning mot framtiden På spaning mot framtiden -Hur ser befolkningsutvecklingen ut? -Räcker vårdpersonalen till? -Hur locka fler till jobb i vård och omsorg? -Vad innebär ett värdigt liv? -Blir det valfrihet för fler än dom

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Vellinges prioritering av vaccin till samhällsviktig verksamhet vid en influensapandemi

Vellinges prioritering av vaccin till samhällsviktig verksamhet vid en influensapandemi (5) Kommunkansliet Kansli- och säkerhetschef Marie Louise Arendt 040-42 5 40 Vellinges prioritering av vaccin till samhällsviktig verksamhet vid en influensapandemi Länsstyrelsen ska vid en influensapandemi

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 1(11) Vård- och omsorgsförvaltningen Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå. - Hemtjänst och särskilt boende -

Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå. - Hemtjänst och särskilt boende - Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå - Hemtjänst och särskilt boende - Regeringens syfte med Lag Om Valfrihet (LOV) Stärka individers rätt till självbestämmande Använda konkurrens

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Nynäshamns kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Katrineholm

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Katrineholm Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 6 3 5 12 12 10 12 11 12 1-5 anställda 35 37 48 45 42 43

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Uddevalla

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Uddevalla Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 4 4 9 12 12 10 12 12 12 1-5 anställda 28 26 31 42 42 41

Läs mer

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över betänkandet Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet.

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över betänkandet Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-03-28 1(2) LS 1201-0211 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2-04- 1 7 0001 3 " Yttrande över betänkandet Hjälpmedel - ökad delaktighet

Läs mer

Anmälda protokoll 2014-02-11 2014-03-07. Socialutskottet 2014-01-23. Socialnämndens arbetsutskott 2014-02-21. Socialnämndens arbetsutskott 2014-02-28

Anmälda protokoll 2014-02-11 2014-03-07. Socialutskottet 2014-01-23. Socialnämndens arbetsutskott 2014-02-21. Socialnämndens arbetsutskott 2014-02-28 Anmälda protokoll 2014-02-11 2014-03-07 Socialutskottet 2014-01-23 Socialnämndens arbetsutskott 2014-02-21 Socialnämndens arbetsutskott 2014-02-28 SID 1/3 Anmälda skrivelser 2014-02-11 2014-03-07 In/Ut-datum

Läs mer

Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008

Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008 Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008 Bilaga till Vinst och Värderingar i non profit vård och social omsorg Maj 2009 Famnas medlemsorganisationers tillväxt och utveckling åren 2003-2008

Läs mer

Linköpings nya arena - Beslutsprocessen kring den

Linköpings nya arena - Beslutsprocessen kring den Linköpings Universitet. Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Statsvetenskap 1. Delkurs 3: Det svenska politiska systemet. Linköpings nya arena - Beslutsprocessen kring den Johannes Carlsson,

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-03-18 1 (28) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2 Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Länsstyrelsen, Verksamhetschefer, enhetschefer stab, sektionschefer Dnr 2005/109 732 Anhörigstöd för personer som vårdar äldre anhöriga/ närstående

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Dnr 2015/KS 0194 003 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-16 Tyresö kommun / 2015-05-12 2 (7) Tyresö kommun / 2015-03-10 3 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Vinster med offentlig upphandling

Vinster med offentlig upphandling Vinster med offentlig upphandling JANUARI 2011 Erfarenheter från fem kommuner Vinster med offentlig upphandling 1 Förord Bland landets kommunpolitiker finns ett allt större intresse att bjuda in privata

Läs mer

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Läs mer

Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre

Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre Regeringsbeslut II:2 2013-01-24 S2013/612/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre 1 bilaga

Läs mer

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28 Utfärdat 2015-04-21 Handläggare Camilla Nyman Förslag till beslut att fullfölja tidigare tecknad avsiktsförklaring med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB genom att förvära näringslivets aktier

Läs mer

Investera i Uppsalas landsbygd!

Investera i Uppsalas landsbygd! Skyttorp 2014-03-04 Investera i Uppsalas landsbygd! Sex punkter och 20 förslag för jobb och tillväxt i hela kommunen Uppsala är en expansiv storstad men också en vidsträckt landsbygdskommun. En fjärdedel

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun Uppsala cj.dl * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-27 ALN-2014-0146.30 Äldrenämnden Hemtagningsteam i Uppsala kommun Förslag till beslut

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

FÖRETAGARNA VÄSTRA GÖTALAND 2015-2016

FÖRETAGARNA VÄSTRA GÖTALAND 2015-2016 FÖRETAGARNA VÄSTRA GÖTALAND 2015-2016 Innehåll 03. 04. 05. 06. 08. 09. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 23. 24. 25. 27. 28. 31. Västsverige har fantastiska entreprenörer Lokalt företagsklimat -

Läs mer

Integrering av Vård och omsorg

Integrering av Vård och omsorg Bilaga 2015-11-25 1 (6) Integrering av Vård och omsorg Frågor att beakta Inför integreringsarbetet har socialförvaltningen beaktat olika frågor som lyfts upp i PwC:s rapport samt inriktningar som En väg

Läs mer

Valfrihetssystem ur ett befolkningsoch patientperspektiv. Delredovisning

Valfrihetssystem ur ett befolkningsoch patientperspektiv. Delredovisning Valfrihetssystem ur ett befolkningsoch patientperspektiv Delredovisning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-04-24 Dnr 71/2012 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel

Läs mer

KUNDVAL I NACKA. Kundval i nacka

KUNDVAL I NACKA. Kundval i nacka KUNDVAL I NACKA Kundval i nacka 1 ÖPPENHET OCH MÅNGFALD Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar 2 Kundval i nacka Recept för kvalitet Hos

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN SEPT 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten i handläggningsprocessen Fortsatt

Läs mer

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång KKV1000, v1.1, 2009-12-14 BESLUT 2010-02-04 Dnr 451/2009 1 (7) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång Beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Insatser för äldre och för funktionshindrade

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad

Framtidens arbetsmarknad Framtidens arbetsmarknad Magnus Henrekson Senioruniversitetet 17 november 2015 Kompetens eller låga löner? Frågan är felställd Det ekonomiska värdet av en viss kompetens förändras över tiden: efterfrågan,

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

1. Inledning... 3. Att mäta valfrihet... 3 Valfrihet från utopi till självklarhet... 3 Valfriheten ökar men än dominerar det offentliga stort...

1. Inledning... 3. Att mäta valfrihet... 3 Valfrihet från utopi till självklarhet... 3 Valfriheten ökar men än dominerar det offentliga stort... Riket Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Att mäta valfrihet... 3 Valfrihet från utopi till självklarhet... 3 Valfriheten ökar men än dominerar det offentliga stort... 4 2. Utvecklingen av valfrihet

Läs mer

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2011-08-25 Dnr 365/2011 1 (10) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fi2011/2235

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård

Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 LS 1109-1204 iäwdstingsstvretsen Landstingsstyrelsen w 1 M2-20 * 014 Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård

Läs mer

Kan jag få LOV a, få litet äldreomsorg?

Kan jag få LOV a, få litet äldreomsorg? Kan jag få LOV a, få litet äldreomsorg? Äldreomsorgen vart är den på väg? Fakta, farhågor, förhoppningar FÖRELÄSNING VID UPS 18 MARS 2015 GUN- BRITT TRYDEGÅRD Den svenska äldreomsorgen internationellt

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-037 PM 2 1999-06-10 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). Sala kommun har tecknat

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Äldreomsorg i Norden: Liknande utmaningar, skilda trender

Äldreomsorg i Norden: Liknande utmaningar, skilda trender Äldreomsorg i Norden: Liknande utmaningar, skilda trender Presentation vid konferens Eldreomsorg i Norden, Oslo 4 juni 2015 Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet marta.szebehely@socarc.su.se

Läs mer

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna.

Datum 2014-01-13. Kontoret framför i upprättat förslag till svar att fördelarna med ram- och LOV-upphandling väger tyngre än nackdelarna. Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Tomas Odin Datum 2014-01-13 Diarienummer NHO-2013-0099.00 Nämnden för vuxna med funktionshinder Yttrande över motion av Liza Boethius (V)

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion Produktionen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 3 4 Ekonomi... 4 5 Uppdrag lämnade av

Läs mer

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi.

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 25 Driftsformen för planerad bostad med särskild service enligt LSS SN-2016/53 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ändra

Läs mer