FÖRETAGARNA VÄSTRA GÖTALAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGARNA VÄSTRA GÖTALAND 2015-2016"

Transkript

1 FÖRETAGARNA VÄSTRA GÖTALAND

2 Innehåll Västsverige har fantastiska entreprenörer Lokalt företagsklimat - Kommunens servicegrad och attityder - Konkurrensutsättning av kommunens tjänsteproduktion - Utmaningsrätt - Lagen om valfrihetssystem, LOV - Osund konkurrens - Offentlig upphandling - Småföretagarvänlig upphandlingpolicy Infrastruktur - Vägnät - Järnväg - IT-kommunikation Internationalisering Företagsutveckling - Nya och växande företag - Kapital som utvecklar Utbildning & arbetsmarknad - Entreprenörskap i skolan - Ung Företagsamhet och FramtidsFrön - Lärlings- och YH-utbildningar - Integration på arbetsmarknaden

3 Näringspolitiskt program Västsverige har fantastiska entreprenörer! Småföretagare skapar tillväxt, välstånd och jobb. Tillkomsten av nya jobb sker i småföretagen och har gjort så sedan början av 1990-talet. Så har det varit och så kommer det att bli framöver. Faktum är att 4 av 5 nya jobb kommer i småföretag. Därför tror vi att Västra Götaland har mycket att vinna på en tydlig företagarlinje. Företagarna Västra Götaland representerar ca företagare i regionen. Den ideella kraften som finns i våra närmare 50 lokala företagarföreningar är avgörande för vår verksamhet. Du hittar alla branscher bland våra medlemmar; allt från hantverk och industri till handel och tjänster. Gemensamt för alla dessa företag är att det finns en eller flera personer som tagit steget att starta, äga och driva sitt bolag. Ägarperspektivet är och kommer alltid vara viktigt för oss i Företagarna. Det nationella regelverket med frågor om skatter, avgifter och lagstiftning är självklart väsentliga för ett blomstrande regionalt och lokalt näringsliv. Minst lika viktigt är ett gynnsamt lokalt företagarklimat. Därför håller du i handen ett regionalt företagarpolitiskt program. Det syftar till att lyfta fram viktiga lokala och regionala frågor som vi vill driva under den kommande perioden. Vi hoppas att du ska ha nytta av skriften. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar! Maria Derner Regionchef Företagarna Västra Götaland Ingemar Fredriksson Ordförande Företagarna Västra Götaland 3

4 Med ett bra företagsklimat i kommunerna blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Det har avgörande betydelse för tillväxten, jobben och välfärden. Därför är det viktigt att lokala företagare ges en aktiv roll när kommunens tillväxtmål utformas.

5 Näringspolitiskt program Det finns många faktorer som ligger utanför våra möjligheter att påverka det lokala företagsklimatet; struktur på näringslivet på orten, geografisk belägenhet och konjunktursvängningar. Men vi fokuserar på det vi vill och faktiskt kan påverka. Det finns flera områden i den kommunala verksamheten som påverkar företagens möjligheter att bli framgångsrika på en ort. Man kan dela in dessa frågor i fyra områden: Kommunens servicegrad och attityder Effektiv hantering av tillstånd och ett kommunalt regelverk som fungerar är av stor vikt för många företag. Onödigt långa ärendetider, byråkrati och orimligt höga kommunala avgifter skapar tillväxthinder för det lokala näringslivet. Det är också viktigt att företagare möts av rätt attityder hos kommunala tjänstemän. 1. Kommunens servicegrad och attityder gentemot företagare 3. Osund konkurrens som drabbar företag 2. Konkurrensutsättning av kommunens tjänsteproduktion 4. Upphandling Företagarnas mål: Att samtliga kommuner deltar i och förbättrar sin position på SKL:s* mätning av kommuners service och attityder (Insikt). Företagarna vill: Att samtliga kommuner deltar i och har en handlingsplan för hur man ska förbättra sin position i SKL:s mätning. *Sveriges Kommuner och Landsting 5

6 Näringspolitiskt program Konkurrensutsättning av kommunens tjänsteproduktion En kommuns verksamhet kan delas in i två delar, myndighetsutövning och tjänsteproduktion. Myndighetsutövningen kan endast kommunen själv utföra, medan tjänsteproduktion kan utföras av externa aktörer som till exempel privata entreprenörer. Sund marknadsekonomi bygger på fri och rättvis konkurrens. Företagarna tycker att en sund marknadsekonomi bygger på fri och rättvis konkurrens. Därför bör kommuner konkurrensutsätta sin tjänsteproduktion när det är möjligt och nyttja småföretagen som entreprenörer. Företagarnas mål: Samtliga kommuner höjer sin grad av konkurrensutsättning. En lägsta nivå ska vara över rikets genomsnitt. Företagarna vill: Att samtliga kommuner genomför en genomlysning av sin verksamhet för att undersöka möjligheten att konkurrensutsätta delar av den. 6

7 Kommunens tjänsteproduktion kan utföras av externa aktörer.

8 2 EXEMPEL på hur kommunen kan öka sin konkurrensutsättning är att införa Utmaningsrätt och Lagen om valfrihetssystem, LOV. Utmaningsrätt Utmaningsrätt ger privata aktörer, organisationer och andra sammanslutningar möjlighet att utmana kommunen och visa att man kan driva verksamheten bättre, billigare eller mer innovativt. Hittills har ett 40-tal kommuner i landet infört utmaningsrätten. Det är också viktigt att kommuner som antagit reformen aktivt arbetar med den. Företagarnas mål och vilja: Att utmaningsrätt tillämpas och aktivt arbetas med i samtliga kommuner. 8

9 Lagen om valfrihetssystem, LOV Lagen om valfrihetssystem (LOV, 2008:962) trädde i kraft den 1 januari LOV reglerar vad som gäller när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till per soner att välja bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Lagen gäller för kommuner och landsting när de inför val frihetssystem för hälsovård- och social tjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem, men obligatoriskt för landstingen inom primärvården. Drygt 150 kommuner i landet har hittills antagit LOV. Läs mer på: Företagarnas mål: Samtliga kommuner ska tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) och räkna realistiskt på tid och kostnader. Företagarna vill: Att LOV-sektorns företag får möjlighet till tillväxt och utveckling samt att kommuninvånarna ges ökad valfrihet. 9

10 Näringspolitiskt program Osund konkurrens Att kommuner, kommunalförbund, kommunägda bolag eller regionalt ägda bolag driver verksamhet som konkurrerar ut företagare är tyvärr ett vanligt problem i Sverige. Kommunala aktörer som utför verksamhet som borde utföras av ett företag riskerar att snedvrida konkurrensen och slå ut den privata Sedan 2010 går det att ingripa mot osund konkurrens. möjligheter att pröva och ingripa mot konkurrens snedvridningar som kan uppstå när stat, kommun eller landsting säljer varor och tjänster på marknaden. Stockholms tingsrätt kan förbjuda stat, kommun eller landsting att i sin säljverksamhet tillämpa förfaranden som hämmar konkurrensen. företagsamheten. Lagstiftningen ger Företagarnas mål: Samtliga kommuner håller sig inom ramen för vad en kommun bör utföra. Kommunen ska inte konkurrera med privata företag. Företagarna vill: Att det i varje kommun sker en över syn av den kommunala verksamheten så att osund konkurrens inte förekommer. 10

11 Näringspolitiskt program Offentlig upphandling ffentlig upphandling sker till ett O värde om minst 500 miljarder kronor årligen i Sverige. Konkurrensverket skriver i en rapport att så mycket som procent av kommunernas verksamhet skulle kunna läggas ut på anbud. Den offentliga upphandlingen måste utformas på ett sätt som främjar konkurrens och genomtänkta inköp för våra gemensamma skattemedel. är av stor vikt att upphandlingar utformas så att även småföretag ges chans att delta. Detta bör även omfatta företagare som arbetar som konsulter och rådgivare. 99% 1% Nya och mer effektiva produkter och tjänster utvecklas ofta i mindre bolag. Men majoriteten av de små företagen deltar sällan eller aldrig i offentliga upphandlingar. Företagarna tycker att det Småföretag utgör 99% av alla företag i Sverige. (2012) Företagarnas mål: Att fler små företag ska göra affärer med den offentliga sektorn och att de krav som ställs i den enskilda upphandlingen inte är irrelevanta eller överdrivna. Det kan exempelvis handla om onödigt stora upphandlingar eller krångliga anbudsförfaranden. Företagarna vill: Att kommuner och regioner ska publi cera upphandlingar på sina webbplatser, att upphandlingsunderlag förenklas och att anbud kan läggas på mindre delar, exempelvis geografiskt eller produktmässigt. Kommuner och regioner ska anta Företagarnas upphandlingspolicy. 11

12 Småföretagarvänlig upphandlingspolicy Företagarna ser med glädje och tillförsikt det faktum att offentliga myndigheter idag alltmer verkar för att möjliggöra för alla leverantörer av varor och tjänster att lämna anbud. Att fler företag ges möjlighet att lämna anbud innebär bättre konkurrens och därmed även större möjligheter till lägre kommunala kostnader på längre sikt. För de små företagen är nedanstående punkter särskilt viktiga. Att en upphandlande myndigheten fortlöpande arbetar med att utarbeta förfrågningsunderlag så att de inte uppfattas som onödigt komplicerade eller omfattande, och därmed tidsödande att besvara. Att kraven på kvalitet, prestanda eller ekonomisk omsättning inte sätts högre än vad som behövs i den enskilda upphandlingen. Att inga orimliga eller irrelevanta krav ställs, så att någon anbudsgivare eller leverantör otillbörligt gynnas eller missgynnas. Att så långt som möjligt dela in större avtal i mindre delar, i syfte att öppna upp för mångfald genom anbud från små företag. Att väga volymfördelar mot de negativa effekter stora volymkrav kan ge för mindre företags möjlighet att delta i en upphandling. Att förenkla för lokala företag genom att annonsera alla upphandlingar på kommunens 12

13 Företagarna Västra Götaland har tagit fram denna småföretagarvänliga upphandlingspolicy hemsida. Detta gäller även direktupphandlingar, som med nuvarande inköpsbelopp är av stort intresse för lokala entreprenörer. Att kontrollera anbudsgivarna avseende bl.a. inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter inte bara i upphandlingsskedet utan även under avtalstiden. Att följa upp att de krav som ställs i upphandlingen, exempelvis i fråga om miljö- och sociala hänsyn, efterlevs under avtalets gång. Att se till att beställarna har kunskap om aktuella ramavtal och på det sättet motverka att beställarna av okunskap gör inköp hos tidigare avtalsparter. Att kontroller görs fortlöpande avseende avtalstroheten. Genom att anta/följa denna upphandlingspolicy tar kommunen ett vällovligt initiativ för att förenkla små företags deltagande i den offentliga upphandlingen. Punkterna är förenliga med Lagen om offentlig upphandling (LOU). 13

14 Vi tycker att det är ett hållbart perspektiv att människor ska kunna bo i såväl storstad som landsbygd.

15 Näringspolitiskt program Vägnät Företagarna ställer sig i huvudsak positiva till de prioriteringar som har gjorts i den nationella transportplanen för Vår övertygelse är att de insatser som görs måste vara långsiktigt hållbara och gynna hela regionen. avsnitt 2+2 väg samt mötesseparering på återstående vägsträckningar genom Västra Götaland. Vi anser dock att full utbyggnad av E20 till motorväg genom hela Västra Götaland är nödvändig för regionens fortsatta utveckling. Därför måste ytterligare satsningar göras. Dessa måste ha hög prioritet och tas med i Därför det är viktigt att snarast få till stånd en fullt utbyggd E20 genom hela revideringen av den nationella transportplanen Västra Götaland. Denna europaväg har stor betydelse för nationella, regionala och lokala arbetsmarknader och utgör ett av landets viktigaste stråk för gods och persontransporter. Dessutom krävs ytterligare satsningar på det mindre vägnätet för att ge goda förutsättningar för en levande företagsamhet i hela regionen. Vi tycker att i ett hållbart samhälle ska människor kunna bo i såväl Vi välkomnar de satsningar som tagits in storstad som på landsbygd. i den nya planen, omfattande några nya Företagarnas mål: Att E20 under planperioden fram till 2025, genomgår nödvändig kapacitetsoch trafiksäkerhetshöjning, som innebär att återstående väg från Vårgårda upp till norra länsgränsen byggs ut till motorväg. Vi kräver en generell kvalitetshöjning på det finmaskiga vägnätet i hela regionen. Det kommer att bidra till en attraktivare region för Företagarna vill: Att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att planera för en utbyggnad av E20 till motorväg på återstående avsnitt av sträckan Vårgårda till norra länsgränsen. Företagarna vill också att regionen garanterar en lägsta vägstandard för det finmaskiga vägnätet, främst vägar som är av betydelse för företag belägna i glesbygd. både boende och besökare. 15

16 Näringspolitiskt program Järnväg öretagarna föreslår att Götalandsbanan mellan Göteborg och Borås F kompletteras med en tågförbindelse mellan Borås och Herrljunga, en sträcka på 4 mil samt att sträckningen Göteborg Landvetter Borås påskyndas. Företagarnas målsättning är att hela banan Göteborg Landvetter Borås Herrljunga skall kunna tas i bruk år Härigenom undanröjs flera av de akuta problemen som tågtrafiken i Västsverige brottas med. Sedan flera år samsas alla tåg på västra stambanan, vilket skapar en flaskhals mellan Alingsås och Göteborg. Om ingen annan lösning kan hittas, så måste ytterligare spår byggas på denna sträcka. Ett annat problem är pendlingsmöjligheten mellan Borås och Göteborg. Andra omständigheter som måste få en lösning är transporterna till och från Landvetters flygplats som idag helt saknar järnvägsförbindelse samt Borås som saknar direkt tågförbindelse till Stockholm. Företagarnas förslag innebär att: Tågförseningar på grund av kapacitetsproblem på västra stambanan elimineras. Vid trafikstörningar (nedfallna kontaktledningar, signalfel m.m.) finns två alternativa sträckningar in mot Göteborg. Flygresenärer från Skaraborg, delar av Älvsborg och Närke får direktförbindelse med Landvetters flygplats utan tågbyten. En direktförbindelse mellan Borås/ Sjuhärad och Stockholm har förverkligats betydligt tidigare än hittills planerat. Infrastrukturplanens målsättningar för järnvägstrafiken i Västra Götaland uppnås snabbare och till lägre investeringskostnad än i nu liggande plan. 16 Företagarnas mål: Företagarna föreslår att Götalandsbanan mellan Göteborg och Borås kompletteras med en tågförbindelse mellan Borås och Herrljunga, en sträcka på 4 mil samt att sträckningen Göteborg Landvetter Borås påskyndas. Företagarna vill: Att regionen stödjer Företagarnas förslag och tillsammans med Företagarna verkar för att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att snabbutreda förslaget, så att det finns med i den omarbetade planen för

17 Näringspolitiskt program Stockholm Herrljunga Göteborg Landvetter Borås IT-kommunikation Då tillgängligheten till snabb och säker IT-kommunikation varierar är förutsättningarna för att kunna driva företag utanför stadskärnorna olika beroende på var man bor och verkar. Vi anser att det är ett hållbart perspektiv att människor ska kunna bo och verka i såväl storstad som landsbygd. Företagarnas uppfattning är att en lika hög företagsstandard på IT-uppkoppling ska kunna erbjudas oavsett var företaget drivs. Företagarnas mål: Att man ska kunna driva företag på landsbygden och inte hämmas av dålig tillgänglighet, låg hastighet eller annan begränsande teknik inom IT-området. Företagarna vill: Att man i varje kommun tar fram en plan för att möta framtida kapacitetsbehov samt tar till vara på och växlar upp de resurser som EU och Västra Götalandsregionen erbjuder. 17

18 Sveriges tillväxt är beroende av företagens förmåga att konkurrera på internationella marknader. Exporten motsvarar över 50 procent av vår BNP.

19 Näringspolitiskt program Sveriges tillväxt är beroende av företagens förmåga att konkurrera på internationella marknader. Exporten motsvarar över 50 procent av vår BNP. Handeln totalt sett motsvarar över 90 procent. Cirka 70 procent av Sveriges export kommer från de 100 största företagen. Det innebär att Sveriges välstånd i nuläget står och faller med ett fåtal företags framgångar. Samtidigt växer nya marknader fram med stor kraft i t.ex. Asien, Afrika och Sydamerika. Det är viktigt att även småföretagen ligger i framkant och tar del av denna utveckling. Globaliseringen ökar konkurrenstrycket på småföretagen men innebär också tillväxtpotential via handel med utländska marknader. För att ta till vara på dessa möjligheter behöver småföretagen hjälp och vägledning. Företagarnas mål: Att fler småföretag i Västra Götaland bedriver handel med utlandet. Företagarna vill: Att det skapas förutsättningar för fler företags utlandsaffärer, som till exempel bättre och billigare exportkrediter och mer tillgängliga utbildningar i export/import. Att en bättre samordning ska finnas mellan olika offentliga aktörer på området. 19

20 FÖRETAGS- UTVECKLING Vi behöver fler växande företag för att skapa välstånd och jobb i Västsverige.

21 Näringspolitiskt program Nya och växande företag Antalet nyföretagare i en region är ett betyg på hur bra eller dåligt företagsklimatet fungerar. Västra Götaland har historiskt haft ett lägre nyföretagande än riksgenomsnittet. Det beror till stor del på att många västsvenska kommuner varit beroende av större industrier och därmed odlat en brukskultur. Företagarna vill medverka till ett ökat nyföretagande och satsningar på företagare som vill utveckla sin verksamhet i regionen. Det gäller inte minst i växande branscher, såsom besöks- och turistnäringen. Företagarnas mål: Att det startas fler lönsamma företag och att fler företagare ska utveckla sin verksamhet. Att varje kommun har ett mål och en strategi för att stödja nyföretagande. Företagarna vill: Se ökade satsningar och resurser på kvalitetssäkrade stöd för nyföretagare och företagare som vill utveckla sina verksamheter. Detta inkluderar exempelvis Nyföretagar centrum och Företagsakuten, som två viktiga resurser. 21

22 Möjligheten till finansiering påverkar köparens möjligheter att ta över en rörelse och därmed säkra företagets fortlevnad.

23 Näringspolitiskt program Kapital som utvecklar Små och medelstora företag (SME) är viktiga som förnyare av näringslivet. De skapar lokal och regional tillväxt i Västra Götaland. Merparten av nya arbetstillfällen kommer att skapas inom dessa företag. Det råder en bred enighet mellan politiker, fackliga företrädare och näringslivets nationella och regionala representanter, om att vi måste fortsätta att satsa på SME-företagens utveckling och öka nyföretagandet. SME-företag, både befintliga och i ännu högre utsträckning nystartade företag har ofta svårt att finansiera sin utveckling. Det kan vara så att det egna kapital som behövs saknas eller att andra säkerheter krävs vilket gör att entreprenören tvekar att satsa. Läsvärt! Avknoppningar, nystartade företag samt existerande företag som ska gå in på nya marknader är andra exempel där tillgång på kapital är särskilt avgörande. Möjligheten till finansiering påverkar köparens möjligheter att ta över en rörelse och därmed säkra företagets fortlevnad. Tyvärr är många ägare till mindre företag oroliga för att inom 5 10 år tvingas lägga ner verksamheten på grund av svårigheter att finansiera ett ägarskifte. Företagarnas mål: Att det ska bli lättare för företag som vill växa att få hjälp med finansiering. Att statliga aktörer inom området ska stödja företag i hela regionen. Företagarna vill: Anpassa strukturfonders statliga och regionala finansiärers villkor, så att de kan bidra till att små och medelstora företag utvecklas. Att EU-medel kommer småföretagare till del. 23

24 Det blir allt viktigare med bra kontakt mellan skola och näringsliv. Ungdomar, från grundskola till högskola, behöver träffa fler företagare och lära sig mer om olika sorters entreprenörskap. Genom dialog med företagare får ungdomarna bättre möjligheter att välja inriktning för sina fortsatta studier.

25 Näringspolitiskt program Entreprenörskap i skolan För att företagsklimatet i Sverige ska utvecklas behöver attityder till företagande och entreprenörskap förbättras. Det är viktigt att entreprenörskap ingår som en naturlig del redan tidigt i skolundervisningen. Företagarnas mål: Att entreprenörskap blir ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Företagarna vill: Införa ett entreprenöriellt tänkande på ett tidigt stadium i undervisningen för att stimulera ungdomars företagsamhet. 25

26

27 Näringspolitiskt program Ung Företagsamhet och FramtidsFrön Ung Företagsamhet vänder sig till gymnasieungdomar och ger bra kunskaper om företagande. Elever som deltagit i UF-projekt är mer benägna att starta egna företag senare i livet. Föreningen FramtidsFrön vänder sig till grundskoleelever och erbjuder verktyg för att ge träning i entreprenörskap från förskola till högstadium. Företagarna stödjer dessa verksamheter och bidrar därmed till att förändra attityder till företagande på lång sikt. Ytterligare ett exempel är Transfer, som erbjuder en förmedling av före läsare från näringslivet. Företagarnas mål: Att alla gymnasier, såväl teoretiska som praktiska, ska erbjuda UF till alla elever. Företagarna vill: Att alla gymnasieungdomar ska få en inblick i vad företagande innebär genom att praktiskt driva UF-företag. Att alla gymnasieskolor utnyttjar Transfers föreläsare i sin undervisning. Att alla gymnasieungdomar får insikt i arbetslivet. Att alla grundskolor ska arbeta med FramtidsFröns verktygslåda. Att alla grundskoleelever får träning i praktiskt entreprenörskap. 27

28 Näringspolitiskt program Lärlings- och YH-utbildningar Det råder en kompetensbrist i många branscher, oavsett konjunktur och trots hög arbetslöshet bland unga. Det som undervisas i skolan är inte alltid just det som företagen behöver och vill ha. Därför är det viktigt att företagare medverkar till att fler unga får en modern yrkesutbildning som är anpassad efter näringslivet. Näringslivet behöver fler anställningsbara ungdomar som har rätt kompetens inom de områden som efterfrågas. Läs mer på Företagarnas mål: Öka statusen och kvaliteten på yrkesutbildningen så att fler ungdomar väljer dessa utbildningar. Företagarna vill: Att det ska finnas företagarrepresentation i alla yrkes- eller kompetensråd för att aktivt kunna påverka inriktningen av utbildningen. 28

29 Det som undervisas i skolan är inte alltid just det som företagen behöver och vill ha.

30

31 Näringspolitiskt program Integration på arbetsmarknaden Med åldrande befolkning och en krympande svenskfödd arbetskraft är det nödvändigt att öka sysselsättningen hos personer födda utomlands.dessutom finns en stor potential av kompetent arbetskraft med kontaktnät och kunskaper om olika marknader bland nysvenskar. Goda kunskaper i svenska är en förutsättning för att dessa personer ska bli framgångsrika på arbetsmarknaden och i näringslivet. Läs mer om Företagarnas mångfaldsfrågor Företagarnas mål: Att företagen ska bli bättre på att ta tillvara på den resurs som personer med utländsk bakgrund är. Företagarna vill: Se ökade satsningar på validering av tidigare utbildning för invandrare. Att språkutbildningen förbättras och anpassas mer för ett yrkesliv eller företagande. 31

32 Företagarna Västra Götaland Erik Dahlbergsgatan Göteborg Telefon: facebook.com/foretagarnavg twitter.com/foretagarnavgl instagram.com/foretagarnavgl

Företagarna Västra Götaland 2013-2014

Företagarna Västra Götaland 2013-2014 Företagarna Västra Götaland 2013-2014 Innehåll. 03. Västsverige har fantastiska entreprenörer 04. Lokalt företagsklimat 05. - Kommunens servicegrad och attityder 06. - Konkurrensutsättning av kommunens

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna 4 av 5 rapport en håller krisorterna under armarna Det är framför allt i de små företagen i Göteborgsregionen 1, liksom i Sverige i stort, som jobben och tillväxten finns. Det är fler som är sysselsatta

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2140 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S) Arbetsmarknad Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

Mer Svedala för pengarna

Mer Svedala för pengarna Mer Svedala för pengarna Valet 2014 Vi bryr oss Söker du ytterligare information eller vill ha kontakt med oss? Besök www.moderat.se/svedala sök oss på Facebook eller kontakta Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens

Läs mer

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen 1 (5) YTTRANDE 2011-05-11 Dnr: Ku2011/260/RS Societas Archaeologica Upsaliensis Kyrkogårdsgatan 8A Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1.

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Här är de samlade svaren från riksdagspartierna med motiveringarna till svaren på frågorna. Moderaterna Ja, Alliansen vill inom ramarna för vår

Läs mer

Jobben är vår viktigaste fråga

Jobben är vår viktigaste fråga Jobben är vår viktigaste fråga Vår politik gör skillnad Jobb och framtidstro! Socialdemokraterna i Olofström har genom en framsynt politik lagt grunden till den positiva utveckling vi idag har i kommunen.

Läs mer

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Kontakt Samuel Engblom, samhällspolitisk chef. samuel.engblom@tco.se Från höger till vänster 2016 Sammanfattning Dagens

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010 Företagande med LOV Svend Dahl Juni 2010 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund...3 Införandet av LOV... 4 De privata utförarna i LOV...5 Många nystartade företag tack vare LOV... 6 Positiva

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB Skicka svaren till remissvar@ framtidsjobb.nu eller Remissvar Socialdemokraterna, Slottsgatan 154, 602 20 Norrköping senast den 15 november Förord till

Läs mer

Gör rätt och slipp sanktioner

Gör rätt och slipp sanktioner KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2012-09-11 1 (9) Gör rätt och slipp sanktioner Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid primärkommunal revisionskonferens i Västerås den 11 september 2012

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Katrineholm

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Katrineholm Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 6 3 5 12 12 10 12 11 12 1-5 anställda 35 37 48 45 42 43

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Uddevalla

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Uddevalla Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 4 4 9 12 12 10 12 12 12 1-5 anställda 28 26 31 42 42 41

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626.

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Sammanfattning: Förslaget till nationell plan är väl

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15 ÖPPET SVERIGE Förslag för en bättre migrationsprocess Fokus: Jämtland Regional rapport 2015-10-15 Vi har frågat proffsen! 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Av dem kommer bara en rännil

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen

Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen PM 2015:106 RI (Dnr 171-332/2015) Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Inriktningen

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Roadshow i Roadshow 2013 - # 4 av 5lentuna 2013Roads

Roadshow i Roadshow 2013 - # 4 av 5lentuna 2013Roads Roadshow i Roadshow 2013 - # 4 av 5lentuna 2013Roads De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 Välfärdsskaparna Småföretagens betydelse för kommunernas

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Fördel Sverige. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Fördel Sverige. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Fördel Sverige Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. 1 Den vision vi vill förmedla till alla medborgare i Sverige är att företagsamma människor

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom 27 mars 2012 Företagarna - Sveriges största företagarorganisation Vi representerar ca 75 000 företagare över

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 Centerpartiet i Skånes valplattform 2010 Drömmen om Skåne ännu har aldrig något gjorts utan att någon har varit den första att göra det ( )

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Välj dokumenttyp Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:45 RI (Dnr 110-321/2016) Utkast till lagrådsremiss Miljö- social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling (Fi2016/00530/UR) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 21 mars 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38)

Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-01 Erik Ageberg (A2015/734/ARM) Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38) Företagarna

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2007 - Piteå

Lokalt företagsklimat 2007 - Piteå Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 4 5 7 17 14 15 12 15 12 1-5 anställda 32 32 38 50 43 51 42 49 40 6-25 anställda 25 30 34 22

Läs mer

Undersökningar om företagsklimatet i Avesta kommun

Undersökningar om företagsklimatet i Avesta kommun Undersökningar om företagsklimatet i Avesta kommun Svenskt näringslivs rankning Rankingen består av 18 faktorer som viktas olika tungt. 1/3: Tyngst vägande är företagens bedömning av Det sammanfattande

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Bilagor. 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät

Bilagor. 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät Bilagor 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät 7 BILAGA 1 Tillfällig beredning Vision 2020:s uppdrag Beredningen ska utarbeta ett sammanhållet

Läs mer

Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), Ku2015/02481/KL

Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet Stockholm 10 mars 2016 103 33 Stockholm Ert dnr Ku2015/02481/KL Vårt dnr 1-110/15 Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88),

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Sammanfattning. Utgångspunkterna för rapporten

Sammanfattning. Utgångspunkterna för rapporten Sammanfattning Utgångspunkterna för rapporten Sverige är ett land med en heterogen befolkning sammansatt av kvinnor och män, från olika samhällsklasser, med olika etniska bakgrunder, i alla åldrar, med

Läs mer

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

Medborgarförslag till Svenljunga kommun angående näringspolitiskt program

Medborgarförslag till Svenljunga kommun angående näringspolitiskt program Medborgarförslag till Svenljunga kommun angående näringspolitiskt program Bakgrund Svenljunga kommun har idag inget uttalat program för utveckling av näringslivet. Kommunen har däremot påbörjat en process

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Skolplan/utbildningsstrategi för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2008-05-21, 47 Kommunens mål är att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa utbildningsverksamhet. Den ska präglas av Kunskap Frihet

Läs mer

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Modell Integration i landsbygdsföretagande Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Innehåll Användare av Modellen... 3 Modellen... 3 Modellens målgrupp... 4 Modul Svenska språket... 5 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Blackebergs gymnasium

Blackebergs gymnasium Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna på Stockholm stads gymnasieskolor en så bra utbildning som möjligt har en satsning genomförts de senaste två åren: Gymnasieskolorna har kraftigt utökat sitt

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer