Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott"

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 9 Oktober 2014, kl Plats: Lilla Konfekten, Sidenvägen 7 D, Alingsås Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Sociala individärenden (enligt förteckning, sekretess) 2. Införande av Lagen om valfrihetssystem i socialnämndens verksamheter 3. Meddelanden 4. Delegationsbeslut i yttrandeärenden 5. Eventuellt övriga ärenden Holger Andersson Ordförande Ninni Flodin Sekreterare Tel: E-post:

2 Ärende 1 Sociala individärenden (enligt förteckning, sekretess)

3 Ärende 2 Införande av Lagen om valfrihetssystem i socialnämndens verksamheter

4 Datum: Socialnämnden Handläggare: Ulf Andersson/Marita Haglund Beteckning: Införande av Lagen om valfrihetssystem i socialnämndens verksamheter Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har riktat ett särskilt uppdrag till socialnämnden att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom minst två av nämndens verksamheter under 2014, KF , 146. Socialnämnden beskriver uppdraget i Flerårsstrategi för socialnämnden i Alingsås , SN , 7. Uppdraget som det formulerats av förvaltningen : Ta fram en tydlig och enkel information om LOV och hur den skiljer sig från lagen om offentlig upphandling och utmaningsrätten. Utreda inom vilka av socialnämndens verksamheter LOV lämpar sig bäst att införa. Ta fram en genomförandeplan för införande av LOV i två av socialnämndens verksamheter. Förvaltningens yttrande LOV finns idag i vid vård- och äldreomsorgsnämnden för hemtjänst och hemsjukvård. Erfarenheterna och forskningen på området är begränsade eftersom lagen infördes Syftet med LOV är att den ska öka medborgarens aktivitet och delaktighet. Inom äldreomsorg och främst hemtjänst har det funnits en viss efterfrågan på valfrihet. I den efterfrågan finns en önskan att själv få välja hur och när och i vilken omfattning en kommunal tjänst ska utföras som inte har något direkt samband med val av om utföraren av tjänst ska vara kommunal eller privat. Inom funktionshinder och individ- och familjeomsorg har det inte funnits någon egentlig efterfrågan för val av utförare. Yngre personer med funktionsnedsättnigar är precis som äldre personer med funktionsnedsättningar inte någon enhetlig grupp. Här finns personer som kan ha lätt att välja och att göra ett aktivt val av utförare men också personer som är mer eller mindre eller helt beroende av andra vuxna för att göra ett aktivt val. Valfriheten har en etisk aspekt i den bemärkelsen vem som väljer och om det är ett val på riktigt. Även om möjligheten att välja om finns kan det vara lättare sagt än gjort för många. Men syftet med LOV är att formell makt över sin egen situation måste bli reell. Ytterligare en faktor att väga in är att det kan krävas viss överkapacitet för att Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 B Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

5 2 ett valfrihetssystem ska fungera och att det kan leda till ökade kostnader. En verklig valfrihet förutsätter att det alltid finns fler platser än vad som efterfrågas. Särskilt tydligt blir det för boendeplatser. Familjerådgivningen är idag upphandlad och utförs i samverkan med Vårgårda och Herrljunga och bedöms av det skälet inte aktuell för LOV. Bistånd och insatser i form av särskilda boenden och bostad med särskild service bör inte konkurrensutsättas genom LOV med hänsyn till stor osäkerhet kring kostnader och genomförande. Boenden är verksamheter i jämförelse med andra verksamheter där det kan vara svårigheter för den enskilde att välja och framförallt välja om. Om socialnämnden vill införa LOV för bostad med särskild service LSS rekommenderas ändå att införa andra insatser enligt LSS först för att vinna erfarenheter och för att det är betydligt svårare att införa LOV för bostad med särskild service. Mot bakgrund av erfarenheter som finns från andra kommuner, forskning och nuläget i Alingsås lämnas följande förslag: Daglig verksamhet och ledsagarservice föreslås utsättas för konkurrens enligt LOV. Det är verksamheter där den enskilde ges möjlighet till ett mer eller mindre aktivt val. Daglig verksamhet i Alingsås är en omfattande verksamhet där det genom LOV finns möjlighet att ge valfriheten ett delvis nytt innehåll. Här kan mångfalden öka.. Det öppnar också för personal att ta initiativ till att själva bli privata utförare. Bedömning görs att det kan finnas intresse både från personal och från utomstående att vilja bli privata utförare. Ledsagarservice är en liten verksamhet men föreslås därför att det kan finnas ett intresse hos de företag i Alingsås som redan är godkända som utförare av hemtjänst att kombinera dessa verksamheter på ett för alla parter bra sätt. De enskilda, som idag har daglig verksamhet och/eller ledsagarservice, kan när det finns privata utförare som ansökt och godkänts av kommunen göra ett aktivt val om de vill ha kvar kommunen som utförare eller om de vill välja en ny privat utförare. För nytillkommande enskilda, brukare, blir det en möjlighet att välja privat eller kommunal utförare. Utöver rätten att välja utförare kan LOV då bli både ett alternativ och ett komplement till kommunens verksamheter. En följd av LOV blir att konkurrens ska ske på lika villkor. Kommunens kostnader för utförandet ska ha samma nivå oavsett om det är kommunen eller en privat utförare. Konkurrensen sker med kvalitet och alternativ men till samma på förhand fastställda kostnader. Beslutade förändringar av kvaliteten ska ske så att konkurrensneutralitet upprätthålles. Privat utförande av daglig verksamhet är en tillståndspliktig verksamhet. Tillståndet sökes och ges av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och blir en förutsättning för kommunens godkännande av LOV-utförare. Ledsagarservice är inte någon tillståndspliktig verksamhet men där krävs på samma sätt som för daglig verksamhet kommunens godkännande. Förvaltningen har redovisat ärendet i utredning daterad Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 B Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

6 3 Förslag till beslut i Socialnämnden Valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) införs för daglig verksamhet enligt 9 10 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och för ledsagarservice enligt 9 3 LSS. Susanne Åhman Förvaltningschef Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 B Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

7 Datum: Handläggare Ulf Andersson Beteckning: Uppdrag: Utredning om införande av Lagen om valfrihetssystem i socialnämndens verksamheter Kommunfullmäktige har riktat ett särskilt uppdrag till socialnämnden att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom minst två av nämndens verksamheter under 2014, KF , 146. Socialnämnden beskriver uppdraget i Flerårsstrategi för socialnämnden i Alingsås , SN , 7. Uppdraget som det formulerats av förvaltningen : Ta fram en tydlig och enkel information om LOV och hur den skiljer sig från lagen om offentlig upphandling och utmaningsrätten. Utreda inom vilka av socialnämndens verksamheter LOV lämpar sig bäst att införa. Ta fram en genomförandeplan för införande av LOV i två av socialnämndens verksamheter. Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

8 2 Innehåll Sammanfattning och förslag 3 LOV, LOU och utmaningsrätt 5 Vilka av socialnämndens verksamheter som bäst lämpar sig för LOV 7 Genomförandeplan för införande av LOV i två av socialnämndens verksamheter 12 Bilaga 1, Tillämpningsområdet för LOV 13 Bilaga 2, Verksamhetsområden och antal kommuner som har publicerat förfrågningsunderlag angående valfrihetssystem inom respektiveområde, oktober Bilaga 3, LOV inom funktionshinder och individ- och familjeomsorg i länet och grannlänen 15 Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

9 3 Sammanfattning och förslag Kommunfullmäktige har riktat ett uppdrag till socialnämnden att under 2014 införa LOV i minst två av nämndens verksamheter. LOV finns idag i vid vård- och äldreomsorgsnämnden för hemtjänst och hemsjukvård. Erfarenheterna och forskningen på området är begränsade eftersom lagen infördes Syftet med LOV är att den ska öka medborgarens aktivitet och delaktighet. Inom äldreomsorg och främst hemtjänst har det funnits en viss efterfrågan på valfrihet. I den efterfrågan finns en önskan att själv få välja hur och när och i vilken omfattning en kommunal tjänst ska utföras som inte har något direkt samband med val av om utföraren av tjänst ska vara kommunal eller privat. Inom funktionshinder och individ- och familjeomsorg har det inte funnits någon egentlig efterfrågan för val av utförare. Yngre personer med funktionsnedsättnigar är precis som äldre personer med funktionsnedsättningar inte någon enhetlig grupp. Här finns personer som kan ha lätt att välja och att göra ett aktivt val av utförare men också personer som är mer eller mindre eller helt beroende av andra vuxna för att göra ett aktivt val. Valfriheten har en etisk aspekt i den bemärkelsen vem som väljer och om det är ett val på riktigt. Även om möjligheten att välja om finns kan det vara lättare sagt än gjort för många. Men syftet med LOV är att formell makt över sin egen situation måste bli reell. Ytterligare en faktor att väga in är att det kan krävas viss överkapacitet för att ett valfrihetssystem ska fungera och att det kan leda till ökade kostnader. En verklig valfrihet förutsätter att det alltid finns fler platser än vad som efterfrågas. Särskilt tydligt blir det för boendeplatser. Familjerådgivningen är idag upphandlad och utförs i samverkan med Vårgårda och Herrljunga och bedöms av det skälet inte aktuell för LOV.. Bistånd och insatser i form av särskilda boenden och bostad med särskild service bör inte konkurrensutsättas genom LOV med hänsyn till stor osäkerhet kring kostnader och genomförande. Boenden är verksamheter i jämförelse med andra verksamheter där det kan vara svårigheter för den enskilde att välja och framförallt välja om. Om socialnämnden vill införa LOV för bostad med särskild service LSS rekommenderas ändå att införa andra insatser enligt LSS först för att vinna erfarenheter och för att det är betydligt svårare att införa LOV för bostad med särskild service. Mot bakgrund av erfarenheter som finns från andra kommuner, forskning och nuläget i Alingsås lämnas följande förslag: Daglig verksamhet och ledsagarservice föreslås utsättas för konkurrens enligt LOV. Det är verksamheter där den enskilde ges möjlighet till ett mer eller mindre aktivt val. Daglig verksamhet i Alingsås är en omfattande verksamhet där det genom LOV finns möjlighet att ge valfriheten ett delvis nytt innehåll. Här kan mångfalden öka.. Det öppnar också för personal att ta initiativ till att själva bli privata utförare. Bedömning görs att det kan finnas intresse både från personal och från utomstående att vilja bli privata utförare. Ledsagarservice är en liten verksamhet men föreslås därför att det kan finnas ett intresse hos de företag i Alingsås som redan är godkända som utförare av hemtjänst att kombinera dessa verksamheter på ett för alla parter bra sätt. De enskilda, som idag har daglig verksamhet och/eller Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

10 4 ledsagarservice, kan när det finns privata utförare som ansökt och godkänts av kommunen göra ett aktivt val om de vill ha kvar kommunen som utförare eller om de vill välja en ny privat utförare. För nytillkommande enskilda, brukare, blir det en möjlighet att välja privat eller kommunal utförare. Utöver rätten att välja utförare kan LOV då bli både ett alternativ och ett komplement till kommunens verksamheter. En följd av LOV blir att konkurrens ska ske på lika villkor. Kommunens kostnader för utförandet ska ha samma nivå oavsett om det är kommunen eller en privat utförare. Konkurrensen sker med kvalitet och alternativ men till samma på förhand fastställda kostnader. Beslutade förändringar av kvaliteten ska ske så att konkurrensneutralitet upprätthålles. Privat utförande av daglig verksamhet är en tillståndspliktig verksamhet. Tillståndet sökes och ges av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och blir en förutsättning för kommunens godkännande av LOV-utförare. Ledsagarservice är inte någon tillståndspliktig verksamhet men där krävs på samma sätt som för daglig verksamhet kommunens godkännade. Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

11 5 LOV, LOU och utmaningsrätt Lag om valfrihetssytem (LOV) Lagen om valfrihetssystem trädde i kraft den 1 januari 2009 och innehåller bestämmelser om hur kommunen ska gå till väga vid upphandling av tjänster genom ett valfrihetssystem. LOV reglerar vad som ska gälla när kommunen konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till den enskilde att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Ett äldre begrepp som fortfarande används är kundval. införde den 1 januari 2006 valfrihet i hemtjänsten genom ett så kallat kundvalssystem. Kommunfullmäktige i Alingsås beslutade , 123 att tillämpa LOV inom hemtjänst och hemsjukvård. Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan tillämpas på stöd, vård och omsorgstjänster. Det är frivilligt för kommunen att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för landstingen inom primärvården. (Se bilaga 1) LOV är avsedd att fungera som ett verktyg för de kommuner och landsting som inför valfrihet och öppnar för privata alternativ. Centrala delar i lagen är att kommunen/landstinget ska annonsera öppet efter anbudsgivare, godkänna och skriva kontrakt med alla som lever upp till de ställda kraven samt att alla utförare ersätts på samma sätt. Den enskilde kan fritt välja mellan alla godkända leverantörer och kommunen/landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten. Kommunen kan välja att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet. Att enskilda ges möjlighet att välja och främja mångfald bland utförare kan ses i linje med socialtjänstlagens (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrades (LSS) delaktighet och medinflytande. Vid upphandling enligt lagen om valfrihet är ersättningen för en insats också satt på förhand, vilket gör att utförare konkurrerar med den kvalitet de kan erbjuda. Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar köp som görs av kommunen och som är finansierade med allmänna medel. Syftet med upphandlingsreglerna är att kommunen på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga inköp, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad för att göra bra affärer. Samtidigt syftar regelverket till att ge leverantörerna möjlighet att tävla pålika villkor i varje upphandling. har genom upphandling både kommunala och privata utförare av insatsen/biståndet särskild boende för äldre. Utmaningsrätt Utmaningsrätt är en variant av upphandling enligt LOU men med initiativrätt till upphandling från privata aktörer. Utmaningsrätt är ett kommunalt beslut och åtagande. Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2010 om att införa utmaningsrätt i från och med den 1 april Utmaningsrätt i Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

12 6 innebär en möjlighet att föra fram synpunkter till kommunen att verksamhet som bedrivs av kommunen skulle kunna utföras av utmanaren. Kommunen prövar då om annan utförare är möjlig och lämplig. Kommunen besvarar inkomna utmaningar genom att antingen avböja utmaningen eller hänvisa till kommande upphandling. Den som utmanar kommunen har ingen särskild fördel utan får i konkurrens med andra entreprenörer delta/lämna anbud i en upphandling. LOU och utmaningsrätten inebär att anbudsgivarna/entrepenörerna för en av kommunen fastställd kvalitet i första hand konkurrerar med priset. Kommunens fortsatta ansvar vid LOV, LOU och utmaningsrätt Kommunens ansvar för att erbjuda vård och omsorg av god kvalitet förändras inte för att andra utförare tar över insatser. Kommunen måste därför utveckla sina ledningssystem så att de innefattar uppföljning och kontroll av både den egna verksamheten och den verksamhet som bedrivs av andra utförare. Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

13 7 Vilka av socialnämndens verksamheter lämpar sig bäst för införande av LOV Nuläge, antal personer i Alingsås med insatser från socialnämnden Verksamhetsområde Daglig verksamhet enligt LSS Gruppboende enligt LSS Korttidstillsyn enligt LSS 7 21 Korttidsvistelse enligt LSS 8 46 Ledsagarservice enligt LSS 3 4 Kontaktperson enligt LSS 4 44 Avlösarservice enligt LSS 5 10 Gruppboende, socialpsykiatri 1 Sysselsättning, socialpsykiatri 7 Boendestöd i ordinärt boende 64 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller bestämmelser som är jämförbara med LOV och ger den enskilde rätt till val av utförare när det handlar om insatsen biträde av personlig assistent och assistans. I övrigt, för andra insatser enligt LSS eller socialtjänstlagen (SoL), finns inte någon rätt till val av utförare. Däremot innehåller både LSS och SoL bestämmelser om hur insatserna, oavsett utförare, ska utformas:... Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. ( 6 LSS)....ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. (7 LSS).... Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. (1 kap 1 SoL). Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (SoL). Dessa bestämmelser ger den enskilde viss rätt till valfrihet av hur och när insatserna ska utföras men inte av vem. Erfarenheter på nationell nivå Den 16 januari 2014 presenterade utredaren Greger Bengtsson utredningen Framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2). Utredningen beskriver hur valfrihetssystemen utvecklats och dess betydelse för brukarna. Därefter följer en kartläggning av befintliga utförare och en jämförelse av kvalitet, kostnader och effektivitet mellan kommuner som tillämpar respektive inte tillämpar Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

14 8 lagen om valfrihet, LOV. Utredningen belyser även sambandet mellan vinstutdelning, ersättningssystem och kvalitet samt frågor om kvalitetssäkring och ekonomisk uppföljning. Utredningens erfarenheter är i första hand från hemtjänsten. Slutsatser från utredningen: Befintliga data för att mäta LOV:s betydelse för brukarna är relativt få. Bristen på data samt att de data som finns i vissa fall inte ger några entydiga resultat innebär att de slutsatser som dras ska ses som indikationer på vilka effekter som LOV har lett till. En ytterligare svårighet är att skilja på vad som är en effekt av tillämpningen av LOV och vad som beror på andra omständigheter. De enskilda är lika nöjda med sina insatser oavsett om det sker i kommuner som tillämpar respektive inte tillämpar LOV. De enskilda som valt privat utförare är nöjda med det och upplever att det medfört att de kunnat få inflytande över insatsen, hur och när den ska utföras. Det finns inte några skillnader i kvalitet eller effektivitet mellan kommuner som tillämpar respektive inte tillämpar LOV. Kostnadsökningen har varit lägre i de kommuner som tillämpar LOV men det är oklart om det är en effekt av LOV eller inte. Knappt 50 procent av brukarna i en LOV-kommun gör ett val av utförare. Kvalitetssäkring och ekonomisk uppföljning inom de aktuella verksamheterna har utvecklats i positiv riktning. Erfarenheterna baseras nästan enbart på hemtjänst. Erfareheterna från funktionshinder/lss är få och beror på det lilla antal verksamheter där privata utförare finns. Kommuner som infört LOV för verksamheter inom funktionshinder och individ- och familjeomsorg Ytterst få kommuner har infört LOV för verksamheter inom funktionshinder och individ- och familjeomsorg. LOV har införts i 23 kommuner för daglig verksamhet, i 15 kommuner för familjerådgivning och i 10 kommuner för boendestöd samt i 7 kommuner för syssselsättning, socialpsykiatri. I övrigt är det enstaka kommuner och verksamheter. (Se bilaga 2). Att LOV har införts i en kommun betyder att förfrågningsunderlag har publicerats angående valfrihetssystem men det kan fortfarande saknas möjlighet för den enskilde att välja utförare. Det beror på att godkända ansökningar från privata utförare om att bli utförare saknas. Några få kommuner i Västra Götalands län med grannlän har infört LOV för verksamheter inom funktionshinder och individ- och familjeomsorg. I några kommuner som infört LOV saknas valfrihet för den enskilde att välja utförare eftersom det saknas Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

15 9 godkända ansökningar från privata utförare. (Se bilaga 3) I kommunerna i länen Värmland, Kronoberg och Örebro finns överhuvudtaget inte LOV inom funktionshinder och individ- och familjeomsorg. Typ av verksamheter där exempel finns från kommuner i länet och grannlänen som infört LOV Daglig verksamhet Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska kommunerna erbjuda daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Den dagliga verksamheten bör innehålla både aktiviteter med habilitering och mer produktionsinriktade uppgifter. Arbetet är inte avlönat och syftar inte till att producera varor eller tjänster. För att enskilda företag ska kunna erbjuda daglig verksamhet krävs det tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Det ligger i sakens natur att den dagliga verksamheten redan i kommunens regi har ett varierat utbud som kan anpassas till den enskildes behov och önskemål. Det blir ingen skillnad med en tillkommande privat utförare som dessutom kan passa in i och vara en del av det varierade utbudet. Erfarenheterna visar att kommunen står för en större dela av den dagliga verklsamheten men att privata utförare riktar in sig på en nisch. Exempel på det är privata utförare för hunddagis. Familjerådgivning Kommunerna ska enligt socialtjänstlagen se till att familjerådgivning kan erbjudas de som begär det. Huvuduppgiften inom familjerådgivningen är att genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter i par- och familjerelationer. För att värna om sekretessen ska familjerådgivningen vara en självständig verksamhet och inte inordnas i den övriga verksamheten som bedrivs inom socialtjänsten. 15 kommuner tillämpar valfrihetssystem för familjerådgivning och antalet godkända privata utförare i de aktuella kommunerna uppgick i juli 2013 till 52 stycken. Boendestöd i ordinärt boende Bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende. Till dessa målgrupper hör bland annat personer med funktionsnedsättning eller missbruksproblem. Boendestödet ska anpassas till den enskildes behov och möjligheterna att utveckla ett normalt vardagsliv. Stödet kan vara både praktiskt och socialt. Syftet är att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Sysselsättning, socialpsykiatri Bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen till särskilda målgrupper. Till dessa målgrupper hör bland annat personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruksproblem. Stödet ska anpassas till den enskildes behov och möjligheterna att utveckla ett normalt vardagsliv. Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

16 10 Ansvarsfrågor Om en privat utförare av något skäl inte längre uppfyller kraven i ett avtal, exempelvis på grund av att Inspektionen för vård och omsorg dragit in tillståndet eller på grund av konkurs kvarstår kommunens ansvar för brukarnas omvårdnad. Om det handlar om verksamheter där kommunen vare sig är hyresvärd eller fastighetsägare kan detta utgöra problem eftersom kommunen inte har nyttjanderätt till lokalerna. Det är således viktigt att avtalet mellan kommunen och den privata utföraren innehåller bestämmelser om hur och när uppföljning av avtalet ska ske samt vad eventuella brister i efterlevnaden av avtalet ska leda till. Vidare är det viktigt att kommunen har ett aktivt förhållningssätt kring konkurrensfrågor så att små aktörer och idéburna organisationer inte utestängs. Brister på detta område kan innebära att mångfalden begränsas. För att brukarna ska kunna välja och välja om särskilda boenden krävs att det finns tillgång till plats. Samtidigt kan kommunerna av ekonomiska skäl inte låta platser vara tomma i avvaktan på ett eventuellt brukarval. Det kan bli kö och svårigheter att verkställa boendebeslut. Dessutom kan drivkrafterna för utveckling och kvalitetsarbete sjunka om utförarna får sina platser fyllda omedelbart. Det här kräver att kommunen har en genomtänkt planering. Ersättningssystem Ersättningen i ett valfrihetssystem ska vara enhetlig för de leverantörer som utför samma tjänst. För att erhålla konkurrensneutralitet ska de privata utförarna erhålla samma ersättning som kommunens verksamhet i egen regi. Det är viktigt att inte överprissätta tjänsten eftersom felaktigheter kan leda till felaktigt statsstöd och att likabehandlingen enligt kommunallagen (KL) inte tillåter stöd till enskild näringsidkare. Tjänster ska inte heller underprissättas eftersom det kan riskera kvalitetsnivån på utförda tjänster och mångfalden av utförare. Att införa LOV i särskilda boenden och för insatsen bostad med särskild service kräver betydligt mer och särskild kompetens i frågor som gäller mervärdesskatt och statsstöd. Om valfriheten innebär ett reellt val av boende så kräver det en överkapacitet med ökad risk för förhöjda kostnader för kommunen i jämförelse med om LOV införs för andra insatser. Brukarna Den enskilde brukaren som har kommunal utförare kan fortsätta med det om han eller hon vill men ges genom LOV en möjlighet att välja annnan utförare än kommunen. Om den privata utföraren tillhandahåller ett nytt alternativ så ökar mångfalden och den enskildes valmöjlighet. Om den enskilde inte är nöjd med sitt val kan han eller hon när som helst välja om och välja ett annat alternativ genom att välja ny kommunal eller privat utförare. Personalen Förändringarna för personalen som utsätts för LOV beror på flera saker. En förutsättning för förändring är Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

17 11 Att det finns privata utförare som är intresserade av att ansöka om att få utföra en kommunal tjänst. Att den privata utföraren godkänts av Inspektionen för fård och omsorg om det är en tillståndspliktig berksamhet. Att kommunen godkänner ansökan och tecknar avtal med den privata utföraren. Att det finns brukare som gör ett aktivt val och väljer privat utförare. Om samtliga dessa förutsättningar är uppfyllda så kan kommunen behöva anpassa sin verksamhet med följd att personal kan behöva byta arbetsuppgifter. Det kan ske genom att personal stannar kvar i kommunen med nya arbetsuppgifter. Det finns också en möjlighet att för personal att ansöka om anställning hos den privata utföraren. Personal har också möjlighet enskilt eller tillsammans att själva ansöka om att få bli privata utförare av verksamhet där LOV införts. Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

18 12 Genomförandeplan för införande av LOV i två av socialnämndens verksamheter Kommunicering Förvaltningsledning Personalorganisationerna Berörd personal Berörda brukare Beslut om LOV Socialnämnden Ta fram förfrågningsunderlag och kravspecifikation för ev beslut i socialnämnden. Publicering av förfrågningsunderlag ska ske på den så kallade valfrihetswebben ( Konkurrensverket ansvarar för Valfrihetswebben som är den nationella webbplatsen för annonsering av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Här finns annonser till alla valfrihetssystem. Annonserna är tillgängliga för alla och kostnadsfria att ta del av. Valfrihetswebben underlättar för utförare att hitta kommuner och landsting som infört valfrihetssystem. Dessutom förenklas ett erfarenhetsutbyte mellan kommuner som överväger eller vill utveckla valfrihetssytem. En nationell databas gör också att allmänheten kan ta del av förfrågningsunderlag och bevaka sina medborgerliga intressen. På valfrihetswebben finns vägledningar för upphandling enligt LOV, förfrågningsunderlag och kravspecifikationer. Ta emot ansökningar från privata utförare Godkänna eller avvisa privata utförare Teckna kontrakt med alla godkända utförare löpande Ulf Andersson Nämndsekreterare Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

19 13 Bilaga 1 Tillämpningsområdet för LOV LOV omfattar tjänster inom hälsovård och socialtjänster som är upptagna som B-tjänster i en bilaga till lagen om offentlig upphandling, LOU. Av bilagan framgår inte närmare vilka tjänster det är fråga om utan det framgår av bilaga II B till upphandlingsdirektivet, 2004/18/EG. Följande tjänster upptagna under socialvård och tillhörande tjänster: Socialt arbete; - social omsorg med inkvartering, - äldreomsorg, - social omsorg för handikappade, - social omsorg utan inkvartering, - tjänster för dagcenter, - dagvård för handikappade barn, ungdomar och vuxna, - hemkörning av varor, - vägledning och rådgivning, - familjeplanering, - annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner, - rehabiliterings- och yrkesrehabiliteringstjänster. Socialvård; - kommunal hälso- och sjukvård. Det är således möjligt att inrätta valfrihetssystem för flertalet tjänster som finns inom socialtjänsten. Källa: Konkurrensverket Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

20 14 Bilaga 2 Verksamhetsområden och antal kommuner som har publicerat förfrågningsunderlag angående valfrihetssystem inom funktionshinder och individ- och familjeomsorg, oktober 2013 Verksamhetsområde Antal kommuner Daglig verksamhet enligt LSS 23 Gruppboende enligt LSS 2 Korttidstillsyn enligt LSS 1 Korttidsvistelse enligt LSS 8 Ickeval personlig assistent enligt LSS 4 Gruppboende, socialpsykiatri 1 Sysselsättning, socialpsykiatri 7 Familjerådgivning 15 Familjebehandling 1 Öppenvård missbruk 2 Fotvård i särskilt boende 1 Boendestöd i ordinärt boende 10 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

21 15 Bilaga 3 LOV inom funktionshinder och individ- och familjeomsorg i kommuner i länet och grannlänen Verksamhet Daglig verksamhet (LSS) Ledsagar-service (LSS och SoL) Kommun (invånare) Borås ( ) Partille (36 000) Jönköping ( ) Ulricehamn (23 000) Varberg (60 000) Mölndal (61 000) Daum för införande av LOV Kommunal utförare Ja 5 block Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 2 Privata utförare antal Ja 3 Korttidsvistelse i form av läger- Verksamhet (LSS) Partille Ja Nej Boendestöd (SoL) Uddevalla (53 000) Ja Ja 2 Familjerådgivning (SoL) Varberg Ja Ja 2 Sysselsättning psykiskt funktionshindrade (SoL) Falkenberg (41 500) Ja Ja 3 Varberg Ja Ja 2 Sysselsättning missbruk/beroende (SoL) Varberg Ja Ja 2 Privata utförare saknas ovan trots att LOV införts. Det beror på att det saknas godkända ansökningar från privata utförare. I länen Värmland, Kronoberg och Örebro finns inte LOV inom funktionshinder och individ- och familjeomsorg. Postadress: Alingsås Besöksadress: Sidenvägen 7 D Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

22 Ärende 3 Meddelanden

23 Ärende 4 Delegationsbeslut i yttrandeärenden

24 Ärende 5 Eventuellt övriga ärenden

Uppdrag: Utredning om införande av Lagen om valfrihetssystem i socialnämndens verksamheter

Uppdrag: Utredning om införande av Lagen om valfrihetssystem i socialnämndens verksamheter Datum: 2014-05-09 Handläggare Ulf Andersson Beteckning: Uppdrag: Utredning om införande av Lagen om valfrihetssystem i socialnämndens verksamheter Kommunfullmäktige har riktat ett särskilt uppdrag till

Läs mer

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010 Företagande med LOV Svend Dahl Juni 2010 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund...3 Införandet av LOV... 4 De privata utförarna i LOV...5 Många nystartade företag tack vare LOV... 6 Positiva

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Remissvar 2008-05-26 S2008/2022/ST 013-2008-1852 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Bakgrund Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har anmodats

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 1(11) Vård- och omsorgsförvaltningen Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 ALLMÄNNA SYNPUNKTER Famna har av regeringen inbjudits

Läs mer

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35.

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. T jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. Tjänstebeskrivning; insatser för vuxna Dnr. 05/SN 0244 05/SN H 01055 Målgrupp:

Läs mer

Semestervistelse för personer med funktionsnedsättning

Semestervistelse för personer med funktionsnedsättning ösn Z415- -1.0 uplalue OMS ORGSFÖRVALTNINGEN A rev-4 e, 9 Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-10-02 OSN-2015-0093 Rev 2015-10-13 Omsorgsnämnden Semestervistelse för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Bilaga 1 Diarienummer 2014:104 Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Ansökan Kundvalssamordnare Anna Boman Gottfridsson 2014-12-15 Postadress:

Läs mer

Kundval inom sociala tjänster. Annika Lindstrand Emelie Berglund sociala kvalitetsenheten

Kundval inom sociala tjänster. Annika Lindstrand Emelie Berglund sociala kvalitetsenheten Kundval inom sociala tjänster Annika Lindstrand Emelie Berglund sociala kvalitetsenheten Styrande principer i Nacka Särskiljande av finansiering och produktion Konkurrens genom kundval eller upphandling

Läs mer

Integrering av Vård och omsorg

Integrering av Vård och omsorg Bilaga 2015-11-25 1 (6) Integrering av Vård och omsorg Frågor att beakta Inför integreringsarbetet har socialförvaltningen beaktat olika frågor som lyfts upp i PwC:s rapport samt inriktningar som En väg

Läs mer

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi.

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 25 Driftsformen för planerad bostad med särskild service enligt LSS SN-2016/53 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ändra

Läs mer

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av 12 februari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum:2013-02-12

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) REMISSYTTRANDE Nämnd, förvaltning Dnr Socialförvaltningen 2008-12-18 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-15.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Värbygården i Bara, måndagen den 21 september 2009, klockan 19.00 20.30

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Värbygården i Bara, måndagen den 21 september 2009, klockan 19.00 20.30 Medborgarmöte - att kunna välja utförare av hemtjänst Värbygården i Bara, måndagen den 21 september 2009, klockan 19.00 20.30 Närvarande Värdar (vårdutskottet) Per Mattsson (M), ordförande i vårdutskottet

Läs mer

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Till dig med psykisk funktionsnedsättning Till dig med psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatrigruppen Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning. Enheten för personligt stöd

Uppföljning. Enheten för personligt stöd Uppföljning Enheten för personligt stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Organisation och ledning... 3 2.2 Personal... 4 2.3 Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 20:9...

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

FÖRSLAG TILL EGET VAL - DAGLIG VERKSAMHET

FÖRSLAG TILL EGET VAL - DAGLIG VERKSAMHET 1 (8) Omsorgskontoret 2009-05-26 Dnr On 2009-58 Bilaga 1 FÖRSLAG TILL EGET VAL - DAGLIG VERKSAMHET En förutsättning för att införa Lag om valfrihetssystem, LOV är att det finns ett förfrågningsunderlag

Läs mer

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2014-12-19 Dnr 446/2014 1 (6) MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg Utkast till beslut MKB Fastighets AB har brutit

Läs mer

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utredare Lars-Erik Backlund, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Socialnämnden Socialnämnden, december 2015 Verksamhetsplan 2016 2018 Nämndens ordförande Förvaltningschef Susanne Larsson 0515 88 53 33 susanne.larsson@falkoping.se Magnus Schedin

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård

Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Elisabeth Karlsson 2014-03-20 ALN-2014-0151.37 NHO-2014-0106.37 Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård Dokumentationen inom

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Utredningsdirektiv LOV inom särskilt boende

Utredningsdirektiv LOV inom särskilt boende Dokumentnamn 1(12) 2016-05-27 Utredningsdirektiv LOV inom särskilt boende Syfte Socialnämnden har lämnat ett utredningsdirektiv med följande syfte. Alla kommunens invånare ska ha möjlighet att påverka

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 PM 2 2002-04-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Kommunförbundet

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-04-24 Dnr 71/2012 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG SM Handläggare Datum Diarienummer Tomas Odin 2014-04-02 NHO-2014-0116.31 Nämnden för hälsa och omsorg Direktiv för utredning gällande möjligheten att

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Myndigheten för vårdanalys remissyttrande över betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU2014:2, S2014/420/FST)

Myndigheten för vårdanalys remissyttrande över betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU2014:2, S2014/420/FST) 1(5) Socialdepartementet DATUM: 2014-05-10 103 33 Stockholm DNR: 1386/2014 Myndigheten för vårdanalys remissyttrande över betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU2014:2, S2014/420/FST)

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat KFSK har träffats följande

Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat KFSK har träffats följande Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat KFSK har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE UPPHANDLING OCH FÖRVALTNING AV AVTAL GÄLLANDE ENSTAKA PLACERINGAR AV: Barn,

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Hur väl informerar kommuner företagare på sina hemsidor? Värmland Praktikantrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Rapportens Uppbyggnad...4 Ordförklaringar.5 Föråldrade

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor:

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:18 Diarienr: 2006/0876 Handläggare: Laina Kämpe Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-05-23 Mottagare: Barnomsorg Skola Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg

Läs mer

Valfrihetsunderlag. Jönköpings Län Kalmar Län Kronobergs Län Östergötlands Län Södermanlands Län

Valfrihetsunderlag. Jönköpings Län Kalmar Län Kronobergs Län Östergötlands Län Södermanlands Län Valfrihetsunderlag Jönköpings Län Kalmar Län Kronobergs Län Östergötlands Län Södermanlands Län Genomförd 3/9-14/9 2012 Tamara Lorentzon Lorentzons i Grenna AB Jönköping Begreppsförklaring LOV LSS LOU

Läs mer

ÖVERFLYTTNING AV ÄRENDEN MED STÖD AV 16 KAP 1 SOCIALTJÄNSTLAGEN HALLANDS LÄN

ÖVERFLYTTNING AV ÄRENDEN MED STÖD AV 16 KAP 1 SOCIALTJÄNSTLAGEN HALLANDS LÄN LÄNSSTYRELSEN HALLAND ÖVERFLYTTNING AV ÄRENDEN MED STÖD AV 16 KAP 1 SOCIALTJÄNSTLAGEN HALLANDS LÄN Maj 2005 LÄNSSTYRELSEN HALLAND 701-10059-04 Sociala enheten Med ikraftträdande den 1 juli 2003 ändrades

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20 Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Västernorrlands län 2006-2007 2 (12) 701-8091-08 Förord Länsstyrelsen skall inom länet följa

Läs mer

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne Sandberg, (M) Astrid-Marie

Läs mer

Regeringens förslag att ta bort lagregleringen om vårdval i primärvården vad säger remissinstanserna?

Regeringens förslag att ta bort lagregleringen om vårdval i primärvården vad säger remissinstanserna? Karin Liljeblad 2014-11-20 Regeringens förslag att ta bort lagregleringen om vårdval i primärvården vad säger remissinstanserna? Regeringen har i budgetpropositionen aviserat en lagändring från den 1 januari

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Plan för systematiskt kvalitetsarbete Äldreomsorg Funktionshinderverksamhet Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 En översikt om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Kommittédirektiv Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning Dir. 2011:25 Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur patientens

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten UTFÖRARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som företagare blir extern utförare av hemtjänst 1 Möjligheter och begränsningar! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Vinnare och förlorare i äldreomsorgens valfrihetssystem

Vinnare och förlorare i äldreomsorgens valfrihetssystem Vinnare och förlorare i äldreomsorgens valfrihetssystem Äldreforskardag 6 mars 2013 Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Forskarnätverk finansierat av NordForsk och FAS 2012-2014

Läs mer

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Bilaga 1 Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Inledning I detta dokument beskrivs marknaden för fastighetsnära insamling av producentansvarsfraktionerna tidningar och förpackningar,

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet 1 Bilaga 19 Råd och rekommendationer 2011-09-01 Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet Inledning Alla barn och ungdomar, oberoende

Läs mer

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Datum Er referens S2014/5303/RU Vår referens 2014-09-30 Stefan Holm Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Almega

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

2016-01-20. Dnr KS/2015:438. Avtal. Idéburet Offentligt Partnerskap. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Kvinnojouren Klara

2016-01-20. Dnr KS/2015:438. Avtal. Idéburet Offentligt Partnerskap. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Kvinnojouren Klara 2016-01-20 Dnr KS/2015:438 Avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Upplands Väsby kommun och Kvinnojouren Klara Samarbetsavtal mellan parterna Detta samarbetsavtal om idéburet offentligt partnerskap,

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 2 (15) Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun ska genom samordning internt och externt utnyttja sin

Läs mer

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång KKV1000, v1.1, 2009-12-14 BESLUT 2010-02-04 Dnr 451/2009 1 (7) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång Beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Socialnämndens respektive ideella föreningars ansvar

Socialnämndens respektive ideella föreningars ansvar Socialnämndens respektive ideella föreningars ansvar Bakgrund Socialnämndens ansvar God kvalitet enligt 3:3 SoL Ansvar nämnd/ideell förening Vad vill Socialstyrelsen & länsstyrelserna? Diskussion Övergripande

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige. .gn sia a KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 26-3-6 OSN-25-258 Omsorgsnämnden Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om

Läs mer

Laina Kämpe Skolsektionen. Ansvarig för: Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Gymnasieskola Vuxenutbildning

Laina Kämpe Skolsektionen. Ansvarig för: Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Gymnasieskola Vuxenutbildning `áêâìä êåêw 2004:65 aá~êáéåêw 2004/1759 e~åçä ÖÖ~êÉW péâíáçålbåüéíw Laina Kämpe Skolsektionen a~íìãw 2004-08-31 jçíí~ö~êéw oìäêáâw Ansvarig för: Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Gymnasieskola

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Ingrid Nilsson FoU Välfärd Arbetsrapport 2015:5 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Datum 2016-01-04 Versionsnummer 1.0

Riktlinjer för direktupphandling. Datum 2016-01-04 Versionsnummer 1.0 Riktlinjer för direktupphandling Datum 2016-01-04 Versionsnummer 1.0 Riktlinjer för direktupphandling Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer