Regeringens förslag att ta bort lagregleringen om vårdval i primärvården vad säger remissinstanserna?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringens förslag att ta bort lagregleringen om vårdval i primärvården vad säger remissinstanserna?"

Transkript

1 Karin Liljeblad Regeringens förslag att ta bort lagregleringen om vårdval i primärvården vad säger remissinstanserna? Regeringen har i budgetpropositionen aviserat en lagändring från den 1 januari 2015 som innebär att landstingen inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården. En kortfattad remisspromemoria från Socialdepartementet med förslag till lagändringar i Hälso- och sjukvårdslagen har varit på snabbremiss. En mängd instanser har svarat på remissen. Mot bakgrund av bristerna i regeringens underlag för ställningstaganden, att en konsekvensanalys värd namnet saknas och regeringens uppenbara brådska att få till stånd riksdagsbeslut har vi velat bidra till ett bredare beslutsunderlag. Vi har därför sammanställt vad vi bedömer är huvudpunkterna i remissvaren inför riksdagens behandling av ärendet. Remissvaren i sin helhet finns länkade i respektive organisations namn. Vårdföretagarnas bedömning är att det skulle få stora konsekvenser för patienter, vårdgivare i både privat och offentlig regi samt landstingen att avskaffa lagregleringen om vårdval i primärvården. Det framgår också tydligt i remissvaren. Samtliga patientföreträdande organisationer som svarat är kritiska till förslaget att ändra lagen. Det är också Vårdanalys, som har myndighetsansvar att bevaka patientperspektivet i vården. Samtliga fackliga organisationer i sjukvården, som svarat på remissen, är kritiska. Sveriges kommuner och landsting (SKL) är kritiskt till lagändringen, liksom sju av de landsting och regioner som svarat. Samtliga vårdgivarföreträdare, från alla privata driftsformer, är kritiska. Samtliga arbetsgivar-/näringslivsföreträdare är kritiska. De enda remissinstanser som tydligt ställer sig bakom lagändringen är åtta landsting. Konkurrensverket, Socialstyrelsen, två landsting och Svenska Läkarsällskapet lämnar också synpunkter och underlag inför den fortsatta processen. I sammanställningen nedan redogörs först för de remissinstanser som är kritiska till lagändringen. Därefter följer en sammanställning av de remissvar som tillstyrker lagändringen. Slutligen redogörs för de remissvar som lämnat synpunkter, men inte tagit uttalad ställning till lagändring. Samtliga remissvar finns också här.

2 2(10) Remissinstanser: kritiska till lagändringen Patientföreträdare Handikappförbunden menar att ur deras patientperspektiv har vårdgivarens status som offentlig eller privat mindre betydelse. Det viktiga är att möjligheten att välja vårdgivare kvarstår för alla. Patientlagen, som införs den 1 januari 2015, ger möjlighet att välja vård även i andra landsting än hemlandstinget. Det är en viktig lagstiftning när det gäller rätten att välja vårdgivare. Skäl för ändringar i hälsooch sjukvårdslagen bör vara patientens bästa och inte kommunalt självstyre. Reumatikerförbundet anser att frågan är viktig för deras medlemsgrupper och andra kroniskt sjuka människor och förtjänar att hanteras seriöst och anständigt. Skulle privata vårdcentraler tvingas stänga kan man räkna med att konsekvenserna för den landstingsdrivna vården blir stora, mer än 40 procent av dagens vårdcentraler drivs i privat regi. Vi känner en stark oro över vart våra medlemmar med kroniska sjukdomar, kronisk smärta och artros ska vända sig för att få den vård och behandling de så väl behöver. Förbundet pekar vidare på den nya patientlagen och att möjligheten att välja vård även i andra landsting än hemlandstinget är en viktig aspekt för en jämlik hälso- och sjukvård. Om landstingen tillämpar olika system skapar det incitament för en ojämlik vård. Det kan innebära att en patient i en del av landet får behålla sin valfrihet medan en annan i grannlandstinget inte längre får välja. Vi tar två steg tillbaka istället för att öka jämlikheten! Sveriges Pensionärsförbund, SPF, avstyrker lagändringen, då det kan få oönskade följder särskilt för äldre patienters möjligheter att få sina individuella vårdbehov tillgodosedda. Förbundet pekar på nackdelar med att använda LOU i primärvården, då de föreslagna lagändringarna inte säkerställer att patienten garanteras en fast vårdkontakt och inte heller att patienten kan välja den vårdkontakt denne själv önskar. Genom att ge landstingen möjlighet att bestämma om vårdval inom primärvården förflyttas makten över vården från den enskilde patienten till politiker och tjänstemän. Detta skulle försvaga patientens ställning, vilket inte är önskvärt. Dessutom riskerar vården att bli betydligt mer ojämlik över landet om några landsting avskaffar vårdvalet, medan andra behåller och utvecklar det. De ser också en risk att det på sikt blir färre antal vårdcentraler i Sverige, inte minst i de mer glesbebyggda delarna av landet. Således riskeras tillgängligheten och att det finns en god och individanpassad vård i Sveriges alla delar. Fackliga företrädare Fysioterapeuterna anser att förslaget undergräver intentionen i den nya patientlagen, genom att landstingen får möjlighet att bestämma om Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska tillämpas eller inte. Sannolikheten är stor att vi får en mer ojämlik hälso- och sjukvård och att patienten får begränsade möjligheter att välja utförare. Förbundet ser uppenbara risker att utbudet kommer att försämras om lagen ändras. Fysioterapeuterna önskar att vårdvalssystemet bibehålls och utvecklas. Kompetensen hos professionerna i hälso- och sjukvården och faktorer

3 3(10) såsom konkurrens och öppenhet kan användas ännu bättre för kvalitet inom hälsooch sjukvården. Läkarförbundet avstyrker lagändringarna. Förslaget sänder negativa men även otydliga signaler om organisatoriska förändringar i primärvården - vilket i sin tur skapar stor oro och osäkerhet bland medarbetare och vårdgivare om vad som gäller på sikt. Primärvården är hälso- och sjukvårdens bas och förutsätter tydliga och långsiktiga spelregler för att kunna hantera sitt över tid allt mer krävande uppdrag. Särskilt viktig är långsiktigheten om man ska kunna komma tillrätta med bemanningskrisen. Vårdvalsreformen har haft en rad positiva effekter på primärvården som nu riskeras. Personalrekryteringen har underlättats på många håll. Läkarförbundet är också tveksamt till att det landstingskommunala självstyret sätts i förgrunden som överordnad princip. På vilket sätt kommer detta att gynna primärvården? Landstingen har haft ansvaret for primärvården i mer än 50 år och resultaten är utomordentligt nedslående. Bristen på läkare är närmast akut på många håll i landet. Förbundet trycker också på fördelarna av LOV som upphandlingsform framför LOU. Dei menar att LOV i högre utsträckning anpassar upphandlingen till primärvårdens förutsättningar och behov av kontinuitet, inte minst för att avtalen enligt LOU blir snävt tidsbegränsade. Psykologförbundet avstyrker lagändringen. De anser att en utbyggd öppenvård med en större mångfald av vårdgivare har ökat patienternas möjlighet att få rätt vård i rätt tid och stärkt patienternas ställning. Det ger också en bredare arbetsmarknad för hälso- och sjukvårdspersonalen. De menar att förslaget riskerar att ytterligare minska tillgången till psykologer för patienterna. Psykologförbundet är vidare kritiskt till beredningen. Promemorians förslag är mycket genomgripande och saknar dessutom helt och hållet konsekvensanalys. Processen tycks närmast forcerad, vilket skickar märkliga signaler och riskerar att skapa stor oro för både patienter och anställda inom primärvården. Vårdförbundet avstyrker lagändringen. Förslaget motverkar patientens fria val och inskränker därmed patientens rätt i vården. Förbundet är kritiskt till beredningen och den korta remisstiden. Analys och bedömning av vilka effekter som vårdvalet har fått för patienterna saknas helt. När det gäller det kommunala självstyret anser Vårdförbundet att landstingen, genom att använda LOV, har stora möjligheter att påverka och styra utformningen av primärvården utifrån sina lokala och regionala behov. En stark ställning och valfrihet för patienterna borde vara viktigare att upprätthålla, än att ta bort den begränsade inskränkning i det kommunala självstyret som vårdvalet innebär. Vårdförbundets bestämda uppfattning är att vårdvalet i primärvården har utvecklat valfriheten, kvaliteten och tillgängligheten i hela landet. Om vårdvalet bidragit till snedfördelning beror det inte på vårdvalet i sig, utan på hur landstingen valt att utforma sina vårdvalssystem och då framförallt ersättningssystemen. Förbundet menar att det vore en olycklig utveckling att upphandla vårdcentraler enligt LOU. Vårdvalet har dessutom inneburit att medarbetarna har fått fler potentiella arbetsgivare med olika inriktningar och arbetssätt att välja på. Hur påverkas bemanningsfrågan om landstingen återigen får monopol som arbetsgivare inom primärvården?

4 4(10) Myndigheter Myndigheten för vårdanalys avstyrker lagändringen och menar att remisspromemorian inte utgör ett fullgott underlag för ett ställningstagande. Vårdanalys påpekar att då landstingen själva ansvarar för utformningen av ersättningssystem (utöver att ersättningen ska följa patientens val), villkor för listning, åtagande och kvalitetskrav har landstingen möjlighet att indirekt styra över etableringen av vårdgivare och utbudet i olika delar av landstingen även inom vårdvalssystem enligt LOV. Landstingen har även möjlighet att direkt styra utbudet genom etableringen av egen regi till exempelvis socioekonomiskt svaga områden. Även inom ramarna för nuvarande obligatoriska vårdval finns således stora möjligheter för landstingen att korrigera för icke önskvärd snedfördelning av vårdutnyttjandet mellan olika grupper. Vårdanalys ser risker kring att den föreslagna lagändringen medför försämrad likvärdighet över landet. De skriver också att om landsting väljer att inte tillämpa LOV finns ingen nationell lagreglering gällande att ersättningen till utförarna oavsett regi ska följa patientens val av vårdgivare. Om vissa landsting väljer att avskaffa LOV, och samtidigt inför en ersättningsmodell där ersättningen inte följer patientens val, kommer utförarna att ha svagare incitament att ta emot fler patienter eller beakta patienters perspektiv och önskemål. I så fall urholkas patienters reella valfrihet att välja en fast vårdkontakt väsentligt. Sammantaget ser Vårdanalys därför risker kring utvecklingen av patienternas reella valfrihet i de landsting som avskaffar LOV och där ersättningen inte följer patienternas val av utförare. Konsekvenser av frånvaron av en tvingande lagreglering gällande att ersättningen ska följa patienters val är inte tillräckligt belyst i remisspromemorian. Slutligen konstaterar Vårdanalys att en möjlig konsekvens av den nya patientlagen kan bli att det är enklare och mer förutsägbart att byta vårdcentral mellan landsting än inom ett landsting. SKL samt landsting och regioner Sveriges kommuner och landsting (SKL) avstyrker lagändringen med hänvisning till den nya patientlagen som träder i kraft vid årsskiftet. Förslaget kan innebära att landsting inte kommer att ha valfrihetssystem inom primärvården och att medborgare därför kommer att ha begränsade valmöjligheter i det egna landstinget. Däremot kommer möjligheten finnas enligt patientlagen att välja olika utförare i andra landsting och regioner som har valfrihetssystem. (S), (V) och (MP) har avvikande uppfattning. Region Halland avstyrker lagändringen med samma motivering som SKL. Landstinget Jönköping avstyrker lagändringen. Landstinget anser att införande av vårdvalssystem i primärvården väsentligt har ökat invånarnas inflytande över sin hälso- och sjukvård samt möjligheten att välja vårdcentral och läkarkontakt. De är kritiska till den korta remisstiden som allvarligt försvårar möjligheten till politisk behandling av remissen. Region Skåne avstyrker lagändringen med motiveringen att nuvarande lagstiftning är välformulerad.

5 5(10) Stockholms läns landsting avstyrker lagändringen. De menar att en ändring av nuvarande villkor kan, tvärtemot vad regeringen möjligen avser, medföra att det blir än svårare att styra resurser och kompetens för god primärvård på lika villkor över hela landet. De ändringar som nu föreslås flyttar makt, inflytande och delaktighet från patienterna till landstingen och det är svårt att se hur den kommande Patientlagen från 1 januari 2015 kommer att kunna fungera. De finns risk för att patienter kommer att ha mindre valfrihet i sitt eget landsting än vad de har möjligheter till att välja utförare i andra delar avlandet. Landstinget delar inte regeringens uppfattning att den kommunala självstyrelsen är viktigare än patienters rätt till villkor som är igenkännbara över hela landet. Uppsala läns landsting avstyrker lagändringen och är kritiska till beredningen av ärendet. De menar att lagen har bidragit till ökad tillgänglighet och kontinuitet i primärvården. Att lagen gäller lika i hela landet har dessutom bidragit till likvärdighet. Att hastigt avskaffa lagen skulle inverka menligt på den goda utveckling av primärvården som lagen delvis bidragit till. Den tillträdande landstingsmajoriteten har skickat in en avvikande uppfattning och tillstyrker lagändringen. De menar att det skett en koncentration av nyöppnade vårdcentraler i tätorterna och att förutsättningarna är så olika över landet att en lagregel inte är lämplig. Landstinget Västernorrland menar visserligen att det är positivt med ökat politiskt självstyre. De är dock kritiska till att lagändringar föreslås redan från årsskiftet och efterfrågar sedvanlig utredning och konsekvensanalyser. Om landstinget skulle avbryta sina kontrakt med privata vårdgivare skulle det få oöverstigliga konsekvenser för primärvården. En redan prekär läkarbrist skulle förvärras. Landstinget Värmland avstyrker lagändringen. Landstinget ser mycket positivt på de senaste årens förstärkning av patient- och brukarinflytandet. Den nya patientlagens syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja valmöjligheter, patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Att nu i första hand se till landstingens behov av självstyre och därmed riskera att inskränka ovan nämnda patientinflytande anser landstinget vara fel väg att gå. Landstinget anser att förslaget till ändringar i Hälso- och sjukvårdslagen inte främjar patientperspektivet. Vårdgivarföreträdare Famna ställer sig frågande till förslaget utifrån sin syn på patienters rätt att påverka sin vårdsituation. Lagen om valfrihetssystem har bidragit till idéburna organisationers etablering inom hälso- och sjukvården och stimulerat kvalitetskonkurrens. Det är svårt att se att förslaget skulle kunna utgöra ett incitament för utveckling av idéburen vård och social omsorg. Famna saknar vidare hänvisningar till ett underlag vilket underbygger regeringens motiv. Svenska Vård avstyrker lagändringen. Valfrihet i hela primärvården ger en långsiktighet för såväl utförare som för beställare i det viktiga arbetet att skapa mångfald och utveckling i hela landet. Den tydliga signalen om att det fria valet i primärvården inte ska ses som en nationell angelägenhet är oroande. De pekar på att kontinuitet, att få träffa samma läkare, är mycket betydelsefullt för många. Om

6 6(10) villkoren för verksamheter som ingår i ett valfrihetssystem påverkas negativt kan konsekvensen bli att patienter förlorar denna kontinuitet. Utförare känner nu att deras långsiktiga villkor kommer att bli väsentligt mindre säkra och långsiktiga. Det påverkar högst sannolikt viljan att utveckla en befintlig verksamhet ytterligare eller i värsta fall deras konkreta förutsättningar att fortsätta att bedriva verksamheten på sikt. De pekar på att det kan drabba många småskaliga verksamheter inom primärvården på mindre orter, som har stor betydelse för det mindre samhällets utbud och tillgänglighet av vård och omsorg. De ser behov av en mer omfattande konsekvensanalys består då förslaget inte enbart berör landsting och regioner, utan också patienter och utförare. Vårdföretagarna avstyrker lagändringarna, som skulle få stora konsekvenser för patienter, vårdgivare i både privat och offentlig regi samt landstingen. Likvärdigheten i hälso- och sjukvården hotas om lagregleringen om vårdval tas bort. Patientens valfrihet blir i praktiken beroende på viljan i det enskilda landstinget. Ojämlikheterna över landet i tillgång till vård för patienten riskerar att förstärkas ytterligare. Detta hot är betydligt allvarligare än inskränkningen i det kommunala självstyret. En annan aspekt är att LOV ger långsiktiga relationer för patienter, vårdgivare och landstingen. Valet står mellan att använda LOV eller göra LOU-upphandlingar, om inte landstinget vill driva all primärvård i landstingsregi. Patientens kontinuitet och val av läkare kan inte garanteras vid LOU-upphandlingar. I alla sådana avtal finns en bortre tidsgräns. Sedan måste en ny upphandling genomföras, oavsett hur nöjda patienterna är och oavsett om landstinget tycker att vårdcentralen gör ett utmärkt jobb. Om nästa upphandling vinns av en annan entreprenör kan mångåriga etablerade läkarkontakter brytas. Arbetsgivar-/näringslivsföreträdare Almega avstyrker lagändringarna och efterlyser konsekvensutredningar. Valfrihetsreformen har inneburit att primärvården har byggts ut. Om det visar sig att det finns skevheter i fördelning och etablering kan det finnas anledning för landsting att se över sina vårdvalssystem för att anpassa resursfördelningen. Väljer ett landsting att avsluta valfrihetssystemet måste den vård som drivits av andra antingen drivas i egen regi eller upphandlas enligt LOU, som har fastställda tidsgränser i kontrakten. Det är inte möjligt för landstinget att driva ett vårdvalssystem vidare och samtidigt styra över utförarnas etablering. Om valfrihetssystemen försvinner i landsting blir patienten förlorare och entreprenörernas drivkrafter att utveckla en bättre vård minskar. Det blir den geografiska hemvisten som avgör om du som patient kan välja vård. Det hotar likvärdigheten i vården. Redan vid regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse om vinster i välfärden har marknaden reagerat. Exempelvis beskriver företag hur de valt att stoppa planerade investeringar eller i andra fall där långivare vill ställa mer långtgående krav på säkerhet. De här direkta anpassningarna på marknaden drabbar främst mindre företag. Företagarna avstyrker lagändringarna. De kommer att urholka valfriheten för medborgarna, eftersom det kan förmodas att det finns landsting som av olika skäl inte kommer att vilja bevara sina valfrihetssystem. Följden blir då en olycklig olikbehandling av patienterna, endast beroende på geografisk hemvist. Företagarna anser att det inte är landstingen, utan patienterna som ska ha rätt att

7 7(10) välja och den rätten bör gälla likformigt, dvs. i hela landet. Vårdvalet har lett till att många nya vårdcentraler har etablerats i landet, varav de flesta är små företag. En övergång från LOV till LOU vore till förfång för såväl patienter som vårdföretag. Långsiktighet och kontinuitet i verksamheterna är av vikt, särskilt inom vårdsektorn som till så stor del präglas av förtroendeskapande relationer. Företagarna anser att det vore oansvarigt att lägga fram förslaget för genomförande innan en ordentlig och heltäckande konsekvensanalys har gjorts av dess effekter. Stockholms Handelskammare avstyrker lagändringen. Beredningen av detta ärende har skadat tilltron till regeringens vilja och förmåga att hantera lagstiftningsärenden som berör medborgarna och en viktig bransch. Svenskt Näringsliv avstyrker lagändringarna. De ifrågasätter om hanteringen av ärendet motsvarar grundlagens krav på beredning av ny lagstiftning. Konsekvensanalysen uppfyller inte ens måttliga krav på hur en lagstiftningsprocess bör hanteras. När det gäller regeringens argument kan risker för ojämlik vård hanteras genom hur vårdcentralerna ersätts. Nästan alla landsting tillämpar en ersättning baserad på patientens vårdtyngd och socioekonomiska status. Om det fria vårdvalet i framtiden inte omfattar alla landsting kan det i sig snarare leda till en mer ojämlik vård. Det är också inkonsekvent att i den nya patientlagen föreslå att patienter ska ha rätten att välja utförare och i en annan lagstiftning som är tänkt att träda i kraft vid samma datum medvetet öppna för att den rätten inskränks. Förslaget måste slutligen ses i en bredare kontext som en av flera planerade regelförändringar inom välfärdsområdet. De väcker principiella frågor om dess förenlighet med regeringsformens och Europakonventionens bestämmelser om äganderätt, näringsfrihet och rättssäkerhet.

8 8(10) Remissinstanser: tillstyrker förslaget Landsting Landstinget Blekinge tillstyrker lagändringen. De menar att lagregleringen är en inskränkning i det kommunala självstyret. I landstinget finns tretton vårdenheter i egen regi och åtta i privat regi. Samtliga kommuner har offentliga och privata utförare. Landstingets bedömning är att den föreslagna lagändringen i praktiken inte kommer att påverka detta förhållande. Landstinget Dalarna tillstyrker lagändringen. De anser att landstinget självt ska bestämma i vilken utsträckning privata vårdgivare ska finansieras med landstingets skattemedel. Landstinget ifrågasätter regeringens konstruktion och beslutsprocess. De menar att regeringen inte beaktat att samtliga landsting har avtal med utförarna enligt vårdval. Det är oklart hur landstingen ska hantera sina avtal med olika utförare. Övergångsbestämmelser hade behövts, menar landstinget. Landstinget Gävleborg tillstyrker lagändringen, utan motivering. Norrbottens läns landsting menar att lagen är ett ingrepp i det kommunala självstyret och tillstyrker lagändringen. Landstinget Sörmland tillstyrker lagändringen med hänvisning till det kommunala självstyret. Landstinget menar vidare att de har ett välfungerande vårdvalssystem som de kommer att fortsätta utveckla. Västerbottens läns landsting refererar regeringens skäl att lagregleringen är en inskränkning i det kommunala självstyret och tillstyrker lagändringen. Landstinget Västmanland tillstyrker lagändringen med argumentet att de ser positivt på att landstingen kan välja att fortsatt tillämpa LOV. Landstinget Örebro tillstyrker lagändringen med argumentet att lagen är ett ingrepp i det regionala självstyret och att den fria etableringsrätten gjort det svårt att styra vården dit behoven är som störst. Landstinget menar vidare att lagen har haft en konserverande effekt på primärvården samt att valfriheten inte försvinner för patienterna.

9 9(10) Remissinstanser: lämnar synpunkter, men utan tydligt tillstyrkande eller avstyrkande Konkurrensverket redovisar ett antal erfarenheter av vårdval - att 95 procent av medborgarna vet att de idag kan välja vårdcentral, att antalet vårdcentraler har ökat med 20 procent, att inga vårdcentraler har lagts ner i glesbygd, att de flesta vårdcentraler i privat regi drivs av småföretag samt att utförarna konkurrerar med kvalitet och inte pris samt att rörelsemarginalen i snitt är endast en procent. Myndigheten påpekar att om regeln i hälso- och sjukvårdslagen ändras kan landstingen sluta tillämpa LOV i primärvården. De blir då inte skyldiga att finansiera några privata vårdcentraler alls. Landstingen kan däremot inte välja att godtyckligt finansiera bara vissa privata vårdcentraler. Detta eftersom både LOV och EU-rätten ställer krav på lika behandling. Det landsting som inte vill tillämpa LOV men vill ha kvar privata mottagningar måste i praktiken starta en ny upphandling enligt LOU. Med hänsyn till de generella svårigheterna att rekrytera läkare med relevant primärvårdskompetens, befintliga civilrättsligt giltiga avtal med utförare inom LOV-system, de relativt långa ledtiderna för upphandling enligt LOU och den stora andel av utbudet som i dagsläget tillhandahålls av läkare verksamma enligt LOV, kan en avveckling av LOV förväntas ta lång tid och bli komplicerad. Det är därför viktigt att de landsting som vill avskaffa LOV får vägledning och stöd i det arbetet samt att beslut föregås av en konsekvensanalys. Landstinget Jämtland menar att med hänvisning till att den nya patientlagen ger alla medborgare rätt att lista sig vart man vill i landet är landstinget tveksamt till borttagandet av val av utförare. De föreslår en alternativ lagtext: Landstinget ska organisera primärvården så att alla som omfattas av landstingets ansvar för hälsooch sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster som finansieras av landstinget samt få tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt. Landstinget får inte begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område. I övrigt tillstyrker landstinget lagändringen. Landstinget Östergötland är kritiskt till den korta remisstiden, som gjort att de inte kunnat bereda frågan politiskt. Lanstinget i Östergötland har inte upplevt några direkta problem med den nu gällande lagstiftningen. Landstinget i Östergötland avser inte heller att i någon större omfattning utnyttja de förändringar som föreslås i den nya lagstiftningen. Socialstyrelsen menar att de fördelar med vårdvalsystemen som finns ur ett patientperspektiv måste vägas mot andra politiska ambitioner. De sammantagna effekterna av de olika vårdvalsmodellerna är osäkra och det finns anledning att ytterligare utreda dessa effekter. Det finns av den anledningen skäl som talar för ett avskaffande av ett obligatoriskt vårdvalsystem. Sedan vill Socialstyrelsen betona att frågan om valfrihet i hög grad är avhängigt politiska prioriteringar. Socialstyrelsen menar vidare att lagregleringen om vårdval inskränker det kommunala självstyret. Det är Socialstyrelsens bedömning att landstingen även utan ett obligatorium kommer sträva efter att erbjuda sina medborgare den valfrihet inom primärvården som flera undersökningar visar att de efterfrågar.

10 Svenska Läkaresällskapet framhåller att alla beslut om ändrade vårdformer och därmed följande förändringar i HSL behöver beredas noggrant och utgå från patienternas behov, med en konsekvensanalys rörande vilka effekter för patienter och populationen som kan förväntas avseende kvaliteten såväl i fråga om medicinskt utfall och från patienten upplevd kvalitet i mötet i vården. Detta, menar sällskapet, gäller vid såväl införande som avvecklande av olika vårdformer. 10(10)

Er referens/dnr: S2014/7186/FS. Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Er referens/dnr: S2014/7186/FS. Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Vår referens/dnr: Socialdepartementet 103 33 Stockholm Birgitta Laurent Er referens/dnr: S2014/7186/FS 2014-10- Remissvar Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Svenskt Näringsliv,

Läs mer

Myndigheten för vårdanalys remissyttrande över betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU2014:2, S2014/420/FST)

Myndigheten för vårdanalys remissyttrande över betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU2014:2, S2014/420/FST) 1(5) Socialdepartementet DATUM: 2014-05-10 103 33 Stockholm DNR: 1386/2014 Myndigheten för vårdanalys remissyttrande över betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU2014:2, S2014/420/FST)

Läs mer

Remissvar: Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Remissvar: Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Datum 2014-10-28 KL Er referens S2014/7186/FS Vår referens Socialdepartementet Remissvar: Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Vårdföretagarna, som är en arbetsgivar- och branschorganisation

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:3040 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) med anledning av skr. 2014/15:72 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning Förslag till riksdagsbeslut

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:97

Regeringens proposition 2006/07:97 Regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Prop. 2006/07:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Kommittédirektiv Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning Dir. 2011:25 Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur patientens

Läs mer

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Remissvar 2008-05-26 S2008/2022/ST 013-2008-1852 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Bakgrund Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har anmodats

Läs mer

Tommy Fröberg 2009-09-14 Ert Dnr S2009/4468/SF. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Tommy Fröberg 2009-09-14 Ert Dnr S2009/4468/SF. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 Tommy Fröberg 2009-09-14 Ert Dnr S2009/4468/SF Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM YTTRANDE ÖVER DELBETÄNKANDET BÄTTRE SAMVERKAN Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring. Handikappförbundens

Läs mer

Avskaffande av systemet med etableringslotsar. Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Avskaffande av systemet med etableringslotsar. Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Avskaffande av systemet med etableringslotsar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 september 2015 Ylva Johansson Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Yttrande över Betänkandet bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35

Yttrande över Betänkandet bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Betänkandet bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35 Allmänna synpunkter och förslag Famna

Läs mer

Vård Gård den 27 augusti 2014. Patientinflytande förberedelser inför nya patientlagen (2014:821) Reviderat riksavtal

Vård Gård den 27 augusti 2014. Patientinflytande förberedelser inför nya patientlagen (2014:821) Reviderat riksavtal Vård Gård den 27 augusti 2014 Patientinflytande förberedelser inför nya patientlagen (2014:821) Reviderat riksavtal Syftet med lagen Stärka och tydliggöra patientens ställning Främja patientens integritet,

Läs mer

Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård

Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 LS 1109-1204 iäwdstingsstvretsen Landstingsstyrelsen w 1 M2-20 * 014 Yttrande över betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen 1 (5) YTTRANDE 2011-05-11 Dnr: Ku2011/260/RS Societas Archaeologica Upsaliensis Kyrkogårdsgatan 8A Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring

Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring PM 2015:146 RI (Dnr 111-1146/2015) Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 1 oktober 2015 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Tolktjänst för vardagstolkning

Tolktjänst för vardagstolkning YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/01886 2016-06-10 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Henrik Gouali Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Tolktjänst för vardagstolkning Sammanfattning

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 PM 2008: RI (Dnr 001-94/2008) Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som

Läs mer

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Vision, affärside och värderingar... 3 Inledning... 4 Verksamhet 2014... 5 Politik & påverkan... 5 Medlemsvård och medlemsrekrytering... 8 Tjänsteutbud och samarbetsavtal... 8 Lokal verksamhet...9

Läs mer

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Vinster i den privata vården i Malmö en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Inledning Den här rapporten handlar om våra gemensamma skattepengar och hur de används idag.

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm. Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav

2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm. Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav FRAMSTÄLLNING 1 (9) 2016-02-17 Finansutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Hemställan med anledning av proposition 2015/16:89 Amorteringskrav Svenska Bankföreningen hemställer att finansutskottet

Läs mer

Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14)

Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-06 LS 2015-0474 Landstingsstyrelsen Yttrande över Klagomålsutredningens delbetänkande Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14)

Läs mer

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Kontakt Samuel Engblom, samhällspolitisk chef. samuel.engblom@tco.se Från höger till vänster 2016 Sammanfattning Dagens

Läs mer

6. SLL Juridik och upphandling Beslut 1404-0553, 1406-0714, 1409-0964, 1408-0935, 1406-0713*

6. SLL Juridik och upphandling Beslut 1404-0553, 1406-0714, 1409-0964, 1408-0935, 1406-0713* P 5 Landstingsstyrelsen 2014-10-28 LS 1401-0035 1 (1) Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens sammanträde den 4 november 2014 1. Arbetsutskottet Protokoll 9/2014

Läs mer

KONKURRENSVERKET BESLUT. Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun. Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna

KONKURRENSVERKET BESLUT. Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun. Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna Swedish Competition Authority 2011-01-19 Dnr455/2010 1(7) Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna Beslut Landstinget Dalarna har, genom att

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet

Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Socialstyrelsens slutsatser Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Läkemedelshantering läggs i

Läs mer

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014?

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Sjukvårdsvalet 2014 Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Vi kommer omgående att häva anställningsstopp, och sätta stopp för nedskärningarna och ogenomtänkta omorganisationer. Vårdkrisen

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

3.3.8 DEN KOMMUNALA FINANSIERINGSPRINCIPEN

3.3.8 DEN KOMMUNALA FINANSIERINGSPRINCIPEN 3.3.8 DEN KOMMUNALA FINANSIERINGSPRINCIPEN STELLAN MALMER OCH PATRIK ZAPATA Finansieringsprincipen innebär att staten inte skall ålägga kommuner och landsting nya uppgifter utan att de får möjlighet att

Läs mer

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utredare Lars-Erik Backlund, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 9 Oktober 2014, kl 13.15 Plats: Lilla Konfekten, Sidenvägen 7 D, Alingsås Ärendelista Val av justerare och tid för

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010 Företagande med LOV Svend Dahl Juni 2010 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund...3 Införandet av LOV... 4 De privata utförarna i LOV...5 Många nystartade företag tack vare LOV... 6 Positiva

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:73

Regeringens proposition 2002/03:73 Regeringens proposition 2002/03:73 Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning Prop. 2002/03:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång KKV1000, v1.1, 2009-12-14 BESLUT 2010-02-04 Dnr 451/2009 1 (7) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång Beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Vårda vården samverkan, mångfald och rättvisa Svar på remiss av betänkande SOU 2003:23 Remiss från Socialdepartementet Remisstid 30 juni 2003

Vårda vården samverkan, mångfald och rättvisa Svar på remiss av betänkande SOU 2003:23 Remiss från Socialdepartementet Remisstid 30 juni 2003 Bilaga 13:24 till kommunstyrelsens protokoll den 18 juni 2003, 24 PM 2003 RVII (Dnr 329-1243/2003) Vårda vården samverkan, mångfald och rättvisa Svar på remiss av betänkande SOU 2003:23 Remiss från Socialdepartementet

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m.

Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m. Lagrådsremiss Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 april Cristina Husmark Pehrsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Vårdval i primärvården Jämförelse av ersättningsprinciper och förutsättningar för konkurrens i sju landsting och regioner

Vårdval i primärvården Jämförelse av ersättningsprinciper och förutsättningar för konkurrens i sju landsting och regioner Vårdval i primärvården Jämförelse av ersättningsprinciper och förutsättningar för konkurrens i sju landsting och regioner Anders Anell Institutet för ekonomisk forskning, Lunds universitet Frågor i Vinnvård

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

sätter hallänningen i centrum

sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Vårdval Halland en framtidslösning Befolkningsmodell Nya närsjukvården är ett naturligt förstahandsval med undantag av akuta tillstånd som kräver sjukhusvård.

Läs mer

Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas

Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas Bilaga till skrivelse 2015-09-30 Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH

Läs mer

Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken. Bild: Kristina Roupé

Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken. Bild: Kristina Roupé Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken Bild: Kristina Roupé Återvinningsindustrierna Oktober 2007 Kapa lagen! Enligt Miljöbalken har kommunerna monopol på allt avfall

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-29 Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Handikappförbunden Handikappförbunden är

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Patientlag. Patientmaktsutredningen. Ingångsvärden

Patientlag. Patientmaktsutredningen. Ingångsvärden Patientlag Ingångsvärden Hälso- och sjukvårdslagen (1982) Likvärdig vård Remissregler Nordisk lagstiftning Rättighetslagstiftning? Bo arbeta resa Barn som patienter Beslutsoförmögna Människans tre eviga

Läs mer

välfärd i hela landet

välfärd i hela landet välfärd i hela landet stämmoprogram Partistämman 2015 Välfärd i hela landet Närodlad välfärd Kvaliteten i den svenska välfärden ligger i de flesta internationella jämförelser i världsklass, oavsett om

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:72

Regeringens skrivelse 2014/15:72 Regeringens skrivelse 2014/15:72 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning Skr. 2014/15:72 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2015 Stefan Löfven Gabriel

Läs mer

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Yttrande R.nr 46.15 2015-10-14 Dnr 17/15 Saco Tiina Kangasniemi Box 2206 103 15 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Utredningens förslag Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-25. Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-25. Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-25 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Upphävande av kravet på vårdvalssystem i

Läs mer

Vinnare och förlorare i äldreomsorgens valfrihetssystem

Vinnare och förlorare i äldreomsorgens valfrihetssystem Vinnare och förlorare i äldreomsorgens valfrihetssystem Äldreforskardag 6 mars 2013 Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Forskarnätverk finansierat av NordForsk och FAS 2012-2014

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:62 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motioner 2002:25 av Margareta Cederfelt (m) om stockholmarnas rätt till vård inom EU samt 2003:19 av Christer G Wennerholm m fl (m) om europeisk

Läs mer

sjukgymnasternas ödesfråga? jobbar sex sjukgymnaster på fem etableringar.

sjukgymnasternas ödesfråga? jobbar sex sjukgymnaster på fem etableringar. Vårdvalet sjukgymnasternas ödesfråga I landsting efter landsting införs nu olika vårdvalsmodeller. Men för sjukgymnaster kan vårdvalet bli en ödesfråga. Rehabiliteringen riskerar att hamna i kläm, när

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:30

Regeringens proposition 2015/16:30 Regeringens proposition 2015/16:30 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Prop. 2015/16:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2015 Stefan Löfven Ylva

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer

En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39)

En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-09-07 Dnr 320/2009 1 (7) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) N2009/4523/TR Sammanfattning Konkurrensverket är positivt till

Läs mer

Yttrande över motion av Kristina Söderlund och Inger Ros (S) om vårdgarantin och en utveckling för en patientfokuserad vård

Yttrande över motion av Kristina Söderlund och Inger Ros (S) om vårdgarantin och en utveckling för en patientfokuserad vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 18 1 (7) HSN 1209-1122 Yttrande över motion av Kristina Söderlund och

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Maria Johansson Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Datum Er referens S2014/5303/RU Vår referens 2014-09-30 Stefan Holm Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Almega

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2012-03-14 1 (8) Rättsenheten Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Ds 2012:3 Rättsäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen Sammanfattning IAF är överlag positiv

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Hur påverkar olika system av vårdval entreprenören?

Hur påverkar olika system av vårdval entreprenören? Hur påverkar olika system av vårdval entreprenören? Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs ut av Nutek

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:64

Regeringens proposition 2008/09:64 Regeringens proposition 2008/09:64 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare, m.m. Prop. 2008/09:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 november 2008 Maud Olofsson

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors sammanträde måndagen den 21 september 2015

Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors sammanträde måndagen den 21 september 2015 Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors sammanträde måndagen den 21 september 2015 Tidpunkt: Kl. 14.00 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-14 Justerat den 28 september

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:129

Regeringens proposition 2015/16:129 Regeringens proposition 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar Prop. 2015/16:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven

Läs mer

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912 Till: Tolktjänstutredningen Från: Föreningen Tolkledarna Synpunkter på utkast daterat 110912 Tolkledarna har ombetts att i anknytning till mötet med utredarna 110927 inkomma med skriftliga synpunkter på

Läs mer

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av 12 februari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum:2013-02-12

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende REMISSVAR 2016-03-18 Dnr 3.9:0101/16 Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende (Dnr 934/2016) Inledning Förslaget behandlar nya föreskrifter

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-10-13 Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) IOGT-NTO har inbjudits att lämna synpunkter på

Läs mer

NPM: Styrmodeller inspirerade från näringslivet; konkurrens, kundbegrepp, kontraktsstyrning. Nacka: Först i landet med checksystem och

NPM: Styrmodeller inspirerade från näringslivet; konkurrens, kundbegrepp, kontraktsstyrning. Nacka: Först i landet med checksystem och 1 NPM: Styrmodeller inspirerade från näringslivet; konkurrens, kundbegrepp, kontraktsstyrning. Nacka: Först i landet med checksystem och valfrihetssystem. Husläkarlagen: Avskaffades 1994 Vårdgarantin:

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSVAR 1 (7) ERT ER BETECKNING 2015-03-24 S2015/1554/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Statskontoret tar ställning till förslag

Läs mer

Förord... 4. Förklaring av dokument... 5. Vision... 6. Sammanfattning över våra största besparingar och prioriteringar... 7

Förord... 4. Förklaring av dokument... 5. Vision... 6. Sammanfattning över våra största besparingar och prioriteringar... 7 Innehåll Förord... 4 Förklaring av dokument... 5 Vision... 6 Sammanfattning över våra största besparingar och prioriteringar... 7 Din hälso- och sjukvård i Sörmland... 9 Vårdköer... 9 Vårdlotsar... 9 Patientsäkerhet...

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Riktlinjer för konkurrensutsättning

Riktlinjer för konkurrensutsättning Riktlinjer för konkurrensutsättning Antagna av kommunfullmäktige i Falkenberg 2009-03-26 22 Falkenbergs kommun 1 Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet 1. Syfte med riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Remissvar avseende promemorian Statligt stöd till civila samhället en översyn av fyra bidragsförordningar samt stödet till Exit, Ds 2015:38.

Remissvar avseende promemorian Statligt stöd till civila samhället en översyn av fyra bidragsförordningar samt stödet till Exit, Ds 2015:38. Remissvar avseende promemorian Statligt stöd till civila samhället en översyn av fyra bidragsförordningar samt stödet till Exit, Ds 2015:38. Stockholm 2015-09-13 I egenskap av företrädare för det samlade

Läs mer

Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) 2012-11-15 Bilaga Yttrande över betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Ytterligare problembeskrivningar och förslag från NSPH med anledning av Psykiatrilagsutredningens

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över betänkandet Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet.

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över betänkandet Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-03-28 1(2) LS 1201-0211 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2-04- 1 7 0001 3 " Yttrande över betänkandet Hjälpmedel - ökad delaktighet

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Europaläkare eller specialist i allmänmedicin

Europaläkare eller specialist i allmänmedicin Europaläkare eller specialist i allmänmedicin Bakgrund En läkare med holländsk specialistkompetens i allmänmedicin anmälde Sverige till EU-domstolen då Socialstyrelsen inte konverterade den holländska

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer