Utredningsdirektiv LOV inom särskilt boende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredningsdirektiv LOV inom särskilt boende"

Transkript

1 Dokumentnamn 1(12) Utredningsdirektiv LOV inom särskilt boende Syfte Socialnämnden har lämnat ett utredningsdirektiv med följande syfte. Alla kommunens invånare ska ha möjlighet att påverka sitt liv och sitt boende. Valfriheten inom kommunen ska öka och utveckling och nyetablering av lokala och externa företag ska stimuleras. Idag saknas platser i särskilt boende i kommunen. Upphandling av korttidsplatser pågår för att lösa den akuta situationen. Kävlinge kommuns lokalförsörjningsplan visar att det kommer att finnas behov av fler särskilda boenden de närmaste åren. Antalet invånare som är 80 år och äldre kommer att bli högre. Enligt lokalförsörjningsplanen för har kommunen behov av ytterligare 111 bostäder inom särskilt boende fram till år Särskilt boende är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av vård och omsorg och som inte kan få omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i den ordinära bostaden. Personal måste finnas dygnet runt, även personal med medicinsk kompetens. Modeller för fler utförare Avtal kan tecknas med privata utförare enligt LOV eller LOU. LOV är ett valfrihetssystem. Genom LOV blir de företag som uppfyller kraven ackrediterade att kunna väljas som utförare för särskilt boende. Den enskilde väljer själv bland de godkända boendena. Genom LOU upphandlas boende genom upphandling. LOU är vanligt när man önskar flera utförare inom en verksamhet. Kommunen kan välja att handla upp hela boenden, enstaka platser eller en kombination av båda. Vad gäller valfrihet uppnås detta tydligast genom LOV. Valfrihet kan också uppnås även om man enbart har kommunala boenden eller om man har en kombination av flera utförare. Det är redan idag möjligt för den enskilde att önska vilket boende man vill bo på. Socialnämnden Gunilla Malmgren Kävlinge kommun Socialtjänsten, Kävlinge

2 2 (12) Alla modeller förutsätter att det finns tillgång till ledig plats på mer än ett boende för att faktisk valfrihet ska uppnås. De flesta kommuner som infört LOV inom vård- och omsorgsboende har parallellt upphandlat driftentreprenader enligt LOU. Kävlinge deltar i kommunförbundet Skånes upphandling av vård och omsorgsplatser och har tillgång till enstaka platser den vägen. Skillnader mellan LOV och LOU LOV Lagen om valfrihetssystem (LOV) kom år I en LOV-upphandling annonseras upphandlingen löpande i en nationell databas. Den brukar även annonseras på kommunens egen hemsida. Utförare kan när som helst ansöka om att få delta i systemet. Kommunen tecknar avtal med alla utförare som godkänns uppfyller förfrågningsunderlagets krav. Brukarna får fritt välja mellan godkända utförare, som kommunen har avtal med. För de som inte själv väljer utförare måste kommunen ha ett i förväg fastställt, kvalitativt fullgott alternativ. I många kommuner går man efter närhetsprincipen. Det boende som ligger närmast nuvarande bostad och som har lediga platser väljs. Inom LOV är ersättningen densamma till alla utförare. Ett LOV-avtal kan gälla tills vidare. Någon ny upphandling behöver inte göras. Utföraren bygger/hyr fastigheten. I de kommuner som har haft stort behov av nya boenden har det uppfattats, som en fördel att man sluppit bygga i kommunal regi. Det är inte möjligt att sätta någon gräns för hur många företag som kan ingå i systemet. LOU Lagen om offentlig upphandling (LOU) har funnits längre än LOV. Den innebär att man gör en avgränsad upphandling. Det finns ett förfrågningsunderlag med krav på vad som ska upphandlas, liksom vid LOV. I förfrågningsunderlaget kan anges hur många platser son handlas upp och var de ska finnas i kommunen. Det är kommun som styr antal platser. Anbudet måste lämnas in före ett visst datum. En jämförelse görs mellan olika anbud och ett anbud antas. Skälen för beslutet ska anges. Kommunen kan begränsa antalet företag som verkar i kommunen. Inom LOU kan man välja att ha en fast ersättning och låta kvaliteten avgöra vem som får uppdraget, men man kan också välja att låta priset vara avgörande för vilket anbud som väljs. Idag är de flesta upphandlingar beträffande särskilt boende kvalitetsupphandlingar. En upphandlad drift enligt LOU gäller under en viss tid. I god tid innan avtalstiden är slut måste en ny upphandling göras, vilket kan innebära att en ny utförare får uppdraget. Det kan ge upphov till oro bland brukarna och de anställda. Vid LOU är det som regel kommunen som är ägare/har hyreskontraktet på fastigheten. Om den privata utföraren äger lokalen/har hyreskontraktet kan det innebära att de som bor där får flytta när kommunen får ett bättre anbud från en ny utförare. För- och nackdelar med LOV i jämförelse med LOU Fördelar med LOV jämfört med LOU är att det inte behövs regelbundna upphandlingar, som kan oroa brukarna och de anställda. LOV s mer långsiktiga perspektiv innebär också att utförarnas incitament att investera i personal, kompetenssatsningar och lokaler ökar, vilket kan leda till ökat

3 3 (12) fokus på kvalitet. För en kommun som behöver investera i ett nytt särskilt boende kan det vara en fördel att någon annan gör investeringen och tar de risker som hänger samman med en investering. Nackdelen med LOV är att kommunen inte kan begränsa antalet sökande. Alla som vill ansöka om att bedriva LOV inom kommunen har rätt att göra det och måste ha samma förutsättningar för att göra det. Effekter av införande av LOV De flesta kommuner som infört LOV för särskilt boende finns i Stockholmstrakten. Eftersom befolkningsunderlaget är mycket större där än i Kävlinge kommer möjligheterna till profilering att vara mindre här. I Stockholms valfrihetssystem för vård- och omsorgsboende finns cirka platser och befolkningsunderlaget i de kommuner i Stockholms/Uppsalaområdet, som har särskilt boende enligt LOV ligger på ca 1,7 miljoner invånare. Kävlinge, Simrishamn och Staffanstorp har ca invånare tillsammans. I en av utredningarna har man kommit fram till att nöjdheten bland brukarna med valfrihetssystemet var större i Stockholmsområdet än i övriga landet. Det kan bero på de profileringar som är möjliga att göra där språk, religion mm på grund av det större befolkningsunderlaget. Om ett LOV-system införs minskar kontrollen över den totala kapaciteten i kommunen. Det innebär också att kommunen slipper investera i boenden då det är de privata aktörerna som står för lokalerna. Ett LOV-system är att betrakta som en långsiktig lösning vilket gör att leverantören vågar investera i kompetens, kvalitet och personal. LOV innebär en större kontinuitet och långsiktighet för den enskilde jämfört med LOU som har fasta kontraktstider. Förutsättningen är att ingen av parterna väljer att säga upp LOV-avtalet. Ett LOV-system minskar möjligheten att styra den geografiska placeringen av nya vård- och omsorgsboenden. De privata aktörerna kommer att vara intresserade av attraktiva lägen. Planprocessen kan innebära en viss begränsning. Finns det ingen mark avsatt för särskilda boenden i detaljplanen måste man avvakta tills en plan finns klar för det. Ett LOV-system kan innebära en risk för överetablering. Det kan leda till att kommunen tvingas att stänga ett eget boende eller att ett LOV-boende får läggas ner. Om nedläggningen beror på överskott på platser bör det vara möjligt att ge de boende på det nedlagda boendet en likvärdig bostad, även om den enskilde som blir tvungen att flytta kan uppfatta detta som negativt och svårt. Om avtalet sägs upp av andra skäl man är t e x inte nöjd med ersättningen eller tillståndet är indraget - kan det bli problem att hitta en ny bostad i särskilt boende till brukaren. En allvarlig risk är att enskilda avdelningar står med ett fåtal tomma platser. Det skulle minska möjligheterna att bedriva en kostnadseffektiv vård och omsorg. Det är viktigt att kommunen har beredskap för de svårigheter som kan uppstå om godkända leverantörer väljer att avsluta sina LOV-avtal eller går i konkurs. Om det inte finns ledig kapacitet i befintliga boenden kan det ge problem. Om LOV-företaget säger upp avtalet och har för avsikt att använda lokalerna till annat kan det bli problem för kommunen att lösa behovet för de boende. Kommunen bör dock ställa krav på att brukarna ska ha egna hyreskontrakt.

4 4 (12) Vid en eventuell konkurs hos ett LOV-företag bör det vara möjligt för kommunen eller ett annat LOV-företag att köpa lokalerna så att verksamheten kan drivas vidare utan att brukarna behöver flytta. Om företagen inte har möjlighet att fylla sitt boende med Kävlinges kommuninvånare kan de erbjuda platserna till andra kommuner. Omvärldsbevakning Forskningen på särskilda boenden med LOV är begränsad. Eftersom den största delen av LOVverksamheten bedrivs inom hemtjänst har de flesta undersökningar gjorts på det området. Vissa delar av dem kan vara tillämpliga även på särskilt boende, men inte alla. Socialstyrelsen presenterade statistik under Utdraget ur Konkurrensens konsekvenser (SNS förlag 2011) som skrivits av Marta Szebehely från Stockholm universitet är något äldre. Det finns en utredning om framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2). Kontakt har tagits med andra kommuner med LOV inom särskilt boende. Granskning har även gjorts av förfrågningsunderlag och underlag från de nätverksträffar, som de kommuner som har infört LOV, deltar i. Stockholms universitet Marta Szebehely är professor i socialt arbete och har forskat länge i äldreomsorgsfrågor. Hon har bl a kommit fram till följande. Kunskapen om eventuella konsekvenser för brukare och personal, liksom för kommunens kostnader är fortfarande mycket begränsad. Det finns inga belägg för att konkurrensutsättning har lett till bättre kvalitet. Ett grundläggande problem är att äldre sällan utnyttjar sin valfrihet. Kontinuitet är en viktig kvalitetsfaktor för äldre. Därför är det väldigt få som byter utförare, trots att de kanske är missnöjda. För väldigt många äldre är det ett väldigt stort steg att göra ett byte, och steget är ännu större för dem som flyttar in på ett äldreboende. Omsorg är ett möte mellan personal och äldre som i grunden är väldigt privat och svårt att få insyn i och än svårare att mäta. Socialstyrelsen I Socialstyrelsens kartläggning Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll, från maj 2012, kommer man fram till att Socialstyrelsen inte har det slutgiltiga svaret på frågan om det finns kvalitetsskillnader mellan kommunala och enskilda utförare av vård och omsorg om äldre. De ser inte heller några stora kvalitetsskillnader mellan vinstdrivande respektive icke-vinstdrivande utförare. Socialstyrelsen har under 2015 presenterat en uppföljning av LOV. Den gäller omsorg enligt LOV, alltså inte specifikt särskilt boende. Vissa delar bör trots det även vara tillämpliga på särskilt boende. Där har de kommit fram till att möjligheten att välja utförare i omsorgen kan ha positiva effekter för den som kan göra välinformerade val. Men när det gäller de mest sjuka och utsatta som har svårt att välja själva finns det brister. För den som inte kan göra välinformerade val bidrar inte valfriheten i sig till en mer jämlik vård och omsorg. Av uppföljningen framgår också att biståndshandläggare ofta är osäkra på hur kraven i LOV på saklig information påverkar deras möjlighet att informera brukare vid valet av utförare och hur mycket aktivt stöd, hjälp och vägledning som de kan ge den enskilde.

5 5 (12) SOU 2014:2 Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten Projektledare för utredningen är Greger Bengtsson, som idag håller i det nätverk som bildats för de kommuner som har LOV inom särskilt boende. Utredningen berör främst hemtjänst men ett urval av de slutsatser som tas upp kan trots det vara intressanta. Det finns få data som mäter systemets betydelse för brukarna. Studien visar inte några skillnader vad gäller brukarnöjdhet i de studerade kommunerna som tillämpar respektive inte tillämpar LOV. Av forskningen som finns om kvalitet inom äldreomsorgen framgår att kontinuitet är mycket viktigt för den upplevda kvaliteten. Grunden för detta är att omsorg bygger på relationen mellan den som utför omsorgen och omsorgstagaren och det kan vara svårt att skapa förtroendefulla relationer. I samband med att valfrihetssystem införs uppstår kostnader för administration, granskning och uppföljning av systemet. Kostnader uppstår också för att informera om systemet. Dessa kostnader benämns transaktionskostnader. Om all produktion sker internt uppstår inga transaktionskostnader. Däremot finns kostnader för planering, styrning och uppföljning av den egna verksamheten oavsett om LOV tillämpas eller inte. I utredningen tas även vissa punkter upp som behandlar särskilt boende. Här följer ett urval av dem. Faktorer som talar för att använda LOV vid införande av valfrihet inom särskilt boende. Möjligheten att välja utförare innebär att brukarnas ställning i omsorgen stärks LOV har ett mer långsiktigt perspektiv vilket innebär att utförarnas incitament att investera i såväl personal, genom kompetenssatsningar, som lokaler torde vara stora. Detta kan därmed leda till ett ökat fokus på kvalitet. Kommunens egen verksamhet får möjlighet att mäta och jämföra sig mot boenden som drivs i privat regi. Aspekter som talar mot ett införande av LOV inom särskilt boende. För brukare som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har svårt att göra egna val innebär möjligheten att välja ett begränsat inflytande över tjänsten. Möjligheten för brukarna att genom omval utveckla valfrihetssystemen mot bättre kvalitet är begränsade. Det krävs att en utförare initialt gör stora investeringar för att denne ska kunna delta i ett valfrihetssystem. Det kan innebära att små aktörer inte deltar och att mångfalden därmed riskerar att utebli. I utredningen påpekas också att erfarenheterna av valfrihetssystem inom särskilt boende är begränsade. Kommuner Det finns totalt 15 kommuner som infört LOV för särskilt boende. De är Nacka, Stockholm, Lidingö, Norrtälje, Sollentuna, Upplands Väsby, Solna, Täby, Österåker, Danderyd, Halmstad, Simrishamn, Uppvidinge, Uppsala och Växjö. De flesta av dem ligger i Stockholmstrakten. De flesta har en blandning av LOV och LOU. Nacka har renodlad LOV och har använt sig av det sedan 2001 innan lagen togs fram. Även Lidingö och Uppvidinge hade renodlad LOV 2014 (SOU 2014:2). Staffanstorps kommun har nyligen fattat beslut om att lägga ut ett förfrågningsunderlag, som inbjuder privata utförare att ansöka om att få teckna avtal om särskilt boende enligt LOV. Risker med LOV är att företaget går i konkurs eller av någon anledning säger upp avtalet. Konkurser har förekommit vid två tillfällen, i Nacka och i Stockholm. De kommuner som ligger i Stockholmstrakten har större möjligheter att lösa de problem som uppstår när ett företag upphör, eftersom där är så många närliggande kommuner som infört LOV och som det kan finnas möjligheter att fördela de boende på.

6 6 (12) I vissa fall löses problemet med att ett annat LOV-företag köper boendet och driver verksamheten vidare. En risk som har påpekats är att ett företag som har en monopolställning i en kommun kan pressa fram högre ersättningar. Det är därför viktigt att kommunen får in flera olika företag om LOV införs. Detta kan dock vara svårt att påverka. För att få lite mer detaljer kring hur LOV fungerar har kontakt tagits med några kommuner som infört/planerat att införa LOV för att höra vilka för- och nackdelar som de ser med LOV. Dessa kontakter har tagits med de kommuner som legat närmast Kävlinge. Simrishamn Simrishamn införde LOV Idag har Aleris ett särskilt boende och ett hemtjänstdistrikt enligt LOV. Aleris har dessutom två särskilda boenden enligt LOU. Det var överkapacitet när det nybyggda boendet öppnades, men det löstes genom att inte alla enheter på det nya boendet öppnades. Aleris byggde boendet i egen regi. Det har periodvis varit tal om att stänga någon av enheterna i egen regi p g a överkapacitet, men det är då enheter som egentligen inte håller rätt standard. Tilläggstjänster erbjuds i form av hjälp att ordna födelsedagsfirande, utflykt i naturen med fikatermos, enskilda utflykter, sällskap till teater, kulturevenemang, köpa födelsedagspresenter, sy upp byxor, hjälpa till med övernattning för närstående och komfortpaket. Ibland är det kö till önskat boende. Då erbjuds annat boende i avvaktan på att det blir ledigt i önskat boende. Det händer att man byter boende, men då beror det oftast på att man vill bo på ett annat geografiskt läge. Icke-val sker enligt närhetsprincipen. Verksamhetsuppföljning (observation, enkät, aktgranskning) sker en gång per år av kvalitetscontroller. Företaget lämnar in vissa uppgifter till kvalitetscontroller en gång i kvartalet. Individuppföljningar inkl individuell kvalitetsmätning görs 1 gång per år av omsorgshandläggare. Möte med utförarna 2 gånger per år. Positivt med LOV är att man kan utbyta erfarenheter med varandra, dra nytta av varandras idéer om hur man löser olika moment. Bra att ha andras struktur att jämföra med när man granskar verksamheterna. Halmstad Har haft LOV inom särskilt boende sedan Idag har Attendo två boenden och planerar ytterligare ett. Aleris har ett boende. Boendena erbjuder inga tilläggstjänster. Fastigheterna ägs av företagen Kommunen betalar en fast vårddygnsersättning till alla företagen ej nivåbaserad. Där ingår samtliga kostnader. Betalar endast för belagda platser. Så länge man bor kvar hemma får man vänta tills det blir en ledig plats i det boende som man önskar. Bor man på korttidsplats får man acceptera första lediga plats. Sedan får man köa till önskat boende. Det förekommer att man byter boende om det man placerats på ligger långt från hemorten. Byten är dock inte särskilt vanliga. De nya boendena ligger i tätorten. Börjar närma sig risk för överkapacitet. Krävs politiska beslut för att hantera det. Växjö Beslutade om LOV i särskilt boende under Den första LOV-utföraren kom i oktober Attendo har ett boende, Humana är på gång och ytterligare två utförare har anmält intresse. Boendet erbjuder inga tilläggstjänster. Finns boenden upphandlade enligt LOU.

7 7 (12) Finns risk för överetablering om alla som visat intresse skulle bygga. Inte många som står i kö. Få som gör byten. Hyrorna debiteras av Attendo. Ersättningen består av en fast avgift per dygn och belagd plats och en rörlig ersättning per timme. Finns nivåindelning som visar hur många timmar resp nivå ersätts med. Staffanstorp Kommunen har valt att införa LOV i ett beslut angående valfrihet. De har tagit fram ett förfrågningsunderlag som precis har hanterats politiskt. Kommunen har inga egna särskilda boenden idag, alla är upphandlade enligt LOU. LOV är inte praktiskt genomfört än. Varberg Kommunen var från början positiv till att införa LOV för särskilt boende, men valde att inte införa det. Varberg har boenden både på landet och i tätorten. Privata entreprenörer väljer som regel att etablera sig i tätorten. Vid överkapacitet måste något gammalt boende läggas ner. Risken är stor att det blir något av boendena utanför tätorten. Det fanns en oro i Varberg för att man skulle tappa styrningen över vilka boenden som ska finnas i kommunen. Även risken för kostnadsstegringar påverkade. Krav på kommunen om LOV införs Kontroll och uppföljning Det är kommunens ansvar att se till så att alla som beviljas ett särskilt boende får en trygg och säker omvårdnad oavsett eget val. Med hänsyn till att de som beviljas särskilt boende ofta är svaga och sköra är ansvaret extra stort. Det är mycket sällan som personer som bor i särskilt boende byter utförare även om de inte är nöjda. Det kräver att verksamheten aktivt följs upp och kontrolleras regelbundet. Kommunen har en skyldighet att garantera att brukaren känner sig nöjd med det boende som valts. Befogade klagomål måste rättas till på det valda boendet. Man ska inte behöva flytta för att bli nöjd. Idag har kommunen LOV inom servicetjänster. De följs upp genom enkäter och besök/telefonsamtal från biståndshandläggarna. De personer som har behov av särskilt boende har mycket sämre möjligheter att framföra klagomål än de som idag använder sig av servicetjänster med LOV. Ett införande av LOV inom särskilt boende kräver därför en fast organisation för uppföljning och kontroll av att verksamheten bedrivs enligt kommunens riktlinjer. Hantering av lokaler Kommunen äger/hyr fastigheten Större rådighet över utformningen vid nybyggnation och vid ombyggnader. Lättare att göra om fastigheten till nya/ändrade behov. Lättare att ta in annan verksamhet i lokalerna när behoven ändras. Samtidigt riskerar kommunen tomma lokaler om efterfrågan på vård och omsorg minskar och lokalerna inte kan användas till något annat. Hyreskontrakt på den här typen av byggnader är ofta långa. LOV-företaget äger/hyr fastigheten Olika utformning av fastigheten kan ge olika driftskostnader i framtiden. Det påverkar den hyra som den enskilde får betala. Hyreskostnaden påverkar även den omsorgsavgift som kommunen får in från den enskilde och hur mycket utföraren har råd med till övrig drift.

8 8 (12) I förfrågningsunderlaget måste krav ställas på en god inre och yttre miljö för de boende och att det ska vara möjligt att skapa en effektiv arbetsplats för personalen. Det är också viktigt att beakta framtida behov och se till att det finns handlingsutrymme för bra ombyggnationer där man kan dra nytta av ny teknik. LOV-företaget står risken för byggprojektet och för eventuella förändringar i efterfrågan. Möjlighet att få momsersättning för lokalerna Om kommunen hyr lokaler för vård och omsorg kan kommunen söka momsersättning från staten. För lokaler/lägenheter är momsersättningen 18 % av kostnaderna. För driftkostnaderna har kommunen möjlighet att lyfta momsen. För personalkostnader finns ingen moms att lyfta för kommunen. Ett företag som äger/hyr motsvarande lokaler har inte möjlighet att få någon ersättning från staten. Kommunen har möjlighet att söka momsersättning med 6 % på det totalbelopp, inklusive lokalkostnader, som företaget debiterar kommunen. Det finns en utredning om Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt (SOU 2015:93) som kan påverka kommande momsersättningar. Sveriges kommuner och landsting avstyrker i sitt remissvar förslaget i utredningen, eftersom det kan göra det dyrare att anlita privata utförare. Enligt idag gällande regelverk ska momsen inte innebära några ökade kostnader för kommunen. LOV-företaget svarar för inventarierna LOV-företaget ska svara för inventarier i sina egna lokaler. Kommunen kan ställa krav på minimiutrustning i bostäderna och i de gemensamma utrymmena i förfrågningsunderlaget. Ekonomiska konsekvenser Kävlinge tillämpar idag resursfördelning inom särskilt boende. Det finns två olika nivåer för ersättning, en för boenden med somatisk inriktning och en för boenden med demensinriktning. Ersättningen skiftar med boendets storlek, ersättning per plats är lägre för boenden med många platser. Beträffande driften bör samma resursfördelning kunna tillämpas för LOV-utförare. Det innebär samma kostnader för privata som för kommunala särskilda boenden beträffande denna del. I LOV svarar de privata utförarna även för lokalerna. För lokalerna får de kommunala utförarna anslag till befintliga lokaler. Anslagen skiftar beroende på byggår, storlek på boenden mm. Om LOV införs måste en enhetlig ersättning tas fram. Det kräver en ingående diskussion att få fram en lämplig nivå på ersättningen för lokaler. Konkurrensverket har i ett tillsynsbeslut konstaterat att de grundläggande principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet i LOV inte inbegriper kommunernas verksamhet som bedrivs i egen regi eftersom kommunerna inte är leverantör i lagens mening (SOU 2014:2, Konkurrensverkets beslut dnr 348/2013). I andra sammanhang har Konkurrensverket gett uttryck för att samma ersättning bör utgå till verksamhet som bedrivs i egen regi som till de privata utförarna (Konkurrensverkets Rapport 2013:1, s 126 f).

9 9 (12) Ett valfrihetssystem kommer att innebära ökade kostnader i form av administration, granskning och uppföljning av systemet, Ett valfrihetssystem innebär också kostnader för information om de olika utförarna. Många utredningar visar att LOV innebär att längre tid kommer att gå åt till biståndsbedömning eftersom biståndsbedömaren måste hålla kontakt med ett större antal utförare och lägga mer resurser på uppföljning och kontroll. Hur stora dessa kostnader de s k transaktionskostnaderna - blir beror på vilken omfattning LOV får. Behovet av nya särskilda boenden innebär att biståndshandläggaren även i egenregifallet hade behövt ha kontakt med fler enhetschefer. Det antal externa utförare som Kävlinge räknar med bedöms ge en mer begränsad effekt på biståndshandläggarnas arbete. Ett valfrihetssystem innebär sämre möjligheter än idag att ändra ersättningen till verksamheten med kort varsel. Kommunen kan t ex idag, i ett kärvt ekonomiskt läge, snabbt ändra resursfördelningsersättning och lokalanvändning för att få en budget i balans. Dessa möjligheter blir mindre om en privat utförare driver verksamheten. Det bör vara möjligt att göra ändringar om det klart och tydligt framgår av förfrågningsunderlaget, men företagen måste ha en viss respittid innan förändringen träder i kraft. Hur detta ska regleras i förfrågningsunderlaget behöver utredas ytterligare. De största ekonomiska konsekvenserna kan dock uppstå om ett kommunalt boende behöver läggas ner eller om ett LOV-boende upphör av någon anledning. Kävlinge kommun har mycket goda resultat i de insamlingar av brukarsynpunkter som gjorts. Kävlinges särskilda boenden står sig väl jämfört med särskilda boenden i de kommuner som infört LOV. Med hänsyn till dessa resultat bör det inte vara någon större risk för att de kommunala boendena ska bli utkonkurrerade av nya LOV-boenden. Även när det gäller kostnader ligger Kävlinge bra till. Införande av LOV bedöms innebära ökade kostnader för kommunen om inte de ökade kostnaderna kan tas från verksamheten. Sammanfattning Kvalitet Det finns inget forskningsmaterial som tyder på att kvaliteten blir bättre med LOV det finns inte heller något som tyder på att den blir sämre. Det man kan konstatera är att kontinuitet är viktig för brukarnöjdheten. Kommunen har ansvaret för att alla särskilda boenden har hög kvalitet, även de som drivs enligt LOV. Ekonomi LOV innebär högre kostnader i form av transaktionskostnader. Det kan också innebära ökade kostnader om ett fullt användbart boende skulle behöva läggas ner i förtid. Med hänsyn till att de personer som är beroende av särskilt boende oftast inte klagar är det viktigt att kommunen bevakar deras intressen genom kontroll och uppföljning. Det kräver resurser för uppföljning. Kommunen måste ha beredskap för att ta hand om brukare som bor i ett boende där avtalet upphör av någon anledning.

10 10 (12) De privata företag som har särskilda boenden i de tre kommuner som ligger närmast Kävlinge är stora. Det är viktigt att bevaka att ett enskilt LOV-företag inte får så stark ställning i kommunen att det kan diktera villkoren. Följande utdrag från SOU 2014:2 behandlar kommunens kostnader för LOV. Vi har inte funnit några studier som ställer ökningen av transaktionskostnader mot utvecklingen av kostnaderna för kommunens egen verksamhet. Vi vet därför inte om de ökade transaktionskostnaderna som ett valfrihetsystem leder till vägs upp av förändringen av kostnaderna för kommunens verksamhet i egen regi. Valfrihet Även om kommunen inte har haft något valfrihetssystem har det funnits möjligheter att önska sig ett visst boende. Om det fanns lediga platser fick man det boendet. I dagens situation med brist på platser i särskilt boende är naturligtvis valfriheten väldigt liten. Vid införande av LOV minskar biståndshandläggarens möjligheter att ge råd om vilket boende som är bäst för just den personen. Det kan vara känsligare att ge den formen av råd och stöd om valet står mellan kommunal verksamhet och entreprenörer, biståndshandläggaren ska förhålla sig neutral till olika utförare. Beträffande servicetjänster som kommunen har enligt LOV ger biståndshandläggarna aldrig råd om vilken leverantör som ska väljas. Brukare som har behov av särskilt boende har oftast ett stort behov av stöd i samband med utförarval. Information kan lämnas om olika utförare men vägledning får inte lämnas. Idag tar man hänsyn till innemiljö och utemiljö, men även till vilka medboende som kan finnas på ett möjligt boende när man ger råd till den enskilde. En av källorna i omvärldsbevakningen framhöll att ickevalsalternativ enligt närhetsprincipen kan vara bra, men brukarna riskerar att få sina utförare utifrån ett system som inte tar hänsyn till specifika behov, utan till vilka utförare som står på tur. De utredningar som gjorts tyder inte på ökad valfrihet för de som är berörda sköra personer. Flyttning till önskat boende är inte alltid möjligt om man först placerats på ett boende som är ledigt. LOV infördes för att ge även mindre utförare möjlighet att lämna anbud till kommunerna, En av faktorerna som talade för LOV i SOU 2014:2 framhöll möjligheten att erbjuda ett profilerat boende, en annan att idéburna organisationer deltog. Det är tveksamt om mindre företag har möjlighet att lämna in en ansökan om LOV med hänsyn till de investeringar i fastigheter som krävs. Möjligheten är säkert större i Stockholmstrakten där många kommuner infört LOV och underlaget är betydligt större än i Kävlinge, där närmaste kommuner som infört LOV är Halmstad och Simrishamn och snart Staffanstorps kommun. I Stockholmstrakten finns det kommuner som godkänner att deras invånare väljer ett boende i en annan kommun. Detta ökar möjligheten att få ett boende med en profil som motsvarar den enskildes intressen. Kontroll/påverkbarhet Kommunen har ingen möjlighet att påverka hur många anbud som kommer in. Det kan finnas risk för överetablering. Det är en risk som framförts av de som idag arbetar med LOV i särskilda boenden. Om det finns många lediga platser i kommunen kommer de privata företagen att sälja dem till andra kommuner. I de fallen är det den kommunen som betalar för platsen. Det händer att enskilda från andra kommuner söker sig till Kävlinge. Kommunen är skyldig att utreda deras behov och bevilja särskilt boende i de fall de har rätt till det. I de fallen blir personen folkbokförd i kommunen.

11 11 (12) Hur går vi vidare? Om kommunen beslutar att införa LOV inom särskilt boende måste följande punkter diskuteras ingående. Hur bygger vi upp organisationen för ett annat arbetssätt Uppföljning och kontroll Nivå på ersättningen Vad ska ingå i ersättningen Hantering av lokaler Krav på de företag som ska godkännas enligt LOV Ska det vara möjligt att bygga boenden utanför kommungränsen Vill kommunen påverka lokaliseringen Hantering av risker Icke-valsalternativ Köhantering Om kommunen beslutar att införa LOV måste ett förfrågningsunderlag tas fram. I detta ska krav ställas på att de lagar, regler, föreskrifter och riktlinjer som finns inom verksamhetsområdet ska följas. Krav ska även ställas på personalens meddelarfrihet och de förtroendevaldas rätt till insyn i verksamheten. Det kan också vara lämpligt att bjuda in de företag som verkar inom LOV för att ta del av deras synpunkter innan det slutliga förfrågningsunderlaget är klart. Möjligheten att få en föreläsning av någon med erfarenhet av LOV inom särskilt boende bör också undersökas. Arbetet ska vara underlag för det förfrågningsunderlag som ska tas fram. För detta uppdrag behöver en person projektanställas.

12 12 (12) Information har hämtats från följande källor Socialstyrelsen: Nyheter 1 juli 2015: Svagheter med valfrihetssystem för de mest utsatta Stimulansbidrag LOV, Slutrapport Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre (maj 2012) SOU 2014:2 Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten Konkurrensens konsekvenser, SNS förlag, juni 2011 Kapitel 7 Insatser för äldre och funktionshindrade i privat regi, Marta Szebehely Artiklar och kommentarer i media i samband med att boken kom ut. Strategi för vård- och omsorgsboenden, SKL 2015 Samtal med Greger Bengtsson SKL (Sveriges kommuner och Landsting) LOV och valfrihet i särskilt boende, 2 dec 2015, SKL, underlag från nätverksmöte Nätverk i valfrihet 12/4 2016, SKL, underlag från nätverksmöte Mailkontakt med vik kvalitetscontroller Christina Eriksson i Simrishamn, förfrågningsunderlag och annan information från hemsidan. Samtal med LOV-koordinator Britt Wicklander och ekonom Niklas Pettersson Fröling i Halmstad, förfrågningsunderlag och annan information från hemsidan. Samtal med utredare Lena Tibblin i Växjö, utredningen Valfrihetssystem enligt LOV i särskilt boende för äldre i Växjö kommun, förfrågningsunderlag och annan information från hemsidan. Samtal med kvalitetssamordnare Hillevi Ventura i Staffanstorp, Utredning avseende införande LOV i särskilt boende i Staffanstorps kommun, Återrapportering avseende införande LOV i särskilt boende i Staffanstorps kommun Samtal med utvecklingsledare Ann-Britt Jande i Varberg. Information från hemsidor och förfrågningsunderlag från andra kommuner med LOV inom särskilt boende.

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten UTFÖRARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som företagare blir extern utförare av hemtjänst 1 Möjligheter och begränsningar! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten

Läs mer

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 9 Oktober 2014, kl 13.15 Plats: Lilla Konfekten, Sidenvägen 7 D, Alingsås Ärendelista Val av justerare och tid för

Läs mer

Utredningsdirektiv LOV inom gruppboenden (LSS)

Utredningsdirektiv LOV inom gruppboenden (LSS) Bilaga tjänsteskrivelse 1(8) 2016-09-23 Utredningsdirektiv LOV inom gruppboenden (LSS) Syfte Socialnämnden har lämnat följande utredningsdirektiv. Kävlinge kommuns gruppboenden inom LSS har hög kvalité

Läs mer

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Remissvar 2008-05-26 S2008/2022/ST 013-2008-1852 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Bakgrund Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har anmodats

Läs mer

Remissvar över Förslag till förfrågningsunderlag för godkännande av utförare i Uppsala kommuns valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden

Remissvar över Förslag till förfrågningsunderlag för godkännande av utförare i Uppsala kommuns valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden 1 21 augusti 2013 Remissvar över Förslag till förfrågningsunderlag för godkännande av utförare i Uppsala kommuns valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden Diarienummer ALN-2012-0057.30 Bakgrund till

Läs mer

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010 Företagande med LOV Svend Dahl Juni 2010 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund...3 Införandet av LOV... 4 De privata utförarna i LOV...5 Många nystartade företag tack vare LOV... 6 Positiva

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Vinster i den privata vården i Malmö en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Inledning Den här rapporten handlar om våra gemensamma skattepengar och hur de används idag.

Läs mer

Vinnare och förlorare i äldreomsorgens valfrihetssystem

Vinnare och förlorare i äldreomsorgens valfrihetssystem Vinnare och förlorare i äldreomsorgens valfrihetssystem Äldreforskardag 6 mars 2013 Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Forskarnätverk finansierat av NordForsk och FAS 2012-2014

Läs mer

FÖRSLAG TILL EGET VAL - DAGLIG VERKSAMHET

FÖRSLAG TILL EGET VAL - DAGLIG VERKSAMHET 1 (8) Omsorgskontoret 2009-05-26 Dnr On 2009-58 Bilaga 1 FÖRSLAG TILL EGET VAL - DAGLIG VERKSAMHET En förutsättning för att införa Lag om valfrihetssystem, LOV är att det finns ett förfrågningsunderlag

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

~HÅBO 2016-01-13 KALLELSE TILL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS EXTRAINSATTA SAMMANTRÄDE "-'KOMMUN

~HÅBO 2016-01-13 KALLELSE TILL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS EXTRAINSATTA SAMMANTRÄDE -'KOMMUN ~HÅBO "-' KALLELSE TILL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS EXTRAINSATTA SAMMANTRÄDE 2016-01-13 KALLELSE Vård- och omsorgsnämnden Ledamöter Lisbeth Bolin (C), Ordfårande Helen Embretsen (KD), l :e vice ordfårande

Läs mer

Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015

Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015 Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015 Oktober 2011 1 Innehållsförteckning: Äldreboendeplan Göteborgs stad 2012-2015...3 PLANEN...3 Plan 2012-2013, inriktning 2014-2015...3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGARNA...3

Läs mer

Utredning av barnomsorg på obekväm arbetstid samt förslag till lösning i Upplands Väsby kommun

Utredning av barnomsorg på obekväm arbetstid samt förslag till lösning i Upplands Väsby kommun Utbildningsavdelningen 2014-05-21 Haina Berndtsson 08-590 971 47 Dnr UBN/2014:26 Haina.Berndtsson@upplandsvasby.se Utbildningsnämnden Utredning av omsorg på obekväm arbetstid samt förslag till lösning

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG SM Handläggare Datum Diarienummer Tomas Odin 2014-04-02 NHO-2014-0116.31 Nämnden för hälsa och omsorg Direktiv för utredning gällande möjligheten att

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 ALLMÄNNA SYNPUNKTER Famna har av regeringen inbjudits

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Effekter av konkurrens. Utdrag ur undersökningen om äldreomsorgens framtidsutmaningar

Effekter av konkurrens. Utdrag ur undersökningen om äldreomsorgens framtidsutmaningar Effekter av konkurrens Utdrag ur undersökningen om äldreomsorgens framtidsutmaningar Inledning Innehållet i den här rapporten bygger på djupintervjuer med kommunala chefer (socialchef, äldreomsorgschef,

Läs mer

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet 1 Bilaga 19 Råd och rekommendationer 2011-09-01 Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet Inledning Alla barn och ungdomar, oberoende

Läs mer

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång KKV1000, v1.1, 2009-12-14 BESLUT 2010-02-04 Dnr 451/2009 1 (7) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång Beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Utredning ny LSS-ersättning

Utredning ny LSS-ersättning Utredning ny LSS-ersättning Bakgrund En person som beviljats personlig assistans enligt LSS har också rätt att välja vem som ska anordna den personliga assistansen. Brukaren kan, precis som den som beviljas

Läs mer

Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Maria Johansson Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Utredningsdirektiv LOV inom daglig verksamhet

Utredningsdirektiv LOV inom daglig verksamhet Bilaga tjänsteskrivelse 1(8) 2016-09-23 Utredningsdirektiv LOV inom daglig verksamhet Syfte Socialnämnden har lämnat följande utredningsdirektiv. Daglig verksamhet inom LSS är våra brukares arbetsplats.

Läs mer

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Värbygården i Bara, måndagen den 21 september 2009, klockan 19.00 20.30

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Värbygården i Bara, måndagen den 21 september 2009, klockan 19.00 20.30 Medborgarmöte - att kunna välja utförare av hemtjänst Värbygården i Bara, måndagen den 21 september 2009, klockan 19.00 20.30 Närvarande Värdar (vårdutskottet) Per Mattsson (M), ordförande i vårdutskottet

Läs mer

Bernhard Agardh, Kullabygdens RPG

Bernhard Agardh, Kullabygdens RPG Sida 1 av 6 Plats och tid Gruvsalen, kl 14.00-15.30 Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen Jan-Olof

Läs mer

Myndigheten för vårdanalys remissyttrande över betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU2014:2, S2014/420/FST)

Myndigheten för vårdanalys remissyttrande över betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU2014:2, S2014/420/FST) 1(5) Socialdepartementet DATUM: 2014-05-10 103 33 Stockholm DNR: 1386/2014 Myndigheten för vårdanalys remissyttrande över betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU2014:2, S2014/420/FST)

Läs mer

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över betänkandet Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet.

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över betänkandet Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-03-28 1(2) LS 1201-0211 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2-04- 1 7 0001 3 " Yttrande över betänkandet Hjälpmedel - ökad delaktighet

Läs mer

Överklagande av Kammarrätten i Stockholms dom 2013-01-23 angående beslut att avbryta upphandling av drift av Katarinagården

Överklagande av Kammarrätten i Stockholms dom 2013-01-23 angående beslut att avbryta upphandling av drift av Katarinagården PM 2013: RI (Dnr 125-192/2011) Överklagande av Kammarrätten i Stockholms dom 2013-01-23 angående beslut att avbryta upphandling av drift av Katarinagården Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 2 (15) Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun ska genom samordning internt och externt utnyttja sin

Läs mer

Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011

Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Hedvig Schriever Annika Malmqvist 2011-06-15 1 (6) Dnr 136/2011 Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011 Bakgrund I juni 2008 tecknade Sundbybergs stad

Läs mer

Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende

Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Avdelningschef 2014-02-12 Stina Strid Hovmöller 08-590 973 06 Dnr: stina.strid.hovmoller@upplandsvasby.se KS/2013:433 20711 Kommunstyrelsen Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV)

Läs mer

Regeringens förslag att ta bort lagregleringen om vårdval i primärvården vad säger remissinstanserna?

Regeringens förslag att ta bort lagregleringen om vårdval i primärvården vad säger remissinstanserna? Karin Liljeblad 2014-11-20 Regeringens förslag att ta bort lagregleringen om vårdval i primärvården vad säger remissinstanserna? Regeringen har i budgetpropositionen aviserat en lagändring från den 1 januari

Läs mer

KONKURRENSVERKET BESLUT. Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun. Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna

KONKURRENSVERKET BESLUT. Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun. Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna Swedish Competition Authority 2011-01-19 Dnr455/2010 1(7) Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna Beslut Landstinget Dalarna har, genom att

Läs mer

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Bilaga 1 Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Inledning I detta dokument beskrivs marknaden för fastighetsnära insamling av producentansvarsfraktionerna tidningar och förpackningar,

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 17 april 2013, kl. 18.00 21.00 i Prologen, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom Andersson

Läs mer

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Yttrande R.nr 46.15 2015-10-14 Dnr 17/15 Saco Tiina Kangasniemi Box 2206 103 15 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Utredningens förslag Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU

Läs mer

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-02-01 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:548 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med

Läs mer

Strategier för vårdoch omsorgsboenden

Strategier för vårdoch omsorgsboenden Strategier för vårdoch omsorgsboenden Strategier för vårdoch omsorgsboenden Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 ISBN/Bestnr: 978-91-7585-360-4

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Nynäshamns kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-03-18 1 (28) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Struktur och principer för valfrihetssystem för hemtjänst och hemsjukvård.

Struktur och principer för valfrihetssystem för hemtjänst och hemsjukvård. Sida: 1 (7) Struktur och principer för valfrihetssystem för hemtjänst. Struktur och principer för valfrihetssystem för hemtjänst.... 1 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter för införandet... 2 3. Förberedelser

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll. Innehållsförteckning

Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll. Innehållsförteckning Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll Innehållsförteckning 2 3 12 17 18 Vård- och omsorgsnämnden kallas till extrasammanträde

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Uppdrag... 3 Kommunikation med medborgarna... 3 Förslag till beslut... 4 Samhällsperspektivet... 4 Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor... 4 Vård- och omsorgsboende

Läs mer

Uppföljning av Järfälla kommuns familjerådgivare enligt LOV

Uppföljning av Järfälla kommuns familjerådgivare enligt LOV Uppföljning av Järfälla kommuns familjerådgivare enligt LOV Maria Sandberg Rapportnr: Dnr 2010/298 December 2010 2010-12-06 1 (8) Innehåll 1. INLEDNING...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Dagsläge...2 1.3. Syfte...3

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

Kl. 16.00 18.00. Johanna Sundelöf, projektledare Samhällsbyggnad Eila Ulf, Anhörigcentrum. Paragrafer 17-31

Kl. 16.00 18.00. Johanna Sundelöf, projektledare Samhällsbyggnad Eila Ulf, Anhörigcentrum. Paragrafer 17-31 Plats och tid Anhörigcentrum Kl. 16.00 18.00 Politiker och representanter Johan Schenström (m), ordf Lilian Persson (s), ers Marianne Nordblom (fp), ers Gert Pettersson, Diabetesföreningen Lotta Lind Viberg,

Läs mer

Integrering av Vård och omsorg

Integrering av Vård och omsorg Bilaga 2015-11-25 1 (6) Integrering av Vård och omsorg Frågor att beakta Inför integreringsarbetet har socialförvaltningen beaktat olika frågor som lyfts upp i PwC:s rapport samt inriktningar som En väg

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 1(11) Vård- och omsorgsförvaltningen Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka

Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (11) Kommunfullmäktige 2015-10-15 Kf 112 Ks 151 Au 177 KS/2014-0267 Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen 1 (5) YTTRANDE 2011-05-11 Dnr: Ku2011/260/RS Societas Archaeologica Upsaliensis Kyrkogårdsgatan 8A Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Annalena Järnberg (S) Kerstin Skogdalen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Tomas

Läs mer

BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE UTREDNING 1 (12) 2016-05-11 KS/2016/446 BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Socialförvaltningen i Höganäs kommun har en övergripande ambition att ha nöjda brukare och

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 16 december 2013 kl. 13:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Lägesrapport 2010 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader

Lägesrapport 2010 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Klippans Läderfabrik 2010-09-24 Lägesrapport 2010 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Foto: Lennart Hermansson, Klippan Lägesrapport Rivning 2010 sidan 2 (5) Inledning Rivning

Läs mer

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Villkor 1 (13) 2009-07-17 Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Kravspecifikation Uppdragsbeskrivning Tjänsten Med särskilt boende avses boende med dygnet-runt-vård för äldre

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:97

Regeringens proposition 2006/07:97 Regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Prop. 2006/07:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22

Läs mer

Christian Haneson (FP) tjänstgörande ordförande Johan Tolinsson (S) andre vice ordförande Margareta Ödman (M) Stellan Petré (C)

Christian Haneson (FP) tjänstgörande ordförande Johan Tolinsson (S) andre vice ordförande Margareta Ödman (M) Stellan Petré (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Mini Borg, Borgmästaregatan 5 A, Kungsbacka Klockan 14-16.55, ajournering klockan 15.30-15.45 Beslutande Ledamöter Christian Haneson (FP)

Läs mer

Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende

Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende Bilaga 10:12 till kommunstyrelsens protokoll den 12 maj 2004, 18 PM 2004 RVI+VII (Dnr 316-1719/2004) Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Införande av trygghetsmodell inom äldreomsorgen del 2 förslag om omvandling till demensplatser

Införande av trygghetsmodell inom äldreomsorgen del 2 förslag om omvandling till demensplatser UTREDNING 1 (18) Vår handläggare Maria Andersson, områdeschef hemtjänst/korttidsboende/samordning Jan Nilsson, utredare Förslaget godkänt av vård- och omsorgsnämnden 2013-06-13, 58 Införande av trygghetsmodell

Läs mer

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten.

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärder godkända av socialnämnden Inhyrd sjukvårdspersonal minskas och

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anders Olsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-01-14 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-02-12, P 20 1 (4) HSN 1210-1271 Yttrande över motion 201:14 av Lars Dahlberg m.fl.

Läs mer

2014-10-07. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen

2014-10-07. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen 2014-10-07 Planeringsdokument - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Oktober 2014 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Förord... 3 2 Historik (2004 2013)...

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre

Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre Regeringsbeslut II:2 2013-01-24 S2013/612/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre 1 bilaga

Läs mer

Linköpings nya arena - Beslutsprocessen kring den

Linköpings nya arena - Beslutsprocessen kring den Linköpings Universitet. Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Statsvetenskap 1. Delkurs 3: Det svenska politiska systemet. Linköpings nya arena - Beslutsprocessen kring den Johannes Carlsson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Förslag till ny organisation för Landstinget Hallands läkemedelsförsörjning från den 1 oktober 2011

Förslag till ny organisation för Landstinget Hallands läkemedelsförsörjning från den 1 oktober 2011 Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2010-04-13 Ls100087 Landstingskontoret Kristian Samuelsson, utvecklare Tfn 035-13 48 90 kristian.samuelsson@lthalland.se Landstingsstyrelsen Förslag till ny organisation

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Socialnämnden. Jonas Lamprecht (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot

Socialnämnden. Jonas Lamprecht (v) ledamot Rune Skogsberg (c) ledamot FN:s barnkonvention har beaktats 2009-03-10 1 Plats och tid Vänersalen, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Gun-Britt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Förslag till beslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar. att. till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag. att

Förslag till beslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar. att. till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag. att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Peter Ölund TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-23 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 10 1 (5) HSN 1401-0132 Yttrande över motion 2013:27 av Helene Hellmark Knutsson

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 1 2014-03-31 Diarienr 2014/73-NF-753 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för funktionshindrade Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 I syfte att få en bild av och

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

2. Förslag till övriga frågor. 4. Aktuellt från socialnämnden. 6. Trygghetslarm (Anita Olofsson) 7. Aktuellt från organisationerna, laget runt

2. Förslag till övriga frågor. 4. Aktuellt från socialnämnden. 6. Trygghetslarm (Anita Olofsson) 7. Aktuellt från organisationerna, laget runt Socialnämnden Samrådsgrupp med handikapporganisationerna Datum 7 maj 2014 1. Inledning 2. Förslag till övriga frågor 3. Föregående minnesanteckningar från mötet den 5 februari 2014 4. Aktuellt från socialnämnden

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer