Kommunhuset - Kolabacken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset - Kolabacken"

Transkript

1 (30) Jönsson, Christoffer Nämndsekreterare Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice ordförande Lena Wendt (M) Mavis Zander (M) Olof Löfgren (M) Catarina Wictorsson (M) Ann-Margret Ohlsson (M) Susanne Lidfeldt (FP) Birgitta Tengqvist (S) Ulrika Wahlgren (MP) Tommy Nilsson (SD), 2:e vice ordförande Susanne Rådqvist (M) Göran Cronsioe (M) Lars Hansson (M) Thommy Gransten (M) Anette Clair (M) Caroline Cedergren (M) Andreas Johansson (FP) Annmari Paulcén (FP) Willy Olsson (S) Kristin Roos (NL) Kristina Hansson (SD) Byström, Catharina, avdelningschef, Omsorgsavdelningen Ericsson, Roger, verksamhetschef IFO, Omsorgsavdelningen Greco, Johan, verksamhetschef LÄS, Omsorgsavdelningen Gustavsson, Linda, kvalitetsansvarig IFO, Omsorgsavdelningen HanssonMalmgren, Helen, medicinskt ansvrig sjuksköterska Hedin, Pernilla, verksamhetschef HSE, Omsorgsavdelningen Jönsson, Christoffer, nämndsekreterare Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare eller Vellinge Direkt tfn , e-post

2 (30) Lindberg, Åsa, kvalitetsansvarig VoO, Omsorgsavdelningen Olsson, Peter, biträdande avdelningschef, Omsorgsavdelningen

3 (30) Ärendelista 1. Val av justerare 2. Information 3. Meddelanden till Redovisning av delegeringsbeslut till , löpnummer Uppföljning av 2013 års intern kontroll gällande genomförandeplaner 6. Kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende icke verkställda beslut Kvalitets- och verksamhetsuppföljning med Förenade Care, Postgården hemtjänst Kvalitets- och verksamhetsuppföljning med Förenade Care, Postiljonen vård- och omsorgsboende Kvalitets- och verksamhetsuppföljning med Frösunda, LSS-boenden Kvalitets- och verksamhetsuppföljning med kommunal LSS och Socialpsykiatri Kvalitets- och verksamhetsuppföljning med Frösunda Annorlunda, daglig verksamhet samt avlösarservice och ledsagarservice Drift av LSS-gruppbostäderna Bäckahästen, Falsterbovägen och Storgatan med tillhörande korttidslägenhet, samt boendestöd i ordinärt boende - förlängning av gällande avtal samt beslut om ny upphandling 13. Förlängning av avtal gällande Fixartjänst Bemanning Vård- och omsorgsboende, omfördelning av timmar i täthetsschema 15. Organisering på vård- och omsorgsboende 16. Svar på avtalsförslag om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 17. Avgifter inom Vård- och omsorg Nedläggning av faderskapsutredning 19. Upphandling av drift av HVB Södervång för ensamkommande barn

4 (30) On 1 Val av justerare beslutar 1. Utse _ (_) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2. Protokollet justeras på Kommunhuset.

5 (30) On 2 Information Ärendebeskrivning 1. Helen Hansson Malmgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om Lex Maria anmälan och beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende ärende på korttidsboende på S:t Knut, Vellinge samt Lex Maria anmälan från Kosmo AB och beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende korttidsboende Solliden, Burlöv. beslutar 1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

6 (30) Ärendets dnr: On 2015/2 On 3 Meddelanden till 2015 Beslutsunderlag 1.Tjänsteskrivelse av Linda Gustavsson, , Dnr On 2015/130, Lägesbeskrivning kvalitetsuppföljning av externt HVB. 2. Avtalsförslag från Region Skåne, , Dnr On 2015/140, Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem. 3. Protokoll från Kommunala pensionärsrådet , Dnr On 2015/ Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige , Dnr Ks 2015/393, Avsägelse från Susanne Lidfeldt (FP) från samtliga förtroendeuppdrag i Vellinge kommun. 5. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen , Dnr Ks 2015/96, Familjecentral. 6. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott , Dnr Ks 2015/361, Lokalbehov för LSS daglig verksamhet. 7. Beslut avseende ändring i tillstånd att servera alkoholdrycker på Sjögatan i Falsterbo, Bengt Wassberg alkoholhandläggare, Dnr , Beslut avseende godkännande av jourhem, Anna Mannfalk s ordförande, (sekretess, handlingarna finns i sekretessbilagan som ska återlämnas till nämndsekreteraren efter sammanträdet). 9. Beslut avseende godkännande av jourhem, s sociala utskott (sekretess, handlingarna finns i sekretessbilagan som ska återlämnas till nämndsekreteraren efter sammanträdet).

7 (30) 10. Dom avseende beredande av vård av unga, Kammarrätten i Göteborg, mål nr , (sekretess, handlingarna finns i sekretessbilagan som ska återlämnas till nämndsekreteraren efter sammanträdet). beslutar 1. Godkänna redovisningen av meddelanden och lägga den till handlingarna.

8 (30) Ärendets dnr: On 2014/294 On 4 Redovisning av delegeringsbeslut till , löpnummer Ärendebeskrivning har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegationsordning vilken har antagits av omsorgsnämnden. Besluten ska redovisas löpande i samband med omsorgsnämndens sammanträden. I redovisningen ska uppgifter såsom ärendemening, fattat beslut, beslutsfattare samt datum för beslutsfattandet framgå. Beslutsunderlag 1. Rapportering av delegeringsbeslut till , löpnummer beslutar 1. Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut och lägga den till handlingarna.

9 (30) Ärendets dnr: On 2012/249 On 5 Uppföljning av 2013 års intern kontroll gällande genomförandeplaner Initierat av Charlotte Unosson, verksamhetsdirektör Ärendebeskrivning I intern kontroll för 2013 granskades förekomst av genomförandeplaner inom området försörjningsstöd. I granskningen framkom att det fanns genomförandeplaner i 2 % av ärendena. Uppföljning av förekomst av genomförandeplaner inom området försörjningsstöd gjordes 2014, genomförandeplan fanns då i 48 % av ärendena. Granskning av förekomst av genomförandeplaner inom området försörjningsstöd har genomförts för alla aktuella ärenden Genomförandeplan förekom i knappt 83 % av ärendena. I de ärenden där det fattas genomförandeplan beror detta t.ex. på att den sökande fått upprepade avslag eller att den sökande är på väg i självförsörjning. Beslutsunderlag 1. Rapport av Linda Gustavsson, Protokollsutdrag från Tidigare behandling Ärendet har tidigare behandlats i , , samt beslutar 1. Godkänna uppföljningen av 2013 års intern kontroll gällande förekomst av genomförandeplaner inom området försörjningsstöd. Beslutet skickas till Handläggaren

10 (30) Ärendets dnr: On 2015/41 On 6 Kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende icke verkställda beslut 2015 Initierat av Catharina Byström, avdelningschef Omsorgsavdelningen Ärendebeskrivning Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om Inspektionen för vård och omsorg bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har Inspektionen för vård och omsorg en skyldighet att hos Länsrätten ansöka om utdömande av en särskild avgift. Beslutsunderlag 1. Kvartalsrapport avseende andra kvartalet 2015 av Karin Broholm, Tidigare behandling Ärendet har tidigare behandlats i s arbetsutskott , i enlighet med förslag. s arbetsutskott föreslår besluta 1. Godkänna redovisningen av kvartalsrapporten, avseende icke verkställda beslut för perioden Översända kvartalsrapporten till Kommunfullmäktige. Beslutet skickas till Handläggaren Kommunfullmäktige

11 (30) Ärendets dnr: On 2015/65 On 7 Kvalitets- och verksamhetsuppföljning med Förenade Care, Postgården hemtjänst 2015 Initierat av Åsa Lindberg, kvalitetsansvarig, och Helen Hansson Malmgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ärendebeskrivning Som ett led i att kontinuerligt och långsiktigt säkra och utveckla hälso- och sjukvården i de verksamheter som Vellinge kommun har avtal med enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LOV (Lagen om valfrihetssystem) genomförs årligen en kvalitets- och verksamhetsuppföljning. Skriftliga frågor till ansvarig verksamhetschef kompletteras med besök i verksamheten. Utifrån årets frågeformulär och diskussion med verksamhetschef samt vårdpersonal görs bedömningen att verksamheten följer givna rutiner och riktlinjer för Hälso- och sjukvård samt de krav som framgår i gällande avtal med Vellinge kommun. Beslutsunderlag 1. Rapport av Helen Hansson Malmgren och Åsa Lindberg, Tidigare behandling Ärendet har tidigare behandlats i s arbetsutskott , i enlighet med förslag. s arbetsutskott föreslår besluta 1. Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Beslutet skickas till Handläggarna

12 (30) Ärendets dnr: On 2015/64 On 8 Kvalitets- och verksamhetsuppföljning med Förenade Care, Postiljonen vård- och omsorgsboende 2015 Initierat av Åsa Lindberg, kvalitetsansvarig, och Helen Hansson Malmgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ärendebeskrivning Som ett led i att kontinuerligt och långsiktigt säkra och utveckla hälso- och sjukvården i de verksamheter som Vellinge kommun har avtal med enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LOV (Lagen om valfrihetssystem) genomförs årligen en kvalitets- och verksamhetsuppföljning. Skriftliga frågor till ansvarig verksamhetschef kompletteras med besök i verksamheten. Utifrån årets frågeformulär och diskussion med verksamhetschef samt vårdpersonal görs bedömningen att verksamheten följer givna rutiner och riktlinjer för Hälso- och sjukvård samt de krav som framgår i gällande avtal med Vellinge kommun. Beslutsunderlag 1. Rapport av Helen Hansson Malmgren och Åsa Lindberg, Tidigare behandling Ärendet har tidigare behandlats i s arbetsutskott , i enlighet med förslag.

13 (30) s arbetsutskott föreslår besluta 1. Uppdra åt kvalitetsansvarig att återrapportera, hur verksamheten arbetar med de boendes egentid till omsorgsnämnden, i december I övrigt godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Beslutet skickas till Handläggarna

14 (30) Ärendets dnr: On 2015/87 On 9 Kvalitets- och verksamhetsuppföljning med Frösunda, LSS-boenden 2015 Initierat av Åsa Lindberg, kvalitetsansvarig, och Helen Hansson Malmgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ärendebeskrivning Som ett led i att kontinuerligt och långsiktigt säkra och utveckla hälso- och sjukvården i de verksamheter som Vellinge kommun har avtal med enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LOV (Lagen om valfrihetssystem) genomförs årligen en kvalitets- och verksamhetsuppföljning. Skriftliga frågor till ansvarig verksamhetschef kompletteras med besök i verksamheten. Utifrån årets frågeformulär och diskussion med verksamhetschef samt vårdpersonal görs bedömningen att verksamheten följer givna rutiner och riktlinjer för Hälso- och sjukvård samt de krav som framgår i gällande avtal med Vellinge kommun. Beslutsunderlag 1. Rapport av Helen Hansson Malmgren och Åsa Lindberg, Tidigare behandling Ärendet har tidigare behandlats i s arbetsutskott , i enlighet med förslag. s arbetsutskott föreslår besluta 1. Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Beslutet skickas till Handläggarna

15 (30) Ärendets dnr: On 2015/117 On 10 Kvalitets- och verksamhetsuppföljning med kommunal LSS och Socialpsykiatri 2015 Initierat av Åsa Lindberg, kvalitetsansvarig och Helen Hansson Malmgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ärendebeskrivning Som ett led i att kontinuerligt och långsiktigt säkra och utveckla vård och omsorg i Vellinge kommuns egna verksamheter genomför kvalitetsansvarig för vård och omsorg och medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vellinge kommun en årlig kvalitetsuppföljning av verksamheterna. Skriftliga frågor till ansvarig verksamhetschef kompletteras med besök i verksamheten. Utifrån årets frågeformulär och diskussion med verksamhetschef samt vårdpersonal görs bedömningen att verksamheten följer givna rutiner och riktlinjer för Hälso- och sjukvård samt bedrivs så att krav på god kvalitet och respekt för den enskilde upprätthålls. Beslutsunderlag 1. Rapport av Helen Hansson Malmgren och Åsa Lindberg, Tidigare behandling Ärendet har tidigare behandlats i s arbetsutskott , i enlighet med förslag.

16 (30) s arbetsutskott föreslår besluta 1. Uppdra åt kvalitetsansvarig att återrapportera, uppföljning av ej utnyttjade korttidsplatser till omsorgsnämnden, i december I övrigt godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Beslutet skickas till Handläggarna

17 (30) Ärendets dnr: On 2015/88 On 11 Kvalitets- och verksamhetsuppföljning med Frösunda Annorlunda, daglig verksamhet samt avlösarservice och ledsagarservice 2015 Initierat av Åsa Lindberg, kvalitetsansvarig, och Helen Hansson Malmgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ärendebeskrivning Som ett led i att kontinuerligt och långsiktigt säkra och utveckla hälso- och sjukvården i de verksamheter som Vellinge kommun har avtal med enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LOV (Lagen om valfrihetssystem) genomförs årligen en kvalitets- och verksamhetsuppföljning. Skriftliga frågor till ansvarig verksamhetschef kompletteras med besök i verksamheten. Utifrån årets frågeformulär och diskussion med verksamhetschef samt vårdpersonal görs bedömningen att verksamheten följer givna rutiner och riktlinjer för Hälso- och sjukvård samt de krav som framgår i gällande avtal med Vellinge kommun. Beslutsunderlag 1. Rapport av Helen Hansson Malmgren och Åsa Lindberg, Tidigare behandling Ärendet har tidigare behandlats i s arbetsutskott , i enlighet med förslag. s arbetsutskott föreslår besluta 1. Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Beslutet skickas till Handläggarna

18 (30) Ärendets dnr: On 2014/144 On 12 Drift av LSS-gruppbostäderna Bäckahästen, Falsterbovägen och Storgatan med tillhörande korttidslägenhet, samt boendestöd i ordinärt boende - förlängning av gällande avtal samt beslut om ny upphandling Initierat av Johan Greco, verksamhetschef Myndighetsenheten LSS, Äldre och Socialpsykiatri Ärendebeskrivning Frösunda LSS AB driver sedan 2008 gruppbostäderna Bäckahästen, Falsterbovägen och Storgatan med tillhörande korttidslägenhet samt boendestöd i ordinärt boende. I samband med den senaste upphandlingen genomförd 2012 tilldelades Frösunda kontraktet men har sedan dess inte haft tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att bedriva verksamheten. Detta ledde till att nytt avtal aldrig kunde verkställas i praktiken. Frösunda har därefter drivit överklagandeprocesser gällande samtliga gruppbostäder gentemot IVO:s tillståndsbedömning. Se status i processen nedan: Bäckahästen har erhållit tillstånd Falsterbovägen IVO avslår Frösundas ansökan om tillstånd och Förvaltningsrätten går på IVO:s linje. Frösunda bestämmer sig för att ansöka hos Kammarrätten om prövningstillstånd. Ansökan kommer inte in i tid vilket medför att Frösunda väljer att skicka in nyansökan om tillstånd Storgatan - IVO avslår Frösundas ansökan om tillstånd och Förvaltningsrätten går på IVO:s linje. Frösunda bestämmer sig för att ansöka hos Kammarrätten om prövningstillstånd. Ansökan kommer inte in i tid vilket medför att Frösunda väljer att skicka in nyansökan om tillstånd

19 (30) Idag driver Frösunda verksamheten med ett hängavtal utifrån ursprungsavtalet från Hängavtalet löper ut och om Frösunda erhåller tillstånd för samtliga verksamheter innan fortsätter avtalet (undertecknat av båda parter) att gälla t.o.m med möjlighet till 1 års förlängning. Eftersom de juridiska processerna ännu inte är avslutade bedömer Omsorgsavdelningen att bör förlänga hängavtalet t.o.m och under denna tid påbörja ny upphandling av verksamheten enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse av Johan Greco, Tidigare behandling Ärendet har tidigare behandlats i och beslutar 1. Förlänga hängavtalet med Frösunda LSS AB under perioden för drift av gruppbostäderna Bäckahästen, Falsterbovägen och Storgatan med tillhörande korttidslägenhet samt boendestöd i ordinärt boende. 2. Upprätta förfrågningsunderlag avseende ny upphandling av gruppbostäderna Bäckahästen, Falsterbovägen och Storgatan med tillhörande korttidslägenhet samt boendestöd i ordinärt boende. Ny upphandling och dess avtal ska då gälla fr.o.m Beslutet skickas till Handläggaren

20 (30) Ärendets dnr: On 2015/148 On 13 Förlängning av avtal gällande Fixartjänst 2016 Initierat av Johan Greco, verksamhetschef Myndighetsenheten LSS, Äldre och Socialpsykiatri Ärendebeskrivning Fixartjänsten i Vellinge Kommun hjälper kommuninvånare som är 65 år och äldre med enklare uppgifter i hemmet. Pensionärer kan få kostnadsfri hjälp från Fixartjänsten 4 gånger per år. Tjänsten drivs på entreprenad av Kvalitetsstäd i Vellinge AB sedan Nuvarande avtal gällande Fixartjänsten löper ut och avtalet ger möjlighet till förlängning med 1+1 år. Omsorgsavdelningen föreslår att förlänger nuvarande avtal med 1 år d.v.s. t.o.m Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse av Johan Greco, Avtal mellan Vellinge Kommun och Kvalitetsstäd i Vellinge AB , Dnr On 2014/196. Tidigare behandling Ärendet har tidigare behandlats i s arbetsutskott , i enlighet med förslag. s arbetsutskott föreslår besluta 1. Förlänga nuvarande avtal med Kvalitetsstäd i Vellinge AB fr.o.m t.o.m med möjlighet till ytterligare förlängning om 1 år. Beslutet skickas till Handläggaren

21 (30) Ärendets dnr: On 2015/160 On 14 Bemanning Vård- och omsorgsboende, omfördelning av timmar i täthetsschema Initierat av Johan Greco, verksamhetschef Myndighetsenheten LSS, Äldre och Socialpsykiatri Ärendebeskrivning Under hösten 2014 och våren 2015 har det funnits diskussioner om möjligheten för utförarna inom Vård- och omsorgsboende att kunna använda bemanningsramen utifrån avtalet mer flexibelt än vad som möjliggörs idag. Idag följer Vellinge kommun de täthetsscheman som finns i antaget anbud. Resursbehovet förändras över tid på ett Vårdoch omsorgsboende bl.a. p.g.a. aktuell vårdtyngd på boendet samt utifrån hur de individer som är bosatta där önskar stiga upp på morgonen och gå och lägga sig på kvällen. Med den lösning som finns idag måste utförarna vid varje förändrat behov öka bemanningen trots att det finns möjlighet att flytta timmar inom ramen då behovet gått ner vid annan tidpunkt under dygnet. Detta medför att det blir svårt för utförarna att arbeta resurseffektivt. Omsorgsavdelningen föreslår att täthetschema i antaget anbud utgör ramen för de timmar som ska användas men att fördelningen över dygnets timmar kan justeras efter ansökan hos Omsorgsavdelningen. får på så sätt fortfarande insyn i hur bemanningen ser ut och möjliggör fortsatta bemanningskontroller. Detta utesluter inte att utförarna ska bemanna upp i verksamheten om vårdbehovet kräver det, dvs. att timmarna ökas utöver ramen i antaget anbud för att tillgodose behovet och kunna ge samtliga brukare en trygg och säker omsorg. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av Johan Greco,

22 (30) Tidigare behandling Ärendet har tidigare behandlats i s arbetsutskott , i enlighet med förslag. s arbetsutskott föreslår besluta 1. Ge utförarna inom Vård- och omsorgsboende möjlighet att, efter ansökan och godkännande hos Omsorgsavdelningen, omfördela timmarna i täthetsschema som finns i antaget anbud. 2. Ansökan ska innehålla nya täthetschema på Vellinge kommuns blankett, beskrivning av de förändringar utföraren önskar genomföra samt en risk- och konsekvensanalys utifrån ett brukarperspektiv. Beslutet skickas till Handläggaren

23 (30) Ärendets dnr: On 2015/167 On 15 Organisering på vård- och omsorgsboende Initierat av Catharina Byström, avdelningschef Ärendebeskrivning Legitimerad personal; sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster ingår idag i den kommunala or ganisationen. Under våren har det framkommit avvikelser i hälso- och sjukvårdsinsatser främst på Månstorps ängar. Avvikelserna har gällt insatser som sjuksköterskorna ansvarar för samt insatser som utförs av vårdpersonal på delegation av sjuksköterska. Även brister i läkemedelsförråd på MÄ, Kronodalsgården, Eskilsgården och Postiljonen har framkommit vid kvalitetsuppföljningar av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Eftersom mycket av hälso- och sjukvårdsarbetet sker på delegation krävs det, för att minimera riskerna i patientarbetet, ett nära samarbete och säkra kommunikationsvägar mellan sjuksköterska och omsorgspersonal. Bristerna visar att det finns ett stort behov av en verksamhetsnära och daglig ledning för sjuksköterkorna på vård- och omsorgsboendena. Bristerna visar också på behovet av en samlad organisation för vården- och omsorgen vilket ger en ökad säkerhet vad gäller överföring bl a av patient- och vårdinformation. I upphandlingarna för Månstorps ängar, Postiljonen och St Knuts vård- och omsorgsboenden finns följande skrivelse i förfrågningsunderlaget Uppdraget kan under avtalsperioden komma att förändras vid eventuellt politiskt beslut om övertagande av legitimerad personal på boendet. Övergång i entreprenörens regi sker efter separat förhandling. Detta innebär att det finns möjlighet att under pågående avtal förhandla en verksamhetsövergång av sjuksköterskeresurserna till driftande företag.

24 (30) Beslutsunderlag 1. Skrivelse Organisering av sjuksköterskor på vård- och omsorgsboende Tidigare behandling Ärendet har tidigare behandlats i s arbetsutskott , i enlighet med förslag. s arbetsutskott föreslår besluta 1. Ge Omsorgsavdelningen i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys av en driftsövergång av sjuksköterska/sjuksköterskor till respektive driftsentreprenörs regi på vård- och omsorgsboendena Månstorps ängar, St Knut/Aspen och Postiljonen. 2. Ge Omsorgsavdelningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en driftsövergång av sjuksköterska/sjuksköterskor till respektive driftsentreprenörs regi på vård- och omsorgsboendena Månstorps ängar, St Knut/Aspen och Postiljonen, vid separat förhandling med respektive driftande bolag. Beslutet skickas till Handläggaren

25 (30) Ärendets dnr: On 2014/166 On 16 Svar på avtalsförslag om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Initierat av Catharina Byström, avdelningschef Ärendebeskrivning Kommunförbundet Skåne och Region Skåne skickade den 29 maj 2015 över förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal, Avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. Den politiska styrgruppen för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet har gett kommunerna möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på avtalsförslaget till den 31 augusti Vellinge kommun vill med anledning av detta återkoppla med bifogat svar till Kommunförbundet Skåne. Beslutsunderlag 1. Skrivelse av Catharina Byström, Avtalsförslag med bilagor från Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, Tidigare behandling Ärendet har tidigare behandlats i s arbetsutskott , i enlighet med förslag.

26 (30) s arbetsutskott föreslår besluta 1. Godkänna upprättat svar på avtalsförslag om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. 2. Uppdra åt s ordförande att underteckna upprättat svar. 3. Översända upprättat svar till Kommunförbundet Skåne. Beslutet skickas till Handläggaren Kommunförbundet Skåne

27 (30) Ärendets dnr: On 2015/159 On 17 Avgifter inom Vård- och omsorg 2016 Initierat av Catharina Byström, avdelningschef Omsorgsavdelningen Ärendebeskrivning Omsorgsavdelningen har fått i uppdrag att se över avgifterna inom vård- och omsorg i Vellinge kommun. Under 2014 genomfördes en utredning av Serkon beställd av Omsorgsavdelningens avdelningschef Catharina Byström som ett led i att få en överblick över avgifterna inom Vård- och omsorg. Utredningen visar att avgiftshöjningarna under perioden har varit lägre än KPI (konsumentprisindex). Vid omvärldsbevakning gällande avgifter i Vellinge kommuns kranskommuner visar det sig att Vellinge kommun ligger mycket lägre gällande i stort sett alla avgifter inom Vård- och omsorg. Förslaget på nya avgifter innebär en avgiftshöjning inom service, personlig omvårdnad, trygghetslarm, hemsjukvård och utprovning av hjälpmedel, en avgiftssänkning för sondmat samt oförändrad avgift för dagverksamheten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av Johan Greco, Tidigare behandling Ärendet har tidigare behandlats i s arbetsutskott

28 (30) s arbetsutskott föreslår föreslå Kommunfullmäktige besluta 1. Införa nya avgifter inom ordinärt boende i äldreomsorgen med start 1 januari 2016, enligt skrivelse. 2. Införa nya avgifter för måltider inom LSS med start 1 januari 2016, enligt skrivelse. 3. Införa indexreglering enligt OPI på alla omvårdnadsavgifter inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatrin och införa indexreglering enligt KPI på alla avgifter som kan hänföras till konsumentprodukter, med start från 1 januari 2017, enligt skrivelse. Beslutet skickas till Handläggaren

29 (30) On 18 Nedläggning av faderskapsutredning

30 (30) Ärendets dnr: On 2015/164 On 19 Upphandling av drift av HVB Södervång för ensamkommande barn Initierat av Roger Eriksson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade att förlägga HVB (Hem för vård och boende) Södervång i Vellinge. Upphandlingen HVB Södervång omfattar nio fasta platser för vård, omsorg och boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn. Upphandlingen omfattar även utslussning i det svenska samhället av fem barn fortlöpande. Omsorgsavdelningen har tagit fram förslag på ramar för upphandlingen. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse av Roger Eriksson, (sekretess, handlingarna finns i sekretessbilagan som ska återlämnas till nämndsekreteraren efter sammanträdet). beslutar 1. Godkänna ramar för upphandling av drift av gruppboende för ensamkommande barn på HVB Södervång. Beslutet skickas till Handläggaren

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-03-18 1 (28) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2014-09-15 1 (20) Jönsson, Christoffer Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-09-23 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina Fredin

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-06-08 1 (15) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-06-16 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2015-09-15 1 (13) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-09-22 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M),

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2015-10-30 1 (24) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2016-09-27 1 (15) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2016-10-04 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M),

Läs mer

Omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden (14) Kallelse och dagordning Dnr: On 2016/277. Christoffer Jönsson Nämndsekreterare

Omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden (14) Kallelse och dagordning Dnr: On 2016/277. Christoffer Jönsson Nämndsekreterare 2017-06-13 1 (14) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2017-06-21 Plats Örenäs Slott Tid 10:30 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2015-02-16 1 (18) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-02-24 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M),

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2015-05-12 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-05-19 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2016-08-23 1 (24) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2016-08-30 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M), 1:e vice

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD) 1(6) 2014-07-02 Nämndsekreterare Lisa Wallis Tfn 040-42 5223 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 09:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e vice ordförande)

Läs mer

Ljunghusens Golfklubb

Ljunghusens Golfklubb 2014-12-09 1 (20) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-12-09 Plats Ljunghusens Golfklubb Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina Fredin (M),

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2014-08-19 1 (17) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-08-27 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina Fredin

Läs mer

2013-08-22. Kolabacken, kommunhuset

2013-08-22. Kolabacken, kommunhuset 1(18) 2013-08-22 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge 2014-12-19 1 (13) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-13 Plats Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge Tid 08:30 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M),

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 1(26) 2014-06-09 Nämndsekreterare Lisa Wallis Tfn 040-42 5223 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 1(16) 2013-03-15 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset 1(18) 2012-06-05 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset 1(15) 2012-03-09 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

Månstorps Ängar - Träffpunkten

Månstorps Ängar - Träffpunkten 2014-11-11 1 (22) Jönsson, Christoffer Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-11 Plats Månstorps Ängar - Träffpunkten Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina

Läs mer

2014-05-22. Häckeberga slott - Konstnärssalen

2014-05-22. Häckeberga slott - Konstnärssalen 1(21) 2014-05-22 Nämndsekreterare Lisa Wallis Sammanträdesdatum Plats Häckeberga slott - Konstnärssalen Tid 08:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 1 (18) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen (S),

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 2015-06-05 1 (15) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-06-15 Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:30 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 10 12.05 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Restuarang Kvarnen, Spannmålsgatan 9, Kristianstad, klockan 13.30-17.40. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

2013-02-20. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

2013-02-20. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 1(17) 2013-02-20 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 52 60 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav Schyllert (M) (1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal: Socialnämnden 2015-11-19 1/22 Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10 Lokal: Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05 1/5 Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ulrika Häller Lundbäck

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 13 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Bäckaskogs slott, Kristianstad, klockan 13.00-15.45. ande Bo Silverbern, Ordförande (M) Elsa Christersson (Mp) Bo Larsson (Sd) Sylvia Olander (M) Marianne Eriksson,

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:45 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Ajournering 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Agneta Lenander (V), tjg ersättare för Eva

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.00) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

2014-02-14. Kommunhuset - Kolabacken

2014-02-14. Kommunhuset - Kolabacken 1(33) 2014-02-14 Nämndsekreterare Lisa Wallis Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e vice ordförande)

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 12.20 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson

Läs mer

2013-01-10. kolabacken, kommunhuset

2013-01-10. kolabacken, kommunhuset 1(25) 2013-01-10 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman 1(24) Plats och tid Politikern, stadshuset kl 08.00-15.00 Beslutande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Vivan Åkerlund (S) Mikael Ölmebäck (S) Håkan Eleblad (S) tjg ersättare för Anne-Lie Bygdén

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.50 Ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(23)

Sammanträdesprotokoll 1(23) Sammanträdesprotokoll 1(23) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 19:30 ande Gunnar Tiger (S) ordförande Annika Hedberg Roth (S) Åke Andersson (V) Nancy Ibarra (V), tjg ersättare Torsten Jansson (S),

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Britt Lindgren (C) Peter Gustafsson (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Britt Lindgren (C) Peter Gustafsson (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.00-11.30. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Olof Börjesson (C) Birgitta Granström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-12-16 Tid och plats A-salen, kl. 13:35-16:10 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Anna Gustbée (M) Ove Löfqvist (M)

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:20 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Thomas Collberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Thomas Collberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-25 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 15:00 18:00 Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2016-06-02

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 14 september 2011 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett normalt och

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07 Datum: Måndagen den 7 mars Tid: 15.30 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 mars Paragrafer: 14-25 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Norrtäljesalen kommunhuset kl 10.00-12.30

Norrtäljesalen kommunhuset kl 10.00-12.30 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen kommunhuset kl 10.00-12.30 Ledamöter Se närvarolista Ersättare Se närvarolista övriga närvarande Sofia Klegard Bergstad, nämndsekreterare

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1 Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 1 Socialnämnden Plats och tid Sessionssalen Norbergsvägen 19 klockan 13.15-16.00 Beslutande Niclas Bergström (S) Ann-Louise Ruutikainen (S) Lars Piirhonen (S) Gunilla Sundberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid LSS kontoret fredagen den 1 november Justerade

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Måndag 14 december 2015 kl. 10:00 13:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Siri Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-15.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2010-02-18 13 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Kerstin Svensson (S) Margareta Jarlstedt (M) Hans

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-12-09 1 (28) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 9 december 2008, kl. 14.00-18.25 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-01-28

Individnämndens protokoll 2015-01-28 Datum: Onsdagen den 28januari 2015 Tid: 17.00 18.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 5-12 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 november 2015 14:00 16:15 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lena Henriksson (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Carl Björnberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Carl Björnberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Social- och arbetsmarknadsnämnden 2016-02-24 Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 15.00 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-01-17 1 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 16.45 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi.

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 25 Driftsformen för planerad bostad med särskild service enligt LSS SN-2016/53 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ändra

Läs mer

Socialnämnd 2015-02-17

Socialnämnd 2015-02-17 1 av 2 Socialnämnd Plats och tid: Höken, kl. 18:00 Beslutande: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Richard Gille (M) Carina Östergren (C) Kristina Elmlund Joelson (MP) Anette

Läs mer

Kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskott Sammanträdesprotokoll 2012-12-12 40-48

Kommunstyrelsens omsorgs- och socialutskott Sammanträdesprotokoll 2012-12-12 40-48 Plats och tid Kvarnberget, "Kontakten", Kungshamn, kl 09.00-12.00. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Stina Espenkrona

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Alfven Måndag den 26 mars 2012, klockan 18:00-19.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

Revelj, kommunhuset, Hultsfred, onsdagen den 15:e april 2015 kl. 13:00 17.15

Revelj, kommunhuset, Hultsfred, onsdagen den 15:e april 2015 kl. 13:00 17.15 socialnämnden Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred, onsdagen den 15:e april 2015 kl. 13:00 17.15 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 1(28) 2014-03-28 Nämndsekreterare Lisa Wallis Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e vice ordförande)

Läs mer