Linköpings nya arena - Beslutsprocessen kring den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings nya arena - Beslutsprocessen kring den"

Transkript

1 Linköpings Universitet. Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Statsvetenskap 1. Delkurs 3: Det svenska politiska systemet. Linköpings nya arena - Beslutsprocessen kring den Johannes Carlsson, Katherine Rodriguez & Björn Lindholm

2 Sammanfattning I den här rapporten granskas hur Linköpings kommun fattade beslutet att bygga Linköpings nya fotbollsarena i Kallerstad som ska byggas inför UEFA dam-em Den ska visa hur beslutsprocesserna gick till och jämföra hur beslutprocessen i kommunerna generellt beslutar sina frågor. I rapporten visas hur kommunernas självstyrelse skapades redan i 1862 och hur det utvecklades med åren, och som är en del av vår grundlag sedan Texten belyser även hur maktens decentralisering i landet har påverkat hur kommunerna beslutar om sina angelägenheter, med tanke på att kommunerna måste förhålla sig till kommunallagen. I texten förklaras hur beslutsprocesserna i kommunerna går till från motion till beslut och hur det förhåller sig med byggandet av den nya fotbollsarenan i Linköping. Beslutet att bygga den nya arenan fattades den 9 februari Innan dess hade kultur och fritidsnämnden i Linköpings kommun godkänt kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut från den 19 april 2010 om att bygga en ny fotbollsarena i Kallerstad som skulle ersätta den tidigare Folkungavallen. Redan 2005 beslutade kommunfullmäktige om möjligheten att bygga en ny arena skulle utredas. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Inledning... 4 Syfte & frågeställning... 4 Bakgrund... 4 Metod... 4 Kommunala självstyret... 5 Offentlig upphandling... 5 Kommunala beslutsprocessen... 7 Hur beslutet togs att bygga fotbollsarenan... 9 Bakgrund till beslut... 9 Resultat Analys/ diskussion Källor

4 Inledning Vi har valt att undersöka uppkomsten av den nya fotbollsarenan i Linköping, som ska stå klar i samband med Dam - EM Fotbollsarenan skulle från början vara färdig hösten 2012, men har blivit försenad och kommer stå klar i april, då också första elitmatchen på nya arenan kommer spelas. Detta är intressant att studera eftersom beslutet tagit lång tid, vilket gör att vi kan se hur den demokratiska beslutsprocessen i Linköpings kommun går till. Syfte & frågeställning Vårt syfte är att undersöka och beskriva hur beslutet av att bygga en ny fotbollsarena i Linköping fattades. Men även beskriva hur beslut fattas generellt på kommunal nivå och ge en fördjupad bild av hur en kommun fungerar. Vår frågeställning blir således: Hur fattades beslutet av bygget av ny fotbollsarena Linköping? Hur fattas besluten generellt i Sveriges kommuner? Bakgrund Den 9 februari 2011 fattade kommunstyrelsen i Linköping beslutet att en ny fotbollsarena i Linköping skulle byggas. Efter lite problem med upphandlingen, då buden inte matchade kraven från kommunen, stod det klart att Botrygg Fastigheter HB och Botryggruppen AB kommer bygga och äga arenan. Arenan byggs, framför allt, för att Dam EM ska hållas i Sverige 2013, men också för att Linköping FC ska kunna fortsätta sin elitsatsning. Redan 2005 tog dock kommunfullmäktige ett beslut att undersöka möjligheterna för en ny arena som skulle kunna komma att ersätta Folkungavallen. Metod Vi ska använda olika källor på internet, men ha som utgångspunkt boken Sveriges politiska system (Ylva Norén Bretzer). Vi ska sedan undersöka, med hjälp av dessa källor, hur beslut fattas på kommunal nivå men framför allt fokusera på den nya fotbollsarenan i Linköping. Med hjälp av det här tror vi att vi kan svara på frågeställningarna. Vi har även försökt att, 4

5 genom mail, ta kontakt kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindwall (M) utan resultat. Just för att få en detaljerad bild av hur beslutet kom till och dess olika processer. Kommunala självstyret Det kommunala självstyret myntades genom kommunalförordningen 1862 och är sedan 1974 inskrivet i den svenska grundlagen sa även Sverige ja till att godkänna Europarådets konvention om kommunalt självstyre. Det inkluderade även den så kallade subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas så nära folket som möjligt ( sjalvstyrelse ). Det är också grundtanken med självstyret, att makten ska decentraliseras och komma närmare människor och deras vardag. Samtidigt är Sverige en enhetsstat, vilket innebär att riksdagen fattar nationella regler som kommunerna måste förhålla sig till. Det inkluderar också att staten har det övergripande ansvaret över medborgarnas välmående, men kommunerna har även stor frihet när det gäller utförandet av välfärdstjänster (Det Svenska politiska Systemet (2011). Norén. Bretzer Ylva. S ). En kommun skulle kunna ses som en lokal stat (Svenska Politiska Systemet (2011). Norén Bretzer Ylva. S. 165). Kommunernas makt regleras i kommunallagen. I ett förslag till ny grundlag poängteras också självstyret ännu mer: En inskränkning i kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den (Svenska Politiska Systemet (2011). Norén Bretzer Ylva. S. 166). Kommunen har rätt att fatta beslut om det som rör deras angelägenheter. Dessa kan som jag tagit upp ovan vara olika typer av välfärdstjänster som skola och sjukvård. Kommunallagen ger även kommunen beskattningsrätt (med andra ord, att beskatta sina medborgare fritt) och egna politiska församlingar som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, där beslut fattas (Svenska Politiska Systemet. (2011). Norén Bretzer Ylva. S.61). Ett exempel på ökad makt åt kommunerna var kommunaliseringen av skolan 1989, då dåvarande Socialdemokratiska regeringen fattade beslut om att föra över skolan från staten till kommunerna ( ). Offentlig upphandling 5

6 Lagen om offentlig upphandling är en viktig del när en kommun beslutar sig för att bygga något (2007:1091). Då har kommunen en skyldighet att på bästa sätta förvalta skattepengarna. Därför så får alla leverantörer en likvärdig chans att komma med anbud. Det är sedan upp till kommunen att bestämma vilket bud som matchar kraven (ett krav är till exempel, det mest kostnadseffektiva alternativet) på bästa sätt. När det gäller den nya fotbollsarenan i Linköping, så vanns budgivningen av Botrygg Fastigheter HB och Botrygggruppen AB. De ska både bygga arenan och kommer äga den kommande 25 år, då kommunen kommer hyra den. Det finns ett flertal principer i lagen om offentlig upphandling (LOU): Principen om icke-diskriminering Innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Även om den upphandlande myndigheten inte förväntar sig några utländska anbud får den vid utformningen av förfrågningsunderlaget inte införa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra. Den upphandlande myndigheten får heller inte exempelvis ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle. Principen om ömsesidigt erkännande Innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EESländer. Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Om det finns flera alternativ bör det alternativ väljas som är minst ingripande eller belastande för leverantörerna. 6

7 Principen om transparens innebär en skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den kommer att genomföras. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Därmed blir det förutsebart för leverantörerna vad som är av störst vikt vid valet av leverantör. ( aspx) Kommunala beslutsprocessen Den kommunala beslutsprocessen börjar med att ett initiativ eller en motions från en eller flera politiker lämnas in. Ärendet diarieförs, vilket innebär att det bokförs. Detta görs för att kunna hålla reda på de olika ärendena och för att kunna underlätta sökningen. Detta redovisas för Kommunfullmäktige som är den högsta beslutande organet. ( ). Den ses som kommunens riksdag, ledamöterna i kommunfullmäktige väljs varje fjärde år tillsammans med riksdagsvalet. Kommunfullmäktige skickar ärende till kommunstyrelse för utredningen, så kallad beredning ( ). Kommunstyrelse är utsedd av kommunfullmäktige och ses som kommunens regering och ansvarar för att leda och samordna förvaltning och samtidigt ta hand om kommunens ekonomi. Kommunfullmäktige är också ansvarig för att besluta vilka nämner ska finnas i kommunen och väljer samtidigt sina ledamöter, exempel på de olika nämnder som kan finns är miljönämnd, kulturnämnd och många andra. Kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de behöver, detta gör att de ser olika ut från kommun till kommun ( ). Kommunstyrelse remitterar ärendet till de berörda facknämnderna och förvaltningar och sedan bereder de frågan, när beredningar är klara, skickas ärende till kommunstyrelse. Kommunstyrelsen ska kunna ge en ställningstagande där de rekommenderar ett bifall eller ett 7

8 avslag och dessa ska kunna motiveras. Sedan skickas rekommendationer till fullmäktige där de ger en slutande avgörande bedömning. Även om kommunstyrelsen har gett sina rekommendationer kan det uppstå en debatt i kommunfullmäktige och annat beslut fattas än vad kommunstyrelse har rekommenderat (Det Svenska politiska Systemet. (2011). Norén Bretzer Ylva. S.182). Efter att besluten har fattas, förekommer en överklagande tid på tre veckor och det ska överklagas skriftlig och kallas för laglighetsprövning. Överklagan skall skickas in till förvaltningsrätten. Det kan hända att förvaltningsrätten upphäver ett beslut och att verkställandet av beslutet redan inletts. Organet som fattat beslutet skall då se till att rätta till det som hunnit genomföras i så hög utsträckning som möjligt. När denna tid har gått, kan kommunstyrelsen genomföra beslutet. Alla beslut tas inte av kommunfullmäktige, utan endast de mer principiella. Olika nämnder kan själva fatta beslut när det rör förvaltningsfrågor. Några av dessa beslut kan vara om vem som få barnomsorg, barnbidrag, bygglov, hemsjukvård och så vidare. (Det Svenska Politiska systemet (2011). Norén Bretzer Ylva. S.182). Sverige är indelat i 290 kommuner, varje kommun har en folkvald församling. Där kommunalfullmäktige tar beslut i kommunens egna frågor. Kommunfullmäktige utser sin kommun en kommunstyrelse som ska leda kommunens arbete. Kommunfullmäktige fattar beslut inom ett stort antal frågor som spelar stor roll för kommunen och dess invånare. Exempelvis grund- och gymnasieskola, förskoleverksamhet, äldreomsorg, vägar, vatten- och avloppsfrågor, energifrågor, sjukvård med mera. Kommunen utfärdar också olika tillstånd i form av bygglov eller alkoholtillstånd till pubar och barer. Dessa förordningar står i kommunallagen. Kommunallagen är som en instruktionsbok för landets kommuner. Den säger hur dem ska hantera och förhålla sig till olika frågor som dem måste rätta sig efter. Kommunens verksamhet och service till kommunens medborgare finansieras med kommunalskatt, bidrag från staten och olika typer av avgifter som dem tar ut av invånarna. Kommunfullmäktige sammanträder oftast en gång i månanden och där tas viktiga beslut som rör betydelse för kommunen och dess verksamhet. Deras möten är offentliga vilket innebär att mötena är öppna för allmänheten 8

9 Hur beslutet togs att bygga fotbollsarenan beslutade kultur och fritidsnämnden i Linköpings kommun att godkänna kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut från , som innebär att en ny fotbollsarena i Kallerstad ska ersätta den tidigare Folkungavallen, och ha plats (från början) för 5000 sittplatser. Sedan hur allt ska finansieras. Sedermera beslutade kultur och fritidsnämnden att ge ett uppdrag till kultur och fritidskontoret att förändra det beslut som togs , enligt 16 (som ger kommunen rätt att lämna över kommunal angelägenhet till aktiebolag till exempel ). Det handlar om den redan bestämda att arenan ska uppgraderas och byggas till 8000 publikplatser, och med 5000 sittplatser under tak. Dessutom fattade kultur och fritidsnämnden på kommunstyrelsens begäran att teckna ett 25 årigt hyresavtal på den nybyggda arenan. Även ett beslut som ökar kultur och fritidsnämndens budget för att motsvara kostnaden på hyran för den nya arenan, fattades. Kommunstyrelsen fattade också ett beslut som möjliggör upphandling och hyresavtal av nya arenan inom tidigare ramen för beslutet av den nya budgeten. Dock högst tillägg på 2.4 miljoner kronor. De beslutade också att ge Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen till uppgift att få till stånd en ny upphandling gällande hyreskontrakt för nya fotbollsarenan, genom öppet förfarande (del av lagen om offentlig upphandling) utifrån de tidigare riktlinjerna angående arenan (5000 sittplatser under tak). Buden som kommer in också ska, enligt kommunstyrelsen utvärderas tillsammans med kultur och fritidskontoret, lokalstrategen och juridikgruppen. Senare ska även, enligt beslut detaljer om hur arenan ska byggas och hur hyreskontraktet ska se ut beslutas av kultur och fritidsnämnden. Allt godkändes senare av kommunstyrelsen. Bakgrund till beslut Kommunfullmäktige beslutade redan 2005 om förutsättningarna för den nya arenan som ska ersätta Folkungavallen. Med hänsyn till villkoren har kultur och fritidsnämnden arbetat fram 9

10 en plan för att slå fast enligt 16 (kommuner och landsting får efter beslut efter av kommunfullmäktige lämna över ansvaret till handelsbolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller en ideell organisation ( ). Sedan bestäms vilken ambitionsnivå som arenan ska byggas med. När ambitionsnivån slogs fast gjorde kommunen det i samråd med bland annat representanter för fotbollen i Linköping. Arenan som i ett första skede har plats för 5000 åskådare byggs ut fram till sommaren 2013 med plats för ytterligare 3000 platser. Och därefter om så önskas är det möjligt att bygga den ut arenan med 4000 platser till totalt Eftersom kommunen har beslutat om ett nytt resecentrum har förutsättningarna för arenans tänkta läge ändrats i stadsdelen Kallerstad. Inför Sveriges och Linköpings värdskap för dam EM i fotboll i sommar behövs en större arena med fler publikplatser. Dessa platser ska vara sittbara och under tak, därför blir det allt som allt 8000 platser till sommarens fotbollsfestligheter. Kommunstyrelsen planeringsutskott rekommenderar kommunstyrelsen att ge miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen att utföra ett nytt hyreskontrakt för fotbollsarenan i Kallerstad genom öppet förfarande. Det vill säga att alla leverantörer får lämna anbud och att beställaren då annonserar ut upphandlingen (den del av lagen om offentlig upphandling). De aktörer som är intresserade ber att få se förfrågningsunderlag. Beredning och av frågan och utvärdering av anbud utförs i samarbete och i samförstånd med kultur- och fritidskontoret. Innan anbud godtas ska ett detaljerat förslag på hur arenan kommer och en slutgiltig hyreskostnad presenteras för kultur- och fritidsnämnden. Detta ska i sin tur efter anbud utvärderas av kommunstyrelsen som antas eller förkastas. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att fatta beslut om att utöka kultur- och fritidsnämndens budget så att kostnaden täcks för en hyra med 5000 åskådarplatser dock med höst 2,4 miljoner kronor per år. Denna kostnad innefattar inte en eventuell utbyggnad av arenan som nämns ovan. Kommunstyrelsen konstatera att vissa kompletteringar och justeringar måste göras av kulturoch fritidsnämnden som tidigare slogs fast av nämnden. Dessa justeringar och ändringar måste göras med hänsyn till och de nya förutsättningarna för den nya fotbollsarenan med en total publikkapacitet för om det behövs. Kultur- och fritidskontoret rekommenderas av kultur och fritidsnämnden att få utföra uppgiften att göra de ändringar som krävs för att för att tillgodo se nämndens krav vid upphandling och hyresavtal för den nya fotbollsarenan. I upphandlingen ska det även ta hänsyn till att arenan tillfälligt ska kunna förses med naturgräs. Detta är extra viktigt då UEFA ställer som krav att fotbollsplanen ska kunna utrustas med naturgräs för att kunna få arrangera dam EM i fotboll. 10

11 En större arena med fler läktarplatser kräver både mer krav och mer resurser i form av kapital. För att klara, hyreskostnader, drift- och underhållskostnader. Kultur och fritidsnämnden har ingen (år 2010) möjlighet eller ekonomiska medel att klara en ökad kostnad för en större arena. För att finansiera den större arenan med plats för 8000 plus ev platser till kan kultur och fritidsnämndens budget enligt planeringsutskottet kan utökas för att klara en årlig hyra av arenan på maximalt 2,4 miljoner kronor. ( lsaren/8nyfotbollsarenakallerstadmissiv.pdf ). 11

12 Resultat Vi har i vår rapport kommit fram till att beslutet om att bygga en ny fotbollsarena var en lång process. Det började redan 2005, då frågan väcktes i kommunfullmäktige. Men 2010 så fattades till sist ett beslut om att bygga en ny arena, som ska ersätta Folkungavallen. Processen gick ut på att kultur och fritidsnämnden föreslogs besluta om en ny arena. Sedan är det upp till kommunstyrelsen godta eller avslå förslaget om ny fotbollsarena. Därefter upphandlas arenan utefter de krav kommunen fastställer och det bud som står i relation till kraven, får till uppdrag av kommunen att bygga arenan. I allt det här har det kommunala självstyret en självklar roll, vilket möjliggör kommunens självständighet och styra lite mer fritt över deras egna angelägenheter. I det här fallet, att bygga en ny fotbollsarena. Det har varit en lång process att ta beslutet att bygga denna arena. Arenan kom på tal redan 2005 att bygga en ny arena som skulle ersätta Folkungavallen. Det tar sin tid att följa alla de riktlinjer, regler och beslutsprocesser som kommunen måste göra enligt kommunallagen. Detta måste kommunen förhålla sig till för att ta beslut om kommunala angelägenheter och i detta fall bygget av en ny fotbollsarena. Kommunen beslutar själva huruvida de vill bygga arenan och om det anses vara en kommunal angelägenhet. Tack vare att varje kommun kan bestämma över sina egna nämnder, så kan fritidsnämnder bestämma och undersöka de olika delar som behövs för att kunna bygga den nya arena i Linköping. På detta sätt kan nämnderna ge råd till kommunstyrelse så de kan bestämma om byggandet av arenan. Detta är ett tydligt exempel på hur kommunens olika förvaltningar utifrån olika perspektiv ger kommunstyrelsen råd i syfte att ge kommunstyrelsen den information som behövs för att fatta ett genomtänkt beslut. I det här fallet lämnar kultur och fritidskontoret förslag till vilka beslut de anser att kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skall ta rörande förslaget kring den nya fotbollsarenan i Kallerstad. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en central del när kommunen när den ska köpa in varor eller tjänster. Då har kommunen en skyldighet att acceptera det bästa anbudet utifrån kraven de har, och där alla leverantör (företag) har rätt att lägga anbud. Just det inträffade när den nya fotbollsarenan blev till. Ett flertalet anbud kom in och kommunstyrelsen accepterade det bud de ansåg motsvara deras krav och förväntningar. Det är egentligen det här vi har kommit fram till. Det här är hur beslutet kom till. 12

13 Analys/ diskussion Det som är intressant är hur beslutsprocessen att bygga en ny arena skiljer sig ifrån hur det i normala fall, enligt Ylva Noren Bretzers bok, går till i kommuner. Som vi nämnt i tidigare avsnitt inleds beslutsprocessen med att en motion lämnas in och redovisas för kommunfullmäktige, vilket stämmer överens men hur det gick till när beslutet om den nya arenan kom att byggas. Därefter remitterades ärendet till berörda nämnder, i det här fallet kultur och fritidsnämnden, som bereder ärendet. Alla kommunala beslut behöver inte tas upp av kommunfullmäktige som det sägs i boken av Ylva Norén Bretzer. Nämnderna kan bestämma över ärenden som berör dem, men det var inte möjligt för kultur och fritidsnämnden i det här fallet. Detta beror på att det är mycket stor investering. Kommunstyrelsen är den som är ansvarig för kommunens ekonomi och kommunfullmäktige är den som bestämmer hur mycket pengar de olika nämnderna ska få. Kultur och fritidsnämnden hade inte de ekonomiska resurser som behövdes för att kunna besluta om sina egna angelägenheter inom sin egen budget. Det här avviker från det som sägs i boken, att nämnderna kan bestämma själva om sina egna angelägenheter. När remissinstanserna är klara med sin beredning, lämnar de ett beslutsförslag till de nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som behöver fatta beslut i ärendet. I det här fallet kan vi se att remissinstansen lämnar beslutsförslag till kultur och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som därefter fattade beslut i ärende. Beslutprocessen har således, så vitt vi kan se har de följt de steg som ska följas när en kommun fattar ett beslut. En fråga vi kan ställa oss, som vi visserligen inte har tagit upp tidigare i rapporten, är huruvida bygget av den nya arenan är en kommunal angelägenhet. Politikerna menar ju det, i alla fall de styrande att det är viktigt för idrottslivet i kommunen och för Linköpings FC:s elitsatsning men kanske det viktigaste skälet, att Dam- EM ska arrangeras till sommaren. Det skulle ge Linköping allt mer uppmärksamhet och PR till kommunen. Men också, med största sannolikhet, locka turister till kommunen. Enligt det kommunala självstyret och kommunallagen, så har ju varje kommun rätt på ett ganska fritt sätt tolka och definiera vad som är sina angelägenheter. Det har Linköping gjort i det här fallet. Ungefär som de gjorde när de byggde Cloetta Center år Det finns säkert flera exempel, där kommuner, inte bara Linköping- definierat vad som de ser som sin angelägenhet och agerar därefter. 13

14 Vi tycker att processen verkar ha varit lång, invecklad på många sätt och också byråkratisk. Dels för att kommunen har sitt självstyrelse och kommunallag att förhålla sig till, men också för att den kommunala beslutsprocessen tar sin lilla tid och det handlar om mycket planering. Allt ifrån bygglov till upphandling (vem som ska bygga). Det är också lätt att förstå varför det krävs alla dessa steg för att arenan ska bli verklighet, då en arena knappast byggs på en dag och allt måste bli så bra som möjligt. 14

15 Källor Norén Bretzer, Ylva (2011). Sveriges politiska system. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur AB jalvstyrelse saren/8nyfotbollsarenakallerstadmissiv.pdf FST&${TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=1992: aspx ). jalvstyrelse

16 16

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag ARBETSORDNING Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 134 2015-09-22 1(3) Beteckning KST 2015/000274-003 Författningssamling MBLAFS 2015:22 Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag Motioner

Läs mer

Revisionsrapport 6/2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2015. Södertälje kommun. Uppföljning av avtal gällande SSK Arena och fotboll

Revisionsrapport 6/2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2015. Södertälje kommun. Uppföljning av avtal gällande SSK Arena och fotboll Revisionsrapport 6/2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2015 Södertälje kommun Uppföljning av avtal gällande SSK Arena och fotboll Innehåll 1 Sammanfattning, bedömning och rekommendationer...2 2 Inledning...3

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N

SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N SEPTEMBER 2003 SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N Varför behövs en kommun... Kommunen sköter mycket av allt det som behövs för att ett samhället ska fungera. Skola, snöröjning, äldreomsorg, bibliotek, brandkår,

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor)

Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor) Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor) 2012-12-10 Jörgen Frej 2012-12-10 information upphandling 1 Informationsfilm 2 x 3 minuter (www.upphandlingsstodet.se) Tröskelvärden volymer Upphandlingsprocessen

Läs mer

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010 Företagande med LOV Svend Dahl Juni 2010 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund...3 Införandet av LOV... 4 De privata utförarna i LOV...5 Många nystartade företag tack vare LOV... 6 Positiva

Läs mer

Kommunallag i praktiken övningar med facit

Kommunallag i praktiken övningar med facit Kommunallag i praktiken övningar med facit Övning 1 Barn- och ungdomsnämnden (BUN) har fått uppmaning från frivilligorganisation om att bidra med 7 500 kr för läkemedelspaket till utsatta flickor i Nigera.

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

Datum 2015-10-13 Dnr 1502978. Försäljning Orups sjukhusområde

Datum 2015-10-13 Dnr 1502978. Försäljning Orups sjukhusområde Servicenämnden Linda Strömbäck Fastighetschef 040-33 14 34 Linda.Stromback@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-13 Dnr 1502978 1 (5) Servicenämnden Försäljning Orups sjukhusområde Ordförandens förslag

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 81 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och

Läs mer

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8)

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8) KKV2002, v1.2, 2011-02-05 VÄGLEDNING 2014-06-27 1 (8) 1 Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling Konkurrensverket ger i detta dokument en rättslig och praktisk bakgrund

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning

RIKTLINJER. Riktlinjer för konkurrensutsättning RIKTLINJER Riktlinjer för konkurrensutsättning POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten UTFÖRARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som företagare blir extern utförare av hemtjänst 1 Möjligheter och begränsningar! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd) 35-50 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08 00 12 45. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson

Läs mer

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-01-29 23 Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i. Dnr KS 2012-449 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Utlåtande 2012:70 RI+V (Dnr 023-344/2012) AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall (V) med flera om att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling

Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall (V) med flera om att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Peter Ölund TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-23 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 19 1 (3) HSN 1411-1524 Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän INSPIRATIONSMATERIAL - Politiker & tjänstemän Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material du kan använda för att till exempel få ett barnrättsperspektiv i politiska

Läs mer

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand 2016-02-17 Meddelad i Härnösand Mål nr 1 SÖKANDE Wifsta Glas Handelsbolag, 969760-4529 Gäddviken 907 860 35 Söråker MOTPART Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

Lokalt påverkansarbete

Lokalt påverkansarbete Lokalt påverkansarbete Bakgrund Privattandläkarnas påverkansarbete syftar till att verka för goda villkor för den privata tandvården. Privattandläkarnas styrka är att vi har stor kunskap om hur det är

Läs mer

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01.

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. -1- TILLÄMPNINGSANVISNING - BILAGA TILL REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN, BYGGNADSNÄMND OCH TEKNISK NÄMND Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. SYFTE Syftet med föreliggande

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

BRF URNAN 1 ORG.NR. 716419-5294 BIRKASTAN VASASTAN SÄKERHETSDÖRRAR. Utredning samt beslut för fortsatt arbete Obs. ett förslag avser ändring av stadga

BRF URNAN 1 ORG.NR. 716419-5294 BIRKASTAN VASASTAN SÄKERHETSDÖRRAR. Utredning samt beslut för fortsatt arbete Obs. ett förslag avser ändring av stadga SÄKERHETSDÖRRAR Utredning samt beslut för fortsatt arbete Obs. ett förslag avser ändring av stadga 0 Ska dörrbyte finansieras av föreningen eller enskild medlem? Styrelsen önskar att medlemmarna avgör

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU16

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU16 Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU16 Säkerhetsskydd m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlas riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS1 Säkerhetsskydd m.m., en motion med anledning av framställningen

Läs mer

En kommunallag för framtiden

En kommunallag för framtiden En kommunallag för framtiden Lund 2 december 2015 Anna Sandborgh Anna.s@publicpartner.se 070/5494311 Public Partner Hornsgatan 1, 118 46 Stockholm www.publicpartner.se Utredningen En kommunallag för framtiden

Läs mer

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Stöd & Process 2015-09-03 Solveig Jusélius 08-590 972 38 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:220 Solveig.Juselius@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för

Läs mer

Innehållsförteckning 2(13)

Innehållsförteckning 2(13) 2(13) Innehållsförteckning 54 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslista 3 55 Ekonomiuppföljning oktober 2014 56 Remissvar Regional strategi för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning

Läs mer

Bestämmelser inköp/avrop

Bestämmelser inköp/avrop 2013-02-21 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.8) Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-26 154 (KS/2013:1416) Bestämmelser inköp/avrop Bestämmelser för upphandling 1. Allmänt Bestämmelser för upphandling utgör ett

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (8) MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 83. Markanvisning Med markanvisning avses en överenskommelse mellan

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten

Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011. Huddinge kommun. Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Revisionsrapport 4 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2011 Huddinge kommun Granskning av upphandling och stöd från upphandlingsenheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1.

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet.

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. Kommunen har idag fått kammarrättens beslut kring de samarbetsavtal som upprättats mellan Vara kommun och konsortiet som erhållit uppdraget att bygga, äga och driva Vara Horse Arena. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Kretsårsmöte 25 april 2013 Göteborgs nation. Propositioner och motioner

Kretsårsmöte 25 april 2013 Göteborgs nation. Propositioner och motioner Kretsårsmöte 25 april 2013 Göteborgs nation Propositioner och motioner Proposition 1: Verksamhetsinriktning för Uppsalakretsen 2013 Inledning Kretsen är ett samarbetsorgan för de tolv partiföreningarna

Läs mer

Förutsättningar för vindkraft

Förutsättningar för vindkraft Mats Håkansson affärsutveckling AB Förutsättningar för vindkraft Rapport utförd på uppdrag av Sundbybergs stad Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se 1. Bakgrund...

Läs mer

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen 1 (7) Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen Allmänt Ett landsting är en juridisk person som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda

Läs mer

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149)

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-04-11 56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) Sammanfattning Den nya anvisningslagen innebär att Solna stad, under 2016,

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster Motion (2012:43) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V)

Bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster Motion (2012:43) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V) Utlåtande 2014:17 RV (Dnr 329-1257/2012) Bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster Motion (2012:43) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad Motion av Mårten Levin (s) (2002:45)

Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad Motion av Mårten Levin (s) (2002:45) Utlåtande 2004:70 RIII (Dnr 217-2502/2002) Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad Motion av Mårten Levin (s) (2002:45) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Handläggare: Fredrik Bäckström Tfn: 010-471 30 06 Ärende nr: 2011-3606 Datum: 2011-05-21 Sida 1 (5) Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Bakgrund Movexum är

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1669 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M) Samordning av offentliga utgifter för sjukvård och sjukförsäkring

Motion till riksdagen 2015/16:1669 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M) Samordning av offentliga utgifter för sjukvård och sjukförsäkring Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1669 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M) Samordning av offentliga utgifter för sjukvård och sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 64-12 Enhet 15 1 SÖKANDE Ricoh Sverige AB, 556228-8851 Box 1536 171 29 Solna Ombud: Advokat Carl Norén Eversheds Södermark Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm

Läs mer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind [Type text] [Type

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

Avknoppningar Skrivelse av Carin Jämtin (s)

Avknoppningar Skrivelse av Carin Jämtin (s) PM 2009: RI (Dnr 209-939/2009) Avknoppningar Skrivelse av Carin Jämtin (s) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Skrivelsen av Carin Jämtin (s) anses besvarad med vad som

Läs mer

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen 1 (5) YTTRANDE 2011-05-11 Dnr: Ku2011/260/RS Societas Archaeologica Upsaliensis Kyrkogårdsgatan 8A Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Läs mer

Inget extra Enl. timtaxa --

Inget extra Enl. timtaxa -- KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-056 PM 2 1999-12-15 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Östersunds kommun har vid upphandling av tjänster för

Läs mer

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Kniva Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

FÖRENINGSSTADGAR PO-Skåne

FÖRENINGSSTADGAR PO-Skåne FÖRENINGSSTADGAR PO-Skåne 1 Stadgarna är våra regler som vi måste följa. De talar om hur man skall göra i olika situationer. De skall vara en hjälp i arbetet för att få en bra och stark organisation. I

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Jan-Åke Bergmark Affärsområdeschef Buss Södra 0451-298931 Jan-Ake.Bergmark@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-16 Dnr 1500646 1 (3) Kollektivtrafiknämnden Bussdepåer i

Läs mer

"Att tänka på" inför köp/upphandling av konstgräs

Att tänka på inför köp/upphandling av konstgräs "Att tänka på" inför köp/upphandling av konstgräs 2013-10-18, delvis reviderat i oktober 2015 "Att tänka på" inför köp av konstgräs Innan ni beslutar er för att köpa ett konstgräs är det några saker som

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(10) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

ÖRESUNDSTÅG AB OCH REGION SKÅNE RAMAVTAL AVSEENDE UNDERHÅLLSDEPÅ

ÖRESUNDSTÅG AB OCH REGION SKÅNE RAMAVTAL AVSEENDE UNDERHÅLLSDEPÅ ÖRESUNDSTÅG AB OCH REGION SKÅNE RAMAVTAL AVSEENDE UNDERHÅLLSDEPÅ RAMAVTAL AVSEENDE UNDERHÅLLSDEPÅ Detta avtal har denna dag träffats mellan (A) (B) Öresundståg AB, org. nr 556794-3492, med adress Stortorget

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Agenda LOU/LOV Lagen Upphandlingsformer Generell diskussion Hur ser det ut för lokala leverantörer idag Process Förfrågningsunderlag

Läs mer

Särskrivning, KS den 14 december 2015 Siv Sahlström. Tillfälligt boende för asylsökande laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Särskrivning, KS den 14 december 2015 Siv Sahlström. Tillfälligt boende för asylsökande laglighetsprövning enligt kommunallagen. Särskrivning, KS den 14 december 2015 Siv Sahlström Tillfälligt boende för asylsökande laglighetsprövning enligt kommunallagen. Inställning Överklagandena skall inte avvisas då kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Övergångsbostäder ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Vi tar gemensamt ansvar mot hemlöshet och utanförskap Alla människor har rätt till en bostad. På den öppna bostadsmarknaden finns

Läs mer

Offentliga inköpvad är det? Källa: Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. Kloka och tålmodiga sakkunniga.

Offentliga inköpvad är det? Källa: Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. Kloka och tålmodiga sakkunniga. Offentliga inköpvad är det? Källa: Konkurrensverkets skrift Upphandlingsreglerna en introduktion. Kloka och tålmodiga sakkunniga. Offentliga inköp är affärer som är resultatet av offentlig upphandling

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.40 15.25 Ajournering kl. 14.40 14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Båda röstades ner. Så benägen är man att vara tydlig, få folk att förstå hur man tänker och utvärdera egna organisationer man inför

Båda röstades ner. Så benägen är man att vara tydlig, få folk att förstå hur man tänker och utvärdera egna organisationer man inför Inför kommunfullmäktige 10 december 2014 hade Landsbygdspartiet oberoende lämnat en motion som nu ska beredas. Den kan du läsa här på vårt lokala material. Vi hade även ställt en fråga om hur byggordningen

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 9 Oktober 2014, kl 13.15 Plats: Lilla Konfekten, Sidenvägen 7 D, Alingsås Ärendelista Val av justerare och tid för

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Kommittédirektiv. Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten. Dir. 2015:104. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten. Dir. 2015:104. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten Dir. 2015:104 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga och lämna förslag

Läs mer

Månadsbrev augusti 2015

Månadsbrev augusti 2015 Datum 2015-09-15 Månadsbrev augusti 2015 Många klagar på att det inte har varit någon bra sommar men jag måste säga att det nog har varit en av de bästa semestersomrarna jag haft på länge. Jag gick mer

Läs mer

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912 Till: Tolktjänstutredningen Från: Föreningen Tolkledarna Synpunkter på utkast daterat 110912 Tolkledarna har ombetts att i anknytning till mötet med utredarna 110927 inkomma med skriftliga synpunkter på

Läs mer

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS 1 (19) Plats och tid Lilla Vik, kl 15.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s), ordförande 24 Margreth Bengtsson (c) Gerd Lundin (s) Inga Olsson (m) Clas-Göran

Läs mer

Inbjudan 2011-05-06. Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet

Inbjudan 2011-05-06. Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet Inbjudan 2011-05-06 Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet FÖRFRÅGAN Cafeteria till Herrgårdsgymnasiet 1. Bakgrund Säffle kommun söker en entreprenör som vill utveckla och driva cafeterian på

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-12-17 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för skolfrågor; HebyFS 2011:16 Infördes i författnings -samlingen den 26 oktober 2011 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31 Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31 Nämnden för hälsa och omsorg Beställningscentral och organisation av resor

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Parboendegaranti, riktlinjer Lagstiftning...3 Riktlinjer...3 Tillämpningsområde...3 Definitioner...3 Ansökan...3 Överklagan...4 Aktuell situation...4

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer