Kompetensförsörjningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensförsörjningsplan 2015-2024"

Transkript

1 Bo Stenbom Ärendenr BUN 2014/548 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 8 januari 2015 Barn- och utbildningsnämnden Kompetensförsörjningsplan Förslag till beslut Att anta förvaltningens förslag till kompetensförsörjningsplan för åren Sammanfattning Kompetensförsörjningsplanen ska utgöra ett stöd för personalplanering, såväl kort- som långsiktig, för att säkerställa åtgärder för att kunna rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Planen ger information om vilka legitimations- och behörighetskrav som gäller för olika lärarkategorier jämte övergångsregler. Ett särskilt avsnitt handlar om förskollärare med lokal behörighet. Därefter redovisas nuvarande personalbemanning och förutsättningar för den fortsatta personalplaneringen inom respektive skolform. Vidare informeras om förstelärartjänster, olika utbildningsmöjligheter och förutsättningar för personalplanering utifrån rimlig arbetsbelastning och LAS-regler. Allt detta utgör en grund för slutsatser och behov av strategiska åtgärder samt inriktning för fortsatt arbete med kompetensförsörjning. Avslutningsvis lämnas förslag till inriktning för förvaltningens fortsatta arbete med kompetensförsörjning. HR-avdelningen Bo Stenbom Handläggare Anders Jolby Skoldirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post Webbplats Org nr

2 Bo Stenbom Ärendenr 1 (14) Handlingstyp Datum Kompetensförsörjningsplan Förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskola Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post Webbplats Org nr

3 2 (14) Innehållsförteckning Sid 1 Inledning och syfte med kompetensförsörjningsplanen 3 2 Uppläggning av kompetensförsörjningsplanen 3 3 Bakgrund och förutsättningar för kompetenskrav Legitimations- och behörighetskrav Övergångsregler; utbildningsmöjligheter för yrkeserfarna lärare Förskollärare med lokal behörighet 4 4 Nuvarande personalbemanning och kommande utbildningsoch rekryteringsbehov inom respektive skolform Förskola Pedagogisk omsorg Förskoleklass Grundskola åk Fritidshem Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Kulturskolan Barn- och elevhälsan 9 5 Förstelärartjänster 10 6 Utbildningsmöjligheter Reguljära utbildningar Lärarlyftet Vidareutbildning av lärare (VAL) 11 7 Förutsättningar för personalplanering utifrån rimlig arbetsbelastning och LAS-regler Arbetsmiljö Personalplanering och LAS-regler 12 8 Slutsatser och strategiska åtgärder 12 9 Inriktning för fortsatt arbete med kompetensförsörjning 13

4 3 (14) 1. Inledning och syfte med kompetensförsörjningsplanen Kompetensförsörjningsplanen ska utgöra ett stöd för förvaltningens personalplanering, såväl kort- som långsiktig, för att säkerställa åtgärder för att kunna rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Som en väsentlig del av förvaltningens arbete med kompetensförsörjning utgör uppgifter om lärares/förskollärares legitimationer och behörigheter, vilka uppdateras kontinuerligt. Dessa uppgifter ska matchas mot verksamheternas behov av olika personalkategorier och omfattning utifrån ämne och skolform. I den långsiktiga planeringen måste hänsyn tas till bland annat kommande pensionsavgångar och hur lärare i skolår 1-6 med äldre utbildningar, som ger behörighet i många ämnen, ska ersättas. Detta ställer stora krav på hur arbetsgivaren organiserar sin verksamhet. 2. Uppläggning av kompetensförsörjningsplanen Inledningsvis ges information om vilka legitimations- och behörighetskrav som gäller för olika lärarkategorier jämte övergångsregler. Ett särskilt avsnitt handlar om förskollärare med lokal behörighet. Därefter redovisas nuvarande personalbemanning och förutsättningar för den fortsatta personalplaneringen inom respektive skolform. Vidare informeras om olika utbildningsmöjligheter och en analys görs av möjligheter och hinder för att personalen ska uppnå relevant kompetens. Analysen ligger till grund för slutsatser och behov av strategiska åtgärder samt inriktning för fortsatt arbete med kompetensförsörjning. 3. Bakgrund och förutsättningar för kompetenskrav 3.1 Legitimations- och behörighetskrav Fr o m är det legitimationskrav för att anställa förskollärare och lärare. För redan tillsvidareanställda som inte har lärarexamen, och därmed inte är berättigade till att få legitimation, gäller övergångsregler fram t o m För särskolan gäller övergångsreglerna t o m Enligt lagstiftningen ska arbetsgivaren anstränga sig för att få behörig personal. Detta innebär bl a att samtliga befattningar som upprätthålls av obehöriga lärare kommer att annonseras till läsåret 15/1 6 respektive 18/19. Tillsvidareanställda förskollärare och lärare utan legitimation riskerar att bli omplacerade till befattningar utan behörighetskrav alternativt bli uppsagda. För fritidhems- och hemspråksundervisning är det inte krav på legitimation, men på behörighet. Genom Lärarlyftet ges möjlighet för tillsvidareanställda lärare att utöka sin ämnesbehörighet och genom det så kallade VAL-projektet ges obehöriga förskollärare och lärare som saknar lärarexamen möjlighet att få lärarexamen genom studier i utbildningsvetenskap samt vid behov ämneskompletteringar. 3.2 Övergångsregler; utbildningsmöjligheter för yrkeserfarna lärare I november 2013 beslutade riksdagen om särskilda övergångsregler för yrkeserfarna lärare. Utgångspunkten är att behörighetskraven i reformen ligger fast. Lärare ska vara behöriga i de ämnen de undervisar i. Huvudvägen till behörighet är genom behörighetsgivande utbildning vid universitet och högskolor. De särskilda övergångsreglerna innebär att legitimerade lärare som

5 4 (14) saknar behörighet i ett ämne, men under lång tid har undervisat i detta, ska under en övergångsperiod kunna få sin yrkeserfarenhet tillgodoräknad och validerad. Principerna för detta är följande: 1. En legitimerad lärare som undervisar i ämne som läraren saknar behörighetsgivande utbildning i beviljas behörighet om följande förutsättningar är uppfyllda: - läraren har undervisat under sammanlagt minst åtta läsår i ämnet under de senaste femton åren (bara erfarenhet innan 1 juli 2015 kan åberopas), enligt läroplaner, och i huvudsak enligt timplanens omfattning, - läraren själv ansöker om behörighet - huvudmannen intygar att undervisningen har ägt rum enligt denna omfattning och intygar sökandens lämplighet i övrigt. 2. För den som senast den 1 juli 2015 fyller 57 år ska lägsta kravet på undervisningserfarenhet enligt punkt 1 i stället vara fyra år. 3. Lärarlyftet, en omfattande fortbildningssatsning, finns för legitimerade lärare som undervisar i ämnen som de saknar behörighet i. För den lärare som vill få sin yrkeserfarenhet validerad för behörighet, men som inte uppfyller kraven enligt punkt 1 eller 2 ovan, ska det vara möjligt att få detta prövat inom ramen för Lärarlyftet. 4. Lärare, ges, efter bedömning av Skolverket, behörighet om de tidigare har kompletterat sin utbildning med ett antal poäng som kan anses motsvara behörighetskraven vid tidpunkten för kompletteringen För lärare som saknar lärarexamen och därmed lärarlegitimation: 5. Lärare som har behörighetsgivande utbildning i ämnen och som har undervisat som obehörig lärare sammantaget minst åtta läsår motsvarande heltid de senaste femton åren, ska kunna erhålla lärarexamen efter studier inom det så kallade VAL-projektet i utbildningsvetenskap om 30 hp (i stället för 60 hp som gäller för övriga lärarstudenter). 3.3 Förskollärare med lokal behörighet För drygt tio år sedan avslutade ett trettiotal barnskötare en tre terminers utbildning som gav lokal behörighet som förskollärare i Barn- och utbildningsförvaltningen. Utbildningen, som finansierades av förvaltningen, genomfördes av Campus Linköping. Eftersom utbildningen var en uppdragsutbildning, och inte inordnad i en reguljär förskollärarutbildning, ges ingen möjlighet att erhålla legitimation utifrån de nya behörighetsreglerna utan att genomgå en kompletterande utbildning. 16 av förskollärarna med lokal behörighet har antagits till en s k VAL-utbildning, vilken ger en förskollärarexamen och därmed förskollärarlegitimation. Under den ettåriga utbildningen ges 24 dagar ledighet med lön och ersättning för kurslitteratur. Förskollärarna med lokal behörighet, som inte har sökt eller antagits till VALutbildningen, kan arbeta som förskollärare fram till enligt gällande

6 5 (14) övergångsbestämmelser. Sveriges kommuner och landstings (SKL) inställning är att anställningsavtalet för förskollärare med lokal behörighet ska omregleras till barnskötare/motsvarande efter att övergångsbestämmelserna upphört. Därefter, vid ett eventuellt förordnande som obehörig förskollärare, blir anställningen tidsbegränsad enligt skollagen. Arbetsgivaren ska alltid eftersträva att anställa legitimerade förskollärare på sådana tjänster. 4. Nuvarande personalbemanning och framtida utbildnings och rekryteringsbehov inom respektive skolform 4.1 Förskola Antal barn 2014: : : Antal anställda (årsarbetare) 2014/ (453) varav behöriga förskollärare 245 (207) varav obehöriga förskollärare 41 (35) varav barnskötare 246 (211) extra stöd (specialärare/-pedagoger, elevassistenter) 40 (20) Andelen behöriga förskollärare 86 % av all personal exkl extra stöd (årsarbetare) 46 % Pensionsavgångar (65 år) varav behöriga förskollärare 7 varav barnskötare varav behöriga förskollärare 47 varav obehöriga förskollärare 4 varav barnskötare 86 Enligt Skolverkets statistik från 2013 var andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan för 51 % och genomsnittet i jämförbara kommuner 53 %. Av Skolverkets statistik framgår inte hur stor andel av förskollärarna som är behöriga. Utifrån BUNs tidigare beslut om att öka andelen förskollärare inom förskolan konverteras barnskötar- till förskollärarbefattningar när det finns möjlighet. Andelen har ökat under de senaste åren, men fördelningen förskollärare barnskötare är varierande. Det lagstadgade kravet är minst en förskollärare per avdelning. Av de totalt 132 avdelningarna saknade 8 behöriga förskollärare. Den s k konverteringsregeln i LAS innebär att det kontinuerligt är ett inflöde av tillsvidareanställda, framför allt inom Kommunals avtalsområde. För närvarande finns det drygt 100 tillsvidareanställda barnskötare/motsvarande

7 6 (14) och elevassistenter med tillfälliga placeringar, varav 60 av dem finns inom förskoleverksamheten. Inom förskolan kan det vid vakanser vara svårt att konvertera barnskötar- till förskollärartjänst på grund av att alla barnskötare/motsvarande och elevassistenter måste ha en placering. 4.2 Pedagogisk omsorg För närvarande är det tre anställda som verkar inom pedagogisk omsorg. 4.3 Förskoleklass Antal elever 2014: : : 573 Antal anställda (årsarbetare) 2014/ (55) varav behöriga lärare/förskollärare 65 (36) varav obehöriga lärare/förskollärare, barnskötare/motsv 41 (19) Andelen behöriga lärare/förskollärare 87 % av all personal (årsarbetare) 65 % Pensionsavgångar (65 år) behöriga lärare/förskollärare varav behöriga lärare/förskollärare 16 varav övrig personal 1 Enligt Skolverkets statistik från 2013 var andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskoleklass för 79,4% och genomsnittet i jämförbara kommuner 90,7 %. Av Skolverkets statistik framgår inte hur stor andel av lärarna som är behöriga. Det föreligger inga svårigheter att rekrytera behöriga lärare/förskollärare till förskoleklass eftersom ett flertal lärarexamina ger behörighet till förskoleklassen.

8 7 (14) 4.4 Grundskola 1 9 Antal elever åk 1-6 åk : : : Antal anställda (årsarbetare) 2014/ (453) varav behöriga lärare med inriktning mot grundskolan 480 (343) varav obehöriga lärare (ansvarig för undervisning) 55 (28) varav behöriga speciallärare/-pedagoger 18 (13) varav obehöriga speciallärare /-pedagoger 21 (13) varav elevassistenter/motsv 86 (56) Andelen behöriga lärare, årsarbetare 78,6% Pensionsavgångar (65 år) varav behöriga lärare 30 varav obehöriga lärare 4 varav övriga varav behöriga lärare 88 varav obehöriga lärare 10 varav övriga 10 Enligt Skolverkets statistik från 2013 var andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan för 91 % och genomsnittet i jämförbara kommuner 88%. Av Skolverkets statistik framgår inte hur stor andel av lärarna som är behöriga. Personalläget påverkas av många olika faktorer som förändrat elevunderlag, etablering av friskolor, utformning av skolorganisation, pensionsavgångar, behörigheter m m. Genom övergångsreglerna, som bland annat innebär att lärare kan bli behöriga i fler ämnen, gör förvaltningen en bedömning att behörighetskraven kan tillgodoses i skolår 1-3 i stor utsträckning under de närmaste fem åren. Det blir något svårare i 4-6 och 7-9. För närvarande saknas det behöriga lärare inom bild, musik, slöjd, idrott och moderna språk. Förvaltningen deltar såväl i Skolverkets satsning Matematiklyftet , som i SKLs matematiksatsning PISA I målsättningen ingår att det ska finnas någon utsedd ämnesansvarig matematiklärare på samtliga skolområden och att lärare som undervisar i matematik ska ha rätt behörighet senast till läsåret 2015/16. För en likvärdig skola är det nödvändigt att alla skolenheter har tillgång till speciallärare/-pedagog. Speciallärare/-pedagoger, som i grunden är

9 8 (14) förskollärare, är inte behöriga att undervisa i särskilt stöd i grundskolan efter Förvaltningen har avsatt medel fr o m 2015 för att stimulera lärare att utbilda sig till speciallärare/-pedagog. I dag har 11 skolor tillgång till behöriga speciallärare/-pedagoger, 16 skolor har tillgång till obehöriga speciallärare/-pedagoger och tre skolor har inga speciallärare/-pedagoger alls. I en statlig utredning (SOU 2012:76) föreslås att svensk grund- och gymnasieskola inte ska få bedriva distans- eller fjärrundervisning annat än i språk. Detta innebär stora begränsningar i möjligheterna för skolor att genom användning av modern teknik ge eleverna undervisning med hög kvalitet i alla ämnen. Detta kan också innebära att mindre skolor tvingas stänga. 4.5 Fritidshem Antal anställda (årsarbetare) 2014/ (102) varav behöriga lärare/fritidspedagoger/förskollärare 65 (36) varav obehöriga lärare/fritidspedagoger /förskollärare 41 (19) varav barnskötare 115 (47) extra stöd (speciallärare/-pedagoger, elevassistenter) 40 (14) Andelen behöriga lärare/fritidspedagoger/förskollärare 61 % av all personal exkl särskilt stöd (årsarbetare) 35 % Pensionsavgångar (65 år) varav behöriga fritidspedagoger/lärare 6 varav övrig personal varav behöriga fritidspedagoger/lärare 21 varav övrig personal 34 Enligt Skolverkets statistik från 2013 var andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen inom fritidshemsverksamhet för 43 % och genomsnittet i motsvarande kommunstorlek 47 %. Av Skolverkets uppgifter framgår inte hur stor andel av fritidspedagogerna/lärarna som är behöriga. Det är huvudmannens ansvar att se till att det finns lärare i fritidshem eller fritidspedagoger i sådan omfattning att de kan bedriva och ansvara för undervisningen i fritidshemmet. Ett av inriktningsmålen i kompetensförsörjningsplanen för är att minst en behörig fritidspedagog/lärare ska finnas på varje fritidshem senast För närvarande har 26 av 31 fritidshem minst en behörig fritidspedagog/lärare. För närvarande är det svårt att rekrytera behöriga fritidspedagoger/lärare. Flertalet av de för fritidshemmet behöriga lärarna tjänstgör i dag i skolår 1-3 eller 4-6, vilket de även är behöriga för.

10 9 (14) 4.6 Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Inom särskolans olika verksamheter arbetar idag ett 80-tal personer, varav två tredjedelar är lärare och en tredjedel är elevassistenter. Under närmaste åren är det stora pensionsavgångar. För närvarande finns det sammanlagt cirka 125 elever. För att vara behörig att undervisa i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan måste man som huvudregel ha en speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning. Dessutom krävs förskollärar- eller lärarexamen eller motsvarande. Lärare som anställdes före 1 juli 2011 i särskolan, specialskolan eller särskild utbildning för vuxna ansvara för undervisning och betygssättning utan legitimation till utgången av juni För närvarande läser inom Lärarlyftet fem lärare med grundexamen till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning. Med utgångspunkt i minskat elevtal och kommande pensioneringar är bedömningen att när det gäller teoretiska ämnen så kommer behovet att vara i det närmaste täckt i grundsärskola, gymnasiesärskola samt särskild utbildning för vuxna. Men efter utgången av juni 2018 är bedömningen idag att det kommer att saknas lärare i praktiska och estetiska ämnen i grundsärskolan samt yrkeslärare i gymnasiesärskolan med speciallärarutbildning. I samundervisningsklasser i grundskolan kommer däremot att råda en brist på behöriga lärare. De saknar främst speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning. 4.7 Kulturskolan I dag finns det inga legitimationskrav för lärare inom Kulturskolans verksamhet. Under läsåret 2014/15 tjänstgör 25 musiklärare, tre danslärare, två filmpedagoger, en teaterlärare samt en dramapedagog. Av musiklärarna är 22 högskoleutbildade eller motsvarande för enskild undervisning och i grupp. Tre musiklärare är behöriga att arbeta som musiklärare i klass i grundskolan. För närvarande tjänstgör de, som del av sin tjänst, vid fem skolor. 4.8 Barn och elevhälsan Barn- och elevhälsans arbete riktar sig till alla Gotlands barn och elever och i synnerhet till dem som är i behov av särskilt stöd. På förskolechef/rektors uppdrag betjänar Barn- och elevhälsan förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Arbetet har en förebyggande och hälsofrämjande

11 10 (14) inriktning och stödjer elevernas utveckling mot målen och ska skapa en positiv lärandesituation och miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Målsättningen är att så tidigt och effektivt som möjligt hjälpa barnen och eleverna. Barn- och elevhälsan arbetar för att barnen och eleverna ska erbjudas en elevhälsa av god kvalitet som bedrivs utifrån nationella styrdokument och att alla barn och elever på ön ska ges samma möjligheter till stöd, oberoende av hemort. Inom Barn- och elevhälsan arbetar olika specialister; skolläkare och skolsköterskor, skol psykologer, skolkuratorer, talpedagoger, synpedagog, hörselpedagog, rh-pedagog och sjukhuslärare. I dagsläget är det svårt att rekrytera skolläkare och på sikt kan det bli svårt att rekrytera skolsköterskor, skolpsykologer, talpedagoger, synpedagog och hörselpedagog. 5. Förstelärartjänster Förstelärartjänster är en viktig resurs för att stödja utvecklingsinsatser i skolan och den huvudsakliga uppgiften är att fortsätta att undervisa. Uppdraget som förstelärare ser olika ut utifrån de behov som finns i verksamheterna. Rektor ansvarar tillsammans med förstelärare för att specificera uppdraget. I grunden handlar uppdragen om att leda pedagogiska samtal och ha en ledande roll i att driva skolutvecklingen på den skola där försteläraren har sin anställning. Genom sin lärarroll har försteläraren också ett uppdrag att stödja kollegor och sprida goda exempel. Under läsåret 2014/15 finns det 52 som är förordnade som förstelärare och genom statliga medel finns det möjligheter att utöka antalet successivt t o m I förvaltningen har det tillsatts en grupp som ska ta fram strategier och villkor för förstelärare framgent. 6. Utbildningsmöjligheter 6.1 Reguljära lärarutbildningar Förutom reguljära lärarutbildningar runt om i landet har Gotland haft olika lärarutbildningar sedan flera år tillbaka. Numera sker lärarutbildningar genom Uppsala universitet/campus Gotland. I januari 2015 kommer ett trettiotal studenter att erhålla förskollärarexamen. Höstterminen 2013 startade en ny omgång av förskollärarprogrammet med 35 studenter. Utbildningen omfattas av sju terminer och de första examinationerna blir i december En sista utbildningsomgång startade hösten Till hösten 2015 startar en lärarutbildning F-3 med cirka 40 platser och även en distansutbildning i specifika ämnen för lärare i åk 7-9 och gymnasielärare. Inom de närmaste åren kan eventuellt en lärarutbildning för åk 4-6 komma till stånd. Ingen speciallärare/-pedagog utbildning är planerad att förläggas till Campus Gotland utan Uppsala universitet hänvisar till sin speciallärarutbildning i Uppsala. Förvaltningen för en dialog med företrädare för Uppsala universitet/campus Gotland om behovet av olika lärarutbildningar förlagda till Gotland.

12 11 (14) 6.2 Lärarlyftet Lärarlyftet II pågår mellan och ska bland annat öka ämnesbehörigheten hos lärare i grundskolan och ge lärare i särskolan möjlighet till specialisering mot utvecklingsstörning. Fritidspedagoger, som har examen enbart inriktad mot fritidshem, eller enbart mot förskola och fritidshem, kan läsa kurser i ett eller två praktisk-estetiska ämnen. Skolverket erbjuder en kvalitativ väg till utökad behörighet i legitimationen med skräddarsydda utbildningar och kurser som anordnas av högskolor och universitet runt om i landet. För 2015 har barn- och utbildningsförvaltningen, utöver stimulansbidrag från staten (1 000 kr/hp för matematik och 500 kr/hp för övriga ämnen), avsatt 1,6 miljoner kronor för bidrag till studeranden inom ramen för lärarlyftet. 6.3 Vidareutbildning av lärare (VAL) VAL-projektet vänder sig till lärare som är verksamma som lärare men saknar lärarexamen. Inom detta nationella projekt kan man bli antagen till ett lärarprogram för att komplettera tidigare studier för att få en lärarexamen. För att antas till projektet krävs att man är verksam som lärare hos en skolhuvudman och har relevanta högskolestudier samt lärarerfarenheter i en sådan omfattning att studierna kan slutföras inom ramen för 120 högskolepoäng. 7. Förutsättningar för personalplanering utifrån en rimlig arbetsbelastning och LAS regler 7.1 Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket har startat en flerårig satsning på grund- och gymnasieskolans område. Från och med hösten 2013 till och med 2016 kommer Arbetsmiljöverket att inspektera 30% av landets skolor och alla skolhuvudmän med fem eller fler skolor. De skolformer som berörs av inspektionerna är förskoleklass, grund- och gymnasieskolan samt grundsäroch gymnasiesärskolan. Huvudinriktningen är hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i skolan och kommunen/regionen. Arbetsmiljöverket kommer särskilt att granska arbetsbelastning, ventilation, samt hot och våld. Under hösten 2014 inspekterades skolhuvudmannen och tio skolor inom Barnoch utbildningsförvaltningen. Arbetsmiljöverket delgav resultatet i december. Ett av inspektionens påpekanden är att förvaltningen måste komma till rätta med den höga arbetsbelastningen. Under 2014 har förvaltningens förskole- och skolområden arbetat utifrån en handlingsplan för att få en rimlig arbetsbelastning för personalen inom varje område. Utifrån Arbetsmiljöverkets påpekanden och förvaltningens egna erfarenheter kommer förvaltningen att fortsätta arbetet för att personalen ska få en rimlig arbetsbelastning.

13 12 (14) Förvaltningen har tillsammans med Lärarförbundet och Skolledarförbundet inlett ett arbete för att skolledarna ska få en rimlig arbetsbelastning och få mer tid för det pedagogiska ledarskapet. Som administrativt stöd för skolledare finns skolassistenter. En psykosocial enkät genomfördes för skolassistenterna hösten 2014 och under 2015 kommer ett arbete att genomföras för att förbättra deras arbetssituation, bland annat genom att placering av barn i förskola m m kommer att centraliseras i förvaltningen. 7.2 Personalplanering och LAS-regler Det går inte att göra exakta beräkningar för framtida personalbemanning. Utifrån behörighetskrav, timplan, arbetsbelastning, organisation och ekonomiska ramar kan det vara svårt att få ihop planeringen så att det stämmer överens med rätt kompetens och sysselsättningsgrader. Inom varje skollinje samarbetar man för att hitta olika kombinationslösningar. Om detta inte lyckas försöker man att hitta lösningar genom bistånd från HR-avdelningen. Genom reglerna i LAS är det många som fått tillsvidareanställning, framförallt inom Kommunals avtalsområde. Eftersom det inte har funnits vakanta befattningar och för att behoven kontinuerligt förändras, exempelvis för elevassistenter, har flertalet av de anställda placerats på tidsbegränsade anställningar. När dessa placeringar sker kan det vara svårt att matcha den anställdes sysselsättningsgrad mot det behov som finns, vilket kan få till följd att det inte finns ekonomisk täckning för hela lönekostnaden. Uppsägning på grund av arbetsbrist får inte göras för säkerhets skull utan arbetsbristen måste vara konstaterad. En uppsägningsprocess är både tidsödande och ekonomisk kostbar och det tar lång tid innan man uppnår en ekonomisk effekt. När det uppstår vakanser inom förskolan kan det vara svårt att konvertera barnskötar- till förskollärartjänst på grund av att alla barnskötare måste ha en placering. För anställda som inte fungerar tillfredsställande i arbetet, ska en handlingsplan utarbetas. Genom att vidtaga olika åtgärder kan det bli ökade lönekostnader, till exempel genom insättning av vikarie på den ordinarie befattningen och provtjänstgöring på annan befattning. 8 Slutsatser och strategiska åtgärder För en samlad personalplanering behöver skolledarna dokumentera all personal inom ansvarsområdet på samma sätt i en så kallad tjänstgöringsplan genom att ange yrkesbenämningar, legitimationer och behörigheter, anställningsformer, sysselsättningsgrader, fördelning av tjänster mellan olika skolformer, tjänstledigheter m m.. Det framtida personalplaneringsarbetet skulle underlättas mycket om förvaltningen har tillgång till ett personalplaneringsverktyg. Företrädare för förvaltningen har sett på ett system, som även innehåller en

14 13 (14) personalplanerings- och statistikmodul, och förvaltningen håller på att undersöka hur detta personalplaneringsverktyg kan kopplas till ett schemaläggningsprogram och regionens egna personalsystem, HR+. Investeringskostnaderna för ett personalplaneringsverktyg är cirka kronor och driftskostnaderna cirka kronor per år. Kostnaderna har äskats till 2016 års budget. Inför läsåret 2015/16 är det nödvändigt att fortsätta flytta om personal för att leva upp till lagstiftningen utifrån rätt behörighet när det gäller skolform, inriktning och ämnen. För att uppfylla behörighetskravet och samtidigt kunna erbjuda befattningar med högre sysselsättningsgrad måste lärare vara beredda att arbeta vid fler enheter. Inom Kommunals avtalsområde kan inflödet av tillsvidareanställda, genom reglerna i LAS, innebära att inte alla barnskötare/motsvarande och elevassistenter kan beredas plats i framtiden. Via brev har anställda fått information om vad som händer inom personalområdet och vilka konsekvenser det kan bli för den enskilde utifrån förändrad lagstiftning och nya förordningar under de närmaste åren. Genom övergångsregler i behörighetsförordningen har förutsättningarna för en högre behörighetsgrad bland lärarna ökat. Emellertid är förvaltningen beroende av att lärare själva ansöker om att få en utökad behörighet och det gäller för skolledarna att uppmuntra fler lärare att göra en ansökan. Förvaltningen har gjort olika marknadsförings- och rekryteringsinsatser för att öka andelen behöriga lärare och förskollärare, bland annat annonsering på Gotlandsfärjorna och deltagande vid lärarutbildningens inspirations- och arbetsmarknadsdag vid Linköpings universitet i oktober i år. Vidare har ett arbete för att göra platsannonserna mer attraktiva initierats. 9 Inriktning för fortsatt arbete med kompetensförsörjning Förvaltningen ska arbeta med kompetensförsörjning utifrån följande inriktningar: - Att eftersträva en jämn fördelning av förskollärare mellan förskolor och en jämn fördelning av förskollärare mellan avdelningar senast Att andelen förskollärare i förskolan är minst på samma nivå som jämförbar kommungrupp senast Att andelen lärare/förskollärare i förskoleklass är minst på samma nivå som jämförbar kommungrupp senast Att andelen lärare med rätt ämnesbehörighet i inriktning 1-3, 4-6 respektive 7-9 i grundskolan är minst på samma nivå som jämförbar kommungrupp senast 2018.

15 14 (14) - Att alla förskolechefer och rektorer inom förskola och grundskola, i samband med tjänsteplaneringen, ska medverka aktivt att uppfylla kravet på behöriga lärare/förskollärare gällande hela förvaltningen - Att alla skolenheter ska ha tillgång till behöriga speciallärare/-pedagog senast till Att det finns minst en behörig fritidspedagog/lärare per fritidshem senast till läsåret 15/16 - Att andelen behöriga att undervisa i fritidshemsverksamheten är minst på samma nivå som jämförbar kommungrupp senast Att andelen behöriga lärare inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna är minst på samma nivå som jämförbar kommungrupp Att verka för att lämpliga utbildningar anordnas i samarbete med Uppsala universitet eller andra högskolor

Sammanställning av politisk information kring lärarlegitimationen

Sammanställning av politisk information kring lärarlegitimationen Sammanställning av politisk information kring lärarlegitimationen Ny legitimation skapar kaos I januari 2012 började reglerna för introduktionsår gälla alla nyutbildade lärare. För att bli legitimerad

Läs mer

Skrivelse angående legitimationsreformen konsekvenser och behov av justeringar

Skrivelse angående legitimationsreformen konsekvenser och behov av justeringar 16 december 2015 Till Utbildningsminister Gustav Fridolin Skrivelse angående legitimationsreformen konsekvenser och behov av justeringar Lärarförbundet vill med denna skrivelse uppmärksamma regeringen

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan Barn och grundskolenämnden 2015 2020 Skellefteå kommun Dokumentnamn Kompetensförsörjningsplan 2015 2020, barn och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Reviderad 2015 06

Läs mer

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S) 2013-06-05 1 (7) Utbildningskontoret Dnr BOU 2012-376 Lars Rehnberg Dnr BIN 2012-208 Leo Gustafson Dnr KS 2012-551 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

2013-04-05 U2013/2230/S

2013-04-05 U2013/2230/S Promemoria 2013-04-05 U2013/2230/S Utbildningsdepartementet Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-25 Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan,

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112 Kommittédirektiv Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Dir. 2015:112 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen 2015-12-03 1 (7) Tjänsteskrivelse KFKS 2015/693-020 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen Förslag till

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Informationsblad 1 (6) Entreprenad och samverkan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om entreprenad och samverkan, i samband med myndighetens tillsyn. Det är med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 1 (7) Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 Sedan den 1 juli 2015 måste lärare och förskollärare ha legitimation för att självständigt få sätta betyg och för att

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare

Läs mer

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Anders Jolby Ärendenr BUN 2015/675 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum 24 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Kompetensförsörjning för att få sökande till

Läs mer

FRITIDSPEDAGOGERS, SPECIALLÄRARES OCH SPECIAL- PEDAGOGERS BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA M.M. Promemoria

FRITIDSPEDAGOGERS, SPECIALLÄRARES OCH SPECIAL- PEDAGOGERS BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA M.M. Promemoria Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/german Bender 2013-02-27 Direkttel: 08-782 91 85 E-post: german.bender@tco.se Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM FRITIDSPEDAGOGERS,

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Lärare i grundskolan

Lärare i grundskolan Utdrag ur Skolverkets kommande rapport nr 151 Lärare i grundskolan samt i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan - tillgång och behov Rapporten beräknas publiceras i början av november, då den kan beställas

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Att vara skolledare för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

Att vara skolledare för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Att vara skolledare för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Tylösand 1 oktober 2015 Anna Klerfelt, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Ett urval av bilder Frågor till 21 fritidspedagoger

Läs mer

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ytterligare undervisningstid i matematik Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 mars 2016 Åsa Romson Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-10-01 GN-2012/133.619 1 (5) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-535 36082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning av anpassnings- och förändringsarbete

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport

Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport ABCD Mariestads kommun Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan Granskningsrapport KPMG AB 2013-01-15 Antal sidor: 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2. Lärares behörighet och användning efter utbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2. Lärares behörighet och användning efter utbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2 Lärares behörighet och användning efter utbildning Skolinspektionens rapport 2009:2 Stockholm 2009 Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Kvalitetsgranskningens resultat

Läs mer

Länsträff 2012 Skolform SMoK

Länsträff 2012 Skolform SMoK Länsträff 2012 Skolform SMoK SMoK ska i mars 2013 besluta om skolformsfrågan. Tills dess ska vi inom Musik- och Kulturskolorna bestämma oss vilken väg vi ska ta. Organisation - Verksamhet Det finns ingen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-10-09 Ekerö kommun Rektorn vid Träkvista skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Träkvista skola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en Nr 9, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Sätra rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma med underlag,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Enheten består av förskolorna Båten, Gunghästen,

Läs mer

Fastställande av timplaner från läsåret 2014/2015

Fastställande av timplaner från läsåret 2014/2015 Per Olof Sahlberg Ärendenr BUN 2014/328 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 16 maj 2014 Barn- och utbildningsnämnden Fastställande av timplaner från läsåret 2014/2015 Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-02-23 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Torsten Flemming. Matematiksatsning PISA 2015. Informationen tas emot.

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Torsten Flemming. Matematiksatsning PISA 2015. Informationen tas emot. Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Torsten Flemming Ärendenr BUN 2012/563 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 9 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen Sidan 1 av 8 FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR o FRITID 2013-11-17 Er referens: ISM 2013/10254 Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr:

Läs mer

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Regler

Läs mer

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2015-03-02 BUN 2015.0123 Handläggare: Lotta Frisk Barn- och utbildningsnämnden Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

2015-01-30 U2015/500/UH

2015-01-30 U2015/500/UH Promemoria 2015-01-30 U2015/500/UH Utbildningsdepartementet En mer flexibel ämneslärarutbildning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda Promemoria Utbildningsdepartementet Utbildning för bättre etablering 1. Bakgrund Antalet barn i Sverige förväntas enligt SCB:s prognoser att öka under kommande år. Från att ha legat stabilt strax över

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

2015-10-21 U2015/05040/UH

2015-10-21 U2015/05040/UH Promemoria 2015-10-21 U2015/05040/UH Utbildningsdepartementet Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Sammanfattning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-05-12 Plusgymnasiet AB fredrik.ericsson@plusgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Plusgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

Remissvar Rektorn och styrkedjan (U 2015:22)

Remissvar Rektorn och styrkedjan (U 2015:22) Utbildningsdepartementet Stockholm 2015-09-22 103 33 Stockholm Remissvar Rektorn och styrkedjan (U 2015:22) Inledning Utredaren Olof Johansson har gedigen erfarenhet av frågorna kring skolans ledarskap.

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Motiv för legitimation

Motiv för legitimation Motiv för legitimation Kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten Bidra till professionalism genom tydligare krav Öka yrkets status fler ska vilja bli lärare! Ökad måluppfyllelse för eleverna Lärarlegitimation

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer