Effekter av trängselskattens införande Redovisning 20 november 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekter av trängselskattens införande Redovisning 20 november 2013"

Transkript

1 Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 2 november 213 I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken. Möjligheten att bedöma effekterna i transportsystemet när trängselskatten införts är därför goda. I redovisningen ingår enbart vardagar. Antal delresor i kollektivtrafiken har t o m oktober 213 jämfört med samma period 212, ökat med 1 procent totalt i Göteborgsregionen. För respektive trafikslag har antal delresor ökat med 1 procent för tåg, 2 procent för expressbussar i Göteborgsregionen, 11 procent för spårvagn och 18 procent för stombussar i Göteborg. Slutsatsen är att de satsningar som gjorts har gett en bra respons från kunderna. Biltrafikflödena genom betalstationerna under betaltid minskade med 11 procent (7 fordon) under oktober i år jämfört med oktober förra året. Under förmiddagens högtrafiktimmar var minskningen 1 procent (12 4 fordon). Dygnstrafiken minskade med 1 procent (77 7 fordon) jämfört med oktober förra året. Restider och restidsosäkerheten har minskat under året på samtliga infartsleder in mot Göteborg jämfört med förra året. Minskningen är störst på E6 Norr från Kungälv till Tingstadstunneln. Detta är Västsvenska Paketet Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region. I Västsvenska paketet ingår bland annat nya busskörfält, längre plattformar för pendeltåg, nya pendelparkeringar för cykel och bil, gång- och cykelbanor och bättre trafikinformation. En ny biltunnel under Göta älv (Marieholmstunneln), en tågtunnel under Göteborg (Västlänken) och en ny Götaälvbro. Trängselskatt är också en del av Västsvenska paketet. Syftet med trängselskatten är att ge bättre framkomlighet på våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera Västsvenska paketet.

2 Effekter i biltrafiken Restider och restidsosäkerhet i biltrafiken De stora lederna in och ut mot Göteborg är p.g.a. trängsel känsliga för störningar. Ett stillastående fordon kan snabbt leda till köbildningar och därmed längre restid. För resenären innebär det svårigheter att i förväg veta hur lång tid en resa kommer att ta. Med minskad trängsel får resenären en säkrare resa. Detta är viktigt för såväl bil- som kollektivtrafik och för näringslivets transporter. Restider beräknas med hjälp av restidssystemet på de stora infartslederna in mot Göteborg och på större leder i Göteborg under förmiddagens högtrafik. Se bilagd karta. Som mått på osäkerheten i restider mellan olika dagar (vid samma tid på dygnet) beräknas två mått utöver medianrestiden: 1-percentilen samt 8-percentilen. Skillnaden mellan 1-percentil och 8-percentil talar om hur osäkra restiderna är, ju närmare de ligger varandra, desto mindre är restidsosäkerheten. Restidsosäkerhet Median Restiderna sorteras efter antal minuter, medianen är mittenvärdet 1 percentil Femton procent av restiderna har en kortare restid 8 percentil Femton procent har en längre restid 1 percentil Median 8 percentil Sträckorna är inte jämförbara med varandra bland annat eftersom sträckorna som mäts är olika långa. Det är enbart möjligt att jämföra var sträcka för sig mellan olika mättillfällen. Generellt gäller sambandet att en minskad trafikvolym ger en kortare restid och mindre restidsosäkerhet och tvärt om vid ökad trafikvolym. Västsvenska paketet Redovisning 2 november 2

3 Förändring av restider på infartsleder under förmiddag 213 jämfört med 212 Restiderna under förmiddagens högtrafik har minskat under 213 jämfört med 212 på samtliga infarter in mot Göteborg. Även variationen mellan restiderna, restidsosäkerheten, har minskat på de flesta infarterna. Minskningen i restid och restidsvariation har varit störst på infarten från Kungälv in till Tingstadstunneln. I oktober 213 var medianrestiden drygt 14 minuter jämfört med drygt 18 minuter i oktober 212. Även på de sträckor där förändringen i restiden har varit mindre har variationerna i restiden minskat. Det innebär en större säkerhet i restiden då den inte varierar så mycket vid olika tidpunkter under morgontrafiken eller mellan dagarna under veckan. Förändring av restider på infartsleder Minuter E6 Norr [Kungälv-Tingstadstunneln] Median Median Minuter Öckeröleden [Hjuvik - Bräckemotet] Median Median Blå staplar avser medianrestid under vardagsförmiddagens rusningstrafik 6:3-8:3 [minuter]. Röda staplar avser spannet mellan 1-percentil och 8-percentil Västsvenska paketet Redovisning 2 november 3

4 Förändring av restider på infartsleder (forts) Minuter Minuter E6 Syd [Torrekulle - Tingstadstunneln] Median Median Blå staplar avser medianrestid under vardagsförmiddagens rusningstrafik 6:3-8:3 [minuter]. Röda staplar avser spannet mellan 1-percentil och 8-percentil Västsvenska paketet Redovisning 2 november 4

5 Förändring av restider på infartsleder (forts) Minuter Rv4 [Landvetter - Tingstadstunneln] Median Median Blå staplar avser medianrestid under vardagsförmiddagens rusningstrafik 6:3-8:3 [minuter]. Röda staplar avser spannet mellan 1-percentil och 8-percentil Biltrafikflöden Storleken på biltrafiken mäts oftast i antalet passerande fordon på ett vägavsnitt under en viss tidsperiod, t ex ett dygn eller förmiddagens rusningstrafik. För att bedöma skillnader i biltrafiken beräknas antalet passerande fordon vid två olika tillfällen och förändringen beräknas. Sådana beräkningar görs på ett stort antal vägavsnitt i och runt Göteborg. Alla beräkningar avser vardagsdygn och innehåller inte trafiken under helgerna. Storleken på trafiken beräknas i redovisningarna som ett genomsnitt över flera vardagar dessutom redovisas olika tidsperioder. Vissa vägavsnitt har slagits ihop till ett samlat mått. Dessa vägavsnitt har en gemensam funktion, som t ex vägavsnitt med betalstationer. Även vägavsnitt som har funktion av gator i Göteborgs innerstad har slagits ihop till ett gemensamt mått. Vägavsnitt i centrala älvsnitt mellan Hisingen och centrala Göteborg redovisas både var för sig och som ett samlat mått. På motsvarande sätt redovisas infartslederna in mot Göteborg i höjd med kommungränserna till Göteborg. Övriga vägavsnitt redovisas separat och utifrån att de är viktiga vägavsnitt där trafikförändringar är av intresse att studera. Antalet passerande fordon mäts med hjälp av detektorer på de olika vägavsnitten. Dessa detektorer kan antingen vara radardetektorer ovanför vägbanan, induktiva slingor nedfrästa i vägbanan eller kamera- och laserdetektorer ovanför vägbanan. Se bilagd karta för placering av mätpunkterna. Med början vecka 3 har metoden ändrats för redovisningen av antalet passager genom betalstationerna. Från och med vecka 3 kan jämförelser göras med motsvarande vecka 212 eftersom trafiken återgått till normala flöden efter jul- och nyårshelgerna. Detta betyder att förutom effekten av trängselskatt inkluderas även effekten av andra åtgärder i transportsystemet liksom förändringar i den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen under året. Västsvenska paketet Redovisning 2 november

6 Biltrafikflöden under förmiddag september 213 Under förmiddagens högtrafik 6:3 8:3 gjordes i genomsnitt 19 8 passager genom betalstationerna. Detta innebär en minskning med 1 procent (12 4) jämfört med oktober förra året. Trafiken har minskat med i genomsnitt 2 procent på infartslederna under förmiddagens högtrafik jämfört med oktober förra året. På Kungälvsleden (E6 norr) var minskningen 7 procent, på Boråsleden (väg 4) 4 procent och på Öckeröleden ökade trafiken med 3 procent. På grund av databortfall på E4, E2 och Säröleden under olika månader 212 och 213 är jämförelsen månad för månad lite osäker för det samlade måttet. Vissa mätpunkter ingår inte alltid i det samlade måttet. På de centrala älvförbindelserna mellan Hisingen och centrala Göteborg har trafiken minskat med 9 procent jämfört med oktober förra året. Genom Tingstadstunneln var minskningen procent och över Älvsborgsbron 11 procent. På de innerstadsgatorna har trafiken minskat med 12 procent jämfört med oktober förra året. På större vägar inom eller i anslutning till betalstationerna har trafiken minskat med 11 procent jämfört med oktober förra året. Minskningen på Lundbyleden uppgår till 23 procent och påverkas även av ombyggnaden av Lindholmsmotet. På Landvettervägen har trafiken ökat med 18 procent jämfört med oktober förra året. På Norrleden har trafiken ökat med 2 procent. Biltrafikflöden under betalperioden september 213 Under betalperioden 6: 18:3 gjordes i genomsnitt 84 7 passager genom betalstationerna. Detta innebär en minskning med 11 procent (7 ) jämfört med oktober förra året. Förutom effekten av trängselskatt inkluderas även effekten av andra åtgärder i transportsystemet liksom förändringar i den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen under året. Trafiken har minskat med 3 procent på infartslederna under betaltiden jämfört med oktober förra året. På Kungälvsleden (E6 norr) var minskningen 8 procent, på Boråsleden (väg 4) 2 procent och på Öckeröleden har trafiken ökat med 4 procent jämfört med oktober förra året. På grund av bortfall av data saknas möjlighet att jämföra trafikflödena på E4, E2 och Säröleden. På de centrala älvförbindelserna mellan Hisingen och centrala Göteborg har trafiken minskat med 8 procent jämfört med oktober förra året. Genom Tingstadstunneln var minskningen 4 procent och över Älvsborgsbron 9 procent. På de innerstadsgatorna har trafiken minskat med 1 procent jämfört med oktober förra året. På större vägar inom eller i anslutning till betalstationerna har trafiken minskat med 8 procent jämfört med oktober förra året. Minskningen på Lundbyleden uppgår till 17 procent och påverkas även av ombyggnaden av Lindholmsmotet. På Norrleden har trafiken ökat med 2 procent i oktober jämfört med oktober förra året. På Landvettervägen har trafiken ökat med 16 procent. Ökningarna är väntade då vägen är ett alternativt vägval utanför betalstationerna för resor mellan t ex Landvetter och Partille. För Björlandavägen, Angeredsbron samt Söderleden är trafikflödesförändringarna små. Biltrafikflöden under dygnet september 213 Trafikflödesförändringarna för hela dygnet ligger ungefär i samma nivå som under betalperioden. I relativa tal är dock förändringarna något mindre över hela dygnet jämförda med betalperioden. Västsvenska paketet Redovisning 2 november 6

7 Biltrafikflöden förmiddag [6:3-8:3] Okt, 212 Okt, 213 Förändring Procentuell förändring Betalstationer % Infartsleder % Öckreröleden [väster Sörredsv] % E6 Norr [norr om Klareberg] % E4 [vid kommungräns Ale] E2 [vid kommungräns Partille] Väg 4 [Delsjömotet] % E6 Syd [Kallebäcksmotet] % Säröleden [norr om Lindåsmotet] Centrala älvförbindelser % Älvsborgsbron % Göta älvbron % Tingstadstunneln % Innerstadsgator % Större vägar inom eller i anslutning till trängselskattezonen Lundbyleden [m Brantingsmotet och Ättestupan] % % Götatunneln % Västerleden [Gnistängstunneln] Högsboleden [m Högsbohöjdsmotet och Kungstensmotet] % % Övriga vägar Björlandavägen [m Gisselfjällsliden och Sommarvädersg.] Tuvevägen [m Knipplekullen och Glöstorpsv.] Norrleden [m Tuvev. och Friarelyckan] % % % Angeredsbron % Jordfallsbron Bergsjövägen [m Gråbov. Och Ljusårsv.] Landvettervägen [m Haketjärnsv. och Furulundsv.] Söderleden [m Sisjömotet och Fässbergsmotet] % % % Passagernade fordon per vardagsdygn förmiddag 6:3-8:3. Innerstadsgator avser Ullevigata, Skånegatan, Nya Allén, Parkgatan, Eklandagatan, Vasagatan, Ascehbergsgatan, Linnégatan och Sten Sturegatan. Västsvenska paketet Redovisning 2 november 7

8 Biltrafikflöden betalperiod [6:-18:3] Okt, 212 Okt, 213 Förändring Procentuell förändring Betalstationer % Infartsleder % Öckreröleden [väster Sörredsv] % E6 Norr [norr om Klareberg] % E4 [vid kommungräns Ale] E2 [vid kommungräns Partille] Väg 4 [Delsjömotet] % E6 Syd [Kallebäcksmotet] % Säröleden [norr om Lindåsmotet] Centrala älvförbindelser % Älvsborgsbron % Göta älvbron % Tingstadstunneln % Innerstadsgator % Större vägar inom eller i anslutning till trängselskattezonen Lundbyleden [m Brantingsmotet och Ättestupan] % % Götatunneln % Västerleden [Gnistängstunneln] Högsboleden [m Högsbohöjdsmotet och Kungstensmotet] % % Övriga vägar Björlandavägen [m Gisselfjällsliden och Sommarvädersg.] Tuvevägen [m Knipplekullen och Glöstorpsv.] Norrleden [m Tuvev. och Friarelyckan] % % % Angeredsbron % Jordfallsbron Bergsjövägen [m Gråbov. Och Ljusårsv.] Landvettervägen [m Haketjärnsv. och Furulundsv.] Söderleden [m Sisjömotet och Fässbergsmotet] % % % Passagernade fordon per vardagsdygn förmiddag 6:3-8:3. Innerstadsgator avser Ullevigata, Skånegatan, Nya Allén, Parkgatan, Eklandagatan, Vasagatan, Ascehbergsgatan, Linnégatan och Sten Sturegatan. Västsvenska paketet Redovisning 2 november 8

9 Biltrafikflöden dygn [:-24:] Okt, 212 Okt, 213 Förändring Procentuell förändring Betalstationer % Infartsleder % Öckreröleden [väster Sörredsv] % E6 Norr [norr om Klareberg] % E4 [vid kommungräns Ale] E2 [vid kommungräns Partille] Väg 4 [Delsjömotet] % E6 Syd [Kallebäcksmotet] % Säröleden [norr om Lindåsmotet] Centrala älvförbindelser % Älvsborgsbron % Göta älvbron % Tingstadstunneln % Innerstadsgator % Större vägar inom eller i anslutning till trängselskattezonen Lundbyleden [m Brantingsmotet och Ättestupan] % % Götatunneln % Västerleden [Gnistängstunneln] Högsboleden [m Högsbohöjdsmotet och Kungstensmotet] % % Övriga vägar Björlandavägen [m Gisselfjällsliden och Sommarvädersg.] Tuvevägen [m Knipplekullen och Glöstorpsv.] Norrleden [m Tuvev. och Friarelyckan] % % % Angeredsbron % Jordfallsbron Bergsjövägen [m Gråbov. Och Ljusårsv.] Landvettervägen [m Haketjärnsv. och Furulundsv.] Söderleden [m Sisjömotet och Fässbergsmotet] % % % Passagernade fordon per vardagsdygn förmiddag 6:3-8:3. Innerstadsgator avser Ullevigata, Skånegatan, Nya Allén, Parkgatan, Eklandagatan, Vasagatan, Ascehbergsgatan, Linnégatan och Sten Sturegatan. Västsvenska paketet Redovisning 2 november 9

10 Flöden per vecka i betalstationerna 212 och 213* Trafikminskningen över betalstationerna avtagit från 2 procent i januari till 11 procent i oktober. I juli månad då ingen trängselskatt tas ut var trafikflödet 3 procent lägre jämfört med 212. Minskningen under juli månad kan bero på att juli 213 hade bättre väder än juli 212, vilket kan bidra till att färre har gjort ärenden i centrala Göteborg under 213. Antalet passager över betalstationerna har ökat fram till vecka 22 varefter trafiken minskat under semesterveckorna för att sedan öka i augusti igen. Detta är ett mönster som är normalt och samma mönster kan utläsas under 212. En jämförelse vecka för vecka 212 mot 213 visar att trängselskattens effekt på trafikminskningen har dämpats något från vecka 2 fram till vecka 26. Under sista veckan (vecka 26) i juni var trafikdämpningen 12 procent under betalperioden jämfört med 19 procent i vecka 4. Under juli månad då ingen trängselskatt tas ut är trafikflödet under förmiddagen på ungefär samma nivå som juli 212, under betalperioden något lägre. Under vecka 43 är trafikflödet under betalperioden 12 procent lägre än samma vecka 212. Trafikflöden i betalstationer under vardagsförmiddagar v 2 v 4 v 6 v 8 v 1 v 12 v 14 v 16 v 18 v 2 v 22 v 24 v 26 v 28 v 3 v 32 v 34 v 36 v 38 v 4 v 42 v 44 v 46 v 48 v v 2 Förmiddag 212 Förmiddag 213 Antal passerande fordon vid betalstationerna. Passerande fordon under vardagsdygn. Trafikflöden i betalstationer under betalperioden v 2 v 4 v 6 v 8 v 1 v 12 v 14 v 16 v 18 v 2 v 22 v 24 v 26 v 28 v 3 v 32 v 34 v 36 v 38 v 4 v 42 v 44 v 46 v 48 v v 2 Betalperiod 212 Betalperiod 213 Antal passerande fordon vid betalstationerna. Passerande fordon under vardagsdygn. * Efter sommaren har flödesdata och beräkningsmodeller kvalitetsgranskats samt justeringar har gjorts för kalendervariationer under våren. Det har lett till att de veckovisa och månadsvisa flödena över betalstationerna för både 213 och 212 har justerats. Västsvenska paketet Redovisning 2 november 1

11 Förändring av biltrafikflöden under betalperioden 213 jämfört med 212* Under betalperioden 6: 18:3 har trafikminskningen över betalstationerna avtagit från 2 procent i januari till 11 procent i oktober. I juli månad då ingen trängselskatt tas ut var trafikflödet 3 procent lägre jämfört med 212. Minskningen under juli månad kan bero på att juli 213 hade bättre väder än juli 212, vilket kan bidra till att färre har gjort ärenden i centrala Göteborg under 213. På infartslederna till Göteborg har trafikminskningen under betalperioden avtagit från 9 procent i januari till 3 procent i oktober. Under juli månad då ingen trängselskatt tas ut var minskningen 1 procent. På grund av databortfall på E4, E2 och Säröleden under olika månader 212 och 213 är jämförelsen månad för månad lite osäker för det samlade måttet. Vissa mätpunkter ingår inte alltid i det samlade måttet. På de centrala älvförbindelserna har trafikminskningen avtagit under betalperioden från 17 procent i januari till 8 procent i oktober. Under juli månad då ingen trängselskatt tas ut var minskningen 3 procent. På innerstadsgatorna har trafikminskningen under betalperioden avtagit från 22 procent i januari till 1 procent i oktober. Trafiken på innerstadsgatorna har minskat även i juli (12 procent) jämfört med förra året, trots att ingen trängselskatt tas ut. Minskningarna på innerstadsgatorna kan bero på annat än trängselskatten, t ex införandet av busskörfält som minskat kapaciteten för biltrafiken. På större vägar i anslutning till trängselskattesnitet har trafikminskningen under betalperioden avtagit från 13 procent i januari till 8 procent i oktober. Under juli månad då ingen trängselskatt tas ut var trafikflödet 1 procent högre jämfört med förra året. På Landvettervägen har trafikökningen under betalperioden avtagit från 29 procent i januari till 16 procent i oktober. Under juli månad då ingen trängselskatt tas ut var ökningen 4 procent. På Norrleden har trafikökningen under betalperioden avtagit från 29 procent i januari till 2 procent i oktober. Förändring i trafikflöde mellan 213 och 212 under betaltid 2,%,% -2,% -,% -7,% -1,% -12,% -1,% -17,% -2,% -22,% Januari Februar i Mars April Maj Juni Juli Septem Augusti Oktober ber Betalstationer -2% -17% -16% -14% -11% -1% -3% -12% -11% -11% Centrala Älvförbindelser -17% -14% -13% -12% -1% -9% -3% -8% -8% -8% Infartsleder -9% -6% -6% -% -3% -4% -1% -4% -4% -3% Större vägar -13% -1% -1% -9% -8% -6% 1% -% -6% -8% Innerstadsgator -22% -17% -1% -14% -14% -13% -12% -11% -1% -1% -2,% Förändring i trafikflöde mellan 213 och 212 under betaltid. * Efter sommaren har flödesdata och beräkningsmodeller kvalitetsgranskats samt justeringar har gjorts för kalendervariationer under våren. Det har lett till att de veckovisa och månadsvisa flödena över betalstationerna för både 213 och 212 har justerats. Västsvenska paketet Redovisning 2 november 11

12 Förändring i trafikflöde mellan 213 och 212 under betaltid,3,3,2,2,1,1, Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Septemb er Jordfallsbron 28% 28% 33% 3% 27% 18% 1% 19% 17% Oktober Landvettervägen 29% 27% 24% 22% 18% 18% 4% 19% 18% 16% Norrleden 29% 33% 29% 24% 24% 2% Förändring i trafikflöde mellan 213 och 212 under betaltid Västsvenska paketet Redovisning 2 november 12

13 Effekter i kollektivtrafiken Kollektivtrafikens roll i Västsvenska paketet Åtgärderna i Västsvenska paketet skapar förutsättningar för en förbättrad och utökad kollektivtrafik i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Åtgärderna görs i första hand utmed kollektivtrafikstråken, det vill säga Bohusbanan, Alependeln, Alingsåspendeln, Boråsbanan, Kungsbackapendeln, Väg 1, E6 Norr, Väg 19, Väg 4 och Väg 18. En av åtgärderna är förlängda plattformar för pendeltågen från Alingsås och Kungsbacka till Göteborg. Det gör det möjligt att köra längre pendeltåg med plats för fler resenärer. En annan åtgärd är utbyggnaden av busskörfält, från 3 mil till 9 mil, vilket ger bussarna bättre framkomlighet och därmed ökar pålitligheten i kollektivtrafiken. Byggandet av pendelparkeringar för både bil- och cykelpendlare görs för att fler ska kunna ansluta till kollektivtrafiken. Till och med september 213 har 8 nya cykel- och 66 nya bilparkeringsplatser öppnats. Dessutom har cirka 1 provisoriska parkeringsplatser för bil iordningställts. Restider expressbussar För att kunna bedöma i vilken utsträckning kollektivtrafikens framkomlighet har påverkats görs jämförelser mellan restider och tidtabellstider. Restiderna mäts som genomsnittlig restid under högtrafik vardagar för ett urval expressbusslinjer på kollektivtrafikstråken över Göteborgs kommungräns. I stråket Partille Centrum - Svingeln, E2, redovisas restiderna på Gul express. I stråket Landvetter Centrum - Korsvägen, E4, redovisas restiderna på Röd express. I stråket Lilla Varholmen - Järnvågen, väg 1, redovisas restiderna på Röd express. I stråket Gråbo Busstation - Nils Ericsonsterminalen, väg 19, redovisas restiderna på Orange express. I stråket Snipen - Linnéplatsen, väg 18, redovisas restiderna på Blå express. I stråket Eriksdal - Nordstan, E6N, redovisas restiderna på Grön express. Resultat till och med oktober 213 Restider för januari till och med oktober 213 har i de flesta uppmätta stråken klart förbättrats jämfört med motsvarande månader under 212. Den ökade restiden under september 213 för sträckan Landvetter centrum - Korsvägen berodde på spårarbeten på Avenyn som påverkade knutpunkt Korsvägen, så att expressbussar fick stanna vid annan hållplats. Nedan finns även restider enligt tidtabell angivna för 213. Restider enligt tidtabell 213 Eriksdal Nordstan Snipen Linnéplatsen Gråbo busstation NET Lilla Varholmen Järnvågen Landvetter centrum Korsvägen Partille centrum Svingeln 2 min 2 min 38 min 28 min 14 min 8 min Västsvenska paketet Redovisning 2 november 13

14 Eriksdal - Nordstan Snipen - Linnéplatsen jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Gråbo busstation - NET Lilla Varholmen - Järnvågen jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Landvetter centrum - Korsvägen Partille centrum - Svingeln jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Faktiska restider på expressbussar in mot Göteborg under förmiddagen för respektive månader under 212 och 213. Västsvenska paketet Redovisning 2 november 14

15 Antal delresor Antalet delresor under perioden januari-oktober 213 jämfört med samma period förra året har ökat med 1 procent i Göteborgsregionen. Ökningen beror både på att fler börjat resa kollektivt och att redan befintliga resenärer åker kollektivt oftare. 213 var antalet skolelever färre än 212 och därmed är antalet skolresor färre i år. Det innebär att andra grupper som till exempel arbetspendlare har ökat. Från vecka 212 har Västtrafik redovisat utvecklingen för trafikslagen expressbussar och pendeltåg. När jämförelse görs med samma månader förra året gör de stora linjeförändringarna i december 212 att utvecklingen blir svår att bedöma. I nedanstående siffror har vi dock så långt möjligt försökt åstadkomma en jämförbarhet med bland annat de linjer som tidigare trafikerat de olika stråken. Utfallet 213 fram t o m oktober jämfört med 212 är för tåg +1 procent, expressbussar i Göteborgsregionen +2 procent, spårvagn +11 procent och stombussar i Göteborg +18 procent. Arbetet går nu vidare med att anpassa trafikutbudet till efterfrågan. Resandeutveckling Miljoner delresor jan okt 213 Förändring jan - okt 213 jämfört med jan - okt 212 Tåg Västra Götalandsregionen 14,7 1% Expressbuss, Göteborgsregionen 21, 2% Spårvagn, Göteborg 1,2 11% Stombuss, Göteborg 3, 18% Totalt Göteborgsregionen 21,2 1% Totalt Västra Götaland 237,1 9% Miljoner delresor för olika trafikslag jan-okt 213 jämfört med samma period 212. Nedanstående diagram visar det totala antalet delresor i Västra Götaland per månad under åren 211 till och med oktober 213. Den stora skillnaden mellan april 212 och april 213 förklaras delvis av att påskhelgen inföll vid olika månader de två åren. Liknande samband kan ses för december 212 då julhelgen medförde fler helgdagar under december 212 än under tal delresor per månad Antal delresor i tusental i hela Västra Götaland per månad för åren Västsvenska paketet Redovisning 2 november 1

16 Andel turer i rätt tid Andel turer i rätt tid är ett mått på hur pålitlig kollektivtrafiken är. Flera faktorer påverkar kollektivtrafikens punktlighet, t.ex. turtäthet, tillgång till busskörfält, signalljusprioriteringar, framkomlighetsproblem och stort förändrat resande på kort tid. Att spårvagn, expressbuss och stombuss avgår i rätt tid betyder att de avgår mindre än en halv minut för tidigt eller mindre än 3 minuter för sent. För pendeltåg menas att tåget är i tid om det kommer fram till slutstation inom 4 minuter jämfört med tidtabell och för regiontåg menas att tåget är i tid om det kommer fram till slutstation inom 6 minuter jämfört med tidtabell. Andel turer i rätt tid till och med oktober 213 Efter tidtabellsskiftet 9 december 212 har punktligheten generellt legat stabil för de flesta fordonsslagen och stadsbuss, expressbuss har under 213 haft klart bättre punktlighet än 212. För stombuss har punktligheten under de flesta månaderna under 213 varit högre än under 212. Pendeltågen och regiontågen har legat på en hög punktlighet under hela perioden. Andel turer i rätt tid - Kollektivtrafik på spår 1% 9% 8% 7% 6% % 4% 3% 2% 1% % Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Spårvagn 212 Spårvagn 213 Pendeltåg 212 Pendeltåg 213 Regiontåg 212 Regiontåg 213 Andel turer som avgick/ankom i rätt tid, statistiken gäller hela kalendermånaden 212 (streckat) respektive 213 (heldragen). Gällande spårvagn, pendeltåg och regiontåg. Västsvenska paketet Redovisning 2 november 16

17 Andel turer i rätt tid - Kollektivtrafik på väg 1% 9% 8% 7% 6% % 4% 3% 2% 1% % Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Stombuss 212 Stombuss 213 Stadsbuss 212 Stadsbuss 213 Expressbuss 212 Expressbuss 213 Andel turer som avgick/ankom i rätt tid, statistiken gäller hela kalendermånaden 212 (streckat) respektive 213 (heldragen). Gällande stombuss, stadsbuss och expressbuss. Andel genomförda turer Andelen genomförda turer är ett mått på hur pålitlig kollektivtrafiken är i form av att de turer som utlovats i tidtabellen också genomförts. Tabellen nedan visar andelen genomförda turer av planerade turer. För alla trafikslag är andel genomförda turer på ungefär samma höga nivå som föregående månader. Andel genomförda turer månadsvis 213 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Spårvagn 96,6% 91,2% 88,% 96,3% 96,28% 97,% 98,% 98,47% 97,6% 97,% Stombuss 99,84% 99,9% 99,9% 99,96% 99,94% 99,9% 99,93% 99,94% 99,9% 99,96% Expressbuss 99,62% 99,83% 99,8% 99,82% 99,84% 99,82% 99,86% 99,8% 99,79% 99,74% Pendeltåg 98,2% 99,36% 98,9% 98,7% 99,1% 99,7% 99,4% 98,63% 98,97% 96,98% Regiontåg 96,% 98,81% 98,98% 96,7% 98,4% 98,7% 98,7% 98,71% 98,33% 97,6% Andel genomförda turer av antalet planerade turer januari tom oktober 213. Västsvenska paketet Redovisning 2 november 17

18 Beläggning på pendeltåg Ett pendeltåg räknas som fullbelagt om resenärer står i gångarna mellan sätena. Tabellerna nedan visar andelen fullbelagda turer samt totala antalet turer per pendeltågslinje under vardagar 213. Få turer har varit fullbelagda. Beläggning på pendeltåg 213 Andel fullbelagda turer jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt Kungsbackapendeln 3% 3% 3% 3% 3% 2% 4% 1% 4% % Alingsåspendeln 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 2% Alependeln % % %,% % % % % % % Totalt antal turer, vardagar jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt Kungsbackapendeln Alingsåspendeln Alependeln För pendeltåg ses tåget som fullbelagt om det står resenärer i gångarna mellan sätena. Västsvenska paketet Redovisning 2 november 18

19 Västsvenska paketet Redovisning 2 november 19

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

Dubbelt upp! Lokala K2020

Dubbelt upp! Lokala K2020 Dubbelt upp! Lokala K2020 Kommunernas planer, önskemål och förväntningar på kollektivtrafiken i Göteborgsregionen år 2025 December 2010 XXX Innehåll Förord 3 Dubbelt upp! Lokala K2020 7 Ale kommun 12 Alingsås

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett borttagande av trängselskatten

Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett borttagande av trängselskatten PM Utfärdat 2015-02-04 Diarienummer 1255/14 Stadsutveckling Ylva Löf Telefon 031-368 0220 E-post: ylva.lof@stadshuset.goteborg.se Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett

Läs mer

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Rapport 2005:31 Version 1.0 T RAFFIC AB Dokumentinformation Titel Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Serie nr Trivector rapport

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda VAD KOSTAR DET ATT VÄNTA? - utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda MDKR 13,5 Stockholms läns landsting - Tillväxt, miljö och regionplanering, Regionförbundet Uppsala, Västerås, Enköping,

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER Strategisk analys Underlagsrapport till SAMPLAN Slutrapport från arbetsgruppen för det strategiska området Storstaden och dess transporter November 1999 1 Förord Detta är

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Förord Denna utredning är genomförd av miljöförvaltningen i Göteborg. Utredningen och rapporten är framtagna för att beskriva hur trängselskatten

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010

Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010 Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010 Johanna Eklund och Per Åsberg Sommar* I denna artikel används statistik över genomförda transaktioner från Riksbankens

Läs mer

Besöksutveckling för museer 2012

Besöksutveckling för museer 2012 Besöksutveckling för museer 212 Redovisning av regeringsuppdrag 213-4-3 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Om källor till osäkerheter och tolkningsmöjligheter... 6 Publikundersökningar...

Läs mer

Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik

Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik VTI notat 47 2003 VTI notat 47-2003 Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik Författare FoU-enhet Projektnummer 50314 Projektnamn Uppdragsgivare Mattias Haraldsson Transportekonomi Utvärdering av Tvärbanan

Läs mer

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej Bilaga 1 Intervjufrågor till bussresenärer i Avesta-trafiken, maj 2013 Undersökningen genomförs av Avesta kommun (tel: 64 50 00) Kontaktperson: Sofie Norberg (e-mail: sofie.norberg@avesta.se) Resultatet

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

Tillgänglighet och Tobins Q i Sörmland

Tillgänglighet och Tobins Q i Sörmland Tillgänglighet och Tobins Q i Sörmland Tre trafikscenarier och deras betydelse för fastighetspriser och tillgänglighet Regionförbundet Sörmland levererar 2013:1 En rapport framtagen av WSP Analys & Strategi

Läs mer

Trafikanalyser för Stockholm 2030

Trafikanalyser för Stockholm 2030 ARBERAPPOR 2030:5 trategiska avdelningen FEBRUARI 2004 rafikanalyser för tockholm 2030 underlag för att belysa effekten av bebyggelseutveckling, trafikinvesteringar och trängselskatt 2030 O C K H O L M

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN

KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN Göteborg-Oslo Samarbetet Kommunikationsgruppen KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN 1 (46) Göteborg-Oslo samarbetet ska öka Göteborg-Oslo regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Samarbetet ska

Läs mer