Nu genomförs Västsvenska paketet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu genomförs Västsvenska paketet!"

Transkript

1 Nu genomförs Västsvenska paketet! Ökad framkomlighet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter Den 1 januari införs trängselskatten en del av Västsvenska paketet sidan 7 Västlänken en del av framtidens kollektivtrafik Utbyggnaden av kollektivtrafiken fortsätter Frågor och svar om Västsvenska paketet Johan Wingborg Johan Wingborg Bildarkivet

2 Ett språng för framtiden Västsverige växer så det knakar. Om vi vill att Västsverige, med Göteborg som kärna, ska vara en expansiv och levande region måste vi bygga för framtiden och planera resandet rätt. Därför satsar vi nu på att ge morgondagens resenärer större möjlighet att variera sitt resande och dessutom en smidigare vardag. Det handlar om Västsvenska paketet ett samhällsbygge som bidrar till en attraktiv, hållbar och växande region. Göteborg är ett viktigt nav för hela Västsverige. Sedan 1970 har pendlingen till och från Göteborgs kommun ökat från fordon per dygn, till dagens cirka Det är en ökning med drygt 180 procent. Resandet med kollektivtrafiken har under samma period ökat med 20 procent och antalet cyklister med ungefär lika mycket. Nu bygger vi för framtidens behov Väg- och järnvägs nätet i Göteborg räcker inte till idag och det kommer att bli ännu svårare att ta sig fram om ingenting görs, till exempel över och under Göta älv, där det redan idag passerar cirka fordon varje dygn. Göteborg är på god väg att utvecklas till en storstad, och transportsystemet behöver effektiviseras. De insatser som nu görs, ska inte bara klara dagens behov, utan också morgondagens. Därför genomför vi nu Västsvenska paketet som får betydelse för hela Västsveriges utveckling. Nya resvanor Om Västsverige ska vara en attraktiv plats att leva på också i framtiden måste vi öppna oss för nya sätt att resa. År 2025 beräknas Västsveriges befolkning ha ökat med personer från till Den ökning i pendling och resande som kommer, behöver framför allt ske med pendeltåg, buss, spårvagn och cykel. Målet är att minst 40 procent av resorna ska ske med kollektivtrafik år 2025, vilket innebär en fördubbling av resandet med kollektivtrafiken jämfört med 2005 års nivå. Västsvenska paketet är ett viktigt steg på vägen för att nå målet. Antalet fordon per dygn till och från Göteborg Antal miljoner resor per dag 2005, jämfört med prognos 2025 Läs mer på Bil Kollektivtrafik Gång/cykel/moped ,4 milj ca 0,5 milj 0,5 milj ca 0,95 milj 1,3 milj ca 1,4 milj Sedan 1970 har trafiken nästan tredubblats. Målet är att andelen resande med kollektivtrafiken ska fördubblas till år

3 Hur finansieras Västsvenska paketet? Västsvenska paketet beräknas kosta 34 miljarder kronor att genomföra. Staten står för hälften av kostnaden och medfinansiering sker lokalt och regionalt. Denna finansieringsmodell beslutades med bred politisk enighet i Göteborgs kommunfullmäktige, region fullmäktige i Västra Götaland och i Halland. Sveriges riksdag röstade under 2010 igenom att trängselskatt ska införas i Göteborg från och med 1 januari Målen med Göteborgs Stad 1,25 miljarder Västra Götalandsregionen & Region Halland 1 miljard Ökade markvärden 0,75 miljard Västsvenska paketet Bildarkivet Trängselskatt 14 miljarder Statligt stöd 17 miljarder Större arbetsmarknadsregioner Förbättrade kommunikationer ger kortare restid och tillgång till fler arbetsplatser det vill säga större arbetsmarknadsregioner. Du som vill kan välja att bo på en ort men arbeta på en annan ort. För Västsvenska paketets del innebär det att staten står för 17 miljarder kronor, medan trängsel skatt samt Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Region Halland och ökade markvärden står för resten. Medfinansiering genom trängselskatt och vägtullar är numera en vanlig modell i många länder för att kunna genomföra stora satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Oslo har genomfört och genomför stora satsningar på effektivare trafiksystem för att öka konkurrenskraften. En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken Göteborg har en speciell roll som navet i Västsverige. En utbyggd kollektivtrafik längs huvudstråken (till och från Göteborg, där många människor lever, bor, verkar och reser) ger förutsättningar för bättre näringsliv och boende. Det ger dig också en möjlighet att lättare resa mellan orter i Västsverige. En konkurrenskraftig kollektivtrafik En utbyggd kollektivtrafik, fler och säkrare gång- och cykelbanor och fler pendelparkeringar ger dig fler resval och ökade möjligheter att planera ditt resande. Ta bilen när du måste åk kollektivt när du kan. En god livsmiljö Ett ökat kollektivt resande bidrar till en miljö med renare luft, mindre buller och renare vatten. En livsmiljö där du kan bo, leva och verka samt ha tillgång till Västsveriges rika utbud av kultur och natur. Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften Genom att öka framkomligheten och göra transportsystemet mindre sårbart bidrar Västsvenska paketet till att transporterna inom och till och från Sverige, kommer fram snabbt och effektivt. 3

4 Nu skapar vi bättre framkomlighet Johan Wingborg För att förbättra framkomligheten och miljön måste kollektivtrafiken vara ett alternativ. Därför behövs omfattande investeringar för att skapa förutsättningar för en tillförlitlig kollektivtrafik. Västsvenska paketet innehåller 55 kilometer nya busskörfält längs infartslederna till Göteborg och i Göteborgs centrum för att skapa bättre framkomlighet. Byggandet pågår för fullt och många busskörfält är redan klara. Perrongerna förlängs så att de på sikt kan ta emot de längre tåg som Västtrafik och Hallandstrafiken har beställt för att ge plats för fler resenärer. För att göra kollektivtrafiken lättillgänglig och minska den totala restiden blir det enklare att parkera cykeln eller bilen vid tågstationerna och utmed infartsstråkens busshållplatser. Därför bygger vi ut pendel- parkeringar med plats för cyklar och lika många bilar till och med december Idag är en stor del av kollektivtrafiken i Göteborg koncentrerad till Drottningtorget och Brunnsparken. Därför bygger vi nya knutpunkter vid Gamlestadstorget, Korsvägen och Haga som ger välbehövlig avlastning. Där kommer pendlare från hela Västsverige att smidigt kunna byta mellan tåg, spårvagn Johan Wingborg och buss. Avgångarna blir tätare och trafikinformationen bättre. Nya cykelbanor anläggs och cykelframkomligheten förbättras. Hur bidrar Västsvenska paketet till bättre pendlingsmöjligheter i Västsverige? Varje dag arbetspendlar till exempel cirka hallänningar in mot Göteborg. Västsvenska paketet förbättrar framkomligheten på infartslederna till och från Göteborg. Genom att skapa förutsättningar för utbyggd pendeltågtrafik får alla som bor utmed pendlingsstråken ett fördelaktigt och hållbart resealternativ till bilen. I framtiden väntar Västlänken med fler stationer som ger resenären möjligheter att välja var den vill stiga av och på i centrala Göteborg. Västsvenska paketet är en storsatsning, men inte det enda som görs för att underlätta resandet. I Västsverige kommer exempelvis tågresan mellan Trollhättan/Vänersborg och Göteborg att gå snabbare från och med Dessutom startar Alependeln sin trafik den 9 december Kapaciteten på pendeltågen mellan Alingsås, Göteborg och Kungsbacka utökas efterhand med längre tåg. För att göra det smidigare att byta mellan olika linjer upprustas flera viktiga knutpunkter och stationer i Västsverige, dessutom tillkommer några nya. Regeringen har hösten 2012 ställt sig positiv till en framtida dubbelspårig järnväg på sträckan Mölnlycke Bollebygd via Landvetter flygplats. Pendlingen underlättas för många västsvenskar utmed pendelstråken. 4

5 Detta ingår i Västsvenska paketet Vad är Västlänken? Västlänken är den enskilt största satsningen för utbyggd kollektivtrafik i Västsvenska paketet en ca 6 kilometer lång dubbelspårig pendeltågstunnel under centrala Göteborg. Med Västlänken binds pendeltågslinjerna i Västsverige ihop till ett sammanhängande system. Tågtrafiken kan bli tätare, restiderna kortare och resenärerna når fler destinationer utan att byta färdmedel. I Västlänken ingår också tre underjordiska pendel stationer vid Centralstationen, Korsvägen och Haga. Beräknad byggtid: Beräknad kostnad: 20 miljarder kronor (prisnivå 2009) Varför behövs Västlänken? Göteborgs central är navet i Västsveriges tågsystem. Redan med dagens trafik är kapaciteten maximalt utnyttjad medan trycket på järnvägsnätet i och runt Göteborg bara blir större och större. För att alla planerade åtgärder i andra delar av järnvägsnätet ska få avsedd effekt måste kapaciteten också höjas i Göteborg. Göta älv Station Göteborg C Genom att låta tågen fortsätta sin resa rakt fram ner under Göteborg blir det möjligt att ta emot fler tåg med fler resenärer och att skapa genomgående pendeltågslinjer i regionen. Bättre tågförbindelser är en förutsättning för att vi ska nå målet att fördubbla antalet resor i kollektivtrafiken i Västra Götaland Genom att Göteborgs central öppnas för genomgående trafik via Västlänken kan vi knyta ihop tågtrafiken i hela regionen med viktiga knutpunkter i och utanför Göteborg. Vad betyder Västlänken för Göteborg? Kollektivtrafiken får väsentligt högre kapacitet och trycket på Göteborgs central lättar när de nya stationerna Haga och Korsvägen öppnas. Många pendlare behöver inte längre stiga av och på vid Centralstationen utan kan resa till och från Haga eller Korsvägen utan byte. Det betyder att trycket på kollektivtrafiken sprids ut över staden och att buss- och spårvagnstrafiken lättare tar sig fram. Fler tågpendlare ger även mindre biltrafik, bättre luft i stadskärnan och minskad klimatpåverkan. Vad betyder Västlänken för Västsverige? Ökad järnvägskapacitet skapar möjlighet till snabbare pendling i Västsverige och en växande arbetsmarknad. Valfriheten gynnas och för många blir det möjligt att bo där man trivs och ändå kunna ta sig till Olskroken arbete eller studier snabbt och bekvämt. Det är viktigt för att Västsverige ska vara attraktivt och konkurrens kraftigt. Varför ser Västlänkens sträckning ut som den gör? Västlänkens sträckning har utretts under många års tid. Järnvägsutredningen visar att alternativet med de tre nya stationerna vid Centralstationen, Haga och Korsvägen är den bästa lösningen för en hållbar utveckling på sikt. Exempelvis ger sträckningen störst ökning av antalet tågresenärer, flest förkortade restider och goda utvecklingsmöjligheter för staden och hela Västsverige. Hur mycket kommer Göteborg att påverkas under byggtiden? Att bygga Västlänken beräknas ta nio till tio år. Bygget kommer att delas upp i ett antal etapper som innebär att ingen enskild plats kommer att vara berörd i mer än tre år. Ambitionen är att så lite som möjligt störa boende och verksamheter, kollektiv- och biltrafik under byggtiden. Tunneln dras i möjligaste mån i berg eller under obebyggda områden som gator och torg. Där tunneln passerar under hus vidtas omfattande säkerhetsåtgärder och i vissa fall grundförstärkning. Erfarenheter från andra stora byggprojekt, till exempel byggandet av Götatunneln i Göteborg, Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm, visar att det går att göra omläggningar och använda byggmetoder som minimerar störningarna. När Västlänken är färdig kommer bara stationsentréerna att synas i staden. Citytunneln i Malmö Inom Vallgraven E6 Lunden Heden Station Haga Vasastaden Chalmers Station Korsvägen Station Liseberg 5 Stationsläge Ny järnväg i tunnel Korridor Ca 500 meter Ca meter Västlänken med sina tre pendeltågstationer ökar tillgängligheten till centrala Göteborg samtidigt som pendeltrafiken underlättas. Västlänken har flera gemensamma nämnare med Citytunneln i Malmö som stod klar Genom att bygga om Malmö central till en genomgångsstation med en underjordisk stationsdel och två nya stationer i centrala Malmö har kapaciteten för tågtrafiken i Malmö regionen ökat väsentligt. Drago Prvulovic/Scanpix

6 Detta ingår i Västsvenska paketet Exempel på genomförda satsningar fram till års skiftet 2012/13 Vad är Marieholmstunneln? När Tingstadstunneln invigdes var den dimensionerad för fordon. Idag passerar över fordon genom tunneln under Göta älv varje dag. Får ett fordon stopp blir det snabbt långa köer. Därför bygger vi Marieholmstunneln som komplement och avlastning. Marieholmstunneln är en vägtunnel som ska ligga 600 meter öster om Tingstadstunneln och länka samman E20, E6, E45 och Lundbyleden. Partihallsförbindelsen (Röde Orm) mellan E45 och E20 står redan klar och är redo att anslutas till tunneln. Marieholmstunneln förbättrar framkomligheten för Västsvenskarna, minskar sårbarheten i trafiksystemet och gör buss- och biltrafik samt godstransporter mer tillförlitliga. Beräknad byggtid: Beräknad kostnad: 3,5 miljarder kronor (4,4 miljarder kronor inklusive anslutningar, prisnivå 2009) Varför en ny Götaälvbro? Götaälvbron har varit i bruk sedan Idag är den hårt trafikerad och i så dåligt skick att den måste bytas ut mot en ny. Den nya bron kommer att byggas strax öster om den nuvarande bron, vara öppningsbar, ge plats för mer kollektivtrafik, bli cykelvänligare och bidra till utvecklingen av centrala Göteborg. Beräknad byggtid: Beräknad kostnad: 3,5 miljarder kronor (2 miljarder kronor delfinansieras genom Västsvenska paketet, prisnivå 2009) De insatser som görs, ska inte bara klara dagens behov, utan också morgondagens. Nya busskörfält Bur Amhult, Radiomotet Pilegården, Fiskebäcksmotet Gnistängstunneln, Svingeln Ånäsmotet, Munkebäcksmotet Fräntorpsmotet, Delsjömotet förbi Kallebäcksmotet, Hovås Brottkärrsmotet, Lindåsmotet, Särömotet, Vallda trekant, Gråbo, Hönö, Hjällbo, Bäckebol Kärramotet, Pilegården Hovåsmotet, Övre Husargatan mellan Linnéplatsen och Sprängkullsgatan, Södra Vägen mellan Engelbreksgatan och Allén samt Sankt Eriksgatan mellan Polhemsplatsen och Packhusplatsen. Breddning med ett körfält Åbromotet Fässbergsmotet, Sisjömotet Järnbrottsmotet, Åbromotet Kållered, Klarebergsmotet, Säröleden, Angeredsleden Korpvägen, Angereds Storåsväg Gråbovägen, Bergsjövägen Gråbovägen och Lindomemotet. Trafikverket Trafikverket Förlängning av perronger Kungsbackapendeln Mölndal, Kållered, Lindome och Anneberg. Alingsåspendeln Göteborgs Central spår 1 och 2, Sävenäs, Partille, Stenkullen, Floda, Norsesund och Västra Bodarne. Vad ingår mer i Västsvenska paketet? Västsvenska paketet innehåller utöver en utbyggd kollektivtrafik, Västlänken, Marieholmstunneln och en ny Götaälvbro, även en ny knutpunkt för tåg-, buss- och spårvagnstrafik i Gamlestaden. Knutpunkten utvecklar stadsdelen till ett lokalt och regionalt resecentrum. Pendeltågsstationen öppnar i december Bland övriga satsningar som ska förbättra vår vardag märks förlängning av perronger, mer trafik- och restidsinformation, nya cykelbanor, cykelparkeringar, bullerskydd, rondeller, hållplatser samt av- och påkörningsfält. Vissa har du kanske redan fått glädje av. Komplett lista över satsningarna i Västsvenska paketet finns på 6 Pendelparkeringar Bilparkeringar i Sjövik, Stora Höga station, Brobacka, Norsesund station, Aspen station och Lindome station. Cykelparkeringar i Nol, Floda, Lindome station, Kållered station, Nödinge station, Mölndal station och vid Lerums station. Kollektivtrafikåtgärder Hjalmar Brantingsplatsen, Exercishuset, Marklandsgatan, Korsvägen, Nils Ericsonsterminalen, Hagastråket, Södravägenstråket, Alléstråket och knutpunkt Gamlestadstorget.

7 Den 1 januari 2013 införs trängselskatt i Göteborg Philip Jandovsky/Transportstyrelsen Syftet med trängselskatten är att öka framkomligheten, men också att förbättra miljön och att delfinansiera Västsvenska paketet. Beloppet för att passera en betalstation varierar beroende på dag och tidpunkt. Det betyder att fler planerar sitt resande, att trafiken jämnas ut över dagen och att framkomligheten ökar för bussar, personbilar, utryckningsfordon och näringslivets transporter. Enligt beräkningar minskar biltrafiken i centrala Göteborg och på in- och utfartslederna med procent. Varför är betal stationerna placerade där de är? Göteborg har många av sina arbetsplatser i utkanten av staden. Det medför att trängseln ofta är större på de stora trafiklederna än i själva centrum. Betalstationerna placeras där trängseln är som störst men även på platser för att skydda bostadsområden mot oönskad genomfartstrafik. När kostar det att passera en betalstation? Trängselskatt tas ut vardagar Däremot inte på lördagar, söndagar, helgdagar, dagar före helgdag och under juli månad. Vad innebär flerpassageregeln? Flerpassageregeln är unik för Göteborg och innebär att du som passerar flera betalstationer inom 60 minuter bara betalar för passagen med det högsta beloppet (max 18 kronor). Vilka fordon är undantagna från trängselskatt? Undantagna är motorcyklar, utryckningsfordon, bussar med en totalvikt av minst 14 ton, diplomatregistrerade fordon och militära fordon. Utlandsregistrerade fordon betalar heller ingen trängselskatt, men en statlig utredning pågår som kan förändra detta Vad gäller för rörelsehindrade? Om du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka hos Skatteverket om att undanta fordon från trängselskatt. Läs mer om trängselskatten på Vanliga frågor om trängselskatten Varför slipper inte miljöbilar betala trängselskatt? Miljöbilar trängs lika mycket som andra bilar. Varför placeras en betal station på Älvsborgsbron? Stationen är till för att motverka trängsel på Älvsborgs bron och dess tillfarter samt att dämpa trafikökningen på Söder Västerleden. God framkomlighet på denna led är viktig för såväl närings livets transporter till hamnen som kollektivtrafiken och övrig trafik. Utan denna station ökar trängsel och köbildning på leden. Varför placeras betalstationer norrut längs E6? Stationerna finns till för att skydda Backa/Brunnsboområdet från oönskad genomfartstrafik efter trängselskattens införande. Varför är trängselskatten inte inkomstbaserad? Trängselskatten är inte en inkomstskatt, utan en punktskatt som betalas av dem som brukar vägnätet och bidrar till trängseln. Det kan jämföras med exempelvis bensin, livs medel och tobak, där alla brukare oavsett inkomst betalar samma skatt. Varför ska det kosta pengar att köra ut ur staden när man vill minska trafiken i Göteborg? Alla fordon som befinner sig i ett område bidrar till den totala trängseln. På många platser är det trängsel i båda riktningar, framförallt på eftermiddagarna. Hur kommer handeln att påverkas av trängselskatt? Effekterna för handeln kommer att följas upp efter införandet av trängselskatt. I Stockholm påverkades inte handelns totala omsättning innanför tullarna, enligt en studie genomförd av Handelns Utredningsinstitut, HUI. 7

8 Västsverige ska vara en attraktiv plats att leva på också i framtiden logiken.se oktober 2012 Omslagsbild: Matton Johan Wingborg Vad betyder Västsvenska paketet för dig och mig? Västsvenska paketet ger bättre pendlingsmöjligheter på ett miljömässigt hållbart sätt. Valfriheten ökar när det gäller färdsätt och för många blir det möjligt att bo där man trivs och ändå kunna ta sig till arbete eller studier snabbt och bekvämt. Nya busskörfält minskar risken för förseningar. Bättre trafikinformation och pendelparkeringar för cyklar och bilar gör det lättare att kombinera färdsätt. Utryckningsfordon får det lättare att ta sig fram och vi får en bättre miljö med renare luft. Västsvenska paketet skapar också förutsättningar för fler bussar, tåg och spårvagnar med tätare turer. Behöver du ta bilen kan du räkna med bättre framkomlighet i rusningstid i Göteborgsregionen eftersom trängselskatten bidrar till färre bilar på vägarna. Ta bilen när du måste åk kollektivt när du kan är en bra beskrivning för hur vi kan anpassa vårt beteende för att effektivt använda de resurser vi har och bidra till ett hållbart samhälle på sikt. Att cykla, gå, samåka, använda pendelparkeringar för kombinationsresor eller kanske jobba hemifrån, hör också morgondagen till. Matton Vad betyder Västsvenska paketet för näringslivet? Västsverige svarar värdemässigt för mer än en fjärdedel av Sveriges export. Näringslivet är beroende av effektiva transportlösningar för både människor och gods. Eftersom Göteborg är ett viktigt nav för näringslivet genom sin hamn, industri och sitt strategiska läge mellan Oslo, Stockholm och Köpenhamn, är det viktigt att framkomligheten förbättras med fokus på långväga godstransporter såväl nationellt som internationellt. God framkomlighet och tillförlitliga transporter för näringslivet är förutsättningar för att företag ska välja att etablera sig i Västsverige. Fler företag som etablerar sig betyder fler arbetstillfällen, ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Detta är viktigt för att Västsverige, med Göteborg som kärna, ska fortsätta att utvecklas. läs mer på Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järnvägar för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar fram till cirka Satsningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och hållbart sätt. Det blir lättare att ta sig fram, vi får bättre och attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige. Bakom Västsvenska paketet står Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Trafikverket i nära samarbete med Västtrafik och Transportstyrelsen. Mer information om Västsvenska paketet finns på Där kan du lämna synpunkter. Du kan också ringa Trafikverkets kundtjänst Denna tidning om Västsvenska paketet distribueras under hösten 2012 till samtliga hushåll och företag i Västra Götaland och Halland.

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Statusläge Studiebesök 20120906 Sida 1 Vem står bakom? Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

Var bor de som arbetar i regionens kärna?

Var bor de som arbetar i regionens kärna? Var bor de som arbetar i regionens kärna? (En tredjedel av alla arbetsplatser i Göteborgsregionen) Källa: Chalmers Sida 2 Kan man inte bara öka antalet bussar, tåg och spårvagnar? Sida 3 Trafik och resandeutvecklingen

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Västsvenska paketet. Bättre och säkrare framkomlighet. nu byggs kollektivtrafiken. TrängselskaTTen: så kommer den att fungera.

Västsvenska paketet. Bättre och säkrare framkomlighet. nu byggs kollektivtrafiken. TrängselskaTTen: så kommer den att fungera. Västsvenska paketet Vintern 2012 nu byggs kollektivtrafiken ut TrängselskaTTen: så kommer den att fungera Bättre och säkrare framkomlighet 1 Med sikte på En hållbar paketl Västsvenska paketet är en storsatsning

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2016

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2016 Västsvenska paketet Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2016 För första gången gjordes över 300 miljoner delresor med kollektivtrafiken under ett år. Totalt gjordes 303 miljoner delresor,

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik, tredje kvartalet 2014 Redovisning 30 oktober 2014

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik, tredje kvartalet 2014 Redovisning 30 oktober 2014 Västsvenska paketet Uppföljning av bil och kollektivtrafik, tredje kvartalet 2014 Redovisning 30 oktober 2014 delresor med expressbussar och stombussar fortsätter att öka under de tre första kvartalen

Läs mer

Västlänken vad är det?

Västlänken vad är det? VÄSTLÄNKEN Station Centralen Västlänken vad är det? Station Haga Station Korsvägen Vänersborg En åtta kilometer lång ny järnvägsförbindelse, varav sex kilometer i tunnel, som ska ge Göteborg en genomgående

Läs mer

Pressträff onsdag 23 januari

Pressträff onsdag 23 januari Pressträff onsdag 23 januari -Restiderna minskar -Resandet ökar -Punktligheten är stabil - Marknadsandelen E6Norr har ökat Restider utvalda expressbussar 14-18 januari Restider expressbussar Kl 06.30-08.30

Läs mer

Ett alternativ till det Västsvenska paketet. Ett alternativ till det Västsvenska paketet

Ett alternativ till det Västsvenska paketet. Ett alternativ till det Västsvenska paketet Ett alternativ till det Västsvenska paketet Intäkter nuvarande paket Trängselskatten Göteborg Stad Västra Götalandsregionen & Region Halland Ökade markvärden Staten Totalt (milj kr) 14 000 1 250 1 000

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet 29 maj 2013 Syfte med Västsvenska paketet Att skapa förutsättningar för och bidra till att uppfylla politiskt antagna

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

K2020. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare K2020 K2020 1

K2020. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare K2020 K2020 1 Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare 1 Övergripande mål Långsiktigt hållbar utveckling i Göteborgsområdet Ekologiskt hållbar utveckling

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Första kvartalet 2014 Redovisning 6 maj 2014

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Första kvartalet 2014 Redovisning 6 maj 2014 Västsvenska paketet Uppföljning av bil och kollektivtrafik Första kvartalet 2014 Redovisning 6 maj 2014 delresor i kollektivtrafiken har under första kvartalet 2014 minskat med fem procent i Västra Götaland

Läs mer

TRÄNGSELSKATT I GÖTEBORG. Björn Öhman

TRÄNGSELSKATT I GÖTEBORG. Björn Öhman TRÄNGSELSKATT I GÖTEBORG Björn Öhman Trängselskatt i Göteborg Västsvenska paketet Trängselskatten Systemet Nuläget VÄSTSVENSKA PAKETET Problem i Göteborgsregionen Nedsatt funktion i transportsystemet hämmar

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 februari 2015

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 februari 2015 Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 februari 2015 Under 2014 ligger det totala kollektivresandet för Västra Götalandsregionen på samma höga nivå som 2013. För expressbussar

Läs mer

VÄSTLÄNKEN lite kort om stora fördelar.

VÄSTLÄNKEN lite kort om stora fördelar. VÄSTLÄNKEN lite kort om stora fördelar. 1 E45 E20 Göta älv Gullbergsvass EN KARTA ÖVER FRAMTIDEN. Station C entralen Skansen Lejonet Västlänken är en åtta kilometer lång tågförbindelse genom centrala Göteborg.

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 20 november 2013

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 20 november 2013 Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 2 november 213 I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 april

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 april Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 april I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2015

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2015 Västsvenska paketet Uppföljning av bil och kollektivtrafik Redovisning av 2015 Under 2015 låg kollektivresandet på en något högre nivå än 2014, med en ökning på 1 procent totalt i hela Västra Götalandsregionen.

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

FÖR EN GOD LIVSMILJÖ. Västsvenska paketet. Nyckelroll för ett växande Västsverige. Fler reser med buss och tåg Röster om paketet: Lyft blicken

FÖR EN GOD LIVSMILJÖ. Västsvenska paketet. Nyckelroll för ett växande Västsverige. Fler reser med buss och tåg Röster om paketet: Lyft blicken Västsvenska paketet december 2013 Fler reser med buss och tåg Röster om paketet: Lyft blicken Arbetet är i full gång! FÖR EN GOD LIVSMILJÖ Nyckelroll för ett växande Västsverige 1 västsvenska paketet en

Läs mer

Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars Andreas Rydbo Trafikverket

Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars Andreas Rydbo Trafikverket Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars 2011 Andreas Rydbo Trafikverket Trafikverket har ett uppdrag från samhället 2 2011-03-21 Sveriges vägar och järnvägar Vägnätet 98 400 km statliga vägar

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

GER NYTT LIV LÄNGS VÄGEN. Västsvenska paketet. After work på pendeltåget. Knutpunkten som lyfter Gamlestaden. Västlänken byggs för framtiden

GER NYTT LIV LÄNGS VÄGEN. Västsvenska paketet. After work på pendeltåget. Knutpunkten som lyfter Gamlestaden. Västlänken byggs för framtiden Västsvenska paketet APRIL 2014 GER NYTT LIV LÄNGS VÄGEN Knutpunkten som lyfter Gamlestaden Västlänken byggs för framtiden After work på pendeltåget VÄSTSVENSKA PAKETET 1 En satsning som öppnar för framtiden

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras?

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras? Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland Hur ska landskapet hanteras? 1 2013-11-28 Kapaciteten räcker inte till på Västra Stambanan Stora brister för både person- och godstrafik pekades

Läs mer

s : Vändplats Alme

s : Vändplats Alme s. 84-89: Vändplats Alme dal Vändplats Almedal Jag har redan vittnat om min oro för Olskroken. Vid gränsen till Mölndal finns en annan plats som, trots att den ligger ljusår ifrån i komplexitet, förtjänar

Läs mer

Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige Västsvenska paketet

Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige Västsvenska paketet 01054 1(1) Datum Diarienummer 2014-11-19 RS140090 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret 404 82 Göteborg Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg Dnr Fi2010/5664 Finansdepartementet 2011-03-01 Promemoria Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås vissa förändringar av det framtida uttaget

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

2008-09-24. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Presentation 24 September 2008 Stenerik Ringqvist, projektledare K2020 K2020

2008-09-24. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Presentation 24 September 2008 Stenerik Ringqvist, projektledare K2020 K2020 Kollektivtrafikprogram Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen Presentation 24 September 2008 Stenerik Ringqvist, projektledare 1 Uthållig tillväxt i Göteborgsregionen Strukturbild för

Läs mer

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås För ett västsvenskt näringsliv i världsklass Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Yttrande över lokaliseringsutredning Almedal Mölnlycke, en del av Götalandsbanan

Yttrande över lokaliseringsutredning Almedal Mölnlycke, en del av Götalandsbanan Sektorn för samhällsbyggnad Henrik Yngve Trafikverket 405 33 Göteborg TRV 2015/23954 Datum 2016-12-06 2016KS620 530 Dnr Yttrande över lokaliseringsutredning Almedal Mölnlycke, en del av Götalandsbanan

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 23 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 23 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 23 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

s : Gårda, nej tac

s : Gårda, nej tac k s. 100-104: Gårda, nej tac Gårda, nej tack Med jämna mellanrum har man i Göteborgs-Posten kunnat läsa om Gårdagruppens förslag om en helt ny centralstation i berget öster om motorvägen i höjd med Gårda.

Läs mer

Västra Stambanans kritiska flaskhals mellan Göteborg och Floda måste byggas bort

Västra Stambanans kritiska flaskhals mellan Göteborg och Floda måste byggas bort Västra Stambanans kritiska flaskhals mellan Göteborg och Floda måste byggas bort www.järnvägsföreningen.ilerum.com jarnvagsforeningen@ilerum.com Järnvägsföreningen, Hilleforsvägen 2, 443 61 Stenkullen

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor. Pernilla Sott Konsult Trafikplanering, COWI. Ulrika Franzén Konsult - Mobility management, Sweco

Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor. Pernilla Sott Konsult Trafikplanering, COWI. Ulrika Franzén Konsult - Mobility management, Sweco Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor Pernilla Sott Konsult Trafikplanering, COWI Ulrika Franzén Konsult - Mobility management, Sweco Stråkkoordinatorer inom Västsvenska paketet att se till

Läs mer

Västlänken och Alternativen

Västlänken och Alternativen Västlänken och Alternativen En jämförelse av nyttan och kostnaden för nio koncept för tågtrafik i Göteborg Presentation 2014-02-25 ( förkortad/uppdaterad version feb ) Ingen copyright / Västlänken och

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro

Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro 2012-04-04 Yttrande över program ny Bangårds- och Älvförbindelse..måste utformas för ett kapacitetsstärkt, robust och flexibelt kollektivtrafiksystem

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Frågan om trängselskatt i Göteborg

Frågan om trängselskatt i Göteborg Hur påverkas luften i centrala Göteborg om föreslagna trängselavgifter införs? Svenska Luftvårdsföreningen 20 april 2010 Per Bergström Jonsson Trafikverket Region Väst Leder den grupp som bland annat utreder

Läs mer

Frågor & Svar Västlänken

Frågor & Svar Västlänken Datum Diarienummer Sida 1/18 20140525 Frågor & Svar Västlänken Stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: 031-365 00 00 Box 2554 Hemsida: www.goteborg.se Telefax: 031-711 45 21 403 17

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Västlänken Stadsbyggnadskontoret

Vanliga frågor och svar om Västlänken Stadsbyggnadskontoret Vanliga frågor och svar om Västlänken Stadsbyggnadskontoret www.goteborg.se/vastlanken Innehåll Varför behövs Västlänken?... 4 Vad är Västlänken?... 4 Hur mycket kostar Västlänken?... 4 Varför behövs Västlänken?...

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa

Läs mer

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Avenyföreningen 30 september 2016

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Avenyföreningen 30 september 2016 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Avenyföreningen 30 september 2016 Kommunikation närboende och verksamheter Västlänken och Korsvägen Gestaltning under byggtiden Trafiklösningar Korsvägen 2 Hur

Läs mer

Västlänken, historia

Västlänken, historia Västlänken, historia En kort genomgång av projektets (för)historia Mikael Bigert Frågor och kommentarer: VLOCHALT@GMAIL.COM Ingen copyright / Västlänken och Alternativen 1 Ursprungsidén /10/: September

Läs mer

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE TRAFIKVERKET BORLÄNGE Inkom 2010 - O~- O 1 YORVowl Dj 35E99 Parter /Medfinansiärer 1. Vägverket 2. Banverket 3.

Läs mer

Regional utblick i trafikeringsfrågorna från Västsverige

Regional utblick i trafikeringsfrågorna från Västsverige Regional utblick i trafikeringsfrågorna från Västsverige Presentation vid Infrastruktur- och regional kollektivtrafikdag, Stockholm, 8 juni 2011 Ingemar Bengtsson, Västtrafik Vad handlar det om? Trängselskatt

Läs mer

Kunskapsseminarium om kollektivtrafik. Satsningar och förändringar inför 2013 2012-11-07

Kunskapsseminarium om kollektivtrafik. Satsningar och förändringar inför 2013 2012-11-07 Kunskapsseminarium om kollektivtrafik Satsningar och förändringar inför 2013 2012-11-07 Körschema 17.30-17.50: Fika 17.50-17.55 Moderator Åke Wessman (prel) hälsar välkomna 17.55-18.10: Västsvenska paketet

Läs mer

Vänersborg 2015-01-22

Vänersborg 2015-01-22 Vänersborg 2015-01-22 Regionstyrelsen Västra Götlandsregionen ärende 9 mötet 2015-01-27 Yttrande över Kungörande och granskning av Järnvägsplan för Västlänken (Remiss från Trafikverket) Sverigedemokraterna

Läs mer

Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse

Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg. Vi vill genom positiv, konstruktiv

Läs mer

Trafi kområde ca 190 m i dpl. 1968. Söderleden, B = ca 190m. Sisjömotet. Fig 2.12 Sisjömotet från väster

Trafi kområde ca 190 m i dpl. 1968. Söderleden, B = ca 190m. Sisjömotet. Fig 2.12 Sisjömotet från väster Trafi kområde ca 190 m i dpl. 1968 Fig 2.12 Sisjömotet från väster Sisjömotet Söderleden, B = ca 190m Fig 2.11 Gällande detaljplan 1968 vid Sisjömotet 29 Söderleden Fig 2.13 Översiktlig sammanställning

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

KOPPLINGAR FÖR EFFEKTIVA PERSONTRANSPORTER

KOPPLINGAR FÖR EFFEKTIVA PERSONTRANSPORTER KOPPLINGAR FÖR EFFEKTIVA PERSONTRANSPORTER Maj 2007 SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Göteborg SWECO VBB AB Trafik Nina Galligani Uppdragsnummer

Läs mer

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage Västlänken Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage 2 2015-01-23 Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. 3 2015-01-23 4 2015-01-23 5 2015-01-23

Läs mer

Västlänk2021. Lösning baserad på en Slinga ovan markplan vid Centralen Kurt G Larsson. Utgåva 2

Västlänk2021. Lösning baserad på en Slinga ovan markplan vid Centralen Kurt G Larsson. Utgåva 2 Västlänk2021 Lösning baserad på en Slinga ovan markplan vid Centralen Kurt G Larsson Mårten Krakow Leden Utgåva 2 För r att möta m förvf rväntad ökning av pendling kring Göteborg G genomfördes Järnvägsutredningen

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF)

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF) REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2018-2029 (N2017/05430/TIF) Västsvenska Handelskammaren har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018-2029. Förslaget

Läs mer

Hur påverkar Västlänken resenärernas vardag?

Hur påverkar Västlänken resenärernas vardag? Hur påverkar Västlänken resenärernas vardag? Visionen förutsätter att Västlänken genomförs enligt alternativet Haga Korsvägen. Stadsbyggnadskontoret om Vision Älvstaden, PM 2012-08-16 (diarienr 0635/11

Läs mer

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 1(5) Trafikverket TRV2011/17304 Datum Diarienummer 2011-08-30 RS110332 Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 2012-2021 Region Hallands syn på satsningar på järnvägstrafik

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

Två projekt som hänger samman

Två projekt som hänger samman hänger samman s. 77-83: Två projekt som Två projekt som hänger samman Spåren från Västlänken ansluter i Olskroken så att framkomligheten i denna viktiga knutpunkt allvarligt skulle försämras om inte flera

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 juni 2013

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 juni 2013 Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 juni 2013 I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2014/2227 Författningsförslag avseende förslaget i hemställan från Göteborgs Stad och Trafikverket om förändringar av trängselskatten i Göteborg September

Läs mer

Betalstationslägen i trängselskattesystemet i Göteborg. 11 januari 2013

Betalstationslägen i trängselskattesystemet i Göteborg. 11 januari 2013 Betalstationslägen i trängselskattesystemet i Göteborg 11 januari 2013 Innehåll Inledning... 3 Trängselskattesystemet... 4 1. Fridkullagatan... 5 2. Gibraltargatan... 7 3. Doktor Allards gata... 9 4. Ehrenströmsgatan...

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer