Västsvenska paketet. Bättre och säkrare framkomlighet. nu byggs kollektivtrafiken. TrängselskaTTen: så kommer den att fungera.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västsvenska paketet. Bättre och säkrare framkomlighet. nu byggs kollektivtrafiken. TrängselskaTTen: så kommer den att fungera."

Transkript

1 Västsvenska paketet Vintern 2012 nu byggs kollektivtrafiken ut TrängselskaTTen: så kommer den att fungera Bättre och säkrare framkomlighet 1

2 Med sikte på En hållbar paketl Västsvenska paketet är en storsatsning på kollek tivtrafik, vägar och järnvägar i Västsverige. Nu har arbetet satt igång med den största infrastruktursatsningen i Västsverige på många, många år. Paketet innehåller flera olika delar som tillsammans medverkar till att skapa större arbetsmarknad och tillväxt, men de bidrar också till att minska trafikens negativa påverkan på miljön. Västsverige är Sveriges främsta industri- och transportregion. Utvecklingen i området är därmed viktig för hela landet. För att skapa en god livsmiljö och förut sättningar för tillväxt behöver kollektivtrafik, järnväg och väg utvecklas. Västsvenska paketet syftar till att skapa möjligheter för många fler människor att bo och verka i hela Västsverige. några av satsningarna är; ökade investeringar i kollektivtrafik, ny Götaälvbro, Marieholmstunneln, Västlänken samt trängselskatt i Göteborg. I paketet ingår också satsningar på nya vägprojekt, pendelparkeringar och bättre förutsättningar för cyklister och gångtrafikanter. En del av byggprojekten ligger långt fram i tiden, andra betydligt närmare. Den 1 januari 2013 införs trängselskatt i Göteborg och arbetet med att bygga betalstationerna tar snart fart. Kollektivtrafiken byggs nu ut för att kunna ta emot fler resenärer. Alla delar av Västsvenska paketet beräknas vara genomförda tidigast år FoTo: ANDErS VäSTLuND Göteborg som motor i Västsverige Västsverige med Göteborg som kärna, ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. Flera av satsningarna i Västsvenska paketet ligger i Göteborg och syftar till bättre möjligheter att leva och verka i Göteborgsregionen. Men det handlar också om att stärka utvecklingen längs de stora transportstråken till och från staden, samt underlätta för människor i hela Västsverige att nå arbete, kultur och utbildning. En nödvändig satsning för växande arbetsmarknad Infrastrukturen i Göteborg har många år på nacken. En satsning på den nu, är nödvändig för regionen inför framtiden. Vi har en tågstation som är över 100 år gammal och en Göta älvbro som är över 70 år. Vi har nått kapacitetstaket för såväl Centralstationen som förbindelserna över älven. Nu bygger vi infrastruktur som ska hålla år framöver, säger Leif Blomqvist (S), regionråd i Västra Götalandsregionen och fortsätter: Tågförbindelserna in och ut från Göteborgs Centralstation måste ha hög kapacitet och fungera bra. Det är viktigt, inte minst eftersom man räknar med en kraftig ökning av pendlingen i takt med att Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion växer. 2

3 ösning Bakom Västsvenska paketet står Göteborgsregionens kommunal förbund, Göteborgs Stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Trafikverket i nära samarbete med Västtrafik och Transportstyrelsen. Bättre pendling för hallänningarna Många hallänningar är beroende av kommunikationerna till och från Göteborg. Men i dag fungerar inte resandet tillfredsställande. Vi vill att fler ska åka kollektivt; då måste vi erbjuda en så störningsfri och högkvalitativ pendlingstrafik som möjligt. Därför är det viktigt för Halland att Västsvenska paketet genomförs, inte minst byggandet av Västlänken och inköp av fler Öresundståg, säger Gösta Bergenheim (M), styrelseordförande Region Halland. Västsvenska paketet ska bidra till: STÖRRE ARBETSMARKNADS REGIONER Västsveriges arbetsmarknader ska bli större och starkare. Göteborgs lokala arbetsmarknad ska till exempel omfatta närmare 1,5 miljoner invånare år 2020, jämfört med dagens 1 miljon. UTVECKLING I GÖTEBORG OCH I REGIONALA CENTRA Göteborgsregionen ska utvecklas med en stark och attraktiv kärna (Göteborg) samt med starka regiondelscentrum längs de stora transportstråken. EN ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK Kollektivtrafiken ska ta hand om minst 40 procent av alla resor i Göte borgs regionen. I dag är siffran knappt 25 procent. Investeringarna i Västsvenska paketet ska bidra till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. Det ska ske genom mer hållbara och tillförlitliga transportsystem. ILLUSTRATION: FRANK & EARNEST / LOGIKEN REKLAMByRå EN GOD LIVSMILJÖ Västsverige ska erbjuda god livsmiljö med frisk luft, rent vatten, lite buller samt ett rikt stads, frilufts och vardagsliv. BÄTTRE TRANSpORTER FÖR NÄRINGSLIVET Göteborg är ett nav för näringslivets transporter, såväl nationellt som inter nationellt. Näringslivet är beroende av effektiva transporter av både personer och gods. Bland annat ska sårbarheten minska i transportsystemen som passerar Göta älv. 3

4 foto: HÅkAn LudwiGson omställning för hela västsverige fler ska få tillgång till snabba, pålitliga och mer hållbara transporter. Kollektivtrafiken ska byggas ut, näringslivets transporter ska bli tillförlitligare och framkomligheten på vägarna bättre. Det handlar om att bygga för framtiden så att västsverige, med göteborg som motor, ska vara attraktivt och kunna växa på ett hållbart sätt. Den ökning i pendling och resande som kommer, behöver framför allt ske med pendeltåg, buss och spårvagn. västsvenska paketet rymmer de största satsningarna på infrastruktur som gjorts sedan 1960-talet. och arbetet är redan igång. Tätare turer med bussar och tåg vad: Längre perronger för pendeltåg. Cykelvägar, cykelparkeringar och pendelparkeringar för att underlätta för pendlare. Busskörfält för bättre framkomlighet i centrala Göteborg och längs infartslederna. Åtgärder i knutpunkter för kollektivtrafiken. Västtrafik kompletterar med fler fordon och tätare avgångar. var: huvudsakligen längs pendeltågs linjer och infartsleder till Göteborg. när: Arbetet kommer att pågå i många år, men en storsatsning sker under 2012 inför trängselskattens införande år mål: Västsvenska paketet ska bidra till att antalet resor med buss, tåg och spårvagn minst dubbleras till år Läs mer på sidan

5 Marieholmsförbindelsen Partihallsförbindelsen och Marieholmstunneln utgör tillsammans Marieholms för bindelsen. Endast tunneln är en del av Västsvenska paketet. vad: En biltunnel under Göta älv samt tillhörande förbindelselänkar. var: Vid Marieholm på båda sidor om Göta älv. när: Partihallsförbindelsen är klar, planeringen av Marieholmstunneln pågår, byggstart beräknad till år 2015, klar mål: Ytterligare en förbindelse under älven för att öka kapaciteten och göra gods och persontransporter mer tillförlitliga. Västlänken vad: En åtta kilometer lång dubbelspårig tågtunnel som underlättar resande i Väst sverige. Ger ökad kapacitet inför framtiden. var: Under Göteborg med tre stationer vid Centralstationen, Haga och Korsvägen. när: Förberedelser och planering pågår. Byggstart år 2018, tunneln beräknas vara färdig tidigast år mål: Plats för fler tåg, snabbare resor, fler stationer och minskad trängsel i Göteborg. Trängselskatt vad: Skatt som betalas för fordon som passerar en betalstation. var: Centrala Göteborg, samt leder i och genom staden. när: Införs 1 januari mål: Ska minska trängseln, för bättra miljön samt vara med och finansiera Väst svenska paketet. Läs mer på sidan 6. Götaälvbro vad: Ny öppningsbar bro över Göta älv. var: Strax öster om nuvarande bro, i Stadstjänaregatans förlängning. när: Planering pågår. Beräknad byggstart tidigast 2014, invigning av ny bro senast mål: Ersätter gamla bron. Göteborgs mest centrala förbindelse över älven. Ska göras tillgänglig även för cyklister och gångtrafikanter samt bidra till utveckling av centrala älvstaden. Övriga satsningar vad: Bullerplank, cykelfrämjande åtgärder, förbättringar av framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet samt digitala informationssystem och mobila tjänster. när: Många av dessa satsningar ska vara klara 2013, arbetet pågår löpande. mål: Bidra till att bygga ett hållbart och attraktivt Västsverige. LäS MEr om de olika BYGGProjEKtEN I VäStSVENSKa PaKEtEt trängselskatt införs Beräknad byggstart och sluttid VäStLäNKEN NY GÖtaäLVBro MarIEHoLMSFÖrBINdELSEN 5

6 Därför trängselskatt och så fungerar Den 1 januari 2013 införs trängselskatt i Göteborg. syftet är bättre framkomlighet, minskad negativ miljöpåverkan samt att delfinansiera Västsvenska paketet. Eftersom många fler människor i framtiden kommer att bo, arbeta och vistas i Göteborgsregionen ökar också antalet fordon. Trängselskatten är ett viktigt instrument för att förbättra framkomligheten på vägarna. Dessutom förbättras miljön genom mindre buller och minskade koldioxid utsläpp. utan trängselskatt är det inte möjligt att under de närmaste 25 åren genomföra de satsningar på kollektiv trafik, järnväg och väg som finns i Västsvenska paketet. Nettoin täkterna från trängselskatten beräknas till cirka 14 miljarder kronor under 25 år. trängselskatten gäller svenskregistrerade fordon som passerar en betal station måndag till fredag klockan Det är avgiftsfritt lördag och söndag. Varje passage kostar 8, 13, 18 eller 0 kronor beroende på tidpunkt. Vid flera passager inom ett tidsintervall på 60 minuter betalar du bara en gång. Det maxi mala beloppet per dag för ett fordon är 60 kronor. Registrering av fordon sker automatiskt vid betalstationerna. Vissa fordon är undantagna från trängselskatt. Det gäller bland annat utryckningsfordon samt motorcyklar och mopeder. Den som ska betala trängselskatt får en avi från Transportstyrelsen i slutet av varje månad. Ivarsbe rgsmo tet BRÄCKE Kr okängspar ängsparken Färjestaden KYR KBYN SANDARNA SANN M KUNGSL Tider & belopp Trängselskatt kommer att tas ut för svenskregistrerade fordon som passerar en betalstation måndag till fredag mellan klockan och Skatt kommer inte att tas ut på lördagar, söndagar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad. det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor. Vardagar (ej dag före sönoch helgdag) : : : : : : : : : :- Betalning Transportstyrelsen kommer att skicka ut avier till fordonsägare i slutet av varje månad. Så här fungerar det Månad 1: fordonets passager registreras. Månad 2: Skattebeslut för månad 1 fastställs och en avi skickas ut i slutet av månaden. Månad 3: Betalningen för månad 1 ska vara registrerad hos Tran sportstyrelsen den sista dagen i månad 3. 6

7 E6 NORD- STADEN Bäckebol ebols- motet EGÅRDEN AJORNA ADUGÅRD Närmare information om betalstationernas placering finns på BRUNNSBO BRÄMAREGÅRDEN Götaverken MASTHUGGET Slottsskogen ogen Kvillepi ren HAGA ÄNGGÅ NGGÅRDEN Brunnsbomotet RINGÖN INOM VALL GRAVEN GULDHEDEN LORENSBE ENSBERG TOL TORPSDALEN BACKA Kungälvsleden TINGSTAD Tingstadstunneln Ullevi GÅRDA JOHANNEBERG Gullbergsmo tet KROKSLÄTT E45 BAGA AGAREGÅRDEN OLSKROKEN Ols lskroksmotet Ullevimotetet LUNDEN ÖRGRYT E Örg ry te kyr ka SKÅR Kallebäcksmo tet KALL ALLEBÄCK E6/E20 40 Torpamo tet VIDKÄRR E20 Frågor & svar Det finns en flerpassage-regel, hur fungerar den? Om du passerar flera betalstationer inom ett tidsinter vall på 60 minuter, betalar du ändå bara en gång. Fordonsägare beskattas då för pas sagen med det högsta beloppet. Går det att betala via autogiro? Du kan teckna auto giro för trängselskatt redan nu. Då dras träng selskatten automatiskt från det konto du anger. Du behöver inte hålla reda på när skatten ska vara betald eller hur mycket som ska betalas. Inga extra avgifter tillkommer, under förutsättning att det finns tillräckligt med pengar på det konto som du har angivit. Kan rörelsehindrade bli befriade? Man kan bli befriad från trängselskatt om man har parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Om du har ett sådant parkeringstillstånd, kan du ansöka om undantag hos Skatte verket.? Vart vänder jag mig med frågor? transportstyrelsens kundtjänst: Betalstationerna Det blir cirka 38 betalstationer som place ras vid trängselskatteområdets in- och utfarter. När ett fordon passerar genom en betalstation fotograferas registreringsskyl tarna, först framifrån och sedan bakifrån. (Bilden beskärs i kameran så att enbart registreringsskylten och området när mast skylten syns.) Registreringsnumret matchas sedan mot vägtrafikregistret där fordonsägaren och skattskyldigheten fastställs. Stockholm, London och Milano Även Stockholm har trängselskatt och ute i Europa förekommer vägtullar med olika syften i ett växande antal städer. Mest känt är kanske London som år 2003 införde trängselavgifter, the Congestion Charge. Milano införde en miljöavgift (Ecopass) år 2008 med målet att minska utsläppen i den hårt trafikerade innerkärnan. I Norge finns liknande system med avgiftsringar runt centrum i flera städer. I italienska Bologna är det en avgift för att köra in i centrum. För att hitta den första staden som införde trängselavgifter får vi rikta blickarna utanför Europa. Det skedde i Singapore och året var

8 StorSatSning på kollektivtrafik fler bussar och tåg, tätare turer och pendelparkeringar för bil och cykel gör det lättare att kombinera färdsätt. nu rustas det för att fler ska välja att åka kollektivt. Inom ramen för det Västsvenska paketet ryms en omfattande satsning på förbättringar i kollektivtrafiken, med kortare restider samt högre kapacitet och turtäthet som mål. Det ska vara enkelt att ta sig längs huvudstråken in och ut från Göteborg, men också att åka kollektivt inom staden. Kollektivtrafiken i Göteborgsregionen ska ta hand om minst dubbelt så många resor som i dag. det närmaste året kommer byggandet av nya busskörfält på infartslederna mot Göteborg att möjliggöra en utökad busstrafik från kranskommuner och ytterområden. Den nya Götaälvbron främjar också resandet med kollektivtrafik eftersom den mest kommer att användas av buss och spårvagnstrafik. Längre perronger på stationerna gör att det får plats tåg med fler vagnar. Därmed kan kapaciteten i pendeltågstrafiken öka. parkeringar vid pendelstationer och busstråk byggs ut för att underlätta anslutning med bil eller cykel. Informationsskyltar om läget på vägarna samt smarta pendelparkeringar som bland annat räknar lediga p platser under lättar för resenärer att välja bästa resväg. I centrala Göteborg byggs nya busskörfält och nya bytespunkter för att det ska gå snabbt och smidigt att ta sig med buss in till staden och byta vidare till annan kollektivtrafik. Nya fordon köps in vilket bidrar till bekvämare resor med högre komfort. Tydligare information till resenärer i form av bättre störningsinformation bidrar också till en pålitligare kollektivtrafik. Sammanlagt satsas 4,6 miljarder kronor på åtgärder för omställning av kollektivtrafiken. nu har också planering och förberedelser inför byggandet av Västlänken tagit fart. Det är en tågtunnel som ska förbättra pendel tågstrafiken genom Göteborg. Längs tunneln ska det byggas tre nya stationer vilket gör att fler kommer nära arbete, studier, bostad och evenemang. Bytena till stadstrafiken fördelas på tre stationer. Utan en sådan lösning skulle Göteborgs Centralstation inte räcka till. foto: AllAn KArlsson 8

9 Fler på tåget med längre perronger Längre perronger och nya pendelparkeringar är några av satsningarna för ökat tågresande i regionen. Genom att bygga ut perrongerna vid pendelstationerna på sträckorna Kungsbacka Göteborg och Alingsås Göteborg kan tågen bli längre och ta fler passagerare. Antalet sittplatser ska successivt öka med 50 procent på de här sträckorna under högtrafik, säger Line de Verdier på Västtrafik. Dessutom upprustas stationerna längs sträckorna med ny utrustning och belysning samt utbyggnad av pendelparkeringar. även för bohuståget på sträckan Uddevalla / Stenungsund Göteborg planerar Genom längre perronger på stationerna, som här på Sävenäs station, kan pendeltågen ha fler vagnar, något man hoppas ska kunna öka kapaciteten med 50 procent. Västtrafik att kunna öka tågkapaciteten med längre tåg. Här planeras för flera pendelparkeringar, både för bilister och cyklister. Sammanlagt byggs parkeringar för bilar, och lika många för cyklar, vid stationer i Västsverige. Syftet är att underlätta för pendlarna att kombinera olika färdmedel. Foto: VästtraFiK Mer plats för bussen tre och en halv mil busskörfält kommer att utökas till nio mil år Snabb, pålitlig och säker Minst dubbelt så många resor med kollektivtrafik år Det målet har kollektivtrafik programmet för Göteborgs regionen också kallat K2020. Programmet ingår som en del i regionens arbete för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Målet är att fler ska välja att åka kollektivt. För att nå dit måste kollektivtrafiken vara snabb, pålitlig och säker. Västsvenska paketet kan ses som ett första steg i att förverkliga målen i K2020. Busskörfälten på infartslederna till Göteborg utökas under 2012 för att göra det enklare för bussarna att ta sig genom och förbi staden. Det ger pålitligare trafik och minskar sårbarheten. Exempelvis leds expressbussarna förbi Brunnsparken. Målet är att öka turtätheten med procent på de flesta linjer med expressbussarna. för att underlätta resandet med buss utökas pendelparkeringarna vid infartsstråkens hållplatser. Målet är att öka antalet avgångar med procent på de flesta expressbusslinjer längs infartslederna. Vi planerar för ökad turtäthet, framför allt under rusningstid. Hur tidtabellen förändras är för tidigt att säga, men bussarna kommer att gå oftare än i dag, berättar Line de Verdier på Västtrafik. Redan i december 2011 påbörjdes anpassningen av kollektivtrafiken i form av Foto: Jeanette Larsson ökad turtäthet, fler och bättre bytesmöjligheter och ökad nattrafik i och kring Göteborg som en satsning inför För mer information om satsningar i kollektivtrafiken, kontakta Västtrafik, eller kundservice

10 Smidigt att ta cykeln Det ska vara lätt att cykla, men också att kombinera cykel med andra färdsätt. foto: AnDeRS VäSTlunD Många av resorna vi gör är så korta att gång eller cykel är det bästa. När vi arbetar försöker vi utgå från cyklisternas perspektiv och behov, säger Jonas Åker Zeander som arbetar med cykelfrågor på trafikkontoret i Göteborg. Förutom att bygga ut cykel banor pågår arbete med cykelfrämjande åtgärder. Det kan handla om möjlig heter na att parkera sin cykel vid bytespunkter för kollektivtrafiken, samt tillgång till trygga och säkra gångoch cykelbanor fram till hållplatser och stationer. Vi vill visa vilka möjligheter som finns att kombinera kollektivtrafik med cykel och ser även på hur andra städer i världen arbetar med cykelfrågan. en stad där man satsat på cyklisterna är Köpenhamn, en av världens mest cykelvänliga städer. Där har man lagt mycket pengar på cykel banor som i de flesta fall är separerade från bil och gångtrafik. I en undersökning från 2010 cyklar 32 procent av köpenhamnarna till job bet, hälften av dem väljer cykeln för att det är det enklaste sättet att röra sig i staden. i snitt gör just göteborgarna drygt cykelresor per dygn. För att öka säkerheten har man bland annat satsat på att bygga 460 kilometer cykelbana. Styr- & Ställcyklarna är ett bra alternativ för pendlare som vill växla till cykel när de nått centrala Göteborg med tåg eller buss. Intro duktionen av hyrcyklarna Styr & Ställ i Göteborg år 2010 var en succé som bland annat utnyttjades av turister och pendlare. Bättre information till pendlare Vårt fokus är att genom Its-lösningar ge pendlarna information före och under en resa så att den blir så smidig som möjligt. Det säger Susanne Planath på Trafikverket, Region Väst. Men vad är egentligen ITS? Lite förenklat är det IT system som ska ge trafikanterna smidigare resor och transporter. ITS underlättar för pendlare att välja det resesätt som för stunden är mest effektivt. Resenärer ska kunna få information om vad som händer på vägarna och i kollektivtrafiken. Det ska ske genom information på hållplatser, i bussar och tåg, på informationstavlor vid infartslederna till Göteborg samt via På så sätt ska pendlingsresorna i Västsverige och val av bil, buss, tåg, foto: AnDeRS VäSTlunD spårvagn, båt eller en kombination av dessa bli enklare och smidigare. Vi vill göra resan med kollektivtrafik attraktivare, men även stödja de resenärer som tar bilen, förklarar Susanne Planath. DART, driftsättning av regional trafikinformatik, är ett samarbete mellan Trafikverket, trafikkontoret i Göteborg, Västtrafik, Göteborgsregionens kommunalförbund, Mölndals stad och Partille kommun. DART ska samordna och genomföra gemensamma ITS-satsningar inom Västsvenska paketet. Budgeten är 75 miljoner kronor under

11 34 miljarder i gemensam satsning Medfinansiering är ett nyckel ord i genomförandet av Västsvenska paketet. Det innebär att intäkter från trängselskatten samt bidrag från Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Region Halland står för hälften av de 34 miljarder kronor som paketet kostar. Staten bidrar med den andra hälften. Medfinansiering kan också beskrivas som en modell för att tidigarelägga stora infrastruktursatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar. det är samtidigt ett sätt för Västsvenska regioner och kommuner att möta framtidens utmaning att skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige med Göteborg som kärna. För att klara detta är det helt nödvändigt att andelen resande med kollektivtrafik ökar kraftigt. Göteborgs Stad 1,25 miljarder Trängselskatt 14 miljarder Västra Götalandsregionen & Region Halland 1 miljard Västsvenska paketet innehåller flera hundra olika byggprojekt där Västlänken, Marieholmstunneln samt ny bro över Göta älv är några av de stora (se ruta nedan). Så mycket kostar de olika delarna Västlänken: Järnvägstunnel under Göteborg, 20 miljarder kronor. kollektivtrafik: Åtgärder för ökat resande med kollektivtrafik, 4,6 miljarder kronor. MarieholMstunneln: Ny förbindelse under Göta älv, 4,2 miljarder kronor, inklusive anslutningar. ny GötaälVbro: Behövs för att ersätta nuvarande bro, 2 miljarder kronor från paketet (total kostnad 3,5 miljarder kronor). effektiva trafiksystem: Åtgärder för bättre framkomlig het, miljö och säkerhet, 3,2 miljarder kronor. Ökade markvärden 0,75 miljarder Statligt stöd 17 miljarder Fler miljarder till Västsverige Satsningar på infrastruktur i Västsverige handlar om mer än de 34 miljarder kronor som finns inom Västsvenska paketet. Utbyggnad av väg E 45, dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Troll hättan samt partihallsförbindelsen i Göteborg är några exempel på satsningar utöver Västsvenska paketet. I regeringens infrastrukturplan för perioden finns totalt 60 miljarder kronor som ska investeras i Västra Götaland. I Halland satsas ytterligare 3 miljarder kronor för utbyggnad av dubbelspår på Västkustbanan genom Varberg. Hallå där, infrastrukturminister Catharina elmsätersvärd (M). FoTo: JoHaN ÖdmaNN Trängselskatt är en statlig skatt. Vart tar pengarna vägen? I både Göteborg och Stockholm ska intäkterna användas till åtgärder i transportinfrastrukturen i respektive region. Det är rimligt att intäkterna som staten får från trängselskatten kommer tillbaka till dem som använder transportsystemet, det vill säga skattebetalarna. Kommer det i framtiden att bli fler infrastrukturprojekt med samma finansieringsmodell? Det går det inte att sia om. Trängselskatten är bland annat ett sätt att öka framkomligheten för vägtrafiken. Först och främst måste det förstås konstateras att det finns trängsel någonstans. Därefter kan man börja diskutera möjligheterna att använda en sådan lösning. Så trängselskatten är till både för dem som vill åka kollektivt och bilisterna? Ja, faktiskt. Det blir inte så trångt på vägar och gator, det är en fördel för dem som är beroende av bilen. Trängselskatten används till att finansiera det Västsvenska paketet och därmed skapa förutsättningar för både mer kollektivtrafik och ett mindre sårbart trafiksystem som helhet. Det gynnar även näringslivet och företagens konkurrenskraft. Färre bilar innebär också mindre föroreningar, såväl partiklar som kolväten och kvävedioxid. 11

12 utställning om västsvenska paketet i älvrummet finns en utställning för dig som vill veta mer om västsvenska paketet. älvrummet ligger vid operan på kanal torget strax bakom nordstan i göteborg. adress: kanaltorget 1, göteborg öppettider: måndag torsdag 15 19, fredag söndag Mer information om Västsvenska paketet finns på Där kan du lämna synpunkter. Du kan också ringa Trafikverkets kundtjänst, Denna tidning om västsvenska paketet distribueras i februari 2012 och når alla hushåll och företag i västra götaland och Halland. produktion: medialaget ab, omslagsfoto: anders västlund 12 tryck: Jms mediasystem ab Göteborgsregionens kommunalförbund

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Statusläge Studiebesök 20120906 Sida 1 Vem står bakom? Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

TRÄNGSELSKATT I GÖTEBORG. Björn Öhman

TRÄNGSELSKATT I GÖTEBORG. Björn Öhman TRÄNGSELSKATT I GÖTEBORG Björn Öhman Trängselskatt i Göteborg Västsvenska paketet Trängselskatten Systemet Nuläget VÄSTSVENSKA PAKETET Problem i Göteborgsregionen Nedsatt funktion i transportsystemet hämmar

Läs mer

Var bor de som arbetar i regionens kärna?

Var bor de som arbetar i regionens kärna? Var bor de som arbetar i regionens kärna? (En tredjedel av alla arbetsplatser i Göteborgsregionen) Källa: Chalmers Sida 2 Kan man inte bara öka antalet bussar, tåg och spårvagnar? Sida 3 Trafik och resandeutvecklingen

Läs mer

Nu genomförs Västsvenska paketet!

Nu genomförs Västsvenska paketet! Nu genomförs Västsvenska paketet! Ökad framkomlighet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter Den 1 januari införs trängselskatten en del av Västsvenska paketet sidan 7 Västlänken en del av framtidens

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars Andreas Rydbo Trafikverket

Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars Andreas Rydbo Trafikverket Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars 2011 Andreas Rydbo Trafikverket Trafikverket har ett uppdrag från samhället 2 2011-03-21 Sveriges vägar och järnvägar Vägnätet 98 400 km statliga vägar

Läs mer

Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige Västsvenska paketet

Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige Västsvenska paketet 01054 1(1) Datum Diarienummer 2014-11-19 RS140090 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret 404 82 Göteborg Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2014/2227 Författningsförslag avseende förslaget i hemställan från Göteborgs Stad och Trafikverket om förändringar av trängselskatten i Göteborg September

Läs mer

Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro

Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro 2012-04-04 Yttrande över program ny Bangårds- och Älvförbindelse..måste utformas för ett kapacitetsstärkt, robust och flexibelt kollektivtrafiksystem

Läs mer

Frågan om trängselskatt i Göteborg

Frågan om trängselskatt i Göteborg Hur påverkas luften i centrala Göteborg om föreslagna trängselavgifter införs? Svenska Luftvårdsföreningen 20 april 2010 Per Bergström Jonsson Trafikverket Region Väst Leder den grupp som bland annat utreder

Läs mer

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2016

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2016 Västsvenska paketet Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2016 För första gången gjordes över 300 miljoner delresor med kollektivtrafiken under ett år. Totalt gjordes 303 miljoner delresor,

Läs mer

K2020. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare K2020 K2020 1

K2020. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare K2020 K2020 1 Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare 1 Övergripande mål Långsiktigt hållbar utveckling i Göteborgsområdet Ekologiskt hållbar utveckling

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet 29 maj 2013 Syfte med Västsvenska paketet Att skapa förutsättningar för och bidra till att uppfylla politiskt antagna

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik, tredje kvartalet 2014 Redovisning 30 oktober 2014

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik, tredje kvartalet 2014 Redovisning 30 oktober 2014 Västsvenska paketet Uppföljning av bil och kollektivtrafik, tredje kvartalet 2014 Redovisning 30 oktober 2014 delresor med expressbussar och stombussar fortsätter att öka under de tre första kvartalen

Läs mer

Ett alternativ till det Västsvenska paketet. Ett alternativ till det Västsvenska paketet

Ett alternativ till det Västsvenska paketet. Ett alternativ till det Västsvenska paketet Ett alternativ till det Västsvenska paketet Intäkter nuvarande paket Trängselskatten Göteborg Stad Västra Götalandsregionen & Region Halland Ökade markvärden Staten Totalt (milj kr) 14 000 1 250 1 000

Läs mer

Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg Dnr Fi2010/5664 Finansdepartementet 2011-03-01 Promemoria Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås vissa förändringar av det framtida uttaget

Läs mer

Trängselskatt presentation SWE. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006

Trängselskatt presentation SWE. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Trängselskatt presentation 060125 SWE 1 Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Trängselskatt presentation 060125 SWE 2 Försöket med trängselskatt - en del av Stockholmsförsöket

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Västlänken vad är det?

Västlänken vad är det? VÄSTLÄNKEN Station Centralen Västlänken vad är det? Station Haga Station Korsvägen Vänersborg En åtta kilometer lång ny järnvägsförbindelse, varav sex kilometer i tunnel, som ska ge Göteborg en genomgående

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 1(5) Trafikverket TRV2011/17304 Datum Diarienummer 2011-08-30 RS110332 Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 2012-2021 Region Hallands syn på satsningar på järnvägstrafik

Läs mer

Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor. Pernilla Sott Konsult Trafikplanering, COWI. Ulrika Franzén Konsult - Mobility management, Sweco

Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor. Pernilla Sott Konsult Trafikplanering, COWI. Ulrika Franzén Konsult - Mobility management, Sweco Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor Pernilla Sott Konsult Trafikplanering, COWI Ulrika Franzén Konsult - Mobility management, Sweco Stråkkoordinatorer inom Västsvenska paketet att se till

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Regional utblick i trafikeringsfrågorna från Västsverige

Regional utblick i trafikeringsfrågorna från Västsverige Regional utblick i trafikeringsfrågorna från Västsverige Presentation vid Infrastruktur- och regional kollektivtrafikdag, Stockholm, 8 juni 2011 Ingemar Bengtsson, Västtrafik Vad handlar det om? Trängselskatt

Läs mer

FÖR EN GOD LIVSMILJÖ. Västsvenska paketet. Nyckelroll för ett växande Västsverige. Fler reser med buss och tåg Röster om paketet: Lyft blicken

FÖR EN GOD LIVSMILJÖ. Västsvenska paketet. Nyckelroll för ett växande Västsverige. Fler reser med buss och tåg Röster om paketet: Lyft blicken Västsvenska paketet december 2013 Fler reser med buss och tåg Röster om paketet: Lyft blicken Arbetet är i full gång! FÖR EN GOD LIVSMILJÖ Nyckelroll för ett växande Västsverige 1 västsvenska paketet en

Läs mer

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2015

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Redovisning av 2015 Västsvenska paketet Uppföljning av bil och kollektivtrafik Redovisning av 2015 Under 2015 låg kollektivresandet på en något högre nivå än 2014, med en ökning på 1 procent totalt i hela Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Första kvartalet 2014 Redovisning 6 maj 2014

Uppföljning av bil- och kollektivtrafik Första kvartalet 2014 Redovisning 6 maj 2014 Västsvenska paketet Uppföljning av bil och kollektivtrafik Första kvartalet 2014 Redovisning 6 maj 2014 delresor i kollektivtrafiken har under första kvartalet 2014 minskat med fem procent i Västra Götaland

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Beskrivning av kollektivtrafikobjekten för storstad Göteborg

Beskrivning av kollektivtrafikobjekten för storstad Göteborg Beskrivning av kollektivtrafikobjekten för storstad Göteborg 1 SPÅRVÄG & CITYBUSS NORRA ÄLVSTRANDEN, CENTRALA DELEN Typ av anläggning: Tingstadsvägen-Hjalmar Brantingsplatsen: Spåranläggning i gata, körbar

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

2008-09-04. Vägverket

2008-09-04. Vägverket Hur kan vi skapa nya förbindelser och minska barriäreffekterna? Eller: Hur beroende är Göteborgsregionen av sina Älvförbindelser? Bertil Hallman, Vägverket Region Väst Samhällsutveckling Strategisk planerare

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Vänersborg 2015-01-22

Vänersborg 2015-01-22 Vänersborg 2015-01-22 Regionstyrelsen Västra Götlandsregionen ärende 9 mötet 2015-01-27 Yttrande över Kungörande och granskning av Järnvägsplan för Västlänken (Remiss från Trafikverket) Sverigedemokraterna

Läs mer

s : Vändplats Alme

s : Vändplats Alme s. 84-89: Vändplats Alme dal Vändplats Almedal Jag har redan vittnat om min oro för Olskroken. Vid gränsen till Mölndal finns en annan plats som, trots att den ligger ljusår ifrån i komplexitet, förtjänar

Läs mer

Effekter av trängselskatterna i Göteborg

Effekter av trängselskatterna i Göteborg Effekter av trängselskatterna i Göteborg Ulla-Stina Ingemarsson, Trafikverket Transportforum Karin Björklind, Trafikkontoret Vilka effekter följer vi initialt? Vägtrafikflöden Restider och restidsförlängningar

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv

Åtgärdsvalsstudie. Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Nodstadsseminarium i Västerås 14 november 2014 Skövde kommun/västra Stambanegruppen Jan Bremer Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland i Västra Götalandsregionens perspektiv Jan Bremer

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

Baspresentation ver 3.1. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006

Baspresentation ver 3.1. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Baspresentation ver 3.1 1 Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Baspresentation ver 3.1 2 Stockholmsförsökets tre delar Fler infartsparkeringar byggs Kollektivtrafiken byggs ut

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall Leif Nilsson Ordförande stadsbyggnadsnämnden Aktuellt om trafiken i Sundsvall Videokonferens 17 sept. 2008 Trafikstrategi Trafikstrategins övergripande mål är att medverka till att skapa en attraktiv stad

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Pressträff onsdag 23 januari

Pressträff onsdag 23 januari Pressträff onsdag 23 januari -Restiderna minskar -Resandet ökar -Punktligheten är stabil - Marknadsandelen E6Norr har ökat Restider utvalda expressbussar 14-18 januari Restider expressbussar Kl 06.30-08.30

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 februari 2015

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 februari 2015 Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 februari 2015 Under 2014 ligger det totala kollektivresandet för Västra Götalandsregionen på samma höga nivå som 2013. För expressbussar

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Trängselskatt presentation 050613 SWE. Vägverket Försöket med trängselskatt - en del av Stockholmsförsöket

Trängselskatt presentation 050613 SWE. Vägverket Försöket med trängselskatt - en del av Stockholmsförsöket Trängselskatt presentation 050613 SWE 1 Vägverket Försöket med trängselskatt - en del av Stockholmsförsöket Trängselskatt presentation 050613 SWE 2 Stockholmsförsökets tre delar Miljöavgift/trängselskatt

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Kommunstyrelsens planeringsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-10 12 PU 103115 Mölndals stads yttrande angående kungörelse om tillstånd att anlägga Västlänkens och Olskrokens

Läs mer

GER NYTT LIV LÄNGS VÄGEN. Västsvenska paketet. After work på pendeltåget. Knutpunkten som lyfter Gamlestaden. Västlänken byggs för framtiden

GER NYTT LIV LÄNGS VÄGEN. Västsvenska paketet. After work på pendeltåget. Knutpunkten som lyfter Gamlestaden. Västlänken byggs för framtiden Västsvenska paketet APRIL 2014 GER NYTT LIV LÄNGS VÄGEN Knutpunkten som lyfter Gamlestaden Västlänken byggs för framtiden After work på pendeltåget VÄSTSVENSKA PAKETET 1 En satsning som öppnar för framtiden

Läs mer

Q&A för trängselskatten

Q&A för trängselskatten 1 Q&A för trängselskatten Generella svar på fem vanliga frågor 1. Varför infördes trängselskatt på Essingeleden när naturliga alternativvägar saknas? Eftersom Essingeleden är den viktigaste nordsydliga

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik Inför planperioden 2018-2029 Syfte Underlag till nationell och regional åtgärdsplanering för planperioden 2018-2029. Gemensam vision

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås För ett västsvenskt näringsliv i världsklass Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Boendeparkering i Hejdegården

Boendeparkering i Hejdegården Boendeparkering i Hejdegården I Linköping värdesätter vi en grön och skön stad. Från den första oktober 2015 införs boendeparkering i Hejdegården. Boendeparkeringen förenklar parkeringen i området och

Läs mer

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE

AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE AVTAL OM MEDFINANSIERING AV TRANSPORTSLAGSÖVERGRIPANDE INFRASTRUKTURÄTGÄRDER I VÄSTSVERIGE TRAFIKVERKET BORLÄNGE Inkom 2010 - O~- O 1 YORVowl Dj 35E99 Parter /Medfinansiärer 1. Vägverket 2. Banverket 3.

Läs mer

Projekt Trängselskatt. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006

Projekt Trängselskatt. Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Projekt Trängselskatt 1 Försöket med trängselskatt i Stockholm 3 januari - 31 juli 2006 Projekt Trängselskatt 2 Stockholmsförsökets tre delar Fler infartsparkeringar byggs Kollektivtrafiken byggs ut Miljöavgift/trängselskatt

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer