Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 april"

Transkript

1 Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 25 april I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken. Möjligheten att bedöma effekterna i transportsystemet när trängselskatten införts är därför goda. I redovisningen ingår enbart vardagar. Punktligheten inom kollektivtrafiken har förbättrats för alla trafikslag sedan december Restiderna har förkortats i de flesta uppmätta kollektivtrafikstråk under årets tre första månader jämfört med motsvarande månader Beläggning på expressbussar är den samma under årets tre första månader. Få turer är fullbelagda. Biltrafikflödena genom betalstationerna har under mars minskat med 15 procent ( fordon) under betaltid jämfört med mars förra året. Motsvarande minskning i februari var 17 procent. Dygnstrafiken i mars minskade med 13 procent ( fordon). Biltrafikflödena på infartslederna i mars har minskat med i genomsnitt 6 procent under betalperioden jämfört med mars förra året. På innerstadsgator minskade trafiken med i genomsnitt 15 procent. Trängseln har minskat på samtliga infartsleder in mot Göteborg under mars jämfört med mars förra året. Minskningen är störst på E6 Norr från Kungälv till Tingstadstunneln. Detta är Västsvenska Paketet Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region. I Västsvenska paketet ingår bland annat nya busskörfält, längre plattformar för pendeltåg, nya pendelparkeringar för cykel och bil, gång- och cykelbanor och bättre trafikinformation. En ny biltunnel under Göta älv (Marieholmstunneln), en tågtunnel under Göteborg (Västlänken) och en ny Götaälvbro. Trängselskatt är också en del av Västsvenska paketet. Syftet med trängselskatten är att ge bättre framkomlighet på våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera Västsvenska paketet.

2 Effekter i biltrafiken Restider och restidsosäkerhet i biltrafiken De stora lederna in och ut mot Göteborg är p.g.a. trängsel känsliga för störningar. Ett stillastående fordon kan snabbt leda till köbildningar och därmed längre restid. För resenären innebär det svårigheter att i förväg veta hur lång tid en resa kommer att ta. Med minskad trängsel får resenären en säkrare resa. Detta är viktigt för såväl bil- som kollektivtrafik och för näringslivets transporter. Restider beräknas med hjälp av restidssystemet på de stora infartslederna in mot Göteborg och på större leder i Göteborg under förmiddagens högtrafik. Se bilagd karta. Som mått på osäkerheten i restider mellan olika dagar (vid samma tid på dygnet) beräknas två mått utöver medianrestiden: 15-percentilen samt 85-percentilen. Skillnaden mellan 15-percentil och 85-percentil talar om hur osäkra restiderna är, ju närmare de ligger varandra, desto mindre är restidsosäkerheten. Restidsosäkerhet Median Restiderna sorteras efter antal minuter, medianen är mittenvärdet 15 percentil Femton procent av restiderna har en kortare restid 85 percentil Femton procent har en längre restid 15 percentil Median 85 percentil Sträckorna är inte jämförbara med varandra bland annat eftersom sträckorna som mäts är olika långa. Det är enbart möjligt att jämföra var sträcka för sig mellan olika mättillfällen. Generellt gäller sambandet att en minskad trafikvolym ger en kortare restid och mindre restidsosäkerhet och tvärt om vid ökad trafikvolym. Västsvenska paketet Redovisning 25 april 2

3 Restider mars 2013, infarter till Göteborg Restiderna under förmiddagens högtrafik minskade på samtliga infarter in mot Göteborg under vardagarna i mars jämfört med mars förra året. Även variationen mellan restiderna, restidsosäkerheten, minskade. Minskningen i restid var störst från Kungälv in till Tingstadstunneln, från en medianrestid på 20 minuter förra året till 13 minuter i år. På de andra infartslederna var minskningen inte lika stor. Även på de sträckor där restiden är oförändrad har variationerna i restiden minskat. Det innebär en större säkerhet i restiden då den inte varierar så mycket vid olika tidpunkter under morgontrafiken eller mellan dagarna under veckan. Trots det något ökade flödet i mars på infartslederna har detta inte lett till längre restider jämfört med februari. Restider och restidsosäkerhet, infarter till Göteborg E6 Norr [Kungälv - Tingstadstunneln] 12,7 19,8 Öckeröleden [Hjuvik - Bräckemotet] 15,1 16,7 E20 [Partill - Tingstadstunneln] 6,0 7,3 E6 Syd [Torrekulle - Tingstadstunneln] 8,5 10,2 Rv40 [Landvetter - Tingstadstunneln] 11,9 14,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 [Minuter] Mars Mars Restidsvariation Restidsvariation 2013 Blå staplar avser medianrestid under vardagsförmiddagens rusningstrafik 06:30-08:30 [minuter]. Röda staplar avser spannet mellan 15-percentil och 85-percentil. Västsvenska paketet Redovisning 25 april 3

4 Restider mars 2013, stora leder i Göteborg Restiderna har minskat något på de stora lederna under förmiddagens högtrafik under mars jämfört med mars förra året. På Lundbyleden har dock restiden ökat och det beror på ombyggnationerna av Lindholmsmotet som ger längre restider i år. De flesta av de stora lederna har även fått en något minskad variation i restiden. Att minskningen inte är lika stor på de stora lederna jämfört med infartslederna kan delvis förklaras av att trängseln innan trängselskattens införande var lägre på de stora lederna. Att variationen i restid minskat ger en större säkerhet i restiden då den inte varierar så mycket vid olika tidpunkter under morgontrafiken eller mellan dagarna under veckan. Restid och restidsosäkerhet, stora leder i Göteborg Götaleden [Järntorget - Tingstadstunneln] 4,2 3,7 Götaleden [Tingstadstunneln - Järntorget] 5,1 4,7 Lundbyleden [Bräckemotet - Tingstadstunneln] 6,4 6,9 Lundbyleden [Tingstadstunneln - Bräckemotet] 7,5 7,1 Norrleden [Ellesbovägen - Vädermotet] 16,7 16,3 Söder-Västerleden [Fässberg - Kungsten] 7,0 7,8 Söder-Västerleden [Kungsten - Fässberg] 6,9 6,7 Älsborgsbron [Norrut] 2,6 2,6 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 [Minuter] Mars Mars Restidsvariation Restidsvariation 2013 Blå staplar avser medianrestid under vardagsförmiddagens rusningstrafik 06:30-08:30 [minuter]. Röda staplar avser spannet mellan 15-percentil och 85-percentil. Västsvenska paketet Redovisning 25 april 4

5 Trängsel i biltrafiken För att lättare kunna bedöma hur restiderna och restidsosäkerheten förändras beräknas ett procentuellt mått för restidsförlängning. I måttet jämförs restiderna under förmiddagens högtrafik med fritt flöde (exempelvis på natten). 100 procents restidsförlängning betyder att det tar dubbelt så lång tid att åka en sträcka på morgonen jämfört med fritt flöde. Trängsel på infarter mars 2013 Trängseln har minskat på så gott som samtliga infartsleder in mot Göteborg under vardagarna i mars i år jämfört med mars förra året. Störst skillnad är det på E6 Norr från Kungälv till Tingstadstunneln där restidsförlängningen minskade från drygt 70 procent mars 2012 till 11 procent mars Av tabellen framgår att det inte rådde någon omfattande trängsel på någon av infartssträckorna under mars i år. Då redovisningen omfattar ett genomsnittsvärde för trängseln för tiden mellan 06:30 till 08:30 innebär det att trängseln varierar under mätperioden. Trängseln är vanligtvis som mest omfattande kring 07:30 till 08:00 och är då större än genomsnittet nedan. Trängsel på infarter till Göteborg E6 Norr [Kungälv - Tingstadstunneln] 11% 73% Öckeröleden [Hjuvik - Bräckemotet] 25% 38% E20 [Partille - Tingstadstunneln] 15% 38% E6 Syd [Torrekulla - Tingstadstunneln] 8% 29% Rv40 [Landvetter - Tingstadstunneln] 10% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Mars Mars Trängselvariation Trängselvariation 2013 Procentuell restidsförlängning under vardagsförmiddagens rusningstrafik 06:30-08:30 jämfört med perioden 20:00-24:00 [%]. Röda staplar avser spannet mellan 15-percentil och 85-percentil. Infartsleder in mot Göteborg. Västsvenska paketet Redovisning 25 april 5

6 Trängsel på stora leder mars 2013 På de stora lederna har trängseln minskat eller varit oförändrad under vardagarna i mars, jämfört med mars förra året. På Lundbyleden har dock trängseln ökat, vilket beror på ombyggnationerna av Lindholmsmotet. Då redovisningen omfattar ett genomsnittsvärde för trängseln för tiden mellan 06:30 och 08:30 innebär det att trängseln varierar under mätperioden. Trängseln är vanligtvis som mest omfattande kring 07:30 till 08:00. Resultatet indikerar att det inte rådde någon omfattande trängsel på någon av de stora lederna under mars i år. Trängsel på stora leder i Göteborg Götaleden [Järntorget - Tingstadstunneln] 11% 25% Götaleden [Tingstadstunneln - Järntorget] 34% 46% Lundbyleden [Bräckemotet - Tingstadstunneln] 16% 26% Lundbyleden [Tingstadstunneln - Bräckemotet] 14% 21% Norrleden [Ellesbovägen - Vädermotet] 25% 22% Söder-Västerleden [Fässberg - Kungsten] 14% 1% Söder-Västerleden [Kungsten - Fässberg] 14% 10% Älsborgsbron [Norrut] 3% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% Mars Mars Trängselvariation Trängselvariation 2013 Procentuell restidsförlängning under vardagsförmiddagens rusningstrafik 06:30-08:30 jämfört med perioden 20:00-24:00 [%]. Röda staplar avser variationen mellan 15-percentil och 85-percentil under månaden. Stora leder i Göteborg. Västsvenska paketet Redovisning 25 april 6

7 Biltrafikflöden Storleken på biltrafiken mäts oftast i antalet passerande fordon på ett vägavsnitt under en viss tidsperiod, t ex ett dygn eller förmiddagens rusningstrafik. För att bedöma skillnader i biltrafiken beräknas antalet passerande fordon vid två olika tillfällen och förändringen beräknas. Sådana beräkningar görs på ett stort antal vägavsnitt i och runt Göteborg. Alla beräkningar avser vardagsdygn och innehåller inte trafiken under helgerna. Storleken på trafiken beräknas i redovisningarna som ett genomsnitt över flera vardagar dessutom redovisas olika tidsperioder. Vissa vägavsnitt har slagits ihop till ett samlat mått. Dessa vägavsnitt har en gemensam funktion, som t ex vägavsnitt med betalstationer. Även vägavsnitt som har funktion av gator i Göteborgs innerstad har slagits ihop till ett gemensamt mått. Vägavsnitt i centrala älvsnitt mellan Hisingen och centrala Göteborg redovisas både var för sig och som ett samlat mått. På motsvarande sätt redovisas infartslederna in mot Göteborg i höjd med kommungränserna till Göteborg. Övriga vägavsnitt redovisas separat och utifrån att de är viktiga vägavsnitt där trafikförändringar är av intresse att studera. Antalet passerande fordon mäts med hjälp av detektorer på de olika vägavsnitten. Dessa detektorer kan antingen vara radardetektorer ovanför vägbanan, induktiva slingor nedfrästa i vägbanan eller kamera- och laserdetektorer ovanför vägbanan. Se bilagd karta för placering av mätpunkterna. Med början vecka 3 har metoden ändrats för redovisningen av antalet passager genom betalstationerna. Från och med vecka 3 kan jämförelser göras med motsvarande vecka 2012 eftersom trafiken återgått till normala flöden efter jul- och nyårshelgerna. Detta betyder att förutom effekten av trängselskatt inkluderas även effekten av andra åtgärder i transportsystemet liksom förändringar i den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen under året. Biltrafikflöden under förmiddag mars 2013 Under förmiddagens högtrafik 06:30 08:30 gjordes i genomsnitt passager genom betalstationerna. Detta innebär en minskning med 16 procent jämfört med mars förra året, motsvarande minskning för februari var 17 procent. Tidigare genomförda prognoser visar en förväntad minskning på procent. Trafiken har minskat med i genomsnitt 6 procent på infartslederna under förmiddagens högtrafik På Kungälvsleden (E6 norr) var minskningen 12 procent, på Boråsleden (väg 40) 10 procent och på Öckeröleden minskade trafiken med 2 procent. Minskningen på infartslederna ligger på ungefär samma nivå som under februari. På de centrala älvförbindelserna mellan Hisingen och centrala Göteborg har trafiken minskat, i genomsnitt med 13 procent. Genom Tingstadstunneln var minskningen 11 procent och över Älvsborgsbron 14 procent. Minskningen på de centrala älvförbindelserna är några procentenheter mindre än för februari. På större vägar inom eller i anslutning till betalstationerna har trafiken minskat med i genomsnitt 13 procent. Minskningen på Lundbyleden uppgår till 23 procent och påverkas även av ombyggnaden av Lindholmsmotet. Minskningen på de större vägarna ligger på ungefär samma nivå som under februari. På Norrleden, Jordfallsbron och Landvettervägen ökade trafiken med runt 30 procent och ligger på ungefär samma nivå som i februari. Västsvenska paketet Redovisning 25 april 7

8 Biltrafikflöden under betalperioden mars 2013 Under betalperioden 06:00 18:30 gjordes i genomsnitt passager genom betalstationerna. Detta innebär en minskning med 15 procent, motsvarande minskning för februari var 17 procent. Förutom effekten av trängselskatt inkluderas även effekten av andra åtgärder i transportsystemet liksom förändringar i den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen under året. Tidigare genomförda prognoser visar en förväntad minskning på cirka procent under betaltid. Trafiken har minskat med i genomsnitt 6 procent på infartslederna under betaltiden i mars jämfört med mars förra året. På Kungälvsleden (E6 norr) var minskningen 11 procent, på Boråsleden (väg 40) 6 procent och på Öckeröleden minskar trafiken med 2procent. Minskningarna på infartslederna ligger på ungefär samma nivå som under februari. På de centrala älvförbindelserna mellan Hisingen och centrala Göteborg har trafiken minskat, i genomsnitt med 13 procent. Genom Tingstadstunneln var minskningen 11 procent och över Älvsborgsbron 12 procent. Förändringen på de centrala älvförbindelserna är någon procentenhet mindre än för februari. På större vägar inom eller i anslutning till betalstationerna har trafiken minskat med i genomsnitt 10 procent. Minskningen på Lundbyleden uppgår till 20 procent och påverkas även av ombyggnaden av Lindholmsmotet. Minskningarna på större vägen vägar inom eller i anslutning till betalstationerna ligger på ungefär samma nivå som under februari. För Björlandavägen, Angeredsbron samt Söderleden är trafikflödesförändringarna små och svåra att med säkerhet koppla till trängselskattens införande. Norrleden har fått trafikflödesökningar på runt 29 procent, något mindre än februari. Ökningarna där är väntade, leden är ett alternativt vägval utanför betalstationerna för resor mellan norra delarna av regionen och centrala och södra delarna av Hisingen. Jordfallsbron har fått trafikflödesökningar på runt 33 procent, något mer än i februari. Ökningarna är väntade, men är något högre än trafikprognosen. Ökningarna beror utöver trängselskattens införande sannolikt även på att störningarna för biltrafiken på grund av byggnationer på E45 har minskat betydligt under året. Landvettervägen får en trafikflödesökning på runt 24 procent, vilket är några procentenheter mindre än i februari. Ökningarna är väntade då vägen är ett alternativt vägval utanför betalstationerna för resor mellan t ex Landvetter och Partille. Biltrafikflöden under dygnet mars 2013 Trafikflödesförändringarna för hela dygnet ligger ungefär i samma nivå som under betalperioden. I relativa tal är dock förändringarna något mindre över hela dygnet jämförda med betalperioden. Västsvenska paketet Redovisning 25 april 8

9 Biltrafikflöden förmiddag [06:30-08:30] Mars, 2012 Mars, 2013 Förändring Procentuell förändring Betalstationer % Infartsleder % Öckreröleden [väster Sörredsv] % E6 Norr [norr om Klareberg] % E45 [vid kommungräns Ale] E20 [vid kommungräns Partille] % Väg 40 [Delsjömotet] % E6 Syd [Kallebäcksmotet] % Säröleden [norr om Lindåsmotet] Centrala älvförbindelser % Älvsborgsbron % Göta älvbron % Tingstadstunneln % Innerstadsgator % Större vägar inom eller i anslutning till trängselskattezonen Lundbyleden [m Brantingsmotet och Ättestupan] % % Götatunneln % Västerleden [Gnistängstunneln] Högsboleden [m Högsbohöjdsmotet och Kungstensmotet] % % Övriga vägar Björlandavägen [m Gisselfjällsliden och Sommarvädersg.] Tuvevägen [m Knipplekullen och Glöstorpsv.] Norrleden [m Tuvev. och Friarelyckan] % % % Angeredsbron % Jordfallsbron % Bergsjövägen [m Gråbov. Och Ljusårsv.] Landvettervägen [m Haketjärnsv. och Furulundsv.] Söderleden [m Sisjömotet och Fässbergsmotet] % % % Antal passerande fordon per vardagsdygn förmiddag 06:30-08:30. Innerstadsgator avser Ullevigatan, Skånegatan, Nya Allén, Eklandagatan, Vasagatan, Aschebergsgatan, Linnégatan, Odinsgatan och Sten Sturegatan. Västsvenska paketet Redovisning 25 april 9

10 Biltrafikflöden betalperiod [06:00-18:30] Mars, 2012 Mars, 2013 Förändring Procentuell förändring Betalstationer % Infartsleder % Öckreröleden [väster Sörredsv] % E6 Norr [norr om Klareberg] % E45 [vid kommungräns Ale] E20 [vid kommungräns Partille] % Väg 40 [Delsjömotet] % E6 Syd [Kallebäcksmotet] % Säröleden [norr om Lindåsmotet] Centrala älvförbindelser % Älvsborgsbron % Göta älvbron % Tingstadstunneln % Innerstadsgator % Större vägar inom eller i anslutning till trängselskattezonen Lundbyleden [m Brantingsmotet och Ättestupan] % % Götatunneln % Västerleden [Gnistängstunneln] Högsboleden [m Högsbohöjdsmotet och Kungstensmotet] % % Övriga vägar Björlandavägen [m Gisselfjällsliden och Sommarvädersg.] Tuvevägen [m Knipplekullen och Glöstorpsv.] Norrleden [m Tuvev. och Friarelyckan] % % % Angeredsbron % Jordfallsbron % Bergsjövägen [m Gråbov. Och Ljusårsv.] Landvettervägen [m Haketjärnsv. och Furulundsv.] Söderleden [m Sisjömotet och Fässbergsmotet] % % % Antal passerande fordon per vardagsdygn under betalperioden 06:00-18:30. Innerstadsgator avser Ullevigatan, Skånegatan, Nya Allén, Eklandagatan, Vasagatan, Aschebergsgatan, Linnégatan, Odinsgatan och Sten Sturegatan. Västsvenska paketet Redovisning 25 april 10

11 Biltrafikflöden dygn [00:00-24:00] Mars, 2012 Mars, 2013 Förändring Procentuell förändring Betalstationer % Infartsleder % Öckreröleden [väster Sörredsv] % E6 Norr [norr om Klareberg] % E45 [vid kommungräns Ale] E20 [vid kommungräns Partille] % Väg 40 [Delsjömotet] % E6 Syd [Kallebäcksmotet] % Säröleden [norr om Lindåsmotet] Centrala älvförbindelser % Älvsborgsbron % Göta älvbron % Tingstadstunneln % Innerstadsgator % Större vägar inom eller i anslutning till trängselskattezonen Lundbyleden [m Brantingsmotet och Ättestupan] % % Götatunneln % Västerleden [Gnistängstunneln] Högsboleden [m Högsbohöjdsmotet och Kungstensmotet] % % Övriga vägar Björlandavägen [m Gisselfjällsliden och Sommarvädersg.] Tuvevägen [m Knipplekullen och Glöstorpsv.] Norrleden [m Tuvev. och Friarelyckan] % % % Angeredsbron % Jordfallsbron % Bergsjövägen [m Gråbov. Och Ljusårsv.] Landvettervägen [m Haketjärnsv. och Furulundsv.] Söderleden [m Sisjömotet och Fässbergsmotet] % % % Antal passerande fordon per vardagsdygn. Innerstadsgator avser Ullevigatan, Skånegatan, Nya Allén, Eklandagatan, Vasagatan, Aschebergsgatan, Linnégatan, Odinsgatan och Sten Sturegatan. Västsvenska paketet Redovisning 25 april 11

12 Flöden per vecka i betalstationerna 2012 och 2013 Varje fordonspassage registreras vid de 36 betalstationerna, men alla leder inte till en kostnad för fordonsägaren. Antalet passager över betalstationerna har ökat sett över de redovisade veckorna under Detta är ett mönster som är normalt för den här tiden på året. Samma mönster kan utläsas under En jämförelse vecka för vecka 2012 mot 2013 visar att trängselskattens effekt på trafikminskningen har dämpats något från vecka 2 fram till vecka 15. Under mars var trafikdämpningen 15 procent i genomsnitt under betalperioden. Motsvarande dämpning under februari var 17 procent och under januari 20 procent. Samma mönster kunde även utläsas vid införandet av trängselskatt i Stockholm, där det tog en viss tid innan trafikdämpningen stabiliserade sig. Mönstret visar på en insvängningsprocess där trafikanter prövar olika alternativ, t ex att pröva att ändra färdmedel eller att ändra resväg. Under vecka 7 är det sportlov och då sjunker trafikflödet något både 2012 och Påsklovet infaller däremot under olika veckor, i år under vecka 14 och 2012 under vecka 15. Detta innebär att det lägre trafikflödet till följd av påsklovet inträffar under olika veckor 2012 och Trafikflöden i betalstationer under betalperioden v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 12 v 13 v 14 v 15 v 16 v 17 v 18 v 19 v 20 v 21 v 22 v 23 v 24 v 25 Betalperiod 2012 Betalperiod 2013 Antal passerande fordon vid betalstationerna. Passerande fordon under vardagsdygn. Trafikflöden i betalstationer under vardagsförmiddagar v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 12 v 13 v 14 v 15 v 16 v 17 v 18 v 19 v 20 v 21 v 22 v 23 v 24 v 25 Förmiddag 2012 Förmiddag 2013 Antal passerande fordon vid betalstationerna. Passerande fordon under vardagsdygn. Västsvenska paketet Redovisning 25 april 12

13 Effekter i kollektivtrafiken Kollektivtrafikens roll i Västsvenska paketet Åtgärderna i Västsvenska paketet skapar förutsättningar för en förbättrad och utökad kollektivtrafik i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Åtgärderna görs i första hand utmed kollektivtrafikstråken, det vill säga Bohusbanan, Alependeln, Alingsåspendeln, Boråsbanan, Kungsbackapendeln, Väg 155, E6 Norr, Väg 190, Väg 40 och Väg 158. En av åtgärderna är förlängda plattformar för pendeltågen från Alingsås och Kungsbacka till Göteborg. Det gör det möjligt att köra längre pendeltåg med plats för fler resenärer. En annan åtgärd är utbyggnaden av busskörfält, från 3 mil till 9 mil, vilket ger bussarna bättre framkomlighet och därmed ökar pålitligheten i kollektivtrafiken. Byggandet av pendelparkeringar för både bil- och cykelpendlare görs för att fler ska kunna ansluta till kollektivtrafiken. Under 2012 och 2013 byggs cirka nya parkeringsplatser för bil respektive cirka nya för cykel. Dessutom har cirka 1000 provisoriska parkeringsplatser för bil iordningställts. Västsvenska paketet Redovisning 25 april 13

14 Restider expressbussar För att kunna bedöma i vilken utsträckning kollektivtrafikens framkomlighet har påverkats görs jämförelser mellan restider och tidtabellstider. Restiderna mäts som genomsnittlig restid under högtrafik vardagar för ett urval expressbusslinjer på kollektivtrafikstråken över Göteborgs kommungräns. I stråket Partille Centrum - Svingeln, E20, redovisas restiderna på Gul express. I stråket Landvetter Centrum - Korsvägen, E40, redovisas restiderna på Röd express. I stråket Lilla Varholmen - Järnvågen, väg 155, redovisas restiderna på Röd express. I stråket Gråbo Busstation - Nils Ericsonsterminalen, väg 190, redovisas restiderna på Orange express. I stråket Snipen - Linnéplatsen, väg 158, redovisas restiderna på Blå express. I stråket Eriksdal - Nordstan, E6N, redovisas restiderna på Grön express. Resultat mars 2013 Restider för januari, februari och mars 2013 har antingen förbättrats eller är samma för motsvarande månader under Enda undantaget är sträckan Lilla Varholmen Järnvågen där restiderna ökat under januari och mars 2013 jämfört med samma månader Nedan finns även restider enligt tidtabell angivna för 2012 och för Det pågår en översyn och justering av tidtabellstiderna för Landvetter Centrum - Korsvägen, Lilla Varholmen - Järnvågen och Snipen - Linnéplatsen. [Partille centrum - Svingeln] [Landvetter centrum - Korsvägen] [Lilla Varholmen - Järnvågen] [Gråbo busstation - NET] jan-12 jan-13 feb-12 feb-13 mar-12 mar-13 [Snipen - Linnéplatsen] [Eriksdal - Nordstan] Faktiska restider på expressbussar in mot Göteborg under förmiddagen , januari, februari och mars 2012 och januari, februari och mars Restider enligt tidtabell 2013 Eriksdal Nordstan Snipen Linnéplatsen Gråbo busstation NET Lilla Varholmen Järnvågen Landvetter centrum Korsvägen Partille centrum Svingeln 20 min 18 min 38 min 28 min 14 min 9 min Västsvenska paketet Redovisning 25 april 14

15 Antal delresor För att kunna följa upp effekterna av trängselskatten i kollektivtrafiken har Västtrafik fram till mars gjort separata redovisningar. Nu återgår Västtrafik till att redovisa enligt ordinarie tidsplan. Den resandestatistik som redovisats för expressbusslinjerna fram till mars har visat antal resenärer som har stämplat, ej korrigerat för stämplingsbenägenhet. Trafikomläggningen 9 dec 2012 var en stor omläggning, både linjedragningar samt vilka linjer som definieras som stombuss, stadsbuss respektive expressbuss förändrades. I och med omläggningen har Västtrafik fördjupat analyserna av resandet och genomför nu undersökningar av stämplingsbenägenheten för både nya och gamla linjer, för att få större säkerhet i underlaget. Västtrafik har anledning att tro att stämplingsbenägenheten har förändrats efter årets början, då den påverkas av ökat antal resenärer på fordonen som kan försvåra möjligheten till stämpling. Både trafikomläggningen och en förändring i stämplingsbenägenheten har påverkat resandestatistiken. Resandesiffror kommer att justeras uppåt när stämplingsundersökningarna har genomförts. Nästa redovisning då antal delresor presenteras kommer att ske när resandeunderlag för en längre tidsperiod är framtaget och stämplingsbenägenheten är undersökt och justerad. Det beräknas ske i juni. Stämplingsbenägenhet Västtrafik räknar antalet resenärer på en tur och jämför det med hur många av resenärerna som viserat ( stämplat ) sitt färdbevis på turen. Skillnaden mellan antalet viserade färdbevis och antalet faktiska resenärer kallar Västtrafik för stämplingsbenägenhetsfaktor. Denna faktor skiljer sig åt mellan olika linjer och trafikslag. Andel turer i rätt tid Andel turer i rätt tid är ett mått på hur pålitlig kollektivtrafiken är. Flera faktorer påverkar kollektivtrafikens punktlighet, t.ex. turtäthet, tillgång till busskörfält, signalljusprioriteringar, framkomlighetsproblem och stort förändrat resande på kort tid. Att spårvagn, expressbuss och stombuss avgår i rätt tid betyder att de avgår mindre än en halv minut för tidigt eller mindre än 3 minuter för sent. För pendeltåg menas att tåget är i tid om det kommer fram till slutstation inom 4 minuter jämfört med tidtabell och för regiontåg menas att tåget är i tid om det kommer fram till slutstation inom 6 minuter jämfört med tidtabell. Västsvenska paketet Redovisning 25 april 15

16 Andel turer i rätt tid mars 2013 Punktligheten har förbättrats för alla trafikslag bussar under januari, februari och mars Andel turer i rätt tid stombuss, stadsbuss och expressbuss 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Stombuss Stadsbuss Expressbuss 20% 10% 0% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Andel turer som avgick/ankom i rätt tid, statistiken gäller hela kalendermånaden. Gällande stombuss, stadsbuss och expressbuss. Andel turer i rätt tid spårvagn, pendeltåg och regiontåg 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Spårvagn Pendeltåg Regiontåg 20% 10% 0% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Andel turer som avgick/ankom i rätt tid, statistiken gäller hela kalendermånaden. Gällande spårvagn, pendeltåg och regiontåg. Västsvenska paketet Redovisning 25 april 16

17 Andel genomförda turer Andelen genomförda turer är ett mått på hur pålitlig kollektivtrafiken är i form av att de turer som utlovats i tidtabellen också genomförts. Tabellen nedan visar andelen genomförda turer av planerade turer. Andel genomförda turer för spårvagn är påverkad av att spårvagnar är tagna ur trafik på grund av rostproblem. Övriga trafikslag har en ökande andel genomförda turer. Andel genomförda turer månadsvis 2013 Jan Feb Mars Spårvagn 96,60% 91,20% 88,50% Stombuss 99,84% 99,95% 99,95% Expressbuss 99,62% 99,83% 99,85% Pendeltåg 98,20% 99,36% 98,09% Regiontåg 96,00% 98,81% 98,98% Andel genomförda turer av antalet planerade turer januari, februari och mars Beläggning på expressbussar Mätningar har hittills genomförts vid sju tillfällen: 19 december 2012, 7, 8, 22, 29 januari, 12 mars och 16 april Ny mätning är planerad till 14 maj. För att bedöma hur fullbelagda fordonen är har manuella mätningar genomförts på ett urval expressbusslinjer i kollektivtrafikstråken in mot Göteborg. De utvalda expressbusslinjerna är Grön-, Gul-, Röd-, Blå-, Rosa-, Svart-, Orange- och Stenungsundsexpressen. Mätningarna genomförs mellan kl på bussar med riktning in mot Göteborg på följande platser; Lindholmen, Hjalmar Brantingsplatsen, Nils Ericson Terminalen, Svingeln, Korsvägen, Marklandsgatan och Järnvågen. Mätningarna är utförda en specifik vardag vilket ger en ögonblicksbild över beläggningsgraden vid just det tillfället. Förstärkningsturer ingår inte. Fordonens fullbelagdhet har delats in i tre grader: - Gott om sittplatser - Enstaka lediga sittplatser - Stående passagerare, alla sittplatser är upptagna. Resultat för hela mätserien På vissa linjer och turer finns det gott om lediga sittplatser. Framför allt gäller det Gul express från Torslanda, Stenungsundsexpressen och Röd från Lilla Varholmen. Röd express från Landvetter, Blå från Särö, Grön från Mölnlycke och Rosa från Billdal har haft stående passagerare på flera turer vid mättillfällena och har alltså en fortsatt relativt hög beläggning. Av 14 mätta expressbusslinjer har alla linjer utom fem i stort en oförändrad beläggningsgrad när hela mätperioden studeras. Grön express från Kungälv, Stenungsundsexpressen och Rosa från Gerrebacka har en minskande beläggning och Blå från Gråbo och Svart från Torslanda har en ökande beläggning. Västsvenska paketet Redovisning 25 april 17

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 20 november 2013

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 20 november 2013 Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 2 november 213 I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMRJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

Dubbelt upp! Lokala K2020

Dubbelt upp! Lokala K2020 Dubbelt upp! Lokala K2020 Kommunernas planer, önskemål och förväntningar på kollektivtrafiken i Göteborgsregionen år 2025 December 2010 XXX Innehåll Förord 3 Dubbelt upp! Lokala K2020 7 Ale kommun 12 Alingsås

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Rapport 2005:31 Version 1.0 T RAFFIC AB Dokumentinformation Titel Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Serie nr Trivector rapport

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Förord Denna utredning är genomförd av miljöförvaltningen i Göteborg. Utredningen och rapporten är framtagna för att beskriva hur trängselskatten

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik

Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik VTI notat 47 2003 VTI notat 47-2003 Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik Författare FoU-enhet Projektnummer 50314 Projektnamn Uppdragsgivare Mattias Haraldsson Transportekonomi Utvärdering av Tvärbanan

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

RAPPORT. Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder.

RAPPORT. Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder. RAPPORT Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder. En undersökning bland godsdistributörer. John Wedel 2012-05-31 Konsulter inom samhällsutveckling

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER Strategisk analys Underlagsrapport till SAMPLAN Slutrapport från arbetsgruppen för det strategiska området Storstaden och dess transporter November 1999 1 Förord Detta är

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Trafikanalyser för Stockholm 2030

Trafikanalyser för Stockholm 2030 ARBERAPPOR 2030:5 trategiska avdelningen FEBRUARI 2004 rafikanalyser för tockholm 2030 underlag för att belysa effekten av bebyggelseutveckling, trafikinvesteringar och trängselskatt 2030 O C K H O L M

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett borttagande av trängselskatten

Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett borttagande av trängselskatten PM Utfärdat 2015-02-04 Diarienummer 1255/14 Stadsutveckling Ylva Löf Telefon 031-368 0220 E-post: ylva.lof@stadshuset.goteborg.se Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Juni 2012 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket 2006:31 Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket KORT SAMMANFATTNING En samhällsekonomisk analys är ett sätt att systematiskt försöka sammanfatta en åtgärds samtliga effekter och kostnader. Analysen

Läs mer

Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010

Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010 Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010 Johanna Eklund och Per Åsberg Sommar* I denna artikel används statistik över genomförda transaktioner från Riksbankens

Läs mer

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige PROMEMORIA Datum 2013-10-25 FI Dnr 13-11430 Författare Maria Wallin Fredholm PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer