ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 1"

Transkript

1 ³ ³ Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 1 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Inledning Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskningen, samt kommunens ställningstagande till dessa. Planprocessen Samråd enligt PBL 5:11 ägde rum 31 januari 7 mars Planen har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Under samrådstiden fanns möjlighet att gå på ett samrådsmöte som hölls den 12 februari i Stadshuset. På mötet presenterades förslaget och det fanns möjlighet att diskutera planförslaget och få svar på eventuella frågor. Planförslaget har varit på granskning enligt PBL 5:18 under tiden 19 juni 29 augusti Planen har kungjorts på kommunens anslagstavla och annonserats i VF och NWT. Planen har skickats till kommunala och statliga remissinstanser samt fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten hos stadsbyggnadsförvaltningen, på bibliotekshuset och på kommunens hemsida. Detaljplanen beräknas kunna antas av stadsbyggnadsnämnden i januari Sammanfattning De synpunkter som inkommit under granskningen behandlar främst bullerproblematiken. Inlämnade synpunkter tar även upp riksintresse för kommunikationer, luftkvaliteten i området och ljusförhållandena för intilliggande byggnader. En ny bullerutredning har tagits fram och kompletteringar om buller har gjorts i planförslaget. Nya bestämmelser gällande buller har tillkommit i plankartan: Bullerskärm ska finnas och vara minst 1.5 meter hög och ha en öppning inte bredare än 1.5 meter. Alternativt ska fasaden göras tät mot Repslagaregatan (# ³ # ). Bullerskärm mellan befintlig mur och ny byggnad ska finnas. Skärmen ska vara minst 9.5 meter hög. ( * * ). ³ Byggnaden ska ansluta tätt till byggnaden i väster och i hela byggnadens höjd (p). Kvarstående synpunkter Kvarstående synpunkter finns. Från samrådet kvarstår dessa: Länsstyrelsen ifrågasätter om planförslaget ligger i linje med folkhälsostrategin och miljö- och klimatstrategin. De ifrågasätter starkt om bostäder är en lämplig markan-

2 2 Granskningsutlåtande Detaljplan för Bävern 9 vändning med hänsyn till den svåra bullersituationen och anser att annan markanvändning bör övervägas. Trafikverket anser att avsteg från riktvärdena för buller inte bör medges vid planområdet. Brf Bävern tycker att om fastigheten Bävern 9 överhuvudtaget måste bebyggas så bör den gamla detaljplanen med en lägre byggrätt följas. Detta skulle ge möjlighet till fler bostäder i Haga och samtidigt ge Bävern 5 möjlighet till visst ljusinsläpp i sina lägenheter. Privatperson Brf Hantverkaren tycker att mer hänsyn ska tas till vardagsrumsfönstren på Bävern 7 som vetter mot Bävern 9. När de vetter mot en vägg i ett smalt språng som det nu ritats påverkar det inte bara ljuset i lägenheterna utan också den sociala miljön. Från granskningen kvarstår dessa: Brf Bävern tycker att om fastigheten Bävern 9 överhuvudtaget måste bebyggas så bör den gamla detaljplanen med en lägre byggrätt följas. Detta skulle ge möjlighet till fler bostäder i Haga och samtidigt ge Bävern 5 möjlighet till visst ljusinsläpp i sina lägenheter. Trafikverket gör bedömningen att det utpekade planområdet inte bör planläggas för bostadsändamål. Trafikverkets uppfattning är att om de konstaterat att bullret är ett problem samt påpekat områdets olämplighet för bostäder kan de åberopa civilrättsliga regler om skadestånd gentemot kommunen för de kostnader som drabbar Trafikverket. Detta om kommunen väljer att anta planen trots att Trafikverket påpekat olämpligheten med detta. Länsstyrelsen gör bedömningen att bostäder inom planområdet i den del som vetter mot Järnvägen och Hagaleden är olämpligt med hänsyn till bullersituationen och att kommunen bör överväga annan markanvändning i denna del. Länsstyrelsen bedömer att om planen antas med nuvarande utformning kommer den att tas in för prövning avseende hälsa och säkerhet på grund av bullersituationen. Vidare föreligger en risk för påtaglig skada på Riksintresse kommunikationer Värmlandsbanan. Miljönämnden yrkar bifall till förvaltningens förslag om exploatören når en nivå som understiger 65 dba. Vid högre ljudnivåer anser de att byggnaden ej ska uppföras. Ställningstagande En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en samlad bedömning. Planhandlingarna har justerats enligt sammanfattningen ovan och stadsbyggnadsförvaltningen anser därmed att detaljplanen kan antas enligt PBL 5 kap 27. Inkomna yttranden Inkomna yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena sammanfattas och kommenteras med kursiv stil. Länsstyrelsen Trafikverket Luftfartsverket Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

3 Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 3 Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Karlstads Energi AB Brf Bävern Yttranden utan erinran Luftfartsverket har ingen erinran. Kultur och fritidsförvaltningen ser positivt på att befintlig byggnad ges skydd i detaljplanen och har inga ytterligare synpunkter. Arbetsmarknad- och socialförvaltningen har inga invändningar mot detaljplanen men hoppas på att ett eventuellt byggande av bostäder kommer att innehålla mindre lägenheter, med hyror som är rimliga för kommunens unga vuxna. Statliga remissinstanser Länsstyrelsen Buller Enligt Boverkets allmänna råd så kan bostäder tillåtas även då ljudnivån överstiger 65 dba, men det ska i dessa fall finnas synnerliga skäl att efter en avvägning gentemot andra allmänna intressen tillåta bostäder. Det saknas en sådan avvägning i planförslaget. Enligt bullerkartan som bifogats kommer de ekvivalenta ljudnivåerna mot väg och järnväg att ligga på dba vid fasad. Det handlar inte om enstaka överskridande, utan om en ljudmiljö som med bred marginal överskrider 65 dba. Det är även värt att notera att de maximala ljudnivåerna vid denna fasad beräknas ligga på dba. Länsstyrelsen kan dessutom konstatera att så som planen är utformad kan inte den föreslagna planbestämmelsen om tyst sida uppfyllas, då 1/3 av lägenheterna i huset närmast järnvägen inte kan orienteras mot tyst sida, då ljudnivåerna enligt bullerkartan inte kommer understiga 55dBA vid någon fasad. Länsstyrelsen noterar att bullerutredningen bara består av en karta/planskiss där bullernivåerna anges för varje våningsplan i 4 positioner runt det planerade bostadshuset mot järnvägen. Det saknas uppgifter om vilka trafikmängder som man utgått från samt vilka prognossiffror som använts. Det framgår inte heller om de värden som redovisas på kartan är för nuläget eller framtida värden. I planhandlingarna nämns inte heller om man tagit hänsyn till de förändringar som kan vara aktuella på järnvägen i samband med projektet Tåg i tid. Inom detta projekt avser Trafikverket inom kort att bygga samman och justera de två stickspåren på ömse sidor Pråmkanalen och på så vis åstadkomma ökad kapacitet på järnvägen förbi planområdet. Detta innebär sannolikt en trafik-ökning samt att fler än ett tåg kan passera området samtidigt. Det är rimligt att anta att bullret från järnvägen kommer att öka. Enligt plankartan kommer det nya bostadshuset mot väg/järnväg inte att skapa ett slutet kvarter, eftersom byggrätten på befintlig byggnad kommer att minskas och del av detta hus ska enligt handlingarna rivas. Detta medför att bullernivåerna på gårdssidan

4 4 Granskningsutlåtande Detaljplan för Bävern 9 kommer att variera. Hur stora dessa variationer kommer att vara går inte att avgöra av den bullerkarta som bifogats handlingarna. Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att bostäder inom planområdet i den del som vetter mot Järnvägen och Hagaleden är olämpligt med hänsyn till bullersituationen och att kommunen bör överväga annan markanvändning i denna del. Riksintressen Värmlandsbanan utgör ett riksintresse för kommunikationer. Banan vid aktuellt planområde utgörs av ett hårt trafikerat enkelspår som är under utredning för kapacitetshöjande åtgärder för att klara både dagens och framtida transport-behov. Nybyggnation av bostäder i omedelbar närhet av banan kan leda till krav på Trafikverket gällande bullerskyddande åtgärder och/eller trafikbegränsningar för att minska störningarna. Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 Plan- och bygglagen ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen gör bedömningen att om planen antas med nuvarande utformning kommer den att tas in för prövning avseende hälsa och säkerhet på grund av bullersituationen. Vidare föreligger en risk för påtaglig skada på Riksintresse kommunikationer Värmlandsbanan. Kommentar: Enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen kan det vara möjligt att bygga bostäder om den ekvivalenta ljudnivån överstiger 65 dba. En förutsättning för att avsteg ska kunna övervägas är att platsen är belägen i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur. Bävern 9 innebär en komplettering av befintlig kvartersstruktur, så att ett slutet kvarter bildas vilket gynnar befintlig bebyggelse, i centrala Karlstad 850 meter från centralstationen. Centralt boende med närhet till service och kommunikationer efterfrågas av allt fler, såväl den åldrande befolkningen som unga. Förtätning är ett medel att skapa en attraktivare, mer blandad stad med ökade möjligheter till lokalt stadsliv. Genom att tillföra nya boendeformer kan en blandning av hushållstyper ske vilket stärker integrationen. Förtätning innebär vidare att människor i högre utsträckning bor och arbetar inom samma yta vilket ökar underlaget för service och kollektivtrafik och minskar bilberoendet. Genom att tillföra bostäder skapas tryggare stadsmiljöer där fler väljer att röra sig till fots eller med cykel under fler av dygnets timmar. Ur planeringssynpunkt är förtätning och ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur en förutsättning för att klara uppsatta miljömål. Dessa lägen är dock ofta utsatta för buller vilket kan innebära olägenheter eller risk för olägenheter för människors hälsa. Planområdet är ur bullersynpunkt ett besvärligt läge men med anpassad byggnads- och lägenhetsutformning som regleras i plankartan, görs bedömningen att en god boendekvalitet kan säkerställas. Bostäder tillskapas i ett attraktivt läge med befintlig infrastruktur och sluter ett kvarter. Byggnaden kommer att utformas så att inget bostadsrum kommer att vara vänt mot den bullriga sidan. Byggnation medför förbättringar för ett antal andra byggnader. Dessa argument motiverar avsteg från riktvärdena. Till antagandehandlingen har bullerutredningen kompletterats och beräkningar för både järnvägsbuller och trafikbuller redovisas, samt en sammanvägning av dessa. Bullerberäkningen visar att ekvivalent ljudnivå mot trafiksida hamnar mellan 65 och 71 dba och maximal ljudnivå mellan 84 och 92 dba. På gårdssidan hamnar ekvivalent ljudnivå mellan 42 och 50 dba och maximal ljudnivå mellan 65 och 70 dba.

5 Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 5 Beräkningarna om järnvägsbuller grundar sig på trafikprognos bas 2030 men tar höjd för kapacitetshöjande investeringar i järnvägsnätet. Projektet Tåg i tid ryms inom redovisad prognos. Riktvärdet för bostäder överskrids för aktuell byggnad. För att skapa en god boendemiljö har byggnadens utformning studerats. Hälften av bostadsrummen kommer att vara vända mot gården och därmed ljuddämpad sida. Fasaden mot gatan förses med en tät vägg med glasytor och fasaden mot Bävern 5 med en tät vägg utan fönster. För att säkerställa att minst hälften av bostadsrummen orienteras mot gården har planbestämmelser införts i plankartan. Enligt bullerutredningen kommer den ekvivalenta ljudnivån vid uteplats och kravet för ljuddämpad sida att klaras om åtgärder vidtas. För att skapa en sluten gård som uppnår kravet på ljuddämpad sida har planbestämmelser införts i plankartan. Detaljplanen ställer krav på en bullerskärm mellan befintlig mur och ny byggnad inom Bävern 9, för att täta glappet mellan byggnaderna och bygga ihop kvarteret från båda sidorna. Bullerskärmen ska vara minst 9.5 meter hög. Det ställs även krav på bullerskärm i gatuplanet mellan innergården och Repslagaregatan om inte byggnadens fasad görs tät mot Repslagaregatan. Skärmen ska vara minst 1,5 meter hög och ha en öppning inte bredare än 1,5 meter. Åt sydväst sammanbyggs den nya byggnaden med Bävern 7. Detta säkerställs i plankartan med en bestämmelse om att byggnaden ska ansluta tätt till byggnaden i väster och i hela byggnadens höjd. Ett plangenomförande skulle ur ljudmiljösynpunkt få positiva effekter för kvarteret i övrigt, med undantag för Bävern 5 som får en något högre ljudnivå i det sydöstra hörnet av byggnaden. Beräkningar visar att ett plangenomförande skulle medföra att ljudnivån på gården och vid fasad för befintliga byggnader som ligger bakom aktuell byggnad, minskar på grund av att den nya byggnaden skärmar gårdssidan. Sänkningar av ekvivalent ljudnivå med drygt 10 dba förekommer. Trafikverket Buller Till planen hörande bullerutredningar och beräkningar visar att fastigheten inte klarar riksdagens gällande bullerriktvärden för nybyggnad; 55 dba i fasad. Beräkningarna visar på nivåer upp mot 70 dba ut mot Hagaleden och järnvägen. Inom kort kommer Trafikverket inom ramen för "Tåg i tid" att bygga samman och justera de två stickspåren på ömse sidor Pråmkanalen och på så vis åstadkomma ökad kapacitet på järnvägen förbi planområdet. Detta innebär sannolikt en trafikökning samt att fler än ett tåg kan passera området samtidigt. Det är rimligt att anta att bullret från järnvägen kommer att öka. Generellt anser Trafikverket att det kan vara acceptabelt att göra avsteg från gällande riktvärden så länge en god boendemiljö fortfarande kan uppnås i centrala delar av städer och större tätorter med stadskaraktär, till exempel ordnad stadsstruktur. I de fall då kommunen motiverat att avsteg från riktvärden kan vara rimligt anser Trafikverket att bebyggelsen ska uppfylla nedanstående ljudnivåer för att det ska finnas förutsättningar för en god boendemiljö: Om den ekvivalenta ljudnivån vid byggnadens mest bullerexponerade fasad är mellan 55 dba och 6o dba ska byggnaden även ha tillgång till en tyst eller ljuddämpad sida.

6 6 Granskningsutlåtande Detaljplan för Bävern 9 Om den ekvivalenta ljudnivån vid byggnadens mest bullerexponerade fasad är mellan 6o och 65 dba ska bostaden ha tillgång till en tyst sida. Det ska särskilt utredas och redovisas att den maximala ljudnivån på den tysta sidan inte överstiger 70 dba (Lm.). Vid ljudnivåer över 65 dba ekvivalent ljudnivå utomhus bör överhuvudtaget inga nya bostäder planeras. Sammantagen bedömning För föreslagen bostadsbebyggelse på Bävern 9 visar planhandlingens bullerberäkningar att bullernivå vid fasad kommer att överstiga 65 dba. Trafikverket bedömer att kravet på god bebyggd miljö därmed inte kan uppfyllas och finner inte att det finns skäl att göra avsteg från gällande riktvärden. Kommunen redogör för ett antal argument varför avsteg bör vara motiverat, bl.a. att planen innebär "påtagliga fördelar för den långsiktiga samhällsutvecklingen". Trafikverket delar inte uppfattningen att exploateringen av Bävern 9 är av avgörande betydelse för Karlstads utveckling eller för bostadsförsörjningen i kommunen. Inte heller kan avsteg motiveras med att de nya bostäderna som placeras i ett bullerutsatt läge, innebär sänkta bullernivåer för befintliga bostäder i kvarteret. Trafikverkets bedömning är således att det utpekade planområdet inte bör planläggas för bostadsändamål. Ansvar Trafikverket kan som verksamhetsutövare i efterhand bli ålagt enligt miljöbalken att åtgärda buller- eller vibrationsstörningar ifrån våra anläggningar som drabbar bostäder och andra bullerkänsliga miljöer. Väljer kommunen att anta planen med avsteg från gällande riktvärden trots att Trafikverket påpekat olämpligheten i detta anser Trafikverket att kommunen gjort en medveten avvägning mellan risken för bullerstörningar och andra allmänna intressen. Trafikverkets uppfattning är att kommunen i sådana fall rimligtvis ska ha det ekonomiska ansvaret för eventuella framtida krav på åtgärder mot buller- eller vibrationsstörningar. Trafikverkets uppfattning är att om vi konstaterat att bullret är ett problem samt påpekat områdets olämplighet för bostäder kan vi åberopa civilrättsliga regler om skadestånd gentemot kommunen för de kostnader som drabbar Trafikverket. Kommentar: Se svar under Länsstyrelsens yttrande, start sidan 4. Kommunen har tagit del av Trafikverkets kommentar om ansvar. Planområdet är ur bullersynpunkt ett besvärligt läge men med anpassad byggnads- och lägenhetsutformning som regleras i plankartan, görs bedömningen att en god boendekvalitet kan säkerställas.

7 Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 7 Kommunala remissinstanser Miljönämnden Miljönämndens beslut Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till stadsbyggnadsnämnden med tillägget: Om exploatören ej når en nivå som understiger 65 dba bör ej byggnaden uppforas. Sammanfattning av ärendet Planens syfte är att möjliggöra byggandet av bostäder i en ny byggnad samt att bekräfta bostadsanvändning för befintlig byggnad inom planområdet Den befintliga byggnaden ges även ett skydd i planen for att bevara dess höga kulturhistoriska värde. Planerad byggnad kommer att utsättas for höga trafikbullernivåer från Hagaleden och järnvägstrafik från Värmlandsbanan. En bullerutredning visar att riktvärdet for trafikbuller vid fasad inte kommer att uppfyllas. Planförslaget föreslår att avsteg från riktvärdet ska medges och som en kompensationsåtgärd är förslaget att lägenheterna ska ha tillgång till ljuddämpad sida, vilket infors som planbestämmelse. Bostäderna byggs också med en högre ljudklass vilket innebär ljudklass B istället för ljudklass C som är standard. En luftberäkning som utförts visar att man klarar miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Nivåförhållandena i området kräver att tekniska installationer ska översvämningssäkras. En lägsta nivå för färdigt golv anges också. Föreslagen bullerskärm i samrådsskedet framför fastigheten har utgått i granskningsförslaget. Beslutsunderlag Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 augusti stadsbyggnadsförvaltningens granskningshandlingar den 18 juni Miljöförvaltningens samrådsyttrande den 6 mars Yrkanden Miljönämnden yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget: Om exploatören ej når en nivå som understiger 65 dba bör ej byggnaden uppföras. Kommentar: Bullernivån kommer inte att hamna under 65 dba för den nya byggnaden. En reviderad bullerutredning har tagits fram och den visar att ekvivalent ljudnivå mot trafiksida hamnar mellan 65 och 71 dba och maximal ljudnivå mellan 84 och 92 dba. På gårdssidan hamnar ekvivalent ljudnivå mellan 42 och 50 dba och maximal ljudnivå mellan 65 och 70 dba. Riktvärdet för bostäder överskrids för aktuell byggnad. För att skapa en god boendemiljö har byggnadens utformning studerats. Hälften av bostadsrummen kommer att vara vända mot gården och därmed ljuddämpad sida. Fasaden mot gatan förses med en tät vägg med glasytor och fasaden mot Bävern 5 med en tät vägg utan fönster. För att säkerställa att minst hälften av bostadsrummen orienteras mot gården har planbestämmelser införts i plankartan. Enligt bullerutredningen kommer den ekvivalenta ljudnivån vid uteplats och kravet för ljuddämpad sida att klaras om åtgärder vidtas. För att skapa en sluten gård som uppnår kravet på ljuddämpad sida har planbestämmelser införts i plankartan. Detaljplanen ställer krav på en bullerskärm mellan befintlig mur och ny byggnad inom Bävern 9, för att täta glappet mellan byggnaderna och bygga ihop kvarteret från båda sidorna. Bullerskärmen ska vara minst 9.5 meter hög. Det ställs även krav på buller-

8 8 Granskningsutlåtande Detaljplan för Bävern 9 skärm i gatuplanet mellan innergården och Repslagaregatan om inte byggnadens fasad görs tät mot Repslagaregatan. Skärmen ska vara minst 1,5 meter hög och ha en öppning inte bredare än 1,5 meter. Åt sydväst sammanbyggs den nya byggnaden med Bävern 7. Detta säkerställs i plankartan med en bestämmelse om att byggnaden ska ansluta tätt till byggnaden i väster och i hela byggnadens höjd. Ett plangenomförande skulle ur ljudmiljösynpunkt få positiva effekter för kvarteret i övrigt, med undantag för Bävern 5 som får en något högre ljudnivå i det sydöstra hörnet av byggnaden. Beräkningar visar att ett plangenomförande skulle medföra att ljudnivån på gården och vid fasad för befintliga byggnader som ligger bakom aktuell byggnad, minskar på grund av att den nya byggnaden skärmar gårdssidan. Sänkningar av ekvivalent ljudnivå med drygt 10 dba förekommer. Karlstads Energi AB Karlstads Energi AB har inga synpunkter till förslaget i sig vad avser infrastrukturen för fjärrvärme, men ser positivt till förtätning av bebyggelsen generellt då det vanligtvis på ett effektivt sätt kan utnyttja befintliga tekniska system. I kvarteret Bävern 9 kommer avfallet att vara placerat på innergården av det nyproducerade huset. Det behöver upprättas en angöringsyta på Repslagargatan for att inte påverka trafikflödet under tömning av avfall. En förlängning av befintlig lastficka skulle lösa problemet. Eftersom det kommer att bli dragsträcka från kärlens uppställningsplats till angöringsytan poängteras att i renhållningsordningen och renhållningstaxan för Karlstads kommun anges 30 meter som längsta dragsträcka. I avfallsplanen för Karlstads kommun ska planering och samverkan ske för en hållbar avfallshantering. Önskvärt är att de boende ges möjlighet till utsortering av återvinningsmaterial och att förutsättningar för detta föreligger direkt efter byggnation. Kommentar: Fastighetsägaren har tagit del av yttrandet och därmed önskemålet. Övriga Brf Bävern Bostadsrättsföreningen Bävern (Föreningen) har tagit del av det förslag till detaljplan som stadsbyggnadsförvaltningen presenterat och vill anföra följande. Föreningen ser positivt på att stadsbyggnadsförvaltningen efter samrådstiden har genomfort kompletterande mätningar av luftkvalitet och dagsljus. Det kan dock konstateras att luftkvalitetsberäkningen enbart avser nybyggnationen på Bävern 9 och berör inte konsekvenserna för befintliga byggnader på kringliggande fastigheter. Föreningen har förvisso inte tagit fram egna beräkningar av hur luftkvaliteten i Föreningens byggnad skulle påverkas av en ny byggnad på Bävern 9, men det får dock antas att en förtätning av området skulle påverka luftkvaliteten negativt med tanke på att luftgenomströmningen begränsas när fler byggnader uppförs. Ett flertal remissinstanser har i samrådet haft synpunkter på hur den nya byggnaden skulle påverkas av buller ifrån väg och järnväg. Länsstyrelsen ifrågasätter till och med starkt om fastigheten över huvud taget bör användas för bostadsändamål med anledning av den höga bullernivån. Ett antal åtgärder for hur den nya byggnaden ska utformas för att minska olägenheterna för de boende presenteras därför i förslaget. Även vi har i vårt samrådsyttrande uttryckt en önskan om att kompletterande utredningar bör

9 Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 9 göras för att se hur konsekvenserna blir för befintliga byggnader i området. stadsbyggnadsförvaltningen anför i granskningshandlingen att ljudnivån för byggnaden på Bävern 5 snarare kommer att få en något lägre, om än marginellt lägre, ljudnivå. Föreningen har dock inte presenterats några mätningar på hur dessa beräkningar tagits fram. Föreningens byggnad är inte anpassad för att klara en högre bullernivå och Föreningen är, trots stadsbyggnadsförvaltningens beräkning, orolig för att buller kan reflekteras i fasader och på så sätt orsaka en än högre bullernivå än idag. Att försöka finna olika byggtekniska lösningar for att minska bullernivån skulle innebära stora kostnader for Föreningen. Slutligen har Föreningen tagit del av den nya solstudie som har genomförts och kan inte konstatera annat än att konsekvenserna får Föreningens boende blir mycket stora. De lägenheter som befinner sig närmast Frälsningsarmens tidigare lokal kommer att förlora i princip allt dagsljus. Vintertid kommer solljuset att nå in till lägenheterna endast någon timme på fårmiddagen och sommartid, på sin höjd ett par timmar på förmiddagen. I övrigt kommer dessa lägenheter att vara helt skuggade av den nya byggnaden. Även övriga lägenheter i byggnaden kommer att erhålla sämre ljusinsläpp, dock inte i lika stor utsträckning. Detta kommer naturligtvis att få stora konsekvenser för de boende i brf Bävern. Förutom att de tidigare så ljusa och trevliga lägenheterna efter en byggnation kommer att upplevas som mörka och otrivsamma, kommer detta att påverka värdet av lägenheterna vid en framtida försäljning. Föreningen står därför fast i sin tidigare synpunkt om att iden mån fastigheten Bävern 9 överhuvudtaget måste bebyggas så bör den gamla detaljplanen istället bibehållas, innebärandes att en lägre byggnad kan uppföras på den lediga tomten. Detta skulle ge möjlighet till fler bostäder inom Haga samtidigt som de boende i Bävern 5 fortfarande skulle fa behålla ett visst ljusinsläpp i sina lägenheter. Vidare skulle en lägre fastighet underlätta luftgenomströmningen för en förbättrad luftkvalitet för samtliga boende i området och förhoppningsvis inte öka bullernivån. Föreningen hoppas att kommunen kommer att beakta våra synpunkter vid ett kommande beslut av stadsbyggnadsnämnden att anta eller förkasta beslutet om ny detaljplan. Kommentar: Luftkvalitetsutredningen visar att nybyggnationen inte kommer att medföra luftföroreningshalter som överskrider MKN, varför inga åtgärder har vidtagits. Beräkning för bullerreflektioner på Bävern 5 finns nu bifogat planhandlingen. Beräkningen visar att ekvivalent ljudnivå på fasad för Bävern 5 kommer att öka något i det sydöstra hörnet av byggnaden. Förändringen bedöms liten jämfört med dagens förhållande. Se bild på nästa sida.

10 10 Granskningsutlåtande Detaljplan för Bävern 9 För de byggnader som ligger bakom aktuell byggnad och för gården innebär ett plangenomförande att den ekvivalenta ljudnivån sänks. Sänkningar med drygt 10 dba förekommer. En beräkning finns bifogat planhandlingen. Ljusförhållandena för Bävern 5 kommer att påverkas av det nya bygget. De lägenheter som drabbas hårdast är de i hörnan intill Frälsningsarméns gamla byggnad. I Boverkets byggregler (BBR) står att I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av rum där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. Solstudien visar att hela byggnaden kommer att ha solljus fram till 10, 11 tiden beroende på årstid. Att förädla och förtäta staden utan att försämra tillgången till grönområden är eftersträvansvärt enligt Karlstads kommuns Översiktsplan. Översiktsplanen förordar att utveckla staden genom att förtäta staden inom ett fyra kilometers cykelavstånd till centrum. Förtätning inom detta område är eftersträvansvärd eftersom det ökar underlaget i centrum, minimerar transportarbetet, ökar underlaget för kollektivtrafiken och drar nytta av befintlig infrastruktur. Att förtäta staden kan samtidigt innebära konsekvenser för befintlig bebyggelse, bland annat genom ökad skuggning. Medverkande tjänsteman Samrådsredogörelsen är sammanställd på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad av stadsbyggnadsplanerare Johanna Bjällfalk.

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 E-post

Läs mer

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta.

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta. Trafikbullerutredning Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i. Bjerking AB Box 1351 751 43 Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag nr. 13U24244

Läs mer

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län 1(7) Datum Diarienr: 2011-000299 Miljöreda: 11/0556d Sabina Talavanic, arkitekt Upprättad: 2013-02-13 Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HANDLÄGGNING Planförslaget,

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun

Detaljplan Lunden m.fl., Eksjö kommun RAPPORT 1 (14) Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com Datum 2014-03-10 Mikael Klaesson Planarkitekt Plan- och byggavdelning

Läs mer

709579 RAPPORT A 1 (10)

709579 RAPPORT A 1 (10) 709579 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-09-17 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX Ny detaljplan för fastigheterna Prästbordet 1:16, 1:17, Gäveränge 2:76, del av Prästbordet 1:15 och Gäveränge 2:77,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Projekt: 1202771 Rapport: 120277107101200 Datum: 20071017 Antal sidor: 12 Bilagor: Inga Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: White Arkitekter AB Jonas Zetterberg Box 2502 403

Läs mer

RAPPORT 14125 A 1 (10)

RAPPORT 14125 A 1 (10) RAPPORT 14125 A 1 (10) Kund SMÅA c/o Björn Svensson BIMS Projektutveckling AB Datum Uppdragsnummer 14125 2014-09-29 Rapport A Ekerövallen, Ekerö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A02 Rapport

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

RAPPORT 15199 B 1 (10)

RAPPORT 15199 B 1 (10) RAPPORT 15199 B 1 (10) Kund Nyköpings kommun Datum Uppdragsnummer 15199 2016-01-25 Rapport B Oppeby Gård 1:5 m.fl., Nyköping Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01 B05 Rapport 15199 B Oppeby

Läs mer

Kneippen syd - Bullerutredning

Kneippen syd - Bullerutredning R02-2147 Norrköpings kommun - - 08-11-13 1 Kneippen syd - Bullerutredning Kartläggning av buller från väg- och spårtrafik till nyplanerad bostadsbebyggelse Dokumentnamn: R02-2147 Kneippen syd-bullerutredning.doc

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15029 A 1 (13) Rapport 15029 A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15029 A 1 (13) Kund Fabege AB Brita Lindqvist Box 730, 169 27 Solna Datum Uppdragsnummer 15029 Bilagor A01- A02 2015-04-13 Rapport A Orgeln, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Viktoria 22 M FL TÅGABORG HELSINGBORGS STAD Upprättad den 24-09-2013 NORMALT PLANFÖRFARANDE Antagen av kommunfullmäktige. Laga kraft.. Genomförandetid t o m Dnr 1404/2010 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15112 C 1 (9) Rapport 15112 C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15112 C 1 (9) Kund Wästbygg Christofer Söderström Vallgatan 5 170 67 Solna Datum Uppdragsnummer 15122 Bilagor C01 2015-11-06 Rapport C Solskensvägen, Tullinge, Botkyrka Trafikbullerutredning för

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning 1(6) Diarienr: 2012-000289 Miljöreda: 12/1149c Upprättad: 2013-08-21 Antagen av KF: 2013-09-04 Laga kraft: 2013-09-30 Särskilt utlåtande Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan Vårgårda tätort, Västra

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av kv Karlsvik SBN-2008-152 Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av kv Karlsvik SBN-2008-152 Utlåtande 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av kv Karlsvik SBN-2008-152 Utlåtande 1 UTLÅTANDE Planprocessen Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av kvarteret Karlsvik inom

Läs mer

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan

RAPPORT 15178 A 1 (9) Rapport 15178 A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan RAPPORT 15178 A 1 (9) Kund Tobin Properties AB, Humlegårdsgatan 19 A 114 46 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15178 2015-09-15 Rapport A Sprängaren, Sundbyberg, etapp C Bullerutredning för detaljplan Bilagor

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

datum 2016-06-23 Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö

datum 2016-06-23 Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö V 150818 datum 2016-06-23 diarienummer SBK-2015-827 ÄDp 5487 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för fastigheten BÖLJAN 5, Möllevången i Stadsområde Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS

Läs mer

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 4 Rev Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE: SARA DAHSLTEN

Läs mer

datum 2015-11-04 Lantmäterimyndigheten Malmö stad meddelar i skrivelse 2015-09-23 följande:

datum 2015-11-04 Lantmäterimyndigheten Malmö stad meddelar i skrivelse 2015-09-23 följande: V 150101 datum 2015-11-04 diarienummer 2014-48 ÄDp 5122 GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ändring av detaljplan för del av fastigheten LANDSKONTORISTEN 1 i Rosengård i Malmö Planförslaget har varit

Läs mer

Planbeskrivning Utställningshandling

Planbeskrivning Utställningshandling Planbeskrivning Utställningshandling 1(7) Dnr PLA 07-05 Detaljplan för fastigheten Kruthornet 5 inom Haga- Sandbacka, Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Läs mer

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats.

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats. 213-4-2 1/3 Rev 213-4-9 Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller Revidering 213-4-9 anges kursivt. Sammanfattning Beräkning har gjorts av buller från vägtrafik, spårtrafik och

Läs mer

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se Barkarbystaden 2 Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24630 Sida 1 (10) Trafikbullerberäkning ppdragsnamn Barkarbystaden 2 Järfälla kommun Järfälla kommun Plan- och exploateringsavdelningen 177 80 Järfälla

Läs mer

Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort

Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort Nedanstående har under samrådstiden 2014-10-23-2014-11-14 inkommit med yttranden. Yttrandena har förkortats i redogörelsen, kontakta

Läs mer

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13)

RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) RAPPORT 15076 B FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen Datum 2015-06-30 Uppdragsnummer 15076 Bilagor B01 B08 Rapport A (Förhandskopia) Ringvägen, Kungsängen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Projekt: 31-04686 Rapport: 31-04686-D Datum: 2009-02-16 Antal sidor: 12 Bilagor: D01-D04 Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter

Läs mer

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-08-28

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-08-28 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Samrådshandling 1(7) Dnr: PLAN.2012.1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 tillhörande Detaljplan för kvarteret Hunden fastigheterna Hunden 2-6 och 8-17 Katrineholms kommun Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25 Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna Trafikbullerutredning L:\2012\2012-117 LG Kv Nätet, Eskilstuna, Fastighets AB L E Lundberg\Rapporter\2012-117 r01.docx Beställare:

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA TIERPS KOMMUN Bullerutredning, Kv. Lejonet UPPDRAGSNUMMER 2175468000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12082 RAPPORT A 1 (8) Kund ByggVesta AB Cecilia Wallin Box 2018 13102 Nacka Datum Uppdragsnummer Bilagor 2012-06-18 12082 A01-A02 Rapport A Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2014-04-23:

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2014-04-23: Detaljplan för Spinnaren 1 m fl Strömstads kommun Dnr MBN/2013-0025 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-01-23 9 att genomföra ett samråd gällande rubricerat

Läs mer

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35.

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35. 596667 RAPPORT A 1 (9) Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35 thom.rannemalm@afconsult.com Datum 2014-08-13 Vadstena kommun Plan- och bygglovsenheten Att: Tomas Nyström 592 80

Läs mer

Samrådsredogörelse. Agaten 32 Östra Tyresö, Tyresö kommun, Stockholms län. Granskningshandling november 2015 Dnr 2014 KSM 0796

Samrådsredogörelse. Agaten 32 Östra Tyresö, Tyresö kommun, Stockholms län. Granskningshandling november 2015 Dnr 2014 KSM 0796 Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg planchef Granskningshandling november 2015 Detaljplan för Agaten 32 Östra Tyresö, Tyresö kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015

Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015 Analys av bullerutredning (WSP 150315) baserad på nya bullerregler i förordning (2015:216) om trafikbuller vid

Läs mer

datum 2014-01-24 Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-01-24 Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-01-24 diarienummer 2013-00469 Dp 5341 UNDERRÄTTELSEHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planändringen är

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5)

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Del av Avesta 5:1 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2013-01-21, reviderad 2013-04-22. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-04-22

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen augusti 2011 Karin Norlander, planarkitekt (rev. Okt 2011) Utställningsutlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder vid Bollmora allé, i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

2014-12-09 Revidering nr 1

2014-12-09 Revidering nr 1 1(5) Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult PM Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2014-12-09 Revidering nr 1 Bulleröversyn kv Lejonet i Älmhult En översiktlig översyn av bullernivåerna vid kv Lejonet i Älmhult

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2014-11-03 DNR: 14BMN24 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun,

Läs mer

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö datum 2014-09-08 diarienummer SBN-2014-281 Dp 5342 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att göra det möjligt att

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB

Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB Projekt: 31-03111 Rapport: 31-03111-A (förhandskopia) Datum: 2005-03-29 Antal sidor: 6 Bilagor: Rönninge Port, Salem 27:1, Salems kommun Trafikbullerutredning, del av MKB Uppdragsgivare: Söderby Entreprenad

Läs mer

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö.

Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder, äldreboende, längs Fornuddsvägen i Tyresö. Kund Tyresö kommun Sara Kopparberg 135 81 Tyresö 1 (8) Datum Uppdragsnummer Bilagor 2015-11-11 14181 B01, B02 Rapport B Fornuddsvägen, Tyresö. Trafikbullerutredning för äldreboende Rapport 14181 B Fornuddsvägen,

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1 Detaljplan för kv Duvan 13 Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för kv Duvan 13 upprättas med standardförfarande, vilket innebär att samrådet kommer att följas av ett granskningsförfarande

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Dnr: POM 2015-803 (214) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Vännäs kommun Västerbottens län PLANBESKRIVNING Ändringen ska läsas tillsammans med gällande Detaljplan för del

Läs mer

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning Projekt: 31-02538 Rapport: 31-02538-04081100-A Datum: 2006-02-21 Revision 1: 2006-02-27 Revision 2: 2006-03-06 Revision 3: 2006-12-20 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-02538/A01 A02 Kv Turkosen, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr.

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. 2015-017 2(12) 3(12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Preliminär Antagandehandling SÄRSKILT UTLÅTANDE Detaljplan för Del av Märsta centrum, kulturskola och bostäder omfattande del av fastigheterna Märsta 1:203 och Märsta 1:210 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ändring av detaljplan för fastigheten SVEN 22 i Limhamn i Malmö MYNDIGHETER KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ändring av detaljplan för fastigheten SVEN 22 i Limhamn i Malmö MYNDIGHETER KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN datum 2015-05-07 diarienummer 2014-795 ÄDp 5397 GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ändring av detaljplan för fastigheten SVEN 22 i Limhamn i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd

Läs mer

Samrådsredogörelse. Kardusen 14 GRANSKNINGSHANDLING 1(7) SPN-2012/0323 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten. inom Ljura i Norrköping

Samrådsredogörelse. Kardusen 14 GRANSKNINGSHANDLING 1(7) SPN-2012/0323 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten. inom Ljura i Norrköping Samrådsredogörelse 1(7) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Kardusen 14 inom Ljura i Norrköping den 25 februari 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(7) Hur samrådet har bedrivits Samråd hölls från 22 augusti

Läs mer

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning Beställare: Borås Stad 501 80 Borås Beställarens representant: Kristine Bayard Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 103 31 58 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Hur vi jobbar med buller i Umeå

Hur vi jobbar med buller i Umeå Hur vi jobbar med buller i Umeå Bakgrund Verksamhetsöverskridande samarbete Bullerfrågan i detaljplaner Kravspecifikation bullerutredningar Magdalena Blomquist Biträdande planchef Detaljplanering/ Umeå

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m. fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Bergnäset 1:1, Trygghetsboende, SBF 2015/5

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Bergnäset 1:1, Trygghetsboende, SBF 2015/5 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 62 180 Granskningsyttrande över detaljplan för del av Bergnäset 1:1, Trygghetsboende, SBF 2015/5 Dnr 2015 M3095 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsförvaltningens

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun.

Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun. UTSTÄLLNINGSHANDLING 2011-10-31 Dnr:2011.0275.211 Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådet Detaljplanen har varit utsänd

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

Detaljplan för DELNING AV BOSTADSTOMT Regnbyn 1, Lugnvik Östersunds kommun

Detaljplan för DELNING AV BOSTADSTOMT Regnbyn 1, Lugnvik Östersunds kommun 1 Detaljplan för DELNING AV BOSTADSTOMT Regnbyn 1, Lugnvik Östersunds kommun Dnr Ädh 0098/2006 Dnr planmodul: P 06/0001 SÄRSKILT UTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande Detaljplanen

Läs mer

Buller i planeringen Umeå kommun Annika Söderlund. Miljö- och hälsoskydd

Buller i planeringen Umeå kommun Annika Söderlund. Miljö- och hälsoskydd Buller i planeringen Umeå kommun Annika Söderlund Miljö- och hälsoskydd Hur jobbar vi med buller? Planprocessen Tillsyn Bullerkartläggning Åtgärder Umeå - Mera stad! Mål - 200 000 invånare år 2050 Långsiktig

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker Dnr MN-2011-2739 Dpl 532 sid 1 (6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 2012-04-24 Mats Bergström, 054-540 4670 mats.bergstrom@karlstad.se Miljönämnden Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

DETALJPLAN. Del av kv. Laxen, Laxen 14 GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING. för. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

DETALJPLAN. Del av kv. Laxen, Laxen 14 GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING. för. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Laxen, Laxen 14 OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer som haft synpunkter i ärendet dolts i den version av utlåtandet som

Läs mer