Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun"

Transkript

1 Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Antagen av Södertälje kommunfullmäktige Dnr: 01/137 Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla tjänstebilar inom Södertälje kommun. Lastbilar och förmånsbilar omfattas i tillämpliga delar. Policyn är indelad i olika avsnitt där del ett behandlar beställning och inköp av fordon, del två handhavande av kommunens bilar och del tre slutligen om tjänstekörning i privatbil. Kommunfullmäktige har i sitt agenda 21-program antagit ett långsiktigt mål som anger att år 2007 skall 75% av Södertälje kommuns bilar drivas med förnyelsebart bränsle. Denna policy syftar till att detta mål skall uppnås. Policyn är i många stycken kortfattad men ytterligare information finns i bifogade dokument Anvisningar till Södertälje kommuns bilpolicy, siffrorna inom parentes bakom de olika punkterna hänvisar till anvisningarnas motsvarande stycken. I begreppet inköp av bil innefattas även leasing. Det väsentliga är beslutet om införskaffande av tjänstebil. Finansieringsform väljs utifrån gällande skattelagstiftning. Upphandling, inköp och val av finansieringsform hanteras av Fordonssektionen vid Samhällsbyggnadskontorets Entreprenadenhet. 1. Beställning och inköp av tjänstebilar Behov av bil till avdelning eller enhet anmäls av kontorschef till Tekniska kontoret. Beslut om val av fordon sker efter behovsanalys med hänsyn till miljöegenskaper, funktion, och säkerhet m m. Målet ska vara minsta fordonsstorlek med lägsta drivmedelsförbrukning relaterat till behovet och med hänsyn till säkerhetskrav. (2.1, 2.2) Personbilar bör alltid vara av kombityp. (1.1) Fordonsenheten vid Tekniska kontorets Entreprenadenhet upphandlar i samarbete med Inköpsavdelningen fordon som täcker brukarnas behov och överensstämmer med säkerhets- och miljökrav i denna policy. (1.1, 2.1, ,3.1, 3.2, 3.3, 4.1, ) Vid upphandling av nya bilar skall miljökrav, dvs bränsleförbrukning, bränsletyp, återvinningsbarhet, däckstyp mm samt driftskostnader och tillgänglighet till service och reservdelar ges hög prioritet.( 2.4, 4.1, ) Forts. Nya bilar som köps in skall vara vita och skall vara märkta med tjänstebilsskylt, tjänstebilsnummer och kommunens vapen. Miljöbilar kan vara skyltade med dekal som visar att detta är en miljöbil. Inga övriga dekaler skall förekomma. (1.3)

2 Alla tjänstebilar skall förutom normal standardutrustning vara utrustade med vinterdäck, dubbade eller av friktionstyp, lastgaller mellan kupéutrymme och personutrymme, elektrisk motorvärmare och uttag för kupévärmare samt värmereflekterande vindruta, eller om sådan inte finns, luftkonditionering. Kompletteringar kan göras vid behov. (1.2) Alla tjänstebilar hålls helförsäkrade genom kommunens centrala försäkring. Försäkringen täcker även skador på förare och eventuella passagerare. (3.5) Säkerhetskrav vid upphandling av tjänstebilar Tjänstebilar som upphandlas skall uppfylla kraven för EG-direktiv 96/79/EG och 96/27/EG eller för 3 eller 4 stjärnor i klassningssystemet EuroNCAP. För bilmodeller som funnits i trafik så länge att de hunnit bli bedömda enligt Folksams redovisning är kravet även att de skall vara som medelbilen eller bättre. (3.1) Personbilar skall ha ABS-bromsar. (3.2) Sätenas ryggstöd i anslutning till lastutrymmet skall vara stabila och skydda passagerarna mot inträngande last. Detta kan anses vara uppfyllt om kraven i ECE-reglementet uppfylls. Nackskydd möjliga att ställa in även för långa personer skall finnas. (3.4) Förarmiljön skall gå att ergonomiskt anpassa till föraren. (3.3) Miljökrav vid upphandling av tjänstebilar Vid upphandling av nya bilar skall följande prioriteringsordning iakttas: 1. Bilar i miljöklass 1 drivna av hybridmotorer eller möjliga att köra på förnyelsebart bränsle, biogas eller etanol, E85. Detta gäller under förutsättning att försörjningsfrågan för aktuellt bränsle är löst på ett ekonomiskt och rationellt vis. (4.3, 4.7, 4.8). 2. Övriga bilar i miljöklass 1. (4.1) 3. Övriga bensindrivna bilar. (4.4) 4. Bilar möjliga att köra på RME. (4.6) 5. Dieseldrivna bilar. (4.5) Oavsett vilket bränsle den upphandlade bilen drivs av eller vilken miljöklass den tillhör skall eftersträvas fordon vars förbrukning inte överstiger den som anges i aktuell tabell från Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling. (Eller delegationens efterföljare.) (4.1) Forts. Vid utbyte av däck skall trafiksäkerheten komma i första hand, i övrigt skall miljösynpunkter beaktas. Till bilar som ofta går tungt lastade eller på långresa skall nytillverkade däck finnas som alternativ. Såväl nya som regummerade däck skall vara utan giftklassade HA-oljor i slitbanan om sådana finns tillgängliga.

3 Policyns miljökrav kan komma att innebära högre kostnader. Det kan därför bli aktuellt med speciella budgetanslag för att konvertera bilparken så att Agenda 21-kraven kan uppfyllas senast år Handhavande av tjänstebil Allmänt Tjänstebilar skall hållas välvårdade och prydliga. För övrig information om skötsel, ansvar, underhåll och driftskostnader mm hänvisas till det internhyresavtal som upprättas vid leverans av tjänstebil till förvaltning/avdelning. (1.3, 2.4) Se även bifogade allmänna villkor för hyra av fordon. Dok: Villkor För bilar som enbart tankas vid kommunens förråd erhålles uppgifter på mätarställning, bränslevolym och vem som tankat på bränslefakturan. I bilar som även tankas på andra tankstationer skall finnas körjournal där uppgifter om mätarställning, bränslevolym och vem som tankat noteras vid varje tankningstillfälle. Kommunens tjänstebilar är enbart till för kommunens anställdas tjänsteärenden. Annan användning är ej tillåten. Utanför tjänstetid skall tjänstebil stå uppställd vid tjänsteställe. Undantag endast vid viss typ av beredskapstjänst. Rökförbud gäller i kommunens bilar. Säkerhet Såväl förare som samtliga passagerare skall använda säkerhetsbälte. (3.6) Föraren ansvarar för att bilen lastas på ett säkert sätt. Lastskydd skall vara monterat vid lös last i kupéutrymmet. (3.4) Förare som regelbundet transporterar barn, klienter eller patienter bör ha kunskaper i första hjälpen och brandskydd. (3.6) Passagerare som ej har ett yrkesmässigt behov av att bli transporterade skall ej åka med i tjänstebil. (3.7) Förare av tjänstebil skall inte samtidigt köra bil och hantera en lös telefon. Tjänstebilar skall ha hållare för mobiltelefon på instrumentbrädan. (3.8) Miljö Förares vilja och kunskaper kan påverka driftkostnader och miljöpåverkan i ansenlig grad. I enlighet med Kommunstyrelsens beslut 281 år 2000 skall därför alla tjänstebilsförare dels utbildas i ekokörning, dels skall drivmedelsförbrukningen mätas och redovisas årligen. (4.2) Tjänstebilar skall när så är möjligt tankas vid Kommunens tankstation vid Ekensberg varvid mätarställning alltid skall anges.

4 3.Tjänstekörning i privatbil Vid transport av barn, klienter eller patienter i privatbil i tjänsten gäller samma krav på förarkompetens och bilbälten som vid transport med tjänstebil. (3.6) Kontoren rekommenderas att normalt inte träffa bilavtal med anställda som har bensinbil utan katalysator. (5.1) Bilagor: 1. Anvisningar till Södertälje kommuns bilpolicy. Dok: Anvisningar, bilpolicy Allmänna villkor för hyra av fordon

5 Anvisningar till Södertälje kommuns bilpolicy Dessa anvisningar utgör ett komplement till den bilpolicy Tekniska nämnden beslutat om den 21 mars Anvisningarna skall ses som förklaringar och anvisningar samt som en bakgrund till den i många stycken mycket kortfattade policyn. Allmänt 1.1 Utförande/modell Personbilar bör alltid vara av kombityp, skälen till detta är dels att prisskillnaden är relativt marginell samtidigt som användbarheten ökar. Flertalet av kommunens bilar kommer under brukningstiden att användas av flera kontor och enheter. Undantag kan göras för ex. vis miljöbilar om kombivariant ej finns i modellprogrammet. 1.2 Utrustningsstandard Förutom olika bilars ordinarie standardutrustning skall kommunens tjänstebilar vara utrustade med: - Vinterdäck, dubbade eller av friktionstyp beroende på behov - Lastgaller mellan kupé och lastutrymme - Elektrisk motor- och kupévärmare - Värmereflekterande vindruta eller, om sådan inte finns, luftkonditionering. Se även punkt 3.3 nedan. Avsteg från denna utrustningsstandard beslutas av kontorschef eller enhetschef. 1.3 Positiv reklam Kommunens bilar utgör ett markant inslag i gatubilden. De skall därför ge ett välskött och enhetligt intryck. Alla tjänstebilar skall vara märkta med tjänstebilsskylt, tjänstebilsnummer och kommunens vapen. Miljöbilar kan vara försedda med dekal om detta. Inga övriga dekaler skall förekomma. Respektive användare ansvarar för att hålla bilen ren och välvårdad. Nya bilar som köps in skall vara vita. Bilarnas ålder är av mindre betydelse, flertalet bilar rullar mindre än 1500 mil per år varför de under sin livslängd ej kommer att slitas ut. För att undvika att tjänstebilarna skall ge negativ reklam skall de bytas när de börjar se rostiga eller när slitaget medför försämrad driftsäkerhet och därmed markant ökade driftskostnader. Är de inte utbytta innan skall de bytas vid 10 års ålder. 1.4 Förarkompetens Körkort för aktuellt fordon är givetvis ett självklart krav. Till detta kan ställas krav på utökad kompetens för att ge bättre säkerhet och minskad miljöbelastning. För detaljer om hur kompetensen kan höjas se nedan. Beträffande säkerhet, se punkt 3.6 och beträffande minskad miljöbelastning se punkt 4.2 nedan. 2 Ekonomi 2.1 Inköp Beslut om inköp av bil till avdelning eller enhet fattas av kontorschef. Inköpspriset belastar Tekniska kontorets investeringsbudget. Pga gällande MOMS-regler köps personbilar in på leasingavtal varvid halva momsen får lyftas. Avskrivning och

6 räntekostnad debiteras därefter månadsvis av Fordonssektionen vid Tekniska kontorets Entreprenadenhet som en intern hyreskostnad. För detaljer i övrigt om det interna hyresavtalet hänvisas till bifogade HYRES- AVTAL med tillhörande ALLMÄNNA VILLKOR. Fordonssektionen upphandlar därefter fordon som uppfyller specificerade krav avseende funktion, miljö och säkerhet samt kan förutses ge lägsta möjliga kapital och drifts-kostnader under bilens livslängd. 2.2 Alternativ till inköp av ny bil Många av kommunens tjänstebilar rullar relativt få mil per år. Genomsnittlig körsträcka är c:a 1600 mil per år men spridningen är stor. Från c:a 500 mil per år upp till flera tusen mil. Totalkostnaden stiger givetvis med högre antal mil men kostnaden per mil blir högre vid lägre körsträcka. Ett ekonomiskt och miljömässigt bra alternativ kan vara bilpooler. Enkla system för bokning kan göras i Outlook och kräver inga ytterligare investeringar. 2.3 Användning Kommunens tjänstebilar är enbart till för att kommunens anställdas tjänsteärenden. Annan användning är ej tillåten. Utanför tjänstetid skall tjänstebil stå uppställd vid tjänsteställe. Undantag endast viss typ av beredskapstjänst. 2.4 Driftskostnader Användaren betalar bränsle, service och reparationer. - När så är praktiskt möjligt köps bränsle vid kommunens egna tankställe vid Ekensbergsanläggningen varvid registreringsnummer och vägmätarställning anges. - Vid tankning på annat ställe förs körjournal med angivande av datum, vägmätarställning och bränslemängd. - Service och reparationer kan utföras vid kommunens bilverkstad vid Ekensbergsanläggningen. Driftskostnader, driftsäkerhet och möjligheter att snabbt få fram reservdelar är en tung post vid bedömning av vilka bilar som skall upphandlas. - Besiktning beställes och betalas av Fordonsenheten vid Tekniska förvaltningen. Användaren ansvarar för att besiktningen utförs. 3 Säkerhet 3.1 Krocksäkerhet Krocksäkerhet omfattar de skyddande egenskaper bilen har när olyckan inträffar, t ex. bilbälten, krockkuddar, huvudstöd etc. Tjänstebilar som upphandlas skall uppfylla kraven för EG-direktiv 96/79/EG och 96/27/EG eller för 3 eller 4 stjärnor i klassningssystemet EuroNCAP. Bilarna skall också ha en tjänstevikt om minst 1000kg. Dessa krav är enligt rekommendationer från Vägverket. För fullständig information om detta se Vägverkets Webplats: Forts. Beträffande krocksäkerheten sammanställer Folksam årlig statistik över hur förare och passagerare klarar sig i olika bilmodeller. Eftersom det krävs ett ansenligt antal olyckor

7 för att denna typ av statistik skall bli representativ omfattas endast bilmodeller som funnits i trafik några år. För komplett information se: Om bilmodellen som planeras inköpas finns med i denna statistik skall den ha en krockoch körsäkerhet som medelbilen eller bättre. 3.2 Körsäkerhet Körsäkerhet innebär de egenskaper som hjälper till att minska risken för olyckor. Som exempel kan nämnas bilens väghållning, förarens sikt och bromssystemet. Beträffande bromssystemet har de flesta nya bilar ABS-bromsar som standard men i de fall de inte är standard skall kommunen vid beställning kräva ABS-bromsar. 3.3 Arbetsmiljö Tjänstebilen utgör i högre eller lägre grad den anställdes arbetsmiljö. Nedanstående grundkrav bör därför ställas på bilar som upphandlas. - Förarmiljön skall gå att ergonomiskt anpassa till föraren. Detta är normalt inget problem i moderna bilar men kan innebära att särskilt långa förare måste erbjudas annat än standardbil. För övrigt skall bilen vara utrustad i enlighet med utrustningslistan vid punkt Last Föraren ansvarar för att bilen lastas på ett säkert sätt. Särskild vikt skall läggas vid att ej placera lösa föremål så att dessa kan skada förare eller passagerare vid en eventuell krock. I praktiken innebär detta att last i personbilar skall placeras så att den har stöd mot ryggstöd och att säkerhetsnät finns vid hög last. 3.5 Försäkring Bilarna hålls helförsäkrade genom kommunens centrala försäkring. Fordonsenheten ansvarar för att nya bilar rapporteras till försäkringsbolaget i samband med inköpet. Försäkringen täcker även skador på föraren och eventuella passagerare. Vid skada skriver föraren en skadeanmälan och lämnar till Fordonsenheten som ombesörjer att skadeanmälan går till Försäkringsbolaget. Bilen lämnas till reparation efter överenskommelse med Fordonsenheten. 3.6 Transport av barn, klienter eller patienter Vid upphandling av persontransporter från externa åkerier ställer kommunen krav på kunskaper enligt Vägverkets studieplan Hjälp på väg. Samma krav bör ställas på förare av kommunala fordon som regelbundet transporterar barn, klienter eller vårdtagare. Kraven i studieplanen är bland annat kunskaper i första hjälpen och brandskydd. Utbildning kan genomföras av KommunHälsans och Brandförsvarets personal. För ytterligare information om studieplanen och om svenska företag som utbildar enligt denna modell, se nätet på adress: Forts.

8 Ett ytterligare krav vid transport av barn, klienter eller patienter är att samtliga skall vara fastspända med säkerhetsbälte. Lagstiftningen anger inget uttryckligt förbud mot fler passagerare än bilen är registrerad för men säger att man inte får utsätta förare eller passagerare för risker vilket man gör om man skjutsar passagerare utan säkerhetsbälte. 3.7 Medåkande Passagerare som ej har ett yrkesmässigt behov av att bli transporterade skall normalt ej åka med i tjänstebil. Barn som är med sina föräldrar på jobbet skall endast undantagsvis och endast efter arbetsledningens godkännande i varje enskilt fall åka med i tjänstebil. 3.8 Mobiltelefon Mobiltelefonen är ett användbart redskap som sparar många resor och mycket tid. Samtidigt finns uppenbara risker med att köra bil och samtidigt hantera och tala i en mobiltelefon. Att förbjuda förare av bilar i tjänsten att svara i telefon under bilkörning medför att en stor fördel med mobiltelefonen försvinner. Sannolikt skulle även efterlevnaden bli begränsad. Med telefonen monterad i hållare på instrumentbrädan och någon form av handsfri, antingen som en komplett högtalande telefon eller med hörsnäcka och mikrofon på sladd kan de största riskerna undvikas och tillgängligheten hållas hög. 4 Miljö 4.1 Miljöklassningsregler nya bilar Alla nya personbilar som säljs i Sverige är miljöklassade. Det är utsläppen av luftföroreningarna koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar som styr klassningen. Användningen av katalysator har minskat utsläppen av dessa avgaser. Bränsleförbrukning och dithörande utsläpp av koldioxid (CO 2 ) påverkas inte av katalysatorn och ingår inte i bedömningen av miljöklass. Miljöklass 1 är den bästa miljöklassen och personbilar i denna klass har varit befriade från fordonsskatt de första fem åren. Enligt ett regeringsförslag som skall behandlas under året får bilar i miljöklass 1 som säljs under år 2000 en rabatt på fordonsskatten med 3500 kr och bilar som säljs år 2001 eller senare får 1500 kr i rabatt. I miljöklass 1 placeras de bilar som i förtid uppfyller de skärpta gränsvärdena för avgasutsläpp från personbilar som blir obligatoriska i EU den 1 januari Dessa krav motsvarar de avgaskrav som redan gäller i Kalifornien. I miljöklass 2 placeras de bilar som i förtid uppfyller de skärpta gränsvärdena för avgasutsläpp från personbilar som blir obligatoriska i EU den 1 januari Miljöklass 2 upphör för personbilar personbilsliknande lätta lastfordon den 1 januari Kraven blir då obligatoriska och överförs till att gälla som specifikation för miljöklass 3. I Miljöklass 3 är de bilar placerade som uppfyller gällande grundkrav sedan den 1 januari Dessa krav skärps den 1 januari 2001 varvid nuvarande miljöklass 2 blir klass 3 och miljöklass 2 försvinner. Tyvärr finns fortfarande endast ett begränsat utbud av bilar godkända enligt miljöklass 1.

9 4.2 Förarpåverkan Att använda bilen överlagt och köra ekonomiskt är enkla och bra sätt att både bidra till minskad miljöpåverkan och minskade kostnader. Ett samlingsnamn för ekonomisk och ekologisk bilkörning är ekokörning. Bl a ett finskt företag erbjuder ekokörning i ett utbildningspaket som har utarbetats i samband med Autoliitto, Motiva och Visual Safetay OY i Finland om faktorer som påverkar ett miljövänligt och ekonomiskt körsätt. Materialet har bearbetats och anpassats för svenska förhållanden av STR, Svenska Trafikskolors Riksförbund med stöd av Vägverket och Statens Energimyndighet. Programmet är registrerat under varunamnet Ecodriving. En komplett utbildning i Ecodriving omfattar följande områden: - Allmän information om vad Ecodriving är och varför man skall köra ekonomiskt - Individuellt testformulär om tänkesätt och kunskaper - Betydelsen av att välja rätt körväg eller rutt - Praktiskt exempel på hur körsätt och rutt påverkar bränsleförbrukning och medelhastighet - Beräkning av genomsnittsförbrukning och besparing Efter beslut av Södertälje Kommunfullmäktige skall tjänstebilsförare i Södertälje kommuns kontor och bolag utbildas i Ekokörning. Ett projekt syftande till att uppfylla detta pågår på Tekniska kontorets Entreprenadenhet. För vidare information om ekokörning hänvisas till det finska företagets hemsida: 4.3 Bränslealternativ Södertälje kommun har i sitt Agenda 21 arbete angett som mål att år 2007 skall bilismens kodioxidutsläpp ha minskat med 10% jämfört mot 1990 års nivå. Som aktivitet att uppnå detta skall år 2007 kommunens fordon till 75% drivas av el, biobränsle eller motsvarande. De bränslen som kan komma ifråga är redovisade nedan med kortfattade beskrivningar av för- och nackdelar. De faktaunderlag som ligger till grund för uppställningen är hämtade från publikationer utgivna av nedanstående verk och myndigheter: - Broschyr utgiven av Vägverket, Konsumentverket, Naturvårdsverket och Bilprovningen gemensamt med namnet Vilken bil väljer du? Kalla fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. - Miljödepartementets alternativbränsleutredning - Stockholms stad nyhetsbrev Miljöbilar - Miljöfordon i Göteborg. En mycket informativ domän på Internet: - Diverse debattinlägg hämtade på nätet Två huvudgrupper av bränslen kan urskiljas, fossila bränslen baserade på olja eller naturgas och förnyelsebara bränslen baserade på biomassa. De fossila bränslena, bensin, diesel och naturgas är väl fungerande men ger stora utsläpp av olika mer eller mindre farliga avgaser. Olika reningstekniker har förbättrat avgasvärdena på framförallt bensinmotorn men utsläppen av koldioxid påverkas inte av katalysatorn. Det finns ett rakt samband mellan utsläppen av koldioxid och förbrukning av fossila

10 bränslen. Dvs lägre bränsleförbrukning ger lägre koldioxidutsläpp. Forts. Förnyelsebara bränslen baserade på biomassa finns idag men vissa av dem har även de en negativ miljöpåverkan. Positiv gemensam egenskap för dem är dock att de vid förbränning inte ökar på atmosfärens belastning av koldioxid i lika hög grad. De olika bränslen som enligt nuvarande bedömning kan komma ifråga redovisas nedan: 4.4 Bensin som finns i olika miljöklasser men den bensin som säljs på svenska tank-stationer är den miljömässigt bästa. Bensin har högt energiinnehåll och ger vid användning i moderna bilar bra avgasvärden med undantag för koldioxid. 4.5 Diesel, finns i olika miljöklasser men det är nästan undantagslöst den bästa kvalitén som säljs på svenska tankstationer. Även diesel har högt energiinnehåll. Dieselbilar för-brukar mindre bränsle än motsvarande bensinbilar. Pga den lägre bränsleförbrukningen är koldioxidutsläppen från en modern dieselbil lägre än från en bensinbil. Utsläppen av kväveoxider, partiklar och cancerframkallande ämnen är högre från en dieselbil. 4.6 RME eller rapsmetylester är dieselolja framställd med rapsolja som råvara. Det är alltså ett förnyelsebart bränsle varför det inte påverkar belastningen av koldioxid till atmosfären i lika hög grad. Övriga egenskaper och miljöbelastning är lika med eller något bättre än "vanlig" diesel. 4.7 Naturgas/Biogas är samma typ av gas, dvs metangas men med olika ursprung. Bensindrivna bilar kan förhållandevis enkelt konverteras till gasdrift och kan köras på alternativt bensin eller gas. Utsläppen av de flesta hälsofarliga och försurande ämnen är betydligt lägre vid drift på gas.(jämfört mot vid bensindrift). Nettoutsläppen av växthusgaser vid biogasdrift är mindre än 10% av utsläppen vid användning av bensin. Tankstation för gas saknas i Södertälje men om efterfrågan uppstår kommer detta sannolikt att lösa sig. En fördel vid gasdrift är att både biogas, naturgas och bensin kan användas. En nackdel är att gaskonverteringen kostar c:a 30 tkr. Biogas produceras av Bl a Telge Återvinning AB vid anläggningen i Tveta. Vi har i arbetet med denna sammanställning undersökt möjligheten att köpa metangas producerad vid Tveta för att använda till fordonsdrift. Tyvärr är detta inte ekonomiskt försvarbart. Dels används all producerad gas till fjärrvärmeproduktion i Järna, dels är gasen inte ren nog för fordonsdrift utan dyrbar rening. I Stockholm pågår utbyggnad av biogas producerad av rötslam från reningsverk. Nuvarande produktion är c:a m 3 gas per år men utbyggnad pågår till totalt c:a m 3 år Närmaste tankstation för biogas är f n OKQ8 i Årsta i södra Stockholm men om efterfrågan ökar kommer sannolikt även tillgången att öka. Drivmedelskostnaderna är som för bensin. 4.8 Etanol kan i personbilar användas i form av E10 eller E85. E10 är bensin med 10% etanolinblandning. E85 består av 85% etanol och 15% bensin. Bensininblandningen görs för att förbättra startegenskaperna. Etanol framställs f n av inhemsk skogsråvara. E10 kan användas i ett flertal bilmodeller av senare årgångar utan ombyggnation. E85 kan användas i personbilar med FFV-motor (Fuel Flexible Vehicle).

11 Utsläppen av e flesta hälsofarliga och försurande ämnen samt växthusgaser är vid körning med E85 i FFV-motorer mycket lägre än vid bensindrift. Drivmedelskostnaden är, med nuvarande skatterabatt, ungefär som för bensin. 4.9 Elektricitet som drivmedel ger i personbilar mycket begränsad räckvidd. De kan därför endast komma ifråga vid mycket specifika förhållanden. De har hög energieffektivitet, avger nästan inget buller och inga avgaser. Detta gäller även om man tar hänsyn till den miljöpåverkan som sker vid produktionen av elkraft. Alla elbilsmärken på marknaden har batterier av nickel-kadmiumtyp idag. Denna batterityp är besvärlig ur miljösynpunkt. Bränslekostnaderna för elbilar är låga, 1:50 2:00 kr per mil Hybrider Till denna lista över bränslen kan tilläggas att det finns bilar som kan drivas av olika bränslen. Det mest kända exemplet är Toyota Prius som har både el- och bensindrift. Vid försiktig körning i stadstrafik går den på el men så fort man gasar på lite extra kopplas bensinmotorn in. Köregenskaperna är förträffliga och bränsleförbrukningen är låg, c:a 0,5 liter per mil men inköpspriset är högt. 5 Privatbil i tjänsten 5.1 Då kommunen i och med denna policy ställer förhållandevis avancerad miljökrav på de bilar som köps in är det logiskt att även ställa vissa krav på övriga bilar som används för tjänstekörning. Ett grundläggande krav bör därför vara att kontoren ej tecknar bilavtal med anställda som kör bensindriven bil utan katalysator.

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner 2003-11-20 1 Leif Pettersson Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen H Kommunstyrelsen Policy för inköp och användande av fordon/maskiner i Haninge kommun. Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning

Läs mer

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Datum 2015-01-12 Enhet Samhällsbyggnadskontoret Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Allmänt Riktlinjer för fordon och drivmedel omfattar alla nämnder och helägda kommunala bolag

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJE

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJE 1/6 INKÖP OCH ANVÄNDNING AV BILAR Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla bilar inom VoB Syd AB. I begreppet inköp av bil innefattas även leasing av bil. VoB har f.n avtal med följande

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle.

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle. 2014-03- 14 Trafikkontoret Avdelning Avfall Nils Lundkvist nils.lundkvist@stockholm.se Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Ett hållbart samhälle 2013-09-26 Sida 2 1 Insamling av hushållsavfall

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-07 DNR KS 2014.561 ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER ROBERT.NILSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Fordonspolicy

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12 Sida 1/12 Policy för fordon och tillämpningsanvisningar Kungsbacka kommuns fordonspolicy ställer höga krav på de bilar vi använder. Alla bilar kommunen köper eller leasar ska uppfylla strikta miljö- och

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Växjö Tabell 1

Växjö Tabell 1 I fordonsunderlaget ingår både kommuners och landstings filialer och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På www.miljofordonsdiagnos.se visas endast resultat för de organisationer

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241 RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN Godkänd av kommunstyrelsen 2009-10-07, 241 Förslaget är utarbetat av plan- och byggchef Jan Myrén, miljöstrateg Jan Sandell och Kustomsamordnare Jenny Christensson.

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning

Läs mer

Folksams Tjänstebilsindex 2008

Folksams Tjänstebilsindex 2008 2008-04-29 Sid 1(5) Folksams Tjänstebilsindex 2008 Kartläggning av privat och offentlig sektors inköp av tjänste- och företagsbilar : Om säkerheten och bränsleförbrukningen i de svenska bilparkerna inom

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08 HUR STÄLLER VI EFFEKTIVA MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR? Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08

Läs mer

Inköpspolicy för fordon

Inköpspolicy för fordon Inköpspolicy för fordon Projektets mål: Bilar som köps in ska vara miljöbilar eller dra i genomsnitt 1 dl mindre drivmedel per mil (med undantag för bilar med specialtillstånd) Minst 10 av de 33 skånska

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Maj 2009 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Miljöbilssituationen i Södertälje ******* 7 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Södertälje ******* 7 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Södertälje ******* 7 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister September 2006 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674

Läs mer

Rese- policy. Falköpings kommun

Rese- policy. Falköpings kommun Rese- policy Falköpings kommun 1 2 Till resepolicyn hör följande dokument 1. Regler för tjänsteresor i Falköpings kommun 2. Råd och tillämpning av resepolicyn 3. Minikrav på bilar som används i tjänsten

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Kriterierna för låga utsläpp (i kraft från 1.1.2017) Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Miljöbilssituationen i Katrineholm ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Katrineholm ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Katrineholm ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Augusti 2009 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun

Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26, 166 Kommunledningskontoret Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Styrande dokument är dels Resepolicy för Värnamo kommun samt de övriga policies vilka

Läs mer

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet PM 2008:222 RII (Dnr 001-2183/2008) Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

1. Motionen är besvarad.

1. Motionen är besvarad. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-347 161 Sjukresor utan klimatpåverkan. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Motionen är besvarad.

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Bilismens miljöproblem Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Många typer av miljöpåverkan Avgasemissioner Buller Slitagepartiklar Klimatpåverkan Markanvändning, barriäreffekter och landskapspåverkan

Läs mer

Miljö och trafiksäkerhetskrav

Miljö och trafiksäkerhetskrav Miljö och trafiksäkerhetskrav Specifikationen består av: A. Obligatoriska krav (skall-krav) B. Utvärderingskriterier (kriterier som ligger till grund för utvärdering av anbuden) C. Utförandevillkor (Dessa

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

TRAFIK AB. Kalmar 2008-06-04. Thomas Rehnström

TRAFIK AB. Kalmar 2008-06-04. Thomas Rehnström KALMAR LÄNS L TRAFIK AB Kalmar 2008-06-04 Kalmar kommun Under flera år haft processen igång om vilka kommunala fordon som kan nyttja biogas Ansökan om KLIMP bidrag till biogasbussar Upphandling linjetrafik

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer Bilaga 6:1, bränsleförbrukning och trafikarbete för år 2016 Scenariot bygger på HBEFA3.2-modellen, SE_Emission_90_16_35_FEB_2017 na inkluderar körning med varm motor, kallstarter, avdunstning samt försämring

Läs mer

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN Studie av biogasefterfrågan i Strängnäs kommun 2013-11-20 Sverige AB Linda Aldebert-Karlsson Sammanfattning har, på uppdrag av Strängnäs Biogas AB, genomfört en studie

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Minimikrav på bilar som används i tjänsten

Minimikrav på bilar som används i tjänsten Bilaga 2010-08-20 Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se registrator@trafikverket.se Minimikrav på bilar som används i tjänsten "Minimikrav på

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Miljöbilssituationen i Oskarshamn

Miljöbilssituationen i Oskarshamn Miljöbilssituationen i Oskarshamn ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2008 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Kommunkontoret Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@trosa.se Kallelse Datum 2016-08-31 Tid: måndag 5 september, kl 12.00 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl 14.00 studiebesök

Läs mer

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna.

1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet vid de regionala enheterna. 2005-12-23 (Reviderade belopp 2013) AVTAL AVTAL OM BILFÖRMÅN FÖR ENHETSCHEFER OCH OMBUDSMÄN VID STs REGIONALA ENHETER (exklusive Stockholm) 1 Erbjudande om förmånsbil bidrar till en effektiv verksamhet

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Fordon

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Fordon Buy Smart+ Grön upphandling i Europa Fordon Innehåll Introduktion Teknik Märkning Kriterier Tips Introduktion Introduktion Utmaningar Klimatet Vägtrafiken orsakar 20 % av CO 2 -utsläppen i EU Utsläpp av

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling 1 [5] Handledning för livscykelkostnad vid upphandling Kalkyl för personbil LCC i upphandling LCC-verktyget för personbilar är främst anpassat för att användas i anbudsutvärderingen för att klargöra den

Läs mer

Rese- och transportpolicy

Rese- och transportpolicy KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Avdelningschef Per-Gunnar Fransson 2007-02-26 1 (9) Rese- och transportpolicy Rese- och Transportpolicy 2 Beskrivning

Läs mer

Fordonsskattetabeller

Fordonsskattetabeller Fordonsskattetabeller FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Läs mer

Miljöbilssituationen i Jönköping ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Jönköping ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Jönköping ******** 8 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2008 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

B-TEORI. Lektion 1 Trafiken och samhället

B-TEORI. Lektion 1 Trafiken och samhället B-TEORI Lektion 1 Trafiken och samhället Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! bengt hedlund - bräckegymnasiet 2(23) Grundläggande regler En trafikant

Läs mer

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75

Resepolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 Resepolicy Denna resepolicy är antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, 75 och gäller from 2011-07-01. Omfattning Policyn är kommunövergripande och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-07. Upprättad av: Lena Nilsson

ANVÄNDARMANUAL. Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-07. Upprättad av: Lena Nilsson ANVÄNDARMANUAL Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-07 Upprättad av: Lena Nilsson Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-0707 Kund Vägverket Region Skåne Box 543, 291 25

Läs mer