Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145."

Transkript

1 Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga A och där gatu- och parknämnden anser att avgift behövs för att reglera parkeringen ska följande avgifter gälla: På Malmen och Varvsholmen är avgiften fem kronor per timme. På Kvarnholmen, område K 1 är avgiften tio kronor per timme. På Kvarnholmen, område K 2 är avgiften fem kronor per timme eller 300 kronor för 30 dygn. För boende på Kvarnholmen är avgiften 100 kronor för 30 dygn. För att utfärda ett tillstånd för boendeparkering, som gäller under två år, tar kommunen ut en administrativ avgift på 250 kronor. För nyttoparkeringskort (nyttokort) är avgiften 400 kronor per månad, med undantag för parkering på platser med parkeringsförbud där avgiften för ett sådant kort är 200 kronor per dag. Denna taxa gäller fr.o.m. den 1 september Avgiftsfri parkering gäller för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt för miljöfordon (med den definition som gäller enligt kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2005, 215), bilaga B. Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2009, 145 beslutat att förlänga den pågående försöksperioden med avgiftsfri parkering för miljöfordon (med definition som gäller enligt kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2005, 215) med två år, dvs. t.o.m. den 31 december Serviceförvaltningen Adress Box 611, Kalmar Södra Långgatan 39 Tel vx

2 2 (8)

3 Bilaga B 3 (8) Definition av miljöfordon KALMAR KOMMUN Gatu- och parkkontoret

4 4 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning Miljömål Parkeringsförmåner Förslag för Kalmar Definition av miljöfordon Elbilar Hybridfordon Etanolfordon Fordon som drivs med gas Bränslecellfordon Placering Tid Tillstånd Kostnad... 8

5 5 (8) 1 Inledning Trafiken är en av de huvudsakliga källorna till miljöproblemen i landets kommuner. Det är framförallt buller samt avgasernas negativa hälsoeffekter som är problemet i tätorterna. Dessutom bidrar avgaserna till flera miljöhot som klimatpåverkan, ozonuttunning, försurning, övergödning samt påverkan på dagvattnet. Att stimulera införandet av fordon med låga koldioxidemissioner är ett viktigt steg mot ett minskat behov av fossilbränsle. Låga utsläpp av koldioxid från fordonet uppnås dels genom att fordonet är energisnålt, dvs. har en låg bränsleförbrukning dels att det körs på något koldioxidneutralt bränsle, t.ex. biodrivmedel. 2 Miljömål Trafiken utgör en stor miljöbelastning och står idag för över 30 % av det totala utsläppet av koldioxid. Trafiken fortsätter öka och detta betyder i sin tur ytterligare belastning på miljön. Det regionala miljömålet föreskriver att koldioxidutsläppen skall reduceras med 15 % från Här är introduktionen av alternativa drivmedel en viktig del. De miljöeffekter som framför allt uppnås är att diesel och bensin ersätts med alternativa drivmedel och på så sätt minskar utsläppen av CO 2. Ytterligare positiva miljöeffekter uppnås genom att utsläppen av svaveldioxid, partiklar samt kväveoxider reduceras. 3 Parkeringsförmåner Parkeringsplatser är ofta en bristvara i våra tätorter och på andra välbesökta platser. För att understryka vikten av och fördelarna med att använda miljöfordon i såväl yrkestrafik som privat körning kan parkeringsförmåner för miljöfordon vara ett incitament för att få fler att köpa miljöfordon. Således görs en tydlig markering från kommunens sida att miljöfordon premieras i förhållande till fordon som drivs med fossilt bränsle. Det blir alltså en tydlig fördel att äga och köra sådana fordon. I flera kommuner har man redan definierat vad ett miljöfordon är och därefter upplåtit parkering, antingen gratis, eller mot en viss avgift: I Växjö kommun är det möjligt att parkera miljöfordon i speciella zoner på de platser där kommunen är huvudman, mot en avgift på 60kr + moms per kalenderår. I Stockholm kan elbilar få rabatterad boendeparkering och nyttoparkering. I Göteborg: Miljöfordon får ett treårigt p-tillstånd och kan parkera gratis under 2 tim på gator och offentliga p-platser. Tillståndet gäller även som boendeparkering. I Örebro kan den som har en bil som uppfyller miljökraven köpa ett parkeringskort för 200 kronor och sedan parkera ett helt år på kommunens parkeringsplatser.

6 6 (8) 4 Förslag för Kalmar 4.1 Definition av miljöfordon En sammanställning av andra kommuners definitioner ger att följande bilar har betraktats som miljöfordon: Elbilar Hybridfordon Fordon som drivs med etanol Fordon som drivs med gas Bränslecellfordon Elbilar Dagens elbilar kallas batteri-elbilar eftersom elströmmen lagras i ett batteri. Utsläppen av växthusgaser och hälsofarliga ämnen är mycket lägre från den el som produceras än från diesel- och bensinbilar Hybridfordon Ett hybridfordon kombinerar två drivkällor, oftast en förbränningsmotor för bensin eller diesel som kombineras med batterier och elmotor. I tätort kan de köra avgasfritt med el och på långa sträckor samarbetar el- och förbränningsmotorn. Bränsleförbrukningen blir upp till 40 % lägre därför att batteriet lagrar energi från förbränningsmotorn och på så sätt höjer verkningsgraden. Vid inbromsningar kan bromsenergi lagras som elektricitet och vid stopp kan motorn stängas av. Den lagrade energi utnyttjas sedan av elmotorn vid drift och sänker på så sätt bränsleförbrukningen Etanolfordon Det finns två typer av etanolfordon idag. Den ena körs enbart på etanoldrivmedel, den andra är de så kallade FFV-fordonen (Flexible Fuel Vehicle) som kan blanda bensin och etanol E85 i samma tank. Nettotillskottet av växthusgasen koldioxid från bilar som körs på E85 är ca % lägre än om bilen körs på bensin Fordon som drivs med gas. Gasfordon är oftast praktiska "tvåbränslefordon" med två tankar. En för gas och en för bensin eller diesel, där man växlar själv mellan bränslena med en knapptryckning. Biogas är ett förnybart drivmedel som framställs genom rötning av slam från reningsverk, avfall från livsmedelsindustri eller sorterat hushållsavfall. Växthusgasutsläppen är mycket låga jämfört med andra alternativ.

7 7 (8) Naturgas är ett fossilt (icke förnybart) drivmedel som består till ca 90 % av metan och resten bl.a. propan och butan. Utsläppen av växthusgaser är procent lägre vid naturgasdrift än från motsvarande bensinfordon. Vätgas är ingen energikälla utan en energibärare, precis som el. Vätgas kan framställas på flera sätt, bl.a. från naturgas eller genom hydrolys av vatten Bränslecellfordon Bränsleceller är en sorts batteri som omvandlar kemiskt bunden energi (bränsle) till elström. Bränslecellsfordon är alltså en typ av elfordon, men till skillnad från dagens batterier i elbilar kan bränslecellen tankas under färd. Bränslecellen omvandlar t ex vätgas och luftens syre till el och avgaserna består alltid bara av vattenånga. 4.2 Placering Parkeringen gäller på samtliga offentliga p-platser som står under kommunens förvaltning, med stöd av 2 i Lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. 4.3 Tid För att underlätta för såväl fordonsägare som parkeringsvakter bör den tillåtna parkeringstiden vara så överskådlig som möjligt. Fordonsägare med miljöbil enligt ovanstående definition och som innehar parkeringstillstånd för miljöbil, får stå avgiftsfritt på kommunens p-platser. Parkeringstiden skall dock följa de gällande tidsregleringar. Detta betyder att om parkering t.ex. är tillåten i 1 timme, får miljöfordon högst parkera i 1 timme dock utan att betala avgift. 4.4 Tillstånd Innehavare av miljöbil, som önskar parkeringstillstånd, skall vända sig till gatuoch parkkontoret för ansökan. Fordonsägaren skall medbringa ett bevis på att fordonet uppfyller kraven för gatu- och parkkontorets definition för miljöfordon se kapitlet om Definition av miljöfordon. Gatu- och parkkontoret tar då ställning till om ett parkeringstillstånd skall utfärdas och om ansökan bifalles, mottager fordonsägaren ett parkeringstillståndsbevis. Eftersom parkeringstillståndet är tidsreglerat, kommer själva tillståndsbeviset att bestå av en p-skiva försedd med en dekal där bilens registreringsnummer är påskrivet samt en stämpel från gatu- och parkkontoret. Detta påskrivs av gatuoch parkkontoret. Vid parkering skall fordonet ha p-skivan med parkeringstillståndet väl synligt genom vindrutan. Är inte tillståndet synligt för parkeringsvakterna har de alltså rätt att utfärda fordonsägaren en felparkeringsavgift.

8 4.5 Kostnad Kostnaden för tillståndet består av en expeditionsavgift och utgör 60 kr inklusive moms och då gäller tillståndet tills prövoperioden är slut. 8 (8)

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152 Thesis 152 Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö 2006 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västerås ****** (6 stjärnor av 10 möjliga) En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västerås ****** (6 stjärnor av 10 möjliga) En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västerås ****** (6 stjärnor av 10 möjliga) - En granskning av Gröna Bilister Juli 2004 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Dag Lundblad 2012-09-19 Energikontoret Regionförbundet Örebro Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Bakgrund Transportsektorn i Sverige står för ca 40 procent av de klimatförstörande utsläppen. När fossilbränslen

Läs mer

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter Linköpings Universitet Vinjetter Matematiska institutionen/optimeringslära 0915 Kaj Holmberg IT Termin 5 IT Termin 5 20 Vinjetter Inledning Miljöaspekter blir allt viktigare att ta med i beräkningen vid

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie

Utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie 2014-12-10 Nr 12 Till Styrelsen Utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie I samband med stadens budget för år 2011 fick bolaget

Läs mer

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Antagen av Södertälje kommunfullmäktige 2001-09-24 148. Dnr: 01/137 Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla tjänstebilar

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ Foto: Andrew Penner, Dreamstime.com Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 3CC 0-100 på cirka tio sekunder och detta utan några som helst utsläpp. 18 Håller oljan på att ta slut? 2 Etanol

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

Frågor och svar om biogas Mer information:

Frågor och svar om biogas Mer information: Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Frågor och svar om biogas Mer information: Björn.hugosson @miljo.stockholm.se

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Frågor och svar om biogas

Frågor och svar om biogas är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Mer information: Frågor och svar om biogas Miljöförvaltningen, Box 380 24, 100 64 Stockholm,

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1 Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Personbil: Som personbil räknas varje fordon som är registrerad som sådan i Transportstyrelsens register och inte är avställd. Det finns även

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Datum 2011-02-10 Titel: Parkeringspolicy i Kungälvs kommun Dnr 2009/ 1330-514 Författare: Evalena Rydqvist, Jenny Bjønness Bergdahl Samhällsbyggnad i Kungälvs kommun,

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 4 gröna bilar av 10 möjliga (40 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 September 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 Omslagsbild: Skorstenen på Västhamnsverket i Västhamnen, Helsingborg. I anläggningen eldas biobränslen och röken innehåller till största delen vattenånga. För detaljerad

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm stockholm.se - för ett fossilfritt Stockholm Aug, 2013 Dnr: 2013-9174; Bilaga 1 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson:

Läs mer

Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel

Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel Transporter Eco BiFuel och Caddy EcoFuel GASBILAR EcoFuel och Eco BiFuel Våra transportbilar av typen EcoFuel och Eco BiFuel kan köras på både naturgas och biogas. Naturgas (CNG) och biogas består till

Läs mer

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 oéîkommvjmvjor Thomas Hylén & Rainer Weich Miljöförvaltningen Stewe Roos Servicekontoret fååéü ää Bilpoolsrapport 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer