Fordonsskattetabeller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordonsskattetabeller"

Transkript

1 Fordonsskattetabeller

2 FÖRORD Bestämmelserna om fordonsskatt finns i vägtrafikskattelagen (2006:227) VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (2006:228) LSBF och vägtrafikskatteförordningen (2006:242) VSF. Skattesatserna för fordonsskatt finns intagna i bilaga 2 till VSL och bilaga till LSBF. Tunga bussar och tunga lastbilar som har debiterats enligt bilaga 3 debiteras enligt bilaga 2 från och med den 1 oktober Benämningar För att underlätta läsningen används sammanfattande benämningar i tabellrubrikerna. Exempelvis används i stället för "tung lastbil med anordning för påhängsvagn" benämningen "dragbil". För "tung lastbil med annan draganordning än anordning för påhängsvagn" används benämningen "tung lastbil med annan draganordning". Personbilar, bussar och lastbilar som "kan drivas med dieselolja" kallas "dieseldrivna". De andra kallas "inte dieseldrivna". Styraxel för påhängsvagn kallas endast "styraxel". Fordonsskatt Fordonsskatt tas ut för personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktor skatteklass I, vissa motorredskap med skattevikt över kg, vissa tunga terrängvagnar skatteklass I och släpvagnar om de är eller bör vara upptagna i vägtrafikregistret och inte är avställda (skattepliktiga fordon). Sådana släpvagnar som klassificeras som påhängsvagnar och har en skattevikt över kg är inte skattepliktiga om de uteslutande dras av bilar som kan drivas med dieselolja eller av terminaltraktorer. Motorcyklar som enligt vägtrafikregistret är av fordonsår som är trettio år eller äldre undantas från skatteplikt. Personbilar, bussar och lastbilar som enligt vägtrafikregistret är av fordonsår som är trettio år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik undantas också från skatteplikt. Släpvagnar med totalvikt högst 750 kg är inte skattepliktiga. För personbilar som hör hemma i vissa glesbygdskommuner (bilaga 1 till vägtrafikskattelagen) är fordonsskatten nedsatt. En till traktor ombyggd bil och en terminaltraktor beskattas som traktor skatteklass I. Om en traktor skatteklass II tillfälligt (högst 15 dagar) ska användas som traktor skatteklass I ska skatt tas ut som för traktor klass I under en period om 15 dagar. Detsamma gäller för tung terrängvagn skatteklass II som tillfälligt används som tung terrängvagn skatteklass I men skatten tas där ut enligt skattetabell

3 Ett skattepliktigt motorredskap som används för transport av gods eller är en till motorredskap klass II ombyggd bil beskattas som en traktor skatteklass I, tabell 11. Andra motorredskap beskattas enligt tabell 17. Fordonskatt tas normalt ut för ett helt skatteår. Om skatten överstiger kr per år delas den upp på tre skatteperioder. Fordonsskatten för motorcyklar är 180 kronor för ett skatteår. För personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare, samt äldre personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid tas fordonskatt utifrån fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning och drivmedel. För andra fordon tas fordonsskatt ut efter fordonets skattevikt. Dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar (totalvikt högst kg) som har miljöklass 2005PM och tas i trafik första gången senast under 2007 får en skattelättnad på kr. Beloppet räknas av efter hand vid beskattning av fordonet. Skatteår och skatteperiod Skatteår och skatteperioder för ett fordon bestäms av slutsiffran i fordonets registreringsnummer. Skattevikt Skattevikten är för personbilar klass I, motorcyklar, traktorer och motorredskap = tjänstevikten, för personbilar klass II, bussar, lastbilar, tunga terrängvagnar och andra släpvagnar än påhängsvagnar = totalvikten och för påhängsvagnar = den del av totalvikten som vilar på fordonets fasta axel eller fasta axlar. För bussar, lastbilar, tunga terrängvagnar och släpvagnar är skattevikten dock högst = den bruttovikt som fordonet får ha på vägar som tillhör bärighetsklass 1 (BK 1). För en buss, lastbil, tung terrängvagn eller släpvagn som kan förses med två eller flera olika karosserier, beräknas skattevikten efter det karosseri som ger den högsta totalvikten för fordonet. För lastbil som kan förses med anordning för påhängsvagn skall däremot skattevikten beräknas efter lastbilens totalvikt med en sådan anordning. Uttag av skatt m.m. Skattebelopp under 50 kr som uppkommer till följd av ett skattebeslut debiteras inte och återbetalas inte heller. Skatten tas ut i hela kronor så att öretal stryks. Om fordonsskatt betalas för sent påförs dröjsmålsavgift. Grundregeln är att avgiften tas ut med en viss procentsats på det belopp som betalas för sent. Så länge skatten inte betalas ökar procentsatsen vid varje månadsskifte. Avgiften är dock minst 100 kr oberoende av procentsats. Om det ursprungligen obetalda skattebeloppet är mindre än 100 kr, blir emellertid dröjsmålsavgiften inte större än skattebeloppet..

4 Bil fordonsskatt enligt VSL tab. MOTORCYKLAR nytt tabellnummer 1, 2 PERSONBILAR -CO 2 -beskattning 1 71 altenativt drivmedel PERSONBILAR -CO 2 -beskattning 2 72 inte dieseldrivna PERSONBILAR -CO 2 -beskattning 73 dieseldrivna Bilaga enligt LSBF A1 PERSONBILAR -inte dieseldrivna 3 3 A2 PERSONBILAR -dieseldrivna 60 B1 LÄTTA BUSSAR -inte dieseldrivna 4 B2 LÄTTA BUSSAR -dieseldrivna 5 C1 LÄTTA LASTBILAR OCH -inte dieseldrivna 6 C2 PERSONBILAR KLASS II LÄTTA LASTBILAR OCH PERSONBILAR KLASS II -dieseldrivna 61 Bilaga 1 enligt VSL 4 Bilaga 2 enligt VSL Bilaga 3 enligt VSL A1 2 TUNGA BUSSAR -inte dieseldrivna 53 A2.1 2 TUNGA BUSSAR -dieseldrivna med två hjulaxlar 50,54 A2.2 2 TUNGA BUSSAR -dieseldrivna med tre hjulaxlar 51,55 A2.3 2 TUNGA BUSSAR -dieseldrivna med fyra eller flera hjulaxlar 52,56 B1 2 TUNGA LASTBILAR -inte dieseldrivna 47 B DRAGBILAR, inte vägavgiftspliktiga -dieseldrivna med två hjulaxlar 7,74 1 Här ingår fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol eller helt eller delvis med annan gas än gasol. Dessa drivmedel är E85, etanol, metanol, gengas, naturgas eller biogas. 2 Här ingår personbilar som drivs med bensin, gasol och el under förutsättning att de inte dessutom kan drivas med diesleolja 3 Här ingår alla som drivs med bensin, gasol, elektricitet, gengas, vätgas etc. under förutsättning att de inte dessutom kan drivas med dieselolja. 4 Kommuner där fordonsskatten för personbilar tas ut till den del som överstiger 384 kr per år.

5 B DRAGBILAR vägavgiftspliktiga -dieseldrivna med två hjulaxlar 40,75 B DRAGBILAR inte vägavgiftspliktiga -dieseldrivna med tre eller flera hjulaxlar 8,76 B DRAGBILAR vägavgiftspliktiga -dieseldrivna med tre eller flera hjulaxlar 41,77 B2.3.1 B TUNGA LASTBILAR inte vägavgiftspliktiga -dieseldrivna med två hjulaxlar 9,81 B TUNGA LASTBILAR med annan draganordning, vägavgiftspliktiga -dieseldrivna med två hjulaxlar 42,82 B2.4.1 B B TUNGA LASTBILAR inte vägavgiftspliktiga -dieseldrivna med tre eller flera hjulaxlar 10,83 B TUNGA LASTBILAR med annan draganordning, vägavgiftspliktiga -dieseldrivna med tre eller flera hjulaxlar 43,84 B TUNGA LASTBILAR utan draganordning, vägavgiftspliktiga -dieseldrivna med två hjulaxlar 44,85 B TUNGA LASTBILAR utan draganordning, vägavgiftspliktiga -dieseldrivna med tre hjulaxlar 45,86

6 B TUNGA LASTBILAR utan draganordning, vägavgiftspliktiga -dieseldrivna med fyra eller flera hjulaxlar 46,87 C1 2 TRAKTORER OCH MOTORREDSKAPskatteklass I C2 2 MOTORREDSKAP - skatteklass I C3.1 2 TUNGA TERRÄNGVAGNAR som hör till skatteklass I C3.2 2 TUNGA TERRÄNGVAGNAR som hör till skatteklass I 11 -som inte beskattas som 17 traktor skatteklass 1 -med två hjulaxlar 21 -med tre eller flera hjulaxlar D1 2 SLÄPVAGNAR -skattevikt över 750 kg 15 men högst kg D2.1 2 SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg, som dras av en bil som inte kan drivas med dieselolja 1 -med en hjulaxel 18 D2.2 2 SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av en bil som inte kan drivas med dieselolja 1 D2.3 2 SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av en bil som inte kan drivas med dieselolja 1 D SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av dieseldriven bil 22 -med två hjulaxlar 19 -med tre eller flera hjulaxlar -styraxel (dolly)med en hjulaxel D SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av dieseldriven bil -styraxel(dolly) med två eller flera hjulaxlar 33 1 Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en dieseldriven bil, tas skatt ut enligt tabell 28-30, Dras släpvagnen även av traktor skatteklass I, av ett motorredskap skatteklass I eller av en tung terrängvagn skatteklass I, tas skatt ut enligt tabell

7 D SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av traktor skatteklass 1 1 D4.2 2 SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av traktor skatteklass I I D4.3 2 SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av traktor skatteklass I 1 D SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av dieseldriven bil D SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av dieseldriven bil D SLÄPVAGNAR med skattevikt över kg som dras av dieseldriven bil - med en hjulaxel 25 -med två hjulaxlar 26 -med tre eller flera hjulaxlar 27 -med en hjulaxel 28 -med två hjulaxlar 29 -med tre eller flera hjulaxlar 30 1 Gäller även släpvagnar som dras av motorredskap skatteklass I eller av tung terrängvagn skatteklass I. Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en diseldriven bil, tas skatt ut enligt tabell 28-30,

8 1, 2 MOTORCYKLAR Skattevikt Skatt kr kg år månader

9 62. PERSONBILAR - CO 2 -beskattning, dieseldrivna, skattepliktiga första gången efter utgången av år 2007 Grundbelopp på 360 kronor + koldioxidbelopp 15 kronor per gram koldioxid utöver 100 gram vid blandad körning multiplicerat med en miljö- och bränslefaktor om 3, PERSONBILAR - CO 2 -beskattning, alternativt drivmedel 1) Grundbelopp på 360 kronor + koldioxidbelopp 10 kronor per gram koldioxid utöver 100 gram vid blandad körning 72. PERSONBILAR - CO 2 -beskattning, inte dieseldrivna 2) Grundbelopp på 360 kronor + koldioxidbelopp 15 kronor per gram koldioxid utöver 100 gram vid blandad körning 73. PERSONBILAR - CO 2 -beskattning, dieseldrivna, skattepliktiga första gången före utgången av år 2007 Grundbelopp på 360 kronor + koldioxidbelopp 15 kronor per gram koldioxid utöver 100 gram vid blandad körning multiplicerat med en miljö- och bränslefaktor om 3,3 1) Här ingår fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol. Dessa drivmedel är E85, etanol, metanol, gengas, naturgas eller biogas. 2) Här ingår personbilar som drivs med bensin, gasol och elektricitet under förutsättning att de inte dessutom kan drivas med dieselolja.

10

11 60. PERSONBILAR - dieseldrivna Skattevikt Skatt kr kg år månader Över kg. För år: kr för 3001 kg kr för varje helt 100-tal kg däröver.

12 1

13 4. LÄTTA BUSSAR, inte dieseldrivna 1) Skattevikt Skatt kr kg år månader Här ingår alla som drivs med bensin, gasol, elektricitet, gengas, vätgas etc. under förutsättning att de inte dessutom kan drivas med dieselolja

14 5. LÄTTA BUSSAR - dieseldrivna Skattevikt Skatt kr kg år månader

15 6. LÄTTA LASTBILAR och PERSONBILAR klass II - inte dieseldrivna 1) Skattevikt Skatt kr kg år månader Här ingår alla som drivs med bensin, gasol, elektricitet, gengas, vätgas etc. under förutsättning att de inte dessutom kan drivas med dieselolja

16 61. LÄTTA LASTBILAR och PERSONBILAR klass II - dieseldrivna Skattevikt Skatt kr kg år månader

17 53. TUNGA BUSSAR - inte dieseldrivna 1) Skattevikt Skatt kr kg år månader Här ingår alla som drivs med bensin, gasol, elektricitet, gengas, vätgas etc. under förutsättning att de inte dessutom kan drivas med dieselolja

18 50, 54 TUNGA BUSSAR - dieseldrivna med tvåhjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader

19 51, 55 TUNGA BUSSAR- dieseldrivna med tre hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader

20 52, 56 TUNGA BUSSAR - dieseldrivna med fyra eller flera hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader

21 47. TUNGA LASTBILAR - inte dieseldrivna 1) Skattevikt Skatt kr kg år månader Här ingår alla som drivs med bensin, gasol, elektricitet, gengas, vätgas etc. under förutsättning att de inte dessutom kan drivas med dieselolja

22 7, 74 DRAGBILAR, inte vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med två hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

23 40, 75 DRAGBILAR, vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med två hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

24 8, 76 DRAGBILAR, inte vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med tre eller flera hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

25 41, 77 DRAGBILAR, vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med tre eller flera hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

26 9, 81 TUNGA LASTBILAR, inte vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med två hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

27 42, 82 TUNGA LASTBILAR med annan draganordning, vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med två hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

28 10, 83 TUNGA LASTBILAR, inte vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med tre eller flera hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

29 43, 84 TUNGA LASTBILARmed annan draganordning, vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med tre eller flera hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

30 44, 85 TUNGA LASTBILAR utan draganordning, vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med två hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

31 45, 86 TUNGA LASTBILARutan draganordning, vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med tre hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

32 46, 87 TUNGA LASTBILAR utan draganordning, vägavgiftspliktiga - dieseldrivna med fyra eller fler hjulaxlar Skattevikt Skatt kr kg år månader För fordon enligt denna tabell kan skattevikten vara högst kg.

33 11. TRAKTORER OCH MOTORREDSKAP - skatteklass I Skattevikt Skatt kr kg år månader

34

35

Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2011

Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2011 Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2011 978-91-86525-39-2 SKV 512 utgåva 8 Elanders i Sverige 2011 3 Förord Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift innehåller

Läs mer

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning KÖRKORT 206 Övningskörning Vid övningskörning ska den som övningskör ha gällande körkortstillstånd. Även den som har behörigheten A eller B ska ha körkortstillstånd till högre behörighet. Tillståndet ska

Läs mer

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 1 Innehållsförteckning 2 1 Inledning... 4 2 Lagtext... 5 2.1 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

Läs mer

Transportsektorns samhällsekonomiska. bilagor 2014 PM 2014:3

Transportsektorns samhällsekonomiska. bilagor 2014 PM 2014:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader bilagor 2014 PM 2014:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader bilagor 2014 PM 2014:3 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon:

Läs mer

Transportsektorns samhällsekonomiska. bilagor 2015 PM 2015:4

Transportsektorns samhällsekonomiska. bilagor 2015 PM 2015:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader bilagor 2015 PM 2015:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader bilagor 2015 PM 2015:4 Bilaga 1: Sammanställning, förklaring och motivering av samhällsekonomiska

Läs mer

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Dispenstransporter - en handbok Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Titel: Dispenstransporter (breda, långa och tunga vägtransporter) en handbok Publikationsnummer: 2011:057 ISBN: 978-91-7467-121-6

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 BETALNING För hur lång tid tillbaka finns information om skattebeslut på sidan "Mina skattebeslut?

Läs mer

vad lagen säger om din dumper

vad lagen säger om din dumper vad lagen säger om din dumper begrepp och bestämmelser innehåll INNEHÅLL 3 DUMPER PÅ LAGLIGT SÄTT 4 INLEDNING 5 DEFINITIONER 6 UTRUSTNINGSKRAV 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄGTRANSPORT 9 FÖRARKOMPETENS OCH FÖRSÄKRING

Läs mer

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Personbil: Som personbil räknas varje fordon som är registrerad som sådan i Transportstyrelsens register och inte är avställd. Det finns även

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 SKV M 2013:19 I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT VAD LAGEN SÄGER OM DIN HJULLASTARE, GRÄVMASKIN OCH TRAKTORGRÄVARE...

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT VAD LAGEN SÄGER OM DIN HJULLASTARE, GRÄVMASKIN OCH TRAKTORGRÄVARE... VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT VAD LAGEN SÄGER OM DIN HJULLASTARE, GRÄVMASKIN OCH TRAKTORGRÄVARE... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING 4 TRAFIKSÄKERHET 4 FORDONSLAG 4 Motorredskap 4 Användning på motorväg

Läs mer

Fordonsregistret År 2011 TK1001

Fordonsregistret År 2011 TK1001 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(45) År 2011 TK1001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx. Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon.

Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx. Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon. 2 Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Syfte 1.2 Ansvarig 2. Regler för tjänstefordon 2.1 Översikt 2.2 Användande

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:13

Regeringens proposition 2006/07:13 Regeringens proposition 2006/07:1 Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. rop. 2006/07:1 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-10 Närvarande: f.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och regeringsrådet Nils Dexe. Mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner,

Läs mer

Jag känner inte till en enda utländsk produkt som kommer in i det här landet obeskattad, utom svaret på böner. MARK TWAIN

Jag känner inte till en enda utländsk produkt som kommer in i det här landet obeskattad, utom svaret på böner. MARK TWAIN 92 Jag känner inte till en enda utländsk produkt som kommer in i det här landet obeskattad, utom svaret på böner. MARK TWAIN 5. SKATT PÅ VAROR OCH TJÄNSTER 93 5 Skatt på varor och tjänster År 1997 Mdkr

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:130. Fordonslag, m.m. 2001/02:130. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002

Regeringens proposition 2001/02:130. Fordonslag, m.m. 2001/02:130. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Regeringens proposition 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Prop. 2001/02:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet)

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1 Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer