Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun"

Transkript

1 Antagen av kommunfullmäktige , 166 Kommunledningskontoret Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Styrande dokument är dels Resepolicy för Värnamo kommun samt de övriga policies vilka kan ha påverkan på kommunens transporter. Syfte Föreskriften skall reglera anskaffning, innehav, rutiner vid och användande av biltransporter för anställda inom Värnamo kommun så att totalkostnaden för tjänstetransporter optimeras under hänsynstagande till minskad miljöoch klimatpåverkan och ökad säkerhet. Föreskriften omfattar driftbilar av typ personbilar, hyrbilar och tjänstebilar. I tillämpliga delar omfattas även lätta och tunga transportbilar samt användandet av egen bil i tjänst. Alla ovan nämnda biltyper kallar vi i detta dokument fordon alt driftbilar. (Då det inte finns fastslagna miljökrav för lätta lastbilar infaller dessa under personbilars krav men då som ett börkrav till kraven är fastslagna) Ansvarig och skyldighet Kommunstyrelsen är dels ansvarig för denna föreskrift samt för att utse bilansvarig. Samtliga anställda är skyldiga att följa föreskriften. Ekonomi För att optimera totalkostnaden åligger det samtliga anställda och förare att följa föreskriften. Eget köp/leasing Alla bilar som anskaffas i Värnamo kommun och som är av personbilskaraktär alternativt lätta lastbilar (maximal vikt om 3,5ton) skall leasas. Leasingtypen skall vara Fullservice leasing (Operationell leasing) 1 (9)

2 där service och reparationer skall ingå. I undantagsfall kan Finansiell leasing vara tillämpbart. Utgångspunkten är att vi väljer ett upplägg om 36månader. Miljö och klimat Värnamo kommun vill med denna föreskrift minimera den miljö- och klimatpåverkan som uppstår genom biltransporter i kommunen allt i enlighet med kommunens gällande Miljöpolicy - (Inköp/Resurser, farliga ämnen och avfall) och Energistrategi. Kraven kommer successivt att skärpas i takt med den tekniska utvecklingen och förändringar i lagstiftningen. Säkerhet Värnamo kommun lägger stor vikt vid säkerhetsaspekter i samband med biltransporter i kommunen. Kraven kommer successivt att skärpas i takt med den tekniska utvecklingen och förändringar i lagstiftningen. Inköpsrutiner Kommunens upphandlingspolicy skall följas. Bilansvarig skall i största möjliga mån nyttja den kompetens som finns inom kommunens upphandlingsavd. Vid inköp skall kommunens ramavtal användas. Om ramavtal tecknats sker alla löpande kontakter med leverantör(er) genom bilansvarig. Driftbilstyp och förare Driftbilen tillhandahålls för kommunens anställdas tjänsteärenden. Annan användning är ej tillåten. Driftbilen ska vara lämplig, dels för förarens transportbehov, dels för kommunens behov och anseende. Kommunen har för ändamålet tecknat avtal med återförsäljare. Som driftbil godkänns endast bilar av typ svarande mot kravspecifikation driftbilar (bilaga att utarbetas efter behovsanalys). Reklam Alla kommunens ägda eller leasade bilar utgör ett markant inslag i gatubilden. De skall därför ge ett välskött och enhetligt intryck. Alla bilar skall 2 (9)

3 vara märkta med kommunens vapen. Miljöbilar kan vara skyltade med dekal som visar att bilen är en miljöbil. Drivmedel, oljor och övriga bilkemiska produkter Samtliga förare ansvarar för att bilarna tankas med det för bilen avsedda bränslet på anvisat tankställe. I den mån det är möjligt skall alternativa drivmedel såsom till exempel etanol, biogas/naturgas eller el användas. Beträffande oljor och övriga bilkemiska produkter skall kommunens Miljöpolicy följas. Kommunen står för kostnaden för drivmedel. Miljökrav Fordonen skall uppfylla kraven i kommunens Miljöpolicy samt tillhöra miljöklass 2005 reps 2005PM (diselbilar) eller bättre. Dessutom skall nedanstående krav uppfyllas. Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive elhybridmodeller får släppa ut max 120 g/km koldioxid per km (motsvarar c:a 5,0 liter bensin resp 4,5 liter diesel per 100 km). Fordon som drivs med etanol E85 får maximalt förbruka motsvarande 9,2 liter bensin per 100 km. Fordon som drivs med biogas/naturgas får maximalt förbruka 9,7 kubikmeter gas per 100 km. Fordon som drivs med el får maximalt förbruka 37 kwh per 100 km. Fordon skall vara utrustad med miljödäck (vilket innebärande att de - är fria från HA-oljor - uppfyller krav på lågt rullmotsånd - alstrar lågt buller - tillverkas i fabriker som miljöanpassat produktionen - uppfyller särskilda kvalitetkrav -är kontrollerade av en oberoende part utan bransch- eller vinstsyfte.) Vid fordonstvätt användes tvätthall med miljöanpassade rengöringsmedel. Bränsle av mest miljömässiga klassning skall användas. Säkerhetskrav Fordon som kommunen använder sig av är nya vid leasing/inköp och av sådan storlek att de har hög grad av trafiksäkerhet. Dessutom tillhandahålls de av biltillverkare med en dokumenterad säkerhetsambition. 3 (9)

4 Fordonen skall uppfylla kraven för krockskydd med minst fem (5) stjärnor vid provning enligt Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) eller motsvarande krav. I undantagsfall (bl.a. lätta lastbilar) kan fyra (4) stjärnor accepteras. Fordonen skall uppfylla säkerhetskraven för krockskydd för oskyddade trafikanter med minst två (2) stjärnor vid provning enligt Euro NCAP. Fordonen skall ha en god säkerhet mot pisksnärtskada bedömd som minst gul enligt Vägverkets bedömningssystem eller som gul/acceptabel (acceptable) av Thatcham i deras dynamiska provning. Huvudstöd (nackskydd) skall finnas på samtliga platser. Dessa skall kunna justeras efter personens längd. Krockkudde skall finnas på minst förarplatsen i framsätet. Krockkudde bör finnas på passagerarsidan (om så är fallet skall detta vara tydligt utmärkt). Sidokrockkuddar bör finnas. Trepunktsbälten skall finnas på samtliga sittplatser även på mittplatsen i baksätet. Fordonen skall dessutom vara utrustade med - bältespåminnare - antisladdsystem (Börkrav för lätta lastbilar) - ABS-bromar - ställbar ratt och förarsäte - vinterdäck vid halka Personbilar skall ha en tjänstevikt som ligger i ett intervall på ca 1000 till ca 1500 kg För tjänsteresor med större utrymmesbehov, t ex vid flera åkande eller betydande lastbehov kan tjänstevikten vara högre än 1500 kg Bruksutrustning Utöver utrustning enligt ovan ställer Värnamo kommun krav på utrustning som är obligatorisk. Samtliga bilar som kommunen använder skall vara utrustade enligt de ramavtal som tecknas med leverantörer. Brandsläckare Elektriska fönsterhissar Elektriskt reglerbara ytterbackspeglar Eluppvärmda framsäten 4 (9)

5 Fjärrstyrt centrallås med stöldskyddsfunktion Förstahjälpenutrustning Gummimattor Luftkonditionering/AC Servostyrning Stereo av standardmodell med RDS Vinter- och sommardäck Elektrisk motorvärmare Extra bruksutrustning Extra bruksutrustning kan inköpas där enskild förvaltning beslutar om vilka krav man ställer på fordonsutrustningen. Detta kan vara: Automatväxellåda Dragkrok i samband med visst arbetsbehov Extra ljus Fyrhjulsdrift Högt monterat bromsljus Kupévärmare Eluttag för kyl- och värmebox i kombiutrymme Handsfree,( t ex blåtandskoppling) Alkolås. Vid införskaffande av alkolås skall detta vara testat och rekommenderat av MHF (Motormännens helnykterhetsförbund), Vem använder fordonen Fordonet får endast användas av anställd inom Värnamo kommun och enbart för tjänstekörning. Ingen privatkörning tillåts. Föraren hämtar fordonet på uppställningsplats och utgår därifrån till tjänsteförrättning. Vid arbetsdagens slut parkeras bilen åter på uppställningsplatsen. Föraransvar Det åligger föraren att följa denna föreskrift och anvisningarna i Hanteringsrutiner för förare av driftsbil inom Värnamo kommun. 5 (9)

6 Förarutbildning Kommunen erbjuder vid behov förare med omfattande tjänstekörning utbildning i eco-driving samt halkkörning. Beslut tas av respektive förvaltning Körjournal Värnamo kommun tillhandahåller körjournal för respektive fordon. Alla förare skall dokumentera väsentliga händelser avseende fordonet. Körjournalen skall innehålla följande uppgifter: Utförda serviceåtgärder som ej är noterade i bilens Servicehandbok Eventuella skador på fordonet samt anmälan till polis/försäkringsbolag. Övriga väsentliga händelser avseende fordonet. Mätarställning vid tankning Ovanstående är minimikravet vad körjournalen skall innehålla. Önskas fler uppgifter om t ex varje tjänsteresa, är det upp till varje förvaltning att specificera vilka uppgifter som önskas och begära in dessa. Alkohol, narkotika och mediciner Användandet av alkohol och narkotiska preparat i samband med bilkörning är enligt svensk lag förbjudet. Vid användning av mediciner som kan påverka bilkörning bör diskussion ske med läkare. Frågor rörande situationer uppkomna vid användning av alkolås hanteras i kommunens alkoholpolicy. Körsäkerhet Föraren åläggs att förutom att följa trafikregler även köra med medvetet iakttagen försiktighet för att så långt det är möjligt undvika olyckor. Föraren ansvarar för att alla som åker i bilen använder säkerhetsbälte. Samtal i mobiltelefon bör undvikas vid färd på landsväg och skall undvikas vid färd i tätort. Givetvis är det förbjudet att sms:a under färd. Föraren skall vara utvilad vid körning. Kommunen arbetar i en positiv anda för att förbättra de anställdas körsäkerhet genom bl.a. utbildning i säker/behovsanpassad körning. Underhåll / vård Respektive förvaltning/nyttjare/förare ansvarar för att bilen hålls ren och proper samt att den är i trafiksäkert och miljömässigt gott skick. Detta sker genom att följa handhavandeinstruktioner som fastställs av 6 (9)

7 kommunledningen. Bilansvarig tillser att service utföres i enlighet med rekommendationer från leverantören. Mindre omfattande service som påfyllning av spolarvätska och byte av glödlampor mm skall i största möjliga utsträckning ske av respektive förvaltning/nyttjare/förare. Driftbil; kostnadsfördelning mellan förare och Värnamo kommun Värnamo kommun ansvarar för samtliga kostnader: underhåll och reparation samt löpande driftskostnader. Som betalningsmedel används normala faktureringsrutiner från auktoriserad verkstad eller övrig leverantör. Större rengöringsarbete, s k rekonditionering/inre tvätt, tillåts en gång per år eller efter prövning. Kostnader som uppkommer på grund av slarv, misskötsel, allmän vårdslöshet eller åsidosättande av det ansvar som vilar på den ansvarige föraren kan komma att debiteras den anställde. Kostnadsfördelning mellan driftansvarig förvaltning och övriga förvaltningar Respektive förvaltning bär sina egna kostnader för användningen av kommunens fordon. Bilansvarig debiterar den förvaltning som nyttjar bilen efter nyttjandetid inklusive administrationskostnader enligt separat avtal. Parkeringsavgifter och böter Kommunen ansvarar inte för någon form av böter eller liknande kostnader, dessa betalas omedelbart av ansvarig förare. Skulle kommunen ändå drabbas av sådan kostnad, dras beloppet plus 150 kr från förarens lön Parkeringsavgifter sköts av föraren. Avgifter som erlagts i tjänsten ersätts mot reseräkning. Vid hastighetsöverträdelse som registreras av sk fartkamera kommer kommunen samarbeta med polismyndigheten så att bötfällning kan ske. Försäkring Samtliga bilar är helförsäkrade. I händelse av olycka svarar kommunen genom försäkringsbolaget för kostnaderna under förutsättning att vårdslöshet, uppsåt, olovlig körning, rattonykterhet/fylleri inte förekommit. 7 (9)

8 Vid olycka skall anmälan göras till polisen samt till bilansvarig. Vid mindre skador skall anmälan ske till bilansvarig. Bilansvarig ansvarar för försäkringsfrågor i samarbete med kommunledningskontorets försäkringshandläggare. Ersättningsbil Vid försäkringsskada tillämpas gällande försäkringsregler. Vid icke försäkringsmässigt stillestånd och att ersättningsbil krävs vid skada/reparation, skall föraren använda bil främst ur kommunens övriga bilpark. Vid behov av extern hyra används hyrbil via separat avtal med billeverantör. Bilansvarig avgör i respektive fall hur ersättningsbil kan tilldelas. Körkortsförlust För den händelse att föraren blir av med sitt körkort skall föraren omedelbart rapportera det till ansvarig chef och bilansvarig. Byte av bil All avveckling och omdispositon av fordon sker av bilansvarig. Bilansvarig avgör om ev. förlängning av leasing skall tillämpas enligt avtal med leasingföretaget. Normalt avvecklas bilarna efter 36 månader. Återlämnande av bil Vid återlämnande av bil skall denna besiktigas av bilansvarig. Ett enklare protokoll upprättas. Eventuella skador och försäkringsärenden åtgärdas samt skall garantireparationer slutföres. Vid återlämnande av bil efter stipulerad tid, skall bilen besiktigas och värderas hos auktoriserad bilhandel. Skulle då skador som inte kan hänföras till normalt slitage framkomma begärs kostnadsförslag för reparationen av skadorna vilka ersätts av kommunen och ingår i av kommunen accepterad kostnad. Efter återlämnandet görs slutavräkning för bilen. Milersättning Definition Milersättning utgår till förare som använder egen bil för tjänstekörning. Föraren har själv ansvar för bilen och säkerheten vid dessa tjänsteresor. 8 (9)

9 Vid transportbehov skall alltid möjligheten att nyttja kommunens ägda fordon alternativt poolbil/hyrbil värderas. Egen bil skall användas i så ringa omfattning som möjligt. Kommunens fordon, inklusive bilpool/hyrbil skall i första hand användas. Ersättning Ersättning utgår enligt separat överenskommelse. 9 (9)

antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun.

antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun. Tjänstefordonspolicy antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun. 1 Allmänt 1.1 Syfte Syftet med denna

Läs mer

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Antagen av Södertälje kommunfullmäktige 2001-09-24 148. Dnr: 01/137 Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla tjänstebilar

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~

2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ U 2014-09- 2 6 l~ tji ~'~ KS ~..>~~z - _~ Regler f~~- resor och transporter Framtagen av: Helena Grimm Version~4 Antagen av kommunchef och gällande fr o m 2014-09-01 A` ~~ Ansvar Du har själv ansvar för

Läs mer

2004-05-06 5.7. Ärendebeskrivning: i Region Skåne RS/040070

2004-05-06 5.7. Ärendebeskrivning: i Region Skåne RS/040070 2004-05-06 5.7 Ärendebeskrivning: Regionstyrelsen antog 237/1999 Policy för tjänstebil - Region Skåne. föreligger till förändrade regler och villkor och att den nuvarande policyn ersätts av föreliggande

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Till grund för tjänsteresor i NTF Sörmland finns: Resepolicy för NTF Sörmland, fastställd av NTF Sörmlands styrelse, samt NTF Sörmlands mötespolicy.

Läs mer

Rätt fordon som sköts på rätt sätt

Rätt fordon som sköts på rätt sätt Rätt fordon som sköts på rätt sätt Svenska kommuner hanterar många fordon. I detta avsnitt beskrivs hur kommuner kan få bättre kontroll på sina bilar. Grunden i god fordonsekonomi handlar om följande:

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner 2003-11-20 1 Leif Pettersson Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen H Kommunstyrelsen Policy för inköp och användande av fordon/maskiner i Haninge kommun. Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Svante Ljungqvist 2010.2 REGLEMENTE

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Datum 2015-01-12 Enhet Samhällsbyggnadskontoret Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Allmänt Riktlinjer för fordon och drivmedel omfattar alla nämnder och helägda kommunala bolag

Läs mer

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö - Upphandling av transporter - för säker trafik och bra miljö -? / / Förord Kommunernas och landstingens arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet är framgångsrikt. Många av Svenska Kommunförbundets skrifter

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Ni inbjuds att komma in med anbud avseende ovanstående upphandling till Halmstads kommun. Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Riktlinjer. För resor i tjänsten

Riktlinjer. För resor i tjänsten Riktlinjer För resor i tjänsten INNEHÅLL... 1 Hänvisningar till Västfastigheters hemsida:... 2 VÄSTFASTIGHETERS RIKTLINJER FÖR RESOR I TJÄNSTEN.... 3 RIKTLINJER för Västfastigheters... 4 1.Övergripande

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-03-23 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Taxitjänster Aida Colakovic 96-105-2014 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer