Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun"

Transkript

1 Antagen av kommunfullmäktige , 166 Kommunledningskontoret Policy avseende Driftbilar inom Värnamo kommun Styrande dokument är dels Resepolicy för Värnamo kommun samt de övriga policies vilka kan ha påverkan på kommunens transporter. Syfte Föreskriften skall reglera anskaffning, innehav, rutiner vid och användande av biltransporter för anställda inom Värnamo kommun så att totalkostnaden för tjänstetransporter optimeras under hänsynstagande till minskad miljöoch klimatpåverkan och ökad säkerhet. Föreskriften omfattar driftbilar av typ personbilar, hyrbilar och tjänstebilar. I tillämpliga delar omfattas även lätta och tunga transportbilar samt användandet av egen bil i tjänst. Alla ovan nämnda biltyper kallar vi i detta dokument fordon alt driftbilar. (Då det inte finns fastslagna miljökrav för lätta lastbilar infaller dessa under personbilars krav men då som ett börkrav till kraven är fastslagna) Ansvarig och skyldighet Kommunstyrelsen är dels ansvarig för denna föreskrift samt för att utse bilansvarig. Samtliga anställda är skyldiga att följa föreskriften. Ekonomi För att optimera totalkostnaden åligger det samtliga anställda och förare att följa föreskriften. Eget köp/leasing Alla bilar som anskaffas i Värnamo kommun och som är av personbilskaraktär alternativt lätta lastbilar (maximal vikt om 3,5ton) skall leasas. Leasingtypen skall vara Fullservice leasing (Operationell leasing) 1 (9)

2 där service och reparationer skall ingå. I undantagsfall kan Finansiell leasing vara tillämpbart. Utgångspunkten är att vi väljer ett upplägg om 36månader. Miljö och klimat Värnamo kommun vill med denna föreskrift minimera den miljö- och klimatpåverkan som uppstår genom biltransporter i kommunen allt i enlighet med kommunens gällande Miljöpolicy - (Inköp/Resurser, farliga ämnen och avfall) och Energistrategi. Kraven kommer successivt att skärpas i takt med den tekniska utvecklingen och förändringar i lagstiftningen. Säkerhet Värnamo kommun lägger stor vikt vid säkerhetsaspekter i samband med biltransporter i kommunen. Kraven kommer successivt att skärpas i takt med den tekniska utvecklingen och förändringar i lagstiftningen. Inköpsrutiner Kommunens upphandlingspolicy skall följas. Bilansvarig skall i största möjliga mån nyttja den kompetens som finns inom kommunens upphandlingsavd. Vid inköp skall kommunens ramavtal användas. Om ramavtal tecknats sker alla löpande kontakter med leverantör(er) genom bilansvarig. Driftbilstyp och förare Driftbilen tillhandahålls för kommunens anställdas tjänsteärenden. Annan användning är ej tillåten. Driftbilen ska vara lämplig, dels för förarens transportbehov, dels för kommunens behov och anseende. Kommunen har för ändamålet tecknat avtal med återförsäljare. Som driftbil godkänns endast bilar av typ svarande mot kravspecifikation driftbilar (bilaga att utarbetas efter behovsanalys). Reklam Alla kommunens ägda eller leasade bilar utgör ett markant inslag i gatubilden. De skall därför ge ett välskött och enhetligt intryck. Alla bilar skall 2 (9)

3 vara märkta med kommunens vapen. Miljöbilar kan vara skyltade med dekal som visar att bilen är en miljöbil. Drivmedel, oljor och övriga bilkemiska produkter Samtliga förare ansvarar för att bilarna tankas med det för bilen avsedda bränslet på anvisat tankställe. I den mån det är möjligt skall alternativa drivmedel såsom till exempel etanol, biogas/naturgas eller el användas. Beträffande oljor och övriga bilkemiska produkter skall kommunens Miljöpolicy följas. Kommunen står för kostnaden för drivmedel. Miljökrav Fordonen skall uppfylla kraven i kommunens Miljöpolicy samt tillhöra miljöklass 2005 reps 2005PM (diselbilar) eller bättre. Dessutom skall nedanstående krav uppfyllas. Bensin- och dieseldrivna fordon inklusive elhybridmodeller får släppa ut max 120 g/km koldioxid per km (motsvarar c:a 5,0 liter bensin resp 4,5 liter diesel per 100 km). Fordon som drivs med etanol E85 får maximalt förbruka motsvarande 9,2 liter bensin per 100 km. Fordon som drivs med biogas/naturgas får maximalt förbruka 9,7 kubikmeter gas per 100 km. Fordon som drivs med el får maximalt förbruka 37 kwh per 100 km. Fordon skall vara utrustad med miljödäck (vilket innebärande att de - är fria från HA-oljor - uppfyller krav på lågt rullmotsånd - alstrar lågt buller - tillverkas i fabriker som miljöanpassat produktionen - uppfyller särskilda kvalitetkrav -är kontrollerade av en oberoende part utan bransch- eller vinstsyfte.) Vid fordonstvätt användes tvätthall med miljöanpassade rengöringsmedel. Bränsle av mest miljömässiga klassning skall användas. Säkerhetskrav Fordon som kommunen använder sig av är nya vid leasing/inköp och av sådan storlek att de har hög grad av trafiksäkerhet. Dessutom tillhandahålls de av biltillverkare med en dokumenterad säkerhetsambition. 3 (9)

4 Fordonen skall uppfylla kraven för krockskydd med minst fem (5) stjärnor vid provning enligt Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) eller motsvarande krav. I undantagsfall (bl.a. lätta lastbilar) kan fyra (4) stjärnor accepteras. Fordonen skall uppfylla säkerhetskraven för krockskydd för oskyddade trafikanter med minst två (2) stjärnor vid provning enligt Euro NCAP. Fordonen skall ha en god säkerhet mot pisksnärtskada bedömd som minst gul enligt Vägverkets bedömningssystem eller som gul/acceptabel (acceptable) av Thatcham i deras dynamiska provning. Huvudstöd (nackskydd) skall finnas på samtliga platser. Dessa skall kunna justeras efter personens längd. Krockkudde skall finnas på minst förarplatsen i framsätet. Krockkudde bör finnas på passagerarsidan (om så är fallet skall detta vara tydligt utmärkt). Sidokrockkuddar bör finnas. Trepunktsbälten skall finnas på samtliga sittplatser även på mittplatsen i baksätet. Fordonen skall dessutom vara utrustade med - bältespåminnare - antisladdsystem (Börkrav för lätta lastbilar) - ABS-bromar - ställbar ratt och förarsäte - vinterdäck vid halka Personbilar skall ha en tjänstevikt som ligger i ett intervall på ca 1000 till ca 1500 kg För tjänsteresor med större utrymmesbehov, t ex vid flera åkande eller betydande lastbehov kan tjänstevikten vara högre än 1500 kg Bruksutrustning Utöver utrustning enligt ovan ställer Värnamo kommun krav på utrustning som är obligatorisk. Samtliga bilar som kommunen använder skall vara utrustade enligt de ramavtal som tecknas med leverantörer. Brandsläckare Elektriska fönsterhissar Elektriskt reglerbara ytterbackspeglar Eluppvärmda framsäten 4 (9)

5 Fjärrstyrt centrallås med stöldskyddsfunktion Förstahjälpenutrustning Gummimattor Luftkonditionering/AC Servostyrning Stereo av standardmodell med RDS Vinter- och sommardäck Elektrisk motorvärmare Extra bruksutrustning Extra bruksutrustning kan inköpas där enskild förvaltning beslutar om vilka krav man ställer på fordonsutrustningen. Detta kan vara: Automatväxellåda Dragkrok i samband med visst arbetsbehov Extra ljus Fyrhjulsdrift Högt monterat bromsljus Kupévärmare Eluttag för kyl- och värmebox i kombiutrymme Handsfree,( t ex blåtandskoppling) Alkolås. Vid införskaffande av alkolås skall detta vara testat och rekommenderat av MHF (Motormännens helnykterhetsförbund), Vem använder fordonen Fordonet får endast användas av anställd inom Värnamo kommun och enbart för tjänstekörning. Ingen privatkörning tillåts. Föraren hämtar fordonet på uppställningsplats och utgår därifrån till tjänsteförrättning. Vid arbetsdagens slut parkeras bilen åter på uppställningsplatsen. Föraransvar Det åligger föraren att följa denna föreskrift och anvisningarna i Hanteringsrutiner för förare av driftsbil inom Värnamo kommun. 5 (9)

6 Förarutbildning Kommunen erbjuder vid behov förare med omfattande tjänstekörning utbildning i eco-driving samt halkkörning. Beslut tas av respektive förvaltning Körjournal Värnamo kommun tillhandahåller körjournal för respektive fordon. Alla förare skall dokumentera väsentliga händelser avseende fordonet. Körjournalen skall innehålla följande uppgifter: Utförda serviceåtgärder som ej är noterade i bilens Servicehandbok Eventuella skador på fordonet samt anmälan till polis/försäkringsbolag. Övriga väsentliga händelser avseende fordonet. Mätarställning vid tankning Ovanstående är minimikravet vad körjournalen skall innehålla. Önskas fler uppgifter om t ex varje tjänsteresa, är det upp till varje förvaltning att specificera vilka uppgifter som önskas och begära in dessa. Alkohol, narkotika och mediciner Användandet av alkohol och narkotiska preparat i samband med bilkörning är enligt svensk lag förbjudet. Vid användning av mediciner som kan påverka bilkörning bör diskussion ske med läkare. Frågor rörande situationer uppkomna vid användning av alkolås hanteras i kommunens alkoholpolicy. Körsäkerhet Föraren åläggs att förutom att följa trafikregler även köra med medvetet iakttagen försiktighet för att så långt det är möjligt undvika olyckor. Föraren ansvarar för att alla som åker i bilen använder säkerhetsbälte. Samtal i mobiltelefon bör undvikas vid färd på landsväg och skall undvikas vid färd i tätort. Givetvis är det förbjudet att sms:a under färd. Föraren skall vara utvilad vid körning. Kommunen arbetar i en positiv anda för att förbättra de anställdas körsäkerhet genom bl.a. utbildning i säker/behovsanpassad körning. Underhåll / vård Respektive förvaltning/nyttjare/förare ansvarar för att bilen hålls ren och proper samt att den är i trafiksäkert och miljömässigt gott skick. Detta sker genom att följa handhavandeinstruktioner som fastställs av 6 (9)

7 kommunledningen. Bilansvarig tillser att service utföres i enlighet med rekommendationer från leverantören. Mindre omfattande service som påfyllning av spolarvätska och byte av glödlampor mm skall i största möjliga utsträckning ske av respektive förvaltning/nyttjare/förare. Driftbil; kostnadsfördelning mellan förare och Värnamo kommun Värnamo kommun ansvarar för samtliga kostnader: underhåll och reparation samt löpande driftskostnader. Som betalningsmedel används normala faktureringsrutiner från auktoriserad verkstad eller övrig leverantör. Större rengöringsarbete, s k rekonditionering/inre tvätt, tillåts en gång per år eller efter prövning. Kostnader som uppkommer på grund av slarv, misskötsel, allmän vårdslöshet eller åsidosättande av det ansvar som vilar på den ansvarige föraren kan komma att debiteras den anställde. Kostnadsfördelning mellan driftansvarig förvaltning och övriga förvaltningar Respektive förvaltning bär sina egna kostnader för användningen av kommunens fordon. Bilansvarig debiterar den förvaltning som nyttjar bilen efter nyttjandetid inklusive administrationskostnader enligt separat avtal. Parkeringsavgifter och böter Kommunen ansvarar inte för någon form av böter eller liknande kostnader, dessa betalas omedelbart av ansvarig förare. Skulle kommunen ändå drabbas av sådan kostnad, dras beloppet plus 150 kr från förarens lön Parkeringsavgifter sköts av föraren. Avgifter som erlagts i tjänsten ersätts mot reseräkning. Vid hastighetsöverträdelse som registreras av sk fartkamera kommer kommunen samarbeta med polismyndigheten så att bötfällning kan ske. Försäkring Samtliga bilar är helförsäkrade. I händelse av olycka svarar kommunen genom försäkringsbolaget för kostnaderna under förutsättning att vårdslöshet, uppsåt, olovlig körning, rattonykterhet/fylleri inte förekommit. 7 (9)

8 Vid olycka skall anmälan göras till polisen samt till bilansvarig. Vid mindre skador skall anmälan ske till bilansvarig. Bilansvarig ansvarar för försäkringsfrågor i samarbete med kommunledningskontorets försäkringshandläggare. Ersättningsbil Vid försäkringsskada tillämpas gällande försäkringsregler. Vid icke försäkringsmässigt stillestånd och att ersättningsbil krävs vid skada/reparation, skall föraren använda bil främst ur kommunens övriga bilpark. Vid behov av extern hyra används hyrbil via separat avtal med billeverantör. Bilansvarig avgör i respektive fall hur ersättningsbil kan tilldelas. Körkortsförlust För den händelse att föraren blir av med sitt körkort skall föraren omedelbart rapportera det till ansvarig chef och bilansvarig. Byte av bil All avveckling och omdispositon av fordon sker av bilansvarig. Bilansvarig avgör om ev. förlängning av leasing skall tillämpas enligt avtal med leasingföretaget. Normalt avvecklas bilarna efter 36 månader. Återlämnande av bil Vid återlämnande av bil skall denna besiktigas av bilansvarig. Ett enklare protokoll upprättas. Eventuella skador och försäkringsärenden åtgärdas samt skall garantireparationer slutföres. Vid återlämnande av bil efter stipulerad tid, skall bilen besiktigas och värderas hos auktoriserad bilhandel. Skulle då skador som inte kan hänföras till normalt slitage framkomma begärs kostnadsförslag för reparationen av skadorna vilka ersätts av kommunen och ingår i av kommunen accepterad kostnad. Efter återlämnandet görs slutavräkning för bilen. Milersättning Definition Milersättning utgår till förare som använder egen bil för tjänstekörning. Föraren har själv ansvar för bilen och säkerheten vid dessa tjänsteresor. 8 (9)

9 Vid transportbehov skall alltid möjligheten att nyttja kommunens ägda fordon alternativt poolbil/hyrbil värderas. Egen bil skall användas i så ringa omfattning som möjligt. Kommunens fordon, inklusive bilpool/hyrbil skall i första hand användas. Ersättning Ersättning utgår enligt separat överenskommelse. 9 (9)

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-07 DNR KS 2014.561 ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER ROBERT.NILSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Fordonspolicy

Läs mer

Minimikrav på bilar som används i tjänsten

Minimikrav på bilar som används i tjänsten Bilaga 2010-08-20 Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se registrator@trafikverket.se Minimikrav på bilar som används i tjänsten "Minimikrav på

Läs mer

Minimikrav på bilar som används i tjänsten

Minimikrav på bilar som används i tjänsten Bilaga 2016-02-26 Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se registrator@trafikverket.se Minimikrav på bilar som används i tjänsten "Minimikrav på

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12

Policy. Policy för fordon och tillämpningsanvisningar. Sida 1/12 Sida 1/12 Policy för fordon och tillämpningsanvisningar Kungsbacka kommuns fordonspolicy ställer höga krav på de bilar vi använder. Alla bilar kommunen köper eller leasar ska uppfylla strikta miljö- och

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun

Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Datum 2015-01-12 Enhet Samhällsbyggnadskontoret Riktlinjer för fordon och drivmedel inom Södertälje kommun Allmänt Riktlinjer för fordon och drivmedel omfattar alla nämnder och helägda kommunala bolag

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner

Policy för inköp och användande av fordon/maskiner 2003-11-20 1 Leif Pettersson Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen H Kommunstyrelsen Policy för inköp och användande av fordon/maskiner i Haninge kommun. Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning

Läs mer

TJÄNSTEFORDONSPOLICY

TJÄNSTEFORDONSPOLICY TJÄNSTEFORDONSPOLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-09-29 För revidering ansvarar: Margareta Engkvist Björkenhall För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Teknik- och fastighetsförvaltningen

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland

Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Regler att tillämpa för tjänsteresor i NTF Sörmland Till grund för tjänsteresor i NTF Sörmland finns: Resepolicy för NTF Sörmland, fastställd av NTF Sörmlands styrelse, samt NTF Sörmlands mötespolicy.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Bilaga 2a Minimikrav fordon

Bilaga 2a Minimikrav fordon TRV2011/75732 Bilaga 2a Minimikrav fordon 2012-04-24 Bilaga 2a Minimikrav fordon Avseende Operationell leasing och administration av fordon 2(8) 1 Övergripande... 3 2 Krav... 3 Utsläpp av koldioxid...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för kommunens fordon

RIKTLINJER. Riktlinjer för kommunens fordon RIKTLINJER Riktlinjer för kommunens fordon 1 Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för kommunens fordon Diarienummer: KS/2017:298 Beslutas av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2017-08-14 Dokumentansvarig:

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

BILPOLICY HSB SKÅNE. Beslutad av styrelsen 2015-09-11 HSB SKÅNE. Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-2108400, http://www.hsb.

BILPOLICY HSB SKÅNE. Beslutad av styrelsen 2015-09-11 HSB SKÅNE. Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-2108400, http://www.hsb. BILPOLICY HSB SKÅNE Beslutad av styrelsen -09-11 HSB SKÅNE Postadress: Box 1712, 22101 Lund, Vxl: 046-2108400, http://www.hsb.se Antagen av styrelsen -09-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förmånsbil... 3 2 Tjänstebil...

Läs mer

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8)

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8) INTERN FÖRESKRIFT Nr D-LFV 2009-017929 Ver. 01.00 Fastställd av Gd Datum 2009-04-01 Ansvarig enhet Koncerninfrastruktur Handläggare Håkan Jonforsen Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling SFS 2009:1 SFS 2010: 1104 (SFS 2009:1) Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; utfärdad den 8 januari 2009. (SFS 2010:1104) Förordning

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen Socialförvaltningen Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen med utgångspunkt från kommunens trafiksäkerhetspolicy Reviderad 2013-04-03 2 Trafiksäkerhetspolicy ur arbetsmiljösynpunkt för Vimmerby

Läs mer

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anders Alin POLICY Antagen av Fullmäktige Paragraf 60 1(5) Rese- och trafiksäkerhetspolicy för 2 Omfattning Denna policy gäller samtliga medarbetare i Bengtsfors koncern. Policyn

Läs mer

Rese- policy. Falköpings kommun

Rese- policy. Falköpings kommun Rese- policy Falköpings kommun 1 2 Till resepolicyn hör följande dokument 1. Regler för tjänsteresor i Falköpings kommun 2. Råd och tillämpning av resepolicyn 3. Minikrav på bilar som används i tjänsten

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN

RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN RESEPOLICY FÖR NTF ÖREBRO LÄN Omfattning Denna policy och tillhörande bilagor gäller alla resor som företas i tjänsten eller i NTF Örebro länsnamn. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av verksamhetsansvarig.

Läs mer

Resepolicy för Falköpings kommun

Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy för Falköpings kommun Mål: Skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande Skapa en säker och trygg arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor Minimera risken för att andra

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor. Beslutad av kommunstyrelsen , 247/17. Dnr KS

Riktlinjer för fordon och resor. Beslutad av kommunstyrelsen , 247/17. Dnr KS Riktlinjer för fordon och resor Beslutad av kommunstyrelsen 2018-10-29, 247/17. Dnr KS2018.0372 Innehåll 1 Riktlinjer för fordon och resor... 3 1.1 Omfattning... 3 1.2 Kännedom och efterlevnad... 3 1.3

Läs mer

Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland

Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland Regler att tillämpa för tjänsteresor inom NTF Västmanland Till grund för tjänsteresor inom NTF Västmanland finns: Resepolicy för NTFVästmanland, fastställd av NTFs styrelse, samt NTFs resereglemente. Ansvar

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21

FÖRFATTNINGSSAMLING Resepolicy Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut KS 220, 2000-11-21 Denna policy gäller för alla de resor och transporter som görs i tjänsten och betalas av Karlshamns

Läs mer

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet.

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 242 Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. KS Dnr 2013-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Policy samt riktlinjer för trafiksäkerheten inom Kriminalvården

Policy samt riktlinjer för trafiksäkerheten inom Kriminalvården 1 (5) Policy samt riktlinjer för trafiksäkerheten inom Kriminalvården Kriminalvårdens riktlinjer 2008:22 2 (5) Policy samt riktlinjer för trafiksäkerheten inom Kriminalvården Denna policy och dessa riktlinjer

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Vägledande inköpspolicy för fordon och persontransporttjänster

Vägledande inköpspolicy för fordon och persontransporttjänster Vägledande inköpspolicy för fordon och persontransporttjänster i Burlövs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-20, 90 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-10-19, 112 Inledning I dagsläget (vintern

Läs mer

Riktlinjer för kommunens fordon

Riktlinjer för kommunens fordon Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJE 2017-12-19 Diarienummer KS17-000545 Riktlinjer för kommunens fordon Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Dokumentinformation Dokumentet

Läs mer

Drivmedels- och fordonspolicy med tillämpningsanvisningar

Drivmedels- och fordonspolicy med tillämpningsanvisningar Drivmedels- och fordonspolicy med tillämpningsanvisningar Denna policy gäller för Alvesta Kommun och dess hel- och majoritetsägda bolag Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-19 134 Organisationsnr Besöksadress

Läs mer

Mercedes-Benz Sverige AB Bilaga 2

Mercedes-Benz Sverige AB Bilaga 2 SVAR PÅ KRAVSPECIFIKATION 1. OMFATTNING Kommentarer: Anbudet från omfattar följande: Personbilar: 1) Köp: Enligt prisbilagor 2) Finansiell leasing: enligt prisbilagor 3) Operationell leasing (fullservice)

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

Dokumentets namn Dokumenttyp Sida Giltig från Utarbetad av Godkänd av Version

Dokumentets namn Dokumenttyp Sida Giltig från Utarbetad av Godkänd av Version Trafiksäkerhetspolicy Policy 1 av 5 2016-09-02 Fordons policy Samtliga medarbetare som använder fordon i tjänsten ska: Ha körkort och den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert

Läs mer

1.0 Krav på fordon. 2.0 Utrustning. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 2.1. Krav 2.2. Krav 2.3. Krav 2.4 1/6

1.0 Krav på fordon. 2.0 Utrustning. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 2.1. Krav 2.2. Krav 2.3. Krav 2.4 1/6 Upphandlande myndighet Gislaveds kommun Upphandlingens namn Elbil till Gislaveds kommun E12-104-61 Anbudslämnare Auto 7H i Borås AB Sista anbudsdag 2012-04-13 Inlämnat 2012-04-13 Öppnat 2012-04-16 1.0

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun

Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun TRAFIKSÄKERHETSPOLICY för HÄLLEFORS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-04-17, 48 Inledning Hällefors kommun som arbetsgivare har ett ansvar att bedriva

Läs mer

TJÄNSTERESOR. Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTERESOR. Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTERESOR Kommunstyrelseförvaltningen 2012-08-17 1. RESEPOLICY Antagen av kommunstyrelsen Reviderad personalutskottet 06-10-06 Reviderad av kommunfullmäktige 07-06-20 Denna resepolicy gäller för alla

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

De rabattsatser som redovisas för grundbil och tilläggsutrustning skall gälla fasta under hela avtalsperioden.

De rabattsatser som redovisas för grundbil och tilläggsutrustning skall gälla fasta under hela avtalsperioden. Bilaga 8 PRISBILAGA FORDON 2009 (en bilaga per bilmodell) Samtliga priser skall anges i SEK och vara exklusive moms. Ange nedan begärda priser och rabattsatser på grundmodellen samt om den specificerade

Läs mer

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241 RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN Godkänd av kommunstyrelsen 2009-10-07, 241 Förslaget är utarbetat av plan- och byggchef Jan Myrén, miljöstrateg Jan Sandell och Kustomsamordnare Jenny Christensson.

Läs mer

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 2012-03-16 1 (6) Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för samtliga anbudsområden. 1.2 Disposition Kravspecifikationen innehåller

Läs mer

Borttagande av trafiksäkerhetspolicy 8 KS

Borttagande av trafiksäkerhetspolicy 8 KS Borttagande av trafiksäkerhetspolicy 8 KS 2018.139 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-03 96 Borttagande av trafiksäkerhetspolicy (KS 2018.139) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Anbudsgivaren har läst, förstått samt godkänner Administrativa Föreskrifter. Leverantörens svar Kravet uppfylls

Anbudsgivaren har läst, förstått samt godkänner Administrativa Föreskrifter. Leverantörens svar Kravet uppfylls Gislaveds kommun Upphandlingens namn Transp/lätt lastbil med skåp till Fastighets AB Järnbäraren 12-332-62 Anbudslämnare Skadecenter i Borås Aktiebolag Sista anbudsdag 2012-12-04 Inlämnat 2012-11-23 Öppnat

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

Rese- och fordonspolicy

Rese- och fordonspolicy Rese- och fordonspolicy Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antagen 2018-06-19 174 Giltighetstid: Tills vidare Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: ks 2018-194 Dokumentansvarig:

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx. Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon.

Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx. Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx Riktlinjer för Halmstads kommuns tjänstefordon. 2 Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Syfte 1.2 Ansvarig 2. Regler för tjänstefordon 2.1 Översikt 2.2 Användande

Läs mer

Resepolicy för NTF Uppsala län

Resepolicy för NTF Uppsala län September 2006 Resepolicy för NTF Uppsala län Omfattning Denna policy och tillhörande bilagor gäller alla resor som företas i tjänsten eller i NTF Uppsala läns namn. Avsteg från policyn kan göras efter

Läs mer

Riktlinjer för resor och fordon

Riktlinjer för resor och fordon Riktlinjer för resor och fordon Finspångs kommun 2018-08-30 Versionsnummer 1.0 F I N S P Å N G S K O M M U N Riktlinjer för resor och fordon Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-850 00 Fax 0122-850

Läs mer

De rabattsatser som redovisas för grundbil och tilläggsutrustning skall gälla fasta under hela avtalsperioden.

De rabattsatser som redovisas för grundbil och tilläggsutrustning skall gälla fasta under hela avtalsperioden. Bilaga 8 PRISBILAGA FORDON 2009 (en bilaga per bilmodell) Samtliga priser skall anges i SEK och vara exklusive moms. Ange nedan begärda priser och rabattsatser på grundmodellen samt om den specificerade

Läs mer

Bil upphandling Kravspecifikation

Bil upphandling Kravspecifikation 1.1 Kravspecifikation För att en anbudsgivare ska gå vidare till utvärderingen måste samtliga ska- krav under rubriken 1.2.1 1.2.2. vara uppfyllda. Vidare måste anbudsgivaren för den specifika produktgruppen

Läs mer

Fordonshantering Riktlinjer för ägda och leasade fordon i kommunen

Fordonshantering Riktlinjer för ägda och leasade fordon i kommunen Fordonshantering Riktlinjer för ägda och leasade fordon i kommunen Dokumenttyp Riktlinjer Giltighetstid fr. o. m. t. o. m. 2019-02-05 - Gäller tills vidare Gäller för målgruppen Chefer och medarbetare

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende upphandling av ren elbil eller laddhybrid till Mariehamns stads socialförvaltning

Anbudsförfrågan avseende upphandling av ren elbil eller laddhybrid till Mariehamns stads socialförvaltning Social service Tel: +358 (0) 18 5310 Mottagare: Handläggare: Er ref.: Datum: 21.12.2015 Kravspecifikation Anbudsförfrågan avseende upphandling av ren elbil eller laddhybrid till s socialförvaltning Innehåll

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Upphandling av fordon. KS 2014-350

Upphandling av fordon. KS 2014-350 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 305 Upphandling av fordon. KS 2014-350 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJE

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJE 1/6 INKÖP OCH ANVÄNDNING AV BILAR Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla bilar inom VoB Syd AB. I begreppet inköp av bil innefattas även leasing av bil. VoB har f.n avtal med följande

Läs mer

Omstående fordonspolicy behandlar övergripande information om bilpolicyn, exempelvis vilka som är berättigade till bil på företaget m.m.

Omstående fordonspolicy behandlar övergripande information om bilpolicyn, exempelvis vilka som är berättigade till bil på företaget m.m. BILPOLICY Allmänt Omstående fordonspolicy behandlar övergripande information om bilpolicyn, exempelvis vilka som är berättigade till bil på företaget m.m. 1. Företag Denna bilpolicy gäller för anställda,

Läs mer

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan. Kommunala fordon - drift och uppföljning Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.se Tel 031-3399333 God fordonshantering Frigör bilanvändares arbetstid till själva jobbet.

Läs mer

Miljöbilsstrategi för Malmö stad

Miljöbilsstrategi för Malmö stad Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020 Reviderad vid översyn årsskiftet 2018/19 Dokumentnamn Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020 1 Typ av dokument Strategi Dokumentägare Kommunstyrelsen Ersätter

Läs mer

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Datum 2003-12-01 Dnr 2003/KLK147 rev 031217 Antagen av Kf 2004-03-18, 22 (5) 1 RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Denna policy gäller alla resor som sker i tjänsten eller i uppdrag som

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Borttagande av trafiksäkerhetspolicy för anställda i Vallentuna kommun 12 KS

Borttagande av trafiksäkerhetspolicy för anställda i Vallentuna kommun 12 KS Borttagande av trafiksäkerhetspolicy för anställda i Vallentuna kommun 12 KS 2018.139 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-05-28 110 Borttagande av trafiksäkerhetspolicy (KS 2018.139) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

De rabattsatser som redovisas för grundbil och tilläggsutrustning skall gälla fasta under hela avtalsperioden.

De rabattsatser som redovisas för grundbil och tilläggsutrustning skall gälla fasta under hela avtalsperioden. Bilaga 8 PRISBILAGA FORDON 2009 (en bilaga per bilmodell) Samtliga priser skall anges i SEK och vara exklusive moms. Ange nedan begärda priser och rabattsatser på grundmodellen samt om den specificerade

Läs mer

Miljö och trafiksäkerhetskrav

Miljö och trafiksäkerhetskrav Miljö och trafiksäkerhetskrav Specifikationen består av: A. Obligatoriska krav (skall-krav) B. Utvärderingskriterier (kriterier som ligger till grund för utvärdering av anbuden) C. Utförandevillkor (Dessa

Läs mer

Bilaga 2. Trafikkontorets riktlinjer för resor och transporter

Bilaga 2. Trafikkontorets riktlinjer för resor och transporter Bilaga 2 Trafikkontorets riktlinjer för resor och transporter 2009 Innehållsförteckning Sida Riktlinjer för resor och transporter 3 Allmänna tillämpningsanvisningar för resor 4 Lokala resor i tjänsten

Läs mer

Rätt fordon som sköts på rätt sätt

Rätt fordon som sköts på rätt sätt Rätt fordon som sköts på rätt sätt Svenska kommuner hanterar många fordon. I detta avsnitt beskrivs hur kommuner kan få bättre kontroll på sina bilar. Grunden i god fordonsekonomi handlar om följande:

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen Redovisningslista Skall - krav 1 (6) Miljö- och planeringsavdelningen Nr. Redovisningslista skall-krav Redovisning nr 1-35 hänvisar till resp krav enligt kravspecifikation avsnitt 2 i förfrågningsunderlaget.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Rese- och transportpolicy

Rese- och transportpolicy KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Avdelningschef Per-Gunnar Fransson 2007-02-26 1 (9) Rese- och transportpolicy Rese- och Transportpolicy 2 Beskrivning

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen Socialförvaltningen Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen med utgångspunkt från kommunens trafiksäkerhetspolicy Reviderad -01-12 Innehållsförteckning Sidan Trafiksäkerhetspolicy ur arbetsmiljösynpunkt

Läs mer

De rabattsatser som redovisas för grundbil och tilläggsutrustning skall gälla fasta under hela avtalsperioden.

De rabattsatser som redovisas för grundbil och tilläggsutrustning skall gälla fasta under hela avtalsperioden. Bilaga 8 PRISBILAGA FORDON 2009 (en bilaga per bilmodell) Samtliga priser skall anges i SEK och vara exklusive moms. Ange nedan begärda priser och rabattsatser på grundmodellen samt om den specificerade

Läs mer

De rabattsatser som redovisas för grundbil och tilläggsutrustning skall gälla fasta under hela avtalsperioden.

De rabattsatser som redovisas för grundbil och tilläggsutrustning skall gälla fasta under hela avtalsperioden. Bilaga 8 PRISBILAGA FORDON 2009 (Bilmodell Aa (Ba)) Samtliga priser skall anges i SEK och vara exklusive moms. Ange nedan begärda priser och rabattsatser på grundmodellen samt om den specificerade utrustningen

Läs mer

01 Allmän lagstiftning

01 Allmän lagstiftning 01 Allmän lagstiftning ISO 14001 - Lagefterlevnad Fråga 1 - Introduktion Ett krav för att Stockholms universitet ska bli miljöcertifierat enligt ISO 14001 är att vi följer miljölagstiftningen. För att

Läs mer

Avtal för förmånen delvis fri bil

Avtal för förmånen delvis fri bil 1(5) Datum HR-avdelningen Dnr PVS-819- Avtal för förmånen delvis fri bil Nedanstående avtal tecknas mellan Rikspolisstyrelsen och nedan kallad förmånstagare, titel och namn Den faktiska kostnaden framkommer

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Kommunkontoret Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@trosa.se Kallelse Datum 2016-08-31 Tid: måndag 5 september, kl 12.00 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl 14.00 studiebesök

Läs mer

Rese- och transportpolicy

Rese- och transportpolicy 2017-01-19 Handläggare Marie Lindström Kansli- och utredningsavdelningen 15KS/380 Kommunstyrelsen Rese- och transportpolicy Förslag till beslut 1. Förslag till rese- och transportpolicy godkänns. 2. Bilpolicy,

Läs mer

Borttagande av trafiksäkerhetspolicy 27 KS

Borttagande av trafiksäkerhetspolicy 27 KS Borttagande av trafiksäkerhetspolicy 27 KS 2018.139 3 Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-06-18 82 Borttagande av trafiksäkerhetspolicy för anställda i Vallentuna kommun (KS 2018.139) Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Användar- och hyresavtal för bil och släpvagn

Användar- och hyresavtal för bil och släpvagn Användar- och hyresavtal för bil och släpvagn 1 Allmänna villkor Samhällsbyggnadssektionen äger en bil av märket Volkswagen Caddy Life (FAX 432) samt en täckt släpvagn (ERW 100) som i första hand finns

Läs mer

2016-01-13. Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande av policy

2016-01-13. Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande av policy """ '~ t1j ~~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 ~A KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 40 (46) 31 Dnr 14/16, 330108, 106/12 Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun.

antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun. Tjänstefordonspolicy antagen av kommunfullmäktige den 29 januari 2004, 13 Allmänna regler för anskaffning och innehav av fordon för förvaltningar inom Halmstad kommun. 1 Allmänt 1.1 Syfte Syftet med denna

Läs mer